Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller per e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 87/12 PS 88/12 PS 89/12 RS 16/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Orienteringer RS 17/12 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller - 5 rapporter PS 90/12 Suppleringsvalg av Jordskiftemeddommere PS 91/12 PS 92/12 PS 93/12 PS 94/12 PS 95/12 PS 96/12 Søknad om tilskudd til TV-aksjonen NRK Amnesty International 2012 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Skoganvarre Villmark AS Tidsbegrenset skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning Nye styringsdokumenter i Finnmark Miljøtjeneste, godkjenning av nye vedtekter Vurdering av Porsanger boligstiftelse Rapport vedrørende utført salgs-, skjenke og røykekontroll 7.-8.juli 2012

3 PS 87/12 Godkjenning av innkalling PS 88/12 Godkjenning av saksliste PS 89/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 16/12 Orienteringer RS 17/12 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller - 5 rapporter Se sak PS 96/12 for behandling av lovbrudd

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/578-4 Arkiv: 033 Saksbeh: Silje Marlen Coucheron Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/12 Formannskapet Kommunestyret Suppleringsvalg av Jordskiftemeddommere Saksutredning Porsanger kommune har valgt 12 jordskiftemeddommere. Valg av jordskiftemeddommere skjer etter reglene i domstollovens kapittel 4. Valgbare er de som har fylt 21 år, med en øvre aldersgrense på 70 år, som er vederheftige og valgbare ved kommunevalg. De som velges skal være kyndige i de saker som jordskifteretten vanligvis behandler i kommunen. Det bør velges medlemmer med forskjellig bakgrunn og alder. Det fastsatte antallet gjelder samlet for kvinner og menn, slik at det ved valg av 12 jordskiftemeddommere, skal velges 6 kvinner og 6 menn. Generelle krav til de som skal velges: - tilstrekkelige norskkunnskaper, - forstå norsk tale og tekst - personlig egnet til oppgaven, - må kunne følge forhandlingene i retten, forstå og ta stilling til problemstillingene, samt gi uttrykk for sin mening - ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene, - ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, - stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen - være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. Utelukket fra valg er: - Stortingets representanter og vararepresentanter, - Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, - Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, - Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,

5 - Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet, - Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre - Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, - Praktiserende advokater og advokatfullmektiger - Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget Utelukket til valg grunnet vandel er: - Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, - Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, - Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, - Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, - Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen. - Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. En person kan kreve fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettmedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som lagrettmedlem eller meddommer. Jordskiftemeddommere for perioden Jon Nikolaisen (2) Bente Gabrielsen (2) Bengt Danielsen (2) Vally Persen (2) Trygve Myrmel (2) Ann Britt Birkely (2) Thorleif Persen (2) Solveig Tangerås (2) Eiolf Paulsen (2) Margit Mathisen (1) Willy Aronsen (2) Else Samuelsen (1) Kurt Roger Pedersen (2) Gunn Movik (1) Erling Moe (1) Jon Ole Johnsen (1)

6 Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget. Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med 67 i domsstolloven. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist. Vurdering Jmf. Domstollovens 66 første ledd, skulle valget av jordskiftedommere vært gjennomført innen , med rapporteringsfrist innen jmf domstollovens 69, andre ledd. Porsanger kommune har oppfordret allmennheten til å foreslå kandidater til valget gjennom kommunens hjemmesider, frist for forslag ble satt til mandag 13.august Formannskapets forslag legges ut til offentlig ettersyn etter formannskapets møte den 23. august og eventuelle innvendinger legges behandles av formannskapet i ekstraordinært møte før saken legges frem under kommunestyrets møte den 6. september. Dette gir en ettersynsperiode på 2 uker. Innkomne forslag, foreslått av seg selv eller andre: 1 Atle Michael Hove - valgbar 2 Ingrid Marie Sjøveian ikke valgbar grunnet alder. 3 Unni Amundsen 4 Gudmund Hansen 5 Stein Even Fjellaksel 6 Kari Bianca Nyby 7 Mads Ørjan Paulsen Det bemerkes at flere av jordskiftemeddommerne fra forrige valg har sittet for 2 perioder, det gjøres oppmerksom på at disse nå har rett til å innvilges fritak. Jon Nikolaisen sitter i kommunestyret og er av den grunn ikke valgbar for ny periode. Det anbefales at de som har sittet sin første periode etter forrige valg, velges inn til ny periode grunnet kjennskap til de saker som jordskifteretten behandler. I tillegg velges inn de av innkomne forslag som er valgbare. Bente Gabrielsen er eneste person som videreføres fra forrige periode, som har sittet som meddommer i mer enn 1 periode tidligere. Siden vervet er en borgerplikt er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta imot valg. Valgte jordskiftemeddommere for perioden Erling Moe Jon Ole Johansen Atle M. Hove Gudmund Hansen Stein Even Fjellaksel Mads Ørjan Paulsen Margit Mathisen Else Samuelsen Gunn Movik Unni Amundsen Kari Bianca Nyby Bente Gabrielsen

7 3 av disse jordskiftemeddommerne er ikke valgbar. Disse må derfor byttes ut. Erling Moe Jon Ole Johansen Else Samuelsen Rådmannens innstilling Finnes ikke i AA registeret Finnes ikke i Porsanger Ikke valgbar på grunn av alder Kommunestyret i Porsanger bytter ut følgende 3 valgte meddommere Erling Moe Jon Ole Johansen Else Samuelsen Følgende personer velges som jordskiftemeddommere: Alf Johansen Berit Anne Guttorm Tom Erling Henriksen

8 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 223 Saksbeh: Silje Marlen Coucheron Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 91/12 Formannskapet Søknad om tilskudd til TV-aksjonen NRK Amnesty International 2012 Saksutredning TV-aksjonen gjennomføres søndag 21.oktober. Årets aksjon er tildelt Amnesty International og de innsamlede midlene skal gå til arbeidet med å avdekke og stanse brudd på menneskerettigheter flere steder i verden Hver dag blir mennesker forfulgt, fengslet og torturert fordi de kjemper for andres og sin egen frihet. I 50 år har Amnesty dokumentert overgrep og grusomheter, stanset tortur og forfølgelser, og gitt beskyttelse til mennesker som gjør opprør. Amnesty etterforsker, informerer og aksjonerer. Over 300 etterforskere intervjuer fanger, følger rettssaker, snakker med menneskerettighetsgrupper og med familiene til de som utsettes for overgrep. Det skrives rapporter som spres i alle tenkelige informasjonskanaler. Amnesty har kapasiteten til å gjennomføre en hasteaksjon for å få en fange løslatt. På det meste har mennesker verden vært samlet innen 24 timer. I Porsanger er det nedsatt en egen aksjonsgruppe med ordfører Knut-Roger Hanssen som aksjonsleder. Porsanger er delt opp i bøssebærer roder. Svært mange frivillige er og blir engasjert til å gjennomføre aksjonen. Mottakerbanken vil holde åpent på søndag for å telle opp innsamlete midler. Rådmannens innstilling Porsanger formannskap støtter TV-aksjonen Amnesty International og bevilger kr fra formannskapets konto Formannskapet anmoder befolkningen i Porsanger også å støtte TV-aksjonen. Befolkningen bes ta vel i mot bøssebærere, og dersom noen ikke får anledning å gi støtte direkte til bøssen, så anbefales at støtten sendes TV-aksjonens innsamlingskonto: Porsanger kommune anmoder alle lag og foreninger om å stille opp slik at alle områder i kommunen får en bøssebærer på besøk.

9 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: U63 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 92/12 Formannskapet Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Skoganvarre Villmark AS Dokumenter i saken Søknad om skjenke- og serveringsbevilling Firmaattest Skatteattest Tegning av lokalet Attester Bakgrunn Alkohollovens bestemmelser paragraf 1-6. Bevillingsperioden: Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Saken behandles av formannskapet etter delegert myndighet. Alkohollovens krav i forbindelse med kommunale skjenkebevillinger: 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

10 Saksutredning Skoganvarre Villmark AS er ett Aksjeselskap hvor Kari Aulis Anttonen, Pentti Kalevi Kokko og Ulf Henry West er aksjeeiere. Aksjeselskapet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer juli 2012 tok Skoganvarre Villmark AS over driften av det som tidligere var Skoganvarre Turist og Camping AS. Skoganvarre Villmark AS søker om serverings- og skjenkebevilling for deres lokale, samt terasse/uteområdet tilhørende bygget. Vurdering Eier av Skoganvarre Villmark fikk sent i mai beskjed om at daværende eier av serveringsskjenkested ikke har søkt om videre bevilling for skjenking, og dermed ikke kan drive stedet i 3 måneder på tidligere eier bevilling slik først antatt. Søker fikk innvilget midlertidig bevilling frem til slik at søker rakk å få i orden alt av nødvendige papirer. Det ble satt betingelser om at frem til neste behandling skulle styrer ha bestått etablererprøve for servering, eller levere dokumentasjon på at vedkommende innehar slik kompetanse. Dokumentasjon på kunnskap innen mathygiene utstedt fra Livsmedelssäkerhetsverket i Finland er mottatt, denne er ikke godkjent som tilstrekkelig i forhold til norsk lov om etablererprøve. Styrer har avlagt og bestått etableringsprøve i henhold til serveringslovens 5 den Styrer og stedsfortreder skulle også ha bestått kunnskapsprøve for skjenking av alkoholholdig drikke, eller levere dokumentasjon på at vedkommende innehar slik kompetanse. Dokumentasjon på kunnskaper i forhold til finsk alkohollovgivning mottatt, denne er ikke godkjent i forhold til norsk lov. Styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøven for skjenking av alkoholholding drikk i henhold til alkohollovens bestemmelser 1-7 den Stedsfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven for skjenking av alkoholholding drikk i henhold til alkohollovens bestemmelser 1-7 den Videre skulle det leveres tegning over skjenkeområde og skatteattest til Porsanger kommune. Disse er mottatt og godkjent. Skoganvarre Villmark AS har ikke hatt skjenkebevilling tidligere, det er ikke mottatt noen klager på utøving av bevilling fra høringsinstanser pr Skoganvarre Villmark AS har endret sin stedsfortreder til Marjo Ihalempiä Rådmannens innstilling Det gis serveringsbevilling til Skoganvarre Villmark AS v/pentti Kalevi Kokko i Skoganvarre fra og med Bevillingen gjelder så lenge Skoganvarre Villmark AS drives som nevnt i søknad. Endringer i lokalet og eierskifte krever ny søknad. Skoganvarre Villmark AS v/ Pentti Kalevi Kokko gis skjenkebevilling for øl,vin og brennevin. på Skoganvarre Villmarks lokaler og terasse/uteområde tilhørende bygget:

11 Det gis følgende bevilling fra og med fram til For Skoganvarre Villmarks lokaler: Mandager torsdager, øl og vin i tiden kl til kl Mandager torsdager, brennevin i tiden kl til kl Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for øl og vin i tiden kl. 13:00 dag til kl. 03:00. Fredager, lørdager og dager før helligdager gis det skjenkebevilling for brennevin i tiden kl. 13:00 til kl. 03:00. For uteskjenking i begrenset område/terasse tilhørende bygget: Alle dager for skjenking av øl og vin i tiden kl til kl Det gis ikke bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent. Pentti Kalevi Kokko godkjennes som styrer for bevillingen med Marjo Ihalempiä som stedsfortreder. Tidsinnskrenkinger for skjenking av alkoholholdig drikk: Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det minnes om alkohollovens 4 1 nest siste ledd: Konsum av utskjenket alkoholholdig drikke må være opphørt senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Utover dette skal bevillingene utøves i hht serveringsloven, alkoholloven, alkoholforskriften og Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.

12 Porsanger kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: U63 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 93/12 Formannskapet Tidsbegrenset skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning Saksutredning Porsanger kommune, PK har opprettet 2 skjenkebevillinger for enkelt bestemt anledning som kan brukes i forbindelse med arrangement som ikke inngår i kategorien Sluttet lag. Vi har pr. dags dato flere arrangement som stadig vokser seg større. Disse arrangørene har måttet låne bevilling fra skjenkesteder som har fast bevilling. Dette er ikke en god løsning da det er bevillingshaver som må stå til ansvar for eventuelle lovbrudd. Dette gjør det for mange arrangører vanskelig å få låne bevilling til sine arrangementer da utlåner frykter eventuelle sanksjoner som kan ramme dem. Prisen på dette er satt til kroner 600,- pr dag. PK har fått tilbakemelding på at prisen for å benytte seg av skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning er for høy. Dette gjelder de mindre aktørene som ønsker å ha ett tilbud om alkoholservering til sine gjester uten å nødvendigvis ha stor omsetning på det. Vurdering Av hensyn til de små arrangementene i kommunen vurderer administrasjonen det som riktig å se på en løsning som er rettferdig for alle typer arrangement uavhengig av størrelse. Alternativ 1. Ved å senke prisen til kroner 300,- pr. dag vil mindre arrangører kunne tilby alkoholservering på sine arrangement uten å tape på det. Dette betyr at alle som søker om skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning betaler samme pris uavhengig om mengden skjenket alkohol. Alternativ 2 Arrangør rapporterer ved endt arrangement antall liter solgt alkohol.

13 Dette medfører en del ekstra arbeid for arrangør og saksbehandler, men gir derimot PK bedre oversikt over den totale mengden skjenket alkohol i løpet av ett år. Det er den mest rettferdige måten å beregne skjenkeavgiften på, med tanke på arrangementets størrelse og prisen de ender opp med å betale. Kommunen skal fastsette gebyr for salgs- og skjenkebevillinger jfr. alkohollovens 7-1. Beregning av gebyr foretas ut fra alkoholforskriftens 6-2. For tiden utgjør gebyrene: Skjenking: 0,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe I (øl/rusbrus) 0,94 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe II (vin) 3,07 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe III (brennevin) Minstegebyret for skjenking for enkelt bestemt anledning settes til kroner 300,- Rådmannens innstilling Porsanger kommune endrer sin praksis for skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning. Arrangør rapporterer ved endt arrangement antall liter solgt alkohol. Kommunen skal fastsette gebyr for salgs- og skjenkebevillinger jfr. alkohollovens 7-1. Beregning av gebyr foretas ut fra alkoholforskriftens 6-2. For tiden utgjør gebyrene: Skjenking: 0,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe I (øl/rusbrus) 0,94 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe II (vin) 3,07 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i varegruppe III (brennevin) Minstegebyret for skjenking for enkelt bestemt anledning settes til kroner 300,-

14 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: Saksbeh: Rudi Larsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 94/12 Formannskapet Kommunestyret Nye styringsdokumenter i Finnmark Miljøtjeneste, godkjenning av nye vedtekter Saksutredning Bakgrunn for saken er selskapets gjeldende vedtekter, og da spesielt innholdet i vedtektene 3. siste strekpunkt. Kommunene forplikter seg til å garantere for de investeringer som er gjort i kommunen og overta disse investeringene til kostpris ved eventuell fratreden i samarbeidet/selskapet. På eiermøtet i oktober 2010 ble styret anmodet om å arrangere en strategisamling der politisk ledelse og adm. ledelse deltok. Det ble her satt ned en arbeidsgruppe bestående av styret i FIMIL supplert med John Aase, Mona Skanke og Hilda S. Vuolab. Mandatet til gruppa var å utarbeide forslag til nye styringsdokumenter. Styringsdokumentene ble behandlet i styret den 17. oktober Dokumentene ble så lagt frem for behandling i ekstraordinær generalforsamling i Fimil den 1.desember Generalforsamlingen fattet her et enstemmig vedtak i saken. Generalforsamlingen vedtar å sende dokument eieravtale for Finnmark miljøtjeneste AS med endring i pkt ledd, til behandling og godkjenning i selskapets eierkommuner. De nye vedtektene samt de gamle vedtektene vedtatt på generalforsamling , og revisors beretning pr legges ved saken. Vurdering Vedtekter og eieravtalen er juridiske dokumenter som regulerer forholdet mellom eier og selskap. Dette innebærer at de respektive eierkommuner må vedkjenne nye vedtekter og ny eieravtale i ett og samme kommunestyre, og i samme sak. Kommunestyrene i alle eierkommuner må også vedta likelydende ordlyd i nye vedtekter og i ny eieravtale. I praksis innebærer dette at kommunestyret må vedta ordlyden som er lagt frem av generalforsamlingen. Målsetting er at samtlige kommunestyrer skal ha fattet vedtak i saken innen august 2012.

15 Skulle det være behov kan daglig leder i FIMIL svare på faktaspørsmål før det fattes vedtak i saken. Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner forslag til vedtekter og ny eieravtale som fremtidige styringsdokumenter for eierskap i Finnmark miljøtjeneste AS. De nye vedtektene og ny eieravtale erstatter eksisterende vedtekter.

16 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 037 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 95/12 Formannskapet Kommunestyret Vurdering av Porsanger boligstiftelse Saksutredning Rådmannen har satt ned et utvalg som har vurdert Porsanger boligstiftelse som forvalter av boligmassen til Porsanger kommune (PK). Vurdering fra gruppen framkommer under saksutredningen som følger: Porsanger boligstiftelse (PB) ble vedtatt etablert i PB ble etablert ved avholdelse av et stiftelsesmøte den Hovedgrunn til opprettelse var som følger: Politikerne mente den gang at det ikke lenger var samsvar mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Resultatet ble at det ble en forringelse av boligmassen. Prisen på kommunes utleieboliger før 1991 var prislagt til langt under markeds pris. Resultatet av dette var at leietakere ikke hadde rett til bostøtte ved søknad og lave inntekter til PK. PK skaffet til veie ved låneopptak fra Husbanken en del eneboliger, som ble solgt på tvangssalg. Etter hvert økte kommunens låneportefølje slik at det var fare for at andre byggeprosjekter ikke kom i gang grunnet for stor lånebelastning hos kommunen. PK hadde selv vedlikeholdet og holdt egne håndverkere for oppgavene som kom i de ulike boligene. Dette resulterte i prioriteringer som ikke var i samsvar med behovene. PB har i dag om lag 136 boliger hvorav 51 boliger er definert som tjenesteboliger. 5 er definert som ungdomsboliger. Dette er boliger som blir direkte tildelt for utleie av BP. Gjenværende 80 tildeles av sosialkontoret og fra hjemmetjenesten. Vurdering av økonomiske forhold, og ansatte i administrasjonen etc. Økonomi, jf. balanse fra Eiendeler herunder varige driftsmidler og omløpsmidler pr er kr Egenkapital, herunder opptjent egenkapital kr Totalt gjeld både kort og langsiktiggjeld, pr er kr Sum EK og gjeld kr

17 Budsjettert drift 2011 kortfattet oversikt. Det vises for øvrig til årsregnskap for 201, vedlegg nr. 3 De totale husleieinntekter er satt til 2011 kr Driftskostnaden er satt til kr Finanskostnader er satt til kr Resultat inntekter utgifter kr Nedbetaling av gjeld bl.a. til Husbanken. Husbankens nedbetalingsordninger, herunder avdragstiden for opptatte lån i en kommune eller kommunal stiftelse er pr. i dag satt til maksimalt 50 år. For privatpersoner er avdragstiden maksimalt 30 år. PB har ikke tatt i bruk denne muligheten fordi at PB ønsker å betale raskt ned på sine boliger. Dette kommer frem ved låneavtale for psykiatri og omsorgsboligene tatt i bruk 2005, avskrivningstiden er 25 år. I dette tilfellet er avskrivningstid og løpetid på lån det samme. Dette begrunnes med at boligene får en lang nedbetalingstid og i den tiden forringes boligen slik at nye vedlikeholds lån kan bli en fordyrende kostnad for PB. Det som imidlertid skjer grunnet kort nedbetalings tid på gjeld er at beboerne er med på å betale veldig høye husleier for å dekke inn PB nedbetalings politikk. I kommunal sammenheng har boliger i henhold til forskrift FOR (Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner) en avskrivningstid på 40 år for boliger. Dette betyr at avskrivningstid har direkte innvirkning på den husleie som beregnes. Om administrasjon. Det fremkommer ikke i regnskapet om ansettelser og lønninger fra administrasjonen. 1,7 årsverk benyttes i administrasjon for PB og lønnes ut fra Norconsult. Lønn blir omtalt i det som fremkommer i PBs eget orienteringsvedlegg nr. 2. Driftskostnader jf. forretningsførsel er angitt å være for 2010 kr ,- Dvs. 13 % av PB inntekter. Til sammenligning var det i % av PB inntekter. I 2011 har boligstiftelsen utover dette utbetalt ca i lønn. Dette gjelder bl.a.en fast vedlikeholds medarbeider, med kr ,- andre håndtverkere med kr ,- I tillegg noen andre små utbetalinger, ser ut som ferievikarer, bl.a. til to barn av en ansatt i Norconsult. Samlet sett har PB en lønnskostnad på kr pr. år dermed ser en at forretningsførsel sammen med øvrige lønninger er 19 % av PB inntekter.. PU-boliger jf. ansvarsreformen fra I 1992 sluttført i 1993 ble det oppført boliger for psykisk u.h. PU-boliger. I avtalen fra formannskapsmøte den fremkommer det at boligstiftelsen drifter hele komplekset. Praksisen er blitt slik at PB fakturerer PK for husleien for omtalte boliger hvorpå kommunen ved økonomiavdelingen splitter denne på antallet leietakere og sender ut faktura til den enkelte leietaker. Prisfastsettelse på leilighetene settes av PK. Omsorgsboliger og Psykiatriboliger. Det ble ved igangsettelse og ferdigstillelse av bygging av psykiatriboliger og omsorgsboliger og opprettet leiekontrakt mellom PK og PB Disse kontraktene har en varighet på 20-tyve år hver. Faktureringsprinsippet er den samme som for PU-boligene.

18 Konklusjonen her blir at PK gjør det praktiske arbeidet i forhold til alt som har med leieavtaler og utfakturering av husleie til leietaker i omtalte boliger. Vedr. bostøtte, har noen av leietakerne tiltransportert støttet til kommunen for nettoavregning av husleie. Vurdering av dette forholdet. Tall fra 2011 Det er disse avtalene som ikke er formålstjenlige for PK. I følge den økonomiske oversikten taper PK penger for måten dette er avtalt. Utdrag fra regnskapet for 2011 viser at: Inntektene for PU-boligene pr. år er kr ,- Netto husleie inntekt/strøm ikke inkl. Inntekt for rentekompensasjon kr ,- Blir ikke godskrevet ansvar i regnskapet, teknisk. Utgifter i følge utfakturering fra PB kr ,- Kommunens andel fellesarealet kr ,- Inntekter for omsorgsboliger pr. år. kr ,- Netto husleie inntekt/strøm ikke inkl. Inntekt for rentekompensasjon kr ,- Blir ikke godskrevet ansvar i regnskapet, teknisk Utgifter i følge utfakturering fra PB kr ,- Kommunens andel kr ,- Inntekter for psykiatriboliger pr. år. kr ,- Netto husleie inntekt/strøm ikke inkl. Inntekt for rentekompensasjon kr ,- Blir ikke godskrevet ansvar i regnskapet, teknisk. Utgifter i følge utfakturering fra PB kr ,- Kommunens andel fellesarealet kr ,- Utregningen over inntekter og utgifter er basert på utsendte faktura til leietakere og innkomne faktura fra PB. I tillegg er inntekter for rente kompensasjon fra Husbanken innlagt. Konklusjon her er at PK betaler for et fellesareal for kompleksene PU-boliger kr ,- pr. år. og psykiatriboligene kr ,- pr. år. Omsorgsboligen har ingen fellesarealer men taper allikevel kr ,- pr. år. Både i PU-boligene og psykiatriboligene er det nødvendig med fellesarealer som må inndekkes av PK. Det er imidlertid nødvendig å stille spørsmål ved kostnader for fellesarealer ved psykiatriboligene. I følge nedbetalingsplan og tilhørende kontrakt er denne summen ikke i samsvar med planen. Heller ikke planen for omsorgsboliger holdes slik forutsett. PB har en del boliger som har vært vanskelig å leie ut grunnet liten etterspørsel. Dette er boliger som ligger ute i distriktene. For at PB ikke skal ha tap for disse boligene er det inngått en avtale at PK skal dekke for tapte husleie inntekter. I følge NAV sosial er ikke dette de helt store kostnader slik som i tidligere år. Avtale om forretningsførsel. Det ble den undertegnet et avtaledokument mellom Finnmark teknikk (FT) og PK. I denne avtalen mellom FT v/ daværende leder Atle Kaaby og PB skulle FT bla. stå for den daglige driften av boligmassen som PB eier og leier. FT er oppløst i følge Brønnøysundregisteret etter at firmaet ble oppkjøpt og solgte sine aksjer til Norconsult AS som er et norsk aksjeselskap. Dermed synes det som at Norconsult har overtatt tidligere FTs rolle om forretningsførsel. I FTs driftsår i forholdet til PB er det ikke registrert at FT har konkurranseutsatt PB utbygginger av boliger. Det samme gjelder i dag for Norconsult.

19 Vurdering av vedtektene Vedtektene bør tilpasses slik at de er dagsaktuelle jf. stiftelsesloven. Slik de er utformet nå tilfredsstiller disse ikke dagens virkelighet. Positive og negative forhold ved dagens ordning. PB driver virksomheten godt. Det er en forholdsvis bra standard på boligene med få unntak. Dette er boliger som trenger en større renovering. PB har jevnlige møter med NAV sosial for å holde NAV orientert om boligstandarden. NAV sosial blir også orientert om mulige hærverk fra de som leier boligene fra PB. Dette er med på å avdekke mulig forringelse av boliger. PK vurderer det som uheldig at PB har en forretningsmessig avtale som Norconsult hevder er videreført fra FT. Det er ikke gitt rom til BP for konkurranseutsetting av øvrige konsulenttjenester. Alt av innhenting av tjenester skal i følge denne avtale gå gjennom Norconsult. Dette resulterer i at noe av prisene kan bli lavere på tjenester. Vurdering av kost/nytteeffekt av dagens ordning. Kostnadene i 1992 var kr for forretningsførsel, dette innebar 18% av PB inntekter. Dette var etter 1992 kroner et høyt beløp sammenlignet med det som PK hadde på begynnelsen av tallet. Nytteeffekten var den gang at husleieprisene ble satt opp for å få opprusting på boligene og senere ta opp nye boliglån fra Husbanken på seg selv som pantsetter. Dermed frigjorde man PK for denne lånebelastningen. Tallene og den øvrige situasjonen for 2012 er noenlunde det samme i dag. Forretningsførsel og ekstralønn på vedlikeholdssiden er som nevnt tidligere på kr Kostnadene synes å være for høy og dette går utover nytteeffekten da det i noen tilfeller er for høye priser på leilighetene. Noe som medfører at bl.a. at statlige bostøtteordninger ikke klarer å dekke opp for statens godkjente boutgifter for de ulike boliger som en. Med en kommunal styringsmulighet på bl.a av nedbetaling av gjeld vil nytteeffekten bli mye større. (mindre utbetaling av sosialhjelp). Vurdering Det er åpenbare fordeler og ulemper med dagens ordning. PK betaler relativt mye for forhold som ikke dekkes inn av PB og styringen med PB er svak. Vedtektene samsvarer heller ikke med dagens ordning og det bør igangsettes et arbeid med å revidere disse. PK har betydelige utgifter med dagens ordning, som kan virke urimelige. Dette bør evalueres og reforhandles ved en ny gjennomgang. Dagens kobling av forretningspartner, Norconsult, er et forhold som ikke er regulert i noen avtale. Det er uheldig og en oppgave for det sittende styret. Norconsult som forretningspartner kan ikke fortsette uten en formalisert avtale. Alternativer til stiftelse er flere. PK kan velge å oppløse stiftelsen og ta over driftsansvaret selv, danne et aksjeselskap eller å opprette et kommunalt foretak som administrerer kommunens boligmasse. I denne sammenhengen er det 3 aktuelle valg. Enten opprettholde dagens ordning med stiftelse, overta selv all drift og forvaltning av boligene, eller å opprette et kommunalt foretak.

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& For Gratangen kommune velges

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 07.04.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til:

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: VALG AV MEDDOMMERE Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: tingretten lagmannsretten - jordskifteretten for kommende periode 01.01.2013-31.12.2016. DomstoUoven

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 05.06.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 26.04.2012 kl. 14:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Borgarting lagmannsrett - valg av meddommere Thomas Fosen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016 MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 26.04.2012 kl. 13:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 1/12

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SØKNADSSKJEMA FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I HHT. ALKOHOLLOVENS 4-5 SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING I HHT. ALKOHOLLOVEN 1-6, 2 LEDD Lyngen kommune Kjosveien 12 9060 LYNGSEIDET SØKNAD OM AMBULERENDE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16.

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16. Rådmannens innstilling: Valgnemnda vil fremme innstilling i saken. Bakgrunn: Kommunene

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato)

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig leder:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03. SØR-VARANGER KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 ALKOHOLPOLITISKE

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Trøgstad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 18.09.2012 Innhold 1. Formålsbestemmelse 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer 3. Definisjoner 4. Salgsbevilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer:

Saksframlegg. Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer: VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG. Arkivsaksnr.: 07/32589 Saksframlegg Forslag til innstilling: Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 Hol Telefon: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no Hjemmeside: http://www.hol.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Det søkes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling Søknad om skjenkebevilling Bevillingstype Det søkes om [ ] Ny bevilling [ ] Endret bevilling Er virksomheten overdratt? Dato for overdragelse Informasjon om tidligere eier Navn på selskap Type bevilling

Detaljer