Utviklingen i uførediagnoser per 30. juni 2015 Notatet er skrevet av og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen i uførediagnoser per 30. juni 2015 Notatet er skrevet av og"

Transkript

1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførediagnoser per 3. juni 21 Notatet er skrevet av og Sammendrag Uføretrygd er en inntektssikringsordning som helt eller delvis skal erstatte inntekt fra eget arbeid for dem som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å forsørge seg selv. Diagnosen angir den medisinske hovedårsaken til at uføretrygd blir innvilget. Alle nye uføretrygdsaker per kalendermåned tilordnes en diagnosekode manuelt. Hoveddiagnosen gjenspeiler den diagnosen den uføretrygdede ble ufør for da søknaden ble innvilget. Arbeidet utføres av en egen kodeenhet i NAV og det er om lag tre og et halvt års etterslep i koding og publisering av diagnosestatistikk 1. Ved utgangen av første halvår 21 mottok om lag 312 personer uføretrygd og om lag 63 prosent av de uføre var enten uføretrygdet på grunn av en psykisk lidelse (11 3 personer) eller en muskel- og skjelettsykdom (87 7 personer). I løpet av de siste årene observerer vi en vekst i andelen med psykiske lidelser samtidig som vi ser at andelen med muskel- og skjelettsykdommer har avtatt. De uføretrygdedes diagnosemønster varierer med hensyn til kjønn og alder. Det er en overvekt av psykiske lidelser for menn opp til 6 år, og for kvinner opp til år. For de eldste er det flest uføretrygdede med muskel- og skjelettsykdommer. Den vanligste diagnosen for uføretrygdede menn er en psykisk lidelse (4 %), mens for kvinner var det flest med muskelog skjelettsykdom (34 %). Som andel av befolkningen år, er det relativt stor variasjon mellom fylkene i hvilken diagnose de uføre har. Det er flest uføre med en psykisk lidelse i Aust-Agder (,1 %), Telemark (4,9 %) og Østfold (4,7 %). I fylkene Hedmark (4,3 %) Nordland (4,2 %), og Østfold (4,1 %) er det flest uføre med muskel- og skjelettsykdommer. 1 Se vedlegg for utfyllende kommentarer om diagnosekodingen av uføresaker. Postadresse: Postboks St. Olav Plass // 13 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 // 79 Oslo Tel: 21 7 // Fax: //

2 Hvilke diagnoser har de uføretrygdede? Figur 1 gir en oversikt over de største diagnosegruppene per 3. juni 21. Vi ser at om lag 63 prosent av alle personer som mottok uføretrygd enten hadde en psykisk lidelse (3,3 %, 11 3 personer) eller en muskel- og skjelettsykdom (28,1 %, 87 7 personer). Andre vanlige diagnoser er sykdommer i nervesystemet (7,8 %, 24 3 personer) og skader, forgiftninger og vold (,1 %, 1 9 personer). 4 prosent mangler diagnose i vår statistikk. De fleste som har en psykisk lidelse, tilhører undergruppen nevroser og atferdsforstyrrelser (14,6 %, 4 6 personer). De fleste som har en sykdom i muskel- og skjelettsystemet, tilhører undergruppen ryggsykdom (11,3 %, 3 2 personer). Figur 1. Mottakere av uføretrygd. Utvalgte diagnosegrupper. Prosent. 3. juni Kilde: NAV Diagnoseforskjeller mellom kvinner og menn Per 3. juni 21 var det i alt 312 personer som mottok uføretrygd (18 8 kvinner og menn). I prosent av befolkningen år var det 11,1 prosent av kvinnene og 7,7 prosent av mennene. Den største diagnosegruppen for menn som mottok en uføretrygd, var psykisk lidelse/atferdsforstyrrelse (4 prosent), som er enn økning på 1,4 prosentpoeng fra samme tidspunkt i 214 (figur 2). Av kvinnene var det 32 prosent som hadde en slik diagnose, som er en økning på,9 prosentpoeng fra 214. De fleste kvinner hadde en muskel- og skjelettsykdom (33, prosent), som er en nedgang på,8 prosentpoeng fra 214. Blant 2

3 mennene var det nær 21 prosent som hadde en slik diagnose. Det er en nedgang på,8 prosentpoeng. Den største forskjellen i diagnosefordelingen mellom kvinner og menn er at det er godt over dobbelt så mange kvinner (6 ) som menn (27 1) som har en muskel- og skjelettsykdom. Av enkeltdiagnoser innenfor psykiske lidelser, var de fleste menn uføretrygdet på grunn av nevroser og atferdsforstyrrelser (19 1 personer). Det var 26 kvinner med denne diagnosen. Når det gjelder muskel- og skjelettsykdommer, var de fleste uføretrygdet på grunn av ryggsykdommer. Blant menn var det 1 3 personer, blant kvinner nesten 2 personer. For kvinner hadde også 18 3 personer diagnosen myalgi/fibromyalgi. Blant menn var det 2 personer med denne diagnosen. Figur 2. Mottakere av uføretrygd. Kjønn. Utvalgte diagnosegrupper. Prosent. 3. juni 21. Menn Kvinner Kilde: NAV Store aldersforskjeller I tillegg til at det er forskjeller mellom kvinner og menn i hvilken diagnose de er uføretrygdet for, observerer vi også store forskjeller i diagnosefordelingen etter alder. I figur 3 viser vi dette etter kjønn for psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer. 3

4 Figur 3. Mottakere av uføretrygd med psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer. Alder og kjønn. Prosentfordeling av kvinner og menn. Per 3. juni 21. Kvinner_psyk Menn_psyk Kvinner_muskel Menn_muskel Vi ser at prosentandelen med psykiske lidelser synker med økende alder, samtidig som andelen med muskel- og skjelettsykdommer øker med alderen. For kvinner mellom år har nær 8 prosent en psykisk lidelse. For menn i samme aldersgrupper var det 64 prosent. For kvinner i alderen 6-67 år var det 4 prosent med en muskel- og skjelettsykdom. For menn var det 32 prosent. For de yngste under 3 år var det svært få med en muskel- og skjelettsykdom. Dette gjelder for både kvinner og menn, men nær 4 prosent av kvinnene i alderen 2-29 år er uføretrygdet med en muskel- og skjelettdiagnose. Flere med psykiske lidelser over tid 63 prosent er uføretrygdet på grunn av enten psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser eller sykdommer i muskel- og skjelettsystemet. Figur 4 viser utviklingen i andelen uføre med en psykisk lidelse og en muskel- og skjelettsykdom. Over flere år har det vært en økning i andelen med psykiske lidelser, samtidig som andelen med muskel- og skjelettsykdommer har gått ned. Siden 2 har andelen med psykiske lidelser økt med,9 prosentpoeng. Tilsvarende har andelen med muskel- og skjelettsykdommer avtatt med,2 prosentpoeng. 4

5 De siste årene har det blitt færre eldre mottakere av uføretrygd (Ellingsen 218). Dette har sammenheng med at det blir færre nye eldre uføretrygdede samtidig som flere eldre går ut av uføreordningen. Mange av disse hadde muskel- og skjelettsykdommer. De fleste nye uføretrygdede de siste årene har i større grad hatt en psykisk lidelse. Vi antar at trenden med flere uføretrygdede med psykiske lidelser i beholdningen vil forsterke seg i årene framover. Ved utgangen av desember 217 hadde 41 prosent av de som mottok arbeidsavklaringspenger en psykisk lidelse (Sutterud 217). Om lag 8 prosent av alle nye uføremottakere siden 21 har vært innom AAP-ordningen (Ellingsen 218). Figur 4. Mottakere av uføretrygd med psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer. Prosent. Første halvår 2-21 Psykiske lidelser Muskel-skjelett En mulig forklaring på veksten i psykiske lidelser, er at psykiske lidelser i større grad har blitt akseptert som årsak til at arbeidsevnen er nedsatt og at endringer i arbeidslivet kan gi en redusert mulighet for deltakelse i arbeidslivet for personer med en psykisk lidelse (Mykletun og Knudsen 29). Bragstad (218) diskuterer også mulige årsaker til helseutviklingen og utviklingen i diagnosemønsteret, spesielt for unge uføretrygdede. Hun trekker fram at det har blitt større oppmerksomhet rundt diagnoser og behandling allerede i skolealder og at dette kan ha ført til at flere får avklart sitt uførebehov i tidlig alder. Andre forhold som trekkes fram er synkende

6 dødelighet siden 196-tallet, noe som har medført økt overlevelse også for barn og unge med ulike typer av funksjonshemminger. «Generelt er de fleste som får uføretrygd når de fyller 18 år, først med ulike typer fysisk eller psykisk utviklingshemming, eller med disposisjon for alvorlig psykisk lidelse. Blant de psykiske lidelsene som debuterer i barneårene finner vi, i tillegg til ulike grader av psykisk utviklingshemming, ekesternaliserende lidelser (atferdsproblemer og ADHD) som medfører et høyt, og ofte vanskelig håndterbart aktivitetsnivå, og autisme» (Bragstad 218:82). Og forskjeller mellom kvinner og menn Det er flere menn enn kvinner med psykiske lidelser, samtidig som det er flere kvinner enn menn med muskel- og skjelettsykdommer (figur ). I perioden mellom 2 og 21 har andelen psykiske lidelser blant menn økt med 7,7 prosentpoeng, og for kvinner med 4,6 prosentpoeng. For muskel- og skjelettsykdommer, har andelen menn avtatt med 4, prosentpoeng, for kvinner med,9 prosentpoeng. Figur. Mottakere av uføretrygd med psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer. Kjønn. Prosent Psykiske lidelser_menn Psykiske lidelser_kvinner Muskel-skjelett_menn Muskel-skjelett_kvinner

7 Utviklingen i andre utvalgte diagnosegrupper I figur 6 viser vi utviklingen for de andre store diagnosegruppene for årene Vi observerer en økning for nervesykdommer (1,8 prosentpoeng), men en nedgang for uføre med sykdommer i sirkulasjonssystemet (2,7 prosentpoeng). Nedgangen for sirkulasjonssykdommer har vært en langvarig trend som trolig henger sammen med bedret generell/somatisk helse i befolkningen og et bedret helsetilbud for denne pasientgruppen. For sykdomsgruppen skader, forgiftninger og vold er andelen omtrent lik over tid. Figur 6. Mottakere av uføretrygd. Andre utvalgte diagnosegrupper. Prosent Sykdommer i nervesystemet Skader, forgiftninger og vold Sykdommer i sirkuasjonssystemet

8 Fylkesvis variasjon i uførediagnoser Det er til dels stor variasjon mellom fylker og den medisinske hovedårsaken til uføretrygd. Vi har sett nærmere på variasjonen mellom fylker når det gjelder de to største diagnosegruppene, psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer. Figur 7. Mottakere av uføretrygd med psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer. Fylke. Prosent av befolkningen. Synkende sortering. Per juni Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev

9 I alt var antall mottakere av uføretrygd i prosent av befolkningen (18-67 år) 2 på 9,4 prosent per 3. juni 21. Det var fylkene Østfold (13,6 %), Hedmark (13, %), og Aust-Agder (13, %) som hadde høyest andel (figur 7). I prosent av befolkningen var det flere uføretrygdede med psykiske lidelser (3,3 %) enn med muskel- og skjelettsykdommer (2,6 %). Det var flest uføretrygdede med en psykisk lidelse i fylkene Aust-Agder (,1 %), Telemark (4,9 %), Østfold (4,7 %), Hedmark (4,3 %), Oppland (4,1 %) og Vest-Agder (4,1 %). Lavest andel finner vi i Oslo (2,3 %) og Akershus (2,3 %). Aust-Agder har lenge vært det fylket med flest uføre på grunn av psykiske lidelser. Andersson m. fl. (26, 27) har blant annet studert uførhet og psykiske lidelser og finner at geografiske forskjeller ikke skyldes et dårligere behandlingstilbud til denne pasientgruppen lokalt. Andersson-studiene tyder heller på mer uførhet av psykiske årsaker i semi-rurale områder og mindre i storbyene, men at nærhet til psykiatrisk helsetjeneste altså hadde lite å si. En studie av Olsen m.fl. (29) påpeker blant annet kulturelle forskjeller. I fylkene Hedmark (4,3 %), Nordland (4,2 %), Østfold (4,1 %), og Nord-Trøndelag (3,9 %) var det flest uføre med muskel- og skjelettlidelser. Lavest andel har Oslo og Akershus, med henholdsvis 1,1 og 1,7 prosent. Vi ser at Østfold og Hedmark har en høy andel uføre med både psykiske lidelser og muskelog skjelettsykdommer, noe som skyldes at Østfold og Hedmark var de to fylkene med størst andel uføre per juni 21 (13,6 og 13, prosent). At Oslo og Akershus har færrest uføretrygdede i begge de nevnte diagnosegrupper skyldes et lavere uførenivå enn gjennomsnittet for alle fylker, bla som følge av en yngre befolkning enn resten av landet 3. Diagnoseutviklingen blant de unge mottakere av uføretrygd 4 Per juni 21 var det i alt 12 3 personer i alderen år som mottok uføretrygd ( 349 kvinner og menn). I alt utgjorde det 1, prosent av befolkningen i samme aldersgruppe, med en fordeling på 1,6 prosent menn og 1,3 prosent kvinner. 2 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene. 3 Per 3. juni 21: I Oslo mottok, prosent av befolkning uføretrygd. I Akershus 6, prosent (6,7 %) unge uføre mangler diagnose. Se vedlegg for kommentarer. 9

10 Utviklingen i antall unge uføretrygdede må forstås på bakgrunn av et samspill mellom faktorer som demografi, regelverk og helse gjennom flere år (Bragstad 218). Siden 199- tallet har det vært en tendens til at flere og flere unge, da spesielt 18-åringer har blitt uføretrygdet, og denne sterke veksten blant de yngste er en viktig årsak til økningen i andelen uføretrygdede de siste tiårene (Brage og Thune 21). «Psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser og kromosomavvik er de viktigste medisinske årsakene til at uføretrygd innvilges før fylte 2 år, og en stor del av veksten har funnet sted innenfor disse diagnosegruppene. Siden midten av 199-tallet har det imidlertid vært en spesielt sterk vekst blant de aller yngste som er uføretrygdet med andre alvorlige psykiske lidelser som autisme og Aspergers syndrom (Brage og Thune 21). Også blant 2 29-åringene har andre psykiske lidelser enn psykisk utviklingshemming blitt viktigere som medisinsk årsak til uføretrygding (Brage og Thune 21). Nedgangen i dødeligheten over tid, både i det første året etter fødselen og i ungdomsårene, indikerer at flere unge nå lever med alvorlige lidelser. Det ser imidlertid ut til at dette særlig kan ha ført til økt uføretrygding blant de aller yngste» (Bragstad 218:71). Videre er det helst i aldersgruppen 2-29 år vi finner nye unge uføretrygdede med depresjonslidelser, andre affektive lidelser og angstlidelser (Brage og Thune 21, Bragstad 218). Figur 8. Mottakere av uføretrygd (18-29 år). Utvalgte diagnosegrupper. Prosent , ,6 1, 1,9 1,4,7, 9, Figur 8 og tabell 1 gir en oversikt over de største diagnosegruppene for unge uføretrygdede per juni 21. De største gruppene var psykiske lidelser (7 74 personer/ 62,8 prosent), 1

11 medfødte misdannelser og kromosomavvik (1 personer/ 12, prosent) og sykdommer i nervesystemet (1 3 personer/ 1, prosent). Tabell 1. Mottakere av uføretrygd (18-29 år). Utvalgte diagnosegrupper. Prosent. Per juni 21 Primærdiagnose (hoveddiagnose - ICD1) I alt år 2-24 år 2-29 år Antall uføre i alt I prosent Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 62,8 61,7 62,4 63,4 - Nevroser og atferdsforstyrrelser 28,7 26,2 28,7 29,1 - Psykisk utviklingshemming 23,6 34,2 28,4 18,3 Sykdommer i nervesystemet 1, 11,4 1,4 1,4 Medfødte misdannelser og 12,6 22,3 13,6 1,2 kromosomavvik Diagnoser mangler foreløpig 6,7 1,3 8,8 6,4 Alle andre diagnoser 7,4 3,3 4,8 9,6 Antall menn I prosent Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 6,1 64,3 64,6 6,7 - Nevroser og atferdsforstyrrelser 33 31, 34,1 32, - Psykisk utviklingshemming 21,7 31,4 2,2 17,3 Sykdommer i nervesystemet 9,6 11,4 9,8 9,1 Medfødte misdannelser og 11,9 19,7 12,4 9,9 kromosomavvik Diagnoser mangler foreløpig 7,2 1,1 9,1 7 Alle andre diagnoser 6,2 3, 4,1 8,3 Antall kvinner I prosent Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 9,8 7,9 9,2 6, - Nevroser og atferdsforstyrrelser 23 18,6 2,9 2,1 - Psykisk utviklingshemming 2,9 38,1 33,1 19,4 Sykdommer i nervesystemet 11,7 11, 11,3 12 Medfødte misdannelser og 13,6 26,1 1,4 1,4 kromosomavvik Diagnoser mangler foreløpig 6,1 1,6 8,3,6 Alle andre diagnoser 8,8 2,9,8 11, Per juni 21 var de mest brukte enkeltdiagnosene blant unge uføretrygdede «gjennomgripende utviklingsforstyrrelser», det vil si i hovedsak autisme og Aspergers syndrom (1 7 personer/13,7 %). Andre ulike former av utviklingshemming er også angitt, 11

12 både lett utviklingshemming (1 34 personer/ 1,9 %) og psykisk utviklingshemming uten nærmere angivelse (1 personer/ 8, %). Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (F-F99) Per juni 21 hadde 63 prosent av de unge uføre i alderen år en psykisk lidelse (6,1 prosent for menn og 9,8 prosent for kvinner), der de to mest vanlige undergruppene var nevroser og atferdsforstyrrelser (28,7 %) og psykisk utviklingshemming (23,6 %). Figur 9. Unge uføre (18-29 år) med psykiske lidelser som andel av alle uføre i samme aldersgruppe. Kjønn. Prosent M_18-19 M_2-24 M_2-29 K_18-19 K_2-24 K_ Kilde: NAV For de unge uføre med psykiske lidelser observerer vi noen kjønns- og aldersforskjeller. Det er flere menn enn kvinner med psykiske lidelser. Over tid øker forekomsten av psykiske lidelser for både kvinner og menn og både for kvinner og menn ser vi at det er sterkest vekst for åringene, spesielt de siste årene (figur 9). For unge menn (18-19 år) observerer vi en økning i psykiske lidelser på 1,3 prosentpoeng siden 2. Fra 213 til 214 øker andelen med over 1 prosentpoeng, men det siste året gikk andelen ned med 1,2 prosentpoeng. For menn i alderen 2-24 var det en økning på, Eksempler på slike sykdommer er schizofreni, paranoide lidelser, atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer, psykisk utviklingshemming, og andre utviklingsforstyrrelser. 12

13 prosentpoeng fra 2 og for menn i alderen 2-29 var økningen siden 2 på 3,6 prosentpoeng. For kvinner med psykiske lidelser i alderen år ser vi en økning på 11,2 prosentpoeng siden 2, også her en nedgang det siste året. For kvinner i alderen 2-24 år var det en økning siden 2 på 3,7 prosentpoeng og for kvinner i alderen 2-29 var økning siden 2 på 8, prosentpoeng. Brage og Thune (21) har analysert utviklingen for nye uføretrygdede i perioden De skriver at de viktigste medisinske årsakene til arbeidsuførhet for åringene som mottar uføretrygd er psykisk utviklingshemming, og medfødte misdannelser og kromosomavvik, som for eksempel Downs syndrom. For de i alderen 2-24 år er den vanligste årsaken også psykisk utviklingshemming, men for disse har psykiske lidelser blitt mer vanlig de siste årene. Mottakere av uføretrygd i alderen 2-29 år har som oftest alvorlige psykiske lidelser som dype utviklingsforstyrrelser, samt atferds- og personlighetsforstyrrelser. Årsakene til veksten for åringene skyldes trolig en kombinasjon av lavere spedbarnsdødelighet, lavere dødelighet blant for tidlig fødte, samt framveksten av bedre velferdsordninger. Andre faktorer er at bedre og mer presis diagnostikk kan ha ført til at antallet unge uføretrygdede har økt ved at flere har fått kartlagt og avdekket et behov for uføretrygd. Brage og Thune (21:41) konkluderer med at økningen blant de yngste uføretrygdede «ikke kan skyldes befolkningsveksten», men heller endringer i diagnosesetting og endringer i helsetilstand, og krav i arbeidsmarkedet. 13

14 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q-Q99) 6 Etter psykiske lidelser er det medfødte misdannelser og kromosomavvik hvor andelen uføretrygdede er høyest for aldersgruppen år. I alt 12,6 prosent (1 6 personer) har slike diagnoser som hovedårsak til uføretrygd. Også for denne gruppa er det store alders- og kjønnsmessige forskjeller (figur 1). Figur 1. Unge uføre med medfødte misdannelser og kromosomavvik. Prosent M_18-19 M_2-24 M_2-29 K_18-19 K_2-24 K_ Vi ser at det er flere unge kvinner enn menn som har slike diagnoser. Andelen som blir uføretrygdet som følge av medfødte misdannelser og kromosomavvik ligger på et høyere nivå for åringene enn for 2-24-åringene og 2-29 åringene. Dette fordi åringene med medfødte misdannelser og kromosomavvik som regel blir uføretrygdet måneden etter de fyller 18 år. Siden 2 har det blitt 2,4 prosentpoeng færre uføre menn i alderen år med medfødte misdannelser og kromosomavvik. For kvinner i samme aldersgruppe observerer vi derimot,9 prosentpoeng flere med disse diagnosene. For menn i alderen 2-24 år gikk andelen ned med 2, prosentpoeng, mens menn i alderen 2-29 år økte med,6 prosentpoeng siden 2. 6 Eksempler på slike sykdommer er medfødte misdannelser i nervesystemet, i øye, øre, ansikt og hals, medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet, i åndedrettssystemet og for eksempel kromosomavvik. 14

15 Sammenlignet med utviklingen for kvinner i de samme aldersgruppene var det en økning på,7 prosent for aldersgruppa 2-24 år og en økning på,6 prosentpoeng for aldersgruppa 2-29 år. Sykdommer i nervesystemet (G-G9) 7 Den tredje store diagnosegruppa for unge uføretrygdede er sykdommer i nervesystemet (1, %, 1 3 personer). Over tid har det blitt færre unge uføretrygdede med slike diagnoser (figur 11). Cerebral parese (, %, 61 personer) og epilepsi (1,9 %, 23 personer) var de vanligste enkeltdiagnosene per juni 21. Det er noe flere menn som har cerebral parese og epilepsi enn kvinner. Figur 11. Unge uføre med sykdommer i nervesystemet. Prosent M_18-19 M_2-24 M_2-29 K_18-19 K_2-24 K_ Eksempler på slike sykdommer er betennelsessykdommer i sentralnervesystemet, cerebral parese og andre sykdommer med lammelse. 1

16 Hoveddiagnoser og bidiagnoser Siden over halvparten av de uføretrygdede har flere diagnoser, har vi sjekket hvordan bidiagnosene fordeler seg i forhold til hoveddiagnosene 8. Flere diagnoser gir uttrykk for kompleksiteten i sykdomsbildet. Vi viser dette i forhold til de to store diagnosegruppene psykiske lidelser og muskel- og skjellettsykdommer 9 (figur 12). Figur 12. Hoved- og bidiagnoser. Prosent Hoveddiagnose: Psykiske lidelser ,9 1,3 3,2 1, 1,9,, 7,4 Hoveddiagnose:Muskel-skjelettsystemet , ,1 12,7 1 3,6 3,3 1,6,3,8 8 Om lag 44 prosent av de uføre er ikke registret med en bidiagnose. 9 I alt per juni 21 var det 4,1 prosent som manglet en hoveddiagnose (12 9 personer). Det var på samme tidspunkt (44 %) personer som ikke er registrert med en bidiagnose. 16

17 I alt var det per juni 21 om lag 3 prosent med en psykisk lidelse og 28 prosent med en muskel- og skjelettdiagnose. I figur 12 har vi satt opp hva slags bidiagnoser disse to gruppene hadde på samme tid. Vi ser at de fleste har en bidiagnose innenfor samme gruppe som hoveddiagnosen. 31 prosent av de uføre med en psykisk lidelse har også en bidiagnose innenfor psykiske lidelser. Videre er det 1 prosent som har en muskel- og skjelettsykdom. For uføre med en muskel- og skjelettsykdom finner vi at det er nær 29 prosent som har en bidiagnose innenfor samme gruppe. Om lag 12 prosent av de med muskel- og skjelettsykdom har en psykisk lidelse som bidiagnose. 17

18 Referanser Diagnosekodeverket: Andersson, Wiles, Lewis, Brage, Hensing (26): «Disability pension for psychiatric disorders: Regional differences in Norway » i Nord J Psychiatry. 26;6 (4):2-62. Andersson, Wiles, Lewis, Brage, Hensing (27): Can access to psychiatric health care explain regional differences in disability pension with psychiatric disorders? i Soc Psychiatry Epidemiol. 27 May; 42(): Epub 27 Mar 26. Brage og Thune (21): «Ung uførhet og psykisk sykdom» i Arbeid og velferd. Nr NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Bragstad, Torunn (218): «Vekst i uføretrygding blant unge». i Arbeid og Velferd. Nr NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Ellingsen, Jostein (218): «Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 218». Statistikknotat. NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Mykletun og Knudsen (29): Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser. En analyse basert på FD-trygd. Rapport 29:4. Folkehelseinstituttet Olsen, Jentoft, Jensen (29): Et liv jeg ikke valgte. Om unge uføre i fire fylker. Universitetet i Agder og Agderforskning. Sutterud, Lars (217): «Utviklingen i personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger per 31. desember 217». Statistikknotat. NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet. 18

19 Vedlegg Om data og diagnosekoding Uførediagnoser blir kodet på basis av innsendte legeerklæringer. Alle nye uføretrygdede blir tilegnet en diagnosekode og danner grunnlaget for denne statistikken. I praksis foregår dette arbeidet slik at vi slår opp de uføres legeerklæringer, leser medisinske opplysninger og setter den medisinske hoved- og bidiagnosen for hver nye uføretrygdede. Hoveddiagnosen gjenspeiler den diagnosen den uføretrygdede ble ufør for da søknaden ble innvilget. Diagnosekodene lagres i en egen diagnoseapplikasjon. Det er om lag tre og et halvt års etterslep i koding og publisering av diagnosestatistikk. Kodearbeidet blir utført av en egen kodeenhet i Statistikkseksjonen under ledelse av overlege. Fra 1998 har uførediagnosene blitt kodet etter ICD-1 (International Classification of Diseases). I dette statistikknotatet omtales hovedsakelig primærdiagnoser (hoveddiagnoser), det vil si den medisinske årsaken til at uføretrygden er innvilget. Kvaliteten på diagnosedataene er avhengige av ukjentandelen. Det vil si hvor mange som mangler en diagnose. Per juni 21 var det i alt 312 personer som mottok uføretrygd av disse (4,1 %) manglet diagnose. Til sammenligning var det per juni uføretrygdede og 13 (4,4 %) som manglet diagnose. Fra 214 ble diagnosene i alle nye uføresaker hentet fra opplysninger i legeerklæringer i et nytt saksbehandlingssystem, mot tidligere da legeerklæringene ble innsendt per post. Elektronisk datafangst har medført at vi nå får opplysninger om diagnose i flere av sakene enn tidligere. Et annet forhold som også har påvirket diagnosekvaliteten er ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) i perioden Etter innføringen av (TU) ble andelen som manglet diagnose høyere enn før, da det ikke var kapasitet til å purre på de manglende innsendte legeerklæringer, eller å kode diagnoser i TU-sakene, da varig uføretrygd var prioritert foran. Da de fleste av de tidligere mottakerne av TU fikk innvilget uføretrygd i etterkant, manglet diagnoseopplysninger for en høy andel av de nye sakene. Spesielt mangelfull var statistikken for nye uføretrygdede i årene 28, 29, 21 og i 212. Da mangler diagnose for hhv. 11,7, 14,4, 12,9 og 12 prosent av de nye uføretrygdede. 19

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2015 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2015 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 27.6.19. Sammendrag Ved utgangen av mottok om

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2014 Notatet er skrevet av og

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2014 Notatet er skrevet av og ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 14 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no og Marianne.N.Lindbol@nav.no 17.3.17. Sammendrag

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl,

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, 11.12.2014. // NOTAT Sammendrag

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 7.10.2015.

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 7.10.2015. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 7.10.2015. Sammendrag Diagnosen 1 angir

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 03.05.2012. // NOTAT Vi opplever nå vekst både i antall

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i mottakere av arbeidsavklaringspenger og personer med nedsatt arbeidsevne per 31. desember 218 Notatet er skrevet av Eirik Grønlien

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i mottakere av arbeidsavklaringspenger og personer med nedsatt arbeidsevne per 3. juni 218 Notatet er skrevet av Lars Sutterud,

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 31.10.2012. // NOTAT Den siste utviklingen Fra september 2011 til september

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Medisinske årsaker til uførhet i alderen 25 39 år

Medisinske årsaker til uførhet i alderen 25 39 år Medisinske årsaker til uførhet i alderen 25 39 år Av: Søren Brage og Ola Thune Sammendrag I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke sykdommer som har forårsaket den sterke økningen i uføreytelser siden

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 3 1. desember 201 4 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 5.03.2015.

Utviklingen i uførepensjon per 3 1. desember 201 4 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 5.03.2015. ARBEIDS - OG VELFERDSDIREKTORA TET/ STATISTIKKSEKSJ ONEN // NOTAT Utviklingen i uførepensjon per 3 1. desember 201 4 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 5.03.2015. Sammendrag Per 31. desember 2014

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger per 31. desember 217 Notatet er skrevet av

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 3. juni 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 25.8.216. // NOTAT Sammendrag Per 3.

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013.

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 31. mars Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.. // NOTAT Per 31. mars var det registrert 309 000 uførepensjonister.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 12.5.216. Sammendrag Per 31.

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2017 Skrevet av Lars Sutterud, april 2017.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2017 Skrevet av Lars Sutterud, april 2017. jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i mottakere av arbeidsavklaringspenger og personer med nedsatt arbeidsevne per 31. mars 219 Notatet er skrevet av Eirik Grønlien

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger per 31. mars 218 Notatet er skrevet av Lars

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2017 Skrevet av Lars Sutterud, august 2017.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2017 Skrevet av Lars Sutterud, august 2017. jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i mottakere av arbeidsavklaringspenger og personer med nedsatt arbeidsevne per 3. juni 219 Notatet er skrevet av Eirik Grønlien

Detaljer

Nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger

Nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 jul.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2014 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, Marianne N. Lindbøl, Anders Mølster Galaasen,

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2014 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, Marianne N. Lindbøl, Anders Mølster Galaasen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2014 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, Marianne N. Lindbøl, Anders Mølster Galaasen, 07.05.2014.

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 217 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 11.5.217. // NOTAT Sammendrag Per 31.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 ARBEIDS-

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 24.8.2017. // NOTAT Sammendrag Per

Detaljer

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 19/539-2 Dato 26. februar 2019 Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 ARBEIDS-

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 1. september 2016.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 1. september 2016. jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i mottakere av arbeidsavklaringspenger og personer med nedsatt arbeidsevne per 3. september 219 Notatet er skrevet av Eirik Grønlien

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende Statistikk over uføreytelser første kvartal 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no.

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 21. april 2016.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 21. april 2016. jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 5.11.2015. Sammendrag Per

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 28.08.2012. // NOTAT For første halvår 2012 observerer

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 8.11.2018. Sammendrag Per

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd per 3. september 217 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 9.11.217. // NOTAT Sammendrag Per

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. september 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. september 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 3. september 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 4.11.216. // NOTAT Sammendrag Per

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 18.2.2016. Sammendrag Per

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2013 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2013 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 30. juni Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 29.08.. // NOTAT Den siste utviklingen viser både nedgang i

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 30. juni 2019 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 30. juni 2019 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 3. juni 219 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 23.8.219. Sammendrag Per juni

Detaljer

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER: HVA HAR SKJEDD MED DE SOM HAR PASSERT FIRE ÅR?

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER: HVA HAR SKJEDD MED DE SOM HAR PASSERT FIRE ÅR? ARBEIDSAVKLARINGSPENGER: HVA HAR SKJEDD MED DE SOM HAR PASSERT FIRE ÅR? Av Johannes Sørbø og Helene Ytteborg Sammendrag Arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse som man som hovedregel ikke skal

Detaljer

Nedgang i antallet og andelen uføre

Nedgang i antallet og andelen uføre ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførepensjon per 31. desember Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, Marianne N. Lindbøl, Anders Mølster Galaasen, 13.02.2014.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 30. juni 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 30. juni 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 30. juni 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 23.8.2018. Sammendrag Ved utgangen

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 12.03.2013.

Utviklingen i uførepensjon per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 12.03.2013. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 31. desember Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 12.03.2013. // NOTAT Utviklingen i Ved utgangen av var

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.214. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 9.5.2018. Sammendrag Ved utgangen

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004 Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Uendret

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 07.05.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 26.01.2012. // NOTAT Fremdeles stabil andel uførepensjonister

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2018 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 14.2.2019. Sammendrag Per

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 14.5.214. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 30. september Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, Marianne. N. Lindbøl, Anders Mølster Galaasen, Ove Jacobsen,

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. desember 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. desember 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. desember 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 17.2.217. // NOTAT Sammendrag Per

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2014 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, Inger Cathrine Kann, Anders Mølster Galaasen, Ove

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 2019 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 2019 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 219 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 1.5.219. Sammendrag Per mars

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Fafo 15. juni 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Torunn Bragstad, Jostein Ellingsen og Marianne N. Lindbøl Arbeids- og velferdsdirektoratet Fem vilkår som må oppfylles for å få rett på uførepensjon

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr. 11/2017 Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Analysenotat 11/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

VEKST I UFØRETRYGDING BLANT UNGE

VEKST I UFØRETRYGDING BLANT UNGE VEKST I UFØRETRYGDING BLANT UNGE Av Torunn Bragstad 1 Sammendrag En høy, og stadig økende andel unge mottar helserelaterte ytelser over lengre tid. Statistikk fra NAV viser at antall varig uføretrygdede

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell,

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2008 Skrevet av Therese Sundell, 23.9.2008. // NOTAT Økning i det legemeldte sykefraværet 1,2 Det legemeldte sykefraværet

Detaljer

Medisinske årsaker til uføreytelser blant unge 1977 2006

Medisinske årsaker til uføreytelser blant unge 1977 2006 // Medisinske årsaker til uføreytelser blant unge 26 Medisinske årsaker til uføreytelser blant unge 26 SØREN BRAGE OG OLA THUNE SAMMENDRAG I de siste årene har det vært en urovekkende økning i antall unge

Detaljer

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug 27.11.217 Sammendrag Fedrekvotens lengde

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 15.2.2017. Sammendrag Ved

Detaljer

Rapport 03/2003. Rikstrygdeverket. Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon

Rapport 03/2003. Rikstrygdeverket. Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon Rapport 03/2003 Rikstrygdeverket Utredningsavdelingen Avslag på søknad om Uførepensjon 1999-2002 1 Forord Denne rapporten omhandler utviklingen av avslag på uførepensjon i perioden 1999-2002. Den bygger

Detaljer

Hvorfor blir unge uføre?

Hvorfor blir unge uføre? Hvorfor blir unge uføre? Erik Oftedal, direktør Analyse og strategi Unges helse og uhelse, 11.03.11 Arbeidsevnevurderinger danner grunnlag for en rekke inngangsvilkår Forskrift om arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 13 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 1.1.13 Utvikling i sykefraværet I tredje

Detaljer