Utarbeidet av Asplan Viak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av Asplan Viak"

Transkript

1 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet av Asplan Viak

2 Innhold Et samarbeidsprosjekt side 2 Samarbeidet i Rogaland fortsetter side 3 Samlet vurdering side 4 Norsk og internasjonal økonomi på vei opp side 6 Arbeidsledigheten flater ut side 8 Innenlandsk bruk av naturgass side 1 Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 12 Mekanisk industri og prosessindustri side 14 Øvrig industri side 16 Bygg og anlegg side 18 Primærnæringene side 2 Transport og kommunikasjon side 22 Offentlig forvaltning side 24 Offentlig og privat personlig tjensteyting side 26 Bank, finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting side 28 Varehandel side 3 Hotell- og restaurantvirksomhet side 32 Kildehenvisninger side 34 Et samarbeidsprosjekt Leif Johan Sevland Ordfører Stavanger kommune Styreleder ARNE-prosjektet Roald G. Bergsaker Ordfører Rogaland fylkeskommune Styreleder Innovasjon Norge Rogaland Terje Vareberg Administrerende direktør SpareBank 1 SR-Bank Karl Bøe Skogen Direktør Innovasjon Norge Rogaland Svein Fjellheim Distriktssekretær LO Rogaland Truls Nordahl Fylkesarbeidssjef Aetat Stavanger Hovedkontor for Rogaland Konjunkturbarometeret for Rogaland ble utviklet i 23 som et samarbeidsprosjekt mellom syv av regionens sentrale næringsutviklingsaktører. Prosjektet blir nå videreført, og dette er første rapport i 24. Også i 24 vil Konjunkturbarometeret bli oppdatert to ganger i oktober og desember. Vi håper at Konjunkturbarometeret vil bidra til økt innsikt og forståelse av hva som skjer i næringsliv og offentlig forvaltning i Rogaland. Videre at denne innsikten oppleves som nyttig og fører til handling på bred basis fra enkeltbedrifter til organisasjoner og offentlige aktører. Dette året skal det gjennomføres strategiske næringsplanprosesser både regionalt og på fylkesnivå. Rapporten vil i denne sammenheng være et viktig grunnlagsdokument når næringspolitikken framover skal utmeisles.

3 Samarbeidet i Rogaland fortsetter Aetat har igjen gleden av å presentere sin del av et nytt og samordnet Konjunkturbarometer for Rogaland. Aetat har siden 1995 årlig gjennomført en landsdekkende spørreundersøkelse blant offentlige og private virksomheter. NHO og Sparebank 1 SR-Bank har også i en årrekke gitt ut tilsvarende publikasjoner om næringsutviklingen i Rogaland i egen regi. Vi deltok første gang for et år siden sammen i en felles innsats med andre sentrale aktører i fylket Innovasjon Norge, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet og LO. Partene som fant hverandre i fjor har alle valgt å videreføre samarbeidet i 24, og det seneste resultatet av dette har vi gleden av å presentere her. Dette Konjunkturbarometeret er vesentlig basert på Aetats bedriftsundersøkelse, hvor det i løpet av denne våren er innhentet besvarelser fra mer enn 9 bedriftsledere i fylket. Formålet med Konjunkturbarometeret er å avdekke behov for arbeidskraft, eventuelle rekrutteringsproblemer og andre utviklingstrekk i arbeidsmarkedet. I tillegg er det tatt inn spørsmål om virksomhetenes markedssituasjon og generelle økonomiske utvikling. Asplan Viak har fått fornyet tillit til å supplere Aetats analyse, som tradisjonelt har hatt et forholdsvis kvantitativt preg, med mer kvalitative vurderinger fra ressurspersoner innen enkelte bransjer. Dessuten gir barometeret en bransjevis mer dypgående analyse av tallene og ikke minst har vi igjen samlet resultatene i en presentabel trykksak. Vi har i Rogaland de senere månedene sett en stadig mer positiv utvikling i arbeidsmarkedet. På kort sikt er ledigheten stabil, og vi har for tiden et bedre arbeidsmarked i Rogaland enn i landet ellers. På lenger sikt er det imidlertid mange og store utfordringer i regionen som vi må forholde oss til. Dette gjelder bl.a. utvikling av nye industriarbeidsplasser som kan erstatte de som forsvinner, hvordan arbeidsmarkedet vil tilpasse seg den siste utvidelsen av EU. Det er også en utfordring hvordan vi, snart som universitetsfylke, skal gi våre nyutdannede ungdommer relevant arbeid slik at de blir boende i fylket etter fullført utdanning. I en slik sammenheng er dette Konjunkturbarometeret bare et lite innspill - et øyeblikks inntrykk av hvordan forholdene er og forventes å bli i den nærmeste fremtiden. Derfor er kanskje den største regionale betydningen av Konjunkturbarometeret at sentrale aktører i fylket har funnet hverandre i et varig samarbeid. Dette samarbeidet bør bygges videre på en slik måte at vi også kan stå sammen om å møte de store utfordringene som vi står foran på kort og ikke minst lenger sikt. Vi håper Konjunkturbarometeret faller i smak og vil vise seg å være nyttig for de som ønsker og trenger en oppdatering i forhold til hvordan utviklingen i næringslivet i fylket forventes å bli det nærmeste året. Truls Nordahl Fylkesarbeidssjef i Rogaland 3

4 Samlet vurdering På samme måte som da forrige Konjunkturbarometer ble lagt fram ved årsskiftet venter store deler av næringslivet økt omsetning og økte investeringer på ett års sikt. Bildet har imidlertid forandret seg når det gjelder bedriftenes vurdering av behovet for ansatte. Nå kommer det relativt tydelige signaler fra flere viktige næringer om behov for bemanningsøkninger. Høye oljeinvesteringer gir høyt aktivitetsnivå innen oljerelaterte virksomheter i flere næringer. Norsk og internasjonal økonomi i bedring Det ser i hovedsak lyst ut for mange norske eksportnæringer fremover. Årsakene er de høye råvareprisene, en bedring for internasjonal økonomi og sterk innenlandsk etterspørsel via husholdningenes høye forbruk. gangen for norsk industri er likevel sårbar for en eventuell nedjustering i råvareprisene, en mulig ny styrking av kronen eller terrorhendelser som rammer det internasjonale oppsvinget. Det største problemet for norsk økonomi i dag er fortsatt manglende investeringsvilje. Fem år med markert nedgang i bedriftsinvesteringene ligger bak oss. Dette er en økning på to prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. I samme periode har antall personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak økt med 6 prosent. Antall personer som er helt ledige er derfor lavere enn i fjor. Nå ventes økt sysselsetting innen flere viktige næringer I forrige Konjunkturbarometer var det kun innen privat personlig tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting at det ble forventet flere sysselsatte. Dette bildet er nå i ferd med å endre seg. Fra bedriftene innen oljeutvinning, mekanisk industri, bygg og anlegg og varehandelen kommer det nå relativt tydelige signaler om at det forventes flere ansatte. Aetat har registrert økt etterspørsel etter arbeidskraft i perioden januar-mai i år sammenlignet med samme periode i fjor. Sammen med signalene fra bedriftsundersøkelsen om bemanningsøkning innen flere næringsgrupper kan dette gi forhåpninger om redusert arbeidsledighet utover høsten. Et bedre arbeidsmarked vil som regel også øke tilbudet av arbeidskraft. Det kan derfor ta noe tid før en generell bedring av arbeidsmarkedet gir utslag i ledighetstallene. Fortsatt venter mange økt omsetning og økte investeringer Når det gjelder omsetning og investeringer er forventningene omtrent de samme som ved utgivelsen av forrige Konjunkturbarometer. Innen de fleste næringer venter et flertall av bedriftene stabilitet eller økning med hensyn til omsetning og investeringer. Positive ringvirkninger av høy oljeaktivitet Petroleumsvirksomheten gir store ringvirkninger i Rogaland. I følge Aetats oljeundersøkelse var det 36 7 sysselsatte innen oljerelaterte virksomheter i fylket i august 23. Disse er sysselsatt innen ulike næringer. Virksomhetene innen oljeutvinning nyter godt av høy aktivitet på norsk sokkel for tiden. Investeringene ventes å komme opp i 7 milliarder kroner i 24, rundt 1 prosent høyere enn fjoråret. Også leteaktiviteten har tatt seg noe opp i løpet av våren. Fortsatt høy ledighet Forrige Konjunkturbarometer, som ble gitt ut ved sist årsskifte, konkluderte med at store deler av næringslivet i Rogaland forventet økt omsetning og økte investeringer i 24 uten at dette ville føre til flere sysselsatte. Ledighetstallene fra Aetat tyder på at dette i hovedsak dessverre har vist seg å slå til. Bruttoledigheten (helt ledige pluss personer på arbeidsmarkedstiltak) i april og mai 24 er noe høyere enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av mai 24 var nesten 89 personer utenfor det ordinære arbeidsmarkedet i Rogaland. De to siste bedriftsundersøkelsene: Bedriftenes forventninger med hensyn til utviklingen i antall ansatte. november/ mars/ desember april Oljeutvinning, bergverksdrift, Stabil Økning kraft og vannforsyning Mekanisk- og Reduksjon Økning prosessindustri Reduksjon Øvrig industri Stabil Stabil Bygg og anlegg Stabil Økning Transport og Stabil Stabil kommunikasjon Reduksjon Offentlig forvaltning - Stabil Privat personlig tjenesteyting Økning Økning Offentlig personlig tjenesteyting - Reduksjon Bank, finans, eiendomsdrift Økning Økning og forretningsmessig tjenesteyting Varehandel Stabil Økning Hotell- og restaurantvirksomhet Stabil Stabil 4

5 Bedriftsundersøkelsen viser at selskapene planlegger å øke antall ansatte. På sikt står næringen overfor store utfordringer, og etterlyser endringer i rammebetingelsene. Også innen mekanisk industri, bygg og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting er det mange oljerelaterte virksomheter. Det kommer klart fram av bedriftsundersøkelsen at de oljerelaterte virksomhetene innen disse næringene forventer større vekst i år og neste år enn de øvrige. Varierte forventninger i øvrige deler av næringslivet Innen mekanisk industri ser ledigheten ut til å flate ut og for første gang på lenge ventes en svak økning i sysselsettingen. Prosessindustrien står overfor større utfordringer og sysselsettingen ventes samlet sett å gå noe ned. Over halvparten av bedriftene som er med i bedriftsundersøkelsen venter omsetningsvekst inneværende år. Samlet sett ventes det stabil sysselsetting innen øvrig industri. Innen grafisk industri ventes nedgang, mens det innen trevare- og trelastindustri ventes en svak oppgang. 4 prosent av bedriftene venter økt omsetning og lønnsomhet i 24. Like mange venter ytterligere vekst i 25. Den høye aktiviteten innen bygg og anlegg i Rogaland ser ut til å fortsette. Bedriftene rapporterer om høy aktivitet og rekordhøy ordrereserve. I bedriftsundersøkelsen venter 4 prosent av bedriftene økt omsetning og lønnsomhet i 24. En like stor andel planlegger å ansatte flere folk. Optimismen er størst på Haugalandet. Fiskeflåten har hatt et svakt år så langt, som følge av dårlig fangst. I Rogaland står næringen overfor viktige utfordringer framover både med hensyn til fiskeripolitikk og ressursgrunnlag. Etter et dårlig år i fjor er det en generell forventning i oppdrettsnæringen om at 24 skal bli et godt år. Storsatsing på oppdrett av torsk og kveite kan gi milliardomsetning i Rogaland om 3-4 år. Innen landbruket venter de fleste bøndene stabilitet i 24. Innen transportnæringen er framtidsutsiktene preget av stabilitet både med hensyn til omsetning, sysselsetting og lønnsomhet. Det ventes økt konkurranse fra utlandet på godstransport. Posten fortsetter nedbemanningen. I offentlig forvaltning ventes stabil sysselsetting. Flere viktige saker står imidlertid på dagsorden, slik som omstrukturering av statlig forvaltning, kommunesammenslåinger, interkommunalt samarbeid og nye regionsfylker. Innen offentlig tjenesteyting ventes stigende etterspørsel etter gode tilpassede tjenester. Stram kommuneøkonomi gjør imidlertid at det kan være vanskelig å etterkomme kravene. Blant virksomhetene som har svart på bedriftsundersøkelsen ventes svak økning i sysselsetting blant de private og svak nedgang blant de offentlige. Innen privat tjenesteyting venter de aller fleste stabil eller økende omsetning. Innen bank, finans og forsikring er det mange som venter økt omsetning uten at det ventes flere ansatte. Innen forretningsmessig tjenesteyting ventes det både økt omsetning og økt sysselsetting. Lav rente og økt kjøpekraft gjør at virksomhetene innen varehandelen fortsatt ser lyst på framtiden. Rogaland var nummer tre blant landets fylker med størst vekst i detaljhandelen fra 22 til 23. Det ventes økt sysselsetting innen næringen. Innen hotell- og restaurantnæringen er det mange som venter økt omsetning, men få som venter flere ansatte. Så langt i år har det vært flere hotellovernattinger i Rogaland enn i fjor. Økningen har vært spesielt stor blant hotellene i Haugesund. Konjunkturbarometeret følger utviklingen Samordning av Aetats bedriftsundersøkelse, SpareBank 1 SR-Banks Konjunkturbarometer og NHOs bedriftsundersøkelse, med blant annet felles næringsinndeling, gjør det mulig med en tett oppfølging av utviklingen innen næringsliv og sysselsetting i fylket. Barometeret som ble gitt ut i oktober 23 konkluderte med at bunnen var nådd, men forespeilet at arbeidsledigheten sannsynligvis ville øke utover høsten, slik den faktisk gjorde. Barometeret som ble gitt ut ved sist årsskifte ga bud om klare tegn til økt aktivitet i 24 uten at bedriftene hadde planer om å øke bemanningen. I dette barometeret ser vi klare tegn til at det ventes bemanningsøkninger innen flere næringer. Den generelle oppgangskonjunkturen og høy aktivitet innen oljesektoren er hovedforklaringen. Utviklingen i arbeidsledigheten utover høsten vil gi indikasjoner på i hvilken grad forventningene slår til. Denne utgaven av Konjunkturbarometeret bygger hovedsakelig på Aetats bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen ble besvart av over 9 offentlige og private virksomheter med til sammen 8 ansatte. Analysene av undersøkelsen er supplert med annen relevant statistikk og intervjuer med aktører innen de ulike næringene. 5

6 Norsk og internasjonal økonomi på vei opp kv NHO 25 - NHO Totalt Industri Annet Kilde: SSB (AKU) Tyskland Storbr. Euro-omr. USA Japan Sverige 24 - Cons mars Cons april Cons mai 3 Kilde: Consensus Economics, mai 24 Norsk og internasjonal økonomi i 6 bedring Det ser i 5hovedsak lyst ut for mange norske eksportnæringer 4 fremover. Årsakene er de høye råvareprisene, en 3 bedring for internasjonal økonomi og sterk innenlandsk 2 etterspørsel via husholdningenes høye forbruk. gangen 1 for norsk industri er likevel sårbar for en eventuell nedjustering i råvareprisene, en mulig ny styrking av kronen eller terrorhendelser som rammer det BNP internasjonale oppsvinget. Drahjelp fra internasjonal økonomi Høy vekst i USA i 24 følger av stimulanse fra lav rente og ekspansive offentlige budsjetter. En annen positiv effekt er at Japan får drahjelp fra kinesisk oppgang, både på eksport og investeringer. Veksten for de største Eurolandene ser foreløpig ut til å bli moderat BNP-prognoser for 24 Tyskland Storbr. Euro-omr. USA Japan Sverige 24 - Cons mars Cons april Cons mai 3 Kilde: Consensus Economics, mai 24 Samlet markedsvekst hos våre handelspartnere blir bedre i 24 enn i 23. Eurokurs i kroner Utvikling i BNP og privat konsum vekst Utvikling i kronekurs Privat konsum Kilde:SSB/NHO prognose Industriproduksjonen samlet 8,75 for Euroland hadde en marginal 8,5 vekst på,3 prosent i 23. Prognosen for 24 8,25 og 25 er høyere, og det vil gi mer 8, drahjelp for norsk eksportindustri enn i 7,75 fjor. I tillegg har de viktige handelspartnere, Sverige og Storbritannia, 7,5 høyere vekst i vente. Omtrent 7,25 7 prosent av norsk eksport går til EU. I 24 er økningen i råvareprisene kanskje enda viktigere enn volumveksten. Norge ser ut til å bedre bytteforholdet kraftig i år. Prisene på olje, gass og aluminium samt fiskeprodukter har steget som følge av sterk etterspørsel fra USA og Kina. Dermed vil mange eksportbedrifter øke sin lønnsomhet gjennom året. En vedvarende høy oljepris i det siste gir en ekstra usikkerhet til oppgangen i internasjonal økonomi. Selv om dette er positivt for oljefondet og deler av norsk industri, kan en negativ effekt på våre handelspartnere etter hvert gi lavere etterspørsel for våre eksportnæringer totalt. Norsk økonomi opp fra grøften I 23 kjørte Norge svært sakte med en vekst i fastlandsøkonomien på under 1 prosent. Etter hvert har rentereduksjoner 6 Eurokurs i kroner 9, 7, Årlig prosentvis vekst i industriproduksjon internasjonalt Industriproduksjon Euroland Sverige Tyskland USA Japan Industriproduksjon Euroland Sverige Tyskland USA Japan 23,3 1,7,2,3 3,3 24 prognose 2, 4,3 2,5 5, 5,2 Kilde: Consensus Economics mai Endring i årlig sysselsetting (AKU) 1 sysselsatte og ekspansiv finans-politikk satt i gang hjulene. Privat konsum vokser relativt kraftig og boligprisene har steget. Selv med moderat lønnsvekst i 24 vil lav inflasjon sikre reallønnsvekst for husholdningene kv NHO 25 - NHO Inflasjonen er svært lav på grunn av en nylig avsluttet lavkonjunktur og nedgangen i importprisene via fjorårets Totalt Industri Annet sterke kronekurs. Kilde: For SSB (AKU) å få opp inflasjonen til målet på 2,5 prosent og stimulere sysselsetting og produksjon, har sentralbanken senket renten fra syv til 1,75 prosent på et drøyt år. Dette har svekket kronen som er av stor betydning for eksportbedriftene. Mai Sept. Mai Sept. 1 Mai Sept. 2 Mai Sept. 3 Mai Sept. 4 Mai Sept. 25 prognose 2,5 4,8 2,6 5,2 2,4 Utvikling i kronekurs Utvikling i BNP og privat konsum vekst BNP Privat konsum Kilde:SSB/NHO prognose Virkningene på økonomien totalt av store rentereduksjoner er mer usikker siden norsk økonomi har liten erfaring med så lav rente. En effekt som kan skape bekymring er husholdningenes lånevekst som lenge har vært over 1 prosent. Det lave rentenivået stimulerer i tillegg Årlig prosentvis veks intern 23,3 1,7,2,3 3,3 Kilde: Consensus Ec

7 BNP-prognoser for til 2privat konsum også boligbygging og gir bedret kommuneøkonomi. Dermed vil 1skjermet del av norsk økonomi få sterk vekst gjennom 24 og 25. Tyskland Storbr. Euro-omr. USA Japan Sverige Industri, eksport og kronekurs For konkurranseutsatt 24 - Cons mars 3 industri 24 - Cons er en april 3 svakere krone enn for et år siden en 24 - Cons mai 3 positiv konsekvens av rentenedgang til nivå med Kilde: Euroland. Consensus Rentedifferansen Economics, mai 24 har gått ned fra over 4 prosent til rundt null på halvannet år. Det er likevel et problem at kronen har variert så mye de siste 3 årene, og bedriftene er usikre på hvilken kronekurs de skal planlegge ut ifra fremover. Eurokurs i kroner 9, 8,75 8,5 8,25 8, 7,75 7,5 7,25 7, prosentvis vekst i industriproduksjon internasjonalt 23,3 1,7,2,3 3,3 En kraftig eksportvekst (i verdi) på 15 prosent for tradisjonelle varer i første kvartal følger av høye råvarepriser, svakere krone samt økning i volum. Dette er positive signaler for industrien, men er nokså relatert til økt kapasitet for metall og petrokjemisk industri. Hittil i år har også industriproduksjonen tatt seg noe opp igjen etter flere år med nedgang. 24 prognose 2, 4,3 2,5 5, 5,2 Mai Sept. Mai Sept. 1 Mai Sept. 2 Mai Sept. 3 Mai Sept. 4 Mai Sept. 25 prognose Industrisysselsettingen 2,5 ble redusert med 4,8 2,6 5,2 2,4 e: Consensus Economics mai 24. Utvikling i kronekurs rundt 18 personer fra 1. kvartal 23 til samme kvartal i år. gangen i bygging av skip og oljeplattformer stod for over en femtedel av reduksjonen. Svak oppgang i fastlandsinvesteringene Det største problemet for norsk økonomi i dag er fortsatt manglende investeringsvilje. Fem år med markert nedgang i bedriftsinvesteringene ligger bak oss. Ledig produksjonskapasitet i flere bransjer og flere år med svak lønnsomhet tilsier at det vil ta tid før realinvesteringene vil vokse tilnærmet som i forrige oppgangskonjunktur. I følge NHOs økonomibarometer forventes markedsutsiktene i alle bransjer å bedres markert i år og neste år. Derfor svarer klart færre bedrifter i april 24 sammenlignet med oktober 23 at dårlige markedsutsikter er et hinder for økte investeringer i år. I forhold til forrige barometer svarer flere at usikkerhet om kronekursen er negativt for investeringene. Likevel kan bedret lønnsomhet gi økte investeringer i enkelte næringer allerede i år. I de fleste bransjer vil imidlertid fortjenestenivået i 24 fortsatt være lavere enn gjennomsnittet i perioden Det er først i 25 at nivået på lønnsomheten forventes å bli tilstrekkelig til å gi en klar investeringsøkning. Arbeidsmarked med positive signaler På arbeidsmarkedet er det flere positive signaler. Den siste arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) som er gjennomført viste en nedgang i arbeidsledigheten i Norge fra 4,4 til 4,3 prosent. Videre har samlet sysselsettingen økt med rundt 6 siden juni i fjor. gangen i industri-sysselsettingen fortsetter i år, mens deler av tjenestesektoren vil ha 7 høy sysselsettingsvekst. Den svake lønnsomheten i 22 og 23 har tvunget bedriftene til å sette i gang produktivitetstiltak som inntil nå har holdt igjen sysselsettingsveksten. Det er mange unge som har forlenget utdannelsen i påvente av et bedre arbeidsmarked. Det betyr at arbeidstilbudet kan øke samtidig med sysselsettingen, og det vil gi mindre reduksjon i ledigheten i prosent Endring i årlig sysselsetting (AKU) 1 sysselsatte kv NHO 25 - NHO Totalt Industri Annet Kilde: SSB (AKU) Det er ventet at et moderat lønnsoppgjør i 24, sammen med økt etterspørsel på hjemme- og eksportmarkedene, vil bidra til økt sysselsetting gjennom året. Fortsetter utviklingen i norsk økonomi i samme spor vil det, Utvikling i BNP og privat konsum slik NHO ser det, ikke være behov for å vekst stimulere 7 norsk økonomi i 24 og 25. Konsekvensen vil i så fall kunne 6 bli et strammere arbeidsmarked som setter 5 konkurranseevnen i fare. Mer ekspansive budsjetter og press på 4 lønnsveksten kan gi en særnorsk renteøkning, 3 styrket krone og tap av markedsandeler for norsk industri

8 Arbeidsledigheten flater ut Færre helt ledige, og flere i ordinære arbeidsmarkedstiltak i Rogaland ved utgangen av mai 24 Tallene for mai viser reduksjon i antall helt arbeidsledige i Rogaland. Sammenlignet med mai 23 er det nå 7 prosent færre helt ledige i fylket. Vi har det siste halve året hatt en gunstigere utvikling i arbeidsledigheten i Rogaland enn i landet ellers, og har nå et ledighetsnivå som ligger under landsgjennomsnittet. Antall personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak har i vår ligget på et høyt nivå, og var i mai 6 prosent over nivået for ett år siden. Økte bevilgninger til Aetat og derpå følgende økning i bemanningen og endringer i interne prioriteringer er hovedårsaken til den kraftige økningen i tiltaksnivået. Den positive utviklingen vi har sett i langtidsledigheten i Rogaland (15 prosent reduksjon siden mai i fjor) kan også sees i sammenheng med økningen i tiltaksbruken og intensiveringen av oppfølgingsarbeidet overfor arbeidssøkerne. Sesongjusterte tall for bruttoledigheten (summen av helt ledige og tiltaksdeltakere) viser en stabil til svakt fallende trend i Rogaland det siste halve året (3 måneders glidende snitt viser 1 prosents reduksjon i ledigheten i mai), mens trenden er svakt stigende for landet sett under ett. Det er reduksjon i antall helt ledige med yrkesbakgrunn fra bygg- og anlegg og industriarbeid, mens ledigheten for personer med siste registrerte arbeidsforhold innen handelsarbeid og helse- og omsorgsarbeid er høyere enn for ett år siden. Vi ser størst reduksjon i ledighet for menn (12 prosent) sammenlignet med kvinner (1 prosent). Hovedårsaken til dette mener vi ligger i økt etterspørsel etter arbeidskraft innen mannsdominerte yrker som bygg- og anleggssektoren og industrien og tilsvarende reduksjon i kvinnedominerte yrker innen handelsarbeid og helse- og omsorgsarbeid. Stabil ledighet med tegn til reduksjon Ved utgangen av mai 24 var 697 personer, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken, registrert som helt ledige i fylket. Det er en reduksjon på 51 personer (7 prosent) i forhold til samme måned i fjor. Når vi korrigerer for sesongvariasjon, viser våre beregninger at arbeidsledigheten de siste tre Helt ledige fordelt etter kommune. Mai 24. måneder er redusert med 4 prosent. 351 av de helt ledige i mai var permittert. Det er 57 (59 prosent) færre enn for ett år siden personer deltok i mai i ordinære arbeidsmarkedstiltak. Det er en økning på 78 personer (6 prosent) i forhold til mai 23. Ved utgangen av mai 24 var bruttoledigheten i fylket på 8867 personer (4,3 prosent av arbeidsstyrken). Dette er 198 flere personer (2 prosent) enn det var for ett år siden. Sesongjusterte tall viser imidlertid at trenden i Rogaland nå er stabil eller svakt fallende. Kommune Kvinner Menn Totalt I prosent av Endring fra arb.styrken Forrige mnd Ett år tidl. Bjerkreim ,1 % -1-4 Bokn ,2 % -6-7 Eigersund ,4 % Finnøy ,6 % 5 Forsand ,1 % -8-2 Gjesdal ,9 % Haugesund ,5 % Hjelmeland ,8 % Hå ,1 % Karmøy ,5 % Klepp ,4 % 7 Kvitsøy ,9 % 1 Lund ,1 % 9 11 Randaberg ,3 % Rennesøy ,7 % -1 3 Sandnes ,8 % Sauda ,7 % Sokndal ,6 % -7-9 Sola ,9 % -2 Stavanger ,3 % Strand , % Suldal ,6 % 1 5 Time ,1 % Tysvær ,3 % -4-8 Utsira ,1 % -1-1 Vindafjord , % Ølen , %

9 Høyest arbeidsledighet i nordfylket og i byene Regionalt er det fortsatt høyere arbeidsledighet i nordfylket enn i sørfylket. Vi registrerer også at byregionene i både nord og sør har høyere ledighet enn omkringliggende kommuner. Ved utgangen av mai 24 har Haugesund høyest arbeidsledighet i fylket med 4,5 prosent helt ledige (bruttoledighet 5,9 prosent), fulgt av Stavanger med 4,3 prosent helt ledige (bruttoledighet 5,3 prosent). Til sammen står disse to byene for nesten halvparten av arbeidsledigheten i fylket. Flere ledige stillinger I mai var det registrert en tilgang på 253 ledige stillinger i Rogaland. Akkumulert er det registrert 885 ledige stillinger i fylket hittil i år. Dette er en økning på 864 stillinger (11 prosent) sammenlignet med samme periode i 23. Det er registrert størst økning i antall ledige stillinger innen yrkesgruppene bygg- og anlegg og industriarbeid. Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken fordelt på fylke. Mai 24. I alt Denne I % av Endring Endring i % måned arbeids- fra samme fra samme styrken måned i fjor måned i fjor Østfold ,8 % % Akershus ,9 % % Oslo , % % Hedmark ,1 % % land ,7 % 18 1 % Buskerud ,1 % % Vestfold ,6 % % Telemark ,3 % 1 3 % Aust-Agder ,1 % % Vest-Agder ,6 % % Rogaland ,4 % % Hordaland 7 8 3,4 % % Sogn og Fjordane ,8 % % Møre og Romsdal ,6 % % Sør-Trøndelag , % % Nord-Trøndelag ,5 % % Nordland , % % Troms ,4 % % Finnmark , % % Riket ,7 % % Langtidsledighet Langtidsledigheten reduseres mer enn ledigheten totalt i fylket. I mai var 2118 personer registrert som helt ledige i mer enn et halvt år. Det er en reduksjon på 365 personer (15 prosent) sammenlignet med mai 23. Aetat i Rogaland har siden i fjor høst gjennomført en betydelig innsats for å følge opp de langtidsledige. Arbeidsledigheten i Rogaland. April 23 - mai 24 Antall personer april mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai Helt ledige Personer på ordinære tiltak Arbeidsledige fordelt på yrkesbakgrunn Det var 26 prosent færre helt arbeidsledige med yrkesønske innen bygge- og anleggsarbeid ved utgangen av mai 24 sammenlignet med samme tid i fjor. Det er denne yrkesgruppen som har hatt størst relativ nedgang, tett fulgt av industriarbeid der antall helt ledige er redusert med 2 prosent i samme periode. Fordelt på konkrete yrker ser vi størst reduksjon i antall helt ledige hjelpearbeidere i industrien, rørleggere, elektrikere, sveisere og stillasbyggere. I samme periode økte arbeidsledigheten innen handelsarbeid. Arbeidsledighet fordelt på fylke Ved utgangen av mai 24 gikk arbeidsledigheten opp i ti av landets fylker sammenlignet med samme måned i fjor. Akershus har opplevd størst økning i ledigheten det siste året (+13 prosent), mens Finnmark har hatt den største reduksjonen (-11 prosent). Målt i antall helt ledige var det bare Hordaland som hadde større nedgang enn Rogaland det siste året. I landet totalt var det i samme periode bare en marginal endring i antall helt ledige. I prosent av arbeidsstyrken ser vi høyest ledighetsnivå i Finnmark og Oslo (5, prosent i begge fylker). Rogaland har et ledighetsnivå på 3,4 prosent. Landsgjennomsnittet lå ved utgangen av mai 24 på 3,7 prosent. Arbeidsledighet etter kjønn, alder og utdanning I perioden fra mai 23 til samme måned i 24 gikk arbeidsledigheten for menn ned med 12 prosent, mens tilsvarende nedgang for kvinner bare var en prosent. Blant menn går antall helt ledige mest ned i aldersgruppen 3-39 år og under 2 år. Ledigheten i aldersgruppen 2-24 år er stabil. Blant kvinner har det vært stor nedgang i ledigheten i aldersgruppen under 2 år og marginal nedgang i aldersgruppen 4-49 år. I de øvrige aldersgruppene blant kvinnene er det flere helt ledige enn det var i mai 23. Ved utgangen av mai 24 gikk arbeidsledigheten i Rogaland ned for personer innen alle utdanningsgruppene unntatt de med høyere utdanning over 4 år sammenlignet med mai 23. Her gikk antall helt ledige opp med 18 prosent. Mange av de arbeidsledige med høyere utdanning er yngre nyutdannede personer som mangler relevant erfaring. Aetat vurderer det som en særlig utfordring å finne frem til gode praksistiltak for å bistå denne viktige målgruppen. 9

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Konjunkturrapporten 2009

Konjunkturrapporten 2009 Konjunkturrapporten 2009 1 Konjunkturrapporten 2009 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 2. Utviklingen i 2008 3. Finanskrisen 4. Bedriftenes vurdering av 2009 Omsetting Investeringer Resultat Sysselsetting

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015 ROSENKILDEN ER 20 ÅR side 28 VI MÅ TA LÆRLINGEANSVAR side 65 2014 FRA A TIL Å side 24 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 1 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Det blir et skifte i 2015 Næringslivet i Stavanger-regionen forbereder

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer