sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap"

Transkript

1 sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

2 Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2003 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale Likestilling Miljøpåvirkninger Økonomi Fremtidig utvikling Fortsatt drift Forslag til resultatdisponering Årsregnskapet Del 2 av årsrapporteringen er en redegjørelse til eierne (kommunene), myndigheter, samarbeidpartnere og andre interesserte om de konkrete resultatene i forhold til avfallshåndteringen i regionen. Denne delen inneholder således statistikk og tabeller som viser utviklingen når det gjelder abonnenter, avfallsgebyrer, kostnadsfordeling, avfallsmengder, avfallssortering og gjenvinning. Årsrapporten i sin helhet er trykket opp i et begrenset opplag og distribuert til eierne, myndigheter og samarbeidspartnere. Den er også lagt ut på vår hjemmeside 2

3 Del 1 Kommentarer fra styreleder I 2003 håndterte SØIR drøyt tonn avfall. Hovedoppgaven er å legge til rette for en ordning som bidrar til at dette avfallet håndteres slik at lokale og nasjonale mål nås når det gjelder avfallsreduksjon, gjenvinning, energiutbytting og forsvarlig sluttbehandling av avfallet. For at SØIR skal lykkes med denne oppgaven, må vi legge til rette for en renovasjonsordning som abonnentene i de tre eierkommunene aktivt bruker. Dersom økt avfallsmengde er et uttrykk for at abonnentene opplever ei ordning som er godt tilrettelagt, har SØIR lykkes. I 2003 håndterte SØIR 73% mer avfall enn i Innsats fra innbyggere i regionen bidrar også å øke gjenvinningsgraden. I gjennomsnitt produserte hver og en av oss 480 kg avfall i kg av dette (76%) har innbyggerne sortert ut for material-gjenvinning. Bio- og hageavfall blir til kompost på komposteringsanlegget på Hornmoen, papir leveres til Norske Skog, treverk kvernes og blir til energi, glass og metaller blir også levert og sikret for gjenvinning. Når så i tillegg restavfallet pakkes og sendes til energigjenvinning, må en slå fast at SØIR har nådd sine mål og etablert gode rutiner når det gjelder gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallet. Fullt så enkelt er det ikke å nå mål om avfallsreduksjon. Den økende avfallsmengden kan tolkes positivt som et uttrykk for at renovasjonsordninga fungerer og blir brukt, men viser også at vi lever i et samfunn der økt forbruk er et mål i seg selv. Som forbrukere blir vi svært sjelden oppfordret til å spare og ta vare på det vi har i stedet for å kjøpe nytt. Denne samfunnsutviklinga er så sterk at vi i SØIR nok opplever at vi har liten påvirkningskraft når det gjelder å endre forbruksvanene våre. Men vi gir ikke opp! Fremdeles er lavest mulig avfallsproduksjon et overordna mål for styret i SØIR. I løpet av 2003 har ansatte og styret i SØIR arbeidet grundig og brukt mye tid på mål- og strategiarbeid. Vi har tro på at både prosessen og det ferdige dokumentet bidrar til at vi er godt forberedt til å møte framtidas utfordringer i en bransje i stadig utvikling. På vegne av styret vil jeg takke alle ansatte for godt utført arbeid i Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen Gerd Elise Storvik styreleder Gerd Elise Storvik styreleder 3

4 Innledning VI TAR ANSVAR FOR LANGSIKTIGHET For en tid tilbake trykket riksavisen VG en stor artikkel om at avfall er Europas nest største vekstnæring. Vi produserer avfall som aldri før og vi sorterer og gjenvinner avfallet som aldri før. Hovedårsaken til at det oppstår mye avfall er en samfunnsutvikling preget av høyt forbruk. At avfall har blitt en vekstnæring skyldes generelle myndighetskrav i hele Europa som innebærer at avfall primært skal gjenvinnes og at det som ikke kan gjenvinnes skal få en forsvarlig sluttbehandling. Avfall som handelsvare er ikke som andre varer. Ser en på det totale inntekts/ kostnadsbildet vil - i et rent bedriftsøkonomisk perspektiv - det aller meste av avfall ha negativ verdi. Dette betyr at avfallsprodusentene i all hovedsak må betale for å kvitte seg med avfallet og dette gjelder så vel for private forbrukere som for næringslivet. Verdiskapningen i forhold til avfallshåndtering skjer således ideelt sett ved at aktørene i næringen utvikler løsninger som er miljømessig riktige og kostnadseffektive. Miljø og økonomi skal fortsatt ideelt sett gå hånd i hånd. SØIR som interkommunalt selskap for Elverum, Trysil og Åmot kommuner har sin basis i at kommunene både har en rett og en plikt til å samle inn og håndtere avfallet fra regionens innbyggere. På dette grunnlaget har kommunene lagt politiske føringer som er langsiktige. SØIR har ved praktisk tilrettelegging og informasjon, utviklet løsninger i tråd med dette. Langsiktighet i vår sammenheng innebærer at vi er lojale mot nasjonale overordna målsettinger, finner miljøriktige løsninger tilpasset lokale forutsetninger, har en økonomiforvaltning basert på forutsigbarhet og at avfallsprodusentene skal betale de faktiske kostnadene verken mer eller mindre. Ingen eiere av SØIR skal ha et økonomisk utbytte av vår virksomhet. Som samfunnet forøvrig er også avfallsbransjen i stadig utvikling. Dette gjelder både i forhold til rammeverk, organisering og teknologi. SØIR har i 2003 arbeidet grundig med mål og strategiarbeid ut fra framtidens utfordringer. Vi har definert konkrete målsettinger i både samfunns-, bruker-, tjeneste, organisasjons- og økonomiperspektivet. En grunnpilar i dette arbeidet har vært å tenke langsiktig. Bakgrunnen, sett fra vårt ståsted, er åpenbar: Arbeidet med avfallshåndtering er først og fremst en samfunnsoppgave som fordrer seriøse aktører. Vår erfaring fra 6 års drift er at bransjen består av mange ulike aktører med forskjellig organisering, kompetanse og løsninger. Markedskreftenes inntog i avfallsbransjen viser at det kan oppstå nye og spennende løsninger som følge av kommersiell tenkning. Konkurranse og markedskrefter må imidlertid være underordnet hensynet til langsiktige og samfunnsnyttige løsninger. Dersom vi tatt i betraktning at avfall faktisk har negativ verdi får en utvikling hvor markedsaktørene ensidig fokuserer på økonomiske avkastningskrav, risikerer vi at både miljøaspektet og langsiktighet kommer i andre rekke. Samfunnet og myndighetenes behov for å styre aktørene og utviklingen synes fra vårt ståsted således åpenbar. I 2003 håndterte SØIR gjennom sine systemer drøyt tonn avfall. Gjennom god tilrettelegging, informasjon, avtaler/samarbeid med andre selskap og ikke minst dyktige medarbeidere er 76 % av alt avfall fra husholdningene materialgjenvunnet, 24 % har gått til energi. Organisasjonen SØIR er etter min oppfatning svært effektiv og ved godt mot. Jeg takker også styrets leder og styret forøvrig for et konstruktivt og godt samarbeid. Odd-Erling Lange Daglig leder i SØIR 4

5 Om virksomheten Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS SØIR eies av Elverum, Trysil og Åmot kommuner. Selskapet ble etablert i 1996 som et selskap etter Kommunelovens 27. Fra er SØIR et intekommunalt selskap etter Lov om Interkommunale Selskaper. SØIR har sitt forretningskontor i Elverum kommune. SØIR`s formål i henhold til selskapsavtalens 3 er om følger: Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon, avfallshåndtering eller beslektede områder. Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er ansvarlig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ordninger som sikrer effektiv kildesortering, innsamling, transport, gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner. Selskapet kan også inngå avtaler med deltakerkommunene med hensyn til løsning av konkrete oppgaver. Selskapet skal søke samarbeid med andre kommuner/interkommunale renovasjonsselskaper, renovasjonsmyndighetene og andre offentlig/private fagmiljøer for kvalitetssikring og videreutvikling av virksomheten og oppgaveløsningen. Selskapet er etablert til felles løsning av deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. Selskapet skal gjennom aktivt informasjonsarbeid og ved å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og gjenvinning, bidra til å fremme bevisste økologiske holdninger og skape ansvar hos privatpersoner, husholdninger, næringsliv og offentlige etater for egen ressursbruk. Selskapet skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen. Selskapet skal arbeide for å fremme lokal sysselsetting. Kommunene har plikt til å levere alt forbruksavfall/husholdningsavfall til selskapets innsamlings- og behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for forbruks- og produksjonsavfall uten etter avtale med selskapet. Selskapet skal videre ha ansvaret for den praktiske oppfølgingen overfor produksjonsavfallet i kommunene innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette innebærer bl.a. at selskapet er utsatt for normal konkurranse fra private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud og informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, eller det kan inngås avtaler med private og/eller offentlige virksomheter for transport og behandling av avfall. 5

6 Selskapets organer og ansatte Representantskapet i SØIR -2003: Ordfører Per-Gunnar Sveen, leder, Elverum kommune Kommunestyremedlem Marit Nyhuus, nestleder, Trysil kommune Kommunestyremedlem Mauricio Riquelme, Elverum kommune Kommunestyremedlem Wiggo Houmb, Elverum kommune Kommunestyremedlem Øistein Bekkvang, Trysil kommune Kommunestyremedlem Vebjørn Grambo, Trysil kommune Kommunestyremedlem Magne Mikkelsen, Åmot kommune Hovedutvalgsmedlem Ruth Julusbakken, Åmot kommune Kommunestyremedlem Karinus Bolstad, Åmot kommune Representantskapet har avholdt to møter og har behandlet til sammen fem saker. Styret i SØIR 2003: Varaordfører Gerd Elise Storvik, leder (- Else Bjørg Myrvang) Varaordfører Olaf Ilsaas, nestleder (- Per Rosenborg) Kommunestyremedlem Magnus Aasen (- Ingebrigt Henningsen) Kommunalteknisk sjef Ove Arnesen (- Øyvind Mathisen) Næringskonsulent Gro Skaaret (- Terje Bjørgmo) Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter og 2 styreseminar. Fast ansatte i SØIR : Administrasjon: Odd-Erling Lange, daglig leder Terje Ruud Karlsen, driftsleder Bjørg Solvor Olsen, saksbehandler øk./adm. Inger Senderud, sekretær Siv Storm Thoresen, informasjonsmedarbeider (fra ) Drift: Tore Farberg, arbeidsleder - Hornmoen gjenvinningsstasjon (Elverum) Frode Pedersen, servivicemedarbeider, Hornmoen gjenvinningsstasjon Stig Regnåsen, servivicemedarbeider 60%, Trysil gjenvinningsstasjon Aud Kroken Hagen, servivicemedarbeider 43%, Haugedalen gjenvinningsstasjon Midlertidig ansatte i SØIR 2003: Drift: Hallvard Uthuus, servicemedarbeider fra Øyvind Nygård, servicemedarbeider fra

7 Arbeidsmiljø og personale Generelt om arbeidsmiljø: HMS er et prioritert område og inngår som et kontinuerlig forbedringsarbeid i SØIR. De ansatte er aktivt med i utviklingen med sikte på å skape en trygg og god arbeidsplass. Styret har også vedtatt overordnede mål for dette arbeidet. SØIR er medlem av Elverum Felles Bedriftshelsetjeneste HMS-Øst. Dette innebærer bl.a. at det årlig gjennomføres en vernerunde for våre ansatte på gjenvinningsstasjonene. Ansatte ved gjenvinningsstasjonene har helseundersøkelse hvert 2. år. Administrativt personale har tilbud om slik undersøkelse hvert 3. år. Administrasjonen er lokalisert i egnede lokaler i St. Olavsgt. 8. For enkelte arbeidstakere med ryggproblemer er det tilrettelagt spesielt i forhold til ergonomi på arbeidsplassen. Sykefravær: Sykefraværet i 2002 var på 53 dagsverk. Dette utgjør 3 % av totale dagsverk og tilsvarer 0,22 årsverk. 43 dagsverk er knyttet til sykemeldinger utover 3 dagers sammenhengende fravær. Skader og ulykker: Det har ikke vært registrert ulykker i tilknytning til selskapets aktivitet i Likestilling: Likestilling har så langt ikke vært omhandlet som eget tema i selskapet. Etter styrets oppfatning råder det full likestilling mellom kvinner og menn. Det forekommer ikke forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering med mer. Det er ikke registrert spesielle saker eller problemstillinger knyttet til likestilling i

8 Miljøpåvirkninger Råvarebruk og energi: Med råvarebruk og energi tenkes det i utgangspunktet på bruk av kjemikalier og/eller energisparende tiltak, energianlegg knyttet til deponi m.m.. I forhold til påvirkning av det ytre miljø, er det innenfor SØIR`s drift i dag ikke spesielle forbruk av råvarer eller energi. Utslipp til luft (inklusive støy og støv): Det er ikke registrert eller gitt tilbakemeldinger om lukt, støv- eller støyplager fra SØIRs gjenvinningsstasjoner verken i Elverum, Trysil eller Åmot. SHA-drift AS eies av GIR og SØIR og har som selskap selvstendig ansvar for drift av Hornmoen komposteringsanlegg. Det er også SHA-drift AS som forvalter konsesjonen gitt av Fylkesmannen i Hedmark. Fra anlegget slippes det ut ulike flyktige stoffer som ved spesielle værforhold forårsaker luktulemper både i nærområdet til anlegget og i områder lenger unna. Ulempene er størst i vintermånedene desember til mars. Avfall/farlig avfall: Alt avfall fra selskapets egen driftsaktivitet blir kildesortert. Mottak av farlig avfall fungerer tilfredsstillende ved alle gjenvinningsstasjonene. I arbeidet med vårt KS-system er det fokusert særskilt på risiko ved håndtering av farlig avfall og rutiner for mottak, rapportering, ulykker mv. Transport: SØIR har ikke egen-transport på avfall verken i forhold til innsamling av husholdningsavfall eller transport av sortert avfall til gjenvinning. Slike tjenester leies inn. Krav til miljøvennlig transport stilles bl.a. gjennom anbudsdokumenter og kontraktsbestemmelser. SØIR har ikke ansvaret for eventuell metangassutslipp fra den nedlagt avfallsplassen på Hornmoen. Dette ansvaret har Elverum kommune. Utslipp til vann: Det er ikke registrert utslipp til vann. 8

9 Økonomi Resultatregnskapet viser et overskudd på kr ,-. Dette er kr ,- mindre enn budsjettert. Sum driftsinntekter utgjør 31,1 mill kroner, mens sum driftsutgifter utgjør 29,2 mill kroner. Selskapets egenkapital er på kr ,- hvorav 1 mill. kroner er innskutt kapital fra eierne. SØIR`s primærvirksomhet er knyttet opp til en lovpålagt oppgave og selskapets behov for egenkapital og tilgang på likviditet vurderes opp mot risikoen i virksomheten. Egenkapitalen utgjør pr % av totalkapitalen. I forbindelse med Mål og strategier gjeldende fra 2004, har styret vedtatt at egenkapitalandelen skal ligge mellom 8-12 %. Likviditetsreserven skal vurderes årlig i forbindelse med drifts- og investeringsbudsjettet. plan, vil omsetningen i kommende år øke i samsvar med generell prisstigning innenfor renovasjonsbransjen. Økning utover dette vil være knyttet til dekning av investeringer selskapet må gjennomføre og/eller økte avfallsmengder utover det som er forutsatt. Vi registrerer fortsatt en økning i den totale avfallsmengden. I 2003 håndterte selskapet 73 % mer avfall enn i Renovasjonsgebyrene økte i samme periode med 22 %. Om lag 80% av SØIR`s inntekter er knyttet til gebyrer hjemlet i renovasjonsforskrift og årlige kommunale gebyrvedtak. De øvrige 20 % er inntekter SØIR får gjennom salg av ulike tjenester. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Resultatdisponering Styret foreslår at overskuddet på kr ,- avsettes som fri egenkapital til framtidig bruk til nye investeringer, dekke opp eventuelle underskudd eller andre formål. Elverum, den I forbindelse med gjennomføring av anbud for renovasjon i perioden har firma Renovasjon og Containerutleie AS varslet en mulig stevning mot SØIR. Det har i denne sammenheng vært en del korrespondanse samt avholdt ett møte. Da årsberetningen presenteres for styret er det ikke avklart om RC vil bringe saken inn for domstolene. Gerd Elise Storvik styreleder Olaf Ilsaas nestleder Magnus Aasen styremedlem Framtidig utvikling Sett i forhold til SØIR`s vedtatte budsjett og økonomi- Ove Arnesen styremedlem Gro Skaaret styremedlem Odd-Erling Lange daglig leder 9

10 Årsregnskapet INVESTERINGER: Samlet investering i 2003 er på 4,1 mill. kroner. Budsjettert investering var på 4,9 mill. kroner. De tyngste investeringene i 2003 er knyttet til bygging av ny gjenvinningsstasjon i Trysil og innkjøp av diverse containere/innsamlingsutstyr. RESULTATREGNSKAP Noter Avfallsgebyr Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Behandling av avfall Transport av avfall Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Annen finansinntekt Gevinst ved realisasjon av aksjer Rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Annen egenkapital Sum disponering

11 BALANSEREGNSKAP EIENDELER Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring på tilknyttet selskap Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Innskuddskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner , 7 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 Selvkostanalyse Selvkostanalysen viser SØIR`s totale inntektsbehov samt dekningsgrad beregnet både i forhold til rene driftsutgifter og kapitalkostnader. Renten for beregning av kapitalkostnader i 2003 ble i budsjettarbeidet høsten 2002 satt til 7,57 % med utgangspunkt i renten på Norske Statsobligasjoner med 3 års løpetid + 1 %. Elverum, den SELVKOSTBEREGNING Sum driftsinntekter Driftskostnader ( minus avskrivninger) Sum årlige kap.kostnader Sum kostn. som gr.lag for selvkost Gerd Elise Storvik styreleder Olaf Ilsaas nestleder Magnus Aasen styremedlem Andel kapitalkostn.av tot. kostn. 20 % 19 % Overskudd/underskudd Framført overskudd/underskudd Dekningsgrad 100 % 101 % Ove Arnesen styremedlem Gro Skaaret styremedlem Selvkostberegningen viser et underskudd i 2003 på i kr ,- Hensyntatt tidligere års beregninger med framført overskudd/underskudd, gir dette en dekningsgrad for 2003 på 100%. Odd-Erling Lange daglig leder 12

13 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Langsiktig gjeld trekkrettigheter Selskapets samlede trekkrettigheter er presentert som langsiktig gjeld. Trekkrettigheten reduseres årlig med beløp fastsatt av investeringens avskrivningsprofil. Gjenværende trekkrettighet ut over 5 år er presentert i noten for gjeld. Ikke benyttet trekkrettighet er inkludert i bankinnskudd. Ved lånefinansierte investeringer økes kreditrammen, samt at den årlige reduksjonen i trekkrettigheten ajourføres tilsvarende. Renter beregnes på det som til enhver tid er trukket på kreditten. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk 9 8 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2003 utgjør kr I tillegg kommer annen bistand med kr

14 Noter Note 3 - Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Sum anskaffelseskost Akkumulerte avskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid 3-20 år 3-20 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 5 - Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Note 6 - Egenkapital og eierstruktur Innskuddshavere i SØIR pr var Innskudds- Eier- Stemmekapital andel andel Elverum Kommune % 60 % Trysil Kommune % 25 % Åmot Kommune % 15 % Sum % 100 % Note 7 - Pantstillelser Bokført gjeld som er sikret ved pant ol.: Gjeld til kredittinstitusjoner Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar Sum bokført verdi eiendeler Note 8 - Kontanter m.m Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskap mm. Eierandel Anskaf- Bokført Års- Balanseført- Anleggsmidler: felseskost egenkapital resultat verdi SHA-Drift AS 50,0 % Rekom AS 2,9 % Sum anleggsmidler I kolonnen for årsresultat for Rekom AS er foreløpig driftsresultat oppgitt. 14

15 Revisjonsberetningen for 2003 KPMG AS P.O. Box 214 Torggata 22 Telephone N-2302 Hamar N-2317 Hamar Fax Enterprise NO MVA Til Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap REVISJONSBERETNING FOR 2003 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap for regnskapsåret 2003, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 2003 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Elverum, 5. mars 2004 KPMG AS Kjell Kulvedrøsten statsautorisert revisor Offices in: Oslo Bodø Haugesund Sandnessjøen Alta Kristiansand Stavanger Arendal Lillehammer Stord Statsautoriserte revisorer - Bergen Mo i Rana Tromsø KPMG AS is a member of KPMG International, medlemmer av Den norske Elverum Molde Trondheim a Swiss association Revisorforening Finnsnes Røros Tønsberg Hamar Sandefjord Ålesund 15

16 Årsrapport - avfall og gjenvinning 2003 Del 2. Årsrapport avfall og gjenvinning 2003 Del 2 av årsrapporteringen er en tilbakemelding til kommunene, myndigheter, samarbeidspartnere og andre interesserte i forhold til konkrete resultater i Mål: Ved å vedta avfallsplanen i 1. kvartal 2001, har alle kommunene sluttet seg til visjon og overordna målsettinger for arbeidet med avfall og gjenvinning. SØIR har i 2003 brukt mye ressurser på å Mål og strategiarbeid, hvor vi har lagt kursen videre for forvaltning og utvikling av selskapet i årene som kommer. Sluttdokumentet for dette arbeidet ble behandlet i styret i januar Årsrapportering for 2003 er gitt med utgangspunkt i de mål som selskapet hadde ved inngangen av året. Planer og strategier for SØIR`s virksomhet er en kontinuerlig prosess hvor vi til en hver tid vurderer utviklingen opp mot våre vedtatte målsettinger. For 2003 gjelder avfallsplanen. Avfallsplanen som lovpålagt dokument er imidlertid tatt ut av forurensingslovens bestemmelser. delmål som høy abonnementservice, god informasjon og motiverende gebyrpolitikk. Resultater: Generelle vurderinger: SØIR skal og må bruke mye ressurser på å forvalte avfallsordningen og de verdier selskapet etter hvert besitter. Samtidig er det nødvendig å tenke framtid, utvikling og endringer. Kombinasjonen mellom forvaltning/drift og utvikling har vært viet mye oppmerksomhet i Det har vært gjennomført en bred prosess både i styre og administrasjon for å stake ut kursen videre. De overordna målsettingen det har vært jobba etter i 2003 er nedfelt i avfallsplanen og er uttrykt gjennom følgende 4 punkter: redusere avfallsmengden øke gjenvinningsgraden høy abonnementsservice motiverende gebyrpolitikk. Våre overordna mål er å redusere/stabilisere avfallsmengdene og å øke gjenvinningsgraden i forhold til den totale avfallsmengden. Dette søker vi å oppnå gjenom 16

17 Årsrapport - avfall og gjenvinning 2003 Evaluering av overordna målsettinger: Redusere avfallsmengden: SØIR gjeldende målseting er å stabiliserer avfallsmengden på 300 kg pr. person pr. år. Målet er ikke nådd. I perioden 1999 til 2003 har avfallsmengden økt med 73 %. Fra 2002 til 2003 økte mengden avfall SØIR håndterer på vegne av sine abonnenter med 28 %. Det må understrekes at mye av økningen er knyttet til at vi etter hvert får bedre registreringer på det avfallet vi får inn og faktisk håndterer. SSB krever at hageavfall også registreres som avfall. Så lenge vi tar imot og håndterer denne fraksjonen må vi også rapportere disse mengdene. I 2003 utgjør disse mengdene 27 % av total avfallsmengde. Det må også nevnes at økte avfallsmengder synliggjør en positiv tendens i forhold til at vår avfallsordning brukes av regionens innbyggere. Dette kan også understrekes ved at av de 480 kg som hver og en produserte i gjennomsnitt, ble faktisk hele 365 kg avfall (76%) utsortert for materialgjenvinning. Andelen restavfall økte med 385 tonn fra 2002 til 2003 det vil si 10 kg. pr person i gjennomsnitt. Øke gjenvinningsgraden: Vårt mål er å ha en gjenvinningsgrad på 85 % av den totale avfallsmengden. I dette ligger at vi primært materialgjenvinner de avfallsfraksjoner hvor dette er praktisk, økonomisk og miljømessig forsvarlig det øvrige avfallet ønsker vi å energigjenvinne. Statistikk for 2003 viser at målet er nådd. I 2003 har innbyggerne utsortert 76 % av avfallsmengden for materialgjenvinning. De resterende 24 % er restavfall som er energigjenvunnet. Høy abonnementsservice: Målet innebærer at 90 % av våre abonnenter skal være fornøyde med den service de opplever at de får fra SØIR. Undersøkelser fra 1999 viste at mellom % var fornøyd. Det er lagt opp til å gjennomføre en ny brukerundersøkelse i Motiverende gebyrpolitikk: SØIR har i dag et gebyrsystem og en praktisk tilrettelegging hvor abonnentene kan velge løsninger som både virker inn i forhold til hva som må betales og hvilken innsats hver enkelt må/vil gjøre. Sett i forhold til vårt mål om avfallsreduksjon, har nok ikke gebyrpolitikken vært motiverende nok og det kan vel også fastslås at gebyrer alene ikke kan gi ønsket effekt i så måte. Sett i forhold til utsortering av avfall og abonnentenes fornøydhet, er det grunnlag for å fastslå at vår gebyrpolitikk har en effekt i motiverende retning. I tilknytning til dette målet er det også sagt at vi skal ha et gebyrnivå under lands-gjennomsnittet. Siste nasjonale statistikk er fra Med utgangspunkt i vårt mest vanlige gebyrnivå (gjelder om lag 90% av våre abonnenter), prisøkninger siden 1998 og med forbehold om sammenligning mot nyere nasjonal statistikk, er det grunnlag for å anta at vi pr. i dag har et avfallsgebyr på linje med gjennomsnittet i Norge. Selskapets konkrete arbeidsmål i forhold til «nye» tiltak ved inngangen til 2003 var: Mål og strategiarbeid dokument gjeldende fra 2004, gjennomført Avfallsplan oppfølging av enkeltprosjekter, delvis gjennomført HMS/KS administrasjon, delvis gjennomført Ministasjoner utbygging i henhold til plan, gjennomført SØIR på Nett videreutvikling - ukentlige nyhetssaker, gjennomført Sluttføring - ny gjenvinningsstasjon Trysil, gjennomført Satsning mot næringsliv, påbegynt 17

18 Statistikk for avfallsmengder og gjenvinning - evaluering SØIR`s primæroppgave er å tilrettelegge avfallsordningen slik at vi - gjennom abonnentenes innsats - kan bidra til å nå lokale og nasjonale målsettinger knyttet til avfall og gjenvinning. De overordna nasjonale mål står fast - avfallsreduksjon, ombruk, gjenvinning, energiutnytting og forsvarlig sluttbehandling er sentrale begreper i denne sammenheng. De konkrete resultatene for 2003 viser at avfallsmengden fortsatt øker, men at abonnentene fortsatt sorterer avfall som aldri før. Økning av avfallsmengde er også kommentert nærmere ovenfor. Stor økning fra 2002 til 2003 skyldes at vi i 2003 registrerte en håndtering av 3750 tonn hageavfall. Hele 44 % av den totale avfallsmengden SØIR håndterer bringes til gjenvinningsstasjoner eller ministasjonene av abonnentene. 56% hentes hjemme. SØIR praktiseres felles driftopplegg, like gebyrer, lik service og lik tilrettelegging i alle kommunene. Statistikk og tall presenteres derfor samlet. Gevinsten i samarbeidet ligger i å se hele regionen under ett. Antall grunngebyr: Antall abonnement kommer til uttrykk gjennom antall grunngebyr. En eiendom kan ha flere grunngebyr. Antall grunngebyr: Avfallsgebyr: Tabellen viser gjennomsnittlig gebyr i perioden (eks. mva) Gjennomsnittlig avfallsgebyr: Vi registrerer en fortsatt økt bruk av vårt bringesystem både når det gjelder ministasjoner for papp/pair og glass/metall og våre gjenvinningsstasjoner for levering av alt fra hageavfall, treverk, metall, EEavfall, farlig avfall m.m. En slik økning forteller blant annet at systemene fungerer og informasjon når fram Vi registrerer en jevn økning i antall grunngebyr i perioden I perioden 1999 til 2003 har gjennomsnittlig avfallsgebyr økt med 304 kroner. Fra 2002 til 2003 økte gebyret med 5 %. 18

19 Avfallsmengder og sortering Husholdningsavfall: Vi registrerer en jevn økning i avfallsmengden SØIR tar imot og behandler for sine abonnenter. Dette skyldes i hovedsak 3 forhold. Den generelle avfallsproduksjonen øker i takt samfunnsutviklingen for øvrig en utvikling preget av økt forbruksvekst. Avfallsordningen virker etter sin hensikt noe som innebærer at avfallet som oppstår faktisk blir levert/innsamlet folk bruker ordningen Avfallsstatistikk vi får etter hvert bedre rutiner for registrering av det avfallet som vi tar imot. Eksempel på dette er hageavfall som i 2003 utgjorde om lag 3750 tonn. Dette avfallet må håndteres og utgjør således en kostnad for SØIR. Fordeler vi den totale avfallsmengden på om lag tonn på alle innbyggerne, innebærer dette at hver enkelt av oss leverte i gjennomsnitt til sammen 480 kilo avfall i 2003 som SØIR har håndtert. Tilsvarende tall i 2002 var 370 kilo. Tar vi ut hageavfall, har avfallsmengden økt med om lag 20 kg pr. person til 390 kilo pr. person. Husholdningsavfall i tonn - total mengde: Avfallsmengder, avfallsgebyr og konsumprisindeks: En sammenstilling av forholdet mellom utvikling av de totale avfallsmengder selskapet håndterer, gebyrutvikling og konsumprisindeks i samme periode, er gjengitt nedenfor. 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 1999 (1999 = er O-punkt) Konsumprisindeks Avfallsgebyr Avfallsmengde pr. abonnent pr. år Total avfallsmengde I perioden 1999 til 2003 har den totale mengden avfall selskapet samler inn og håndterer for sine husholdningsabonnenter økt med 73 %. Utlignet pr. abonnent har mengden økt med 70 % i samme periode. Gebyrene har økt med 22 %, konsumprisindeksen med 10 %. Nøyaktig registreringer i 2003 når det gjelder hageavfall gir en bratt økning i de totale mengdene fra 2002 til

20 Avfallsmengder og sortering Sortering av avfall: Av tonn total mengde husholdningsavfall, har innbyggerne i 2003 sortert ut om lag tonn og på denne Tonn Restavfall Andre fraksjoner Papp/papir Hageavfall Bioavfall måten tilrettelagt for gjenvinning av dette avfallet. Dette utgjør ca. 360 kg. avfall pr. person. Vi registrerer følgende: Restavfallsmengden har økt noe fra 2002 til 2003, men ikke dramatisk Mengden bioavfall har gått noe ned. Det er grunn til å anta at dette skyldes at tømmefrekvensen ble redusert noe på sommerstid i 2003 i forhold til Dette har medført at vi har fått mindre hage/parkavfall i biobeholderen enn tidligere år. Mengden innsamlet papir er stabil sett i forhold til Mengden avfall levert til vårt bringesystem - Andre fraksjoner - har økt med 329 tonn og følger dermed en jevn og positiv utvikling. Hageavfall er kommentert tidligere. Registreringene for 2003 er riktige sett ut fra at mengden på 3755 tonn er det som faktisk er kvernet og håndtert. Til forskjell fra tidligere år ble alt avfall hageavfall levert Hornmoen håndtert etter høstsesongen. Dette innebærer at ingen mengder ligger over til Gjenvinningsgrad: Kakediagrammet nedenfor viser fordelingen i % av alt avfall som ble innsamlet i Diagrammet har som utgangspunkt at alt avfall som ble sortert også er gjenvunnet. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at selv om abonnentene sorterer avfall i henhold til informasjon og tilrettelegging, er det med bakgrunn i både feilsortering og selve innsamlings-og gjenvinningsprosessen noe sortert avfall som ikke kan gjenvinnes i forhold til hvilket formål det er sortert. For noen avfallsfraksjoner kan andelen ikke-gjenvinnbart fastslås mer i detalj, for andre fraksjoner er det mer usikkert. 24 % Hageavfall Restavfall til energi 18 % Andre 19 % 12 % Papir Bio 27 % I 2003 ble 76 % av den totale avfallsmengden fra husholdningene sortert og levert for materialgjenvinning. 24% av avfallet ble levert som restavfall og er gått til energi-gjenvinning. 20

21 Hytte- og fritidseiendommer Innfor SØIR-området er det registrert om lag 6800 hytter og fritidseiendommer. Om lag 5200 ligger i Trysil kommune. Renovasjon av hytte- og fritidseiendommer er en del av den totale avfallsordningen i SØIR-området. I oversiktene nedenfor er hytteområdene i Trysilfjellet/Fageråsen skilt ut med bakgrunn i at avfallsmengden fra disse områdene skiller seg vesentlig fra de øvrige hytteområdene i de ulike kommunene. Avfallsmengden fra hytter og fritidseiendommer fordelte seg slik: Total avfallsmengde i 2003 fra hytter var 1754 tonn, mot 1888 tonn i Registrert avfallsmengde har gått noe ned. Dette kan skyldes at vi i 2003 har nye renovasjonsavtaler hvor vi har noe endrede tømmefrekvenser og registrerer alt avfall fra Trysil-fjellet over vekt. Tidligere ble avfallet omregnet fra m3. Fordeler vi avfallsmengden på antall hytter innenfor de ulike kategoriene, gir dette følgende framstilling: Øvrige Trysil- Sum fjellet Sum 2002 Øvrige Øvrige Trysilfjellet Trysilfjellet Trysilfjellet 2003 Øvrige Sett i forhold til tidligere år, er det ingen endringer i mønsteret. Hyttene i Trysilfjellet leverer mest avfall pr. hytte også i

22 Hva skjer med avfallet: I 2003 er de ulike avfallsfraksjonene behandlet/disponert på følgende måte: Avfallsfraksjon Vektandel avtotalt avfall Håndtering/disponering i 2003 Restavfall 24% Leveres via REKOM til RC, pakkes og sendes til energigjenvinning i Norge (Sarpsborg) Bioavfall 19 % Leveres til SHA-drift AS, materialgjenvinnes i komposteringsanlegget på Hornmoen. Hageavfall 27% Leveres til SHA-drift AS, materialgjenvinnes i komposteringsanlegget på Hornmoen. Papir 12% Leveres via REKOM til materialgjenvinning på Norske Skog Skogn Treverk 7% Leveres til HIAS, kvernes og energigjenvinnes Metall 5% Leveres til Brødrene Stensli, materialgjenvinnes i Norge og utlandet. EE-avfall 2% Leveres til EL-retur og RENAS, materialgjenvinnes i Norge Glass/småmetall 2% Leveres til Norsk Glassgjenvining, materialgjenvinnes i Norge hvor glass går til glavamatter, småmetall til nytt metall Farlig avfall 1% Leveres til RENOR for gjenvinning/destruksjon i Norge Papp >1% Leveres til RC, materialgjenvinnes i Norge Drikkekartong >1% Leveres til RC, materialgjenvinnes i Norge til ny papp Plast >1% Leveres til RC, går til materialgjenvinning og energigjenvinning Tekstiler, klær >1% Leveres til UFF, ombruk 22

23 Avfall fra næringslivet SØIR har ingen eiendomsrett til avfallet fra næringslivet. Næringslivet er selv ansvarlig for å håndtere sitt avfall i henhold til lover, regler og retningslinjer Vi vet at også næringslivet jobber aktivt med sortering og gjenvinning av avfall. Ulike aktører innenfor næringslivet er også viktige samarbeidspartnere for SØIR når det gjelder tilbud og utvikling av nye løsninger innenfor avfallssektoren. fall vil det være i konkurranse med andre aktører. Sett ut fra at vi håndterer omlag 50% av alt avfall (fra husholdning og næringsliv) som oppstår i regionen har vi et godt grunnlag for å kunne tilby tjenester til næringslivet som både er konkurransedyktige i forhold til pris og som er basert på framtidsrettede løsninger når det gjelder miljø og gjenvinning. SØIR har nå satt i gang et arbeid når det gjelder å vurdere om vi i større grad kan levere våre tjenester til næringslivet. I så 23 21

24 Tegninger fra brosjyrer utgitt Hallvard Skauge. Grafisk utforming: Lars Heramb. Trykk: Presis Media & Digitaltrykk as.

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2000 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven kap.

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap www.soir.no sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2004 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2001 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven kap.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1. www.soir.no

A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1. www.soir.no A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1 www.soir.no A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 2 :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2005 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2005 presenteres i 2 deler. www.soir.no :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2005 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer