Årsmelding. Hundvåg sokn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Hundvåg sokn"

Transkript

1 Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40

2 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg s. 6 Kulturutvalg s. 7 inntektsutvalg s. 7 Menighetsbladet s. 7 Gudstjenestevirksomhet s. 8 Statistikk s. 8 Øyane sykehjem s. 10 Samarbeid med barnehager og skoler s. 10 Konfirmantarbeid s. 11 Barne- og ungdomsarbeid s. 12 Søndagsskolen s. 12 Babysang s. 13 Barnekorene s. 13 Hundvåg KFUK/KFUK speidere s. 14 Mini-ten s. 18 BUNKERS s. 19 Ungdomscellegruppe s. 19 Trosopplæringsarbeid s. 19 Voksenarbeid s. 21 Strikkekafè s. 21 Formiddagstreff s. 21 Mannsforeningen s. 22 Bibelgrupper/Husfellesskap s. 22 Hundvåg kantori s. 22 Mannaklubben s. 23 Kirkeringene s. 24 Mandagstreffen s. 24 Krosshaug s. 26 Skattekista s. 31 Lunde skolelag s. 32 KRIK s. 32 Vassøy s. 34 Driftsregnskap 2014 Budsjett 2015 Side 2 av 40

3 Ansatte i Hundvåg sokn: Karen Margrete E. Mestad sokneprest til 1. september. Jan Torrey Jensen sokneprest fra 1. oktober Sigbjørn Jårvik- kapellan med hovedarbeid på Krosshaug, Solveig Bryngelsson daglig leder Tore Bols kantor Morten Åreskjold Kirketjener/vaktmester, Hildegunn Brune ungdomsdiakon, Mariann M. Torsteinbø diakonimedarbeider (50 %) Turid Mellemstrand Rabenorolahy kateket Janne Kristine Haukelid Berge - trosopplærer Sølve Tafjord regnskaps- og informasjonsmedarbeider (60 %) Ingunn Birgitte Sola dirigent Kantoriet 20 %. Halvard Lund musikalsk leder på Krosshaug (20 %) Hundvåg menighetsråd årsmelding Hundvåg menighetsråd. Turid Eriksen leder Eivind Oskar Langeland Sara Sæverud Anglevik (permisjon) Hilde L. Jonassen Ole-Jan Friestad menighetsrådets representant i Krosshaug styringsgruppe Jarle Stormark vararepresentant fellesrådet. Bente Ofstad Skeie fellesrådsrepresentant, nestleder Monica Helgevold Vararepresentanter: Eivor Elise Andersen, møter fast Eli Løvås Dag Waldenstrøm Per Inge Worren Sokneprest Karen Margrete Mestad/Jan Torrey Jensen har fast plass i rådet. Daglig leder Solveig Bryngelsson er sekretær/saksbehandler. Menighetsrådets oppsummering for Menighetsrådet har i 2014 hatt 8 møter og behandlet 70 saker. Menighetsrådet har lagt nok et aktivt år bak seg. I tillegg til å behandle en del fortløpende saker som offersøknader, gudstjenestelister o.l. har rådet i 2014 behandlet mange saker som omhandler trosopplæring. Første utkast til ferdig plan skal behandles av menighetsrådet på nyåret. Menighetsrådet gjennomførte sammen med stab og mange frivillige loppemarked i mars Ett stort arrangement som krever mye jobbing, men som i sluttsum gir mye tilbake. Den ene siden er Side 3 av 40

4 en nettoinntekt på kr Den andre er opplevelsen av å tilhøre et stort fellesskap som jobber sammen for å gi bydelen en stor happening. Og det tredje er at vi gjennom et loppemarked bidrar til gjenbruk av møbler, sportsutstyr, kopper og kar. Helt i tråd med ønske om å være grønn menighet. Det ble i mai avholdt menighetsmøte om hvorvidt menighetsrådet skulle opprettholde søknad om soknedeling. Slik menighetsrådet vurderte situasjonen har forholdene knyttet til soknedeling endret seg siden søknad ble sendt første gang i Etter avstemning i møtet ble det et meget knapt flertall for at Hundvåg skulle forbli ett sokn. I løpet av høsten 2014 har det vært avholdt samtaler mellom menighetsråd og Krosshaug styringsgruppe. I november fattet menighetsråd vedtak om at «på det nåværende tidspunktet vil en ikke søke om soknedeling. I tiden fremover vil vi legge vekt på at vi er ett sokn». (utdrag fra møteprotokoll). Våren 2014 kom etter søknad til biskop, ett ekstra lerret til kirkerommet og 2 nye prosjektorer på plass i kirkerommet. Det nye lerretet er plassert mellom orgel og alter. Menighetsrådets ønske er at det som hovedregel kun er dette lerretet som brukes på gudstjenesten. Da vil menigheten være nødt til å sette seg midt i kirkerommet, foran alteret, og prest og menighet kommer nærmere hverandre. Ellers gleder menighetsrådet seg over nye møbler også i den lille kirkestuen. En stor takk til dugnadsgjengen for en fantastisk innsats for kirka vår! I mars 2014 kom vedtak fra Bispedømmerådet om at Hundvåg menighet hadde fått 50 % stilling som soknediakon via statlige midler, Fellesrådet finansierer 25 % av stillingen og menighetsrådet resten. Det jobbes fortsatt inn mot kommunen for å få friske midler til den siste delen av stillingen. Det er stor aktivitet i barne- og ungdomsarbeidet og menighetsråd i samarbeid med trosopplæringen vedtok i høst at en ønsket å lyse ut en 60 % stilling som barne- og ungdomsarbeider. Finansiering delt mellom menighetsråd og trosopplæring (Fellesråd). Denne stillingen vil både bidra til å styrke eksisterende arbeid og gi mulighet for å utvikle barne- og ungdomsarbeidet i soknet. Budsjettarbeid, både lokalt og inn mot Stavanger kirkelige fellesråd er faste poster i vårsemesteret. Hvert år sendes Stavanger kirkelige fellesråds handlings- og økonomiplan for de neste 4 årene til Stavanger kommune som bevilgende myndighet. For Hundvåg sokn er det fortsatt to viktige saker som vi løfter fram; Lokaler/nybygg: Krosshaug menighetssenter har ligget inne på handlings- og økonomiplanen til fellesrådet i mange år med en kostnadsramme på 70. mill. Det vil være av stor betydning for menighetsarbeidet på Krosshaug å få på plass et bygg tilpasset behov tilpasset menighetens behov. Bygget vil og være nødvendig for å kunne drive trosopplæringsarbeid og annet barne- og ungdomsarbeid. Hundvåg kirke skal i løpet av de nærmeste årene gjennom en stor rehabilitering. I den forbindelse har menighetsrådet bedt Stavanger kirkelige fellesråd om å utrede kostnader med et påbygg mot sør. Økonomi Årsregnskapet for Hundvåg sokn viser for 2014 ett overskudd på kroner. Av disse har Hundvåg menighetsråd for første gang på mange år et overskudd på kr ! Dette skyldes i Side 4 av 40

5 hovedsak at menighetens lønnskostnader er kraftig redusert som en konsekvens av at 75 % av lønnskostnadene til ungdomsdiakonstillingen er overdratt til bispedømme og Stavanger kirkelige fellesråd fra 1. august Gledelig er det også at menighetsbladet nok en gang har overskudd! Annonseinntektene er stabile og gaver til bladet er på ett høyt nivå noe som forteller at det er mange som setter stor pris på menighetsbladet vårt. En stor takk til redaksjonen og de mange bladbærerne som sørger for at de fleste husstander på Hundvåg får bladet i postkassen sin! Det er mange gode bidragsytere som gjør at årets resultat ser ut som det gjør. Innsatsen til kirkeringene gjennom høstmessen er formidabel. Kr til menighetens barne- og ungdomsarbeid er fantastisk. Alle trofaste givere til menighetens givertjeneste er en annen gruppe som fortjener stor takk! Dere er med å gi oss en trygg og forutsigbar økonomi! Og så har vi dugnadsgjengen som gjennom flere år nå har arbeidet for å samle inn penger slik at vi kan få nye møbler, lydanlegg, lerret og prosjektorer på plass. Det betyr at menighetsrådet i større grad kan ha fokus på det utadrettede arbeidet. I løpet av våren 2015 håper vi at ny barne- og ungdomsarbeider/trosopplærer (60 %) skal være på plass. Stillingen er delt mellom menighetsråd og trosopplæringen som hver dekker 30 % av lønnskostnadene. I budsjett for 2015 har menighetsrådet lagt opp til en økning av givertjenesten fra som er årets resultat til kr Det er en stor økning, men vi håper og tror at gjennom en målrettet innsats skal vi klare det målet. Det er og vårt håp at du som leser denne årsmeldingen gleder deg over alt det flotte arbeidet som skjer i kirka vår, kjenner eierskap til menigheten og får lyst til å være med som giver. Det er lov å melde seg selv! Offer til menighetsarbeidet menighetens givertjeneste 2007 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Driftsregnskap og budsjett for 2015 ligger som eget vedlegg. Regnskapet er ikke revidert. Årsmelding fra soknepresten Gudstjenesteutvalg. Mål: Gudstjeneste utvalget fortsetter etter at gudstjenesteordningen ble vedtatt. Fokus videre etter dette ble gudstjenestefeiringen og gudstjenesterommet samt tilbakemelding fra menigheten på hvordan liturgi og liturgisk musikk fungerer i Gudstjenesten. Medlemmer: Heidi Worren, Kjell Petter Løkling, Cecilie Haga Langeland, Tore Bols, Karen Margrete E. Mestad / Jan Torrey Jensen ( fra 1/ ) Side 5 av 40

6 Antall møter: tre Viktigste saker som utvalget har jobbet med: Utvalget har høsten 2014 fått på bordet fra Bispekontoret det som er andre runde i godkjenning fra Biskop på lokal Gudstjenesteordning. Det gjør at utvalget går igjennom hele Gudstjenesten på nytt, ledd for ledd og ser på funksjon og utforming. Likeledes også liturgisk musikk i gudstjenesten. Skal ordningen utvides eller er det bra slik det nå er? Skal vi ha flere serier med musikk eller beholde det slik det er nå. Dette gjelder både for Hundvåg, Krosshaug og Vassøy. På Krosshaug er det styringsgruppa som ser på det der. Andre saker: Antall Gudstjenester i soknet. Det er et høyt tall med gudstjenester vi har gjennom året og utvalget foreslår at 1. ste Nyttårsdag tas ut av de forordnede gudstjenester i Hundvåg sokn. Det blir sendt søknad til biskop om dette. Gudstjeneste i sommerhalvåret foreslår gudstjenesteutvalget at det legges til kapellet ikke lenger som en midlertidig (prøve)ordning, men som fast. Positive ting i året som har gått: Lokal grunnordning fungerer bra! 5 Gudstjenestegrupper er etablert og de fungerer godt! Ungdommen utfordres på om de vil være den 6.te gruppa. Menighetens visjon: Levende tro engasjerende fellesskap. Gudstjenesten er et sted hvor vi håper og tror menighetens visjon kan bli virkeliggjort! Et sted der vi kan møte Kristus som gir oss troen, og dele troen med hverandre. Sammen kan vi gjøre gudstjenesten til et engasjerende fellesskap. Gudstjenestegruppene opplever vi på mange måter er med på å virkeliggjøre dette. Utfordringer: Høytidsdagene utfordrer. Mange drar på ferie og det tynnes i rekkene på de som går til gudstjeneste. Det som er utfordring her er hvordan vi kan styrke gudstjenesten for de som går der og hva vi kan ta inn av ressurser utenfra som kan heve gudstjenestenivået. Mye å glede seg over og takke for i Hundvåg, en god kirke å være prest i med mange frivillige og gode medarbeidere. Jan Torrey Jensen, Sokneprest i Hundvåg sokn T ROSOPPLÆRINGSUTVALGET Mål: jobbe fram en helhetlig og systematisk trosopplæringsplan. Første gangs innlevering 15.jan 2015 Møtested og antall møter: 9 møter i trosopplæringsutvalget, 1 fellesmøte med stab og menighetsråd Styret (pr ): Stian Gilje (Krosshaug), Solveig Bokn Skjeggestad (Vassøy), Anne Maj Grøtterød (Hundvåg), Janne Kristine Haukelid Berge (trosopplærer og sekretær) og Turid Mellemstrand Rabenorolahy (kateket og leder) Viktige saker dette året: Side 6 av 40

7 -Fullføre planarbeidet slik at førsteutkastet godkjennes av MR til innsendelse til bispedømmet 15.jan Arbeidet med trosopplæringsplanen i ulike faser; idemyldring og tenkning om grunnlagsarbeid og tiltak, behandling og vedtak av forslag jobbet fram via stab ved trosopplærer og kateket. Herfra sendt videre til MR - planer i tilknytning til trosopplæringsplanen; plan for bruk av sanger i trosopplæringstiltak, plan for rekruttering og oppfølging av frivillige. KULTURUTVALGET Målgruppe: hele soknet antall møter: 7 møter Medlemmer: Kristoffer Danielsen, Hilde Jonassen, Kari Thu, Tore Bols og Solveig Bryngelsson. Økonomi: Inntekter: Utgifter: Kulturutvalget ble etablert på nyåret Målet med utvalget er å gi tilbud om ulike konsert/kultur til hele bydelen. Utvalget har gjennomført 4 konsert/kulturarrangement i løpet av året. 2 lokale artistgallaer hvor målet har vært å vise fram bredden i det lokale musikklivet på Øyane. I tillegg har vi hatt en konsert med Anita Skorgan og arrangert «hele menigheten synger». 4 arrangement som har samlet rundt 600 publikummere gjennom året. Planen for neste år er å fortsette i samme gate. Noen arrangement med lokale artister og en konsert med artist på nasjonalt nivå. Et annet viktig mål for kulturutvalget har vært finansiering av nytt flygel til kirka. Det har vært søkt flere stor legater, men ingen positive tilbakemeldinger fra noen. Da er det særdeles gledelig at Hundvåg bydelsutvalg bevilget kr til nytt flygel! INNTEKTSUTVALGET Inntektsutvalget har hatt 2 møter gjennom året. Medlemmer: Ove Svela, Dag Waldenstrøm og Solveig Bryngelsson Utvalget har som formål å finne alternative måter å skaffe midler til menighetsarbeidet, samt at en skal ha fokus på givertjeneste. For 2014 har en særlig hatt fokus på finansiering av nytt flygel. Utvalget vil jobbe sammen med kulturutvalget det neste året for å reise de nødvendige midler til anskaffelse av et sårt tiltrengt instrument. Det er og lagt planer for en storstilt aksjon for å skaffe flere givere til menighetsarbeidet. Øyane Menighetsblad Målgruppe: I første rekke å informere beboere på Øyane om Hundvåg menighets utvikling og ulike aktiviteter. Samtidig ønsker vi også å ha med bydelsstoff i bladet for å dele likt og ulikt som rører seg i lokalsamfunnet. Møtested og antall møter: Vi har avholdt 6 redaksjonsmøter i løpet av året. Ett møte per utgitt nummer. Styret / Ledere: Redaksjonen har bestått av: Brit Lyngnes Broberg (redaktør), Evy-Karin Førde, Mai Østbø, Rolf Østbø, Sølve Tafjord Side 7 av 40

8 Økonomi: Inntekter 2014: Utgifter 2014: Aktivitetsrapport (kortfattet): Redaksjonen har i år vært svært stabil og det er gledelig at medlemmene av redaksjonen har ulik bakgrunn og derigjennom kan komme med ulike innspill på stoff og vinkling av artikler. I løpet av året har vi gjort justeringer på layouten på bladet og er nå mer fornøyd med at vi har et mer standardisert utseende for bladet. Dette gjør det noe enklere å sette opp bladet, selv om det hvert nummer er en utfordring å finne gode bilder og sette sammen sidene på en oversiktelig men samtidig fresh og leservennlig måte. Dette året har også staben bidratt med mye stoff, særlig som en del av den sterker satsingen på trosopplæring. Vi gleder oss også over at bladet balanserer fint økonomisk i forhold til de utgifter og inntekter vi har. Det er fantastisk at vi opplever stor støtte gjennom at mange Øyabuer gir en gave til menighetsbladet gjennom giro i bladet! Gudstjenestevirksomhet STATISTIKK: Antall gudstjenester søn- og helligdager: Hundvåg Krosshaug Vassøy Til sammen Antall gudstjenestedeltakere søn- og helligdager*: Hundvåg Krosshaug Vassøy Til sammen *antall gudstjenestedeltakere er betydelig lavere på søndager (900), da vi kun har hatt 1 konfirmasjonsgudstjeneste på søndagene, og 2 på lørdagene de siste 4 årene. Gjennomsnittlig gudstjenestedeltakere: Hundvåg * Krosshaug Vassøy *gjennomsnittelig gudstjenestedeltakelse går ned av samme grunn som over. Side 8 av 40

9 Nattverdgudstjenester på søn- og helligdager: Hundvåg Krosshaug Vassøy Antall nattverdgjester på søn- og helligdager: Hundvåg Krosshaug Vassøy Gjennomsnittlig nattverdgjester på søn- og helligdager Hundvåg Krosshaug Vassøy Antall skole gudstjenester*: Besøkende: Antall påskevandringer: Besøkende: Antall julevandringer: Besøkende: *de siste 6 årene har vi ikke hatt gudstjenester for barnehagene, men derimot gjennomført jule- og påskevandringer. Kirkelige handlinger: Totalt antall døpte: (139)* Døpte i Hundvåg Døpte i Hundvåg (annet bosted) Konfirmanter: (162)* 118 Vielser i Hundvåg Velsignelse av ekteskap Vielser annen kirke Gravferder: *Hele årskullet. Side 9 av 40

10 Årsrapport Andakter/ gudstjenester Øyane sykehjem Målgruppe: Beboere på sykehjemmet og dagsenterbrukerne. Tid og sted: Hver fredag kl på sykehjemmet Spesielle gudstj.: julaften. Antall samlinger: Hver uke hele året, ferietiden inkludert. Ledere: Prestene, diakoniarbeider, organist (hver gudstjeneste) en frivillig. Aktivitetsrapport: Flotte samlinger på Øyane sykehjem. En ansatt har hovedansvar med tilrettelegging av blomster, lys og lignende. Det er alltid flere ansatte som er til stede. Miriam Iversen spiller til sangene. Antallet på andaktene har økt det siste året. Nå er det ca stk. på hver samling. Siste fredag i måneden er det enkel gudstjeneste med nattverd. Medvirkende: Karen Margete E. Mestad, Sigbjørn Jårvik, Jan Torrey Jensen, Helga Figved og Miriam Iversen Hovedansvarlig: Mariann M. Torsteinbø Samarbeid med barnehagene og skolene Barnehagene på Hundvåg har blitt invitert til påskevandringer og julevandringer. Skolene inviteres til skolegudstjeneste både i forkant av påske og jul. Barnehagen på Vassøy ble invitert til julevandring i Vassøy kapell, og både barnehagen og 1. og 2. trinn på Vassøy skole ble invitert til påskevandring. Påskevandringen måtte dessverre avlyses på grunn av sykdom. Kateket har ansvar for vandringene, men de fleste i staben bidrar på de enkelte vandringer. Vi inviterer også alle 5.klassingene til kirka/ Vassøy kapell for utdeling av Det Nye Testamentet. Dette skjer i skoletid, og alle de som ønsker å motta NT, kommer med sin klasse og i følge av lærere. I forkant av utdeling har en av prestene eller kateket en skoletime med undervisning om Bibelen. Prestene har ansvar for utdelingen. Daglig leder og kateket bidrar til organisering og gjennomføring. Dette året har gjennomføringen blitt vanskelig for noen av klassene fordi det er vanskelig for disse klassene å finne tidspunkt som passer for dem. Statistikk: Påske 2014: - 5 dager med til sammen 509 barn fordelt på 23 vandringer. - 5 skolegudstjenester for 4 skoler (Hundvåg, Buøy, Vassøy og Skeie) og 1158 oppmøtte Utdeling av Det Nye Testamentet: Side 10 av 40

11 - 4 barneskolene med sine 5.klassinger fikk til sammen utdelt 159 ny-testamenter. Det var vanskelig for Buøy og Vassøy skole å finne tid som passet, disse vil derfor få utdelt sine nytestamenter i løpet av våren Jul 2014: - 6 dager med til sammen 476 barn fordelt på 26 vandringer. - 8 skolegudstjenester for 7 skoler (Roaldsøy, Buøy, Vassøy, Skeie, Austbø, Hundvåg og Lunde (adventsgudstjeneste)), og 1971 oppmøte Til sammen har vi i 2014 hatt 985 barn som har vandret gjennom jul og påskehøytiden åringer har fått innføring i bibelen og fått hvert sitt nye testamente, og på skolegudstjenestene har vi til sammen hatt 3129 deltakere. Vi opplever at vi har et positivt og godt samarbeid med barnehager og skoler, og vi ser på dette som viktig. Vi legger vekt på å være samarbeidsvillige og strekke oss langt innenfor de begrensninger vi har. KONFIRMANTARBEIDET HUNDVÅG/KROSSHAUG Målgruppe: alle døpte og udøpte 14/15-åringer i Hundvåg bydel Antall: 117 konfirmanter fulgte opplegget vårt og ble konfirmert i vår. I tillegg ble 2 av våre soknebarn konfirmert på IMI. I høst har 113 konfirmanter fulgt konfirmantopplegget. Møtested og antall møter: konfirmantene møter til undervisning hver uke og følger skoleruta. Noen unntak skjer. De fleste aktivitetsgruppene har samlinger 3 ganger i semesteret. Konfirmantene møter på gjennomsnittlig 4 gudstjenester i semesteret, inkludert presentasjonsgudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste. I tillegg kommer konfirmantweekend i september. Ledere: Ansatte: Turid Mellemstrand Rabenorolahy (hovedansvar og administrator), Sigbjørn Rydland Jårvik, Karen Margrete E. Mestad (for konfirmant 2014-kullet) og Jan Torrey Jensen (for konfirmantkullet 2015). Ungdomsdiakon Hildegunn Brune har vært engasjert i deler av opplegget; for i høst kan særlig nevnes konfirmantweekend, temakveld for foreldre og konfirmanter og som innleid vikar i undervisningen. Diakonimedarbeider Mariann M. Torsteinbø og kirketjener Morten Åreskjold har også bidratt i hver sin undervisning. Frivillige: Til sammen har 37 ulike frivillige bidratt i konfirmantarbeidet. I tillegg har foreldre stilt opp til rigging, baking/kjøkkentjeneste og på fasteaksjonen. Ledermøte: fire ledermøter i forbindelse med konfirmantweekend Økonomi: Medlemskontingent: medlemskontingent for konfirmant 2014 kom inn i 2013, og var på 1190,-. Medlemskontingenten for konfirmant 2015 kom inn i 2014 og var på samme sum. Felles for «begge år» er at de som er med i matgrupper betaler inn 300,- ekstra for å dekke utgiftene til matlagingen. Inntekter 2014: ,- Utgifter 2014: ,- Den største utgiftsposten er konfirmantweekend. Aktivitetsrapport Side 11 av 40

12 Aktivitetsnivået er stort med mye som skjer hver uke. I tillegg til det overnevnte, ligger også mye direkte kontakt mellom ledere og konfirmanter, ledere og konfirmantenes hjem og ansvarlig og ledere. Alle konfirmanter skal også være med på en gudstjeneste der de får oppgaver. Vi hadde et rekordstort konfirmantkull prosentvis regnet som ble konfirmert våren Nytt i høst var at en av aktivitetsgruppene konfirmantene kunne velge: en reise til Estland. Kateket og kapellan tok med seg 17 konfirmanter til Tallinn for å besøke Krosshaug sitt misjonsprosjekt, besøke et barnehjem og være turister. Det ble en innholdsrik og kjekk tur som vi ønsker å gi tilbud om i årene som kommer. KONFIRMANTARBEIDET VASSØY Målgruppe: alle 14/15-åringer på Vassøy Antall: i vår var det 8 konfirmanter på Vassøy, de fleste av disse ble konfirmert på Vassøy kapell. De resterende ble konfirmert i St.Johannes på grunn av datoene. I høst har 4 konfirmanter som tilhører Vassøy deltatt i konfirmantopplegget. Opplegget: Vassøy-konfirmantene følger undervisningsopplegget i St.Johannes menighet. Konfirmantene på Vassøy går på ungdomsskole på Storhaug og får dermed være sammen i en litt større gruppe, sammen med klassekamerater. Konfirmantene på Vassøy og St.Johannes har noe opplegg som ikke er felles. Den spesifikke «Vassøy»-delen av konfirmantopplegget organiseres av kateket på Hundvåg. Frivillige på Vassøy inviterer konfirmantene med på noen samlinger, hjemme eller i kapellet. Programmet kan bestå av samtale, mat og noen ganger hobby/kunst-aktiviteter. Konfirmantene oppfordres også sterkt til å delta på gudstjenestene på Vassøy, noen av disse gudstjenestene er obligatoriske for konfirmantene og de deltar med ulike oppgaver. Økonomi: St. Johannes menighet tar inn konfirmantkontingent og beholder denne. De utgiftene som har med presentasjonsgudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste, dekkes av konfirmantarbeidet Hundvåg/Krosshaug. De frivillige som stiller opp konfirmantene på Vassøy har også tilbud om å få dekket utgifter til mat og lignende fra konfirmantbudsjettet Hundvåg/Krosshaug. BARNE- OG UNGDOMSARBEID: HUNDVÅG KIRKE SØNDAGSSKOLE Målgruppe: Barn fra ca 2-3 år til ca 10 år. Møtested: Hundvåg kirke, klokken 1115 Antall møter, 25 samlinger. 9 betalende medlemmer og 16 ikke betalende medlemmer. Ledere: Cecilie Langeland, Astrid Hamer, Lene Nesvik, Ester Offerdal og Anne Time Førsvoll ( hovedleder ), som da består av " styret ". Katrine Wilhelmsen er med som hjelpeleder på noen søndager. Leder- planleggingsmøter, 2-3 møter. Frivillig kontingent på 100 kroner. Inntekter ca 9000 Utgifter ca Aktivitetsrapport: 1.Søndagsskolens dag med aktiviteter og stand på kirkebakken ble holdt i september. 2. Reklamerer for Søndagsskolens dager i Kongeparken september, som Stavanger søndagsskoleforening arrangerer. 3. Reklamerer for JOIN IN februar, arrangement for barn fra 4 klasse og oppover. 4. Planlegging av en Søndagsskoleklubb for barn fra og med 3 klasse, noen søndager, oppstart høsten Fokuset har vært å få med hjelpeledere, slik at det kan være to ledere pr samling. Dette for å sikre at hvert enkelt barn blir sett og samtidig minske trykket på den ene lederen. Katrine har vært Side 12 av 40

13 med noen søndager, vellykket! Karen Margrete en ressurs med tanke på den nye søndagsskoleklubben (2015). Babysang (Barselcafe) Målgruppe: Barn 0-1 år sammen med mødre/fedre Møtested og antall møter: Hundvåg kirke tirsdager kl I løpet av året har det vært 24 samlinger. Antall deltakere i aktiviteten i løpet av året: 64 deltakere Styret/Ledere: Frivillige ledere er med fra år til år. Voksenledere: Hildur Lind (mat) Janne Kristine Haukelid Berge (hovedansvarlig) Antall styre-/ledermøter dette året: 0 Antall medlemmer ved årets slutt: 55 betalende deltakere Økonomi: Medlemskontingent: Inntekter 2014: Utgifter 2014: Aktivitetsrapport (ta gjerne med noe positivt som har skjedd eller utfordringer som dere jobber med): Fra januar 2014 ble barselcafe gjort om til babysangkurs og tatt inn i trosopplæringsplanen. Opplegget er fremdeles det samme, men nå kan en melde seg på tidsavgrensede kurs som går over 8 tirsdager. Dermed har en oppstart på babysanggrupper tre ganger i året, to ganger på våren og en på høsten. Det er flere grunner til at en har valgt denne løsningen, men en av de viktigste grunnene er å få en mer stabil gruppe over litt tid. Ellers har vi mistet en frivillig til å ha den ene gruppa, og for å løse dette har vi hatt en gruppe før lunsj (kl ) og en gruppe etter lunsj (kl ), fremdeles inndelt etter alder på barna. I løpet av årets første halvdel hadde vi en tydelig økning i antall deltakere sammenlignet med året før, mens høsthalvåret hadde færre deltakere, noe som gjorde at antallet totalt er så godt som uendret. Kordag (Chupa-chups, Barnegospel, Halleluja-gjengen) Målgruppe: Barn i alderen 3 år-8. klasse. - Chupa-chups 3-6 år - Barnegospel klasse - Halleluja-gjengen klasse Møtested og antall møter: Vi samles i Hundvåg kirke annenhver onsdag i partallsuker kl og har hatt 16 samlinger i Antall deltakere i aktiviteten i løpet av året: 73 deltakere Chupa-chups: 15 i vår, 35 i høst Barnegospel: 14 i vår, 19 i høst Halleluja-gjengen: 7 i vår, 10 i høst Styret/Ledere: Lederne er med fra år til år. Side 13 av 40

14 Voksenledere: Evy Johannesen (Barnegospel) Tone Landro Østrem (Barnegospel) Janne Kristine Haukelid Berge (Chupa-chups og Halleluja-gjengen) Ingvild Brune (Chupa-chups) Sanne Sophie Wright (Chupa-chups) Antall styre-/ledermøter dette året: Antall medlemmer ved årets slutt: 42 betalende medlemmer (mange av deltakerne har ikke betalt medlemskontigent Økonomi: Medlemskontingent: Inntekter 2014: Utgifter 2014: Aktivitetsrapport (ta gjerne med noe positivt som har skjedd eller utfordringer som dere jobber med): Vi har øvelser annenhver onsdag i partallsuker etterfulgt av frukt og tegning. Alle korene har fått sunget både på gudstjenester i Hundvåg kirke og på Krosshaug og på andre arrangement blant annet rundt juletider. En del fra Barnegospel og Halleluja-gjengen fikk også i år delta på storkonsert i konserthuset med TeamSULEBAKK og flere andre artister. I høst ble det besluttet at Halleluja-gjengen ble lagt på is for en liten stund på grunn av manglende oppmøte. Dette skyltes krasj med treningstider på håndballen. De som har gått i koret har vært tydelige på at de fortsatt ønsker å synge, og har i høst vært med på å planlegge ny oppstart fra januar Der har vi funnet ny øvingstid og koret vil ikke hete Halleluja-gjengen lenger, men Hundvåg Soul Children. Alle korene har hatt økende oppslutning i høst, både sammenlignet med i vår, men også sammenlignet med i fjor høst. Spesielt har vi hatt en stor økning på Chupa-chups! Årsmelding 2014 for Hundvåg KFUK-KFUM speiderne Hundvåg KFUK-KFUM speidere er en speidergruppe tilknyttet Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi driver speiderarbeid for gutter og jenter fra 2. klasse. Vi har fire aldersinndelte grupper: Oppdagere (2. og 3. klasse), Stifinnere (4. og 5. klasse), Vandrere (6. 10.klasse), og Rovere (videregående skole). Antall speidere tilsier at vi har behov for større plass både til lagring av utstyr og til gruppemøter. Medlemmer Antallet speidere gikk ned med 18 betalende medlemmer sammenliknet med 2013, og vi landet på 57 betalende speidere ved årets slutt. Våren 2014 hadde vi 8 registrerte ledere, og høsten 2014 hadde vi 5 registrerte ledere. Vi har i tillegg faste foreldre som hjelpeledere i både oppdager og stifinnergruppen. Foreldre blir også kalt inn i alle gruppene ved behov og ved overnattingsturer og leirer. Speiderledere 2014 Rovere (videregående) Tone Vestbøstad ( hele 2014). Solveig Gomo og Anna Ådnøy våren Side 14 av 40

15 Vandrerne ( klasse): Tone Vestbøstad (hele 2014) Stifinnerne (4.og 5. klasse): Kristin Oftebro (våren 2014), Trond Erik Børresen (hele 2014) Oppdagerne (2.og 3. klasse): Ruth Kjersti Kyte (hele 2014), Vegard Næss (hele 2014) og Stian Hellevik våren Gruppeleder: Kristin Oftebro (hele 2014) Andre verv: Gruppeleder: Kristin Oftebro Kasserer: Helga Figved Revisor: Eli Løvås Foreldreprepresentanter: Einar Mestad, Endre Skåren fra høst 2014: Elin Gabrielsen og Monica Andersen Materialforvaltere: Lise Sjølyst Vegard Næss Øystein Gomo Økonomi: Medlemskontingent: kr. 700 Kontingent forbund pr.pers kr. (410) Kontingent krets pr. pers kr. (145) Inntekter 2014: kr Utgifter 2014: kr. ( ) Arrangementer 2 patruljeførere deltok på peff-ting med speiderkretsen januar. En av disse ble valgt til å reise som delegat til forbundets peff - ting på Nordtangen mars og deltok der. Globalaksjonen gjennomførte vi 27.januar Innsamling til KFUK- KFUM`s arbeid i Bangladesh. Speidernes innsats innsamlingdagen gav kr.6 938,-. Flott innsats, speidere!! Etter innsamlingen vanket varm kakao og muffins laget av noen av peffene. Snøhuletur til Hundedalen sammen med Høyland KFUK-KFUM speidere. Overnattingstur med stifinnerne og vandrerne/ peffene til speiderhytte i Melshei februar. Overnattingstur med oppdagerne til Tjørn. Onsdag var alle speidergruppene våre representert på speiderkonkurransen Aftenbladets øks ved Mosvannet. Førerpatruljen vår fikk en andreplass april deltok 4 førere på Kretsbannerkonkurransen i Melshei. 7.mai: Kuvikakonkurransen. Alle enhetene deltok på Kuvikakonkurransen (speiderkonkurranse for NSF- og KFUK- KFUM speiderne på Hundvåg). Vår gruppe vant vandrepokalen for stifinnerne dette året også og vandrerne kom på delt førsteplass. 17.mai deltok vi ved flaggheising i byen om morgenen mai gjennomførte vi haik til Lundekvam ved Hommersåk. Dette var for gi speiderne trening til haik på landsleir. Peffene hadde kosetur på hytte i nærheten mai før de dro på haik. 2 speidere deltok på forbundets patruljeførerkurs Roland 125, Det er et av de mest krevende patruljeførerkurs innen speiding. 30 speidere og ledere deltok på landsleir på Asker august. En rover var med som maur. En rover har deltatt på roverfemkamp med en annen speidergruppe. Vi gjennomførte Tråkk som kanotur i Lutsivassdraget med stifinnere, vandrere og rovere september deltok 3 peffer på patruljeførerkurs del 2 Oppdrag Sør med fokus på patruljen og friluftsliv, på Gilja. Speidergruppa vår har to speidere som skal på verdensjamboree til Japan (verdensspeiderleir) sommeren Helga september var de på sitt første treff med troppen de skal dra sammen med på jamboreen. Side 15 av 40

16 3 peffer deltok på kretsens kurs. «Lek og nevenyttighet» på Vier oktober. 5 speidere og en leder deltok på kretsens JOTA JOTI arrangement på Horve 2 lørdag 18.oktober og fikk bl.a. truffet speidere fra hele verden på internett oktober var oppdagerne på overnattingstur til Tjørn. Foreldrefest 27. oktober Vi hadde foreldrefest i Hundvåg kirke med opptakelse av nye oppdagere og opptakelse inn i høyere speidergrupper. Der var opptrinn av speiderne, bildefremvisning fra årets aktiviteter og mat. I år var der ikke åresalg, men det ble trukket lodd på inngangsbillettene. Gevinstene var gitt av foreldre. Foreldrekontaktene hadde ansvar for organisering av mat. Dvs.skaffet kaker, gjorde klart på forhånd og ryddet etterpå. Tusen takk. 6 peffer deltok på kretsens telefonkonkurranse Dette året kom de på førsteplass og fikk overta vandrepokalen! En rover var med som ledere på kretsens patruljeførerkurs Oppdrag Nord. 3 peffer deltok på kretsens arrangement Asker Reunion på Horve 2, november. Juleverksted 24. november for over 50 speidere på Lunde skole. Vi bakte pepperkaker, laget julepynt av papir og hadde «juleleker». 14. desember var det Fakkeltog fra Øyane sykehjem og Lysmesse i Hundvåg kirke sammen med Engøyholmen K-M sjøspeidergruppe. Speiderne deltok med lystenning, tekstlesing, «vakt» på bønnestasjonene mm. Kirkekaffe med merkeutdeling etter lysmessen. De enkelte speidergruppene har i tillegg til overnattingsturer, tråkk, deltakelse på gudstjenester og konkurranser, hatt ca 30 speidermøter i Omtrent en gang i måneden har vi hatt fellesmøte for alle fire gruppene. Ellers er variasjonen stor. De fleste aktiviteter foregår ute i Trollskogen, ved kirken og ellers i nærmiljøet. Aktivitetene er varierte:mat på bål, ulike båltyper, knytter knuter, førstehjelp, stjerner, orienteringsløp med kart/ kompass, kanopadling, sykkeltur osv. Speidergruppen vår er registrert i frivillighetsregisteret, så det mulig å gi grasrotandelen til Hundvåg KFUK-KFUM-speidere for dem som tipper eller spiller lotto. 29/ Kristin Oftebro Gruppeleder Side 16 av 40

17 Side 17 av 40

18 MINI-TEN Mini-Ten ble lagt ned høsten 2013 på grunn av ledermangel. Vi planlegger å starte opp igjen i BUNKERS Målgruppe: ungdom 13 år og oppover Møtested og antall møter: Vi møtes i Hundvåg kirke hver torsdag utenom ferier. 34 samlinger i 2014 Antall deltakere i aktiviteten i løpet av året: På våren hadde vi mellom 50 og 60 ungdommer på Bunkers. På høsten har tallet vært noe lavere stk innom på kveldene. Styret/Ledere: Petter Tveranger Merete Tveranger Helge Pedersen Alette Sjølyst Isak Molnes Øystein Waldenstrøm Hilde Kyte Håvard Endal Frøyland Voksenledere: Hildegunn Brune Antall styre-/ledermøter dette året: Styresamling med planlegging og fellesskap annen hver mandag utenom ferier. Antall medlemmer ved årets slutt: 25 betalende medlemmer Økonomi: Inntekter 2014: ,- kr Utgifter 2014: ,- kr (stor utgiftspost: Follow Me) Aktivitetsrapport (ta gjerne med noe positivt som har skjedd eller utfordringer som dere jobber med): På Bunkers har vi fokus på innhold og mening. Vi er opptatt av å skape et godt fellesskap både sosialt og åndelig. Rett før jul hadde vi juleball - med grøt og underholdning. Ellers har vi hatt forskjellige temakvelder som; B-kveld med utkledning, kåringer og underholdning, cowboy-kveld med linedance, fellesskapskveld med inkluderende leker og aktiviteter etc. På våren hadde vi overnatting i kirka og rett før sommeren hadde vi avslutning med grilling og kos. Side 18 av 40

19 Vi har et ønske om at flest mulig skal ha et eierskap til Bunkers. Derfor har vi engasjert folk utenfor styret til å ha medansvar for forskjellige deler av Bunkers; kjøkkenansvarlig, fotografering, fiskegruppe (som skal ha fokus på å inkludere og følge opp de som går på Bunkers) og musikere. Bunkers er et lavterskeltilbud for ungdom som ønsker et sted å være på torsdagskveldene. Ungdommene kan droppe innom eller være der hele kvelden alt etter eget ønske. Vi har kiosk, biljard og bordtennis tilgjengelig for de som ønsker det. Flere av ungdommene sier at de opplever Bunkers som et sted hvor de kan være seg selv og slappe av. Dette er vi glad for og vil etterstrebe å ha et fortsatt inkluderende miljø. Ungdomscellegruppe Navn: Cellegruppe for ungdom Målgruppe: ungdom fra 13 år og oppover Møtested og antall møter: Vi møtes på kjøkkenet i kirka annen hver mandag. Antall deltakere i aktiviteten i løpet av året: Det har vært stk på cellegruppe på hver samling. Styret/Ledere: Ikke styre Voksenledere: Hildegunn Brune Økonomi: Vi har ikke et eget regnskap Aktivitetsrapport (ta gjerne med noe positivt som har skjedd eller utfordringer som dere jobber med): Vi har fokus på trygghet og fellesskap i cellegruppa. Det skal være rom for spørsmål og frie tanker om de temaene vi tar opp. Her er det rom for tro og tvil, og vi snakker om mye forskjellig. Livet og troen hånd i hånd. TROSOPPLÆRINGSARBEIDET De ulike trosopplæringstiltakene i 2014: Dåpssamling/dåpssamtale Målgruppe: foreldrene til barn som er meldt opp til dåp. Dåpssamlingene blir arrangert en gang i måneden der alle som skal døpe barna sine i løpet av den neste måneden deltar. Her snakker vi om hva vi tenker at skjer i dåpen, symbolene knyttet til dåp og rent praktisk om dåpsdagen og dåpshandlingen. En snakker om dåpens forpliktelse og trosopplæringen menigheten tilbyr, og inviterer de til babysang. Samlingen avsluttes med lystenning der en oppfordrer foreldrene til å tenne lys for barnet sitt. Ledere: sokneprest, kapellan, trosopplærer. Deltakere: 97 (antall døpte). Kom! Målgruppe: 1-åringene med familie. «Kom» arrangeres en ettermiddag der vi inviterer alle 1- åringene sammen med familie til en sangstund, middag og utdeling av en bok, «Lille sau går seg vill». I tillegg presenterer vi ulike tiltak og materiell som kan være nyttig for foreldrene å vite om. Side 19 av 40

20 På grunn av få påmeldte ble dette arrangementet avlyst både i vår og i høst. Vi tror at knøttesang dekker mye av dette behovet for den aldersgruppen, og har valgt ikke å fortsette med dette tiltaket til neste år. Knøttesang Målgruppe: 1 3 åringer i følge med en voksen. Knøttesang er annenhver uke på ettermiddagen. Vi har en sangsamling og avslutter med kveldsmat. Knøttesang ble arrangert for første gang våren Ledere: en ansatt og en frivillig. Deltakere: 45 barn «Finn skatten» Målgruppe: 4-åringer i forkant av utdeling av bok. «Finn Skatten» opplegget for Hundvåg og Krosshaug, arrangert dagen før utdeling av 4-årsbok. Kurs for foreldre «Mat for kropp og sjel», skattejakt og lek i gymsal for 4-åringene. Servering av sunn lunsj. Ledere: Kateket, kapellan og frivillige (6 voksne, 6 under 15 år) Deltakere: 15 barn (14%) «4-årsfest» for Vassøy Målgruppe: 4-åringer på Vassøy dagen før utdeling av 4-årsbok Forming, fortelling, dramatisering, sang, skattejakt og mat. Ledere: 1 innleid leder og 4 frivillige voksne Deltakere: 7 barn (117%) Utdeling av 4-årsbok Barnebibel utdelt til totalt 44 barn (32%). (Av disse 12 på Vassøy, mer enn 100 %). Fridag i kirka (Dåpsskole) Målgruppe: 6-åringer i forkant av utdeling av 6-årsbok Fridag i kirka blir arrangert 3.påskedag, da kommunale barnehager har planleggingsdag (obs! ikke alle private barnehager har fri denne dagen og flere kommunale barnehager søkte om å flytte denne fridagen). Hel dag i kirka med tre ulike måltider, vandring gjennom påskens hendelser, lek, grilling, bønnevandring, hobbyaktivitet. Ledere: fem ansatte og fem frivillige Deltakere: 26 barn (19 %) Utdeling av 6-årsbok «Tre i et tre»-boka utdelt til totalt 29 barn (20%). (Av disse 7 på Vassøy, mer enn 100%) Helt førsteklasses Vassøy Målgruppe: 6-åringer på Vassøy i forkant av utdeling av 6-årsbok Fokus på at de skal begynne i 1.klasse og at barna er helt førsteklasses. Opplegg i kapellet med fortelling, samtale, sang og forming. Ledere: 1 innleid og 1 frivillig Deltakere: 7 barn (117 %) Tårnagenthelg Målgruppe: 3.klassinger (de som fyller 9 år i løpet av 2014). Samling lørdag ettermiddag/kveld og søndags formiddag. Barna får opplæring i å bli tårnagenter, får oppgaver å løse, forbereder seg til deltakelse på gudstjeneste, og får bli med opp i klokketårnet på kapellet. Side 20 av 40

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Nr. 3-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 3-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 3-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Kirkelig strutsepolitikk Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen Vi kan glede oss over mye av det som skjer i det kirkelige landskapet i sær her i Tromsø, hvor vi

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

alefoten Marthe ble norgesmester med russisk partner Ut på tur aldri sur Leder hjelp til rom-folket 8 Lykke på boks Toppsyklist reparerer

alefoten Marthe ble norgesmester med russisk partner Ut på tur aldri sur Leder hjelp til rom-folket 8 Lykke på boks Toppsyklist reparerer Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet i september 2013 alefoten Ut på tur aldri sur 6 Leder hjelp til rom-folket 8 Lykke på boks Toppsyklist reparerer 12 25 Hva skjer i menigheten i høst? 15 Marthe

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer