Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019"

Transkript

1 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 19/539-2 Dato 26. februar 2019 Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019 Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. februar 2019 med følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Arild Grande: "Hvordan har utviklingen vært når det gjelder antall og andel for henholdsvis arbeidsledige og sysselsatte ifølge SSBs målinger, personer som mottar arbeidsavklaringspenger, unge uføre (18-29 år), uføre, sosialstønadsmottakere og sykemeldte i perioden dags dato fordelt på de enkelte fylker og for landet som helhet?" Svar: Sysselsatte og arbeidsledige Utviklingen i arbeidsmarkedet er god. Bedriftene etterspør arbeidskraft og flere strømmer til arbeidsmarkedet. Dermed fortsetter sysselsettingen å øke klart, slik den nå har gjort siden slutten av Etter en svak utvikling gjennom 2014 og 2015, begynte sysselsettingen å ta seg opp igjen i Veksten tok seg ytterligere opp gjennom 2017 og inn i I 4. kvartal 2018 var sysselsettingen hele høyere enn to år tidligere. Også sysselsettingen i prosent av befolkningen har økt. I 4. kvartal i fjor utgjorde sysselsettingsandelen justert for sesongvariasjoner 67,7 prosent, vel en prosentenhet over bunnivået i midten av Det har blitt markert færre arbeidsledige siden toppen i Den registrerte ledigheten er nå på sitt laveste nivå på nesten ti år. Ledigheten har gått særlig mye ned i de fylkene som ble mest rammet av oljenedturen etter Postadresse: Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Kontoradresse: Akersgata 64 Telefon* Org no.:

2 Arbeidsavklaringspenger (AAP) Etter innføringen av AAP i 2010 har antallet mottakere gått ned år for år. Nedgangen har imidlertid tiltatt i Ved utgangen av 2018 var det mottakere av AAP. Dette er færre enn på samme tid i En tredjedel av denne nedgangen skjedde i Den forsterkede nedgangen i 2018 gjelder alle aldersgrupper. Antallet mottakere under 30 år har falt med nær 11 prosent mellom desember 2017 og desember Det er foreløpig ikke gjennomført undersøkelser eller beregninger som gir grunnlag for å vurdere i hvilken grad innstramming i vilkår for å få unntak fra regelen om varighet har sammenheng med den økte avgangen. Blant de med avgang fra AAP er det en økning i antall og andel som går til uføretrygd. Dette er en utvikling som har gått gradvis over flere år. Uføre Antall mottakere av uføretrygd har økt i 2018 sammenlignet med året før, både for uføre som helhet og for unge uføre personer mottar uføretrygd per desember 2018, noe som er en økning på om lag personer. Uføreandelen har økt med 0,4 prosentpoeng siste år, og 10 pst. av befolkningen år mottar uføretrygd. Om lag av de uføre er unge (18-29), flere enn på samme tidspunkt i Unge uføre tilsvarer nå 2,1 pst. av alle i alderen år. Veksten i antall uføre må ses i sammenheng med nedgangen i antall mottakere av AAP. Nær 80 prosent av de nye uføre kommer fra AAP. Antallet AAP-mottakere ble redusert med personer siste år. Økt saksbehandlingsinnsats av ubehandlede saker var også en medvirkende årsak til høy tilgang av uføremottakere i fjerde kvartal Veksten i antall unge uføre (18-29 år) de siste ti årene må ses i sammenheng med betydelig befolkningsvekst i aldersgruppen. Andelen unge uføre i befolkningen har likevel økt over tid. Den viktigste forklaringen på veksten de siste 25 årene er økende uføretrygding av 18- åringer, noe som ser ut til å skyldes flere barn og unge med alvorlige psykiske lidelser. De viktigste diagnosene i denne gruppen er psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser og kromosomavvik. Utviklingen innen medisin som har gitt økt overlevelse fra fødsel, har trolig også hatt betydning for antallet som innvilges uføretrygd i ung alder. Ungdomssatsingen i Arbeids- og velferdsetaten er et viktig tiltak for å hindre at unge står utenfor arbeidslivet. Unge er en prioritert gruppe når det gjelder etatens oppfølging og tilbud om arbeidsmarkedstiltak. Mange NAV-kontor har egne ungdomsteam. Mitt inntrykk er at Arbeids- og velferdsetaten jobber godt med ungdomsgruppa. En høy andel av de som blir uføre i ung alder har alvorlige diagnoser som gjør det svært krevende å komme i ordinært arbeid. I Granavolden-plattformen har regjeringspartiene signalisert at de vil tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), spesielt i ordinært arbeidsliv (VTO). VTA er et tilbud om tilrettelagt arbeid for uføretrygdede med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Side 2

3 Regjeringen har også tatt initiativ til en bred inkluderingsdugnad for å flere over i arbeid og aktivitet. Sosialhjelpstilfeller I løpet av 2017 var det nær tilfeller av økonomisk sosialhjelp. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp fortsatte å øke i 2017, og økningen var sterkere enn året før. Målt i faste kroner økte utgiftene med 3,8 prosent fra 2016 til 2017 og var på 6,6 mrd. kroner i I gjennomsnitt fikk sosialhjelpsmottakerne stønad i 5,3 måneder i løpet av 2017, mot 5,1 måneder i Dette innebærer at det hver måned var i gjennomsnitt nær personer som mottok sosialhjelp. Nesten personer fikk hjelp i bare én måned, mens i overkant av hadde utbetalinger i alle tolv månedene. Yngre mottakere har gjennomgående kortere stønadsperioder enn eldre. SSB skiller mellom sosialhjelpstilfeller og sosialhjelpsmottakere. Tallet på sosialhjelpstilfeller vil være høyere enn tallet på mottakere fordi en og samme person kan ha tatt imot hjelp i flere kommuner. Tabellene i vedlegget viser fylkesvis utvikling i antall sosialhjelpstilfeller. Sykefravær Hovedbildet er at sykefraværet har vært relativt stabilt siden Det var en midlertidig økning i fraværet i 2009, etterfulgt av en nedgang i de påfølgende årene. Det er imidlertid store forskjeller i sykefraværsprosenten mellom fylker og sektorer. Utviklingen i sykefraværet over tid har også vært ulik i de ulike fylkene. I 3. kvartal 2018 var sykefraværet høyest i Nordland med et fraværsnivå på 7,1 prosent, fulgt av Østfold, Oppland og Troms med 6,8 prosent. Sykefraværet var lavest i Oslo og Rogaland, med et nivå på 5,4 prosent. Den sterkeste nedgangen mellom 3. kvartal 2017 og 3. kvartal 2018 var i Aust-Agder, hvor fraværet ble redusert med 18,1 prosent. Med hilsen Anniken Hauglie Vedlegg tabeller Side 3

4 Sysselsatte Antall sysselsatte personer. Tall for 4. kvartal, Antall i tusen Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag 235 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kilde: SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) Side 4

5 Sysselsettingsrater. Tall for 4. kvartal, Antall personer år i prosent av befolkningen i samme alder Hele landet 68,4 67,9 67,3 66,6 66,7 67,6 Østfold 60,7 62,0 61,7 58,7 57,4 59,0 Akershus 70,4 69,9 68,3 69,2 68,8 70,0 Oslo 71,5 72,1 72,4 71,4 71,4 71,7 Hedmark 62,4 64,2 64,6 64,8 65,1 63,3 Oppland 67,4 65,8 64,4 65,5 63,9 68,1 Buskerud 67,4 66,5 67,4 66,3 66,5 67,3 Vestfold 64,8 65,9 65,0 64,1 65,9 64,8 Telemark 64,1 62,5 61,3 61,4 64,2 65,3 Aust-Agder 62,2 61,8 58,4 61,2 60,8 60,8 Vest-Agder 71,0 65,3 65,6 65,0 62,3 63,6 Rogaland 72,6 71,7 70,9 66,4 68,2 71,7 Hordaland 70,1 69,1 68,5 68,6 67,8 69,6 Sogn og Fjordane 69,1 71,1 71,1 66,8 70,2 69,1 Møre og Romsdal 71,7 69,0 67,2 65,9 67,3 66,1 Trøndelag 67,8 Sør-Trøndelag 69,6 67,0 66,3 67,2 67,4 Nord-Trøndelag 63,8 69,7 67,7 69,2 66,9 Nordland 65,8 65,4 64,3 62,7 63,3 64,7 Troms 68,2 66,4 67,6 67,4 68,2 67,2 Finnmark 63,5 65,8 65,8 64,8 64,1 66,4 Kilde: SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) Side 5

6 Arbeidsledige 1 Antall helt ledige arbeidssøkere. Januar hvert år I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kilde: NAV 1 Det er brudd i statistikken over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode. Tall for januar 2019 er derfor ikke sammenliknbare med tall for januar tidligere år. Side 6

7 Helt ledige arbeidssøkere. Prosent av arbeidsstyrken. Januar hvert år I alt 2,7 3 3,1 3,4 3,2 2,6 2,6 Østfold 3,6 4,1 3,8 3,6 3,4 3,1 3,3 Akershus 2,4 2,6 2,7 2,7 2,4 2 2,2 Oslo 3,5 3,9 3,7 3,6 3,1 2,7 2,8 Hedmark 2,9 3,3 2,9 2,6 2,2 2 2,4 Oppland 2,6 2,6 2,4 2,4 2 1,8 2,1 Buskerud 2,6 3 3,1 3,1 2,8 2,5 2,6 Vestfold 3,1 3,4 3,3 3,3 3,5 3 3,2 Telemark 3,6 3, ,5 2,7 3 Aust-Agder 3,6 4 3,7 4,7 4 3,4 2,8 Vest-Agder 3,1 3,1 3,4 4,2 3,9 2,9 2,7 Rogaland 1,8 2,2 2,8 4,9 5 3,4 2,7 Hordaland 2,1 2,5 2,6 3,5 3,7 3 2,8 Sogn og Fjordane 2 2,3 2,2 2,5 1,8 1,7 1,7 Møre og Romsdal 2,2 2,4 2,6 3,4 3,6 2,8 2,6 Trøndelag 2,2 2,2 Sør-Trøndelag 2,5 2,7 2,9 3,1 2,6 Nord-Trøndelag 2, ,9 2,3 Nordland 3,1 3, ,7 2,2 2,2 Troms 2,3 2,5 2,3 2,4 2,2 1,7 2 Finnmark 3,7 3,9 3,7 3,9 3,8 3,1 3 Kilde: NAV Side 7

8 Personer som mottar arbeidsavklaringspenger Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars Januar Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kilde: NAV Side 8

9 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Som andel av befolkningen år. Mars Januar Prosent Hele landet 5,1 5 4,6 4,4 4,4 4,1 3,6 Østfold 6,4 6,1 5,6 5,4 5,4 4,9 3,9 Akershus 4,8 4,6 4,3 4 3,7 3,4 3 Oslo 4,9 4,6 4, ,7 3,3 Hedmark 7,1 6,8 5 4,2 4,1 4,1 3,7 Oppland 6 5,3 4,6 4,5 4,3 4,1 3,8 Buskerud 6,1 5,8 5,4 5,2 5 4,4 4 Vestfold 6,6 6,4 5,9 5,3 4,6 3,9 3,4 Telemark 4,8 4,8 4,7 4,9 4,9 4,7 4 Aust-Agder 6,1 6 5,8 5,7 5,7 5,9 5,4 Vest-Agder 5,5 5,5 4,8 4,7 5 4,9 4,6 Rogaland 3,4 3,1 3 3,2 3,5 3,5 3,2 Hordaland 4,4 4,4 4,1 4,1 4,1 3,7 3,4 Sogn og Fjordane 4,2 4,2 3,9 3,8 3,9 3,5 3,2 Møre og Romsdal 5,1 5,1 4,8 4,8 4,7 4,4 4,2 Trøndelag 3,8 3,4 Sør-Trøndelag 4,5 4,4 4,2 3,9 3,8 Nord-Trøndelag 5,1 5,2 5,2 5 4,7 Nordland 5,2 5,2 5,1 4,8 4,8 4,7 4 Troms 5,7 5,5 5,3 5,3 5,2 5,1 4,6 Finnmark 5,9 5,8 5,8 5,6 5,4 4,7 3,8 Kilde: NAV Side 9

10 Unge uføre (18-29 år) Antall uføretrygdede år. Desember Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag 1811 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kilde: NAV Side 10

11 Uføretrygdede år som andel av befolkningen i samme aldersgruppe. Desember Hele landet 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 Østfold 2,2 2,5 2,7 2,9 3,2 3,7 Akershus 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 Oslo 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 Hedmark 1,6 1,9 2,3 2,5 2,7 2,8 Oppland 1,5 1,8 1,9 2 2,2 2,5 Buskerud 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1 2,5 Vestfold 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 Telemark 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 3 Aust-Agder 1,8 2,2 2,3 2,6 2,8 3,1 Vest-Agder 1,4 1,7 1,8 2,1 2,1 2,6 Rogaland 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,3 Hordaland 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 Sogn og Fjordane 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Møre og Romsdal 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 Trøndelag 2,3 Sør-Trøndelag 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 Nord-Trøndelag 1,8 1, ,3 Nordland 1,5 1,7 1,8 1,9 2,2 2,6 Troms 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 Finnmark 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 Kilde: NAV Side 11

12 Uføre (18-67 år) Antall uføretrygdede år. Desember I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Bosatt i utlandet Kilde: NAV Side 12

13 Uføretrygdede år som andel av befolkningen i samme aldersgruppe. Desember I alt 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 10 Østfold 13,4 13,8 13,8 13,8 14,1 14,7 Akershus 6,5 6,7 6,7 6,8 6,9 7,2 Oslo 5,4 5,4 5,3 5,3 5,4 5,6 Hedmark 12, ,4 13,4 13,4 13,6 Oppland 11,8 12,2 12, ,2 12,4 Buskerud 8,2 8,4 8,4 8,5 8,9 9,4 Vestfold 10, ,4 11,8 12,1 12,5 Telemark 13, ,8 12,6 12,8 13,3 Aust-Agder 12,7 12,9 13,3 13,5 13,8 14 Vest-Agder 11,5 11,8 11,9 12,1 12,1 12,6 Rogaland 7,3 7,4 7,5 7,6 8 8,6 Hordaland 7,8 7,9 7,8 7,9 8,2 8,4 Sogn og Fjordane 7,9 8,1 8,3 8,2 8,3 8,4 Møre og Romsdal 8,7 8,9 8,9 9,1 9,3 9,5 Trøndelag 10,6 Sør-Trøndelag 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 Nord-Trøndelag 12 11,9 11, ,1 Nordland 12,7 12,6 12,6 12,5 12,7 13,1 Troms 11,3 11, ,8 10,6 10,6 Finnmark 11,8 11, ,7 10,7 11,1 Kilde: NAV Side 13

14 Mottakere av økonomisk sosialhjelp 2 Antall sosialhjelpstilfeller i løpet av hele året Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kilde: SSB 2 SSB skiller mellom sosialhjelpstilfeller og sosialhjelpsmottakere. Tallet på sosialhjelpstilfeller vil være høyere enn tallet på mottakere fordi en og samme person kan ha tatt imot hjelp i flere kommuner. Side 14

15 Sosialhjelpstilfeller i prosent av befolkningen som mottar sosialhjelp en gang i løpet av året Hele landet 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 Østfold 3,2 3,2 3,0 2,9 2,9 Akershus 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Oslo 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 Hedmark 3,1 3,3 3,2 3,1 3,1 Oppland 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 Buskerud 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 Vestfold 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 Telemark 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 Aust-Agder 3,0 3,2 3,1 3,2 3,1 Vest-Agder 2,4 2,6 2,5 2,4 2,4 Rogaland 2,1 2,2 2,4 2,6 2,6 Hordaland 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 Sogn og Fjordane 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 Møre og Romsdal 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 Trøndelag 2,2 2,4 2,4 2,4 2,5 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland 2,9 2,9 2,9 2,7 2,8 Troms 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 Finnmark 3,7 3,9 3,9 3,8 4,0 Kilde: SSB Side 15

16 Sykmeldte 3 Totalt sykefravær for arbeidstakere (sykefraværsprosenten), etter arbeidsstedsfylke. Ujusterte tall, 3. kvartal Hele landet 6,2 6,3 6,2 6,2 6,3 6,1 Østfold 7,5 7,6 7,2 7,0 7,0 6,8 Akershus 6,4 6,3 6,1 6,1 6,3 6,2 Oslo 5,5 5,6 5,3 5,3 5,4 5,4 Hedmark 6,5 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 Oppland 6,8 7,1 6,5 6,7 6,9 6,8 Buskerud 6,6 6,6 6,2 6,1 6,3 6,3 Vestfold 6,2 6,4 6,0 6,2 6,3 6,2 Telemark 6,6 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 Aust-Agder 6,8 6,9 6,5 6,4 7,8 6,4 Vest-Agder 6,3 6,2 5,9 6,1 6,5 6,3 Rogaland 5,1 5,4 5,2 5,6 5,6 5,4 Hordaland 6,3 6,4 6,4 6,5 6,2 6,2 Sogn og Fjordane 5,8 6,0 5,8 5,8 5,6 5,6 Møre og Romsdal 6,3 6,3 7,0 6,5 6,3 6,3 Trøndelag 6,3 Sør-Trøndelag 6,3 6,5 6,4 6,2 6,1 Nord-Trøndelag 7,0 7,2 6,8 6,9 6,9 Nordland 7,4 7,4 7,3 7,4 8,1 7,1 Troms 7,3 7,3 6,8 6,7 6,9 6,8 Finnmark 7,6 7,9 7,3 6,8 7,2 6,7 Kilde: SSB 3 Det er vanlig å fremstille sykefraværet med sykefraværsprosenten siden det gir det beste uttrykket for utviklingen blant sykmeldte. Derfor vises ikke tall med antall sykmeldte slik som det gjøres for de andre stønadene. Side 16

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende Statistikk over uføreytelser første kvartal 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no.

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 03.05.2012. // NOTAT Vi opplever nå vekst både i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004 Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Uendret

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret. Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå april 2019

Arbeidsmarkedet nå april 2019 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå il 219 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret. Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger per 31. desember 217 Notatet er skrevet av

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mars 2019

Arbeidsmarkedet nå mars 2019 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå mars 219 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2017 Skrevet av Lars Sutterud, august 2017.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2017 Skrevet av Lars Sutterud, august 2017. jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger

Nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 jul.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger per 31. mars 218 Notatet er skrevet av Lars

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i mottakere av arbeidsavklaringspenger og personer med nedsatt arbeidsevne per 31. desember 218 Notatet er skrevet av Eirik Grønlien

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2017 Skrevet av Lars Sutterud, april 2017.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2017 Skrevet av Lars Sutterud, april 2017. jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall 2017-18 To år etter fraværsgrensen ble innført viser foreløpige tall at fraværet i videregående holder seg relativt stabilt

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 ARBEIDS-

Detaljer

Om tabellene. Juli 2019

Om tabellene. Juli 2019 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2019

Om tabellene. September 2019 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2008 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2008. // NOTAT Økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det legemeldte sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 07.05.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Om tabellene. Juni 2019

Om tabellene. Juni 2019 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Vi går sakte mot lysere tider. I første kvartal 2018 gikk sysselsetningen og andelen ledige jobber litt opp samtidig som ledigheten falt noe.

Vi går sakte mot lysere tider. I første kvartal 2018 gikk sysselsetningen og andelen ledige jobber litt opp samtidig som ledigheten falt noe. Samfunnsviterne Fagpolitisk avdeling Utviklingen i arbeidslivet i første kvartal 2018 Vi går sakte mot lysere tider. I første kvartal 2018 gikk sysselsetningen og andelen ledige jobber litt opp samtidig

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 31.10.2012. // NOTAT Den siste utviklingen Fra september 2011 til september

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Fravær i videregående skole skoleåret

Fravær i videregående skole skoleåret Fravær i videregående skole skoleåret 21-19 Tre år etter fraværsgrensen ble innført ser vi at dagsfraværet i videregående holder seg stabilt med fjorårets nivå, men med en liten økning i timefraværet fra

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007.

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007. // NOTAT Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå februar 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i mottakere av arbeidsavklaringspenger og personer med nedsatt arbeidsevne per 3. juni 218 Notatet er skrevet av Lars Sutterud,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2007

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2007 Arbeids- og velferdsdirektoratet juli 2007 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige, ordinære tiltaksdeltakere og yrkeshemmede registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av juli 2007 I alt måned

Detaljer

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 09/13 SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd 1 Høy andel sysselsatte sammenliknet med andre land 2 Halvparten av sysselsettingsveksten

Detaljer