ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen."

Transkript

1 ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter. Virksomheten drives fra FOD-gården i Enebakkveien 866, 1290 Oslo. Utvikling i resultat og stilling Resultatet for 2012 er et underskudd på kr ,- mot et underskudd i på kr ,-. Resultatet for er preget av at det dette år ble opprettet en stiftelse og overf6rt ca. 6 mill. kroner til denne. Denne stiftelse har som formål <å foreta utdelinger til FOD (Oslo)>, men det er ikke mottatt slike utdelinger for Det er vanskelig å sammenligne 2011 og 2012 men det er klart at foreningen går med konstant underskudd. Det må snarest gjøres tiltak både på kostnadssiden og inntektssiden da foreningen uten dette etter hvert vil stå uten likvide midler. Soliditeten er akseptabel men likviditeten svekkes raskt. Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Foreningen har i regnskapsåret ikke drevet med noen form for forskning og utviklingsaktivitet. Fortsatt drift - forutsetningen Forutsetningen om fortsatt drift er betinget av at foreningen får øket sine inntekter med ca. 1,5 mill kroner for å kunne drive forsvarlig ut året Det ligger gode muligheter i å øke bidrag fra medlemmer, gaver, sponsorer, grasrotandel, mfl. Det finnes ca.7,5 mill kroner istiftelsen hvis formål er å sikre foreningens fremtid og som burde garantere for dette. Foreningen har dog ikke kontroll på de midlene som er overført til stiftelsen og forutsigbarhet i utdelinger fra denne, og dette gir derfor stor usikkerhet. Styre må derfor overvåke situasjonen kontinuerlig. Arbeidsmiljøet Styret som hadde ansvaret for FOD gjennom mesteparten av 2OI2 la ned sine verv i styremøte Det ble da utlyst ekstraordinær generalforsamling 17. januar 2Ot3 for valg av nytt styre og samtidig å vedta nye vedtekter. Hovedårsaken for dette lå i at de gjeldene vedtektene ikke tilfredsstilte kraven fra frivillighetsregisteret som bl.a. er grunnlaget for å få tildelt grasrotandel fra Norsk Tipping. Denne situasjonen ga grunnlag for uro blant de ansatte og det ble satt igang arbeid med arbeidskontrakter og pensjonsordning for å gi de økt trygghet. I denne sammenhengen har en del av de a nsatte orga nisert seg i Arbeidsma ndsforbundet.

2 Totalt sykefravær i regnskapsåret arbeidstiden i regnskapsåret. har vært 7 arbeidsdager. Dette utgjør ca. 0,7%o av den totale Likestilling Av bedriftens totalt 8 ansatte er det 1 mann og 7 kvinner. I styret er det 3 menn og 2 kvinner. Diskriminering Det er ikke registrert noen form for diskriminering i foreningen og det er ikke iverksatt noen spesielle tiltak i denne sammenhengen. Ytre miljø Foreningens virksomhet har ingen vesentlig påvirkning på det ytre miljø og følger de til enhver tid fastsatte regler for renovasjon. Resultatdisponering U nderskuddet dekkes av foreningens egenka pital. W. Tønnessen Arne Nyga Kine E. Wallentin Sindre T. Engen Heidi B. Wamnes \hnnlz)

3 Foreningen for omplassering av dyr FOD Orq. nr: Bafanse pr Note '11 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Sum varige driftsmidler ',1 Sum anleggsmidler , OMLøPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer lnvesteringer Markedsbaserte aksjer Sum investerinqer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER ', EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital ', Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sqq' gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo Kine E. Wallentin Sindre T. Engen

4 Foreningen for omplassering av dyr FOD Orq. nr Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Fi nansinntekter og fi nanskostnader lnntekt på andre investeringer Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader s Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad ARsnesulrlt Overføri nger og disponeringer Overføring til/fra annen egenkapital Sum ovedørinqer oq disponerinqer

5 Foreningen for omplassering av dyr - FOD NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER 3L.L2.2At'2 Årsregnskapet ersatt opp i samsvar med regnskapslovenoggod regnskapsskikk, a) Driftsinntelcer Medlemsinntekter, inntekterfra Grasrotandelen,og andre inntektersom arv og gaver skjer på innbetalingstidspunktet. lnntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. bl omlppsmidler/kortsilrtiggjetd Omløpsmidler og kortsiktig gjeld ornfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidlervurderestil laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. cl Anleggsmidler/Langsiktiggield Anlegg-smidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler ervurdert til anskaffelseskost, Varige driftsmidler balanseføres og avs[rives over ri"riftsmidlets økonomiske levetid, Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlagct for nedskrivingen ikke lenger er til stede. dl Fordringer Kundefordri.ngerog andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for gvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. e) Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid og avskrives etter saldoprinsippet,. ef Skattekostnad/utsattskatt/skattefordel Foreningen er en ideell organisasjon og er unntatt skatt etter skattelovens $ NOTE 2 LøNN, HONORARER MV LPnn, feriepenger mv. Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum 20L O7L! Foreningen har ingen daglig leder. Det er lkke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styret i 2012, Foreningen hadde i 2O12 ikke etablert pensjonsordning for de ansatte ihht gjeldende lovkrav, men det er lnngå slik awale i Kostnadsført honorar til revisor for året utgjør kr inkl. og er for revisjon og andre revisjonsmessige tjenester. NOTE3 - VARIGEDRIFTSMIDLER BokfØrt verdi Tilgang i året Avgang i året Årets avskrivning Bokført vetdi 31,12. Biler 23209r xo6t34 Avskrivning skjer etter saldoprinsippet. Foreningen leier vederlagsfritt lokaler fra Oslo Kommune, men har et vedlikeholdsansvar for eiendommen,

6 Foreningen for omplassering av dyr - FOD Noter forts. 31.L2.20L2 NOTE 4- EGENKAPTTAL Egenkapital 01.O1, Årets resultat Egenkapital Annen egenkapital Sum t A NOTES-BUNDNEMIDLER Foreningen har skyldig skatttrekk på kr, , men det er ikke opprettet egen skatttrekkskonto pr.3l.i2.2qt2. Dette er giort i 2013, NOTE 6.VAREKOSTNADER Varekostnader består i hovedsak av f6r- og veterinærkostnader for hund og katt.

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Etablert 1956 Postboks 53, 9711 LAKSELV - LEAVDNJA Foretak: NO 930 494 747 MVA 2014 var året da: Ságat utkom 5 ganger i uka med ialt 248 numre. Opplaget stabiliserte seg på 2.782 eksemplarer. Ságat opprettet

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer