Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag"

Transkript

1 Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling, tirsdag 23.mai 2017 kl i Groruddalen skole. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Vestbysletta Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Vestbysletta Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Vestbysletta Borettslag avholdes tirsdag 23.mai 2017 kl i Groruddalen skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2016 A) Årsberetning og regnskap for 2016 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Ta vare på borettslagets grøntområder Innkommet forslag er tatt inn som eget vedlegg bak i heftet. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 1 styremedlem for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år Oslo, Styret i Vestbysletta Borettslag Anne Galand /s/ Ragnhild Hancke /s/ Vibeke Hauge /s/ Anne Kari Plessl Holli /s/ Glen Kolva /s/

3 3 Vestbysletta Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2016 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Anne Galand Vestbysvingen 14 Styremedlem Ragnhild Hancke Vestbysvingen 16 Styremedlem Vibeke Hauge Vestbysvingen 20 A Styremedlem Anne Kari Plessl Holli Vestbysvingen 24 Styremedlem Glen Kolva Vestbysvingen 2 Varamedlem Cathrine Alstad Vestbysvingen 16 Varamedlem Ann Kristin Grøtli Axten Vestbysvingen 4 Varamedlem Mats Johan Mattsson Vestbyveien 10 A Varamedlem Stein Are Olausen Vestbysvingen 7 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Anne Galand Vestbysvingen 14 Varadelegert Ragnhild Hancke Vestbysvingen 16 Valgkomiteen Kjerstin Ellingsen Vestbyveien 17 Frank Grønvold Vestbysvingen 12 Espen Johnsen Vestbysvingen 14 Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 4 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Vestbysletta Borettslag Borettslaget består av 50 andelsleiligheter. Vestbysletta Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune med følgende adresse: Vestbysvingen D Vestbyvn Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1985 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Vestbysletta Borettslag har en midlertidig sommeransatt som klipper plen i sommerhalvåret. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i 2016.

4 4 Vestbysletta Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid Det ble avholdt 11 styremøter. Komprimatorbil Komprimatorbil ble som vanlig bestilt for vår og høstrydding. På våren, hentet Grorud musikkskolekorps lopper i forkant. Det ble samtidig arrangert en dugnad for å plukke søppel i borettslaget. De som møtte opp ble tildelt søppelposer og hansker. Det ble utdelt rusken-gaver til de barna som var med. Postverktomta Gresset på postverktomta ble klippet i sommerhalvåret. Borettslaget har en treårig avtale ( ) der bydel Grorud betaler for at borettslaget vedlikeholder lekeplassen og fotballbanen. Borettslaget har bestilt rydding av fotballbanen og vurderer ellers fortløpende om avtalen skal videreføres. Skog bak Vestbysvingen Flere beboere har påpekt av vegetasjonen bak Vestbysvingen har vokst mye og kommer nærmere husene. Styret har vært på befaring med bymiljøetaten i Oslo kommune. På grunn av naturmangfoldet i skogen, er det ikke aktuelt å felle trær der. Bymiljøetaten vil likevel følge med på døde trær, slik at de ikke risikerer å falle ned på borettslagets tomt. Overvann Styret varslet kommunen om at det renner mye vann fra skogen ved Vestbysvingen 3 som ble til is på veien om vinteren. Ifølge vann- og avløpsetaten, er årsaken at Bymiljøetaten fjernet en del bjørketrær på den kommunale eiendommen. Bymiljøetaten har løst problemet ved å etablere en kum og en grøft langs veien. Skadedyrbekjempelse Borettslaget har lenge hatt en avtale med Rentokil som har plassert åtekasser under trappene. Disse sjekkes jevnt. Rentokil anbefaler å holde uteområde rent og unngå å legge ut mat. Radon Det er blitt foretatt en kartlegging av radon i bygningene i borettslaget. Når resultatet foreligger, vil styret vurdere tiltak. Radon er en gass som dannes av naturlig radioaktivitet i grunnen, og som kan forårsake kreft. Vedlikehold Obos prosjekt har gjennomført tilstandsvurdering av boligmassen i borettslaget. Den viser at husene er i all hovedsak i god stand. Styret jobber med å utarbeide en vedlikeholdsplan. Det er noen forhold som vil få stor oppmerksomhet fremover:

5 5 Vestbysletta Borettslag Brannvern Våre hus er gamle og bygd på en måte som gjør at en eventuell brann vil spre seg fort. Vi kan i liten grad forbedre dette, men vi kan alle sammen sørge for godt brannvern. Alle bør sjekke at rømningsveier i egen bolig er tilgjengelige og at elektriske installasjoner er utført av fagfolk. Styret har ansvar for at brann- og elsikkerheten i bygningene er ivaretatt og har inngått en avtale med norsk brannvern. De kommer til å sjekke røykvarslere og slokkeutstyret i alle leiligheter en gang i året. Rør Det er en del gamle rør i borettslaget. Det anbefales å bytte gamle rør og sluk i forbindelse av oppussing av bad eller kjøkken. Styret vil gjeninnføre en stipendordning, slik at beboere som bytter gamle sluk eller rør som er borettslagets ansvar, vil få refundert utgifter inntil en viss sum. Fasader Fasadekledningen har en del alders- og værslitasje. Styret har besluttet å male husene i 2017 og 2018 og utbedre fasadene lokalt. På sikt vil det være behov for å bytte bordkledningen på huset, men styret å ønsker å spare opp midler og ta utbedringer etappevis for å unngå store lån. Styret vil i tillegg hente inn tilbud for utskifting av vinduer og dører, slik at de som ønsker å bytte kan gjøre dette samtidig for en rimeligere pris. Beboere dekker kostnadene selv. Styret anbefaler at alle gamle vinduer og dører skiftes ut. Sosiale arrangementer Det ble gjennomført julegrantenning på sletta med gløgg, varm saft og julenisse. Mange møtte opp. En sommerfest ble også arrangert i Vestbysvingen. Det er behov for at flere hjelper til ved slike arrangementer. Informasjon Styret deler ut informasjon til beboerne via ulike kanaler. To nyhetsbrev har blitt levert både i postkassene og på epost. En facebook-gruppe er også etablert.

6 6 Vestbysletta Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr Andre inntekter består av 2 års støtte fra kommunen for klipping av lekeplassen. Kostnader Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr kr og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til vedlikehold som bl.a. omfatter beising av hus, og lokal utbedring av kledning. Kommunale avgifter i Oslo kommune Oslo Kommune har ikke budsjettert med endring i de kommunale avgiftene for Forsikring Forsikringspremien for 2017 har økt med 10,7 %. Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 4,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Vestbysletta Borettslag. Lån Vestbysletta Borettslag har ingen lån pr , lånet ble nedbetalt i 2016.

7 7 Vestbysletta Borettslag Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,65 % p.a Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret øker med 2,5 % i 2017 Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2017 forutsetter en økning av felleskostnadene på 3 % fra På tross av de økte felleskostnadene viser budsjettet at borettslagets disponible midler reduseres, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Vestbysletta Borettslag Anne Galand /s/ Ragnhild Hancke /s/ Vibeke Hauge /s/ Anne Kari Plessl Holli /s/ Glen Kolva /s/

8 Til Generalforsamlingen i Vestbysletta Borettslag Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Vestbysletta Borettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen og budsjettallene, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

9 Uavhengig revisors beretning Vestbysletta Borettslag Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget ikke fortsetter driften. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har (2)

10 Uavhengig revisors beretning Vestbysletta Borettslag avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 31. mars 2017 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (3)

11 . 11 Vestbysletta Borettslag 114 VESTBYSLETTA BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

12 12 Vestbysletta Borettslag VESTBYSLETTA BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

13 13 Vestbysletta Borettslag EIENDELER ANLEGGSMIDLER VESTBYSLETTA BORETTSLAG BALANSE Note Bygninger Tomt Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Skattetrekkskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 50 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter 0 43 Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, , STYRET I VESTBYSLETTA BORETTSLAG Anne Galand /s/ Ragnhild Hancke /s/ Vibeke Hauge /s/ Anne Kari Plessl Holli /s/ Glen Kolva /s/

14 Vestbysletta Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Leietillegg for påbygg Forsikr.premie garasje SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Oslo Kommune SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Møtemat SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

15 15 Vestbysletta Borettslag NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2015/2016, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell -30 Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -309 Trykksaker -869 Andre kontorkostnader -945 Porto Drivstoff biler, maskiner osv Reisekostnader -587 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

16 16 Vestbysletta Borettslag NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 189 Renter av sparekonto i OBOS-banken SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER OBOS-banken OBOS-banken, gebyr -100 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.94/bnr.340 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Grorud Samfunnshus. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 1 Pålydende: 5 Balanseført verdi: 5 NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2017) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2017, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Lånet er et serielån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,80 %. Løpetiden er 6 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 0

17 Vestbysletta Borettslag NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 18 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -613 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -613 NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

18 18 Vestbysletta Borettslag INNKOMNE FORSLAG A) Ta vare på borettslagets grøntområder Forslagstiller: Ulrich Thallemer og Kirsten Berrum, Vestbyveien 17 Vi ønsker at Borettslaget beskytter grøntarealene våre ved for eksempel å sette opp enkle stolper eller steinrad langs kanten på posttomta, og sår nytt gress der det er ødelagt av brøyting og av parkerte biler. Vi har ingen grønne gressområder å gi bort til Tesla eller andre bilfirmaer, vogntog m.m. Borettslaget tar kontakt med bydelen for samme tiltak for å ta vare på gresset mellom veien og gjerdet langs idrettsplassen. Styrets vurdering: Styret er enig i at parkering langs Vestbyveien kan være sjenerende og har registrert at gresset er blitt ødelagt. Både styret og flere andelseiere har kontaktet Bymiljøetaten som ikke har vært villig til å regulere parkering langs Vestbyveien. Styret er likevel usikker på om det er riktig å bruke midler til å sette opp gjerde / steiner på posttomta og langs Vestbyveien. Styret ber generalforsamlingen om å stemme over følgende forslag: A - Generalforsamlingen ber styret om å sette opp enkle stolper eller steinrad langs kanten av posttomta - dersom plan- og bygningsloven tillater det. B - Generalforsamlingen ber styret om å sette opp enkle stolper eller steinrad mellom veien og gjerdet langs idrettsplassen - dersom bydelen tillater det. Vedtak:

19 19 Vestbysletta Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: Som styreleder (ikke på valg): Anne Galand Vestbysvingen 14 A. Som styremedlem for 2 år foreslås: Øystein Dahl Johansen Vestbysvingen 22 Styremedlemmer som ikke er på valg: Ragnhild Hancke Vestbysvingen 16 Vibeke Hauge Vestbysvingen 20 Glen Eric Kolva Vestbysvingen 2 B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Cathrine Alstad Vestbysvingen Ann Kristin Grøtli Axten Vestbysvingen 4 3. Johan Mattson Vestbysvingen Stein Are Olausen Vestbysvingen 7 C. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Anne Galand Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:.. D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Kjerstin Ellingsen Vestbyveien 17 Frank Grønvold Vestbysvingen 12 Espen Johnsen Vestbysvingen 14 I valgkomiteen for Vestbysletta Borettslag Oslo, Kjerstin Ellingsen Frank Grønvold Espen Johnsen

20 20 Vestbysletta Borettslag Orientering om borettslagets drift Styret Styret har e-post Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern og felles elektrisk anlegg. borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.

21 21 Vestbysletta Borettslag Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Større vedlikehold og rehabilitering 2016 Utskifting / reparasjon av 6 feieluker 2012 Reparasjon av 20 piper Skifte av alle feieluker 2012 Nye røykvarslere / brannslukningsapparat 2011 Reparasjon 18 piper 2010 Maling av 13 hus Maling av 12 hus 2007 Drenering rundt 2 hus 2006 Drenering rundt 3 hus Ny drenering rundt 5 hus 2003 Beiset 11 hus og skiftet vindskier, drenert 1 hus 2002 Skiftet pulverapparater og røykvarslere 2002 Beiset og skiftet vindskier på 14 hus. Drenering rundt 1 hus Sjekket samtlige inntakssikringer og skiftet fire 2001 Drenert rundt 8 hus 1999 Drenert rundt 5 hus 1996 Opparbeidet postverkstomta 1995 Beising og maling av husene 1994 Verandaer i horisontaltdelte hus 1993 Avløpsnettet 1989 Tak og piper Etterisolert og skiftet panel