Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31"

Transkript

1 Leveransebeskrivelse for boliger

2 Innhold ORIENTERING 3 TEGNINGSSYMOLER 4 FSDESYMOLER 5 EGREPER I PLN- OG YGNINGSLOVEN 6 ENERGIRUK OG INNEKLIM 7 LEVERNSEESKRIVELSE Kap. Serviceytelser 8 Kap. Tomte- grunnmursarbeider. Piper 10 Kap. C Tømrer- snekkerarbeider 11 Kap. D likkenslager- ventilasjonsarbeider 19 Kap. E Rør- sanitærarbeider 20 Kap. F Elektrikerarbeider 21 Kap. G Maler- tapetserarbeider/gulvbelegg 23 Kap. H adstue kjølerom 24 Kap. I Diverse 24 Kap. J Carporter, garasjer uisolerte boder 25 ESKRIVELSE V SPESIELLE UTTREKK 26 KONSTRUKSJONSNITT SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer dører 30-31

3 Orientering Orientering er. PLNLEGGING er OG OPPFØRING V HUS: Leveransen. PLNLEGGING omfatter planlegging OG OPPFØRING V HUS: hus i henhold til leveransebeskrivelsen. Transport er inkludert Leveransen så langt det omfatter er kjørbar planlegging vei (se 1.4). Leverandøren hus har i henhold ansvar til for leveransebeskrivelsen. leveransen frem til Transport er inklud- overtakelsesforretning så langt det er er holdt. kjørbar vei (se 1.4). Leverandøren har ansvar for leveransen frem til overtakelsesforretning V er YGGESETT holdt. FOR HUS:. LEVERING Leveransen omfatter monteringsferdige elementer materialer til hus i henhold til leveransebeskrivelsen. Transport. LEVERING er inkludert V så YGGESETT langt det er FOR kjørbar HUS: vei (se 1.4). Kjøperen overtar ansvaret for leveransen fra med lossing, Leveransen står omfatter selv for en. monteringsferdige elementer materialer til hus i henhold til leveransebeskrivelsen. Transport er inkludert så langt det er kjørbar vei (se 1.4). Kjøperen overtar ansvaret for leveransen fra Etasjer rom: med lossing, står selv for en. 1. etasje: Plan over grunnmur. Kjeller: Etasjer Plan under rom: 1. etasje når himlingen ligger mindre enn 0,5 m over gjennomsnittlig ferdig 1. etasje: planert terreng. Plan over grunnmur. Underetasje: Kjeller: Plan under Plan 1. under etasje 1. når etasje himlingen når himlingen ligger mer ligger enn mindre 0,5 m enn over 0,5 gjennomsnittlig m over gjennomsnittlig ferdig planert ferdig planert terreng. terreng. 2. etasje: Underetasje: oligplan Plan over under 1. etasje. 1. etasje når himlingen ligger mer enn 0,5 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Loft: 2. etasje: Uinnredet oligplan med over skrå, 1. etasje. uisolert himling over boligplan. Trapp, utlekting vegg, nedlekting for Loft: himling, innvendig Uinnredet kledning plan med skrå, belisting uisolert til himling gulv, vegger over boligplan. himling Trapp, leveres utlekting ikke. vegg, nedlekting for oligrom: Vindfang, himling, WC, entre/hall/garderobe, innvendig kledning stue, belisting hems, til kjøkken, gulv, vegger allrom, arbeidsrom, himling leveres soveromsgang, ikke. oligrom: soverom, Vindfang, omkledningsrom, WC, entre/hall/garderobe, bibliotek kontor. stue, hems, kjøkken, allrom, arbeidsrom, soveromsgang, Våtrom: ad, dusjrom soverom, vaskerom. omkledningsrom, bibliotek kontor. oder: Våtrom: Kles-, mat- ad, dusjrom sportsboder, vaskerom. hobbyrom, trimrom øvrige rom som ikke er nevnt foran. oder: Kles-, mat- sportsboder, hobbyrom, trimrom øvrige rom som ikke er nevnt foran. realforklaring ruttoareal realforklaring (T): som begrenses ytterveggs utside. For rom under skrå himling grenses arealet ruttoareal (T): knevegg real eller som 60 cm begrenses utenfor en ytterveggs høyde på 1,9 utside. m. For rom under skrå himling grenses arealet rukesareal (R): real som begrenses knevegg eller ytterveggs 60 cm utenfor innside. en høyde For rom på under 1,9 m. skrå himling, grenses arealet rukesareal (R): 60 cm utenfor real som en begrenses høyde på 1,9m. ytterveggs innside. For rom under skrå himling, grenses arealet ebygd areal (Y): real som bygningen 60 cm utenfor opptar en høyde terrenget. på 1,9m. ebygd areal (Y): real som bygningen opptar terrenget. P-rom: ruksareal med fradrag areal til boder, tekniske rom garasjer. P-rom: ruksareal med fradrag areal til boder, tekniske rom garasjer. Typebetegnelser

4 Tegningssymboler Innredning Møbler Konstruksjon ad- våtrom aderomsinnredninger Diverse

5 Fasadesymboler Fasadesymboler Utvendige rekkverkstyper

6 egreper i plan- bygningsloven Tiltaksheren Tiltaksheren er byggherren (kunden) i byggereglene. I rbeidsmiljøloven heter kunden byggherre, i ustadslova heter kunden forbruker i Forbrukerkjøpsloven vhendingsloven heter kunden kjøper. I NS heter kunden byggherre. Entreprenøren I ustadslova er entreprenøren nnet på leverandøren/selgeren Hedalm S. nsvarsrett Det er bare godkjente firmaer som kan søke om ansvarsrett. Det vil si lov til å prosjektere, utføre kontrollere byggearbeider. Det kan allikevel søkes om at tiltaksheren selv står ansvarlig for enkelte arbeider. nsvarlig søker nsvarlig søker skal sørge for at søknaden om byggetillatelse inneholder nødvendig dokumentasjon fra de firmaer søker ansvarsrett i byggesaken. nsvarlig søker er hovedkontaktleddet ovenfor kommunen. nsvarlig prosjekterende utførende De firmaer som utfører arbeid på byggeplassen, vil normalt så stå som ansvarlig prosjekterende utførende for sine egne arbeider. Tiltaksklasse Tiltaksklasse angir størrelse vanskelighetsgrad på byggesaken. De aller fleste eneboliger vil bli plassert i tiltaksklasse 1. Et trinns byggesøknad, tidsfrist for godkjenning Ett trinns søknad betyr i praksis at byggesøknaden kan behandles på en enklere raskere måte enn den normale byggsaksbehandlingen. Det forutsettes at alle aktørene i byggesaken er bestemt, at alle naboer har gitt skriftlig samtykke, at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjoner at det ikke er behov for uttalelse fra noen annen offentlig myndighet. Forhåndskonferanse Forhåndskonferanse er et klaringsmøte om byggesaken før byggsøknaden sendes. Der kan det for eksempel klares om byggesøknaden kan behandles etter reglene for et trinns søknad eller ikke. Møtet holdes hvis tiltaksheren eller kommunen ønsker det. Personlig ansvarsrett for selvbygger I Forskrift om yggesak 6-8 står det at kommunen kan godkjenne tiltaksheren som ansvarlig. Det gjelder bare hvis det er i tiltaksklasse 1, det er til egen bolig. I søknaden skal det sannsynliggjøres at arbeidene vil bli utført i samsvar med Plan- bygningsloven. Uhengig kontroll Det er kr om uhengig kontroll våtrom tetthet. Kunden må skaffe kontrollør

7 Energibruk inneklima Teknisk forskrift Teknisk forskrift setter strenge kr til energibruk i boliger. Hedalm nebyhus leverer hus med meget god isolasjonsevne i vegger, vinduer, tak gulv. I tillegg leveres et balansert ventilasjonanlegg som i tillegg til å bidra til godt innemiljø så gjenvinner varmen fra trekkslufta. Våre katalmodeller er alle dokumentert til å ligge godt innenfor forskriftenes kr til varmetap Energimerking I forskrift om energimerking er det kr om energimerking ved salg boliger. Energimerket klassifiserer hus fra til G hvor er det beste. De aller fleste Hedalm nebyhus vil i standardutførelse tilfredsstille energimerke. Energimerket vil så påvirkes ditt valg oppvarmingssystem. Energiforsyning oppvarmingssystem Myndighetene setter så kr til energiforsyning i boliger. oliger under ca 160m2 R må som minimum ha skorstein lukket ildsted. For bygninger over ca 160m2 må det dokumenteres at minimum 40% det beregnede energiforbruket til oppvarming tappevann kommer fra en annen energikilde enn strøm eller fossile brensler. Dette kan f eks. løses ved varmepumpe fyring med gjenvinnbare energikilder som ved eller pellets. Vi hjelper deg å dokumentere din valgte energiforsyningsløsning. Uansett hvilket oppvarmingssystem du velger må det være utstyrt med styring som gjør det mulig med automatisk nattsenking temperatur

8 enevnelse eskrivelse, anmerkning 1 SERVICEYTELSER Søknader..0 Generelt. Se egreper i plan bygningslov. Kunde skaffer tilveie reguleringsbestemmelser, tomtekart målebrev..1 Forhåndskonferanse med kommunen i henhold til plan- bygningsloven..2 nsvarlig søker. Utarbeidelse søknadsdokumenter etter byggesaksforskriften..3 nsvarlig prosjekterende utførende for entreprenørens arbeider..4 nsvarlig prosjekterende utførende for andre entreprenørers arbeider, som kunden engasjerer..5 nsvarlig prosjekterende for arbeider som kunden selv skal utføre..6 nsvarlig utførende for arbeider som kunden selv skal utføre. vklarende møte om rammebetingelser for byggesaken. Gjennomføres mellom kommunen kunden. nsvarlig søker kan delta hvis ønskelig fra en partene. Entreprenøren står som ansvarlig søker overfor kommunale myndigheter. Søknad om tillatelse til tiltak fylles ut entreprenøren. Det kan søkes enten om ettrinns søknad eller om trinnvis behandling med rammesøknad igangsettingssøknad. Det er kommunen som endelig gjør om tiltaket kan behandles som ettrinns søknad etter plan- bygningsloven. Leveransen er begrenset til ordinær saksgang. Ekstra kostnader i forbindelse med dispensasjonssøknader, fornyelse ansvarsretter, klagesaker med mer er ikke inkludert. Entreprenøren søker, eller sørger for at det blir søkt om, nødvendige ansvarsretter for sine egne arbeider, i henhold til kontrakten. ndre entreprenører, som kunden engasjerer, må selv søke om nødvendige ansvarsretter for sine arbeider. nsvarshende må enten ha sentral godkjenning, eller selv søke om lokal godkjenning for tiltaket. Kunden må sørge for at dokumenter fra andre entreprenører, som han engasjerer, blir fylt ut overlevert entreprenøren. Et godkjent firma må søke ansvarsrett for prosjektering for arbeider som kunden selv skal utføre. Kunden kan selv søke ansvarsrett for utførelse for arbeider han selv skal utføre etter «selvbyggerparagrafen»..7 Søknad om midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest..8 Prosjektering tomte- terrengarbeider. Entreprenøren melder fra til kommunen etter at alle samsvarserklæringer er innhentet. Entreprenøren kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for samsvarserklæringer som ikke kommer inn, som er utenfor entreprenørens kontraktsforhold..9 Prosjektering fundamenter grunnmur/støpt gulv på grunn..10 Prosjektering våtromsarbeider. Forutsetter bruk entreprenørense standardiserte våtromsløsninger..11 Søknad om konvertering byggelån. yggelånsbanken er vanligvis behjelpelig med søknaden. Entreprenøren utarbeider økonomisk sluttoppstilling for sine arbeider..12 Utstikking tomt. Utsetting tomtegrense..13 Prosjektering for utsetting bygg på tomt. Innhenting stikningsdata, prosjektering utsetting bygg på tomt i høyde horisontalplan samt inntegning terrengprofiler. Det taes forbehold om at det er utarbeidet tilstrekkelig kartgrunnlag for tomten..14 Utsetting bygg på tomt. Utsetting bygg på tomt i høyde horisontalplan..15 Utarbeide fallsplan til offentlig myndighet..16 Utenomhusplan. Gjelder alle bygg over 300m2 R. Noen kommuner krever en plan over fallshåndtering så ved mindre bygg. Kunden er ansvarlig for å gi opplysninger til denne at planen blir fulgt opp under byggeperioden. Videre at dokumentasjon på levert fall blir tatt vare på. vgifter eventuelle straffegebyrer betales kunden

9 enevnelse eskrivelse, anmerkning.17 yggeforsikring. Gjelder i byggeperioden frem til overtagelsesforetning. For må kunden ha egen forsikring fra varene er levert byggeplass..18 Uhengig kontroll. Kunden må selv skaffe en godkjent kontrollør. I tiltaksklasse 1 er det kr til kontroll områdene lekkasjetest våtrom. I tiltaksklasse 2 er det kr til kontroll bygningsfysikk, geoteknikk, konstruksjonssikkerhet brannsikkerhet. Hedalm nebyhus kan gjennomføre uhengig kontroll for områder i tiltaksklasse 1 hvor andre entreprenører har ansvarsrett. Hedalm nebyhus kan ikke gjennomføre uhengig kontroll i tiltaksklasse Energimerking. eregning registrering energimerke. Husene energimerkes ved overlevering. Se side 7, kapittel om energimerking. 2 Tegninger beskrivelser..1 Utarbeidelse anmeldelsestegninger. Tegninger i målestokk 1:100, som viser plan, fasader snitt. Ved kan mindre justeringer vegger medføre små endringer på oppgitt romareal. Stiplede bygningsdeler, stiplet innredning, grunnmur med tilhørende ståldragere, brannmurer, ildsteder, utvendige trapper ramper, levegger, innvendig trapp til uisolert, uinnredet loft, hvitevarer, møbler inventar, som er angitt på tegningene, inngår ikke i leveransen med mindre dette er angitt i kontrakten..2 Inntegning bolig på situasjonskart. Entreprenøren fremskaffer bekoster situasjonskartet. Det taes forbehold om at det er utarbeidet tilstrekkelig kartgrunnlag for tomten. Entreprenøren tegner inn boligen på situasjonskartet etter kundens ønske reguleringsbestemmelser for området. Denne situasjonsplanen er veiledende for ansvarlig prosjekterende. Det er ansvarlig prosjekterende for utstikking som har ansvar for at bygget blir plassert riktig..3 Utarbeidelse grunnmurstegning/detaljer. Entreprenøren utarbeider målsatte tegninger for grunnmur med angivelse oppstikk for bunnledninger, utsparinger for dører, vinduer, dragere ventilasjonskanaler. Entreprenøren er ikke ansvarlig for vurdering lokale grunnforhold for riktig dimensjonering fundamenter grunnmur. Om nødvendig, må kunden selv søke faglig bistand om dette..4 Utarbeidelse arbeidstegninger med detaljer for tømrerarbeider. Entreprenøren utarbeider målsatte tegninger for egne leveranser. Materialliste byggebeskrivelse følger disse..5 ruksanvisning for din bolig. Veiledning om bruk vedlikehold huset (FDVdokumentasjon). 3 yggeledelse/ Rigg drift.0 Generelt. Eventuelle materialer som blir til overs feilleverte varer er entreprenørens eiendom skal fraktes bort ham..1 yggeledelse. kontroll leveranser, fremdrift utførelse, herunder overtakelsesforretning garantibefaring. Gjelder kun på entreprenørens arbeider..2 Samordning sikkerhets- helsearbeid i forbrukerkontrakter..3 Koordinering for SH (sikkerhets- helsearbeid) på byggeplassen i fremmedregi- egenregikontrakter. Kunden plikter å kontrollere at alle sine entreprenører har internkontrollsystem, samt å vurdere sikkerhetsforhold på byggeplassen påse at disse er ivaretatt entreprenører han engasjerer. Melding til arbeidstilsynet blir sendt entreprenøren. Entreprenøren kan påta seg samordningsoppgen risikovurderingen etter nærmere beskrivelse. Utarbeidelse plan for sikkerhets- helsearbeid på byggeplassen (SH-plan). yggherren hans entreprenører er ansvarlige for å følge planen, melde om denne har eventuelle mangler. Melding til arbeidstilsynet sendes før byggestart..4 Oppvarming uttørking i byggeperioden. Det er viktig at huset blir tilstrekkelig uttørket for å hindre senere fuktskader svinnsprekker. Selv med god uttørking vil svinnsprekker kunne oppstå på innvendige flater. Uttørking kan for eksempel utføres ved å sette inn varmeovner aktivt ventilere, eller med byggfukter

10 enevnelse eskrivelse, anmerkning.5 Rydding i byggeperioden. Utførende entreprenør rydder etter egne arbeider. vfall som entreprenøren rydder opp, legges på anvist sted på tomten..6 ortkjøring fall. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..7 Rengjøring i byggeperioden. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..8 Rengjøring før huset tas i bruk. Hovedrengjøring alle overflater før innflytting..9 Rengjøring etter eventuelle senere utbedringsarbeider..10 Kran til lossing montering. Gjelder lossing montering entreprenørens leveranser. Ved er entreprenørens leveranse begrenset til lossing. Kunden er da ansvarlig for kran til montering eventuell ventetid for bil..11 yggestrøm. Strøm (trefaset) til utstyr ev brakke skal være til fri benyttelse for entreprenøren i byggeperioden, uttak skal være maksimum 15 m fra grunnmur. TOMTE- OG GRUNNMURSREIDER. PIPER 1 Gre- tomtearbeider..1 Gring, sprenging, fylling planering. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Inntilfylling skal være i henhold til terrengprofil på anmeldelsestegning..2 Framføring vann-, løps- dreneringsledninger med krage for tilkobling til nedløpsrør..3 Framføring strøm, telefon, radio- TVkabel..4 tkomstvei, biloppstillingsplass opplagsplass for materialer. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Vann løp skal være til fri benyttelse for entreprenøren i byggetiden. unnledninger, se post E 1. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Opparbeidelse atkomstvei for stor lastebil med henger /semitrailer (40 tonn), frem til 2 m fra grunnmur frem til tilfredsstillende opplagsplass for materialer utstyr. Opparbeidelse plass for mobilkran materialer. Det er sjåføren som på leveransedagen gjør om veien er kjørbar. Det forutsettes at gangstand fra opplagsplass til grunnmurens pålastingssted ikke overstiger 20 m, at høydeforskjellen ikke overskrider 4 m..5 Underlag for materialer. Må være levert på byggeplassen før hovedleveransen kommer..6 Snørydding vei opplagsplass. Kan utføres etter nærmere beskrivelse. 2.0 Mur betongarbeider. Generelt. Grunnmur støpt plate leveres normalt kunde. For isolasjon grunnmur støpt plate se pkt. C Grunnmur. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Grunnmur må oppsettes i henhold til mål gitt på grunnmurstegningen ikke vike mer enn (±) 5 mm. Høydevik skal være maks (±) 2,5mm. Det er forutsatt 250mm isolert lettklinkermur eller annen isolert grunnmursløsning. lternative grunnmursløsninger krever ny varmetapsberegning..2 etong-, mur- pussarbeider. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. etong-, mur- pussarbeider for fundamenter, kjellergulv, gulv i underetasje, gulv på grunn, dekker, grunnmur, lydvegg mur/betong, søyler dragere, støttemurer, etc., inkl. nødvendig isolering disse sikring mot frostskader i byggetiden. Det presiseres at lettklinkermurer må pusses i henhold til Hedalm nebyhus detaljer for at huset skal tilfredsstille kr til tetthet. Kunden er ansvarlig for at materialer utførelse er i samsvar med teknisk forskrift

11 enevnelse eskrivelse, anmerkning.3 Påstøp våtromsgulv. Glidesjikt, oppbygging med fall membran øverst. Varmekabler, se post F Ståldragere i grunnmur. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Gjelder ståldragere under topp grunnmur. Ståldragere i trekonstruksjonen, se post C Ventiler i murte/støpte vegger. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Gjelder så for tilleggsisolerte vegger..6 Forebyggende tiltak mot radon. Tiltak for å hindre radongass fra grunnen i å komme inn i boligen kan leveres etter nærmere beskrivelse..7 Hulltaking utsparing. Kan leveres etter nærmere beskrivelse der hvor Hedalm nebyhus er ansvarlig for fundament/grunnmursarbeider..8 Støpte dekker dekkeelementer. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Ekstra svilloppbygging som følge dekkeløsningen er ikke inkludert. Det taes forbehold om varmetapsberegning. Utkragede dekker leveres ikke. Høydevik skal være maks (±) 2,5mm..9 Membran. Membran på våtrom kan leveres etter nærmere beskrivelse..10 Flislegging. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. 3 Pipe Ildsted..0 Generelt. Kunden/pipemontøren er ansvarlig for at utførelse pipe, feieluke/sotluke, ildsted brannmur er i samsvar med teknisk forskrift. Det henvises spesielt til kap. IX om installasjoner. Frisklufttilførsel til ildsted må etableres via luftet pipe eller kanal i gulv.(se pkt D2.6).1, ikke montering murpipe. Det kan leveres elementpipe med toppdekning en sotluke til hvert røykløp. Leveres umontert. eslag, se post D Montering pussing murpipe. Montering pussing kan leveres etter nærmere beskrivelse. Hulltaking i etasjeskillere, himling yttertak besørges pipemontøren. Murpipe skal pusses/slemmes på alle sider, så inn mot vegg gjennom vekslinger. Gjennomføring i himling må fuges/tettes. eslag, se post D stålpipe. Det kan leveres stålpipe etter nærmere beskrivelse..4 Ildsted. Det kan leveres ildsted etter nærmere beskrivelse. Lukket ildsted må være montert før ferdigattest kan gis. Ildsted må være forberedt for tilluftskanal..5 rannmur. Det kan leveres brannmur etter anmeldelsestegningen nærmere beskrivelse..6 Plate ubrennbart materiale. Metallplate eller lignende under ildsted, eventuelt på trevegg som er nærmere feieluken/sotluken enn 300 mm, kan leveres etter nærmere beskrivelse. C TØMRER- OG SNEKKERREIDER C1 Gulv..0 Generelt. Støpt gulv på grunn, besørget kunden, leveres der bjelkelag ikke er tegnet på anmeldelsestegningen. Se kap for toleransekr til gulvflater. jelkelag dimensjoneres i henhold til tekniske forskrifter leveres byggeplassen med 22mm fuktbestandige sponplater, precut bjelker, isolasjon himlingslekter, Det medsendes lim som skal benyttes ved montering gulvplatene. Forankring festes til bjelkelaget. Mineralull leveres i klasse 35. Enkelte gulvoverflater kan skades gulvvarme. Følg leverandørens anvisninger. For gulvoverflater som er utsatt for bevegelse ved varierende fukt taes forbehold om oppdeling store flater..1 jelkelag gulv over kjeller/underetasje. Tetningslist, impregnert grunnmurssvill, bjelkelag med 100 mm mineralull. jelkelaget fylles helt med mineralull langs yttervegg, utgående karnapper som ligger i 1. etasje/2. etasje, mot garasje

12 enevnelse.2 jelkelag gulv over kryprom i kjellerløse hus (temperatur i kryprom 0-10 C). eskrivelse, anmerkning Tetningslist, impregnert grunnmurssvill, bjelkelag med 48mm påforing 250 mm mineralull. Ned mot kryprom leveres vindtette plater..3 jelkelag gulv i 2. etasje. jelkelag med 100 mm mineralull..4 Utkraget bjelkelag mot det fri. jelkelag med 200mm isolasjon. Se pkt C5.4. C2.5 Nedsenket bjelkelag for bad/dusj/vaskerom..6 jelkelag gulv mellom separate leiligheter. Nødvendig forsterkning horisontal nedsenking bjelkelag ikubbing vegger. Det forutsettes at kunden sørger for glidesjikt, eventuelle varmekabler, retning med fall membran øverst. jelkelag med 150 mm mineralull 22 mm fuktbestandig slisset sponplate. I tillegg gulvoppbygging 20 mm trinnlydplate, 13 mm gipsplate 22 mm sponplate som monteres på byggeplass. For underside se post C Flytende gulv direkte på grunnen. På ferdig komprimerte masser eller støpt plate kan det leveres 250 mm ekspandert polystyren, plastfolie, 20 mm trinnlydplate 22 mm sponplate til alle rom, unntatt våtrom. Kunden sørger for isolering utførelse gulv i våtrom..8 Parkett. Det kan leveres parkett fra tilvalgsliste, type parkett må beskrives i kontrakten. Parketten legges flytende med underlag 2 mm skumplast. På betonggulv legges det en 0,2 mm plastfolie i tillegg..9 Laminatgulv. Det kan leveres laminatgulv fra tilvalgsliste, type laminatgulv må beskrives i kontrakten. Laminat legges flytende med underlag 2 mm skumplast. På betonggulv legges det en 0,2 mm plastfolie i tillegg..10 Forsterkning bjelkelag. Forsterkning bjelkelag kan leveres under peis eventuelle andre tunge gjenstander..11 Flytende gulv på støpt dekke eller dekkeelementer..12 Gulvoppbygging for bjelkelag vannbåren gulvvarme.13 Gulvoppbygging for flytende gulv vannbåren gulvvarme. Det kan leveres gulvoppbygging 20 mm trinnlydplate, plastfolie, 13 mm gipsplate 22 mm sponplate. I bad/dusj/vaskerom leveres ikke gulvoppbygging, da det forutsettes at gulvet støpes. Det kan leveres 25mm fuktbestandig sponplater med spor for varmerør trykkfordelingsplate i 6mm gips i stedet for 22mm fuktbestandig sponplate. Det kan leveres 25mm fuktbestandig sponplate med spor for varmerør trykkfordelingsplate i 6mm gips i stedet for 22mm fuktbestandig sponplate..14 Gulv forberedt for nedstøpte gulvvarmerør. Det kan leveres 22mm slisset sponplate 20mm trinnlydplate som underlag for innstøpte gulvvarmerør. Forutsetter bruk maks 30mm påstøp p.g.a. egenvekt. Utvendige vegger tre..0 Generelt. Veggene leveres i elementer fra fabrikken i inntil 9 m lengde. Elementer med liggende kledning får vertikale skjøtebord i elementskjøten. Dersom forhold ved huset eller byggeplassen gjør det lite hensiktsmessig med bare elementer, kan deler veggene leveres som precut. Utvendig kledning leveres i henhold til anmeldelsestegningen, enten som a) stående tømmermannspanel (19 x 123 mm), med omramminger hjørnekasser dersom dette er vist på anmeldelsestegningen. b) liggende dobbeltfalset panel (19 x 148 mm), med omramminger hjørnekasser. c) liggende villmarkspanel (grov panel med ukantet side), med omramminger hjørnekasser villmarkspanel. Villmarkspanel kan ha merker etter strølekter, som vil bli mindre synlige etter flere strøk med beising. Dette anses ikke som reklamasjonsgrunn. ndre kledningstyper må påregnes montert byggeplass. Det må påregnes felter med byggeplassmontert kledning ved, bl.a:

13 enevnelse eskrivelse, anmerkning Vegger med intillbygde tak Ved konstruksjoner som krever spesielle tilpasninger Ved kombinasjon ulike kledningstyper Småelement med liggende kledning Utvendig kledning leveres påsatt elementene med ferdigkappede materialer til elementskjøter. Hjørnekasser skjøtebord monteres på byggeplass. Vindusomramming ved stående kledning monteres på byggeplass. Utvendig panel kan leveres fingerskjøtt. Mineralull leveres i klasse Isolerte vegger. 12 mm sponplater, unntatt i våtrom der det leveres gipsplater. Plastfolie, bindingsverk, 200 mm mineralull, vindtett plate, vindsperre, utlekting utvendig kledning. Plastfolie innvendige plater påsettes på byggeplassen..2 Grunnbeiset panel på ytterveggselementene, gler, vindskier, forkantbord, underkledning spaltepanel frontpanel på rekkverk. Utvendig vegg tre under annen leilighet leveres med et ekstra lag 13 mm gipsplater innvendig. Leveres i lys farge. Gjelder utvendig kledning alternativ a) b). Kledning alternativ c) leveres i lys brun farge. Grunnbeising er ment som beskyttelse treverket i byggeperioden. Sagskår spikerinnslag er ubeskyttet må flikkes kunde. ndre farger kan leveres iht tilvalgsliste..3 Økt isolasjonstykkelse. Det kan leveres 50mm innlekting yttervegger til totalt 250 mm mineralull. Medfører arealreduksjon. C3 Tak..0 Generelt. Takkonstruksjonen leveres som vist på anmeldelsestegningen, dimensjoneres etter tekniske forskrifter kommunale snølastbestemmelser, oppad til 4,5 kn/m². lle tak er dimensjonert for takstein (selv om lettere taktekking blir levert). Mineralull leveres i klasse W-takstoler. Leveres ferdig sammensatt fra fabrikken, benyttes til standard saltak, valmtak saltak med innvendig, skrå himling (saksetakstoler). 400 mm mineralull..2 -takstoler. Takstolene blir levert i 2 deler for sammensetting på byggeplassen. 250mm isolasjon luftekasett i skrå himling, 400mm isolasjon ved flat himling..3 Sperretak ved takvinkler større enn lik 10º. Ferdigkappede sammenpressede taksperrer, mm, 350mm isolasjon, diffusjonsåpent undertak krysslufting..4 Flate tak. Leveres med taksperrer bærende undertak plater..5 Taktekking med takstein ved takvinkler større enn lik 18º..6 Taktekking med takstein ved takvinkler mellom Forenklet undertak, strølekter, steinlekter betongtakstein. Sort, rød eller teglrød farge etter valg. Fuglelist ved takfot. Ved takutstikk i gler legges spaltepanel på nedlekting. Ved takutstikk på raft legges netting spaltepanel direkte på undersiden utstikkende del takstoler/sperrer. I steinleveransen inngår nødvendige beslag for vinkel- eller valmtak, skruer til mønestein stormklips til annenhver stein i randsone. Øvrige kompletteringsdetaljer kan leveres mot prisjustering, med forbehold om leveringstid. Eventuelt tak over karnapp i gl tekkes med shingel i sort eller rød farge. I områder med store snølaster anbefales bærende undertak med papp. Iht. anmeldesestegning leveres bærende undertak plater, papptekking, strølekter, steinlekter betongtakstein. Se pkt. C Taktekking med papp ved takvinkler mellom Iht. anmeldesestegning leveres bærende undertak plater papptekking. Leveres med trekantprofiler dersom dette er vist på anmeldesestegningen..8 Isolasjon taktekking ved flate tak. Leveres med diffusjonssperre, skåret isolasjon med fall, taktekking, sluk overløp

14 enevnelse eskrivelse, anmerkning.9 Synlige søyler dragere tre. Laminert utførelse i boligrom, gran i malingskvalitet, for øvrig sammenspikret eller laminert, hengig dimensjoneringen. Utvendige tresøyler leveres innkledd på to sider. Søylesko medfølger. ndre typer kan leveres mot prisjustering med forbehold om leveringstid..10 Kinipp. Leveres som vist på anmeldelsestegningen..11 Gltrekant. Vindtetting, utlekting utvendig panel. Gler, som er en del en W-takstol opp til 8,4 m husbredde 2,5m høyde, som ikke har inntilbygde tak, leveres ferdig kledd fra fabrikken. For øvrig påsettes disse materialene på byggeplassen..12 Vindski./glutstikk. 3 stk. vindskibord leveres ved valg impregnert vannbord. 2 stk. vindskibord leveres ved valg gltakstein. Glutstikk leveres med kubbinger underkledning..13 Gltakstein/vannbord. Gltakstein eller impregnert vannbord leveres etter valg..14 Taktrinn. Typegodkjente taktrinn fra takfoten opp til pipe. Leveres kun til tak tekket med takstein. Leveres i sort farge som standard..15 Snøfangere. Typegodkjent 2-rørs snøfangere leveres til tak tekket med takstein for sikring mot takras. Leveres i sort farge som standard. ndre løsninger for ytterligere sikring mot snø se punkt C Takstige. Kan leveres til andre typer taktekking enn takstein..17 Feieplattform. enyttes etter eventuelt kr fra lokalt feiervesen. Typegodkjent. Leveres i sort som standard..18 Is snøstopper. Kan monteres ved kilrenne, eller ved takhatter utsatte områder for å redusere faren for takras skade på takstein..19 Ru takstein. etongtakstein med ru overflate. Gir bedre friksjon mot snø reduserer faren for takras..20 Glassert takstein. Kr til bærende taktro papptekking ved bruk glassert takstein..21 ndre typer takstein. ndre typer takstein kan leveres etter nærmere beskrivelse. Enkelte typer takstein krever andre typer undertak..22 Taktekking med profilerte stålplater. Det kan leveres stålplater etter nærmere beskrivelse. Skruer, takstige, luftehatt nødvendige beslag medsendes..23 ndre typer taktekking. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..24 Økt isolasjonstykkelse (himling). Det kan leveres ekstra mineralull til hus med «kaldt loft» etter nærmere beskrivelse..25 Isolasjon med forbedret isolasjonsevne (himling). Det kan leveres isolasjon med forbedret isolasjonsevne etter nærmere beskrivelse..26 Gangbane på kaldt loft. Det kan leveres gangbane spaltepanel påforing på takstol i ca 1 meters bredde. ngi lengde. C4 alkong..0 Generelt. alkonggulv leveres bare der teksten "balkong" er vist på anmeldelsestegningen. Kunden sørger selv for materialer arbeid i forbindelse med støttemur, gulv i inngangsparti, utvendig trapp, terrasse eller støpt balkong, herunder festeanordning for rekkverket..1 Understøttelse tre. Tresøyler leveres innkledd på to sider. Søylesko medfølger. Tredragere leveres sammenspikret eller laminert, hengig dimensjoneringen. ndre typer kan leveres mot prisjustering med forbehold om leveringstid..2 alkonggulv. Leveres i åpen utførelse med trykkimpregnert bjelkelag spaltegulv

15 C5 enevnelse eskrivelse, anmerkning.3 Rekkverk. Leveres med trykkimpregnerte stolper håndlister. Frontpanel leveres som vist på anmeldelsestegningen. Rekkverk glass leveres med stolper håndlister i syrefast stål herdet/laminert glass..4 alkonggulv med panner. alkonggulvet kan leveres tettet med panner. Kan innebære drypp fra kondens ved ekstreme værforhold. Himling spaltepanel papp..5 Tett balkonggulv. Tett balkonggulv med finerplater papptekking. Himling spaltepanel papp. Himling..0 Generelt. Diffusjonssperre plastfolie leveres til himlinger mot «kaldt loft» eller yttertak - ikke til etasjeskiller. Til panelte himlinger i etasjeskillere leveres papp..1 Himling i kjelleretasje. 13 mm gipsplater..2 Himling i underetasje, 1 etasje 2 etasje. 12 mm hvite, folierte sponplater, 60 x 120 cm, med synlige V- fuger for skjult spikring himlingslekter..3 Himling under annen leilighet. Stål lydbøyler, nedlekting, 13 mm gipsplater 12 mm hvite folierte sponplater, 60 x 120 cm, med synlige V-fuger for skjult spikring..4 Himling over inntrukket parti, ved balkong/ terrasse inngang. Spaltepanel utvendige kledningsbord ett lag papp..5 Takutstikk over balkong/terrasse på gl. Spaltepanel utvendige kledningsbord ett lag papp..6 Innkledning ståldragere i boligrom. Vegg himlingsplater nødvendige spikerslag..7 Himling behandlede trefiberplater ehandlede trefiberplater kan leveres etter nærmere beskrivelse. Flikking/toppstrøk etter montering besørges kunde..8 Trepaneler. Det kan leveres skyggepanel med skrå kant, gran eller furu, 1. sort i stedet for standard himlingskledning. Noen andre paneltyper kan leveres etter nærmere tale..9 ehandlede trepaneler. Malte eller beisede trepaneler kan leveres etter nærmere beskrivelse. Flikking/toppstrøk etter montering besørges kunde..10 Himling under støpt dekke eller dekkeelementer. Det kan leveres nedlekting i lydbøyler, 13 mm gipsplater 12 mm hvite, folierte sponplater. C6 Vinduer utvendige dører..0 Generelt. Dører vinduer leveres i henhold til anmeldelsestegningen, i hvit farge. Dører leveres med hvitmalt karm. Inngangsdører settes inn på byggeplassen. lle vendbare vinduer, unntatt de som er lere enn 80 cm leveres med barnesikring. Til alle vinduer balkongdører leveres 3-lags energiglass med argongass. Vinduer leveres som standard med hele ruter med eventuelle utenpåliggende sprosser. Vinduer, unntatt takvinduer har U-verdi 1,0 W/m²K. Inngangsdører balkondører har U-verdi ca.1,2 W/m²K. Se sortimentoversikt side 30-31, vedrørende standard typer oppdeling. Vinduer med god isolasjonsevne vil ved enkelte værforhold dugge utvendig. Harpiksgjennomslag kan gi gulning. Flikking toppstrøk må besørges kunde..1 Vinduer i trevegg. Vinduer i elementer leveres ferdig innsatt fra fabrikk. Fasader med mye glassareal enkeltvinduer større enn monteres på byggeplass..2 Vinduer dører i murvegg. Vinduer dører settes inn dyttes. Innpussing besørges kunde. (Sålbenkebeslag leveres ikke.).3 Inngangsdør. Isolert dør med glassfelt med 2-lags glass (utenpåliggende sprosse) eller sidefelt. Dørene leveres i hvitmalt utførelse med hvitmalt karm. ndre typer leveres mot prisjustering med forbehold om leveringstid..4 alkong- terrassedør. Isolert dør med flerpunkts lukking brems for låsing i luftestilling..5 Skyvedør

16 enevnelse eskrivelse, anmerkning.6 Takvindu. Leveres åpningsbart. Inndekningsbeslag utforing leveres til innredete rom. Leveres med 3 lags isolerglass med U-verdi 1,4 W/m²K eller bedre. Takvinduer anbefales ikke i snørike områder, må holdes fri for snø. Se pkt C3.12 C3.14 F Utenpåliggende vindussprosser. Leveres montert i henhold til anmeldelsestegningen..8 Sikkerhetsglass Leveres i henhold til kr i teknisk forskrift..9 Gjennomgående sprosser. Kan leveres mot pristillegg med forbehold om godkjent varmetapsberegning..10 Lydvindu. Det kan leveres spesielt lydisolerende glass i vinduer balkongdører. Eventuelle andre lydisolerende tiltak må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. Det taes forbehold om dårligere U-verdi..11 Vinduer med forbedret isolasjonsverdi. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..12 rannisolerende vindu. Vinduer som tilfredsstiller EI 30 eller EI 60 kr..13 ndre typer vinduer. Det kan leveres andre typer glass, som f eks selvrensende solvisende etter nærmere beskrivelse..14 Solskjerming. Godt isolerte bygg kan være utsatt for overoppheting i deler året. Det er viktig at vinduer i utsatte fasader utstyres med solskjerming. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..15 Dørstopper til ytterdør. C7 Innvendige vegger..0 Generelt. Vegger markert på anmeldelsestegningen med heltrukket strek er med i leveransen. Murvegger stiplede vegger inngår ikke i leveransen. Veggene kan bli bygget bredere enn oppgitt for å gi plass til søyler, rør eller kanaler. Eventuell mineralull leveres i klasse Lettvegger. 98 mm stendere med 12 mm sponplater på hver side 1 spikerslag. (2 stk. spikerslag hvis det leveres stående panel.).2 Skyvedørsvegger. 98 mm stendere med 12 mm sponplater på hver side. 1 spikerslag (2 stk. spikerslag hvis stående panel.) Karm for skyvedør settes sammen på byggeplassen. Skyvedører er terskelfrie..3 ærevegger. 98 mm stendere med 2 stk. spikerslag 12 mm sponplater på hver side..4 ærende vegg under annen leilighet. Som pkt. 3, men med 100 mm mineralull ekstra 13 mm gipsplate på hver side..5 Vegger mot kaldt rom i 2. etasje. 12 mm sponplater, innlekting med 50 mm mineralull, diffusjonssperre plastfolie, stendere (del takstol), 150 mm mineralull vindtett plate..6 Lydvegg mellom separate leiligheter. Leveres som element som 2 stk. atskilte vegger med mellomrom, oppbygd stendere med bredde 98 mm, 100 mm mineralull, gips- sponplater..7 Innvendig utlekting utvendige murvegger i underetasje/kjeller. Leveres som vist på anmeldelsestegningen. 68 mm bindingsverk som er trukket ut fra murvegg, 100 mm mineralull, papp 12 mm sponplater. Det er forutsatt 250mm isolert lettklinkermur eller annen isolert grunnmursløsning. Det anbefales utvendig isolert grunnmursløsning pga fuktsikring. lternative grunnmursløsninger krever varmetapsberegning..8 Utlekting innvendige murvegger. Leveres som vist på anmeldelsestegningen. 48 mm lekter 12 mm sponplater..9 Vegger i bad, dusjrom vaskerom. 98mm stendere, 11mm OS plate 13mm gipsplate..10 Vegg for vegghengt klosett. Innkassing sisterne i henhold til anmeldesestegning. Se pkt E2.4. For toalettrom med livsløpsstandard skal toalettveggen forsterkes med 11mm OS plate..11 Trepaneler. I stedet for sponplater kan det leveres 145 mm skyggepanel med skrå kant, gran eller furu, 1. sort. Stående eller liggende panel etter valg. Noen andre paneltyper kan leveres etter nærmere tale

17 enevnelse eskrivelse, anmerkning.12 ehandlede trepaneler. Grunnede trepaneler kan leveres etter nærmere beskrivelse. Flikking/toppstrøk etter montering besørges kunde..13 Malte plater. Det kan leveres malte plater etter nærmere beskrivelse. Sparkling hjørner flikking/toppstrøk etter montering besørges kunde. Se pkt C Isolering innvendige vegger. Det leveres 100mm isolasjon til vegger rundt bad, dusj, vaskerom WC. I øvrige vegger leveres isolasjon mot pristillegg..15 aderomspanel. Det kan leveres 11mm baderomspanel med kryssfinerkjerne i stedet for gipsplater. Hjørnelister sokkellister til våtsone medsendes. Forbehold om leveringstid. C8 Innvendige dører åpninger..0 Generelt. Leveres i henhold til anmeldelsestegningen. Stiplede dører inngår ikke i leveransen. Det leveres flate terskler mot alle rom, unntatt mot våtrom ved tofløyede dører, hvor det leveres en anslagsterskel. Dørvridere leveres stålfarget..1 Dører. Leveres som hvite formpressede speildører med hvitmalte karmer. Sår i overflate kan oppstå under transport montasje. Harpiksgjennomslag kan gi gulning. Flikking eller toppstrøk besørges kunde..2 Åpninger. Leveres som utforing i ubehandlet furu for tilpassing på byggeplassen..3 Inspeksjonsluke. 1 stk leveres i 2. etasje der kanal er plassert bak knevegg. Leveres grunnet i hvit farge..4 Inspeksjonsluke til øvrige hulrom bak knevegger. Kan leveres til øvrige knevegger (minst 1 m høye) i 2. etasje. Leveres grunnet i hvit farge..5 ehandlede innvendige bueåpninger. Kan leveres i lakkert eller hvitmalt utførelse. Harpiksgjennomslag kan gi gulning..6 Isolert dør mot uoppvarmet kjeller..7 rannisolerte dører. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..8 Lydisolerte dører. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..9 ndre typer dører karmer. Kan leveres etter nærmere beskrivelse med forbehold om leveringstid..10 Dørstoppere til innvendige dører. C9 Foringer listverk..0 Generelt. Listverk leveres hvitmalt i fallende lengder til byggeplassen. Spikring er synlig. Harpiksgjennomslag kan gi gulning. Flikking/toppstrøk må påregnes besørges kunde på behandlede flater. Spesialprofiler som ikke er nevnt i etterfølgende punkter leveres ubehandlet..1 Foringer til dører vinduer i utvendig trevegg. Leveres som hvite trefiberplater i ferdige lengder..2 Foringer til dører i innvendig trevegg. Leveres som hvitmalt i fallende lengder..3 Foringer til dører vinduer i utlektet murvegg..4 Gerikter til dører vinduer i trevegg utlektet murvegg..5 Feielister. Kun ved dørterskler..6 Taklister, unntatt til kjeller. Leveres som hvite trefiberplater i ferdige lengder. Kun til vegger markert med heltrukket strek på anmeldelsestegningen..7 Fotlister, unntatt til kjeller. Leveres ikke til våtrom

18 enevnelse eskrivelse, anmerkning.8 Overgangslist mot skrå himling. Glatt list ved overgang mellom vegg/tak skrå himling..9 Inntrukne fotlister..10 Fotlist i eik. Leveres i lakkert utførelse..11 Profilert listverk. Det kan leveres profilerte gerikter, fotlister taklister Til taklister i skråtak leveres pynteklosser i hjørnene. Gjelder ikke pkt C Lakkert listverk foringer. Leveres i heltre furu..13 Ubehandlet listverk foringer Leveres i heltre furu..14 Foringer gerikter til dører vinduer i murvegg..15 Hjørnelister til behandlede veggplater. Det kan leveres fleksible hjørnelister etter nærmere beskrivelse. Se leverandørens fargeutvalg. C10 Trapper..0 Generelt Flikking/toppstrøk på behandlede flater besørges kunde..1 Loftsluke. Loftsluke leveres i horisontal himling mot «kaldt loft», forutsatt at himlingen under «kaldt loft» er minst 2 m bred. Loftsluken leveres hvitgrunnet med nedtrekkbar stige. Til himlinger med trepanel leveres loftsluken i ubehandlet furufylling..2 Innvendig trapp. Leveres i åpen utførelse, med eiketrinn hvitmalte vanger gelender. Hvitmalt barnesikringslist i trinnene. Leveres med håndlist på begge sider spilevegg/ rekkverk som vist på anmeldelsestegningen. Kan leveres i andre materialer utførelser mot prisjustering..3 Trappegrind..4 Sklisikringslister i innvendig trapp. Det kan leveres sklisikringslister til alle trappetrinn..5 Utvendig trapp til leilighet med hovedinngang i 2.etasje..6 Utvendig trapp/rampe gulv ved inngangsparti. Trinn, vanger stolper leveres i metall. Rekkverk leveres i tre. Kan leveres som spaltegulv i trykkimpregnert utførelse etter nærmere beskrivelse..7 Utvendig trapp til balkong. Kan leveres som spaltegulv i trykkimpregnert utførelse. redde antall trinn må beskrives i hvert enkelt tilfelle. C11 Kjøkken-, garderobe- baderomsinnredninger..0 Generelt. Innredninger leveres behandlet fra fabrikk ifølge anmeldelsestegning sortimentsoversikt. lle skap unntatt høyskap hjørnebenker leveres ferdig sammensatt fra fabrikk..1 Kjøkken,- baderomsinnredning garderober. Det er inkludert en innredningspakke til kjøkkeninnredning med kjøkkenventilator, baderomsinnredning garderober i standardprisen til en verdi som er fastsatt basert på husets areal. Kunden skal i samarbeid med entreprenørens kjøkkenleverandør få utformet den endelige innredningspakken. Verdien på innredningspakken skal være presisert i kontrakt. C12 Diverse hjelpematerialer..1 Tildekningsmaterialer. Ca. 140 m² plastfolie leveres. (210 m² leveres ved ekstra store leveranser.).2 Forankringsjern for takstoler. ntall dimensjoneres leveres i henhold til lokale vindlaster

19 enevnelse.3 jelkesko beslag til bærende trekonstruksjoner. Leveres etter behov. eskrivelse, anmerkning.4 Spiker, lim o. l. Leveres kun til arbeider entreprenøren utfører. Spiker lim, som er spesielt nevnt under andre punkter leveres så til..5 Ståldragere i trekonstruksjonen. Gjelder ståldragere i trekonstruksjonen (over topp grunnmur). Ståldragere i grunnmuren, se post 2.4. D LIKKENSLGER- OG VENTILSJONSREIDER D1 eslag, takrenner nedløp..0 Generelt. lle beslag takrenner leveres i overflatebehandlet stål/ aluminium, sort farge. ndre farger kan leveres mot prisjustering, med forbehold om leveringstid..1 Takrenner. Renne 120 mm..2 ordtakbeslag..3 Nedløpsrør. Trakt, bend 70 mm nedløpsrør med festeklemmer utkast/bend. Eventuell tilkobling til drenering ordnes kunde..4 Overgangsbeslag vegg..5 Vinkelbeslag balkong. eslag mot vegg..6 Dør- vindusbeslag i trevegg..7 Sparkeplate under ytterdør i trevegg. Leveres for montering på byggeplassen..8 Vinkelbeslag vegg/tak vinkelrenne. Kun for tak med betongtakstein..9 Dør- vindusbeslag i murte/støpte vegger..10 eslag til pipe. Gjennomføringsbeslag, pipefotbeslag, pipehatt, toppdekning eller heldekkende pipebeslag kan leveres etter nærmere beskrivelse. Monteres pipemontøren. D2 Ventilasjon..0 Generelt. Ventilasjon skjer via et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. oligene er ventilert i henhold til teknisk forskrift..1 alansert ventilasjon. Det leveres mekanisk trekk fra våtrom, WC, boder kjøkken. Mekanisk tilførsel friskluft leveres til stuer soverom. Det levere trekkskanaler veggventil, trykkvakt til kjøkkentrekk. Friskluften forvarmes trekksluften i en varmeveksler med elektrisk ettervarme. Et finfilter for filtrering pollen støv er inkludert. Styringsbryter på vegg. Vi tar forbehold om at det i enkelte tilfelle ikke er mulig å nå frem med kanaler til alle rom, eller at det blir nødvendig med nedforede himlinger eller synlig innkassinger kanaler. Ventilasjonsanlegg må vedlikeholdes iht. leverandørens driftsinstruks..2 Takhatt. Leveres i sort farge. Rød kan leveres mot prisjustering..3 ndre typer varmegjenvinner /varmepumpe til ventilasjonsanlegg. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..4 Veggventil. Ekstra frisklufttilførsel kan være nødvendig ved bruk kraftige kjøkkenventilatorer ildsted.5 Tilluftkanal med utvendig ventilrist til Kan leveres etter nærmere beskrivelse. ovn/peis..6 Tilleggsutstyr til ventilasjonsanlegg. Det kan leveres tilleggsustyr som f eks ekstra forseringsbrytere (maks 3), styringsbryter med nattsenking temperatur, bevegelsessensor, kanaldeksel mellom aggregat himling osv. Se leverandørens brosjyre

20 enevnelse eskrivelse, anmerkning E RØR- OG SNITÆRREIDER E1 unnledninger. Det kan leveres følgende bunnledninger: Vannledning frem til med stoppekran, som plasseres over gulv, eventuell vannmåler. vløpsledninger med forgreininger frem til overkant støpt gulv, oppstikk sluk i hus med kjeller, underetasje eller kjellerløse hus med støpt gulv på grunn. For kjellerløse hus med bjelkelag sluttes løpsledninger med forgreininger ved underkant bjelkelag. Jordingsmuffe for løpsrør. For utvendige ledninger, se post 1.2. E2 Innvendige rør- sanitærinstallasjoner..0 Generelt. Sanitærutstyr i hvit farge som standard. Ett-greps blandebatteri leveres forkrommet. Merkostnader i forbindelse med eventuelt "lukket løpssystem", som krever spesielle klosetter, dobbel lufting osv., belastes kunden i hvert enkelt tilfelle. Stiplet utstyr eller opplegg til dette inngår ikke i grunnprisen. De enkelte rom utstyres i henhold til anmeldelsestegningen, som bestemt nedenfor. Det leveres automatisk lekkasjestopper ved vanninstallasjoner i rom uten sluk..1 vløpsledninger. Leveres i plast. Leveres komplett fra oppstikk i henhold til grunnmurstegningen. vløpsrør som føres gjennom annen boenhet leveres i støydempende materiale. Rør for innvendige taknedløp leveres i støydempende materiale med kondensisolasjon..2 Forgreininger for varmt kaldt vann. Leveres i utførelse «rør i rør». Rørene legges skjult i støpt gulv, i trevegger eller i himlinger. Eventuelle rør på murvegg legges synlig. Det leveres skap til sammenkobling kaldt varmtvannsrør (rørfordelingsskap)..3 Kjøkken. 1 stk. blandebatteri med svingbar tut på oppvaskbenken, uttak for tilkobling oppvaskmaskin monteres i oppvaskbenken..4 ad/dusj/wc/vaskerom. Utstyr i henhold til anmeldelsestegningen kan være. adekar med frontpanel eventuelt endepanel, samt blandebatteri med vannbesparende hånddusj. Hjørnebadekar med frontpanel, samt blandebatteri med vannbesparende hånddusj. Vannbesparende dusj, komplett med dusjbatteri, slange veggholder. Servant med vannlås blandebatteri. Vannlås blandebatteri. (Leveres til baderomsinnredning med heldekkende servantplate.) Vannbesparende klosett med sete lokk. idé. 200 l varmtvannsbereder med skoldingssikring (120 l hvis bereder er tegnet i kjøkkeninnredning). Vegghengt klosett med lekkasjesikringskasse overløp. Ved montasje i andre rom enn våtrom skal det leveres fuktføler magnetventil i vegger med innebygde sisterner. Til vaskerom leveres så: 1 stk. blandebatteri med kobling for vaskemaskin til separate vaskerom. 1 stk. kran til vaskemaskin til kombinert bad/vask. 1 stk. løp for vaskemaskin. Til bad, dusj vaskerom leveres: 1 stk. sluk til gulv ved trebjelkelag

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG Sted dato For Lampholmen AS Forbruker/ e Hva er standard byggebeskrivelse? Etter å ha lest denne beskrivelsen skal du

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT: EDDAVEIEN 8 0772 OSLO GNR. 27, BNR. 667 KJØPER: Sign. Asker & Bærum Hus AS / Sign. forbruker Side 1 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT DATO: 15.09.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Stoppen Toppen Rekkehus med panoramautsikt

Stoppen Toppen Rekkehus med panoramautsikt Stoppen Toppen Rekkehus med panoramautsikt Adresse: Stoppen Toppen - Stoppenkollen 17, 3413 Lier Eiendomstype: Rekkehus (Eierseksjon) Tomt: Eiet tomt Arealer: Primær-rom: 121 kvm - 123 kvm, Bruksareal:

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

ENKELT RASKT RIMELIG. ENKELT.fordi vi ordner alt for deg fra tomt til nøkkelferdig hus. RASKT.fordi huset blir bygd på 7 uker over grunnmur

ENKELT RASKT RIMELIG. ENKELT.fordi vi ordner alt for deg fra tomt til nøkkelferdig hus. RASKT.fordi huset blir bygd på 7 uker over grunnmur ENKELT RASKT RIMELIG ENKELT.fordi vi ordner alt for deg fra tomt til nøkkelferdig hus RASKT.fordi huset blir bygd på 7 uker over grunnmur RIMELIG.fordi vi produserer profesjonelt og rasjonelt Straxbo konsept

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Byåsen -store nye tomannsboliger

Byåsen -store nye tomannsboliger Byåsen -store nye tomannsboliger 3 til 5 soverom - høy standard - garasje -muligheter for individuelle tilpasninger Ivar Aasens veg 26-44 Faste priser fra kr. 3 250 000 til 3.950.000,-. Bra/Bta: 155/177

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer