(Kilde: Nelsonideas, uten år)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Kilde: Nelsonideas, uten år)"

Transkript

1 (Kilde: Nelsonideas, uten år)

2 Sammendrag Connie Grønlie Sperstad, Petroleumsvirksomhet- fra oppstart til avslutning, fordypningsemne TPG4515, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, 26 sider. I forbindelse med prosjektoppgaven som går ut på å skrive en konsekvensutredning for et tenkt oljefelt i Norskehavet er denne rapporten utformet. Denne rapporten har som hensikt å gi en oversikt over hovedprosessene som ligger bak en feltutbygging fra oppstart til avslutning. Det vil først bli gitt en innføring i Norges oljehistorie i korte trekk, deretter vil det sies noe om utviklingen over organiseringen av petroleumsvirksomheten over tid. Tilslutt blir prosessene som ligger bak en feltutvikling presentert. Disse prosessene omfatter blant annet: - Åpning av områder - Søking og tildeling av undersøkelsestillatelser - Nominasjon av utvinningstillatelser - Søking og tildeling av utvinningstillatelser - KU og PUD/PAD - Avslutning av felt Det er utført en litteraturstudie, hvor det meste av informasjonen er hentet fra internett. Opplysningene som er funnet er hentet fra seriøse og trygge nettsider. I

3 Innhold 1.0 Innledning Oljehistorie Kort om norsk oljehistorie Inndeling av kontinentalsokkelen Navngiving av blokker og brønner Politisk utvikling Organiseringen av petroleumsvirksomheten Prosessene bak petroleumsvirksomheten Åpning av områder Undersøkelsestillatelse Utvinningstillatelse og konsesjon Nominering Søknad Tildeling TFO Varighet av utvinningstillatelse Arealavgift Konsekvensutredning og PUD/PAD Avslutning av petroleumsvirksomheten Oppsummering Litteraturliste...23 II

4 OED: Olje- og energidepartementet AD: Arbeidsdepartementet Klif: Klima- og forurensingsdirektoratet MD: Miljøverndepartementet OD: Oljedirektoratet Ptil: Petroleumstilsynet NVE: Norges vassdrags- og energidirektorat FKD: Fiskeri- og kystdepartementet SF: Statnett PUD: Plan for utbygging og drift PAD: Plan for anlegg og drift KU: Konsekvensutredning HMS: Helse, miljø og sikkerhet TFO: Tildeling i forhåndsdefinerte områder Forkortelser III

5 1.0 Innledning Denne rapporten har som formål å belyse prosesser som inngår i petroleumsvirksomheten, fra oppstart til avslutning. Spørsmål som vil besvares er: Hvorfor er blokkene på norsk sokkel delt inn slik de er? Hvordan foregår prosessen med nominering, søking og tildelinger av utvinningstillatelser? Hvordan foregår prosessen med KU og PUD/PAD? Det blir gitt en kort oversikt over norsk oljehistorie først, samt utviklingen over politisk organisering innen petroleumsvirksomheten, dette er bare en kort innføring slik at man har noe bakgrunnsinformasjon om virksomheten før man ser på prosessene. Dette er en litteraturstudie som baserer seg på faktainformasjon som er funnet på nettet. Informasjonen er hentet fra trygge nettsteder som blant annet Olje- og energidepartementets nettside og Oljedirektoratets nettside. 1

6 2.0 Oljehistorie En kort innføring i Norges oljehistorie, utviklingen over organiseringen av petroleumsvirksomheten, samt politiske avgjørelse i forbindelse med petroleumsvirksomheten på norsk sokkel vil bli presentert i dette kapittelet. 2.1 Kort om Norsk oljehistorie Det var svært få som hadde tro på at Norges havbunn utenfor norskekysten skulle skjule store olje- og gassrikdommer. Det var gassfunnet i Groeningen i Nederland i 1959 som fikk Nordmenn til å tenke at det kunne være potensielle petroleumsressurser i Nordsjøen (Nordvik, Verlo & Zenker, 2010, s.14). Allerede i 1962 søkte det utenlandske oljeselskapet Phillips petroleum, sammen med andre utenlandske oljeselskap om å få mulighet til å lete etter oljeressurser på norsk sokkel. I mai 1963 slo ny lov fast at staten er grunneier og at kun kongen (regjeringen) kan gi tillatelser til leting og utvinning (Olje- og energidepartementet, 2008). Som nevnt ovenfor var det utenlandske selskap som begynte å drive petroleumsvirksomhet i Norge. Etter hvert økte interessen blant norske selskap ved at Norsk Hydro kom med, og i 1972 ble selskapet Statoil etablert med staten som eneeier. Saga Petroleum ble også etablert som et privateid selskap. I 1999 ble Saga Petroleum kjøpt opp av Norsk Hydro. I 2007 ble Norsk Hydro slått sammen med Statoil, og fikk navnet StatoilHydro ASA. 1. november 2007 byttet selskapet navn til det vi kjenner i dag, Statoil ASA (Nordvik, Verlo & Zenker, 2010, s.18). Norsk suverenitet over norsk sokkel ble proklamert 31. mai I mars 1965 avtalte Norge og Storbritannia å dele kontinentalsokkelen etter midtlinjeprinsippet 1, og samme avtale ble gjort med Danmark i desember samme år (Lundberg & Gundersen, uten år). 1 der landegrensen møter havet, beveger seg like langt til hver side langs kysten, og derfra trekker like lange linjer ut i havet til disse møtes. 2

7 Figur 1: Grenselinjer som er trukket i Norskehavet. (Kilde: Norsk oljemuseum, uten år) 2.2 Inndeling av kontinentalsokkelen I 1963 ble kontinentalsokkelutvalget opprettet, og det var dette utvalget som utformet konsesjonspolitikken på norsk sokkel. Det ble av norske myndighetene bestemt å følge i sporene til Storbritannia når det kom til inndelingen av kontinentalsokkelen. Det ble fulgt et system hvor de delte kontinentalsokkelen opp i rektangulære flak, såkalte blokker. Disse blokkene kunne da tildeles de oljeselskap som var best skikket, teknologisk så vel som økonomisk. Disse rektangulære blokkene hadde sin kortende rettet mot nord. Både Danmark, Nederland og Storbritannia følger dette mønsteret, men hvert land har ulik størrelse på blokkene. Norges blokker fikk en størrelse på 500 kvadratkilometer (Midttun, 2003). 3

8 Figur 2: Bildet illustrerer hvor stort areal en blokk på norsk kontinentalsokkel dekker. (Kilde: Midttun, 2003). I Nordsjøen, sør for Stad (62 nord) er kontinentalsokkelen oppdelt i 37 kvadranter 2 (Lundberg & Gundersen, uten år). Hver kvadrant er inndelt i 12 mindre blokker som har en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter. I Nordsjøen utgjør hver blokk drøye 500 kvadratkilometer. Hver kvadrant i Nordsjøen er regnet rundt 6500 kvadratkilometer, mens en kvadrant i Barentshavet er regnet rundt 4000 kvadratkilometer. Forklaringen på dette er at jo lengre nord vi kommer, jo mindre blir avstanden mellom lengdegradene. 2.3 Navngiving av blokker og brønner Ut fra denne inndelingen av kontinentalsokkelen kan blokker og brønner navngis. Figur 3: Kartutsnitt fra Sleipner området i Nordsjøen. (Kilde: Carstein, 2007) 2 Kvadrant er en geografisk inndeling av norsk sokkel som begrenses av hele lengde- og breddegrader 4

9 Brønn 15/12-18S. Forklaringen på navnet til denne brønnen er: 15- Viser til hvilken kvadrant brønnen ligger i. 12- Forteller i hvilken blokk brønnen bores i. 18- Forteller oss at dette er brønn nr. 18 som bores i denne blokken. S- Beskriver at deler av brønnen bores på skrå. Om det tilslutt blir boret et sidesteg 3, blir det stående en A tilslutt. Nord for den 62. breddegrad (Norskehavet og Barentshavet) tar vi imidlertid utgangspunkt i bredde- og lengdegradene på kvadrantene når de navngis. Gassfeltet Ormen Lange ligger for eksempel i kvadrant Her viser tallet 6305 at breddegraden 63 krysser lengdegraden 5 i sørvestre hjørne av kvadranten. Snøhvit feltet ligger i kvadrant 7120, nore som betyr at feltet ligger nord for 71 N og øst for 20 Ø. Figur 4: Kartutsnitt fra Draugen området i Norskehavet (Kilde: Oljedirektoratet, 2010c) Brønn 6401/12-3. Forklaringen på navnet til denne brønnen er: Kvadrant nummer Forteller om hvilken blokk brønnen bores i 3 Boring ut fra en allerede eksisterende brønnbane mot nytt brønnmål. 5

10 3- Forteller at dette er den tredje brønnen som bores i denne blokken. (Carstens, 2007) 2.4 Politisk utvikling I 1972 blir det etablert tre institusjoner som skal ha ansvar for norsk petroleumsvirksomhet: - Oljekontoret: underlagt Industridepartementet - Oljedirektoratet (OD): frittstående fagdirektorat med ansvar for virksomheten offshore. - Statoil: statseid oljeselskap Det blir bestemt at staten skal eie 50 % av hver utvinningstillatelse. Det blir også avklart av Stortinget at hovedkontoret til Oljedirektoratet og Statoil skal ligge i Stavanger (Viten, 2010). I 1978 blir Olje- og energidepartementet (OED) opprettet, dette departementet avløste oljeavdelingen i Industridepartementet (Norsk oljemuseum, uten år). Året etter blir arbeidsmiljøloven gjort gjeldende. Sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap blir underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet (Viten, 2010). I 1970-årene var letevirksomheten konsentrert til områdene sør for Stad (Nordsjøen). For å holde et moderat utviklingstempo ble sokkelen åpnet gradvis og kun et begrenset antall blokker ble utlyst i hver konsesjonsrunde (Lundberg & Gundersen, uten år). I 1980 borer Norge for første gang nord for Stad (62 nord), og i 1984 blir blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet utlyst (Viten, 2010).. Per dags dato er det områder i Skagerak, Nordland VII og deler av Nordland VI, Troms 2, kystnære områder langs Nordlandskysten og hele Barentshavet Nord som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet (Olje- og energidepartementet, 2007). 6

11 Figur 5: Arealstatus over norsk sokkel (Kilde: Oljedirektoratet, 2010d) I blir det gjort en omorganisering av petroleumsvirksomheten: - Statens direkte økonomiske arrangement (SDØE) blir opprettet i Gassforhandlingsutvalget (GFU), bestående av Statoil, Norsk Hydro og Saga blir opprettet i GFUs oppgave er å forhandle om salg av norsk gass fram til kontrakt, mens myndighetene utpeker hvilke felt som skal levere gassen (Viten, 2010). 7

12 I 2004 blir Petroleumstilsynet etablert som et selvstendig statlig tilsynsorgan. Myndighetsansvaret for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten ble utskilt fra Oljedirektoratet (Norsk oljemuseum, uten år). 8

13 3.0 Organiseringen av petroleumsvirksomheten Etter en kort gjennomgang over utviklingen av petroleumsvirksomheten vil det under bli presentert hvordan den statlige organiseringen av petroleumsvirksomheten ser ut i dag. Stortinget: Stortinget er øverste gren og setter rammeverket for petroleumsvirksomheten, blant annet ved å vedta lover. I stortinget blir utbyggingssaker og prinsipielle saker drøftet, og det er Stortinget som styrer regjeringen og statsforvaltningen. Kongen i statsråd er gitt fullmakt til å godkjenne utbyggingssaker så fremst investeringene er antatt mindre enn 10 milliarder kroner. Regjerningen: Det er regjeringen som står med den utøvende makta over petroleumspolitikken. Regjeringa står også til ansvar ovenfor Stortinget med politikken sin. Ved hjelp fra departement, direktorat og tilsyn får regjeringen utført politikken sin. Ansvaret til de ulike rollene er fordelt slik: - Olje- og energidepartementet: ansvar for ressursforvaltningen og sektoren under ett. - Arbeidsdepartementet: ansvar for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. - Finansdepartementet: ansvar for inntektene til staten. - Fiskeri- og kystdepartementet: ansvar for oljevernberedskap. - Miljøverndepartementet: ansvar for det ytre miljøet. (Nordvik, Verlo & Zenker, 2010, s.19). 9

14 Stortinget Regjeringen Miljøverndepartementet Arbeidsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Olje- og energidepartementet Finansdepartementet Klima- og forurensningsdirektoratet Petroleumstilsynet Kystverket Statens pensjonsfond - utland Oljedirektoratet Oljeskattekontoret Petoro AS Gassco AS Statoil ASA Figur 6: Oversikt over den Statlige organiseringen over petroleumsvirksomheten. (Kilde: Nordvik, Verlo & Zenker, 2010, s. 20) 10

15 4.0 Prosessene bak petroleumsvirksomheten Det er norske og internasjonale oljeselskap som står for selve driften av petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen. Det er viktig at de avgjørelsene som blir tatt av oljeselskapene blir forstått og evaluert av styresmaktene. Det er derfor etablert et system i Norge der oljeselskapene kommer med ideer og står for den tekniske utbygningen som kreves for å utvinne petroleumsressursene. Oljeselskapenes virksomhet krever godkjenning og tillatelse fra offentlige instanser, dette gjelder for alle steg i petroleumsvirksomheten, fra tildeling av utvinningstillatelse, i forbindelse med seismiske undersøkelser og leteboring, til planer for utbygging og drift, og planer for avslutning av felt (Nordvik, Verlo & Zenker, 2010, s.18). 4.1 Åpning av områder Det første steget som tas er en prosess hvor det blir tatt stilling til om det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i et aktuelt område, dette skjer i henhold til petroleumsloven 3-1. Det er Stortinget, etter forslag fra regjeringen som beslutter om nye områder skal åpnes for petroleumsvirksomhet. Myndighetene må utarbeide en generell konsekvensutredning som vurderer nærings- og miljømessige virkninger, fare for forurensning, samt de økonomiske og sosiale virkninger som en eventuell petroleumsvirksomhet i området kan forårsake. Konsekvensutredningen legges ut for høring slik at berørte myndigheter og interesseorganisasjoner har muligheten til å uttale seg før et endelig vedtak om åpning tas. Interesserte gis en frist på minst tre måneder til å uttale seg. Det vil ikke åpnes for petroleumsvirksomhet i de områdene hvor ulempene veier tyngre enn fordelene. 4.2 Undersøkelsestillatelse For å kunne drive petroleumsproduksjon må ressursene som finnes på sokkelen letes etter og påvises. Det tar lang tid fra man bestemmer seg for å lete etter petroleum til et felt settes i produksjon, år er ikke uvanlig (Nordvik, Verlo & Zenker, 2010, s.28). Tildeling av undersøkelsestillatelse skjer i henhold til petroleumsloven 2-1. Undersøkelsestillatelsen gir oljeselskap rett til å undersøke et område etter petroleum. Den gir ikke enerett til undersøkelsen og heller ikke fortrinnsrett ved tildeling av utvinningstillatelsen. 11

16 Undersøkelsestillatelsen gis for 3 kalenderår med mindre det blir fastsatt en annen varighet. Formålet med undersøkelsestillatelsen er å kartlegge geologien og vurdere om det finnes utnyttbare petroleumsressurser i området. Det foretas kun enkle geologiske og geofysiske undersøkelser samt noen grunne boringer, dette fører til at det ikke blir stilt noe krav til utførelse av konsekvensutredning ved undersøkelsestillatelser. Det utføres kun undersøkelser i områder som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet, noe som betyr at miljøvirkninger og samfunnsøkonomiske aspekter allerede er kartlagt. 4.3 Utvinningstillatelse og konsesjon En utvinningstillatelse gis i medhold av petroleumsloven 3-3. Utvinningstillatelsen blir vanligvis tildelt oljeselskap gjennom konsesjonsrunder. I en konsesjonsrunde blir en viss mengde blokker kunngjort av Regjeringen, og oljeselskapene kan deretter søke om utvinningstillatelse. Utlysningen blir kunngjort i Norsk Lysningsblad og De Europeiske Fellesskaps Tidende. Søknadsfristen for selskapene skal ikke være kortere enn 90 dager. Søkerne kan enten søke individuelt, eller flere kan slå seg sammen å søke som gruppe. Når disse søknadene blir vurdert er det saklige og objektive opplysninger som blir tatt i betraktning, samt de krav og vilkår som OED har angitt i kunngjøringen. De viktigste kriteriene for tildeling av utvinningstillatelsen er geologisk forståelse, teknisk ekspertise og finansiell styrke. Det er OED som vurderer søknadene, og som tildeler utvinningstillatelsen til en gruppe selskaper. Utvinningstillatelsen gir gruppen enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster i det gitte området. Rettighetshaverne blir eiere av oljen som produseres. Det blir utpekt en operatør av OED. Operatøren står i spissen for den daglige ledelsen og står for den operative virksomheten som utvinningstillatelsen gir rett til. Det arrangeres i dag to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel. De ordinære rundene omfatter umodne 4 deler av sokkelen, og avvikles vanligvis hvert andre år. I tillegg forekommer tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO), som omfatter de modne 5 delene av sokkelen, og som lyses ut hvert år (Olje- og energidepartementet, uten år). 4 ukjent geologi, tekniske utfordringer og manglende infrastruktur. 5 kjent geologi, mindre tekniske utfordringer og godt utbygd infrastruktur. 12

17 4.3.1 Nominering Før oljeselskapene begynner å søke om utvinningstillatelse inviterer OED selskap til å nominere blokker i området som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Invitasjonen sendes til alle rettighetshavere på sokkelen og prekvalifiserte selskap. Retningslinjene som selskapene skal følge er skrevet i invitasjonen som blir sendt ut. Det bør ikke nomineres over 15 blokker, og blokkene som nomineres bør deles i interessante eller svært interessante. Nominasjon bør ikke overskride én A4-side for hver blokk/blokkombinasjon som nomineres. Disse punktene ønskes omtales i nominasjonen: - Blokkangivelse - Datagrunnlag - Letemodell/ stratigrafisk nivå - Hydrokarbontype - Anslag over ressurspotensialet (om mulig) - Kritiske faktorer - Andre forhold Det er ønskelig at følgende figurer vedlegges: - Seismisk linje over prospekt/prospektmulighet - Kart (inkludert koordinater) med omriss av prospekter/prospektmuligheter eller letetrender (Oljedirektoratet, 2009). Nominasjonene fra selskapene er en viktig del av beslutningsgrunnlaget når OED skal vurdere utlysninger av areal i konsesjonsrundene (Olje- og energidepartementet, 2009). 13

18 4.3.2 Søknad Når OED har behandlet nominasjonene og bestemt hvilke blokker som skal utlyses sendes det innbydelse til oljeselskap hvor de blir invitert til å søke om utvinningstillatelse for petroleum. I denne innbydelsen står det listet opp hva en søknad skal inneholde i gitt rekkefølge (Oljedirektoratet, 2010a). Søknad Hver søknad skal inneholde følgende opplysninger i følgende rekkefølge: a) Sammendrag av søknaden. b) Regionalgeologisk evaluering av området. c) Geologisk evaluering av de(n) omsøkte blokk(er). d) Teknisk-økonomisk vurdering av de(n) omsøkte blokk(er). e) Beskrivelse av innhold, omfang og tidsplan for den arbeidsforpliktelse søkeren(e) vil påta seg for det areal som omfattes av en utvinningstillatelse, varighet av utvinningstillatelsens initielle periode, og varighet av konsesjonsperioden etter utløpet av initiell periode. Det er OD og Ptil som behandler søknadene i første instans. OD vurderer søknadene når det gjelder geologisk forståelse og teknisk kompetanse og foreslår tildeling av areal og fastsettelse av arbeidsprogram. OD avgir deres oppfatning til OED. Ptil vurderer selskapene som har søkt om utvinningstillatelse, når det gjelder kompetanse og kapasitet innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Ptil avgir sin oppfatning til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som formidler sikkerhetsmyndighetenes HMS-vurderinger videre til OED. OED utformer et forslag til areal, arbeidsprogram og deltagerandeler for hver utvinningstillatelse. Oljeselskapene har mulighet til å forhandle med OED (Riksrevisjonen, 2010, s.19) Tildeling Tildelingskriteriene blir også gitt i invitasjonen som sendes ut (Oljedirektoratet, 2010a). Tildelingskriterier For å fremme god ressursforvaltning, rask og effektiv leting etter og utnyttelse av petroleum på norsk kontinentalsokkel, herunder en sammensetning av rettighetshavergrupper som sikrer dette, vil følgende kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser og ved utpeking av operatør: a) Søkeren(e)s relevante tekniske kompetanse, herunder kompetanse vedrørende utviklingsarbeid, forskning, sikkerhet og miljø, samt hvordan denne kan bidra aktivt til en kostnadseffektiv undersøkelse etter, og eventuell utnyttelse av, petroleum fra det berørte geografiske område. 14

19 b) At søkeren(e) har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å foreta undersøkelse etter, og eventuell utnyttelse av, petroleum fra det berørte geografiske område. c) Søkeren(e)s forståelse av geologien i det berørte geografiske område og hvordan rettighetshaver planlegger å foreta en effektiv undersøkelse etter petroleum der. d) Søkeren(e)s erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder. e) Erfaring med søkeren(e)s virksomhet. f) Der flere søkere søker sammen som gruppe vil gruppens sammensetning, anbefalt operatør og gruppens samlede kompetanse tillegges vekt. g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst en rettighetshaver har boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. h) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst en med erfaring som nevnt under g). i) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet skal selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. j) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser på store havdyp skal selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. I utvinningstillatelsen skal det være en rettighetshaver som selv har boret på store havdyp som operatør. k) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser, som forventes å medføre boring av letebrønner med høyt trykk og/eller temperatur (HTHT), skal selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. I utvinningstillatelsen skal det være en rettighetshaver som selv har boret en HTHT-brønn som operatør TFO Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble innført av Regjeringen i (St.meld. nr.38 ( ) Om petroleumsvirksomheten). TFO ble innført for å utnytte oppbygd infrastruktur i modne områder, før virksomheten blir nedlagt, og i den forbindelse også infrastrukturen. I tillegg fører TFO til en raskere sirkulasjon av areal, noe som fører til en mer effektiv utforskning av de modne områdene. TFO området utvides ettersom nye områder regnes som modne og kan ikke innskrenkes (Nordvik, Verlo & Zenker, 2010, s.30-32). I TFO konsesjonsrundene blir det ikke gjennomført nominasjonsprosesser. En fastsettelse eller utvidelse av TFO områder begynner med at OED ber OD om en petroleumsfaglig anbefaling av nye områder som skal anses som modne og inkluderes i TFO området. Her blir det vektlagt blokker som er i nærheten av planlagte, eksisterende eller tidskritiske infrastruktur., og blokker der det allerede har foregått letevirksomhet. OED utarbeider deretter et forslag til utlysning i TFO- konsesjonsrunder på ODs anbefalinger. Forslaget sendes så til MD og FKD for vurdering. 15

20 Etter utlysning er gangen stort sett den samme som for ordinære konsesjonsrunder (Riksrevisjon, 2010, s. 20). Selskapene nominerer Innspill fra Miljøverndepartement et og Fiskeri- og kystdepartementet, offentlig høring Selskapene søker Selskapene sender sjudagersbrev Selskapene aksepterer eller avslår Invitasjon til nominasjon Forslag til utlysning Utlysning Forhandlingsmøter Tilbudsbrev Tildeling ved Kongen i Statsråd OD og Olje- og energidepartementet vurderer areal OD, Olje- og energidepartementet, Ptil og Arbeids- og inkluderingsdeparteme ntet vurderer søknader Olje- og energidepartementet i samråd med OD setter sammen forslag til utvinningstillatelser Figur 7: Gangen i en konsesjonsrunde. (Kilde: Riksrevisjon, 2010, s.19) Varigheten av en utvinningstillatelse I følge petroleumsloven 3-9 gis utvinningstillatelsen for en initiell periode på inntil 10 år. Om utvinningstillatelsen blir gitt for en kortere periode kan den i ettertid forlenges av olje- og energidepartementet. Om rettighetshaverne følger de arbeidsforpliktelsene og vilkår de er pålagt og som gjelder for utvinningstillatelsen, kan rettighetshaver kreve utvinningstillatelse for en lengre periode utover det som er først fastsatt. Hovedregelen for forlengelse er inntil 30 år, men kan i særlige tilfeller være inntil 50 år. Når arbeidsforpliktelsene er oppfylt kan rettighetshaver oppgi utvinningstillatelsen. 16

21 4.3.6 Arealavgift Arealavgiften blir gitt i henhold til petroleumsloven Før var selskapene pliktig å drive konkret aktivitet i 50 % av området de har fått tildelt etter at leteperioden var over, i dag er kravene at selskapene kun får beholde det arealet der de tenker å starte med produksjon. Arealavgiften er et virkemiddel som skal bidra til å øke aktiviteten i tildelte områder. I leteperioden hvor rettighetshaver følger et pålagt arbeidsprogram betales det ingen avgift. Etter dette skal det betales en årlig avgift til staten for hver kvadratkilometer av området som utvinningstillatelse gjelder for. 1 januar 2007 ble reglene for arealavgifta skjerpet. Selskapene betaler nå kroner per kvadratkilometer første året, deretter øker satsen til kroner andre året, og til slutt etter tredje året betaler de den maksimale avgiftssatsen som er på kroner per kvadratkilometer. Om plan for utbygging og drift (PUD) leveres inn til OED slipper selskapene å betale denne avgiften. Det gis også fritak for avgiften på inntil to år dersom selskapene borer en undersøkelsesbrønn i området (Nordvik, Verlo & Zenker, 2010, s.32). 17

22 5.0 Konsekvensutredning og PUD/PAD Når utvinningstillatelsen er tildelt kan rettighetshaverne begynne det videre arbeidet. Ved utbygging og drift av petroleumsforekomster må det i henhold til petroleumsloven 4-2 utarbeides en plan for utbygging og drift (PUD). Det er stortinget som behandler og godkjenner store utbyggingssaker 6, mens Regjeringen har fullmakt til å godkjenne mindre utbyggingssaker. OED har et overordnet ansvar og sørger for at petroleumsvirksomheten følger retningslinjene som blir påkrevd av Stortinget. I februar 2010 ble Veiledning for plan til utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD) oppdatert. I henhold til petroleumsloven 4-2 andre ledd skal PUD inneholde en beskrivelse av økonomiske, ressursmessige, tekniske, sikkerhetsmessige, nærings- og miljømessige forhold samt opplysninger om hvordan en innretning vil kunne disponeres ved avslutning av petroleumsvirksomheten. Om det er behov for særskilte tillatelser for anlegg og drift skal det i henhold til petroleumsloven 4-3 i tillegg fremlegges en søknad med plan for bygging, plassering, drift og bruk av innretninger herunder avskipningsanlegg, rørledninger, nedkjølingsanlegg, anlegg for produksjon og overføring av elektrisk energi og andre innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum (PAD). PUD og PAD består av en utbyggings- eller anleggsdel og en konsekvensutredningsdel. Ved utarbeidelse av PUD og PAD er det viktig at utbygger tar kontakt med OED eller OD på et tidlig tidspunkt for å avklare eventuelle spørsmål om dokumentasjon og myndighetenes behandling. Om utbygger vurderer å knytte prosjektet mot kraftanlegg på land er det viktig å ta kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statnett (SF) og lokale nettselskaper for å klargjøre prosessen og forholdene i kraftsystemet 6 I 2010 var dette beløpet på 10 mrd. Kroner. Se St. meld. nr. 39 ( ) pkt , jf. St.meld. nr. 30 ( ) pkt. 8.1.C 18

23 Når PUD/PAD er ferdig utarbeidet skal de sendes til OED og AD, mens det skal sendes kopi til OD og Ptil. OED kan da, på grunnlag av petroleumsloven, godkjenne plan for utbygging og drift (PUD) og gi særskilte tillatelse til anlegg og drift (PAD). Det fremgår av petroleumsloven 4-2 at forvaltningen må godkjenne PUD før petroleumsutvinning kan finne sted. PUD og PAD blir sendt ut på høring, slik at andre berørte departement og underliggende etater/direktorater får muligheten til å uttale seg. Konsekvensutredningen (KU) er en del av PUD og har som formål å klargjøre virkningene av en utbygging eller at anlegg på miljø, naturressurser og samfunn. Prosessen for utvikling av KU består av to deler. Første del er et forslag til utredningsprogram for KU, og andre del en selve KU. Det kreves at begge legges ut for offentlig høring, slik at myndigheter og andre interesseorganisasjoner har mulighet å uttale seg. Myndighetenes behandling av PUD eller PAD vil normalt ta fra to til seks måneder, blant annet avhengig om saken skal behandles av Stortinget. I enkelte tilfeller kan det søkes om fritak fra utarbeidelse av PUD og PAD. For å få fritak må rettighetshavere søke til OED. Dette er først og fremst aktuelt ved utbygging av mindre forekomster som kan knyttes opp mot andre felt som fra før har godkjent plan for utbygging og drift (Oljedirektoratet, 2010b). 19

24 Fra 2 til 6 mnd, bl.a. avhengig om saken må til Stortinget Ptil Gassco AD OD PUD/PAD som omfatter gasstransport Rettighetshavere* PUD/PAD til vurdering HMS- forhold PUD/PAD til vurdering ressursmessige forhold Kongelig resolusjon Regjeringen PUD og/eller PAD. Dvs utbyggings - og/eller anleggsdel samt KU inkludert høringsuttalelser. OED Stortingsproporsisjoner Stortinget *gjelder bare PUD, må ikke være rettighetshaver for å søke tillatelse til anlegg og drift Høring av KU Over fastsatt beløp Høring MD, FKD, AD, Kommuner, Fylkeskommuner, andre interesserte FIN, MD, FKD, AD, Andre departement Figur 8: Oversikt over myndighetenes behandling av PUD og PAD (Kilde: Oljedirektoratet, 2010b) 20

25 6.0 Avslutning av petroleumsvirksomheten Når styresmaktene vedtar hvordan en innretning på norsk sokkel skal disponeres, tas både nasjonale og internasjonale regelverk i bruk. Disponering og avvikling av en innretning blir regulert av Petroleumsloven av 1996, samt OSPAR- konvensjonen 7. I henhold til petroleumsloven 5-1 skal rettighetshaver legge frem en avslutningsplan for OED to til fem år før en tillatelse utløper eller oppgis, eller bruken av innretningen opphører. Denne planen skal bestå av to hoveddeler, en konsekvensutredningsdel og en disponeringsdel. KU skal belyse hvilke konsekvenser man forventer at disponeringen vil ha for blant annet miljøet. Disponeringsdelen blir vurdert av OED og AD. KU blir sendt på høring. På bakgrunn av KU og høringsuttalelser, og disponeringsdelen og vurderingen av denne, blir det utarbeidet et framlegg til Kongelig resolusjon om disponering, og dette legges frem for regjeringen. Rettighetshaverne er ansvarlige for å gjennomføre disponeringen. I 2009 ble petroleumsloven endret slik at om det blir solgt en del av utvinningstillatelsen, så er selgeren substituert ansvarlig for disponeringskostnadene som er knyttet til den solgte andelen. Om det blir gjort vedtak om etterlating, sier lovverket at det er rettighetshaverne som har ansvaret om det skjer skader eller ulemper tilknyttet innretningen. Rettighetshavere og staten kan avtale at fremtidig vedlikehold og ansvar skal overføres til staten mot en avtalefestet økonomisk kompensasjon (Nordvik, Verlo & Zenker, 2010, s.51). 7 Konvensjonen om vern av det marine miljøet i det nordøstlige Atlaterhavet. 21

26 7.0 Oppsummering Det ble tidlig i petroleumsvirksomhetens livsløp avgjort hvordan kontinentalsokkelen skulle forvaltes. Norge valgte å følge i Storbritannias fotspor når det gjaldt inndeling av kontinentalsokkelen, og vi endte derfor opp med den blokkinndelingen vi ser i dag. Det er en mengde prosesser som må gjennomgås før et tenkt oljefelt kan settes i produksjon. Disse prosessene tar lang tid å gjennomføre, år er ikke uvanlig. Det første som skjer er at området må åpnes for petroleumsvirksomhet. Når området er åpnet kan selskap nominere blokker. Når det er bestemt hvilke blokker som skal utlyses kan selskap søke, og forhåpentligvis blir de tildelt utvinningstillatelse. Det siste som skjer er at KU og PUD må utformes og godkjennes av regjeringen eller Stortinget. 22

27 8.0 Litteraturliste Carstens, Halfdan (2007). Dag 5: Navn på brønnene. Hentet fra Lundberg, Nils og Nils Gundersen (uten år). Petroleum. I: Store Norske Leksikon. Hentet fra Store Norske Leksikon Online. Midttun, Øyvind (2003). Konsesjonspolitikk på norsk sokkel. Hentet fra Nordvik, Knut, Signe Verlo og Evy Zenker red. (2010). Fakta %20Publikasjoner/Faktahefter/Fakta2010/Kapittler%20PDF/Fakta_2010_web.pdf Norsk oljemuseum (uten år). Tidslinje Norsk oljehistorie. Hentet fra d=168 Hentet på Oljedirektoratet (2009). Retningslinjer for nominasjon av blokker til 21. konsesjonsrunde. Hentet fra konsesjonsrunde/nominasjon-av-blokker-til-21-konsesjonsrunde/retningslinjer-fornominasjon-av-blokker-til-21-konsesjonsrunde/ Oljedirektoratet (2010a). Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum. Hentet fra %20Tema/Utvinningstillatelser/21.%20runde/Utlysning/Invitasjon_21runde.pdf 23

28 Oljedirektoratet (2010b). Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Hentet fra %20regelverk/tematiske%20veiledninger/pudpad-veileder-av pdf Olje- og energidepartementet (uten år). Konsesjonstildelinger på Norsk kontinentalsokkel. Hentet fra Olje- og energidepartementet (2007). Konsesjonssystemet. Hentet fra Olje- og energidepartementet (2008). Norsk oljehistorie på 5 minutter. Hentet fra Olje- og energidepartementet (2009). Starter 21. konsesjonsrunde. Hentet fra konsesjonsrunde.html?id= Petroleumsloven (1996). Lov om petroleumsvirksomhet av 29. november 1996 nr. 72. Hentet fra 24

29 Riksrevisjons administrative rapport 2010:1. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren. Hentet fra apporter/2010/dokumentbase_adm_rapp_1_2010.pdf Viten Den norske oljehistorien. Hentet fra FB6C B0A038&tid= &gr Figurer Figur 1: Norsk oljemuseum(uten år). Hentet fra &tid=175&mid=155 Figur 2: Midttun, Øyvind (2003). Konsesjonspolitikk på norsk sokkel. Hentet fra Figur 3: Carstens, Halfdan (2007). Dag 5: Navn på brønnene. Hentet fra Figur 4: Oljedirektoratet (2010c). Tørr brønn nær Draugenfeltet i Norskehavet. Hentet fra 25

30 Figur 5: Oljedirektoratet (2010d). Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hentet fra Figur 6: Nordvik, Knut, Signe Verlo og Evy Zenker red. (2010). Fakta Hentet på %20Publikasjoner/Faktahefter/Fakta2010/Kapittler%20PDF/Fakta_2010_web.pdf Figur 7: Riksrevisjons administrative rapport 2010:1. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren. Hentet fra apporter/2010/dokumentbase_adm_rapp_1_2010.pdf Figur 8: Oljedirektoratet (2010b). Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Hentet fra %20regelverk/tematiske%20veiledninger/pudpad-veileder-av pdf 26

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Petroleumsrett høst 2012 Tilgang til ressurser

Petroleumsrett høst 2012 Tilgang til ressurser Petroleumsrett høst 2012 Tilgang til ressurser Mette Karine Gravdahl Agerup underdirektør Olje- og energidepartementet Tildelingssystemet I Norge: Et konsesjonssystem PL 1-3: Ingen andre enn staten kan

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1 Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1 Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør Petroleumsvirksomhet: Bare på kontinentalsokkelen Petroleumspolitiske mål Eiendomsretten til petroleumsressursene

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX XX. KONSESJONSRUNDE UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET tildelt X X X X ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX 2 Ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx er bestemt: I medhold av lov 29. november

Detaljer

Utvinningstillatelser - letefase

Utvinningstillatelser - letefase Utvinningstillatelser - letefase Janka Rom 13.12.2016 Foto: Husmo, ConocoPhillips, Norsk Oljemuseum ÅPNING AV NYE OMRÅDER KONSESJONSRUNDE Myndighetene Boretillatelse Årlig produksjonstillatelse Søknad

Detaljer

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør Ressursforvaltning viktigste instrumenter Plikt til ressursforvaltning PL 1-2 Tildelingssystemet

Detaljer

Hva vet du om Oljedirektoratet?

Hva vet du om Oljedirektoratet? 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Rammeverk og myndighetsroller Petroleumsforvaltning og rammeverk ODs oppdrag, roller og organisering Kort om petroleumsregelverket Eldbjørg Vaage Melberg Kirsti Herredsvela

Detaljer

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 13. desember

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 13. desember Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller 13. desember Hva vet du om oljedirektoratet? 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Velkommen Eldbjørg Vaage Melberg 09:15 Rammeverk og myndighetsroller

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1 Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1 Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør En konsesjonsrunde TFO Nominasjon Utlysning Søknad Forhandling Tildeling Nominasjon Nominasjon Utlysning

Detaljer

1 INNLEDNING. 1.1 Konsesjonspolitikk og utforskingshistorie Figur 1.1 gir en oversikt over status for områder på norsk kontinentalsokkel.

1 INNLEDNING. 1.1 Konsesjonspolitikk og utforskingshistorie Figur 1.1 gir en oversikt over status for områder på norsk kontinentalsokkel. 1 INNLEDNING Bakgrunn for arbeidet Forvaltningsplanen Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (FLB) ble lagt fram for Stortinget i Stortingsmelding nr. 8

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 14. november

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 14. november Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller 14. november 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Rammeverk og myndighetsroller Petroleumsforvaltning og rammeverk ODs oppdrag, roller og organisering

Detaljer

Norge som olje- og gassnasjon

Norge som olje- og gassnasjon Norge som olje- og gassnasjon Ole Anders Lindseth ekspedisjonssjef København 21. februar 2014 If you don t know where you are - no map will help you If you don t know where you re going - any map will

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 2

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 2 Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 2 Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør Utvinningstillatelsen Utvinningstillatelsen: Eksklusiv rett til å lete etter og produsere petroleum

Detaljer

Konsekvensutredning for åpning av havområdene ved Jan Mayen for petroleumsvirksomhet Oljedirektoratets kommentarer

Konsekvensutredning for åpning av havområdene ved Jan Mayen for petroleumsvirksomhet Oljedirektoratets kommentarer Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Ved: Gaute Erichsen Vår saksbehandler Benvenutta Henriksen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato OD 2012/1070 /SE/KSR/BeH/TSø Konsekvensutredning

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Regulering av undersøkelsesaktivitet etter undersjøiske petroleumsforekomster?

Regulering av undersøkelsesaktivitet etter undersjøiske petroleumsforekomster? Regulering av undersøkelsesaktivitet etter undersjøiske petroleumsforekomster? Generell bakgrunn Rammer for undersøkelsesaktivitet (seismiske undersøkelser) Regelverksendringer knyttet til slik aktivitet

Detaljer

KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE. - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet?

KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE. - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet? KONSESJONSSYSTEMET: TILDELING, GODKJENNING, SAMTYKKE - Hvilken betydning har konsesjonssystemet for sikker petroleumsvirksomhet? 14.11.2017 Partner Sverre B. Bjelland INNLEDNING Konsesjonssystemet» Staten

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

Sameksistensgruppen. Espen Myhra Leteseksjonen OED

Sameksistensgruppen. Espen Myhra Leteseksjonen OED Sameksistensgruppen Espen Myhra Leteseksjonen OED Sameksistensgruppen I OED og FID nedsatte i 2003 en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for sameksistens i området Lofoten - Barentshavet Deltagere

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Olje- og energidepartementet Arbeids- og administrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Statlig deltakelse Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Olje-

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Olje- og energidepartementet Arbeids- og administrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Statlig deltakelse Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Olje-

Detaljer

Innspill til 21.konsesjonsrunde

Innspill til 21.konsesjonsrunde WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Olje- og energidepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse

Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse Til: Olje- og energidepartementet Oslo 7.12.2011 Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse De undertegnede organisasjonene viser til høring på forslaget til utvidelse av TFO og vil med dette

Detaljer

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011 Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

2 Organisering av norsk ressursforvalting

2 Organisering av norsk ressursforvalting 2 Organisering av norsk ressursforvalting FAKTA 2009 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen begynte tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært få

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

TFO. utvinningstillatelser. miljø og fiskerihensyn

TFO. utvinningstillatelser. miljø og fiskerihensyn Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren Riksrevisjonens administrative rapport 1 2010 utvinningstillatelser Modne områder TFO ningspraksis

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle

Detaljer

Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2

Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2 Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2 Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør PL 4-3: PAD Anlegg og drift av innretning som ikke er omfattet av godkjent PUD krav om særskilt

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2

Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2 Petroleumsrett høst 2010: Utvikling av felt og infrastruktur 2 Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør PL 4-3: PAD Anlegg og drift av innretning som ikke er omfattet av godkjent PUD krav om særskilt

Detaljer

3 Rammeverk. Hovedtrekk i konsesjonssystemet. Sentrale dokumenter i konsesjonsverket og lovbestemmelser. Andre sentrale bestemmelser

3 Rammeverk. Hovedtrekk i konsesjonssystemet. Sentrale dokumenter i konsesjonsverket og lovbestemmelser. Andre sentrale bestemmelser Rammeverk Hovedtrekk i konsesjonssystemet Sentrale dokumenter i konsesjonsverket og lovbestemmelser Andre sentrale bestemmelser Konsekvensutredninger Skatte- og avgiftssystemet SDØE Normprisen Nominering

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Hvordan sikre trygg sameksistens mellom olje- og fiskerinæringen

Hvordan sikre trygg sameksistens mellom olje- og fiskerinæringen Hvordan sikre trygg sameksistens mellom olje- og fiskerinæringen Øyvind Håbrekke Statssekretær Sem - erklæringen Samarbeidsregjeringen vil: foreta en konsekvensutredning av helårig petroleumsaktivitet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STRATIGRAFISK DELTE UTVINNINGSTILLATELSER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STRATIGRAFISK DELTE UTVINNINGSTILLATELSER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STRATIGRAFISK DELTE UTVINNINGSTILLATELSER 1 Denne avtale er inngått den. Ved kongelig resolusjon... er [Petoro AS*] i fellesskap tildelt Utvinningstillatelse nr.... for petroleumsvirksomhet

Detaljer

Seismikk regulering forholdet til fiskeriene

Seismikk regulering forholdet til fiskeriene Seismikk regulering forholdet til fiskeriene Mette Karine Gravdahl Agerup underdirektør Olje- og energidepartementet Utgangspunktet Petroleumsvirksomheten skal utøves i sameksistens med andre næringer

Detaljer

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet 18.12.2015 1. Innledning Om ordningen med samtykke til oppstart og videreføring Myndighetene har behov for å følge

Detaljer

Olje og Gass i Norge. Begynnelsen

Olje og Gass i Norge. Begynnelsen Olje og Gass i Norge Begynnelsen Midtlinjen i Nordsjøen! Geneve konvensjonen krever en folkerettslig avgjørelse om delingsprinsippene til havs. I 1964 ble forhandlingene ferdigstilt og midtlinjedelingen

Detaljer

Norsk sokkel. Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008

Norsk sokkel. Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008 Norsk sokkel Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008 Agenda Leteåret 2007, inkl. viktige utviklingstrekk i letepolitikken Utsikter fremover produksjon, investeringer,

Detaljer

Høyring - forslag om blokker til utlysing i 21.konsesjonsrunde

Høyring - forslag om blokker til utlysing i 21.konsesjonsrunde Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.05.2010 23880/2010 Bengt Endreseth Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 31.05.2010 Høyring - forslag om blokker til utlysing

Detaljer

WWF Høringsvar på ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)

WWF Høringsvar på ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) Olje og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Oslo, 20.januar 2009 Deres ref 08/03391-1 WWF Høringsvar på ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) WWF mener TFO må avvikles

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning Høringsnotat Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning 1 Innledning Det vises til Meld. St. 28 (2010-11) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten og

Detaljer

20. konsesjonsrunde VEILEDNING TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE

20. konsesjonsrunde VEILEDNING TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE 20. konsesjonsrunde VEILEDNING TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SØKNADSBREV...4 DEL 1 DATAGRUNNLAG og REGIONALGEOLOGI...6 1.1 Database...6 1.2 Regionalgeologi og andre spesialstudier...6

Detaljer

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman Arbeids-og administrasjonsdepartementet KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON Statsråd: Victor D. Norman Ref nr.: Saksnr.: 200304710 Dato: 19.12 2003 Fastsettelse av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø

Detaljer

a) Med departementet forstås i denne forskrift Det kongelige olje- og energidepartement.

a) Med departementet forstås i denne forskrift Det kongelige olje- og energidepartement. Forskrift om andres bruk av innretninger Fastsatt av Olje- og energidepartementet 20. desember 2005 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 10-18 første ledd og 4-8, og forskrift

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

Petroleumsrett høst 2012 Utvikling av felt og infrastruktur

Petroleumsrett høst 2012 Utvikling av felt og infrastruktur Petroleumsrett høst 2012 Utvikling av felt og infrastruktur Mette Karine Gravdahl Agerup underdirektør Olje- og energidepartementet Ressursforvaltning viktigste instrumenter Plikt til ressursforvaltning

Detaljer

Energilandskapet Olje og gass

Energilandskapet Olje og gass Energilandskapet Olje og gass Anette Smedsvig og Caroline Hustad 23. Januar 2015 Hvem er vi? Hvem er dere? 2 3 Vi vil besvare: Har verden behov for olje og gass i fremtiden? Hva med klima? Dagens oljepris

Detaljer

Innst. 34 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 (2014 2015)

Innst. 34 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 (2014 2015) Innst. 34 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Sokkelåret 2008 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Innhold Økonomisk bakteppe Leting Produksjon og ressursregnskap Seismikk og sameksistens Utfordringer Oljeprisutvikling Økonomisk

Detaljer

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Sist oppdatert 23.6.17 1. Samtykke til oppstart og videreføring 1 Samtykke til

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Petroleumstilsynet OEDs organisering Statsråd Politisk

Detaljer

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger.

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Deres ref: 10/01989 Vår ref: EL/EK/ED Arkiv: Dato: 21.3.2011 Oljeindustriens Landsforenings kommentarer til forslag til program

Detaljer

Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden. Espen Myhra Olje- og energidepartementet

Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden. Espen Myhra Olje- og energidepartementet Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden Espen Myhra Disposisjon Utfordringer for letevirksomheten på NCS Tiltak fra myndighetene for å øke leteaktiviteten Sokkelåret 2005 Utfordringer for letevirksomheten

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 Prosent 3 2 *Foreløpige nasjonalregnskapstall 1 1971 1976 1981 1986 1991 1996 21* Andel av BNP Andel av eksport Andel av investeringer Andel av statens

Detaljer

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet

Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger på ressursforvaltningsområdet Dette er en alfabetisk oversikt over regelverkspliktig innsending av materiale og opplysninger. Den viser hva som

Detaljer

Høringssvar EBL Havenergilova, lov om fornybar energiproduksjon til havs.

Høringssvar EBL Havenergilova, lov om fornybar energiproduksjon til havs. Deres referanse Vår referanse Dato 08/00549-7 17.04.2009 Olje og energidepartementet Postboks 8148 0033 Dep Saksbehandler: Tollef Taksdal Høringssvar EBL Havenergilova, lov om fornybar energiproduksjon

Detaljer

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Fakta 2003 Norsk petroleumsvirksomhet Olje- og energidepartementet Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo Telefon 22 24 90 90 Faks 22 24 95 65 http://www.oed.dep.no

Detaljer

ODs Faktasider. Lisens. Generell informasjon Utvinningstillatelse 627 NPDID for utvinningstillatelser Faktakart i nytt vindu.

ODs Faktasider. Lisens. Generell informasjon Utvinningstillatelse 627 NPDID for utvinningstillatelser Faktakart i nytt vindu. Generell informasjon Utvinningstillatelse 627 NPDID for utvinningstillatelser 21560469 Faktakart i nytt vindu lenke Status ACTIVE Område North sea Tildeling TFO2011 Dato for tildeling 03.02.2012 Utv.till.

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Sokkelåret 2007 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Leteåret 2007 Det er påbegynt 32 letebrønner: 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet.

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET

AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET VEDLEGG TIL UTVINNINGS- TILLATELSE NR. TILDELING I FORHÅNDSDEFINERTE OMRÅDER AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET Side 1 av 6 AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET TIL UTVINNINGSTILLATELSE NR. SPESIELLE BESTEMMELSER

Detaljer

LEITEVERKSEMDA FAKTA 2010

LEITEVERKSEMDA FAKTA 2010 4 LEITEVERKSEMDA FAKTA 2010 27 Undersøkingsbrønnar 60 40 20 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Avgrensingsbrønnar For å kunne vinne ut petroleumsressursane som finst på den norske kontinentalsokkelen,

Detaljer

21. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE

21. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE 21. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE GENERELL INFORMASJON OM SØKNAD Søknadsinnlevering Ett eksemplar av søknaden sendes/leveres til Olje- og energidepartementet (OED) og to identiske

Detaljer

Multiklientkontrakter

Multiklientkontrakter Multiklientkontrakter Multiklientkontrakter (Bilde fra ODs hjemmeside) Stig Gunleiksrud, Petroleum Geo Services ASA og Anna Serina Natvik, Total E&P Norge AS 11. desember 2013 Hva er en multiklientkontrakt?

Detaljer

22. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE

22. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE 22. KONSESJONSRUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE GENERELL INFORMASJON OM SØKNAD Søknadsinnlevering Ett eksemplar av søknaden sendes/leveres til Olje- og energidepartementet (OED) og to identiske

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Innspill til St. meld. 28 ( ) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten

Innspill til St. meld. 28 ( ) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten 8.11.2011 Innspill til St. meld. 28 (2010 2011) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten Dette notatet redegjør for Naturvernforbundets og Natur og Ungdoms viktigste innspill til St. meld. 28 (2010-2011).

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet OEDs organisering Statsråd Poltisk rådgiver Statssekretær

Detaljer

Oljens dag i Kristiansund Leting og utvinning i Norskehavet Status og perspektiver

Oljens dag i Kristiansund Leting og utvinning i Norskehavet Status og perspektiver Oljens dag i Kristiansund Leting og utvinning i Norskehavet Status og perspektiver Roald Sæter Oljedirektoratet Norskehavet Felt og funn 6706/6-1 Hvitveis Luva Stetind Victoria Onyx Kristiansund Norskehavet

Detaljer

Angående Høring - ny velleder for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift (PUD og PAD-rettleiar)

Angående Høring - ny velleder for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift (PUD og PAD-rettleiar) NOWILANCI FYLKESKOMMUNE Næring og samferdsel Vår dato: 12.01.2009 Vår referanse: 09/822 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Angående

Detaljer

VEDLEGG TIL UTVINNINGS- TILLATELSE NR. x AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET [FREMTIDIGE UTVINNINGSTILLATELSER]

VEDLEGG TIL UTVINNINGS- TILLATELSE NR. x AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET [FREMTIDIGE UTVINNINGSTILLATELSER] VEDLEGG TIL UTVINNINGS- TILLATELSE NR.. KONSESJONSRUNDE AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET [FREMTIDIGE UTVINNINGSTILLATELSER] Side 1 av 5 AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET TIL UTVINNINGSTILLATELSE NR. SPESIELLE

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

KAPITTEL 4. Fra funn til felt

KAPITTEL 4. Fra funn til felt KAPITTEL 4. Fra funn til felt PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 211 KAPITTEL 4. Fra funn til felt 37 Innledning Ressursene i funn som ikke er besluttet utbygd per 31. desember 21 utgjør fem

Detaljer

Krav til konsekvensutredninger ved petroleumsvirksomhet på norsk sokkel

Krav til konsekvensutredninger ved petroleumsvirksomhet på norsk sokkel Krav til konsekvensutredninger ved petroleumsvirksomhet på norsk sokkel Særlig ved åpning av nye områder og i plan for utbygging og drift Kandidatnummer: 629 Leveringsfrist: 25.04.13 Antall ord: 17 947

Detaljer