Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller per e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 87/12 PS 88/12 PS 89/12 RS 16/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Orienteringer RS 17/12 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller - 5 rapporter PS 90/12 Suppleringsvalg av Jordskiftemeddommere PS 91/12 PS 92/12 PS 93/12 PS 94/12 PS 95/12 PS 96/12 Søknad om tilskudd til TV-aksjonen NRK Amnesty International 2012 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Skoganvarre Villmark AS Tidsbegrenset skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning Nye styringsdokumenter i Finnmark Miljøtjeneste, godkjenning av nye vedtekter Vurdering av Porsanger boligstiftelse Rapport vedrørende utført salgs-, skjenke og røykekontroll 7.-8.juli 2012

3 PS 87/12 Godkjenning av innkalling PS 88/12 Godkjenning av saksliste PS 89/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 16/12 Orienteringer RS 17/12 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller - 5 rapporter Se sak PS 96/12 for behandling av lovbrudd

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/578-4 Arkiv: 033 Saksbeh: Silje Marlen Coucheron Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/12 Formannskapet Kommunestyret Suppleringsvalg av Jordskiftemeddommere Saksutredning Porsanger kommune har valgt 12 jordskiftemeddommere. Valg av jordskiftemeddommere skjer etter reglene i domstollovens kapittel 4. Valgbare er de som har fylt 21 år, med en øvre aldersgrense på 70 år, som er vederheftige og valgbare ved kommunevalg. De som velges skal være kyndige i de saker som jordskifteretten vanligvis behandler i kommunen. Det bør velges medlemmer med forskjellig bakgrunn og alder. Det fastsatte antallet gjelder samlet for kvinner og menn, slik at det ved valg av 12 jordskiftemeddommere, skal velges 6 kvinner og 6 menn. Generelle krav til de som skal velges: - tilstrekkelige norskkunnskaper, - forstå norsk tale og tekst - personlig egnet til oppgaven, - må kunne følge forhandlingene i retten, forstå og ta stilling til problemstillingene, samt gi uttrykk for sin mening - ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene, - ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, - stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen - være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. Utelukket fra valg er: - Stortingets representanter og vararepresentanter, - Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, - Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, - Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,

5 - Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet, - Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre - Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, - Praktiserende advokater og advokatfullmektiger - Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget Utelukket til valg grunnet vandel er: - Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, - Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, - Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, - Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, - Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen. - Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. En person kan kreve fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettmedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som lagrettmedlem eller meddommer. Jordskiftemeddommere for perioden Jon Nikolaisen (2) Bente Gabrielsen (2) Bengt Danielsen (2) Vally Persen (2) Trygve Myrmel (2) Ann Britt Birkely (2) Thorleif Persen (2) Solveig Tangerås (2) Eiolf Paulsen (2) Margit Mathisen (1) Willy Aronsen (2) Else Samuelsen (1) Kurt Roger Pedersen (2) Gunn Movik (1) Erling Moe (1) Jon Ole Johnsen (1)

6 Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget. Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med 67 i domsstolloven. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist. Vurdering Jmf. Domstollovens 66 første ledd, skulle valget av jordskiftedommere vært gjennomført innen , med rapporteringsfrist innen jmf domstollovens 69, andre ledd. Porsanger kommune har oppfordret allmennheten til å foreslå kandidater til valget gjennom kommunens hjemmesider, frist for forslag ble satt til mandag 13.august Formannskapets forslag legges ut til offentlig ettersyn etter formannskapets møte den 23. august og eventuelle innvendinger legges behandles av formannskapet i ekstraordinært møte før saken legges frem under kommunestyrets møte den 6. september. Dette gir en ettersynsperiode på 2 uker. Innkomne forslag, foreslått av seg selv eller andre: 1 Atle Michael Hove - valgbar 2 Ingrid Marie Sjøveian ikke valgbar grunnet alder. 3 Unni Amundsen 4 Gudmund Hansen 5 Stein Even Fjellaksel 6 Kari Bianca Nyby 7 Mads Ørjan Paulsen Det bemerkes at flere av jordskiftemeddommerne fra forrige valg har sittet for 2 perioder, det gjøres oppmerksom på at disse nå har rett til å innvilges fritak. Jon Nikolaisen sitter i kommunestyret og er av den grunn ikke valgbar for ny periode. Det anbefales at de som har sittet sin første periode etter forrige valg, velges inn til ny periode grunnet kjennskap til de saker som jordskifteretten behandler. I tillegg velges inn de av innkomne forslag som er valgbare. Bente Gabrielsen er eneste person som videreføres fra forrige periode, som har sittet som meddommer i mer enn 1 periode tidligere. Siden vervet er en borgerplikt er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta imot valg. Valgte jordskiftemeddommere for perioden Erling Moe Jon Ole Johansen Atle M. Hove Gudmund Hansen Stein Even Fjellaksel Mads Ørjan Paulsen Margit Mathisen Else Samuelsen Gunn Movik Unni Amundsen Kari Bianca Nyby Bente Gabrielsen

7 3 av disse jordskiftemeddommerne er ikke valgbar. Disse må derfor byttes ut. Erling Moe Jon Ole Johansen Else Samuelsen Rådmannens innstilling Finnes ikke i AA registeret Finnes ikke i Porsanger Ikke valgbar på grunn av alder Kommunestyret i Porsanger bytter ut følgende 3 valgte meddommere Erling Moe Jon Ole Johansen Else Samuelsen Følgende personer velges som jordskiftemeddommere: Alf Johansen Berit Anne Guttorm Tom Erling Henriksen

8 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 223 Saksbeh: Silje Marlen Coucheron Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 91/12 Formannskapet Søknad om tilskudd til TV-aksjonen NRK Amnesty International 2012 Saksutredning TV-aksjonen gjennomføres søndag 21.oktober. Årets aksjon er tildelt Amnesty International og de innsamlede midlene skal gå til arbeidet med å avdekke og stanse brudd på menneskerettigheter flere steder i verden Hver dag blir mennesker forfulgt, fengslet og torturert fordi de kjemper for andres og sin egen frihet. I 50 år har Amnesty dokumentert overgrep og grusomheter, stanset tortur og forfølgelser, og gitt beskyttelse til mennesker som gjør opprør. Amnesty etterforsker, informerer og aksjonerer. Over 300 etterforskere intervjuer fanger, følger rettssaker, snakker med menneskerettighetsgrupper og med familiene til de som utsettes for overgrep. Det skrives rapporter som spres i alle tenkelige informasjonskanaler. Amnesty har kapasiteten til å gjennomføre en hasteaksjon for å få en fange løslatt. På det meste har mennesker verden vært samlet innen 24 timer. I Porsanger er det nedsatt en egen aksjonsgruppe med ordfører Knut-Roger Hanssen som aksjonsleder. Porsanger er delt opp i bøssebærer roder. Svært mange frivillige er og blir engasjert til å gjennomføre aksjonen. Mottakerbanken vil holde åpent på søndag for å telle opp innsamlete midler. Rådmannens innstilling Porsanger formannskap støtter TV-aksjonen Amnesty International og bevilger kr fra formannskapets konto Formannskapet anmoder befolkningen i Porsanger også å støtte TV-aksjonen. Befolkningen bes ta vel i mot bøssebærere, og dersom noen ikke får anledning å gi støtte direkte til bøssen, så anbefales at støtten sendes TV-aksjonens innsamlingskonto: Porsanger kommune anmoder alle lag og foreninger om å stille opp slik at alle områder i kommunen får en bøssebærer på besøk.

9 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: U63 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 92/12 Formannskapet Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Skoganvarre Villmark AS Dokumenter i saken Søknad om skjenke- og serveringsbevilling Firmaattest Skatteattest Tegning av lokalet Attester Bakgrunn Alkohollovens bestemmelser paragraf 1-6. Bevillingsperioden: Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Saken behandles av formannskapet etter delegert myndighet. Alkohollovens krav i forbindelse med kommunale skjenkebevillinger: 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

10 Saksutredning Skoganvarre Villmark AS er ett Aksjeselskap hvor Kari Aulis Anttonen, Pentti Kalevi Kokko og Ulf Henry West er aksjeeiere. Aksjeselskapet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer juli 2012 tok Skoganvarre Villmark AS over driften av det som tidligere var Skoganvarre Turist og Camping AS. Skoganvarre Villmark AS søker om serverings- og skjenkebevilling for deres lokale, samt terasse/uteområdet tilhørende bygget. Vurdering Eier av Skoganvarre Villmark fikk sent i mai beskjed om at daværende eier av serveringsskjenkested ikke har søkt om videre bevilling for skjenking, og dermed ikke kan drive stedet i 3 måneder på tidligere eier bevilling slik først antatt. Søker fikk innvilget midlertidig bevilling frem til slik at søker rakk å få i orden alt av nødvendige papirer. Det ble satt betingelser om at frem til neste behandling skulle styrer ha bestått etablererprøve for servering, eller levere dokumentasjon på at vedkommende innehar slik kompetanse. Dokumentasjon på kunnskap innen mathygiene utstedt fra Livsmedelssäkerhetsverket i Finland er mottatt, denne er ikke godkjent som tilstrekkelig i forhold til norsk lov om etablererprøve. Styrer har avlagt og bestått etableringsprøve i henhold til serveringslovens 5 den Styrer og stedsfortreder skulle også ha bestått kunnskapsprøve for skjenking av alkoholholdig drikke, eller levere dokumentasjon på at vedkommende innehar slik kompetanse. Dokumentasjon på kunnskaper i forhold til finsk alkohollovgivning mottatt, denne er ikke godkjent i forhold til norsk lov. Styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøven for skjenking av alkoholholding drikk i henhold til alkohollovens bestemmelser 1-7 den Stedsfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven for skjenking av alkoholholding drikk i henhold til alkohollovens bestemmelser 1-7 den Videre skulle det leveres tegning over skjenkeområde og skatteattest til Porsanger kommune. Disse er mottatt og godkjent. Skoganvarre Villmark AS har ikke hatt skjenkebevilling tidligere, det er ikke mottatt noen klager på utøving av bevilling fra høringsinstanser pr Skoganvarre Villmark AS har endret sin stedsfortreder til Marjo Ihalempiä Rådmannens innstilling Det gis serveringsbevilling til Skoganvarre Villmark AS v/pentti Kalevi Kokko i Skoganvarre fra og med Bevillingen gjelder så lenge Skoganvarre Villmark AS drives som nevnt i søknad. Endringer i lokalet og eierskifte krever ny søknad. Skoganvarre Villmark AS v/ Pentti Kalevi Kokko gis skjenkebevilling for øl,vin og brennevin. på Skoganvarre Villmarks lokaler og terasse/uteområde tilhørende bygget:

11 Det gis følgende bevilling fra og med fram til For Skoganvarre Villmarks lokaler: Mandager torsdager, øl og vin i tiden kl til kl Mandager torsdager, brennevin i tiden kl til kl Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for øl og vin i tiden kl. 13:00 dag til kl. 03:00. Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for brennevin i tiden kl. 13:00 til kl. 03:00. For uteskjenking i begrenset område/terasse tilhørende bygget: Alle dager for skjenking av øl og vin i tiden kl til kl Det gis ikke bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent. Pentti Kalevi Kokko godkjennes som styrer for bevillingen med Marjo Ihalempiä som stedsfortreder. Tidsinnskrenkinger for skjenking av alkoholholdig drikk: Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det minnes om alkohollovens 4 1 nest siste ledd: Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må være opphørt senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Utover dette skal bevillingene utøves i hht serveringsloven, alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.

12 Porsanger kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: U63 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 93/12 Formannskapet Tidsbegrenset skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning Saksutredning Porsanger kommune, PK har opprettet 2 skjenkebevillinger for enkelt bestemt anledning som kan brukes i forbindelse med arrangement som ikke inngår i kategorien Sluttet lag. Vi har pr. dags dato flere arrangement som stadig vokser seg større. Disse arrangørene har måttet låne bevilling fra skjenkesteder som har fast bevilling. Dette er ikke en god løsning da det er bevillingshaver som må stå til ansvar for eventuelle lovbrudd. Dette gjør det for mange arrangører vanskelig å få låne bevilling til sine arrangementer da utlåner frykter eventuelle sanksjoner som kan ramme dem. Prisen på dette er satt til kroner 600,- pr dag. PK har fått tilbakemelding på at prisen for å benytte seg av skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning er for høy. Dette gjelder de mindre aktørene som ønsker å ha ett tilbud om alkoholservering til sine gjester uten å nødvendigvis ha stor omsetning på det. Vurdering Av hensyn til de små arrangementene i kommunen vurderer administrasjonen det som riktig å se på en løsning som er rettferdig for alle typer arrangement uavhengig av størrelse. Alternativ 1. Ved å senke prisen til kroner 300,- pr. dag vil mindre arrangører kunne tilby alkoholservering på sine arrangement uten å tape på det. Dette betyr at alle som søker om skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning betaler samme pris uavhengig om mengden skjenket alkohol. Alternativ 2 Arrangør rapporterer ved endt arrangement antall liter solgt alkohol.

13 Dette medfører en del ekstra arbeid for arrangør og saksbehandler, men gir derimot PK bedre oversikt over den totale mengden skjenket alkohol i løpet av ett år. Det er den mest rettferdige måten å beregne skjenkeavgiften på, med tanke på arrangementets størrelse og prisen de ender opp med å betale. Kommunen skal fastsette gebyr for salgs- og skjenkebevillinger jfr. alkohollovens 7-1. Beregning av gebyr foretas ut fra alkoholforskriftens 6-2. For tiden utgjør gebyrene: Skjenking: 0,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe I (øl/rusbrus) 0,94 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe II (vin) 3,07 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe III (brennevin) Minstegebyret for skjenking for enkelt bestemt anledning settes til kroner 300,- Rådmannens innstilling Porsanger kommune endrer sin praksis for skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning. Arrangør rapporterer ved endt arrangement antall liter solgt alkohol. Kommunen skal fastsette gebyr for salgs- og skjenkebevillinger jfr. alkohollovens 7-1. Beregning av gebyr foretas ut fra alkoholforskriftens 6-2. For tiden utgjør gebyrene: Skjenking: 0,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe I (øl/rusbrus) 0,94 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe II (vin) 3,07 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe III (brennevin) Minstegebyret for skjenking for enkelt bestemt anledning settes til kroner 300,-

14 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: Saksbeh: Rudi Larsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 94/12 Formannskapet Kommunestyret Nye styringsdokumenter i Finnmark Miljøtjeneste, godkjenning av nye vedtekter Saksutredning Bakgrunn for saken er selskapets gjeldende vedtekter, og da spesielt innholdet i vedtektene 3. siste strekpunkt. Kommunene forplikter seg til å garantere for de investeringer som er gjort i kommunen og overta disse investeringene til kostpris ved eventuell fratreden i samarbeidet/selskapet. På eiermøtet i oktober 2010 ble styret anmodet om å arrangere en strategisamling der politisk ledelse og adm. ledelse deltok. Det ble her satt ned en arbeidsgruppe bestående av styret i FIMIL supplert med John Aase, Mona Skanke og Hilda S. Vuolab. Mandatet til gruppa var å utarbeide forslag til nye styringsdokumenter. Styringsdokumentene ble behandlet i styret den 17. oktober Dokumentene ble så lagt frem for behandling i ekstraordinær generalforsamling i Fimil den 1.desember Generalforsamlingen fattet her et enstemmig vedtak i saken. Generalforsamlingen vedtar å sende dokument eieravtale for Finnmark miljøtjeneste AS med endring i pkt ledd, til behandling og godkjenning i selskapets eierkommuner. De nye vedtektene samt de gamle vedtektene vedtatt på generalforsamling , og revisors beretning pr legges ved saken. Vurdering Vedtekter og eieravtalen er juridiske dokumenter som regulerer forholdet mellom eier og selskap. Dette innebærer at de respektive eierkommuner må vedkjenne nye vedtekter og ny eieravtale i ett og samme kommunestyre, og i samme sak. Kommunestyrene i alle eierkommuner må også vedta likelydende ordlyd i nye vedtekter og i ny eieravtale. I praksis innebærer dette at kommunestyret må vedta ordlyden som er lagt frem av generalforsamlingen. Målsetting er at samtlige kommunestyrer skal ha fattet vedtak i saken innen august 2012.

15 Skulle det være behov kan daglig leder i FIMIL svare på faktaspørsmål før det fattes vedtak i saken. Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner forslag til vedtekter og ny eieravtale som fremtidige styringsdokumenter for eierskap i Finnmark miljøtjeneste AS. De nye vedtektene og ny eieravtale erstatter eksisterende vedtekter.

16 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 037 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 95/12 Formannskapet Kommunestyret Vurdering av Porsanger boligstiftelse Saksutredning Rådmannen har satt ned et utvalg som har vurdert Porsanger boligstiftelse som forvalter av boligmassen til Porsanger kommune (PK). Vurdering fra gruppen framkommer under saksutredningen som følger: Porsanger boligstiftelse (PB) ble vedtatt etablert i PB ble etablert ved avholdelse av et stiftelsesmøte den Hovedgrunn til opprettelse var som følger: Politikerne mente den gang at det ikke lenger var samsvar mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Resultatet ble at det ble en forringelse av boligmassen. Prisen på kommunes utleieboliger før 1991 var prislagt til langt under markeds pris. Resultatet av dette var at leietakere ikke hadde rett til bostøtte ved søknad og lave inntekter til PK. PK skaffet til veie ved låneopptak fra Husbanken en del eneboliger, som ble solgt på tvangssalg. Etter hvert økte kommunens låneportefølje slik at det var fare for at andre byggeprosjekter ikke kom i gang grunnet for stor lånebelastning hos kommunen. PK hadde selv vedlikeholdet og holdt egne håndverkere for oppgavene som kom i de ulike boligene. Dette resulterte i prioriteringer som ikke var i samsvar med behovene. PB har i dag om lag 136 boliger hvorav 51 boliger er definert som tjenesteboliger. 5 er definert som ungdomsboliger. Dette er boliger som blir direkte tildelt for utleie av BP. Gjenværende 80 tildeles av sosialkontoret og fra hjemmetjenesten. Vurdering av økonomiske forhold, og ansatte i administrasjonen etc. Økonomi, jf. balanse fra Eiendeler herunder varige driftsmidler og omløpsmidler pr er kr Egenkapital, herunder opptjent egenkapital kr Totalt gjeld både kort og langsiktiggjeld, pr er kr Sum EK og gjeld kr

17 Budsjettert drift 2011 kortfattet oversikt. Det vises for øvrig til årsregnskap for 201, vedlegg nr. 3 De totale husleieinntekter er satt til 2011 kr Driftskostnaden er satt til kr Finanskostnader er satt til kr Resultat inntekter utgifter kr Nedbetaling av gjeld bl.a. til Husbanken. Husbankens nedbetalingsordninger, herunder avdragstiden for opptatte lån i en kommune eller kommunal stiftelse er pr. i dag satt til maksimalt 50 år. For privatpersoner er avdragstiden maksimalt 30 år. PB har ikke tatt i bruk denne muligheten fordi at PB ønsker å betale raskt ned på sine boliger. Dette kommer frem ved låneavtale for psykiatri og omsorgsboligene tatt i bruk 2005, avskrivningstiden er 25 år. I dette tilfellet er avskrivningstid og løpetid på lån det samme. Dette begrunnes med at boligene får en lang nedbetalingstid og i den tiden forringes boligen slik at nye vedlikeholds lån kan bli en fordyrende kostnad for PB. Det som imidlertid skjer grunnet kort nedbetalings tid på gjeld er at beboerne er med på å betale veldig høye husleier for å dekke inn PB nedbetalings politikk. I kommunal sammenheng har boliger i henhold til forskrift FOR (Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner) en avskrivningstid på 40 år for boliger. Dette betyr at avskrivningstid har direkte innvirkning på den husleie som beregnes. Om administrasjon. Det fremkommer ikke i regnskapet om ansettelser og lønninger fra administrasjonen. 1,7 årsverk benyttes i administrasjon for PB og lønnes ut fra Norconsult. Lønn blir omtalt i det som fremkommer i PBs eget orienteringsvedlegg nr. 2. Driftskostnader jf. forretningsførsel er angitt å være for 2010 kr ,- Dvs. 13 % av PB inntekter. Til sammenligning var det i % av PB inntekter. I 2011 har boligstiftelsen utover dette utbetalt ca i lønn. Dette gjelder bl.a.en fast vedlikeholds medarbeider, med kr ,- andre håndtverkere med kr ,- I tillegg noen andre små utbetalinger, ser ut som ferievikarer, bl.a. til to barn av en ansatt i Norconsult. Samlet sett har PB en lønnskostnad på kr pr. år dermed ser en at forretningsførsel sammen med øvrige lønninger er 19 % av PB inntekter.. PU-boliger jf. ansvarsreformen fra I 1992 sluttført i 1993 ble det oppført boliger for psykisk u.h. PU-boliger. I avtalen fra formannskapsmøte den fremkommer det at boligstiftelsen drifter hele komplekset. Praksisen er blitt slik at PB fakturerer PK for husleien for omtalte boliger hvorpå kommunen ved økonomiavdelingen splitter denne på antallet leietakere og sender ut faktura til den enkelte leietaker. Prisfastsettelse på leilighetene settes av PK. Omsorgsboliger og Psykiatriboliger. Det ble ved igangsettelse og ferdigstillelse av bygging av psykiatriboliger og omsorgsboliger og opprettet leiekontrakt mellom PK og PB Disse kontraktene har en varighet på 20-tyve år hver. Faktureringsprinsippet er den samme som for PU-boligene.

18 Konklusjonen her blir at PK gjør det praktiske arbeidet i forhold til alt som har med leieavtaler og utfakturering av husleie til leietaker i omtalte boliger. Vedr. bostøtte, har noen av leietakerne tiltransportert støttet til kommunen for nettoavregning av husleie. Vurdering av dette forholdet. Tall fra 2011 Det er disse avtalene som ikke er formålstjenlige for PK. I følge den økonomiske oversikten taper PK penger for måten dette er avtalt. Utdrag fra regnskapet for 2011 viser at: Inntektene for PU-boligene pr. år er kr ,- Netto husleie inntekt/strøm ikke inkl. Inntekt for rentekompensasjon kr ,- Blir ikke godskrevet ansvar i regnskapet, teknisk. Utgifter i følge utfakturering fra PB kr ,- Kommunens andel fellesarealet kr ,- Inntekter for omsorgsboliger pr. år. kr ,- Netto husleie inntekt/strøm ikke inkl. Inntekt for rentekompensasjon kr ,- Blir ikke godskrevet ansvar i regnskapet, teknisk Utgifter i følge utfakturering fra PB kr ,- Kommunens andel kr ,- Inntekter for psykiatriboliger pr. år. kr ,- Netto husleie inntekt/strøm ikke inkl. Inntekt for rentekompensasjon kr ,- Blir ikke godskrevet ansvar i regnskapet, teknisk. Utgifter i følge utfakturering fra PB kr ,- Kommunens andel fellesarealet kr ,- Utregningen over inntekter og utgifter er basert på utsendte faktura til leietakere og innkomne faktura fra PB. I tillegg er inntekter for rente kompensasjon fra Husbanken innlagt. Konklusjon her er at PK betaler for et fellesareal for kompleksene PU-boliger kr ,- pr. år. og psykiatriboligene kr ,- pr. år. Omsorgsboligen har ingen fellesarealer men taper allikevel kr ,- pr. år. Både i PU-boligene og psykiatriboligene er det nødvendig med fellesarealer som må inndekkes av PK. Det er imidlertid nødvendig å stille spørsmål ved kostnader for fellesarealer ved psykiatriboligene. I følge nedbetalingsplan og tilhørende kontrakt er denne summen ikke i samsvar med planen. Heller ikke planen for omsorgsboliger holdes slik forutsett. PB har en del boliger som har vært vanskelig å leie ut grunnet liten etterspørsel. Dette er boliger som ligger ute i distriktene. For at PB ikke skal ha tap for disse boligene er det inngått en avtale at PK skal dekke for tapte husleie inntekter. I følge NAV sosial er ikke dette de helt store kostnader slik som i tidligere år. Avtale om forretningsførsel. Det ble den undertegnet et avtaledokument mellom Finnmark teknikk (FT) og PK. I denne avtalen mellom FT v/ daværende leder Atle Kaaby og PB skulle FT bla. stå for den daglige driften av boligmassen som PB eier og leier. FT er oppløst i følge Brønnøysundregisteret etter at firmaet ble oppkjøpt og solgte sine aksjer til Norconsult AS som er et norsk aksjeselskap. Dermed synes det som at Norconsult har overtatt tidligere FTs rolle om forretningsførsel. I FTs driftsår i forholdet til PB er det ikke registrert at FT har konkurranseutsatt PB utbygginger av boliger. Det samme gjelder i dag for Norconsult.

19 Vurdering av vedtektene Vedtektene bør tilpasses slik at de er dagsaktuelle jf. stiftelsesloven. Slik de er utformet nå tilfredsstiller disse ikke dagens virkelighet. Positive og negative forhold ved dagens ordning. PB driver virksomheten godt. Det er en forholdsvis bra standard på boligene med få unntak. Dette er boliger som trenger en større renovering. PB har jevnlige møter med NAV sosial for å holde NAV orientert om boligstandarden. NAV sosial blir også orientert om mulige hærverk fra de som leier boligene fra PB. Dette er med på å avdekke mulig forringelse av boliger. PK vurderer det som uheldig at PB har en forretningsmessig avtale som Norconsult hevder er videreført fra FT. Det er ikke gitt rom til BP for konkurranseutsetting av øvrige konsulenttjenester. Alt av innhenting av tjenester skal i følge denne avtale gå gjennom Norconsult. Dette resulterer i at noe av prisene kan bli lavere på tjenester. Vurdering av kost/nytteeffekt av dagens ordning. Kostnadene i 1992 var kr for forretningsførsel, dette innebar 18% av PB inntekter. Dette var etter 1992 kroner et høyt beløp sammenlignet med det som PK hadde på begynnelsen av tallet. Nytteeffekten var den gang at husleieprisene ble satt opp for å få opprusting på boligene og senere ta opp nye boliglån fra Husbanken på seg selv som pantsetter. Dermed frigjorde man PK for denne lånebelastningen. Tallene og den øvrige situasjonen for 2012 er noenlunde det samme i dag. Forretningsførsel og ekstralønn på vedlikeholdssiden er som nevnt tidligere på kr Kostnadene synes å være for høy og dette går utover nytteeffekten da det i noen tilfeller er for høye priser på leilighetene. Noe som medfører at bl.a. at statlige bostøtteordninger ikke klarer å dekke opp for statens godkjente boutgifter for de ulike boliger som en. Med en kommunal styringsmulighet på bl.a av nedbetaling av gjeld vil nytteeffekten bli mye større. (mindre utbetaling av sosialhjelp). Vurdering Det er åpenbare fordeler og ulemper med dagens ordning. PK betaler relativt mye for forhold som ikke dekkes inn av PB og styringen med PB er svak. Vedtektene samsvarer heller ikke med dagens ordning og det bør igangsettes et arbeid med å revidere disse. PK har betydelige utgifter med dagens ordning, som kan virke urimelige. Dette bør evalueres og reforhandles ved en ny gjennomgang. Dagens kobling av forretningspartner, Norconsult, er et forhold som ikke er regulert i noen avtale. Det er uheldig og en oppgave for det sittende styret. Norconsult som forretningspartner kan ikke fortsette uten en formalisert avtale. Alternativer til stiftelse er flere. PK kan velge å oppløse stiftelsen og ta over driftsansvaret selv, danne et aksjeselskap eller å opprette et kommunalt foretak som administrerer kommunens boligmasse. I denne sammenhengen er det 3 aktuelle valg. Enten opprettholde dagens ordning med stiftelse, overta selv all drift og forvaltning av boligene, eller å opprette et kommunalt foretak.

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer