Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personvern og informasjonssikkerhet for apotek"

Transkript

1 Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1

2 INNHOLD 1 INNLEDNING BAKGRUNN OM NORMEN MÅLGRUPPE DEFINISJONER OVERSIKT OVER SENTRALE LOVREGLER OG TILSYNSMYNDIGHETENS ROLLE HELSEPERSONELLOVEN HELSEREGISTERLOVEN LOV OM APOTEK (APOTEKLOVEN) MED FORSKRIFTER PASIENTRETTIGHETSLOVEN PERSONOPPLYSNINGSLOVEN TILSYNSMYNDIGHETERS ROLLE OG ANSVAR VEILEDNING I ARBEIDET MED INFORMASJONSSIKKERHET STYRENDE DEL Ansvar Styringssystem for informasjonssikkerhet Sikkerhetsmål Sikkerhetsstrategi Nivå for akseptabel risiko Oversikt over behandlinger av reseptdokumentasjon GJENNOMFØRENDE DEL Taushetsplikt, tilgangsstyring, autorisasjon og autentisering Hendelsesregistrering Informasjon til den registrerte og informert samtykke Innsynsretten Retting og sletting av reseptdokumentasjon, herunder oppbevaring av reseptdokumentasjon mv Utlevering av reseptdokumentasjon Fysisk sikring av områder og utstyr Sikkerhet i nettverket og datautstyret Elektronisk meldingsformidling (eresept) Hjemmekontor Opplæring og kompetanse Publikumstjenester - bruk av SMS, e-post, chat og netthandel Avtaler Overføring av reseptdokumentasjon til utlandet KONTROLLERENDE DEL Sikkerhetsrevisjon Fornyelse av meldeplikten Risikovurdering Avvikshåndtering Ledelsens gjennomgang VEDLEGG TABELL MED REFERANSE MELLOM KAPITTEL OG FAKTAARK Utlevering av reseptdokumentasjon Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 2 av 30

3 4.2 EKSEMPEL PÅ RISIKOVURDERING REFERANSER DELTAGERE I UTARBEIDELSE AV VEILEDEREN EKSEMPEL PÅ KONFIGURASJONSKART FOR APOTEK Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 3 av 30

4 Endringshistorikk for og godkjenning av dokumentet Versjon Endringer Godkjent av styringsgruppen for Normen (dato) 1.0 Første utgave av veilederen 01.jun Oppdatert referanser i definisjon "taushetsplikt" Sekretariatet 6.jun 13 Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 4 av 30

5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Stor dynamikk, økt samhandling med bruk av IT-systemer for reseptdokumentasjon med bl.a. elektronisk resept (eresept) og ordrehåndtering ifm sentralisert fakturering preger arbeidsdagen ved apotekene. Ved innføring av eresept vil samtlige apotek tilknyttes helsenettet (Norsk Helsenett), som medfører nye samhandlingsmetoder med rekvirent og kunde. Det er sentralt at apotek/kjedekontor følger lovpålagte krav til personvern og informasjonssikkerhet. På denne bakgrunn er det behov for en veileder i personvern og informasjonssikkerhet som er spesielt rettet mot apotek/kjedekontor. Hensikten med veilederen er i første rekke å gi apoteket/kjedekontoret et praktisk verktøy i arbeidet med å ivareta gjeldende krav til personvern- og informasjonssikkerhet. Målsetningen er at det enkelte apotek ivaretar gjeldende lovkrav ved å følge anbefalingene i veilederen. I denne veilederen benyttes uttrykket fagsystem for den programløsningen som brukes i forbindelse med reseptdokumentasjon i apoteket/kjedekontoret. Et eksempel på fagsystem er FarmaPro. Veilederen er utarbeidet for styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet med støtte fra Helsedirektoratet av selskapene Advokatfirmaet Wiegaard, INCERTUS og INFOSEC i samarbeid med apoteksektoren (se kapittel 4.4), og kvalitetssikret av Pharos. 1.2 Om Normen Norm for informasjonssikkerhet (Normen) ble lansert i august Normen skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet hos den enkelte virksomhet, og i helse-, omsorgs- og sosialsektoren generelt. I tillegg skal Normen bidra til å harmonisere informasjonssikkerheten, slik at virksomhetene kan ha gjensidig tillit til hverandre. Normen bygger på gjeldende bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet, bl.a. reglene i personopplysningsloven og helseregisterloven. Kravene i Normen er derfor basert på gjeldende regler på personvern- og informasjonssikkerhetsområdet. Enhver virksomhet som etterlever Normen vil tilfredsstille alle krav i lovverket til informasjonssikkerhet. Alle som knytter seg til helsenettet er - gjennom avtalen om tilknytning - forpliktet til å følge Normen. Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 5 av 30

6 1.3 Målgruppe Denne veilederen er primært rettet mot personell med ansvar, oppgaver og roller i forbindelse med personvern og informasjonssikkerhet ved apotek/kjedekontor. Eksempler på slikt personell er: Apoteker Leder for apotekkjede Ansatte ved kjedekontor med ansvar for koordinering av internkontroll, personvern og informasjonssikkerhet Den enkelte ansatte ved apoteket/kjedekontoret Databehandler (driftsleverandør, ekstern fakturatjeneste, multidosepakkfirmaet mv.) Leverandør av fagsystem IKT-leverandører Sikkerhetskoordinatorer Spesialisthelsetjenesten 1.4 Definisjoner Definisjoner fra Normen (av 2. juni 2010) Med autentisering menes i Normen prosessen som gjennomføres for å bekrefte en påstått identitet. Med autorisere/autorisert/autorisasjon menes i Normen at en person i en bestemt rolle kan gis eller er gitt bestemte rettigheter til lesing, registrering, redigering, retting, sletting og/eller sperring av helse- og personopplysninger. Autorisasjon kan bare gis i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid, er begrunnet ut fra tjenstlig behov og er i henhold til bestemmelser om taushetsplikt. Med autorisasjonsregister menes i Normen et register over utstedte autorisasjoner som føres av den databehandlingsansvarlige. Med avvik menes i Normen enhver håndtering av helse- og personopplysninger som ikke utføres i henhold til gjeldende regelverk, retningslinjer og/eller prosedyrer, samt andre sikkerhetsbrudd. Med behandling menes i Normen enhver formålsbestemt bruk av helse- og personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter, jf. helseregisterloven 2 nr. 5 og personopplysningsloven 2 nr. 2). Med databehandler menes den som behandler helse- og personopplysninger på vegne av den databehandlingsansvarlige, jf. helseregisterloven 2 nr. 9 og personopplysningsloven 2 nr. 5). Det presiseres at en databehandler er en ekstern person eller virksomhet utenfor den databehandlingsansvarliges virksomhet. Det vil si at den databehandlingsansvarliges egne medarbeidere ikke er dennes databehandlere. Med databehandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes, hvis ikke databehandlingsansvaret er særskilt angitt i Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 6 av 30

7 loven eller i forskrift i medhold av loven, jf. helseregisterloven 2 nr. 8 og personopplysningsloven 2 nr. 4) (her benyttes begrepet behandlingsansvarlig ). Det presiseres at det er virksomheten som er databehandlingsansvarlig for behandling av helseog personopplysninger. Ansvaret skal ivaretas av den daglige ledelsen av virksomheten, og virksomheten er pliktsubjekt. Med fagsystem menes i Normen en applikasjon eller et IT-system som behandler helse- og personopplysninger. Begrepet systemløsning brukes også om et fagsystem. Eksempler på fagsystem er: pleie- og omsorgsystem (PLO), legekontorsystem og barnevernsystem. Opplysninger i ulike fagsystemer kan både utgjøre elektronisk pasientjournal (EPJ) og annen tjenestedokumentasjon. helse- og personopplysninger benyttes i Normen som en fellesbetegnelse for helseopplysninger og/eller personopplysninger innenfor Normens virkeområde slik det er definert nedenfor. Med helsenettet menes i Normen nettverket som tilbys av Norsk Helsenett SF. Med helseopplysninger menes i Normen taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven 21 og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson, jf. helseregisterloven 2 nr. 1. Med hendelsesregister menes i Normen et logisk register der hendelser i informasjonssystemet er nedtegnet, se neste definisjon. Med hendelsesregistrering menes i Normen registrering av hendelser i et informasjonssystem, bl.a. med sikte på å forebygge, avdekke og hindre gjentagelse av sikkerhetsbrudd. Med hjemmekontor menes i Normen behandling av helse- og personopplysninger på PC som virksomheten har stilt til disposisjon, fra f.eks. hjem, hytte, hotellrom eller lignende. Bruk av PC som virksomheten ikke har stilt til disposisjon (for eksempel PC på Internettkafé, hotell-pc, flyplass-pc) er ikke definert som hjemmekontor. Med integritet menes i Normen at helse- og personopplysninger må være sikret mot utilsiktet eller uautorisert endring eller sletting. Med internkontroll menes i Normen planlagte og systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen. Med konfidensialitet menes i Normen at helse- og personopplysninger må være sikret mot at uvedkommende får kjennskap til opplysningene. Med konfigurasjon menes i Normen informasjonssystemets utforming inklusive både teknisk utstyr og programvare. Med konfigurasjonsendring menes i Normen en endring av informasjonssystemets utforming som følge av installasjon, oppgradering eller fjerning av utstyr eller programvare. Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 7 av 30

8 Med kvalitet menes i Normen at helse- og personopplysninger må være korrekte, oppdaterte, relevante og tilstrekkelige som grunnlag for å yte helsehjelp. Med personopplysninger menes i Normen opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, jf. personopplysningsloven 2 nr. 1). Med register menes i Normen en logisk sammenstilling av opplysninger. En database eller et regneark er en teknisk løsning for et register. Med registrert/den registrerte menes i Normen den som opplysninger kan knyttes til, jf. personopplysningsloven 2 nr. 6. Eksempler og begreper som brukes om den registrerte er søker, pasient/bruker og tjenestemottaker. En ansatt kan være omfattet av begrepet. Med sikkerhetsnivå 4 menes i Normen to-faktor autentisering hvor en faktor er dynamisk basert på kvalifiserte sertifikater og ellers tilfredsstiller kravene til sikkerhetsnivå 4 i Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor. Med taushetsplikt menes i Normen lovpålagt eller avtalt plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til helse- og personopplysninger, jf. helsepersonelloven 21, helseregisterloven 15, helse- og omsorgstjenesteloven 12-1 og forvaltningsloven 13 til 13e, samt annen informasjon med betydning for informasjonssikkerheten, jf. personopplysningsforskriften 2-9. Taushetsplikt innbefatter både en passiv plikt til å tie og en plikt til aktivt å hindre uvedkommende i å få kunnskap om taushetsbelagte opplysninger. Med tekniske tiltak menes i Normen tiltak av teknisk karakter som ikke kan påvirkes eller omgås av medarbeidere, og ikke er begrenset av handlinger som den enkelte forutsettes å utføre. Eksempler på slike tiltak kan være autentisering på sikkerhetsnivå 4 eller konfigurering av en brannmur slik at den kun tillater bestemt trafikk eller en meldingstjeneste som er laget slik at alle meldinger automatisk blir kryptert. Med tilgang menes i Normen at helse- og personopplysninger om en eller flere bestemte pasienter/brukere er eller gjøres tilgjengelige for autorisert personell. Beslutning om tilgang til behandlingsrettede helseregistre skal treffes etter en konkret vurdering basert på at det ytes helsehjelp til pasienten. Tilgang til fagsystemer i forbindelse med ytelser til pasient/bruker skal iverksettes basert på tjenstlig behov. Tilgang i forbindelse med kvalitetssikring og administrative oppgaver skal også besluttes ut fra tjenstlig behov. Med tilgjengelighet menes i Normen at helse- og personopplysninger som skal behandles, er tilgjengelig til den tid og på det sted det er behov for opplysningene. Med tilstedeværelsesregister menes i Normen et register som viser faktisk tilstedeværelse av personell, for eksempel hendelsesregister fra adgangskontroll (nøkkelkort), timeregistreringssystem og stemplingsur. Tilstedeværelsesregisteret kan også inneholde informasjon om bruk av mobilt utstyr og hjemmekontor. Med virksomhet menes i Normen juridisk enhet som helseforetak, kommune, sykehus, legepraksis, tannklinikk, apotek, apotekkjede, røntgeninstitutt, frittstående laboratorium, universitet, høyskole, stiftelse m.v. Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 8 av 30

9 Nye definisjoner i denne veilederen Med apotek menes i dette dokumentet salgssted for legemidler til sluttbruker hvor det gis legemiddelfaglig veiledning, som er fysisk tilgjengelig for publikum. Dette inkluderer også sykehusapotek. Med apoteker menes i dette dokumentet person med driftskonsesjon til apotek etter apotekloven 3-2. Med fjernaksess menes i dette dokumentet ekstern tilgang fra leverandør til helsevirksomhet via kommunikasjonslinje for å utføre vedlikehold og oppdateringer av ITløsninger. Med kjedekontor menes i dette dokumentet hovedkontor for flere apotek. Kjedekontoret kan, avhengig av organisasjonsmodell, være databehandlingsansvarlig for samtlige apotek i kjeden. Med PKI/Public Key Infrastructure menes en teknologi for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater over datanett. Anvendelsesområder for PKI er autentisering (legitimering av en person, organisasjon eller gjenstands identitet), digital signatur (av dokumenter eller programvare), kryptering ende-til-ende og verifisering av dataintegritet (jf. lov om elektronisk signatur). Med reseptdokumentasjon menes i dette dokumentet den lovpålagte dokumentasjon (på papir og elektronisk) av ekspedisjon og utlevering av legemidler og handelsvarer etter resept og rekvisisjon (jf. apotekloven 5-5a). Begrepet omfatter også registrering av informasjon ifm kontakt med annet helsepersonell. Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 9 av 30

10 2 OVERSIKT OVER SENTRALE LOVREGLER OG TILSYNSMYNDIGHETENS ROLLE 2.1 Helsepersonelloven Etter helsepersonelloven ( 48) er apotektekniker, provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt autorisert helsepersonell. Loven gir regler om taushetsplikt. Helsepersonell har som hovedregel taushetsplikt om pasientforhold ( 21). I tillegg har øvrige tilsatte ved apotek/kjedekontor taushetsplikt etter helsepersonelloven 21. Taushetsplikten hindrer ikke at opplysninger gis til samarbeidende personell når det er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Imidlertid har pasienten reservasjonsrett, dvs. rett til å motsette seg at opplysninger gis til samarbeidende personell ( 25). Loven åpner for at personell som bistår med elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av utstyr, kan få tilgang til opplysninger som er taushetsbelagte. Dette gjelder når slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon, dvs. nødvendig for å oppfylle reseptdokumentasjonsplikten. Slikt personell må underlegges samme taushetsplikt som helsepersonell som yter helsehjelp. Apoteket/kjedekontoret kan derfor benytte seg av ulike grupper leverandører uten at taushetsplikten er til hinder for det. Reseptdokumentasjon kan behandles hos en databehandler, fagsystemet kan driftes av en databehandler, servicepersonell kan bistå ved håndteringen av informasjonssikkerheten. Når apoteket/kjedekontoret gir servicepersonell mv. tilgang til informasjonssystemet, skal den sørge for at personellet undertegner taushetserklæring. Det heter også i helsepersonelloven at en virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter ( 16). God organisering av arbeidet med informasjonssikkerhet er derfor en plikt apoteket/kjedekontoret har etter lovverket. 2.2 Helseregisterloven Helseregisterloven gir sentrale definisjoner. De viktigste er gjengitt i kapittel 1.4. Etter loven ( 13) er det bare den databehandlingsansvarlige, databehandlere og den som arbeider under den databehandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet, som kan gis tilgang til helseopplysninger. Helseregisterloven 13 b og helsepersonelloven 21 a slår fast forbudet mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger, jf. helseregisterloven 13a (snoking) i helseopplysninger, presisert på den måten at det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte helseopplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av helsehjelp eller har særskilt hjemmel i lov. Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 10 av 30

11 2.3 Lov om apotek (apotekloven) med forskrifter Apotekloven fastsetter krav til dokumentasjon av reseptekspedisjonen ( 5-5a). Kravet fastsetter at apoteket er forpliktet til å oppbevare opplysninger om ekspedisjon og utlevering av legemidler og handelsvarer etter resept og rekvisisjon. Etter loven skal apoteket etablere internkontroll for virksomheten og må kunne dokumentere at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift ( 5-6). Apotekloven fastsetter at for pasienters innsynsrett i lagrede opplysninger gjelder pasientrettighetsloven ( 5-5a). Apotekforskriften stiller i sikkerhetssammenheng bl.a. krav til: utforming av lokalene ( 21) innbruddssikring av lokalene ( 21) føring av narkotikaregnskap ( 31) internkontroll ( 35) innholdet i internkontrollen ( 36) dokumentasjon at apoteket drives i henhold til de til enhver tid gjeldende regler ( 37) informert og skriftlig samtykke ved reklame rettet mot den enkelte kundes bestemte legemiddelbruk eller sykdomstilstand ( 47) 2.4 Pasientrettighetsloven Pasientrettighetsloven skal bidra til å sikre at pasienter får tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Loven skal også bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, menneskeverd og integritet. Opplysninger om sykdomsforhold - og andre personlige opplysninger - skal behandles i samsvar med taushetsplikten jf At helse- og personopplysninger skal behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder, er derfor både en plikt for helsepersonellet og en rettighet for pasienten. Gode informasjonssikkerhetsprosedyrer bidrar til etterlevelse av dette. Den som har krav på taushet kan samtykke i at helse- og personopplysninger gis videre, og taushetsplikten faller da bort så langt samtykket dekker. Pasienten har også rett til å motsette seg utlevering og overføring av journalopplysninger med mindre det foreligger tungtveiende grunner ( 5-3). Pasientrettighetsloven slår fast at pasienten som hovedregel har rett til innsyn i sin egen journal ( 5-1). 2.5 Personopplysningsloven Personopplysningsloven gir grunnleggende regler og definisjoner innen personvern og informasjonssikkerhet. Som nevnt under pkt. 1.2, bygger Normen bl.a. på reglene i personopplysningsloven. Personopplysningsloven stiller i 13 krav til planlagte og systematiske tiltak for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Etablering av styringssystem for Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 11 av 30

12 informasjonssikkerhet og tekniske sikkerhetstiltak må gjennomføres for å ivareta kravene. Etter loven har apoteket/kjedekontoret meldeplikt til Datatilsynet for sine behandlinger av reseptdokumentasjon. Meldeplikten gjennomføres ved å fylle ut og sende elektronisk skjema via Meldingen skal fornyes hvert tredje år. 2.6 Tilsynsmyndigheters rolle og ansvar Helse- og omsorgsdepartementet Etter apotekloven ( 8-1) er Helse- og omsorgsdepartementet tilsynsmyndighet som skal føre tilsyn med reseptdokumentasjonen. Datatilsynet Etter personopplysningsloven og helseregisterloven skal Datatilsynet føre tilsyn med hvordan helse- og personopplysninger behandles og sikkerheten rundt dem. Helsetilsynet Helsetilsynet fører tilsyn med helsepersonellets yrkesutøvelse ved apoteket. Apoteket kan på eget initiativ sende bekymringsmelding til Helsetilsynet knyttet til helsepersonellets yrkesutøvelse (f.eks. legers forskrivning). På forespørsel skal apoteket sende resepter og/eller reseptdokumentasjon til Helsetilsynet og ellers bistå Helsetilsynet i tilsynets arbeid. Legemiddelverket Legemiddelverket fører tilsyn med dokumentasjon av faglige aktiviteter i apoteket. Legemiddelverket fører ikke spesielt tilsyn med dokumentasjon av reseptekspedisjon (jf. apotekloven 5-5 a), fordi det foreløpig ikke er gitt nærmere bestemmelser (forskrifter). Alle tilsyn nevnt ovenfor har taushetsplikt ift reseptdokumentasjon. Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 12 av 30

13 3 VEILEDNING I ARBEIDET MED INFORMASJONSSIKKERHET Dette kapittelet gir en oversikt over og en veiledning i nødvendige sikkerhetstiltak for apoteket/kjedekontoret. Det er gitt en forklaring for hvert enkelt sikkerhetstiltak. På denne måten vil leseren få en forståelse av tiltaket før det konkret iverksettes. Ivaretakelse av informasjonssikkerheten, bl.a. etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet, er en del av virksomhetens internkontrolldokumentasjon og er en del av kvalitetssystemet ved apoteket/kjedekontoret. Gjennomføring av risikovurderinger danner grunnlaget for å iverksette de nødvendige organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltakene. Kapittelet er delt i en styrende del, en gjennomførende del og en kontrollerende del. Hver del inneholder de viktigste sikkerhetstiltakene apoteket/kjedekontoret må gjennomføre for å ivareta kravene. Vær oppmerksom på at ingen apotek er like - de skiller seg fra hverandre i størrelse og type. Omfanget på tiltakene må derfor tilpasses det enkelte apotek. Ikke alle tiltakene er like relevante for alle apotek. 3.1 Styrende del I styrende del skal alle prinsipper for gjennomførende og kontrollerende informasjonssikkerhetstiltak beskrives. I styrende del skal det fremkomme hva som er apotekets/kjedekontorets sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi og apoteket/kjedekontoret skal utarbeide oversikt over behandlinger av reseptdokumentasjon. Apoteket/kjedekontoret skal videre fastsette nivå for akseptabel risiko Ansvar Det er databehandlingsansvarlig som er ansvarlig for informasjonssikkerheten. Den daglige ivaretakelsen av informasjonssikkerheten på vegne av virksomhetens ledelse ligger hos apoteker. Den som har det daglige ansvaret for informasjonssikkerheten, kan delegere oppgaver til andre ansatte. Oppgaver kan også, ved hjelp av avtaler, overlates til eksterne, f.eks. til driftsleverandører, sikkerhetsleverandører og databehandlere. Uansett om oppgaver er delegert eller ikke, ligger det juridiske ansvaret hos databehandlingsansvarlig. I apoteket/kjedekontoret vil databehandlingsansvaret kunne være ulikt organisert. Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 13 av 30

14 Apotekforskriften fastsetter også at apotekeren er ansvarlig for at driften av underlagte medisinutsalg er forsvarlig og i samsvar med myndighetskrav ( 62). Videre skal apoteker eller bemyndiget person føre nødvendig tilsyn med medisinutsalget minst en gang hvert år. Tilsyn skal dokumenteres. Kjedekontor Enkelte apotekkjeder er organisert ved at kjedekontoret (eier) er databehandlingsansvarlig og det enkelte apotek ikke er egne juridiske enheter med eget ansvar. Apoteker ved det enkelte apotek bør ivareta lokale oppgaver ifm personvern og informasjonssikkerhet. Apotek Når det enkelte apotek er selvstendig juridisk enhet er apoteket databehandlingsansvarlig. Filialapotek Stedlig leder av filialapotek bør ivareta lokale oppgaver ifm personvern og informasjonssikkerhet etter instruks fra databehandlingsansvarlig (apoteker/kjedekontor). Medisinutsalg og kommisjonær Stedlig leder av medisinutsalg og kommisjonær bør ivareta lokale oppgaver ifm personvern og informasjonssikkerhet etter instruks fra apoteker eller kjedekontor Styringssystem for informasjonssikkerhet Etter Normen plikter apoteket/kjedekontoret å etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet. Et styringssystem angir aktiviteter for å rettlede og styre apoteket/kjedekontoret og er basert på alminnelige internkontrollprinsipper. Kravene og anbefalingene som er angitt i kapittel 3 er normalt en del av dette styringssystemet. Ansvar for prosedyrer Databehandlingsansvarlig skal påse at det etableres nødvendige prosedyrer i styringssystemet. For apotekvirksomheter som består av flere enkeltapotek, anbefales det at prosedyrene for personvern og informasjonssikkerhet etableres i et felles styringssystem, slik at det enkelte apotek enkelt kan tilpasse prosedyrene til lokale forhold før de tas i bruk Sikkerhetsmål Apoteket/kjedekontoret skal ha utarbeidet sikkerhetsmål. Behandlingen av reseptdokumentasjon og apotekets/kjedekontorets sikkerhetstiltak skal gjennomføres i tråd med disse. Sikkerhetsmålene er apotekets/kjedekontorets overordnede føringer for behandling av reseptdokumentasjon. Sikkerhetsmålene bør være konkrete, målbare og lett å operasjonalisere i en sikkerhetsstrategi. Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 14 av 30

15 3.1.4 Sikkerhetsstrategi Med utgangspunkt i sikkerhetsmålene skal apoteket/kjedekontoret utarbeide en sikkerhetsstrategi. En sikkerhetsstrategi er en overordnet beskrivelse av hvordan sikkerhetsmålene skal oppnås gjennom ulike sikkerhetstiltak. Sikkerhetsstrategien skal være så entydig at apoteket/kjedekontoret ut fra den kan utarbeide prosedyrer i sitt styringssystem for informasjonssikkerhet Nivå for akseptabel risiko Apoteket/kjedekontoret skal ha fastsatt nivå for akseptabel risiko. Med akseptabel risiko menes hvor stor risiko apoteket/kjedekontoret kan akseptere for at det inntreffer en hendelse som kan forårsake brudd på konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet eller kvalitet for reseptdokumentasjon. Nivå for akseptabel risiko skal minst være i samsvar med Normens kriterier for akseptabel risiko Oversikt over behandlinger av reseptdokumentasjon Apoteket/kjedekontoret skal til enhver tid ha oversikt over hvilke behandlinger av reseptdokumentasjon og annen behandling av helse- og personopplysninger som skjer i apoteket/kjedekontoret. Oversikten over behandlinger bør inneholde følgende informasjon: - formålene med behandlingen (overordnet, for eksempel: ekspedering, reseptdokumentasjon, regnskap, fordelprogram mv.) - kategorier av helse- og personopplysninger (sensitive/ikke-sensitive) - daglig ansvar (person ved apoteket som har ansvaret eller som har fått oppgaver delegert til seg) - fagsystem som benyttes til behandlingen - meldeplikt (utført/ikke-utført, informasjon om fornyelse hvert tredje år, ansvar mv.) - evt. databehandler (navn, kontaktinformasjon, avtaleforhold mv.) Det er viktig at apoteket/kjedekontoret er bevisst at den ikke kan bruke reseptdokumentasjon til nye formål og i andre sammenhenger uten at det foreligger samtykke fra den registrerte (kunden) eller annen hjemmel for utveksling av reseptdokumentasjon. Oversikt over behandlinger skal også inkludere personaladministrasjon. Nærmere om meldeplikten Ved apoteket/kjedekontoret skal alle behandlinger av reseptdokumentasjon meldes til Datatilsynet før behandlingen tar til. Når det skjer endringer i behandlingsmåten, skal det sendes en endringsmelding. Innsendte meldinger skal fornyes etter 3 år. Alle meldinger sendes inn via Datatilsynets nettsted, Det er databehandlingsansvarlig som har ansvaret for å melde (jfr. avsnitt Ansvar). Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 15 av 30

16 3.2 Gjennomførende del Taushetsplikt, tilgangsstyring, autorisasjon og autentisering Taushetsplikten og generelle personvernprinsipper gjør at tilgang til reseptdokumentasjon bare skal gis i den grad dette er nødvendig for å yte tjenesten og i den grad den registrerte ikke motsetter seg det. Tilgang skal tildeles medarbeiderne etter hvilke roller og arbeidsoppgaver de har. Medarbeiderens rolle skal ikke alene gi tilgang til reseptdokumentasjon og bruk av informasjonssystemene. Tilgangen som gis skal være basert på et konkret tjenstlig behov knyttet til arbeidsoppgaver, f.eks. i forbindelse med reseptdokumentasjon og bruk av eresept mv. Tilgangsstyringen må derfor ta utgangspunkt i hvordan det enkelte apotek konkret er organisert (jfr. avsnitt 3.1.1), og tilgangen må avpasses etter forholdene i apoteket. Prosedyrene som beskriver tilgangsrettighetene skal speile denne praksisen i apoteket. Apoteket/kjedekontoret har vide muligheter til å organisere seg i tråd med egne forutsetninger og behov. Momenter som vil kunne påvirke den konkrete tilgangsstyringen er bl.a.: størrelsen på apoteket organisasjonsform (jfr ) bruk av databehandler, f.eks. ved at en tredjepart drifter og lagrer reseptdokumentasjonen eller ved bruk av multidosepakkfirma fjernaksess fra applikasjonsleverandør og driftsleverandør Når en person er autorisert for tilgang, skal vedkommende rent faktisk oppnå tilgang i samsvar med autorisasjonen. Apoteket må derfor opprette brukere i fagsystemet (brukerkontoer) iht. dette. Apoteket/kjedekontoret skal føre alle tildelte autorisasjoner i et autorisasjonsregister. For å motvirke at en tilgang til informasjonssystemet misbrukes, skal den enkelte bruker autentiseres, i praksis ved hjelp av passord eller PKI. Autentiseringen skal uansett være forholdsmessig ut fra apotekets størrelse og virkefelt. Hvilke interne prosedyrer for autentisering apoteket etablerer, bør være basert på en risikovurdering på en slik måte at risikovurderingen viser begrunnelsen for den etablerte tilgangstyringen. Apoteket/kjedekontoret bør utarbeide en oversikt som viser tilgangene per rolle, basert på tilgangsstyringen i det aktuelle fagsystem. Det er viktig å være klar over at helseregisterloven ikke tillater at personell utenfor apotekets/kjedekontorets (den databehandlingsansvarliges) instruksjonsmyndighet har tilgang til apotekets/kjedekontorets reseptdokumentasjon. Dette kan føre til praktiske utfordringer for tilgangsstyringen, fordi dette innebærer at det bare er de ansatte (herunder elever og studenter) og andre som er underlagt instruksjonsmyndighet - i tillegg til den databehandlingsansvarlige selv - som kan gis tilgang til fagsystemet. En praktisk ufordring kan være at enkelte Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 16 av 30

17 apotek/kjedekontor har automatisk varebestilling ved at grossisten har tilgang til apotekets lagermodul i fagsystemet. Helseregisterloven og helsepersonelloven slår fast forbudet mot snoking i helseopplysninger, presisert på den måten at det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte helseopplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp, administrasjon av helsehjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift Hendelsesregistrering Apoteket/kjedekontoret skal ha etablert hendelsesregistrering og prosedyre for kontroll av hendelsesregistre, slik at den har kontroll med aktiviteten i informasjonssystemet. Dermed kan avvik oppdages. Følgende hendelser skal som et minimum registreres: tildeling av tilganger bruk av tilganger uautorisert eller forsøk på uautorisert bruk av tilganger Det skal etableres prosedyrer for å analysere hendelsesregistrene slik at avvik oppdages før de får alvorlige konsekvenser, og fortrinnsvis innen 1 uke. Hendelsesregisteret skal kunne sammenstilles med autorisasjonsregisteret og tilstedeværelsesregisteret. Hendelsesregistret skal oppbevares i minimum 2 år (fortrinnsvis i elektronisk form) Informasjon til den registrerte og informert samtykke Når apoteket registrerer reseptdokumentasjon skal den registrerte være informert om at registreringen skjer. Bare ved å være informert om registreringen, vil den registrerte være i stand til å ivareta sine rettigheter. Den registrerte skal ha informasjon om sine rettigheter knyttet til samtykke, reservasjon, innsyn, retting og sletting. Apoteket kan gi informasjonen til den registrerte ved oppslag i apoteket eller i en brosjyre. Det kreves ikke samtykke for å opprette reseptdokumentasjon. Ved registrering av andre opplysninger kan dette kreve samtykke (for eksempel ifm veiledning og fordelsprogram). Den registrerte kan ikke motsette seg at reseptdokumentasjon blir ført hvis legemidler utleveres; personellets dokumentasjonsplikt går foran den enkeltes individuelle rett til å samtykke til eller nekte registreringen. Den registrerte har rett til både å gi og å tilbakekalle samtykke etter eget valg. Den registrerte har ikke noen plikt til å begrunne valget Innsynsretten Apotekloven gir den registrerte rett til innsyn i lagrede opplysninger. Innsynsretten består av tre elementer, som apoteket må kunne håndtere for at innsynsretten skal bli reell og effektiv: - den registrerte har rett til å se på og lese i sin egen reseptdokumentasjon med bilag - den registrerte har - etter nærmere forespørsel - rett til kopi av hele eller deler av reseptdokumentasjonen Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 17 av 30

18 - den registrerte har - etter nærmere forespørsel - rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende Det er viktig å være klar over at den registrerte har rett til innsyn i reseptdokumentasjon med bilag. Bilag er for eksempel legemiddeloversikt og andre skriftlige nedtegnelser. Alle former for reseptdokumentasjon omfattes av innsynsretten, både papir- og IKT-baserte. Innsynsretten gjelder også for andre behandlinger av helse- og personopplysninger slik som fordelprogram, nettbutikk, osv. Den registrerte har krav på innsyn i hendelsesregistre og autorisasjonsregistre som gjelder den registrerte. Dersom den registrerte samtykker til det, eller forholdene tilsier det, skal den registrertes nærmeste pårørende ha informasjon om hva som er lagret i fagsystemet. Det anbefales at apoteket dokumenterer kravet på innsyn og hvilke opplysninger som det eventuelt ble gitt innsyn i. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i reseptdokumentasjon etter en pasients død, om ikke særlige grunner taler mot dette. Apoteket kan etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, tillate at legemidler utlevers til tredjeperson på andres vegne Retting og sletting av reseptdokumentasjon, herunder oppbevaring av reseptdokumentasjon mv. Den registrerte kan i en rekke sammenhenger kreve at feil i reseptdokumentasjon om vedkommende, blir rettet eller slettet. F.eks. følger det av personopplysningsloven, helsepersonelloven og pasientjournalforskriften at den registrerte kan kreve at mangelfull, feilaktig eller utilbørlig reseptdokumentasjon eller utsagn blir rettet. Det er helsepersonellet som må vurdere om det er adgang til å rette eller slette opplysninger i reseptdokumentasjonen. Sletting bør suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes. Oppbevaringstid på reseptdokumentasjon: - A-resept: 5 år - B-resept: 1 år - H-resept: 2 år (oppbevaringstiden er basert på avtale mellom de regionale helseforetakene og apotekene) - Telefonresept: 1 år - Narkotikaregnskap med bilag: 5 år Når oppbevaringstiden er løpt ut, skal opplysningene slettes (makuleres), om ikke særlige regler, f.eks. i arkivlovgivningen eller regnskapslovgivningen, bestemmer noe annet. Slettingen skal finne sted uansett om opplysningene er lagret på papir eller elektronisk. Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 18 av 30

19 3.2.6 Utlevering av reseptdokumentasjon Lovpålagt utlevering av reseptdokumentasjon til Helsetilsynet (melding ifm legers foreskrivning av A- og B-preparater) Apoteket/kjedekontoret skal påse at kun informasjon det er avtalt med Helsetilsynet overføres. Det er ikke nødvendig med databehandleravtale med Helsetilsynet. Helsepersonelloven 30 lyder Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket adgang til virksomhetens lokaler, og gi alle de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet. Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikten utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak o.l. som kreves av Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket. Utlevering av reseptdokumentasjon til Helsetilsynet i forbindelse med bekymringsmeldinger Apoteket/kjedekontoret kan utlevere reseptdokumentasjon til Helsetilsynet i forbindelse med bekymringsmeldinger om legers forskrivning av A- og B-preparater. Utlevering av opplysninger til Reseptregisteret vedrørende alle som henter legemidler på resept Apoteket/kjedekontoret skal påse at opplysninger om hver enkelt ekspedert resept og rekvisisjon blir sendt til Folkehelseinstituttet iht de tidsfrister instituttet har fastsatt. Utlevering av reseptdokumentasjon ifm fakturering Apoteket/kjedekontoret skal påse at kun relevant informasjon utleveres til leverandør som utfører fakturering. Utleveres det helseopplysninger skal det opprettes databehandleravtale med leverandør som forestår fakturering. Det anbefales å opprette databehandleravtale når fakturering utføres av kjedekontor som er databehandlingsansvarlig. Utlevering av reseptdokumentasjon ifm oppgjørskrav Utlevering av oppgjørskrav til HELFO skal gjøres iht avtale om direkte oppgjør med apotek (oppgjørsavtalen). Annen utlevering Utlevering av reseptdokumentasjon til for eksempel spesialisthelsetjenesten (legemiddelassistert rehabilitering - LAR), helseforetak (bl.a. ifm. H-resepter), multidosepakkfirma, barnevern (bekymringsmelding), politi, NAV, foreldre, pårørende og andre kan kun skje med hjemmel i lov eller forskrift eller etter samtykke fra den registrerte Fysisk sikring av områder og utstyr Det er viktig at apoteket sikrer både sitt fysiske område (utgangskasse, reseptur, kontorer, bakreseptur, arkivrom, mv.) og utstyret som inneholder reseptdokumentasjon (hver enkelt PC, server med fagsystem mv.). Sikringen har som formål å hindre at uautoriserte får tilgang. Konkret bør apoteket utarbeide prosedyrer for daglig sikring av dører/-vinduer (låsing, alarmsystemer), alle arealer, PC-er, printere, servere, telefakser, kopimaskiner, bærbare datamaskiner mv. Apoteket skal sikre at utskrifter ikke kommer på avveie. Dokumenter som inneholder reseptdokumentasjon, og som ikke skal tas vare på, skal slettes fullstendig, helst ved makulering. Apoteket skal ha innbruddssikring (jf. apotekforskriften 21). Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 19 av 30

20 3.2.8 Sikkerhet i nettverket og datautstyret Tilkoblingssikkerhet Ved tilkobling til nettverk utenfor apoteket/kjedekontoret (f.eks. Norsk Helsenett og Internett) skal det etableres tekniske tiltak som ivaretar at: Kun eksplisitt angitt tillatt trafikk kan passere, annet stoppes Trafikk kan ikke passere direkte utenfra og inn; all slik ekstern trafikk må initieres fra virksomhetens systemer Tilkoblingen til eksterne datanettverk (for eksempel Internett) sikres med to uavhengige tekniske virkemidler fra der det behandles reseptdokumentasjon Nettjenesten (for eksempel Internett) er logisk atskilt fra der reseptdokumentasjon behandles Hendelsesregistrering iverksettes for å kontrollere at regler ikke brytes; ved brudd stenges kanalen inntil ny sikker løsning finnes I figuren i pkt. 4.5 er mekanismer som ivaretar kravene over, illustrert ved hjelp av bl.a. sikkerhetsbarrierer. Meldingsformidling (eresept) som inneholder helseopplysninger Apoteket/kjedekontoret skal påse at det er inngått avtale om ansvarsforhold vedr. meldingsformidling mellom avsender, mottaker og eventuell meldingsformidler. Fagsystemet som apoteket/kjedekontoret benytter til meldingsformidling (eresept) skal ha funksjonalitet som ivaretar sikkerhetskravene ved oppslag mot reseptformidleren (se figur i kapittel 4.5) og utlevering av legemidlene. Konfigurasjonskontroll utenfor det enkelte apotek/kjedekontor: Det er apotekets/kjedekontorets ansvar å påse at teknisk løsning utenfor egen virksomhet også ivaretar sikkerhetskravene i Normen. Oppgavene kan ivaretas av databehandler iht databehandleravtale. Se eksempel på teknisk løsning i kapittel 4.5. Dokumentasjonen ved apoteket skal illustrere at apoteket/kjedekontoret er tilknyttet ekstern leverandør med følgende tilknytninger: apotekkjedens kjedekontor andre apotek i kjeden andre apotekkjeders kjedekontor andre apotek fra andre apotekkjeder Norsks Helsenett for elektronisk samhandling med øvrige deler av helsesektoren samt tilknytning til reseptformidleren for elektroniske resepter Internett løsning for hjemmekontor / fjernaksess Apotekforeningen databehandler for oppdatering, support og vedlikehold av apotekets fagsystem tilgang fra grossist for automatisk varebestilling Konfigurasjonskart og konfigurasjonsbeskrivelser over tilknytningen ovenfor ivaretas av databehandler. Disse kan innhentes på forespørsel og trengs ikke å utarbeides og oppbevares av det enkelte apotek. Personvern og informasjonssikkerhet - Apotek 1.1 side 20 av 30

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter)

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Innhold Kort om behandling av helseopplysninger i kommunen Eksempler på sårbarheter Krav til informasjonssikkerhet i Normen 2 Behandling

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.1 Dato: 17.08.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Bærum kommune, Pleie- og omsorg databehandlingsansvarlig og Leverandør databehandler Innholdsfortegnelse

Detaljer

Introduksjonskurs til Normen. Jan Henriksen Sekretariatet for Normen og INFOSEC Norge AS. www.normen.no 1

Introduksjonskurs til Normen. Jan Henriksen Sekretariatet for Normen og INFOSEC Norge AS. www.normen.no 1 Introduksjonskurs til Normen Jan Henriksen Sekretariatet for Normen og INFOSEC Norge AS 1 Innhold 1. Litt om personvern og informasjonssikkerhet 2. Norm for informasjonssikkerhet 3. Risikovurdering 4.

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer

Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Utgitt med støtte av: Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Innsatsområder nasjonalt nivå i helsetjenesten Nasjonalt meldingsløft Kjernejournal Helsepolitiske mål E-resept Helseportal Helseregistre EPJ Velferds

Innsatsområder nasjonalt nivå i helsetjenesten Nasjonalt meldingsløft Kjernejournal Helsepolitiske mål E-resept Helseportal Helseregistre EPJ Velferds Informasjonsdeling og nettsky-teknologi i helsesektoren Felix konferansesenter, 28. oktober 2011 Norm for informasjonssikkerhet i helse, omsorgs- og sosialsektoren om utveksling av informasjon Jan Gunnar

Detaljer

Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet)

Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) Støttedokument Faktaark nr 10 Versjon: 4.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt For hvem? Retningslinjene omfatter alle som har tilgang til kommunens IT-systemer.

Detaljer

Risikovurdering. Utgitt med støtte av: Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015

Risikovurdering. Utgitt med støtte av: Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Risikovurdering Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe Dette faktaarket

Detaljer

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Hva er personvern? 18.06.2014 Side 2 Retten til privatliv Selvbestemmelse Rett til å vite og forstå

Detaljer

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon 1.2

Detaljer

Bilag 14 Databehandleravtale

Bilag 14 Databehandleravtale Bilag 14 Databehandleravtale Telefoni- og sentralbordtjenester Bilag 12 Databehandleravtale Side 1 av 7 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet)

Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) Støttedokument Faktaark nr 10 Versjon: 3.0 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er

Detaljer

Videokonsultasjon - sjekkliste

Videokonsultasjon - sjekkliste Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Videokonsultasjon - sjekkliste Støttedokument Faktaark nr. 54 Versjon: 1.0 Dato: 08.06.2017 Sjekkelisten inneholder krav som skal ivaretas

Detaljer

Lagring av personopplysninger. Øyvind Eilertsen UNINETT CERT. SUHS-konferansen Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger:

Lagring av personopplysninger. Øyvind Eilertsen UNINETT CERT. SUHS-konferansen Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger: Lagring av personopplysninger Øyvind Eilertsen UNINETT CERT SUHS-konferansen 2011 Dagens tekst Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger: Organisatoriske krav Tekniske krav Informasjonssikkerhetsarbeidet

Detaljer

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid Formål Driftsavtalen Ved kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare,

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 8 Databehandleravtale Side 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

mellom leverandør og virksomhet

mellom leverandør og virksomhet Veileder for fjernaksess mellom leverandør og virksomhet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer

Fagkurs for kommuner Ansvar og avtaler (45 minutter)

Fagkurs for kommuner Ansvar og avtaler (45 minutter) Fagkurs for kommuner Ansvar og avtaler (45 minutter) 1 Innhold 1. Definere sentrale begrep 2. Ansvar 3. Ansvar ved delegering av oppgaver 4. Ansvar og avtaler for databehandler 5. Avtale ved fjernaksess

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet

Norm for informasjonssikkerhet Norm for informasjonssikkerhet Helse, omsorgs og sosialsektoren Utgitt med støtte av: Oslo, 2010 FORORD Stadig mer av arbeidet i helsesektoren er basert på elektronisk behandling av pasientenes opplysninger.

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Behandling av helse- og personopplysninger ved legekontoret

Behandling av helse- og personopplysninger ved legekontoret Behandling av helse- og personopplysninger ved legekontoret - personvern og informasjonssikkerhet Jan Henriksen OH 1 Innhold 1. Litt om lover og forskrifter - personvern og informasjonssikkerhet 2. Krav

Detaljer

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. og Databehandler 1 1 Avtalens hensikt

Detaljer

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgstjenester i kommuner

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgstjenester i kommuner Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgstjenester i kommuner Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon 2.0

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Veileder i personvern og informasjonssikkehet for helse- og sosialtjenester i kommuner Hva er det og trenger vi det?

Veileder i personvern og informasjonssikkehet for helse- og sosialtjenester i kommuner Hva er det og trenger vi det? Veileder i personvern og informasjonssikkehet for helse- og sosialtjenester i kommuner Hva er det og trenger vi det? 09.12.2009 v/ seniorrådgiver Elisabeth Vatten 1 Følger ikke råd fra Datatilsynet! To

Detaljer

Normen og faktaark videokonsultasjon Jan Henriksen Direktoratet for ehelse

Normen og faktaark videokonsultasjon Jan Henriksen Direktoratet for ehelse Normen og faktaark videokonsultasjon Jan Henriksen Direktoratet for ehelse Innhold Normen Normens krav ved pasientkommunikasjon Faktaark 54 - Videokonsultasjon 2 Norm for informasjonssikkerhet Gjelder

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Fjellinjen AS. behandlingsansvarlig

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom.. (barnehagen) og MyKid AS. (databehandler) 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01059 Dato for kontroll: 26.11.2014 Rapportdato: 26.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sortland kommune Sted: Sortland Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker En veileder i bruk av portalløsninger, SMS og e-post Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven m.m

Databehandleravtale etter personopplysningsloven m.m Databehandleravtale etter personopplysningsloven m.m Databehandleravtale I henhold til personopplysningsloven 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Avtalen omhandler også håndtering av

Detaljer

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon?

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Mari Hersoug Nedberg, rådgiver Ålesund, 4. September 2009 Hva er person(opplysnings)vern?

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune tar i bruk stadig flere it-løsninger for å ivareta en effektiv tjenesteproduksjon. Samtidig som at slike løsninger letter

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Saksnummer: 15/00500 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 28.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Personvern og Informasjonssikkerhet I en stadig mer kompleks hverdag. Tor Ottersen

Personvern og Informasjonssikkerhet I en stadig mer kompleks hverdag. Tor Ottersen Personvern og Informasjonssikkerhet I en stadig mer kompleks hverdag Tor Ottersen Bakgrunn Helse-, sosial- og omsorgssektoren er: Enorm både i antall årsverk og omsetning Organisatorisk fragmentert Har

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Velkommen til Fagkurs i informasjonssikkerhet. basert på Normen for kommuner

Velkommen til Fagkurs i informasjonssikkerhet. basert på Normen for kommuner Velkommen til Fagkurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for kommuner 1 Mål for fagkurset (1) Deltakerne skal etter gjennomføring av kurset: Ha kunnskap om og kunne formidle hvorfor ivaretakelse

Detaljer

Retningslinjer for databehandleravtaler

Retningslinjer for databehandleravtaler Retningslinjer for databehandleravtaler Operativ sikkerhetsdokumentasjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 2 2. BEHANDLINGSANSVAR OG DATABEHANDLERAVTALER... 2 2.1 SENTRALE BEGREPER... 2 2.2 HVORFOR ER

Detaljer

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 1 1.0 INNLEDNING. Mandal kommune samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger som en nødvendig del for å kunne utføre sine

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Oslo kommune Velferdsetaten Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Velferdsetaten Org.nr: behandlingsansvarlig og Org.nr.:

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER)

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER) Databehandleravtale Godkjent av Trond Laupstad Godkjent dato 17. august 2011 Bilag 7 Vedrørende behandling av personopplysninger mellom (BEHANDLINGSANSVARLIG) og xx (DATABEHANDLER) 1. Innledning I henhold

Detaljer

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 75 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2013 2014), jf. Prop. 72 L (2013 2014) I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om behandling av

Detaljer

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 14 Behandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Behandleravtale for [billetteringssystem] Denne avtale er inngått mellom AtB AS («AtB») og XXXX («Operatøren») 2 1 Avtalens bakgrunn og

Detaljer

Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester. En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1.

Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester. En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1. Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1. april 2011 Innledning Cloud Computing, heretter kalt Nettskyen, er en

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01060 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 16.12.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hadsel kommune Sted: Stokmarknes Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Hallstein Husand

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00490 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vardø kommune Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand og Rannveig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : W. S. Eris m. fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 INFORMASJONSSIKKERHET I SANDNES

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten. Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten. Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN Hva er Normen Et omforent sett av adferdsregler og tiltak Besluttet og forvaltet av sektoren, forankret i

Detaljer

Kan du legge personopplysninger i skyen?

Kan du legge personopplysninger i skyen? Kan du legge personopplysninger i skyen? 05.05.2015 Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 40 medarbeidere Faggruppe 1 (justis, bank/finans/forsikring,

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 mellom Utdanningsdirektoratet direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Organisasjonsnummer:

Detaljer

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring!

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring! Taushetsplikten! Anne Kjersti Befring! Hvorfor taushetsplikt?! Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i dagligsamkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Saksnummer: 15/00501 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 03.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01090 Dato for kontroll: 04.12.2013 Rapportdato: 22.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drammen Helsehus Sted: Drammen Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale Mellom (behandlingsansvarlig) og Nasjonalt senter for læringsmiljø

Detaljer

Plikt- og rettssubjekter. Den som har krav på noe, den som har rett på noe. Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort

Plikt- og rettssubjekter. Den som har krav på noe, den som har rett på noe. Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort Pasientjournalloven Begrep og rammer Plikt- og rettssubjekter Pliktsubjekt Den som er pålagt noe, den som har ansvaret for å se til at noe blir gjort Rettssubjekt Den som har krav på noe, den som har rett

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/9416-2 Dato: 28.10.14 HØRING - FORSKRIFT OM TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER MELLOM VIRKSOMHETER â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Datasikkerhet internt på sykehuset

Datasikkerhet internt på sykehuset Datasikkerhet internt på sykehuset DRG Konferansen 11. mars 2009 Informasjonssikkerhetsleder Jan Gunnar Broch Sykehuset Innlandet HF Agenda Informasjonssikkerhet; Hva, hvorfor og hvordan Hvordan håndterer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om nasjonal kjernejournal og forskrift om nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren) Utsendt: 23. mai

Detaljer

ekommune 2017 Prosessplan for god praksis om personvern

ekommune 2017 Prosessplan for god praksis om personvern ekommune 2017 Prosessplan for god praksis om personvern Utfordringen Ble tidligere i år klar over at ny EUforordning ville medføre nye krav fra mai 2018 => erkjennelse: Overhalla kommune har et grunnleggende

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler U % 4)) Databehandleravtale mellom Kvinnherad kommune -Behandlingsansvarleg og Kommunenes Sentralforbund - Databehandler 1. Formålet med avtalen Formålet med denne avtalen er å regulere partenes rettigheter

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Avtale om (sett inn navn på oppdraget) Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 15, jf. 13 og personopplysningsforskriftens kapittel

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren

Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Utgitt med støtte av: Oslo, 2006 FORORD Stadig mer av arbeidet i helsesektoren er basert på elektronisk behandling av pasientenes opplysninger. Likeledes

Detaljer

Databehandler. IKA Trøndelag. Behandlingsansvarlig. mellom. kapittel 2. Databehandleravtale

Databehandler. IKA Trøndelag. Behandlingsansvarlig. mellom. kapittel 2. Databehandleravtale tale Digitalt I henhold til personopplysningslovens depot 13, jf. 15 personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Risa; ) cm1iwcwl 09 IKA Trøndelag IKS 1 Avtalens hensikt Avtalens hensikt er å regulere

Detaljer

Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH

Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH Formidling av pasientinformasjon ny lovgivning (i forbindelse med pasientbehandling) NSH 4.9. 2009 Kari Sønderland Ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet Lovendring 19.6. 2009 Åpner for tilgang

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Saksnummer: 15/01666 Dato for kontroll: 24.11.2015 Rapportdato: 05.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen

Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen Lovlig journalbruk Oppslag i og bruk av Pasientjournalen 1 Oppslag i og bruk av pasientjournalen Journalen er et viktig verktøy for tilgang til og deling av informasjon mellom samhandlende helsepersonell.

Detaljer

Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten Veileder for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten Vedtatt av Generalsekretæren 20.12.2017 20. desember 2017 Side 1 av 7 Bakgrunn Digitalisering og bruk av IT-løsninger i

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Saksnummer: 15/00322 Dato for kontroll: 24.04.2015 Rapportdato: 08.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Ansvar og organisering

Ansvar og organisering Utgitt med støtte av: Norm for www.normen.no Ansvar og organisering Støttedokument Faktaark nr 1 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant

Detaljer

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Saksnummer: 15/01603 Dato for kontroll: 04.11.2015 Rapportdato: 06.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter)

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) 1 Innhold Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke,

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Utgitt med støtte av:

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker En veileder i bruk av portalløsninger, SMS og e-post Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte

Detaljer

Personvern i helse, både pasientdata og personaldata. Hvilke utfordringer innebærer GDPR?

Personvern i helse, både pasientdata og personaldata. Hvilke utfordringer innebærer GDPR? Personvern i helse, både pasientdata og personaldata. Hvilke utfordringer innebærer GDPR? Stab Fag, pasientsikkerhet og samhandling Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern Hovedbudskap fra Datatilsynets

Detaljer