bas maskinutleie as Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bas maskinutleie as Årsrapport 2012"

Transkript

1 bas maskinutleie as Årsrapport 2012

2 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget : Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse. 3: Elektroverksted Hof. Nøkkeltall, bas maskinutleie Nøkkeltall (million kr/prosent) Drifsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Resultat i % av driftsinntekter 9,5 6,7 Totalkapital Totalkapitalrentabilitet i % 9,8 7,8 Egenkapital Egenkapitalandel i % 43,8 46 Antall ansatte per

3 bas maskinutleie as Ny graver klar for utleie : Fra prosjekt Omsorgsboliger Rena. 2: Daglig leder Jan Aasekjær. 3: En av årets nyinnkjøpte teleskoptrucker. 4

4 om backegruppen Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, maskinutleie, prosjektutvikling og eiendom. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entrepre nørselskaper, et murmesterfirma og et maskin utleieselskap. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksom heten. BackeGruppens entreprenørvirk somhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. I 2008 utvidet Backe- Gruppen virksomheten til Sør-Vestlandet ved etablering av Backe Bygg i Sandnes utenfor Stavanger. Konsernet har gjennom oppkjøp nå også virksomheter i Bergen og Trondheim. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksom heten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom BackeSkolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som bygg herre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egen skaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å ferdig stille boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette Backe- Gruppen til en av de største bolig byggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendoms investeringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og skolebygg. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. Sven christian Ulvatne er administrerende direktør i Backe Entreprenør Holding AS, mens Backe prosjekt og Backe Eiendom ledes av henholdsvis Bjørn Tore Hagness og Eirik Strand. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. 6

5 bas maskinutleie as årsberetning 2012 Årsberetning Virksomheten BAS Maskinutleie AS ble stiftet Selskapets forretningskontor er lokalisert på Hof i Vestfold med utleieavdelinger og tilhørende primærmarkeder på Elverum (Hedemark), Gjøvik (Oppland), Lindeberg (Oslo/Akershus), Hof (Buskerud, Vestfold, Telemark) og Grålum (Østfold). BAS Maskinutleie AS avslutter med dette sitt femte driftsår. Selskapet teller i dag 58 ansatte, hvorav 2 lærlinger. Selskapet har arbeidet målrettet med å styrke kompetansenivået for å sikre ytterligere økt kvalitet på produkter og tjenester. Utstyrsparken er gjennom perioden vesentlig fornyet. BAS Maskinutleie AS jobber målrettet mot den enkelte kunde gjennom oppsøkende virksomhet for å skape gode relasjoner og et godt grunnlag for videre samarbeid. Selskapet fortsetter den gode utviklingen i det eksterne leiemarkedet, og kundeporteføljen har vokst gjennom BAS Maskinutleie AS opererer med en liten administrasjon og selvstendige avdelinger. Dette bidrar til å skape fleksible utleieav delinger med konkurransedyktige betingelser. Selskapet har ikke drevet noen forsknings- og utviklingsaktiviteter. Årsregnskapet Redegjørelse for årsregnskapet Selskapet omsatte i 2012 for 126,9 mill. mot 115,9 mill i Omsetningsutviklingen mot kunder utenfor BackeGruppen har også i år vært god. Selskapet har i 2012 investert for 41,1 mill. Resultatet før skatt ble 12,1 mill. mot 7,7 mill. i Det er ikke etter årsskifte inntrådt forhold som etter styrets oppfatning har vesentlig betydning for selskapet. Forslag til anvendelse av resultat og balanse Årets overskudd på kr dispo neres på følgende måte: Avsatt til utbytte kr Avgitt konsernbidrag kr Mottatt konsernbidrag kr Overført til annen innskutt egenkapital kr Sum disponering kr Selskapets totalbalanse per er 159,5 mill. Bokført egenkapital er 69,9 mill, fri egenkapital utgjør 68,9 mill. Egenkapitalandelen er 45,3 %. Beholdning likvide midler per er 0,4 mill. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets er eksponert for endringer i rentenivå, da selskapets gjeld har flytende rente. Videre har selskapet kredittrisiko knyttet til ekstern fordringsmasse. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av fordringer, men selskapet har i perioden måttet realisere tap på krav. Opplysninger om markedsrisiko BAS Maskinutleie AS er eksponert i forhold til svingninger i markedet. For å minimere risikoen har selskapet en kundeportefølje som består av mindre og mellomstore entreprenører. Dette er med på å redusere konsekvensene av en nedgang i byggenæringen. Arbeidsmiljø BAS Maskinutleie AS hadde ved årets slutt 58 faste ansatte. Arbeidsmiljøet anses som godt. I 2012 var sykefraværet 6,9 %, hvorav langtidsfravær over 16 dager var 5,04 %. Bedriften har avtale om inkluderende arbeidsliv og har vært IA bedrift siden medio Det jobbes systematisk for å redusere sykefraværet. Det har vært 1 skade med fravær i Skaden inntraff ute på byggeplass og skyldes i hovedsak en feilmontert stillas. Den ansatte brukte forskriftsmessig personlig verneutstyr. Likestiling Selskapet praktiserer ingen forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Selskapet har fokus på å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, annen nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn hva gjelder rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmulig heter. Ved årsskifte var det ansatt 7 kvinner i BAS Maskinutleie AS, som utgjør en kvinne andel på 12 %. Det er 1 kvinne i styret. Ytre miljø Selskapet legger vekt på ryddige og miljøvennlige avdelinger hvor avfallsminimering og kildesortering praktiseres. Miljøfarlig avfall håndteres etter gjeldende regler og forskrifter. Gjennom ulike tiltak vil BAS maskin utleie AS i samarbeid med sine kunder fortsette arbeidet med å redusere faren for utilsiktede belastninger på det ytre miljø internt og eksternt. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø. Videre drift og fremtidig utvikling Aktivitetsnivået i bransjen har vært på vei opp og det forventes en fortsatt positiv utvikling. Et målrettet og strukturert Fornebu, 21. mars 2013 salgsarbeid, i kombinasjon med personlig salgsoppfølging, danner grunnlaget for fortsatt vekst. Selskapet setter strenge krav til kvalitet på egne produkter og tjenester. Innføring av nye produkter og tjenester i sortimentet baseres på risikovurdering. Dette, samt selskapets soliditet, kompetanse og inngåtte langsiktige kontrakter gir et godt grunnlagt for videre drift, noe som også er en forutsetning for det avlagte årsregnskapet. eirik Gjelsvik svein Tollersrud Roar Haraldsen styrets leder styremedlem styremedlem asle Randen christian Jebsen kjell Enger Styremedlem styremedlem styremedlem anne Madsen styremedlem Jan Aasekjær Daglig leder 8

6 bas maskinutleie as Resultatregnskap bas maskinutleie as balanse per Resultatregnskap Beløp i kr Note Driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader etc. 2, Avskrivninger Andre driftskostnader 4, 5, 6, Sum driftskostnader Driftsresultat Eiendeler Beløp i kr Anleggsmidler: Note Lisenser og programvare Goodwill Sum immatrielle eiendeler Bygninger, tomter Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler 85 0 Sum anleggsmidler Andre renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader til konsernselskap Andre rentekostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Disponeringer Til utbytte Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Til annen egenkapital Omløpsmidler: Varelager Sum Varelager Kundefordringer 6, Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse, bank og postgiro Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital: Note Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning for forpliktelse Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Fornebu, 21. mars 2013 eirik Gjelsvik svein Tollersrud Roar Haraldsen asle Randen Styrets leder Styremedlem styremedlem Styremedlem 10 christian Jebsen kjell Enger anne Madsen Jan Aasekjær Styremedlem Styremedlem styremedlem Daglig leder

7 bas maskinutleie as Kontantstrømoppstilling bas maskinutleie as prinsippnote Kontantstrømoppstilling Beløp i kr Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter 0 0 Ordinære avskrivinger (Gev.)/tap ved salg driftsmidler Nedskrivning anleggsmidler 0 0 (Økn.)/red. lager (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Effekt av valutakursendringer 0 0 Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet i p-ordn Poster klassifisert som inv/fin. aktiviteter 0 0 Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 0 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 0 0 Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0 0 Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0 Netto endring i kassekreditt Utbetaling av renter 0 0 Innbetaling av egenkapital 0 0 Tilbakebetaling av egenkapital 0 0 Utbetaling av utbytte Innbetaling av aksjonærbidrag 0 0 Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster klassifiseres anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varer Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Leasing Leieavtaler klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelle innhold. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomiske rettigheter og forpliktelser til selskapet (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas samtidig som forpliktelse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. Ved beregning av nåverdien legges enten implisitt rente i leieavtalen eller selskapets alternative lånerente til grunn. Eiendelen avskrives i samsvar med prinsippene for egeneide driftsmidler, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Operasjonell leasing kostnadsføres løpende, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Pensjonsforpliktelser Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i selskapet. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO / NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Dette er en usikret flerforetaksordning. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er beregnet og ført opp i balansen. Den nye LO/NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

8 bas maskinutleie as noter 2012 NOTE 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Utleie Varesalg Tjenester og annet Sum Selskapet har sin virksomhet på Elverum, Gjøvik, Lindeberg, Grålum og Hof. NOTE 2 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,25-2,75 % rente Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Honoraret til KPMG i Bas Maskinutleie AS ble i 2012 utgiftsført med kr ,- eksl. mva som utelukkende relaterer seg til lovpålagt revisjon. Det er ellers ikke kostnadsført andre honoraret til revisor eller til foretak revisor har et særskilt samarbeid med, det være seg honorar for attestasjonstjenster, skatterådgivning eller for andre tjenester utenfor revisjon. NOTE 5 - Varige driftsmidler Maskiner, inventar, etc. Bygninger, tomter etc Biler og andre transport etc Lisenser programvare etc Goodwill Sum Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Kostpris Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr. solgte Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Kostpris 1.1 har blitt justert mellom gruppene i forhold til tidligere år. Dette har ikke påvirket sum bokført verdi. kroner Gj.sn leieperiode Totale husleiekostnader ,0 NOTE 6 - Tap på fordringer Årets realiserte tap Avsatt Avsatt Tap på fordringer NOTE 3 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt NOTE 4 - Nærstående parter Leie av maskiner/utstyr, varesalg og tilhørende tjenester Kostnader administrative tjenester Innleie av arbeidskraft Annet Sum nærstående parter I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. NOTE 7 - Operasjonelle leieavtaler UTLØPSÅR Maskiner og anlegg Årlig leiekostnad NOTE 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld Sum Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Utsatt skattefordel - - Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Beregnet skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt

9 bas maskinutleie as noter NOTE 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt (fortsettelse) Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Ytet konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt - - Betalbar skatt - - Skattekostnad Årets betalbare skatt - - Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng ml., skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt: Kr. % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. f. skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller -5 0,0 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,0 % NOTE 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Til gode offentlige avgifter Andre kortsiktige fordringer Sum Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte 85 - Sum 85 - Fordringer på konsernselskaper Kundefordringer konsern Konsernbidrag Sum NOTE 13 - Varelager Selskapets varelager består i sin helhet av handelsvarer. Varlageret er ikke stilt som sikkerhet for noen forpliktelser. NOTE 9 - Bankinnskudd (beløp i kr) Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB. Bas Maskinutleie AS sitt bankinnskudd på tkr 341 inngår i konsernkontosystemet.as Backe, morselskapet i Backe- Gruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Bas Maskinutleie AS har tilsvarende fordring på AS Backe. NOTE 10 - Kundefordringer Kundefordringer Avsatt til tap Kundefordringer NOTE 14 - Gjeld Kassekreditt Kassekreditt, trekkramme Ubenyttet kortsiktig trekkrammer (kassekreditt) Sum trukket kassekreditt Annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn, mv Annen gjeld Sum NOTE 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt EK Annen egenkapital SUM Egenkapital Årsresultat Avsatt til utbytte Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Egenkapital Langsiktig gjeld Bokført Nedbetalt 2012 Nye lån 2012 Ansvarlig lån, Backe Entreprenør Holding AS SUM Pantstillelser: Pantesikret del av selskapets gjeld Bokført verdi av pantsatte eiendommer og beholdninger Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført A-aksjer 950 kr B-aksjer 50 kr Hver aksje gir 1 stemme Aksjønærer Type aksje Antall Eierandel AS Backe A/B 950/26 97,6 % Øvrige aksjonærer B 24 2,4 % BAS Maskinutleie AS i konsernregnskapet til BackeGruppen. AS Backe som er konsernspissen utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, postboks 359, 1326 Lysaker. NOTE 15 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. 16

10 bas maskinutleie as revisjons beretning 18

11 BAS Maskinutleie As Industriveien HOF Postboks Lysaker Telefon: Telefaks: E-post:

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer