Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31"

Transkript

1 Leveransebeskrivelse for boliger

2 Innhold ORIENTERING 3 TEGNINGSSYMOLER 4 FSDESYMOLER 5 EGREPER I PLN- OG YGNINGSLOVEN 6 ENERGIRUK OG INNEKLIM 7 LEVERNSEESKRIVELSE Kap. Serviceytelser 8 Kap. Tomte- grunnmursarbeider. Piper 10 Kap. C Tømrer- snekkerarbeider 11 Kap. D likkenslager- ventilasjonsarbeider 19 Kap. E Rør- sanitærarbeider 20 Kap. F Elektrikerarbeider 21 Kap. G Maler- tapetserarbeider/gulvbelegg 23 Kap. H adstue kjølerom 24 Kap. I Diverse 24 Kap. J Carporter, garasjer uisolerte boder 25 ESKRIVELSE V SPESIELLE UTTREKK 26 KONSTRUKSJONSNITT SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer dører 30-31

3 Orientering Orientering er. PLNLEGGING er OG OPPFØRING V HUS: Leveransen. PLNLEGGING omfatter planlegging OG OPPFØRING V HUS: hus i henhold til leveransebeskrivelsen. Transport er inkludert Leveransen så langt det omfatter er kjørbar planlegging vei (se 1.4). Leverandøren hus har i henhold ansvar til for leveransebeskrivelsen. leveransen frem til Transport er inklud- overtakelsesforretning så langt det er er holdt. kjørbar vei (se 1.4). Leverandøren har ansvar for leveransen frem til overtakelsesforretning V er YGGESETT holdt. FOR HUS:. LEVERING Leveransen omfatter monteringsferdige elementer materialer til hus i henhold til leveransebeskrivelsen. Transport. LEVERING er inkludert V så YGGESETT langt det er FOR kjørbar HUS: vei (se 1.4). Kjøperen overtar ansvaret for leveransen fra med lossing, Leveransen står omfatter selv for en. monteringsferdige elementer materialer til hus i henhold til leveransebeskrivelsen. Transport er inkludert så langt det er kjørbar vei (se 1.4). Kjøperen overtar ansvaret for leveransen fra Etasjer rom: med lossing, står selv for en. 1. etasje: Plan over grunnmur. Kjeller: Etasjer Plan under rom: 1. etasje når himlingen ligger mindre enn 0,5 m over gjennomsnittlig ferdig 1. etasje: planert terreng. Plan over grunnmur. Underetasje: Kjeller: Plan under Plan 1. under etasje 1. når etasje himlingen når himlingen ligger mer ligger enn mindre 0,5 m enn over 0,5 gjennomsnittlig m over gjennomsnittlig ferdig planert ferdig planert terreng. terreng. 2. etasje: Underetasje: oligplan Plan over under 1. etasje. 1. etasje når himlingen ligger mer enn 0,5 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Loft: 2. etasje: Uinnredet oligplan med over skrå, 1. etasje. uisolert himling over boligplan. Trapp, utlekting vegg, nedlekting for Loft: himling, innvendig Uinnredet kledning plan med skrå, belisting uisolert til himling gulv, vegger over boligplan. himling Trapp, leveres utlekting ikke. vegg, nedlekting for oligrom: Vindfang, himling, WC, entre/hall/garderobe, innvendig kledning stue, belisting hems, til kjøkken, gulv, vegger allrom, arbeidsrom, himling leveres soveromsgang, ikke. oligrom: soverom, Vindfang, omkledningsrom, WC, entre/hall/garderobe, bibliotek kontor. stue, hems, kjøkken, allrom, arbeidsrom, soveromsgang, Våtrom: ad, dusjrom soverom, vaskerom. omkledningsrom, bibliotek kontor. oder: Våtrom: Kles-, mat- ad, dusjrom sportsboder, vaskerom. hobbyrom, trimrom øvrige rom som ikke er nevnt foran. oder: Kles-, mat- sportsboder, hobbyrom, trimrom øvrige rom som ikke er nevnt foran. realforklaring ruttoareal realforklaring (T): som begrenses ytterveggs utside. For rom under skrå himling grenses arealet ruttoareal (T): knevegg real eller som 60 cm begrenses utenfor en ytterveggs høyde på 1,9 utside. m. For rom under skrå himling grenses arealet rukesareal (R): real som begrenses knevegg eller ytterveggs 60 cm utenfor innside. en høyde For rom på under 1,9 m. skrå himling, grenses arealet rukesareal (R): 60 cm utenfor real som en begrenses høyde på 1,9m. ytterveggs innside. For rom under skrå himling, grenses arealet ebygd areal (Y): real som bygningen 60 cm utenfor opptar en høyde terrenget. på 1,9m. ebygd areal (Y): real som bygningen opptar terrenget. P-rom: ruksareal med fradrag areal til boder, tekniske rom garasjer. P-rom: ruksareal med fradrag areal til boder, tekniske rom garasjer. Typebetegnelser

4 Tegningssymboler Innredning Møbler Konstruksjon ad- våtrom aderomsinnredninger Diverse

5 Fasadesymboler Fasadesymboler Utvendige rekkverkstyper

6 egreper i plan- bygningsloven Tiltaksheren Tiltaksheren er byggherren (kunden) i byggereglene. I rbeidsmiljøloven heter kunden byggherre, i ustadslova heter kunden forbruker i Forbrukerkjøpsloven vhendingsloven heter kunden kjøper. I NS heter kunden byggherre. Entreprenøren I ustadslova er entreprenøren nnet på leverandøren/selgeren Hedalm S. nsvarsrett Det er bare godkjente firmaer som kan søke om ansvarsrett. Det vil si lov til å prosjektere, utføre kontrollere byggearbeider. Det kan allikevel søkes om at tiltaksheren selv står ansvarlig for enkelte arbeider. nsvarlig søker nsvarlig søker skal sørge for at søknaden om byggetillatelse inneholder nødvendig dokumentasjon fra de firmaer søker ansvarsrett i byggesaken. nsvarlig søker er hovedkontaktleddet ovenfor kommunen. nsvarlig prosjekterende utførende De firmaer som utfører arbeid på byggeplassen, vil normalt så stå som ansvarlig prosjekterende utførende for sine egne arbeider. Tiltaksklasse Tiltaksklasse angir størrelse vanskelighetsgrad på byggesaken. De aller fleste eneboliger vil bli plassert i tiltaksklasse 1. Et trinns byggesøknad, tidsfrist for godkjenning Ett trinns søknad betyr i praksis at byggesøknaden kan behandles på en enklere raskere måte enn den normale byggsaksbehandlingen. Det forutsettes at alle aktørene i byggesaken er bestemt, at alle naboer har gitt skriftlig samtykke, at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjoner at det ikke er behov for uttalelse fra noen annen offentlig myndighet. Forhåndskonferanse Forhåndskonferanse er et klaringsmøte om byggesaken før byggsøknaden sendes. Der kan det for eksempel klares om byggesøknaden kan behandles etter reglene for et trinns søknad eller ikke. Møtet holdes hvis tiltaksheren eller kommunen ønsker det. Personlig ansvarsrett for selvbygger I Forskrift om yggesak 6-8 står det at kommunen kan godkjenne tiltaksheren som ansvarlig. Det gjelder bare hvis det er i tiltaksklasse 1, det er til egen bolig. I søknaden skal det sannsynliggjøres at arbeidene vil bli utført i samsvar med Plan- bygningsloven. Uhengig kontroll Det er kr om uhengig kontroll våtrom tetthet. Kunden må skaffe kontrollør

7 Energibruk inneklima Teknisk forskrift Teknisk forskrift setter strenge kr til energibruk i boliger. Hedalm nebyhus leverer hus med meget god isolasjonsevne i vegger, vinduer, tak gulv. I tillegg leveres et balansert ventilasjonanlegg som i tillegg til å bidra til godt innemiljø så gjenvinner varmen fra trekkslufta. Våre katalmodeller er alle dokumentert til å ligge godt innenfor forskriftenes kr til varmetap Energimerking I forskrift om energimerking er det kr om energimerking ved salg boliger. Energimerket klassifiserer hus fra til G hvor er det beste. De aller fleste Hedalm nebyhus vil i standardutførelse tilfredsstille energimerke. Energimerket vil så påvirkes ditt valg oppvarmingssystem. Energiforsyning oppvarmingssystem Myndighetene setter så kr til energiforsyning i boliger. oliger under ca 160m2 R må som minimum ha skorstein lukket ildsted. For bygninger over ca 160m2 må det dokumenteres at minimum 40% det beregnede energiforbruket til oppvarming tappevann kommer fra en annen energikilde enn strøm eller fossile brensler. Dette kan f eks. løses ved varmepumpe fyring med gjenvinnbare energikilder som ved eller pellets. Vi hjelper deg å dokumentere din valgte energiforsyningsløsning. Uansett hvilket oppvarmingssystem du velger må det være utstyrt med styring som gjør det mulig med automatisk nattsenking temperatur

8 enevnelse eskrivelse, anmerkning 1 SERVICEYTELSER Søknader..0 Generelt. Se egreper i plan bygningslov. Kunde skaffer tilveie reguleringsbestemmelser, tomtekart målebrev..1 Forhåndskonferanse med kommunen i henhold til plan- bygningsloven..2 nsvarlig søker. Utarbeidelse søknadsdokumenter etter byggesaksforskriften..3 nsvarlig prosjekterende utførende for entreprenørens arbeider..4 nsvarlig prosjekterende utførende for andre entreprenørers arbeider, som kunden engasjerer..5 nsvarlig prosjekterende for arbeider som kunden selv skal utføre..6 nsvarlig utførende for arbeider som kunden selv skal utføre. vklarende møte om rammebetingelser for byggesaken. Gjennomføres mellom kommunen kunden. nsvarlig søker kan delta hvis ønskelig fra en partene. Entreprenøren står som ansvarlig søker overfor kommunale myndigheter. Søknad om tillatelse til tiltak fylles ut entreprenøren. Det kan søkes enten om ettrinns søknad eller om trinnvis behandling med rammesøknad igangsettingssøknad. Det er kommunen som endelig gjør om tiltaket kan behandles som ettrinns søknad etter plan- bygningsloven. Leveransen er begrenset til ordinær saksgang. Ekstra kostnader i forbindelse med dispensasjonssøknader, fornyelse ansvarsretter, klagesaker med mer er ikke inkludert. Entreprenøren søker, eller sørger for at det blir søkt om, nødvendige ansvarsretter for sine egne arbeider, i henhold til kontrakten. ndre entreprenører, som kunden engasjerer, må selv søke om nødvendige ansvarsretter for sine arbeider. nsvarshende må enten ha sentral godkjenning, eller selv søke om lokal godkjenning for tiltaket. Kunden må sørge for at dokumenter fra andre entreprenører, som han engasjerer, blir fylt ut overlevert entreprenøren. Et godkjent firma må søke ansvarsrett for prosjektering for arbeider som kunden selv skal utføre. Kunden kan selv søke ansvarsrett for utførelse for arbeider han selv skal utføre etter «selvbyggerparagrafen»..7 Søknad om midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest..8 Prosjektering tomte- terrengarbeider. Entreprenøren melder fra til kommunen etter at alle samsvarserklæringer er innhentet. Entreprenøren kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for samsvarserklæringer som ikke kommer inn, som er utenfor entreprenørens kontraktsforhold..9 Prosjektering fundamenter grunnmur/støpt gulv på grunn..10 Prosjektering våtromsarbeider. Forutsetter bruk entreprenørense standardiserte våtromsløsninger..11 Søknad om konvertering byggelån. yggelånsbanken er vanligvis behjelpelig med søknaden. Entreprenøren utarbeider økonomisk sluttoppstilling for sine arbeider..12 Utstikking tomt. Utsetting tomtegrense..13 Prosjektering for utsetting bygg på tomt. Innhenting stikningsdata, prosjektering utsetting bygg på tomt i høyde horisontalplan samt inntegning terrengprofiler. Det taes forbehold om at det er utarbeidet tilstrekkelig kartgrunnlag for tomten..14 Utsetting bygg på tomt. Utsetting bygg på tomt i høyde horisontalplan..15 Utarbeide fallsplan til offentlig myndighet..16 Utenomhusplan. Gjelder alle bygg over 300m2 R. Noen kommuner krever en plan over fallshåndtering så ved mindre bygg. Kunden er ansvarlig for å gi opplysninger til denne at planen blir fulgt opp under byggeperioden. Videre at dokumentasjon på levert fall blir tatt vare på. vgifter eventuelle straffegebyrer betales kunden

9 enevnelse eskrivelse, anmerkning.17 yggeforsikring. Gjelder i byggeperioden frem til overtagelsesforetning. For må kunden ha egen forsikring fra varene er levert byggeplass..18 Uhengig kontroll. Kunden må selv skaffe en godkjent kontrollør. I tiltaksklasse 1 er det kr til kontroll områdene lekkasjetest våtrom. I tiltaksklasse 2 er det kr til kontroll bygningsfysikk, geoteknikk, konstruksjonssikkerhet brannsikkerhet. Hedalm nebyhus kan gjennomføre uhengig kontroll for områder i tiltaksklasse 1 hvor andre entreprenører har ansvarsrett. Hedalm nebyhus kan ikke gjennomføre uhengig kontroll i tiltaksklasse Energimerking. eregning registrering energimerke. Husene energimerkes ved overlevering. Se side 7, kapittel om energimerking. 2 Tegninger beskrivelser..1 Utarbeidelse anmeldelsestegninger. Tegninger i målestokk 1:100, som viser plan, fasader snitt. Ved kan mindre justeringer vegger medføre små endringer på oppgitt romareal. Stiplede bygningsdeler, stiplet innredning, grunnmur med tilhørende ståldragere, brannmurer, ildsteder, utvendige trapper ramper, levegger, innvendig trapp til uisolert, uinnredet loft, hvitevarer, møbler inventar, som er angitt på tegningene, inngår ikke i leveransen med mindre dette er angitt i kontrakten..2 Inntegning bolig på situasjonskart. Entreprenøren fremskaffer bekoster situasjonskartet. Det taes forbehold om at det er utarbeidet tilstrekkelig kartgrunnlag for tomten. Entreprenøren tegner inn boligen på situasjonskartet etter kundens ønske reguleringsbestemmelser for området. Denne situasjonsplanen er veiledende for ansvarlig prosjekterende. Det er ansvarlig prosjekterende for utstikking som har ansvar for at bygget blir plassert riktig..3 Utarbeidelse grunnmurstegning/detaljer. Entreprenøren utarbeider målsatte tegninger for grunnmur med angivelse oppstikk for bunnledninger, utsparinger for dører, vinduer, dragere ventilasjonskanaler. Entreprenøren er ikke ansvarlig for vurdering lokale grunnforhold for riktig dimensjonering fundamenter grunnmur. Om nødvendig, må kunden selv søke faglig bistand om dette..4 Utarbeidelse arbeidstegninger med detaljer for tømrerarbeider. Entreprenøren utarbeider målsatte tegninger for egne leveranser. Materialliste byggebeskrivelse følger disse..5 ruksanvisning for din bolig. Veiledning om bruk vedlikehold huset (FDVdokumentasjon). 3 yggeledelse/ Rigg drift.0 Generelt. Eventuelle materialer som blir til overs feilleverte varer er entreprenørens eiendom skal fraktes bort ham..1 yggeledelse. kontroll leveranser, fremdrift utførelse, herunder overtakelsesforretning garantibefaring. Gjelder kun på entreprenørens arbeider..2 Samordning sikkerhets- helsearbeid i forbrukerkontrakter..3 Koordinering for SH (sikkerhets- helsearbeid) på byggeplassen i fremmedregi- egenregikontrakter. Kunden plikter å kontrollere at alle sine entreprenører har internkontrollsystem, samt å vurdere sikkerhetsforhold på byggeplassen påse at disse er ivaretatt entreprenører han engasjerer. Melding til arbeidstilsynet blir sendt entreprenøren. Entreprenøren kan påta seg samordningsoppgen risikovurderingen etter nærmere beskrivelse. Utarbeidelse plan for sikkerhets- helsearbeid på byggeplassen (SH-plan). yggherren hans entreprenører er ansvarlige for å følge planen, melde om denne har eventuelle mangler. Melding til arbeidstilsynet sendes før byggestart..4 Oppvarming uttørking i byggeperioden. Det er viktig at huset blir tilstrekkelig uttørket for å hindre senere fuktskader svinnsprekker. Selv med god uttørking vil svinnsprekker kunne oppstå på innvendige flater. Uttørking kan for eksempel utføres ved å sette inn varmeovner aktivt ventilere, eller med byggfukter

10 enevnelse eskrivelse, anmerkning.5 Rydding i byggeperioden. Utførende entreprenør rydder etter egne arbeider. vfall som entreprenøren rydder opp, legges på anvist sted på tomten..6 ortkjøring fall. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..7 Rengjøring i byggeperioden. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..8 Rengjøring før huset tas i bruk. Hovedrengjøring alle overflater før innflytting..9 Rengjøring etter eventuelle senere utbedringsarbeider..10 Kran til lossing montering. Gjelder lossing montering entreprenørens leveranser. Ved er entreprenørens leveranse begrenset til lossing. Kunden er da ansvarlig for kran til montering eventuell ventetid for bil..11 yggestrøm. Strøm (trefaset) til utstyr ev brakke skal være til fri benyttelse for entreprenøren i byggeperioden, uttak skal være maksimum 15 m fra grunnmur. TOMTE- OG GRUNNMURSREIDER. PIPER 1 Gre- tomtearbeider..1 Gring, sprenging, fylling planering. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Inntilfylling skal være i henhold til terrengprofil på anmeldelsestegning..2 Framføring vann-, løps- dreneringsledninger med krage for tilkobling til nedløpsrør..3 Framføring strøm, telefon, radio- TVkabel..4 tkomstvei, biloppstillingsplass opplagsplass for materialer. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Vann løp skal være til fri benyttelse for entreprenøren i byggetiden. unnledninger, se post E 1. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Opparbeidelse atkomstvei for stor lastebil med henger /semitrailer (40 tonn), frem til 2 m fra grunnmur frem til tilfredsstillende opplagsplass for materialer utstyr. Opparbeidelse plass for mobilkran materialer. Det er sjåføren som på leveransedagen gjør om veien er kjørbar. Det forutsettes at gangstand fra opplagsplass til grunnmurens pålastingssted ikke overstiger 20 m, at høydeforskjellen ikke overskrider 4 m..5 Underlag for materialer. Må være levert på byggeplassen før hovedleveransen kommer..6 Snørydding vei opplagsplass. Kan utføres etter nærmere beskrivelse. 2.0 Mur betongarbeider. Generelt. Grunnmur støpt plate leveres normalt kunde. For isolasjon grunnmur støpt plate se pkt. C Grunnmur. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Grunnmur må oppsettes i henhold til mål gitt på grunnmurstegningen ikke vike mer enn (±) 5 mm. Høydevik skal være maks (±) 2,5mm. Det er forutsatt 250mm isolert lettklinkermur eller annen isolert grunnmursløsning. lternative grunnmursløsninger krever ny varmetapsberegning..2 etong-, mur- pussarbeider. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. etong-, mur- pussarbeider for fundamenter, kjellergulv, gulv i underetasje, gulv på grunn, dekker, grunnmur, lydvegg mur/betong, søyler dragere, støttemurer, etc., inkl. nødvendig isolering disse sikring mot frostskader i byggetiden. Det presiseres at lettklinkermurer må pusses i henhold til Hedalm nebyhus detaljer for at huset skal tilfredsstille kr til tetthet. Kunden er ansvarlig for at materialer utførelse er i samsvar med teknisk forskrift

11 enevnelse eskrivelse, anmerkning.3 Påstøp våtromsgulv. Glidesjikt, oppbygging med fall membran øverst. Varmekabler, se post F Ståldragere i grunnmur. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Gjelder ståldragere under topp grunnmur. Ståldragere i trekonstruksjonen, se post C Ventiler i murte/støpte vegger. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Gjelder så for tilleggsisolerte vegger..6 Forebyggende tiltak mot radon. Tiltak for å hindre radongass fra grunnen i å komme inn i boligen kan leveres etter nærmere beskrivelse..7 Hulltaking utsparing. Kan leveres etter nærmere beskrivelse der hvor Hedalm nebyhus er ansvarlig for fundament/grunnmursarbeider..8 Støpte dekker dekkeelementer. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Ekstra svilloppbygging som følge dekkeløsningen er ikke inkludert. Det taes forbehold om varmetapsberegning. Utkragede dekker leveres ikke. Høydevik skal være maks (±) 2,5mm..9 Membran. Membran på våtrom kan leveres etter nærmere beskrivelse..10 Flislegging. Kan leveres etter nærmere beskrivelse. 3 Pipe Ildsted..0 Generelt. Kunden/pipemontøren er ansvarlig for at utførelse pipe, feieluke/sotluke, ildsted brannmur er i samsvar med teknisk forskrift. Det henvises spesielt til kap. IX om installasjoner. Frisklufttilførsel til ildsted må etableres via luftet pipe eller kanal i gulv.(se pkt D2.6).1, ikke montering murpipe. Det kan leveres elementpipe med toppdekning en sotluke til hvert røykløp. Leveres umontert. eslag, se post D Montering pussing murpipe. Montering pussing kan leveres etter nærmere beskrivelse. Hulltaking i etasjeskillere, himling yttertak besørges pipemontøren. Murpipe skal pusses/slemmes på alle sider, så inn mot vegg gjennom vekslinger. Gjennomføring i himling må fuges/tettes. eslag, se post D stålpipe. Det kan leveres stålpipe etter nærmere beskrivelse..4 Ildsted. Det kan leveres ildsted etter nærmere beskrivelse. Lukket ildsted må være montert før ferdigattest kan gis. Ildsted må være forberedt for tilluftskanal..5 rannmur. Det kan leveres brannmur etter anmeldelsestegningen nærmere beskrivelse..6 Plate ubrennbart materiale. Metallplate eller lignende under ildsted, eventuelt på trevegg som er nærmere feieluken/sotluken enn 300 mm, kan leveres etter nærmere beskrivelse. C TØMRER- OG SNEKKERREIDER C1 Gulv..0 Generelt. Støpt gulv på grunn, besørget kunden, leveres der bjelkelag ikke er tegnet på anmeldelsestegningen. Se kap for toleransekr til gulvflater. jelkelag dimensjoneres i henhold til tekniske forskrifter leveres byggeplassen med 22mm fuktbestandige sponplater, precut bjelker, isolasjon himlingslekter, Det medsendes lim som skal benyttes ved montering gulvplatene. Forankring festes til bjelkelaget. Mineralull leveres i klasse 35. Enkelte gulvoverflater kan skades gulvvarme. Følg leverandørens anvisninger. For gulvoverflater som er utsatt for bevegelse ved varierende fukt taes forbehold om oppdeling store flater..1 jelkelag gulv over kjeller/underetasje. Tetningslist, impregnert grunnmurssvill, bjelkelag med 100 mm mineralull. jelkelaget fylles helt med mineralull langs yttervegg, utgående karnapper som ligger i 1. etasje/2. etasje, mot garasje

12 enevnelse.2 jelkelag gulv over kryprom i kjellerløse hus (temperatur i kryprom 0-10 C). eskrivelse, anmerkning Tetningslist, impregnert grunnmurssvill, bjelkelag med 48mm påforing 250 mm mineralull. Ned mot kryprom leveres vindtette plater..3 jelkelag gulv i 2. etasje. jelkelag med 100 mm mineralull..4 Utkraget bjelkelag mot det fri. jelkelag med 200mm isolasjon. Se pkt C5.4. C2.5 Nedsenket bjelkelag for bad/dusj/vaskerom..6 jelkelag gulv mellom separate leiligheter. Nødvendig forsterkning horisontal nedsenking bjelkelag ikubbing vegger. Det forutsettes at kunden sørger for glidesjikt, eventuelle varmekabler, retning med fall membran øverst. jelkelag med 150 mm mineralull 22 mm fuktbestandig slisset sponplate. I tillegg gulvoppbygging 20 mm trinnlydplate, 13 mm gipsplate 22 mm sponplate som monteres på byggeplass. For underside se post C Flytende gulv direkte på grunnen. På ferdig komprimerte masser eller støpt plate kan det leveres 250 mm ekspandert polystyren, plastfolie, 20 mm trinnlydplate 22 mm sponplate til alle rom, unntatt våtrom. Kunden sørger for isolering utførelse gulv i våtrom..8 Parkett. Det kan leveres parkett fra tilvalgsliste, type parkett må beskrives i kontrakten. Parketten legges flytende med underlag 2 mm skumplast. På betonggulv legges det en 0,2 mm plastfolie i tillegg..9 Laminatgulv. Det kan leveres laminatgulv fra tilvalgsliste, type laminatgulv må beskrives i kontrakten. Laminat legges flytende med underlag 2 mm skumplast. På betonggulv legges det en 0,2 mm plastfolie i tillegg..10 Forsterkning bjelkelag. Forsterkning bjelkelag kan leveres under peis eventuelle andre tunge gjenstander..11 Flytende gulv på støpt dekke eller dekkeelementer..12 Gulvoppbygging for bjelkelag vannbåren gulvvarme.13 Gulvoppbygging for flytende gulv vannbåren gulvvarme. Det kan leveres gulvoppbygging 20 mm trinnlydplate, plastfolie, 13 mm gipsplate 22 mm sponplate. I bad/dusj/vaskerom leveres ikke gulvoppbygging, da det forutsettes at gulvet støpes. Det kan leveres 25mm fuktbestandig sponplater med spor for varmerør trykkfordelingsplate i 6mm gips i stedet for 22mm fuktbestandig sponplate. Det kan leveres 25mm fuktbestandig sponplate med spor for varmerør trykkfordelingsplate i 6mm gips i stedet for 22mm fuktbestandig sponplate..14 Gulv forberedt for nedstøpte gulvvarmerør. Det kan leveres 22mm slisset sponplate 20mm trinnlydplate som underlag for innstøpte gulvvarmerør. Forutsetter bruk maks 30mm påstøp p.g.a. egenvekt. Utvendige vegger tre..0 Generelt. Veggene leveres i elementer fra fabrikken i inntil 9 m lengde. Elementer med liggende kledning får vertikale skjøtebord i elementskjøten. Dersom forhold ved huset eller byggeplassen gjør det lite hensiktsmessig med bare elementer, kan deler veggene leveres som precut. Utvendig kledning leveres i henhold til anmeldelsestegningen, enten som a) stående tømmermannspanel (19 x 123 mm), med omramminger hjørnekasser dersom dette er vist på anmeldelsestegningen. b) liggende dobbeltfalset panel (19 x 148 mm), med omramminger hjørnekasser. c) liggende villmarkspanel (grov panel med ukantet side), med omramminger hjørnekasser villmarkspanel. Villmarkspanel kan ha merker etter strølekter, som vil bli mindre synlige etter flere strøk med beising. Dette anses ikke som reklamasjonsgrunn. ndre kledningstyper må påregnes montert byggeplass. Det må påregnes felter med byggeplassmontert kledning ved, bl.a:

13 enevnelse eskrivelse, anmerkning Vegger med intillbygde tak Ved konstruksjoner som krever spesielle tilpasninger Ved kombinasjon ulike kledningstyper Småelement med liggende kledning Utvendig kledning leveres påsatt elementene med ferdigkappede materialer til elementskjøter. Hjørnekasser skjøtebord monteres på byggeplass. Vindusomramming ved stående kledning monteres på byggeplass. Utvendig panel kan leveres fingerskjøtt. Mineralull leveres i klasse Isolerte vegger. 12 mm sponplater, unntatt i våtrom der det leveres gipsplater. Plastfolie, bindingsverk, 200 mm mineralull, vindtett plate, vindsperre, utlekting utvendig kledning. Plastfolie innvendige plater påsettes på byggeplassen..2 Grunnbeiset panel på ytterveggselementene, gler, vindskier, forkantbord, underkledning spaltepanel frontpanel på rekkverk. Utvendig vegg tre under annen leilighet leveres med et ekstra lag 13 mm gipsplater innvendig. Leveres i lys farge. Gjelder utvendig kledning alternativ a) b). Kledning alternativ c) leveres i lys brun farge. Grunnbeising er ment som beskyttelse treverket i byggeperioden. Sagskår spikerinnslag er ubeskyttet må flikkes kunde. ndre farger kan leveres iht tilvalgsliste..3 Økt isolasjonstykkelse. Det kan leveres 50mm innlekting yttervegger til totalt 250 mm mineralull. Medfører arealreduksjon. C3 Tak..0 Generelt. Takkonstruksjonen leveres som vist på anmeldelsestegningen, dimensjoneres etter tekniske forskrifter kommunale snølastbestemmelser, oppad til 4,5 kn/m². lle tak er dimensjonert for takstein (selv om lettere taktekking blir levert). Mineralull leveres i klasse W-takstoler. Leveres ferdig sammensatt fra fabrikken, benyttes til standard saltak, valmtak saltak med innvendig, skrå himling (saksetakstoler). 400 mm mineralull..2 -takstoler. Takstolene blir levert i 2 deler for sammensetting på byggeplassen. 250mm isolasjon luftekasett i skrå himling, 400mm isolasjon ved flat himling..3 Sperretak ved takvinkler større enn lik 10º. Ferdigkappede sammenpressede taksperrer, mm, 350mm isolasjon, diffusjonsåpent undertak krysslufting..4 Flate tak. Leveres med taksperrer bærende undertak plater..5 Taktekking med takstein ved takvinkler større enn lik 18º..6 Taktekking med takstein ved takvinkler mellom Forenklet undertak, strølekter, steinlekter betongtakstein. Sort, rød eller teglrød farge etter valg. Fuglelist ved takfot. Ved takutstikk i gler legges spaltepanel på nedlekting. Ved takutstikk på raft legges netting spaltepanel direkte på undersiden utstikkende del takstoler/sperrer. I steinleveransen inngår nødvendige beslag for vinkel- eller valmtak, skruer til mønestein stormklips til annenhver stein i randsone. Øvrige kompletteringsdetaljer kan leveres mot prisjustering, med forbehold om leveringstid. Eventuelt tak over karnapp i gl tekkes med shingel i sort eller rød farge. I områder med store snølaster anbefales bærende undertak med papp. Iht. anmeldesestegning leveres bærende undertak plater, papptekking, strølekter, steinlekter betongtakstein. Se pkt. C Taktekking med papp ved takvinkler mellom Iht. anmeldesestegning leveres bærende undertak plater papptekking. Leveres med trekantprofiler dersom dette er vist på anmeldesestegningen..8 Isolasjon taktekking ved flate tak. Leveres med diffusjonssperre, skåret isolasjon med fall, taktekking, sluk overløp

14 enevnelse eskrivelse, anmerkning.9 Synlige søyler dragere tre. Laminert utførelse i boligrom, gran i malingskvalitet, for øvrig sammenspikret eller laminert, hengig dimensjoneringen. Utvendige tresøyler leveres innkledd på to sider. Søylesko medfølger. ndre typer kan leveres mot prisjustering med forbehold om leveringstid..10 Kinipp. Leveres som vist på anmeldelsestegningen..11 Gltrekant. Vindtetting, utlekting utvendig panel. Gler, som er en del en W-takstol opp til 8,4 m husbredde 2,5m høyde, som ikke har inntilbygde tak, leveres ferdig kledd fra fabrikken. For øvrig påsettes disse materialene på byggeplassen..12 Vindski./glutstikk. 3 stk. vindskibord leveres ved valg impregnert vannbord. 2 stk. vindskibord leveres ved valg gltakstein. Glutstikk leveres med kubbinger underkledning..13 Gltakstein/vannbord. Gltakstein eller impregnert vannbord leveres etter valg..14 Taktrinn. Typegodkjente taktrinn fra takfoten opp til pipe. Leveres kun til tak tekket med takstein. Leveres i sort farge som standard..15 Snøfangere. Typegodkjent 2-rørs snøfangere leveres til tak tekket med takstein for sikring mot takras. Leveres i sort farge som standard. ndre løsninger for ytterligere sikring mot snø se punkt C Takstige. Kan leveres til andre typer taktekking enn takstein..17 Feieplattform. enyttes etter eventuelt kr fra lokalt feiervesen. Typegodkjent. Leveres i sort som standard..18 Is snøstopper. Kan monteres ved kilrenne, eller ved takhatter utsatte områder for å redusere faren for takras skade på takstein..19 Ru takstein. etongtakstein med ru overflate. Gir bedre friksjon mot snø reduserer faren for takras..20 Glassert takstein. Kr til bærende taktro papptekking ved bruk glassert takstein..21 ndre typer takstein. ndre typer takstein kan leveres etter nærmere beskrivelse. Enkelte typer takstein krever andre typer undertak..22 Taktekking med profilerte stålplater. Det kan leveres stålplater etter nærmere beskrivelse. Skruer, takstige, luftehatt nødvendige beslag medsendes..23 ndre typer taktekking. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..24 Økt isolasjonstykkelse (himling). Det kan leveres ekstra mineralull til hus med «kaldt loft» etter nærmere beskrivelse..25 Isolasjon med forbedret isolasjonsevne (himling). Det kan leveres isolasjon med forbedret isolasjonsevne etter nærmere beskrivelse..26 Gangbane på kaldt loft. Det kan leveres gangbane spaltepanel påforing på takstol i ca 1 meters bredde. ngi lengde. C4 alkong..0 Generelt. alkonggulv leveres bare der teksten "balkong" er vist på anmeldelsestegningen. Kunden sørger selv for materialer arbeid i forbindelse med støttemur, gulv i inngangsparti, utvendig trapp, terrasse eller støpt balkong, herunder festeanordning for rekkverket..1 Understøttelse tre. Tresøyler leveres innkledd på to sider. Søylesko medfølger. Tredragere leveres sammenspikret eller laminert, hengig dimensjoneringen. ndre typer kan leveres mot prisjustering med forbehold om leveringstid..2 alkonggulv. Leveres i åpen utførelse med trykkimpregnert bjelkelag spaltegulv

15 C5 enevnelse eskrivelse, anmerkning.3 Rekkverk. Leveres med trykkimpregnerte stolper håndlister. Frontpanel leveres som vist på anmeldelsestegningen. Rekkverk glass leveres med stolper håndlister i syrefast stål herdet/laminert glass..4 alkonggulv med panner. alkonggulvet kan leveres tettet med panner. Kan innebære drypp fra kondens ved ekstreme værforhold. Himling spaltepanel papp..5 Tett balkonggulv. Tett balkonggulv med finerplater papptekking. Himling spaltepanel papp. Himling..0 Generelt. Diffusjonssperre plastfolie leveres til himlinger mot «kaldt loft» eller yttertak - ikke til etasjeskiller. Til panelte himlinger i etasjeskillere leveres papp..1 Himling i kjelleretasje. 13 mm gipsplater..2 Himling i underetasje, 1 etasje 2 etasje. 12 mm hvite, folierte sponplater, 60 x 120 cm, med synlige V- fuger for skjult spikring himlingslekter..3 Himling under annen leilighet. Stål lydbøyler, nedlekting, 13 mm gipsplater 12 mm hvite folierte sponplater, 60 x 120 cm, med synlige V-fuger for skjult spikring..4 Himling over inntrukket parti, ved balkong/ terrasse inngang. Spaltepanel utvendige kledningsbord ett lag papp..5 Takutstikk over balkong/terrasse på gl. Spaltepanel utvendige kledningsbord ett lag papp..6 Innkledning ståldragere i boligrom. Vegg himlingsplater nødvendige spikerslag..7 Himling behandlede trefiberplater ehandlede trefiberplater kan leveres etter nærmere beskrivelse. Flikking/toppstrøk etter montering besørges kunde..8 Trepaneler. Det kan leveres skyggepanel med skrå kant, gran eller furu, 1. sort i stedet for standard himlingskledning. Noen andre paneltyper kan leveres etter nærmere tale..9 ehandlede trepaneler. Malte eller beisede trepaneler kan leveres etter nærmere beskrivelse. Flikking/toppstrøk etter montering besørges kunde..10 Himling under støpt dekke eller dekkeelementer. Det kan leveres nedlekting i lydbøyler, 13 mm gipsplater 12 mm hvite, folierte sponplater. C6 Vinduer utvendige dører..0 Generelt. Dører vinduer leveres i henhold til anmeldelsestegningen, i hvit farge. Dører leveres med hvitmalt karm. Inngangsdører settes inn på byggeplassen. lle vendbare vinduer, unntatt de som er lere enn 80 cm leveres med barnesikring. Til alle vinduer balkongdører leveres 3-lags energiglass med argongass. Vinduer leveres som standard med hele ruter med eventuelle utenpåliggende sprosser. Vinduer, unntatt takvinduer har U-verdi 1,0 W/m²K. Inngangsdører balkondører har U-verdi ca.1,2 W/m²K. Se sortimentoversikt side 30-31, vedrørende standard typer oppdeling. Vinduer med god isolasjonsevne vil ved enkelte værforhold dugge utvendig. Harpiksgjennomslag kan gi gulning. Flikking toppstrøk må besørges kunde..1 Vinduer i trevegg. Vinduer i elementer leveres ferdig innsatt fra fabrikk. Fasader med mye glassareal enkeltvinduer større enn monteres på byggeplass..2 Vinduer dører i murvegg. Vinduer dører settes inn dyttes. Innpussing besørges kunde. (Sålbenkebeslag leveres ikke.).3 Inngangsdør. Isolert dør med glassfelt med 2-lags glass (utenpåliggende sprosse) eller sidefelt. Dørene leveres i hvitmalt utførelse med hvitmalt karm. ndre typer leveres mot prisjustering med forbehold om leveringstid..4 alkong- terrassedør. Isolert dør med flerpunkts lukking brems for låsing i luftestilling..5 Skyvedør

16 enevnelse eskrivelse, anmerkning.6 Takvindu. Leveres åpningsbart. Inndekningsbeslag utforing leveres til innredete rom. Leveres med 3 lags isolerglass med U-verdi 1,4 W/m²K eller bedre. Takvinduer anbefales ikke i snørike områder, må holdes fri for snø. Se pkt C3.12 C3.14 F Utenpåliggende vindussprosser. Leveres montert i henhold til anmeldelsestegningen..8 Sikkerhetsglass Leveres i henhold til kr i teknisk forskrift..9 Gjennomgående sprosser. Kan leveres mot pristillegg med forbehold om godkjent varmetapsberegning..10 Lydvindu. Det kan leveres spesielt lydisolerende glass i vinduer balkongdører. Eventuelle andre lydisolerende tiltak må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. Det taes forbehold om dårligere U-verdi..11 Vinduer med forbedret isolasjonsverdi. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..12 rannisolerende vindu. Vinduer som tilfredsstiller EI 30 eller EI 60 kr..13 ndre typer vinduer. Det kan leveres andre typer glass, som f eks selvrensende solvisende etter nærmere beskrivelse..14 Solskjerming. Godt isolerte bygg kan være utsatt for overoppheting i deler året. Det er viktig at vinduer i utsatte fasader utstyres med solskjerming. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..15 Dørstopper til ytterdør. C7 Innvendige vegger..0 Generelt. Vegger markert på anmeldelsestegningen med heltrukket strek er med i leveransen. Murvegger stiplede vegger inngår ikke i leveransen. Veggene kan bli bygget bredere enn oppgitt for å gi plass til søyler, rør eller kanaler. Eventuell mineralull leveres i klasse Lettvegger. 98 mm stendere med 12 mm sponplater på hver side 1 spikerslag. (2 stk. spikerslag hvis det leveres stående panel.).2 Skyvedørsvegger. 98 mm stendere med 12 mm sponplater på hver side. 1 spikerslag (2 stk. spikerslag hvis stående panel.) Karm for skyvedør settes sammen på byggeplassen. Skyvedører er terskelfrie..3 ærevegger. 98 mm stendere med 2 stk. spikerslag 12 mm sponplater på hver side..4 ærende vegg under annen leilighet. Som pkt. 3, men med 100 mm mineralull ekstra 13 mm gipsplate på hver side..5 Vegger mot kaldt rom i 2. etasje. 12 mm sponplater, innlekting med 50 mm mineralull, diffusjonssperre plastfolie, stendere (del takstol), 150 mm mineralull vindtett plate..6 Lydvegg mellom separate leiligheter. Leveres som element som 2 stk. atskilte vegger med mellomrom, oppbygd stendere med bredde 98 mm, 100 mm mineralull, gips- sponplater..7 Innvendig utlekting utvendige murvegger i underetasje/kjeller. Leveres som vist på anmeldelsestegningen. 68 mm bindingsverk som er trukket ut fra murvegg, 100 mm mineralull, papp 12 mm sponplater. Det er forutsatt 250mm isolert lettklinkermur eller annen isolert grunnmursløsning. Det anbefales utvendig isolert grunnmursløsning pga fuktsikring. lternative grunnmursløsninger krever varmetapsberegning..8 Utlekting innvendige murvegger. Leveres som vist på anmeldelsestegningen. 48 mm lekter 12 mm sponplater..9 Vegger i bad, dusjrom vaskerom. 98mm stendere, 11mm OS plate 13mm gipsplate..10 Vegg for vegghengt klosett. Innkassing sisterne i henhold til anmeldesestegning. Se pkt E2.4. For toalettrom med livsløpsstandard skal toalettveggen forsterkes med 11mm OS plate..11 Trepaneler. I stedet for sponplater kan det leveres 145 mm skyggepanel med skrå kant, gran eller furu, 1. sort. Stående eller liggende panel etter valg. Noen andre paneltyper kan leveres etter nærmere tale

17 enevnelse eskrivelse, anmerkning.12 ehandlede trepaneler. Grunnede trepaneler kan leveres etter nærmere beskrivelse. Flikking/toppstrøk etter montering besørges kunde..13 Malte plater. Det kan leveres malte plater etter nærmere beskrivelse. Sparkling hjørner flikking/toppstrøk etter montering besørges kunde. Se pkt C Isolering innvendige vegger. Det leveres 100mm isolasjon til vegger rundt bad, dusj, vaskerom WC. I øvrige vegger leveres isolasjon mot pristillegg..15 aderomspanel. Det kan leveres 11mm baderomspanel med kryssfinerkjerne i stedet for gipsplater. Hjørnelister sokkellister til våtsone medsendes. Forbehold om leveringstid. C8 Innvendige dører åpninger..0 Generelt. Leveres i henhold til anmeldelsestegningen. Stiplede dører inngår ikke i leveransen. Det leveres flate terskler mot alle rom, unntatt mot våtrom ved tofløyede dører, hvor det leveres en anslagsterskel. Dørvridere leveres stålfarget..1 Dører. Leveres som hvite formpressede speildører med hvitmalte karmer. Sår i overflate kan oppstå under transport montasje. Harpiksgjennomslag kan gi gulning. Flikking eller toppstrøk besørges kunde..2 Åpninger. Leveres som utforing i ubehandlet furu for tilpassing på byggeplassen..3 Inspeksjonsluke. 1 stk leveres i 2. etasje der kanal er plassert bak knevegg. Leveres grunnet i hvit farge..4 Inspeksjonsluke til øvrige hulrom bak knevegger. Kan leveres til øvrige knevegger (minst 1 m høye) i 2. etasje. Leveres grunnet i hvit farge..5 ehandlede innvendige bueåpninger. Kan leveres i lakkert eller hvitmalt utførelse. Harpiksgjennomslag kan gi gulning..6 Isolert dør mot uoppvarmet kjeller..7 rannisolerte dører. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..8 Lydisolerte dører. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..9 ndre typer dører karmer. Kan leveres etter nærmere beskrivelse med forbehold om leveringstid..10 Dørstoppere til innvendige dører. C9 Foringer listverk..0 Generelt. Listverk leveres hvitmalt i fallende lengder til byggeplassen. Spikring er synlig. Harpiksgjennomslag kan gi gulning. Flikking/toppstrøk må påregnes besørges kunde på behandlede flater. Spesialprofiler som ikke er nevnt i etterfølgende punkter leveres ubehandlet..1 Foringer til dører vinduer i utvendig trevegg. Leveres som hvite trefiberplater i ferdige lengder..2 Foringer til dører i innvendig trevegg. Leveres som hvitmalt i fallende lengder..3 Foringer til dører vinduer i utlektet murvegg..4 Gerikter til dører vinduer i trevegg utlektet murvegg..5 Feielister. Kun ved dørterskler..6 Taklister, unntatt til kjeller. Leveres som hvite trefiberplater i ferdige lengder. Kun til vegger markert med heltrukket strek på anmeldelsestegningen..7 Fotlister, unntatt til kjeller. Leveres ikke til våtrom

18 enevnelse eskrivelse, anmerkning.8 Overgangslist mot skrå himling. Glatt list ved overgang mellom vegg/tak skrå himling..9 Inntrukne fotlister..10 Fotlist i eik. Leveres i lakkert utførelse..11 Profilert listverk. Det kan leveres profilerte gerikter, fotlister taklister Til taklister i skråtak leveres pynteklosser i hjørnene. Gjelder ikke pkt C Lakkert listverk foringer. Leveres i heltre furu..13 Ubehandlet listverk foringer Leveres i heltre furu..14 Foringer gerikter til dører vinduer i murvegg..15 Hjørnelister til behandlede veggplater. Det kan leveres fleksible hjørnelister etter nærmere beskrivelse. Se leverandørens fargeutvalg. C10 Trapper..0 Generelt Flikking/toppstrøk på behandlede flater besørges kunde..1 Loftsluke. Loftsluke leveres i horisontal himling mot «kaldt loft», forutsatt at himlingen under «kaldt loft» er minst 2 m bred. Loftsluken leveres hvitgrunnet med nedtrekkbar stige. Til himlinger med trepanel leveres loftsluken i ubehandlet furufylling..2 Innvendig trapp. Leveres i åpen utførelse, med eiketrinn hvitmalte vanger gelender. Hvitmalt barnesikringslist i trinnene. Leveres med håndlist på begge sider spilevegg/ rekkverk som vist på anmeldelsestegningen. Kan leveres i andre materialer utførelser mot prisjustering..3 Trappegrind..4 Sklisikringslister i innvendig trapp. Det kan leveres sklisikringslister til alle trappetrinn..5 Utvendig trapp til leilighet med hovedinngang i 2.etasje..6 Utvendig trapp/rampe gulv ved inngangsparti. Trinn, vanger stolper leveres i metall. Rekkverk leveres i tre. Kan leveres som spaltegulv i trykkimpregnert utførelse etter nærmere beskrivelse..7 Utvendig trapp til balkong. Kan leveres som spaltegulv i trykkimpregnert utførelse. redde antall trinn må beskrives i hvert enkelt tilfelle. C11 Kjøkken-, garderobe- baderomsinnredninger..0 Generelt. Innredninger leveres behandlet fra fabrikk ifølge anmeldelsestegning sortimentsoversikt. lle skap unntatt høyskap hjørnebenker leveres ferdig sammensatt fra fabrikk..1 Kjøkken,- baderomsinnredning garderober. Det er inkludert en innredningspakke til kjøkkeninnredning med kjøkkenventilator, baderomsinnredning garderober i standardprisen til en verdi som er fastsatt basert på husets areal. Kunden skal i samarbeid med entreprenørens kjøkkenleverandør få utformet den endelige innredningspakken. Verdien på innredningspakken skal være presisert i kontrakt. C12 Diverse hjelpematerialer..1 Tildekningsmaterialer. Ca. 140 m² plastfolie leveres. (210 m² leveres ved ekstra store leveranser.).2 Forankringsjern for takstoler. ntall dimensjoneres leveres i henhold til lokale vindlaster

19 enevnelse.3 jelkesko beslag til bærende trekonstruksjoner. Leveres etter behov. eskrivelse, anmerkning.4 Spiker, lim o. l. Leveres kun til arbeider entreprenøren utfører. Spiker lim, som er spesielt nevnt under andre punkter leveres så til..5 Ståldragere i trekonstruksjonen. Gjelder ståldragere i trekonstruksjonen (over topp grunnmur). Ståldragere i grunnmuren, se post 2.4. D LIKKENSLGER- OG VENTILSJONSREIDER D1 eslag, takrenner nedløp..0 Generelt. lle beslag takrenner leveres i overflatebehandlet stål/ aluminium, sort farge. ndre farger kan leveres mot prisjustering, med forbehold om leveringstid..1 Takrenner. Renne 120 mm..2 ordtakbeslag..3 Nedløpsrør. Trakt, bend 70 mm nedløpsrør med festeklemmer utkast/bend. Eventuell tilkobling til drenering ordnes kunde..4 Overgangsbeslag vegg..5 Vinkelbeslag balkong. eslag mot vegg..6 Dør- vindusbeslag i trevegg..7 Sparkeplate under ytterdør i trevegg. Leveres for montering på byggeplassen..8 Vinkelbeslag vegg/tak vinkelrenne. Kun for tak med betongtakstein..9 Dør- vindusbeslag i murte/støpte vegger..10 eslag til pipe. Gjennomføringsbeslag, pipefotbeslag, pipehatt, toppdekning eller heldekkende pipebeslag kan leveres etter nærmere beskrivelse. Monteres pipemontøren. D2 Ventilasjon..0 Generelt. Ventilasjon skjer via et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. oligene er ventilert i henhold til teknisk forskrift..1 alansert ventilasjon. Det leveres mekanisk trekk fra våtrom, WC, boder kjøkken. Mekanisk tilførsel friskluft leveres til stuer soverom. Det levere trekkskanaler veggventil, trykkvakt til kjøkkentrekk. Friskluften forvarmes trekksluften i en varmeveksler med elektrisk ettervarme. Et finfilter for filtrering pollen støv er inkludert. Styringsbryter på vegg. Vi tar forbehold om at det i enkelte tilfelle ikke er mulig å nå frem med kanaler til alle rom, eller at det blir nødvendig med nedforede himlinger eller synlig innkassinger kanaler. Ventilasjonsanlegg må vedlikeholdes iht. leverandørens driftsinstruks..2 Takhatt. Leveres i sort farge. Rød kan leveres mot prisjustering..3 ndre typer varmegjenvinner /varmepumpe til ventilasjonsanlegg. Kan leveres etter nærmere beskrivelse..4 Veggventil. Ekstra frisklufttilførsel kan være nødvendig ved bruk kraftige kjøkkenventilatorer ildsted.5 Tilluftkanal med utvendig ventilrist til Kan leveres etter nærmere beskrivelse. ovn/peis..6 Tilleggsutstyr til ventilasjonsanlegg. Det kan leveres tilleggsustyr som f eks ekstra forseringsbrytere (maks 3), styringsbryter med nattsenking temperatur, bevegelsessensor, kanaldeksel mellom aggregat himling osv. Se leverandørens brosjyre

20 enevnelse eskrivelse, anmerkning E RØR- OG SNITÆRREIDER E1 unnledninger. Det kan leveres følgende bunnledninger: Vannledning frem til med stoppekran, som plasseres over gulv, eventuell vannmåler. vløpsledninger med forgreininger frem til overkant støpt gulv, oppstikk sluk i hus med kjeller, underetasje eller kjellerløse hus med støpt gulv på grunn. For kjellerløse hus med bjelkelag sluttes løpsledninger med forgreininger ved underkant bjelkelag. Jordingsmuffe for løpsrør. For utvendige ledninger, se post 1.2. E2 Innvendige rør- sanitærinstallasjoner..0 Generelt. Sanitærutstyr i hvit farge som standard. Ett-greps blandebatteri leveres forkrommet. Merkostnader i forbindelse med eventuelt "lukket løpssystem", som krever spesielle klosetter, dobbel lufting osv., belastes kunden i hvert enkelt tilfelle. Stiplet utstyr eller opplegg til dette inngår ikke i grunnprisen. De enkelte rom utstyres i henhold til anmeldelsestegningen, som bestemt nedenfor. Det leveres automatisk lekkasjestopper ved vanninstallasjoner i rom uten sluk..1 vløpsledninger. Leveres i plast. Leveres komplett fra oppstikk i henhold til grunnmurstegningen. vløpsrør som føres gjennom annen boenhet leveres i støydempende materiale. Rør for innvendige taknedløp leveres i støydempende materiale med kondensisolasjon..2 Forgreininger for varmt kaldt vann. Leveres i utførelse «rør i rør». Rørene legges skjult i støpt gulv, i trevegger eller i himlinger. Eventuelle rør på murvegg legges synlig. Det leveres skap til sammenkobling kaldt varmtvannsrør (rørfordelingsskap)..3 Kjøkken. 1 stk. blandebatteri med svingbar tut på oppvaskbenken, uttak for tilkobling oppvaskmaskin monteres i oppvaskbenken..4 ad/dusj/wc/vaskerom. Utstyr i henhold til anmeldelsestegningen kan være. adekar med frontpanel eventuelt endepanel, samt blandebatteri med vannbesparende hånddusj. Hjørnebadekar med frontpanel, samt blandebatteri med vannbesparende hånddusj. Vannbesparende dusj, komplett med dusjbatteri, slange veggholder. Servant med vannlås blandebatteri. Vannlås blandebatteri. (Leveres til baderomsinnredning med heldekkende servantplate.) Vannbesparende klosett med sete lokk. idé. 200 l varmtvannsbereder med skoldingssikring (120 l hvis bereder er tegnet i kjøkkeninnredning). Vegghengt klosett med lekkasjesikringskasse overløp. Ved montasje i andre rom enn våtrom skal det leveres fuktføler magnetventil i vegger med innebygde sisterner. Til vaskerom leveres så: 1 stk. blandebatteri med kobling for vaskemaskin til separate vaskerom. 1 stk. kran til vaskemaskin til kombinert bad/vask. 1 stk. løp for vaskemaskin. Til bad, dusj vaskerom leveres: 1 stk. sluk til gulv ved trebjelkelag

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 1.Etasje Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 2.Etasje STANDARD

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

Tekniske opplysninger og leveranseomfang: Alt.3. A Komplett byggesett. 10.04.2014.

Tekniske opplysninger og leveranseomfang: Alt.3. A Komplett byggesett. 10.04.2014. Tekniske opplysninger og leveranseomfang: Alt3 A Komplett byggesett 10042014 DRAMMENSHUS & HYTTER (DHH) leveres etter følgende leverings- og materialspesifikasjoner (komplett byggesett): NB! Innredning/dører/vinduer

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig Prosjektnr. 2013053 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

Leveransebeskrivelse Berge Sag hyttekatalog

Leveransebeskrivelse Berge Sag hyttekatalog LEVERANSE BYGGEVARER: Byggesett for montering på støpt betongplate. Yttervegger Flytt rett inn Bygg selv Svillemembran 36x198mm ramme Dampsperre 36x198mm reisverk - PREKUTT 20cm mineralull isolasjon Vindsperre

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Mellom boliger / terrasse oppå Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BOLIGPROSJEKTET LJÅMO III

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BOLIGPROSJEKTET LJÅMO III LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BOLIGPROSJEKTET LJÅMO III GRUNN-, MUR- OG BETONGARBEIDER 1.1 Det leveres gravearbeider, vann- og avløpsledninger, ringmur av isolerte elementer, støpt plate på mark, pusset elementpipe,

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE 15.08.2014

LEVERANSEBESKRIVELSE 15.08.2014 LEVERANSEBESKRIVELSE 15.08.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Tak 3 2 Yttervegger i tre 3 3 Vinduer/ ytterdører 3 4 Balkong/ terrasse 3 5 Himling/skråtak 3 6 Gulv, bjelkelag og etasjeskiller 4 7 Innvendige

Detaljer

Leveransebeskrivelse for Eventyrhytter.

Leveransebeskrivelse for Eventyrhytter. Leveransebeskrivelse for Eventyrhytter. 21x70mm taklist i furu. Takklosser i innvendige hjørner mot skråtak. Gulvkonstruksjon for støpt dekke: 150mm svillremse. 48x148mm sviller. 48x198mm bunndrager. 50mm

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Dobbel hytte for salg på Ljosland. Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,-

Dobbel hytte for salg på Ljosland. Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,- Dobbel hytte for salg på Ljosland Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade og beliggenhet Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys

Detaljer

Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse 1 Leveransebeskrivelse Basert på TEK 1, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Revidert 9/21 Byggherre: Litlaberget utbyggningsselskap A/S Byggeadresse: Litlaberget B 7 Bolig nr

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Danebu Bygger varige verdier ny hytteserie Tinde Danebu Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive

Detaljer

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,-

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Hytte til salg på Lohnestrand Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og skaper

Detaljer

Hytte til salg i Lussevika. Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,-

Hytte til salg i Lussevika. Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,- Hytte til salg i Lussevika Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,- Bilder, fasade og beliggenhet Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHETER MED LIVSLØPSSTANDER 130M2 BRUKSAREAL FRA Kr. 2.500.000 Mesterhus forhandler:byggservice Egersund AS Fabrikkplassen 5 Egersund Tele 51495800 E-post ole@byggservice-egersund.no

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no MATERIALBESKRIVELSE Gjeldende fra 01.09.2013 www.solhytten.no OVERSIKT OVER VÅRE 23 HYTTEMODELLER Solvik Solli Solei Mostøl Fjellstøl Skuggestøl Sjøbris Solbu Solfonn Solstjerne Gamlestøl Bergstøl Soldyne

Detaljer

Flotte nye eneboliger

Flotte nye eneboliger Hunstad SØR Bodøs nyeste bydel Øveråsan Flotte nye eneboliger Nye eneboliger i vakre omgivelser på Hunstad Sør Muligheter for egeninnsats Utbygger: Drømmehus på Hunstad Sør Nå har du sjansen til å flytte

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG Sted dato For Lampholmen AS Forbruker/ e Hva er standard byggebeskrivelse? Etter å ha lest denne beskrivelsen skal du

Detaljer

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Mars 2016 4.00 BYGGESETTET Saltdalshus kan levere flere alternative tilvalg, blant annet pipe/peisovn, flere typer taktekking, ulike utførelser for panel/plater

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere.

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere. leveransebeskrivelse Skippergata 19 Hovedhus AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE VEGGER TAKVERK VINDUER DØRER GULV TRAPP LISTVERK Se plantegninger for spesifisering/måling av arealer. Sportsbod/balkonger/platt/utearealer

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge

Detaljer

Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes.

Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes. Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes. Dato: Leveransebeskrivelse Pollestadhagen 1-4 Tiltakshaver: Fjellveien 9 AS Bostedsadresse: Telefon arbeid: E-post: Telefon privat: Byggeadresse: Gnr.: 38

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Hus til salg på Svennevig. Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,-

Hus til salg på Svennevig. Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,- Hus til salg på Svennevig Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,- Eksteriør, fasade og beliggenhet Huset blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i huset

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

BESKRIVELSE PROSJEKTBOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN

BESKRIVELSE PROSJEKTBOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN BESKRIVELSE PROSJEKTBOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN Sted dato For Lampholmen AS Kunde Hva er standard byggebeskrivelse? Etter å ha lest denne beskrivelsen skal du vite det meste om hva som følger med boligen.

Detaljer

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Jærbygg AS Prosjekt: Lyetoppen - Felt D. 2- mannsbolig 13019-13024 Revidert dato: 25-02- 13 Etasje: 1 Vindfang Stue/trapp/kjøkken/ allrom Dusj/WC Sponplater Avre7ng Parke;underlag lamell eikeparke; Sponplater

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: 03.01.13 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,-

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Hytte til salg på Svenneviksheia Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 0000000-000 Revisjon nr: 2 Dato: 19.12.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

Type B2-B Bolig NR 4D 2-plansbolig (Sør) Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-B Bolig NR 4D 2-plansbolig (Sør) Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport/bod Papp Icopal Sort Glasstak/Inngang 300 x 80cm Herdet/

Detaljer

Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse 1 Leveransebeskrivelse Basert på TEK 10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Litlaberget utbyggningsselskap A/S Byggeadresse: Litlaberget B 12 Bolig

Detaljer

Type B2-B Bolig 4C 1-plansbolig (Sør) Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-B Bolig 4C 1-plansbolig (Sør) Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND

LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND Versjon 02.Mars 2013 PROSJEKT: FALKHYTTEN FORHANDLER: Slettedal Prosjekt AS Adresse: Julsundet 355, 6409 Molde KUNDE (forbruker/kjøper): Navn:... Byggeadr.:... Hustype:...

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Rondane Bygger varige verdier Rondane 67 Tinde Rondane 67+ er en arealeffektiv hytte med praktisk isolert bod-/vaskerom ved inngangsparti. I første etasje er det to soverom,

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: 03.09.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: SørbøHagane B04/BK2 -firemannsbolig 2stk opprettet 23.04.2013 Revisjon nr: rev. 12.08.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Isola

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: 5 Dato: 03.09.2014 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Dubbelkrum Skarpnes Rød uten belegg Garasje papp sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

BASIS LEVERANSEBESKRIVELSE FOR Tandem, Beinhaugen

BASIS LEVERANSEBESKRIVELSE FOR Tandem, Beinhaugen BASIS LEVERANSEBESKRIVELSE FOR Tandem, Beinhaugen PARTENE Tiltakshaver: Tiltakshaver: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postnr: Poststed: Byggeadresse: Leverandør: Foretaksnr.: Beskrivelsen gjelder for

Detaljer

Naustvika 4 eneboliger i kjede Generell byggebeskrivelse og romskjema Klar til innflytting

Naustvika 4 eneboliger i kjede Generell byggebeskrivelse og romskjema Klar til innflytting 1 Ver 100316 NB: Dette er en foreløpig beskrivelse. Den endelige vil være en del av kontrakten. Generelt Boligene leveres klar til innflytting. Før overlevering avholdes ferdigbefaring med kjøper, slik

Detaljer

HEIMBOHUS. Precut byggesett helårsbolig Heimbo 85. www.heimbohytter.no HUS 85 KVM. KOMPLETT FRITTSTÅENDE BYGGESETT INKLUSIVE ISOLERT STÅLPIPE

HEIMBOHUS. Precut byggesett helårsbolig Heimbo 85. www.heimbohytter.no HUS 85 KVM. KOMPLETT FRITTSTÅENDE BYGGESETT INKLUSIVE ISOLERT STÅLPIPE HEIMBOHUS Precut byggesett helårsbolig Heimbo 85 HUS 85 KVM. KOMPLETT FRITTSTÅENDE BYGGESETT INKLUSIVE ISOLERT STÅLPIPE HEIMO JOHANSEN byggesenter Heimbo hus 85 m2 Vår største hyttemodell ble gjort om

Detaljer

Sted: Holterdalen i Rauland Modell: Reisverk Dato: 02.01.2014

Sted: Holterdalen i Rauland Modell: Reisverk Dato: 02.01.2014 Byggebeskrivelse. Reisverk Rauland Hytteutvikling Hyttemodell "oppstuguhytte" grunnflate på 86,4 m2 på tomt 406 og 407 i Holtardalen, Rauland, tomtestørrelse ca. 5-600 m2 Sted: Holterdalen i Rauland Modell:

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER À jour pr. januar 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt ved Øysundet

Detaljer

Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse Leveransebeskrivelse ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG EET prosjekt- Oslogata Revisjon 1, dato: 07.11.2012 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET UTVENDIG Vannutkaster SPORTSBOD Støpt

Detaljer

SJEKKLISTE FOR HUSSERIEN NOSTALGI Oppmelding til produksjon

SJEKKLISTE FOR HUSSERIEN NOSTALGI Oppmelding til produksjon SJEKKLISTE FOR HUSSERIEN NOSTALGI Oppmelding til produksjon Kunde nr.: Tiltakshaver: Byggeadresse: Postnr.: Kommune: Fax: Varmetapsberegning dat: Poststed: Tlf. dagtid: Tlf. privat: Siste rev. dato 1:50

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Krabbavigå Jåsund BB2-206 Revisjon nr: 1 Dato: 19.11.13 Dato: 16.06.14/26.08.14 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Listetekking

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: 1 20.11.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge Kommentar Aluminium

Detaljer