Personvern og Informasjonssikkerhet I en stadig mer kompleks hverdag. Tor Ottersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personvern og Informasjonssikkerhet I en stadig mer kompleks hverdag. Tor Ottersen"

Transkript

1 Personvern og Informasjonssikkerhet I en stadig mer kompleks hverdag Tor Ottersen

2 Bakgrunn Helse-, sosial- og omsorgssektoren er: Enorm både i antall årsverk og omsetning Organisatorisk fragmentert Har sensitive personopplysninger som grunnlag for all virksomhet Og krever stadig mer samhandling på tvers Tor Ottersen 2

3 Personvern Kontroll over egne personopplysninger Jeg skal samtykke til at opplysninger blir samlet inn Jeg skal vite hva opplysningene kan bli brukt til Formålet (og hvem som har tilgang) Jeg skal til en hver tid kunne få innsyn i hva som er registrert (uansett hvem som har registrert) Jeg skal til en hver tid kunne trekke tilbake samtykket Kun vitale nasjonale interesser skal kunne overstyre samtykket Tor Ottersen 3

4 Tor Ottersen 4

5 Informasjonssikkerhet Sikre at innsamlede data ikke kommer på avveie Sikre at data bare benyttes til det de er samlet inn for - Formålet Kun autorisert personell får tilgang Kun de med tjenstlig behov får tilgang Sikre at de registrerte kan få opplysningene Tor Ottersen 5

6 Norm for informasjonssikkerhet Helse-, omsorgs- og sosialsektoren Rammeverket og minimumskravene Tor Ottersen 6

7 Omforent Helsedirektoratet (leder + sekretariat) Den norske Legeforening Sykepleierforbundet Norges Apotekforening KS Den norske Tannlegeforening DOT De regionale Helseforetak NAV Norsk Helsenett Private laboratorier Farmasøytene DIFI (observatør) Datatilsynet (observatør) HOD (observatør) Observatører har tale- og forslagsrett Tor Ottersen 7

8 Støttedokumenter Veiledere utvikles ved behov Alle innen sektoren som har et udekket behov kan foreslå at en veileder utvikles (se Prosessdokumentet) Veiledningen baseres på eksisterende teknologi og organisering Veilederne skal gi klare svar på hvordan tilfredsstillende informasjonssikkerhet etableres for en problemstilling eller en sektor Veilederne utvikles i samarbeid med sektoren Tor Ottersen 8

9 Veiledninger/Faktaark - Bruk Leses for å få en oversikt F. eks. 17 Fysisk sikring av områder og utstyr 36 Fjernaksess Brukes av sikkerhetsledere e. a. 06/06b Sikkerhetsrevisjon med malverk Gis til leverandører for at de skal løse problemet 29 Hjemmekontor Inntas i kravspesifikasjoner 38 Sikkerhetskrav for systemer Tor Ottersen 9

10 Praktisk bruk av Normen 1. Les Normen 2. Hva mangler hos meg 3. Hvordan får jeg dette på plass 1. Les den aktuelle veileder 2. Gjør som veilederen sier Du kan nå rolig vente på tilsynet Tor Ottersen 10

11 Takk for oppmerksomheten Tor Ottersen 11

12 Instruktørkurs for kommuner Normen (30min) 1

13 Innhold 1. Hva er Normen? 2. Juridisk bindende 3. Struktur og innhold 4. Krav til styringssystem for informasjonssikkerhet 5. Faktaark og veiledere 2

14 1. Hva er Normen? Et omforent sett av adferdsregler og tiltak Besluttet og forvaltet av sektoren Basert på lover og forskrifter kontrollert og godkjent av lovtolkende myndigheter Kompleks sektor med over virksomheter 3

15 1. Hva er Normen? Styringsgruppen Helsedirektoratet (leder + sekretariat) Den norske Legeforening Sykepleierforbundet Norges Apotekforening KS Den norske Tannlegeforening DOT De regionale Helseforetak NAV Norsk Helsenett Private laboratorier Farmasøytene DIFI (observatør) Datatilsynet (observatør) HOD (observatør) Observatører har tale- og forslagsrett 4

16 1. Hva er Normen? Etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet Ett regelsett Stole på samhandlingspartner Harmonisere sikkerheten mellom virksomheter i sektoren 5 5

17 2. Juridisk bindende Juridisk bindende for virksomheter som er tilknyttet Norsk Helsenett (iht avtalen om tilknytning) Kan være krav i en avtale (for eksempel databehandleravtale) Veiledende for alle andre 6

18 3. Struktur og innhold Styrende del Gjennomførende del Kontrollerende del 7

19 3. Struktur og innhold Styrende del viktige områder Definer ansvaret Etablere mål og strategi for informasjonssikkerhet Fastsette nivå for akseptabel risiko Utarbeide oversikt over behandlinger 8

20 3. Struktur og innhold Gjennomførende del viktige områder Tilgangsstyring Datakommunikasjon (samhandling internt og eksternt) Opplæring Avtaler Driftsleverandører Systemleverandør 9

21 3. Struktur og innhold Kontrollerende del viktige områder Sikkerhetsrevisjon Risikovurdering Avvikshåndtering Ledelsens gjennomgang 10

22 4. Krav til styringssystem for informasjonssikkerhet Samling av alle dokumenter i en bestem struktur: Styringsdokumenter Prosedyrer Maler Opplæringsmateriell NB! Skal være på plass i alle kommuner, interkommunale selskaper, driftsleverandører, private tjenesteytere mv. 11

23 12

24 5. Faktaark og veiledere Faktaark og veiledere omhandler ulike temaer og angir forslag til løsninger Angir eksakte krav og veiledninger Klikk på Kommune Eksempel: Faktaark 45 - Personvern og informasjonssikkerhet - en kort orientering for det enkelte helse- og sosialpersonell i kommuner 13

25 5. Faktaark og veiledere Veiledere om: Fjernaksess Forskning Tilknytning av kommunen til helsenettet Helse- og sosialtjenesten i kommunen og fylkeskommunen Tannhelsetjenesten Legekontor 14

26 Instruktørkurs kommuner Personvern i kommunen (30 min) 1

27 Innhold Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke, innsyn, mv) Taushetsplikt Økt grad av samhandling Personvern i hverdagen Spørsmål 2

28 3

29 Men først... Hva er personvern? 4

30 Hva er personopplysninger? Personopplysningsloven: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson Denne enkeltpersonen = den registrerte = pasienten, brukeren, tjenestemottakeren, søkeren... 5

31 Hva er helseopplysninger? 6

32 Hvorfor skal opplysningene sikres? Det er et lovkrav Forholdet mellom kommunen og borgeren (som pasient, tjenestemottaker, søker, bruker mv.): - Bygger på tillit - Skaper forventninger - Krever profesjonalitet 7

33 Hvorfor skal opplysningene sikres? Alminnelige kvalitetskrav Vi sikrer helseopplysninger også fordi vi kan bli stilt til ansvar Datatilsynet Sanksjoner Hvilke sanksjoner finnes? Også: Negativ omtale / omdømme 8

34 9

35 Den registrerte har rettigheter Samtykke Innsyn Retting / sletting Andre rettigheter? Merk: En rett for én = en plikt for en annen 10

36 Taushetsplikten Følger av ulike regler, avhengig av situasjon / rolle Kan skape utfordringer: Kryssende hensyn / klassisk dilemma: Alltid riktig å bevare taushet? Hvilke dilemmaer / erfaringer har dere? Kultur for at taushetsplikten holdes høyt? 11

37 Økt grad av samhandling Bli i stand til å ta i bruk mulighetene Individuell plan (innenfor og utenfor kommunen) Bruk av helse- og personopplysninger på tvers Taushetsplikt vs. offentlighetsplikt Erfaringer? Norsk Helsenett 12

38 Personvern i hverdagen Bruk av e-post SMS Henvendelser fra pårørende Meldingsutveksling via Helsenettet Bruk av video i arbeidet Håndterbare, praktiske rutiner Erfaringer? 13

39 Instruktørkurs for kommuner Ansvar og avtaler (45 min) 1

40 Innhold 1. Databehandlingsansvarlig 2. Overordnet ansvar 3. Delegering av oppgaver 4. Databehandlingsansvaret ved tjenesteutsetting 5. Kommunen som databehandler 6. Avtaler 2

41 1. Databehandlingsansvarlig Hva ligger i begrepet? Den som bestemmer formålet med databehandlingen: - Formålet: Se dokumentet Eksempler på behandlinger Hvilke hjelpemidler som skal brukes, f.eks: - Informasjonssystem (fagsystem eller EPJ-system) - Tilgangstyring / roller - Prosedyrer 3

42 2. Overordnet ansvar Ordføreren har det overordnede ansvaret for informasjonssikkerheten Skal påse at: det er vedtatt sikkerhetsmål- og strategi det er etablert en sikkerhetsorganisasjon (delegert ansvar) det er etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet styringssystemet etterleves 4

43 3. Delegering av oppgaver Avhengig av kommunens organisering og størrelse - Rådmann/Fylkesrådmann/Byrådsleder - Kommunalavdelinger / resultatavdelinger Delegere oppgaver til eksterne - Dette må gjøres i form av skriftlige avtaler Delegert eller ikke - Det juridiske ansvaret er hos databehandlingsansvarlig. 5

44 Databehandlingsansvaret ved tjenesteutsetting Ved tjenesteutsetting av helse- og omsorgstjenester til: Private IKS Andre kommuner er tjenesteyteren databehandlingsansvarlig for opplysningene de behandler Databehandlingsansvaret følger av loven Tjenesteutsettingen skal reguleres av kontrakt kontrakt 1 I denne kontrakten må utlevering av helse- og personopplysninger fra tjenesteyteren til kommunen avtalefestes 6

45 Kommunen som databehandler Hvis kommunen på en eller annen måte drifter EPJ-systemet / fagsystemet for tjenesteyteren: Kommunen er databehandler. Databehandleravtale skal opprettes kontrakt 2 Kommunen har kun adgang til opplysningene på bakgrunn av rollen som databehandler 7 7

46 Utlevering / IPLOS Når kommunen er databehandler, kan kommunen ikke hente / bruke data som finnes i IT-systemet (helseregisterloven 13) Ved behov for data, f.eks. i forbindelse med IPLOS, må dette utleveres fra databehandlingsansvarlig (tjenesteyteren) Forespørsel om utlevering rettes til databehandlingsansvarlig i samsvar med det som er avtalt i kontrakt 1. o Hjemmel for utleveringen må oppgis (f.eks. IPLOSforskriften) 8 8

47 Oppsummering kommunen er databehandler Hvis den databehandlingsansvarlige tjenesteyteren fører opplysninger i et IT-system som kommunen drifter: er kommunen databehandler det må inngås databehandleravtale Flere virksomheter kan ha felles EPJ-system / fagsystem MEN: Opplysningene må være logisk adskilte fra hverandre 9

48 Kommune A Kommune B A DB-instans for kommune A Felles EPJ-system / fagsystem med logisk skille B DB-instans for kommune B 10

49 Avtaler Kontrakt 1 - Tjenesteutsetting Ved tjenesteutsetting av en tjeneste Utlevering av helseopplysninger må avtales Evt. andre ting ift informasjonssikkerheten (Normen) Kontrakt 2 - Databehandleravtale Bestemte formkrav Omfanget av avtalen må være tilpasset formålet Eksempel - Se faktaark 10 Bruk av databehandler Eksempel - Se faktaark 42 Bruk av SMS 11

50 Avtaler Tilknytningsavtalen med Norsk helsenett Se Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet kapittel 1.5 Bland annet: - Forplikter Normen begge veier - Rett til sikkerhetsrevisjon - Kan ha innsyn i dokumentasjon Supportavtale med leverandør Hele eller deler av Normen Se Veileder for fjernaksess for vedlikehold og oppdateringer mellom leverandør og helsevirksomhet kapittel 5 12

51 Instruktørkurs for kommuner Krav til sikkerhet (90 minutter) 1

52 Innhold Mulige sårbarheter i kommunen Krav til sikkerhetstiltak Tilgang til helse- og personopplysninger Tekniske sikkerhetsløsninger og tilkobling til eksterne nettverk Sikkerhets- og tilbakekopiering Service på datautstyr Utskrifter og faks Minnepinne og lagringsmedier SMS og e-post Fysisk sikkerhet Plassering av skjerm og skriver Hjemmekontor 2

53 Kommunen og informasjonsbehandling Behandler helse- og personopplysninger om pasient og bruker - konfidensialitet Forpliktelse ift pasienten/bruker kontinuitet i behandling og omsorg tilgjengelighet Helsepersonell plikt til å føre journal integritet Taushetsplikt konfidensialitet 3

54 Eksempler på sårbarheter Journalen er ufullstendig Uautorisert tilgang og innsyn i journal Tyveri av datautstyr med journalopplysninger Tap av lagringsmedia eller bærbar PC med journalopplysninger Ødeleggelse av lagringsmedia eller datautstyr Ny versjon av journalsystem installeres, men virker ikke 4

55 Eksempler på sårbarheter forts. Trådløst nettverk er ikke sikret med autentisering på sikkerhetsnivå 4 Avtale med tjenesteyter dekker ikke personvern og informasjonssikkerhet SMS virker ikke eller er forsinket Uheldig bruk av helse- og personopplysninger i tverrfaglige team 5

56 Tilgang til helse- og personopplysninger Tilgang kun ift. tjenstlig behov ved behandling av pasient og bruker Tilgangsstyring i journalsystemet Unik autentisering (rolle + brukernavn og passord) Autorisasjon av den enkelte bruker Autentisering av den enkelte bruker Loggføring av Autorisert bruk Forsøk på uautorisert bruk Årlig kontroll av tildelte autorisasjoner krav til minimum 5 år oppbevaring av hendelsesregistre 6

57 Tekniske sikkerhetsløsninger Autentisering på sikkerhetsnivå 4 for mobilt utstyr hjemmekontor trådløs kommunikasjon avdelingskontor med linjer kommunen ikke har fysisk kontroll over Kryptering av ekstern kommunikasjon To uavhengige tekniske tiltak mot eksterne nettverk Hendelsesregistrering (2 år oppbevaring) Operativsystem Sikkerhetsbarrierer Fagsystem Skille den enkelte kommune - interkommunalt samarbeide 7

58 Definisjon av autentisering på nivå 4 Med sikkerhetsnivå 4 menes i Normen tofaktor autentisering hvor en faktor er dynamisk basert på kvalifiserte sertifikater og ellers tilfredsstiller kravene til sikkerhetsnivå 4 i Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor. 8

59 Tilkobling til eksterne nettverk Skille mellom behandling av helseopplysninger og eksterne nettverk Teknisk løsning med sikkerhetsbarrierer Hindre uautorisert tilgang Antivirus All kommunikasjon skal starte innenfra eget nettverk Løsningen fra Norsk helsenett er tilstrekkelig sikret? 9

60 Sikkerhets- og tilbakekopiering Dokumenterte rutiner Periodisk Ansvar Sikkerhetskopi skal oppbevares Avlåst Brannsikkert Adskilt fra driftsutstyret (server) Jevnlig test at sikkerhetskopiene er korrekte kan tilbakeføres Nødrutiner skal utarbeides hva gjør kommunen om alle journaler er borte? Ekstern oppbevaring av sikkerhetskopi anbefales 10

61 11

62 Utskrifter / faks (papirdokumenter) Rutiner for behandling av utskrifter Sikring Arkivering Makulering Bruk av faks for helse- og personopplysninger Anonymiseres Samtykke fra pasienten 12

63 Minnepinner og andre flyttbare lagringsmedier Merkes tydelig Skal krypteres Slettes forsvarlig destrueres ved utrangering Oppbevares avlåst Sendes som rekommandert post 13

64 SMS og e-post Skal aldri brukes til helseopplysinger Skal aldri inneholde 11-sifferet fødselsnummer Mottas helseopplysninger via SMS eller e- post svarer kommunen at Henvendelser med helseopplysninger blir ikke besvart. Bruk telefon eller fremmøte SMS krever samtykke fra pasient/bruker Faktaark 42 Bruk av SMS i pasientkontakt 14

65 Fysisk sikring Sikring av server og kommunikasjonsutstyr Bemannet eller avlåst område Sikring av PC Soneprinsippet ifm. resepsjoner, behandlingsrom, mv. Faktaark 17 Fysisk sikring av områder og utstyr 15

66 Plassering av skjerm og skiver/faks Plasser skjerm og skriver skjermet for innsyn og adgang Gjør en gjennomgang av kommunens lokaler Viktig å ta hensyn til ved flytting 16

67 Hjemmekontor Arbeidsgivers utstyr Sikker teknisk løsning Autentisering på sikkerhetsnivå 4 Fysisk sikring av utstyr Rutiner for bruk Utskrift er ikke å anbefale Hvis utskrift; sikring, arkivering, makulering Hindre uautorisert tilgang og innsyn Kryptering av lagringsenhet på bærbart utstyr 17

68 Service på utstyr / avhending av utstyr Skal utstyr som inneholder helse- og personopplysninger fjernes fra kommunen må det opprettes en databehandleravtale med serviceyter Service på stedet er å anbefale, men ikke et krav Ved utrangering av utstyr/lagringsmedia skal lagringsmedia slettes forsvarlig eller destrueres 18

69 Andre krav i Normen Taushetsplikt Kontroll av tilgangsstyring ved sikkerhetsbrudd Nødrettstilgang skal grunngis og følges opp som avvik 19

70 Instruktørkurs kommuner Veileder helse og sosial kort orientering 1

71 Innhold 1. Bakgrunn for veilederen 2. Tema for veilederen 3. Personvern og rettsikkerhet 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene 5. Sjekklister 2

72 1. Bakgrunn for veilederen Økt samhandling Høy grad av elektronisk registrering og bruk av fagsystemer i helse- og sosialtjenesten Usikkerhet om hvilke krav som stilles Store ulikheter i håndtering av helse- og personopplysinger i kommunene Kompleks hverdag og tverrfaglig samhandling 3

73 4

74 2. Tema for veilederen Førende anbefaling for personvern og informasjonssikkerhet Den registrertes rettssikkerhet Sikkerhetskrav for fagsystemer ved etablering i bruk ved utfasing 5

75 3. Personvern og rettsikkerhet Den registrertes rettigheter og kommunens plikter Taushetsplikten Informasjonsplikt Informert samtykke Innsyn Retting / Sletting 6

76 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene Fagsystem/system for tjenestedokumentasjon IT-system som behandler helse- og personopplysninger - begrepet systemløsning brukes også Eksempler Pleie- og omsorgsystem/epj Legekontorsystem (EPJ) Barnevernsystem 7

77 8

78 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene Etablere/revidere styringssystem for informasjonssikkerhet Styrende del Gjennomførende del Kontrollerende del Behandling av helse- og personopplysninger Allmennlegetjeneste, Botilbud, Fysioterapi mv. Se dokumentet Eksempler på behandlinger 9

79 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene Utfordring med tilgangsstyring - autorisasjon må ses i sammenheng med behandlinger: Flere behandlinger i samme fagsystem Tilgangsstyring gjenspeiler ikke kravet om å skille ulike behandlinger Hva gjør kommunen da? Hvilke behandlinger finnes (jfr håndbok) Hvem skal ha tilgang roller og behov Hvordan løse tilgangsstyringen bevissthet ved anskaffelse og bruk av fagsystem 10

80 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene Konfigurasjonskontroll og dokumentasjon Elektronisk samhandling internt og eksternt Opplæring i fagsystem Interkommunalt samarbeid Databehandler Interkommunale tjenester (f.eks. PPT, IKT, legevakt) 11

81 4. Informasjonssikkerhet i fagsystemene Risikovurdering Avvik og avvikshåndtering Sikkerhetsrevisjon Liten 1 Konsekvens Moderat Stor 2 3 Katastrof alt 4 S a n n s y n li g h e t Svært høy 4 Høy 3 Moderat 2 Lav 1 12

82 5. Sjekklister Sjekklister: før etablering av fagsystem når fagsystemet er i bruk ved utfasing av fagsystemet 13

83 Instruktørkurs for kommuner Veiledere; tilknytning til helsenett og fjernaksess (30 minutter) 1

84 Veileder tilknytning helsenett 1. Bakgrunn for veilederen 2. Tema for veilederen 3. Krav til informasjonssikkerhet ved kommunens tilknytning til helsenettet 4. Referansemodeller for tilknytning 5. Sjekklister 2

85 1. Bakgrunn for veilederen Helsenettet er samhandlingsarena for informasjonsutveksling Avtalerettslig forpliktelse til å følge Normen Tilknytningen skal gi harmonisert sikkerhet 3

86 4

87 Eksempel på bruk av helsenettet Kommune Postkasse for meldinger Helsevirksomhet EPJ EDI NHN ruter/brannmur EDI EPJ NHN ruter/brannmur Ansvar kommunen Ansvar og leveranse fra Norsk Helsenett Ansvar helsevirksomheten 5

88 2. Tema for veilederen Krav til informasjonssikkerhet Før tilknytning til helsenettet Etter tilknytning - i driften Avslutning av tilknytningen Gir eksempler på tekniske løsninger 6

89 3. Krav til informasjonssikkerhet ved kommunens tilknytning til helsenettet Særlige utfordringer ved tilknytningen: Adressering av meldinger til kommunen Ulike virksomheter én tilknytning til helsenettet Private tjenesteytere (f.eks. i PLO) andre databehandlingsansvarlige i kommunens nettverk Interkommunalt samarbeide 7

90 4. Referansemodeller for tilknytning Enkeltkommune Kommunesamarbeid med felles sikker sone og felles server Vertskommune og interkommunalt selskap Kommune med databehandler 8

91 4. Referansemodeller for tilknytning Enkeltkommune 9

92 4. Referansemodeller for tilknytning Vertskommune og interkommunalt selskap 10

93 5. Sjekklister Krav til informasjonssikkerhet Før tilknytning til helsenettet Etter tilknytning - i driften Avslutning av tilknytningen 11

94 Veileder fjernaksess 1. Bakgrunn for veilederen 2. Tema for veilederen 3. Krav til sikkerhet ved fjernaksess 4. Referansemodeller for fjernaksess 5. Avtaler og rutiner 6. Sjekklister 12

95 1. Bakgrunn for veilederen Leverandører til helsesektoren og kommunen forventer fjernaksess for vedlikehold og oppdateringer av leveranser Ingen gjeldende standard for sikker fjernaksess Usikkerhet rundt krav til sikkerhet i eksisterende løsninger for fjernaksess 13

96 2. Tema for veilederen Stiller krav til leverandøren Stiller krav til kommunen Beskriver tekniske løsninger Beskriver avtaler og rutiner 14

97 3. Krav til sikkerhet ved fjernaksess Adskilt supportnettverk hos leverandør Autentisering på sikkerhetsnivå 4 Personlig autentisering (sikkerhetsnivå 4) Kryptering av datakommunikasjonen Hendelsesregistrering og gjennomgang av hendelsesregistre Avtale taushetserklæring/sikkerhetsinstruks Skriftlige prosedyrer 15

98 3. Krav til sikkerhet ved fjernaksess Styringssystem for informasjonssikkerhet Risikovurdering Skal gjennomføres før leverandøren får tilgang til kommunens nett Avvik Leverandøren må følge Normen 16

99 17

100 4. Referansemodeller ved fjernaksess Terminalserver og engangspassord Privat linje og engangspassord 18

101 4. Referansemodeller ved fjernaksess Terminalserver og engangspassord Leverandør Skriver Arbeidsstasjon m/ tynn klient Server for support Token (enganspassordgenerator) Kryptert forbindelse Adskilt supportnettverk Brannmur Virksomhet Brannmur Brannmur Router Helsenettet Router Administrativt nettverk Server med journalsystem Skriver Arbeidsstasjon Arbeidsstasjon Server for engangspassord Terminalserver for tilgang til journalsystem 19

102 5. Avtaler og rutiner Forslag til tekst i bilag til vedlikeholdsavtale mellom virksomhet og leverandør Rutiner 20

103 6. Sjekklister Sjekkliste for etablering / verifikasjon av oppkobling Sjekkliste fjernaksess Sjekkliste for risikovurdering 21

104 Instruktørkurs for kommuner Gjennomføring av lokale kurs (40 min) 1

105 Innhold 1. Opplegg og gjennomføring 2. Komprimert gjennomgang av instruktørnotatene Modul 1 Normen og faktaark Modul 2 Veileder helse og sosial Modul 3 Veileder tilknytning helsenett Modul 4 Veileder fjernaksess 2

106 1. Opplegg og gjennomføring Forskning og erfaringer viser at læring best skjer: gjennom egen refleksjon og prøving i det daglige arbeide ikke som en sideaktivitet ved gjentagelser over tid vil forsterke læringen i utgangspunkt i egen arbeidsplass og arbeidssituasjon. Passiv læring gir normalt liten effekt 3

107 1. Opplegg og gjennomføring Mulige arenaer i kommunen: Etabler en opplæringsplan ift målgruppen Obligatorisk nyansatt kurs / program Kortere kurs F.eks på eksisterende kurs i et fagsystem Tema på ulike eksisterende seminarer / samlinger På avdelinger Kurs for store forsamlinger 4

108 1. Opplegg og gjennomføring Eksempler på målgrupper og innhold Grunnopplæring personvern og informasjonssikkerhet (alle) - Normen og faktaark - Modul 1 IT-avdelingen - Veileder tilknytning helsenett Modul 3 - Veileder fjernaksess Modul 4 Ledere med ansvar for avtaler og personell - Veileder helse og sosial Modul 2 - Faktaark 44 Helse- og sosialtjenesten - oversikt Helsepersonell - Faktaark 45 Helse- og sosialpersonell 5

109 1. Opplegg og gjennomføring Forankring Rådmann/fylkesrådmann - Obligatoriske opplegg - Opplæringsplan Kommunaldirektører Enhetsledere Avdelingsledere Tilpasset opplæring, Kompetanse, Tider 6

110 1. Opplegg og gjennomføring Materiell: 4 stk kursmoduler med instruktørnotater Materiell og notater fra instruktørkurset Faktaark 9 Alle dokumenter på 7

111 2. Komprimert gjennomgang av instruktørnotatene Modul 1 Normen og faktaark Modul 2 Veileder helse og sosial Modul 3 Veileder tilknytning helsenett Modul 4 Veileder fjernaksess Se instruktørnotatene i presentasjonene. 8

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter)

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Innhold Kort om behandling av helseopplysninger i kommunen Eksempler på sårbarheter Krav til informasjonssikkerhet i Normen 2 Behandling

Detaljer

Introduksjonskurs til Normen. Jan Henriksen Sekretariatet for Normen og INFOSEC Norge AS. www.normen.no 1

Introduksjonskurs til Normen. Jan Henriksen Sekretariatet for Normen og INFOSEC Norge AS. www.normen.no 1 Introduksjonskurs til Normen Jan Henriksen Sekretariatet for Normen og INFOSEC Norge AS 1 Innhold 1. Litt om personvern og informasjonssikkerhet 2. Norm for informasjonssikkerhet 3. Risikovurdering 4.

Detaljer

Behandling av helse- og personopplysninger ved legekontoret

Behandling av helse- og personopplysninger ved legekontoret Behandling av helse- og personopplysninger ved legekontoret - personvern og informasjonssikkerhet Jan Henriksen OH 1 Innhold 1. Litt om lover og forskrifter - personvern og informasjonssikkerhet 2. Krav

Detaljer

Velkommen til Fagkurs i informasjonssikkerhet. basert på Normen for kommuner

Velkommen til Fagkurs i informasjonssikkerhet. basert på Normen for kommuner Velkommen til Fagkurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for kommuner 1 Mål for fagkurset (1) Deltakerne skal etter gjennomføring av kurset: Ha kunnskap om og kunne formidle hvorfor ivaretakelse

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.1

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten. Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten. Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN Hva er Normen Et omforent sett av adferdsregler og tiltak Besluttet og forvaltet av sektoren, forankret i

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Instruktørkurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for helseforetak, regionale helseforetak og deres IKT-driftsenheter Kurs i informasjonssikkerhet for utvalgte grupper

Detaljer

Fagkurs for kommuner Ansvar og avtaler (45 minutter)

Fagkurs for kommuner Ansvar og avtaler (45 minutter) Fagkurs for kommuner Ansvar og avtaler (45 minutter) 1 Innhold 1. Definere sentrale begrep 2. Ansvar 3. Ansvar ved delegering av oppgaver 4. Ansvar og avtaler for databehandler 5. Avtale ved fjernaksess

Detaljer

Norm for Informasjonssikkerhet - www.normen.no. Tor Ottersen

Norm for Informasjonssikkerhet - www.normen.no. Tor Ottersen Norm for Informasjonssikkerhet - www.normen.no Tor Ottersen Disposisjon Hva er egentlig Normen Hvorfor ble den laget Forvaltning Hvordan bruke den 03.11.2009 Normen Tor ottersen 2 Hva er Normen Et omforent

Detaljer

Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet)

Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) Støttedokument Faktaark nr 10 Versjon: 4.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Risikovurdering. Utgitt med støtte av: Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015

Risikovurdering. Utgitt med støtte av: Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Risikovurdering Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe Dette faktaarket

Detaljer

Norm for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren. Tor Ottersen

Norm for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren. Tor Ottersen Norm for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren Tor Ottersen Dilemma Konfidensialitet Ivareta pasientens integritet ved å beskytte alle opplysninger. Tilgjengelighet Pasienten skal sikres forsvarlig (best

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren

Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Tor Ottersen Hvorfor en Norm? Få en felles forståelse av informasjonssikkerhet i sektoren Få et felles minimumsnivå for sikkerheten Skape trygghet ved elektronisk

Detaljer

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon 1.2

Detaljer

Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen, Helsedirektoratet Normkonferansen 15. oktober 2014. Nytt i Normen

Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen, Helsedirektoratet Normkonferansen 15. oktober 2014. Nytt i Normen Hva er i Normen? Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen, Helsedirektoratet Normkonferansen 15. oktober 2014 Normen med støttedokumenter Juridisk bindende ved avtale: Normen: Normen ( Code of conduct

Detaljer

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgstjenester i kommuner

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgstjenester i kommuner Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgstjenester i kommuner Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon 2.0

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Bærum kommune, Pleie- og omsorg databehandlingsansvarlig og Leverandør databehandler Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter)

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) 1 Innhold Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke,

Detaljer

Sikkerhetskulturarbeidet i helsesektoren. Seniorrådgiver Jan Gunnar Broch, Helsedirektoratet

Sikkerhetskulturarbeidet i helsesektoren. Seniorrådgiver Jan Gunnar Broch, Helsedirektoratet Sikkerhetskulturarbeidet i helsesektoren Seniorrådgiver Jan Gunnar Broch, Helsedirektoratet Overordnede mål Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Oversiktstabell for faktaark, veiledere og kurs til Normen

Oversiktstabell for faktaark, veiledere og kurs til Normen på hnett Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet Oversiktstabell for faktaark, veiledere og kurs til Normen Støttedokument Versjon: 4.0 Dato: 19.12.2013 Det er utviklet en rekke faktaark og

Detaljer

Fagkurs for kommuner Arbeid med informasjonssikkerhet i egen virksomhet (45 minutter)

Fagkurs for kommuner Arbeid med informasjonssikkerhet i egen virksomhet (45 minutter) Fagkurs for kommuner Arbeid med informasjonssikkerhet i egen virksomhet (45 minutter) Innhold Dialog med ledelsen om informasjonssikkerhet: Hva og hvordan Ansvar Sentrale lederoppgaver Kontrollerende del

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer

Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer Personvern og informasjonssikkerhet for legekontorer - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Utgitt med støtte av: Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 2015 v0.2. Sikkerhetsrevisjon iflg. faktaark nr. 6 fra Norm for informasjonssikkerhet

Helgelandssykehuset HF 2015 v0.2. Sikkerhetsrevisjon iflg. faktaark nr. 6 fra Norm for informasjonssikkerhet Sikkerhetsrevisjon iflg. faktaark nr. 6 fra Norm for informasjonssikkerhet Nr Sjekkpunkt Faktaark /ikke ok Beskrivelse 7 Ikke ok Er gjennomført en rekke ROS-analyser vedr. FIKS. Det mangler i vesentlig

Detaljer

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Risikoområder ved behandling av personopplysninger hva kan gå galt? Jan Henriksen FAKTUM NoR AS / INFOSEC Norge AS E-post: jan@faktum.

Risikoområder ved behandling av personopplysninger hva kan gå galt? Jan Henriksen FAKTUM NoR AS / INFOSEC Norge AS E-post: jan@faktum. Risikoområder ved behandling av personopplysninger hva kan gå galt? Jan Henriksen FAKTUM NoR AS / INFOSEC Norge AS E-post: jan@faktum.no OH 1 Agenda Hva er personopplysninger Personvern vs informasjonssikkerhet

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet

Norm for informasjonssikkerhet Norm for informasjonssikkerhet Helse, omsorgs og sosialsektoren Utgitt med støtte av: Oslo, 2010 FORORD Stadig mer av arbeidet i helsesektoren er basert på elektronisk behandling av pasientenes opplysninger.

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

mellom leverandør og virksomhet

mellom leverandør og virksomhet Veileder for fjernaksess mellom leverandør og virksomhet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker En veileder i bruk av portalløsninger, SMS og e-post Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Utgitt med støtte av:

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Rapport informasjonssikkerhet Helgelandssykehuset 2015

Rapport informasjonssikkerhet Helgelandssykehuset 2015 Rapport informasjonssikkerhet Helgelandssykehuset 2015 1. Innledning I Oppdragsdokumentet 2015 punkt 4.4. Beredskap, er et av punktene: Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS [1] -analyser

Detaljer

Datasikkerhet internt på sykehuset

Datasikkerhet internt på sykehuset Datasikkerhet internt på sykehuset DRG Konferansen 11. mars 2009 Informasjonssikkerhetsleder Jan Gunnar Broch Sykehuset Innlandet HF Agenda Informasjonssikkerhet; Hva, hvorfor og hvordan Hvordan håndterer

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren

Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Utgitt med støtte av: Oslo, 2006 FORORD Stadig mer av arbeidet i helsesektoren er basert på elektronisk behandling av pasientenes opplysninger. Likeledes

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker En veileder i bruk av portalløsninger, SMS og e-post Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : W. S. Eris m. fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 INFORMASJONSSIKKERHET I SANDNES

Detaljer

Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak]

Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak] Databehandleravtale Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak] 1 Kontraktens parter Kontrakten inngås mellom databehandlingsansvarlig

Detaljer

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid Formål Driftsavtalen Ved kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare,

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

Det skal ikke være lett! Elektronisk sårjournal: Liten brikke i stort spill

Det skal ikke være lett! Elektronisk sårjournal: Liten brikke i stort spill Det skal ikke være lett! Elektronisk sårjournal: Liten brikke i stort spill Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger HelsIT, 28. september 2011 Eva Skipenes, sikkerhetsrådgiver NST eva.skipenes@telemed.no

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

Ansvar og organisering

Ansvar og organisering Utgitt med støtte av: Norm for www.normen.no Ansvar og organisering Støttedokument Faktaark nr 1 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant

Detaljer

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Hva er personvern? 18.06.2014 Side 2 Retten til privatliv Selvbestemmelse Rett til å vite og forstå

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00490 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vardø kommune Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand og Rannveig

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 1 1.0 INNLEDNING. Mandal kommune samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger som en nødvendig del for å kunne utføre sine

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Saksnummer: 15/00322 Dato for kontroll: 24.04.2015 Rapportdato: 08.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Bilag 14 Databehandleravtale

Bilag 14 Databehandleravtale Bilag 14 Databehandleravtale Telefoni- og sentralbordtjenester Bilag 12 Databehandleravtale Side 1 av 7 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

Kan du legge personopplysninger i skyen?

Kan du legge personopplysninger i skyen? Kan du legge personopplysninger i skyen? 05.05.2015 Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 40 medarbeidere Faggruppe 1 (justis, bank/finans/forsikring,

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Saksnummer: 15/00499 Dato for kontroll: 18.05.2015 Rapportdato: 24.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger Saksnummer: 16/00327 Dato for kontroll: 09.11.2015 Rapportdato: 13.04.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger Utarbeidet av: Knut Kaspersen, Hallstein Husand og Gullik Gundersen

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr. 9 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune og Helse Finnmark

Detaljer

Komp-iS - Kompetanseprogram for informasjonssikkerhet

Komp-iS - Kompetanseprogram for informasjonssikkerhet Komp-iS - Kompetanseprogram for informasjonssikkerhet KOMP-iS Opplæring av instruktører/ledere i egen kommune All bruk og kopiering av opplæringsprogram og filmer krever tillatelse. Agenda for Komp-iS

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Steinkjer kommune Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Steinkjer kommune Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00437 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 03.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Steinkjer kommune Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01426 Dato for kontroll: 27.01.2015 Rapportdato: 07.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Troms fylkeskommune Sted: Tromsø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Martha Eike 1

Detaljer

VIRKE. 12. mars 2015

VIRKE. 12. mars 2015 VIRKE 12. mars 2015 Agenda Internkontroll etter personopplysningsloven Typiske utfordringer i reiselivsbransjen Informasjonssikkerhet et ledelsesansvar Dokumentasjonskravet Kartlegge behandlingene Plikter

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune tar i bruk stadig flere it-løsninger for å ivareta en effektiv tjenesteproduksjon. Samtidig som at slike løsninger letter

Detaljer

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme Kommunetilknytninger til helsenett Leif-Petter Strømme Hvem er DGI? I 2004 ble prosjektet Digitale Gardermoregionen gjennomført for å forberede dannelsen av selskapet med følgende viktige milepæler: Et

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Saksnummer: 14/00406 Dato for kontroll: 30.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Sikkerhetsmål og -strategi

Sikkerhetsmål og -strategi Sikkerhetsmål og -strategi Side 1 av 8 Sikkerhetsmål og -strategi NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av

Detaljer

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren?

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Bjørn Erik Thon direktør 06.10.2011 Side 1 Hva er personvern? - Noen viktige ord personverntanken. - Samtykke - Informasjon og innsyn - Selvbestemmelse/autonomi

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Fagplan Helse IKT Versjon 1.0

Fagplan Helse IKT Versjon 1.0 Fagplan Helse IKT Versjon 1.0 Bakgrunn Denne fagplan er laget som et rammeverk til hjelp for å sikre kompetanse om prinsipper for behandling av pasientinformasjon og en forståelse for de krav og regler

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015

Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015 Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015 Hva er personvern? Personvern: Retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger Datatilsynets

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00321 Dato for kontroll: 29.05.2012 Rapportdato: 10.12.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fremskrittspartiet Sted: Karl Johans gate 25 Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00491 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 20.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kontoret for voldsoffererstatning Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Rannveig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet Kristiansund kommune Rådhuset, Kaibakken 2 6509 KRISTIANSUND N Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00906-5/HHU 5. desember 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund

Detaljer

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18. Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.september 2012 Om Datatilsynet Et forvaltningsorgan med stor grad av faglig uavhengighet

Detaljer

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.0 www.normen.no INNHOLD 1

Detaljer

Dataanlegget på legekontoret lover, regler og Normen. Torstein Sakshaug Nidaroskongressen 2015

Dataanlegget på legekontoret lover, regler og Normen. Torstein Sakshaug Nidaroskongressen 2015 Velkommen! Kursbevis kommer på mail i neste uke Viktig å sjekke egen lunsjbillett! Ekstern lunsj ny restaurant Sosialt program billetter selges i sekretariatet Felles program åpningssesjon med standup

Detaljer

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017 Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan for Normen i perioden 2015 til 2017 Utarbeidet med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2

Detaljer

SEMINAR 2013 NORM FOR INFORMASJONSSIKKERHET OG NORSK HELSENETT BEHOV FOR REGIONAL ARENA. Forskjellige forutsetninger - samme krav

SEMINAR 2013 NORM FOR INFORMASJONSSIKKERHET OG NORSK HELSENETT BEHOV FOR REGIONAL ARENA. Forskjellige forutsetninger - samme krav NYHETSBREV NR. 1 SEMINAR 2013 NORM FOR INFORMASJONSSIKKERHET OG NORSK HELSENETT Fornøyde deltagere Tilbakemeldingene vi har fra deltagerne viser at de er godt fornøyde med: Arrangementet Det totale faglige

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - introduksjon

Internkontroll i mindre virksomheter - introduksjon Internkontroll i mindre virksomheter - introduksjon Veileder 07/02a (del 1 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Oslo kommune Velferdsetaten Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Velferdsetaten Org.nr: behandlingsansvarlig og Org.nr.:

Detaljer

Hvordan håndtere juridiske, teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer?

Hvordan håndtere juridiske, teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer? Nasjonal møteplass Når pasienten skriver journalen, om pasientinvolvering og bruk av nye verktøy i psykiatrien Tromsø 7. september 2010 Hvordan håndtere juridiske, teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer?

Detaljer