NOR/307R T OJ L 84/07, p. 7-29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/307R0318.00T OJ L 84/07, p. 7-29"

Transkript

1 NOR/307R T OJ L 84/07, p COMMISSION REGULATION (EC) No 318/2007 of 23 March 2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof

2 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 318/2007 av 23. mars 2007 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved import av visse fugler til Fellesskapet og karantenevilkår for disse KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF( 1 ), særlig artikkel 10 nr. 3 annet ledd og artikkel 10 nr. 4 første ledd, under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet( 2 ), særlig artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 17 nr. 3 og artikkel 18 nr. 1 første og fjerde strekpunkt, og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved kommisjonsvedtak 2000/666/EF av 16. oktober 2000 om fastsettelse av krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av andre fugler enn fjørfe, og karantenevilkår for disse( 3 ) er det fastsatt krav til dyrehelse ved import av visse andre fugler enn fjørfe, som angitt i nevnte vedtak, og karantenevilkår for disse fuglene. 2) Etter utbruddet av sterkt sykdomsframkallende aviær influensa forårsaket av den asiatiske virusstammen i Sørøst-Asia i 2004, gjorde Kommisjonen flere vedtak som forbød import av blant annet andre fugler enn fjørfe fra berørte tredjestater. 3) Etter at aviær influensa forårsaket av den asiatiske virusstammen spredte seg til Europa gjennom trekkfugler og et tilfelle av aviær influensa forårsaket av den asiatiske virusstammen ble avdekket i et karanteneanlegg i Det forente kongerike, gjorde Kommisjonen vedtak 2005/760/EF av 27. oktober 2005 om visse vernetiltak i forbindelse med svært sykdomsframkallende aviær influensa i visse tredjestater ved import av fugler i fangenskap( 4 ). Ved nevnte vedtak oppheves import av andre fugler enn fjørfe fra alle tredjestater på grunn av den risikoen berørte viltlevende fugler utgjør. ( 1 ) EFT L 268 av , s. 56. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 av , s. 352). ( 2 ) EFT L 268 av , s. 54. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/68/EF (EUT L 139 av , s. 321, rettet i EUT L 226 av , s. 128). ( 3 ) EFT L 278 av , s. 26. Vedtaket sist endret ved vedtak 2002/279/EF (EFT L 99 av , s. 17). ( 4 ) EUT L 285 av , s. 60. Vedtaket sist endret ved vedtak 2007/183/EF (EUT L 84 av , s. 44).

3 4) Med sikte på å utarbeide en oversikt over risikoen ved import av fugler i fangenskap anmodet Kommisjonen 13. april 2005 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om å avgi en vitenskapelig uttalelse om risikoen ved import fra tredjestater av fugler som fanges i sitt naturlige miljø, og fugler som oppdrettes i fangenskap. 2 5) Som svar på denne anmodningen vedtok EFSAs vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd på sitt møte 26. og 27. oktober 2006 en vitenskapelig uttalelse om risikoen for dyrs helse og velferd i forbindelse med import av andre viltlevende fugler enn fjørfe til Fellesskapet. I denne vitenskapelige uttalelsen fastslås mulige verktøy og alternativer som kan redusere en påvist risiko for dyrs helse i forbindelse med import av andre fugler enn fjørfe. 6) På grunnlag av konklusjonene og anbefalingene i EFSAs vitenskapelige uttalelse bør kravene fastsatt i vedtak 2000/666/EF revideres. 7) I EFSAs vitenskapelige uttalelse pekes det særlig på at det finnes få opplysninger om import av slike fugler. Det bør derfor vurderes å samle inn ytterligere data om denne importen. 8) En av anbefalingene i EFSAs vitenskapelige uttalelse gjelder kontroll som foretas i tredjestatene som eksporterer andre fugler enn fjørfe til Fellesskapet. Forbedringer på eksportstedet bør ha størst virkning når det gjelder å redusere sannsynligheten for at angrepne fugler blir framstilt for innførsel til Fellesskapet. Derfor bør det i denne forordning fastsettes importvilkår som medfører at import bare tillates fra tredjestater som er godkjent for import av slike fugler til Fellesskapet. 9) En annen av EFSAs anbefalinger gjelder import av fugler som fanges i sitt naturlige miljø. I den vitenskapelige uttalelsen fastslås risikoen fra disse fuglene som kan være angrepet på grunn av spredning fra andre angrepne viltlevende fugler og fra det smittede miljøet samt spredning fra angrepne fjørfe. Med hensyn til de viltlevende trekkfuglenes rolle i spredningen av aviær influensa fra Asia til Europa i 2005 og 2006, bør import av andre fugler enn fjørfe begrenses til fugler som er oppdrettet i fangenskap. 10) Det er sjelden mulig å skille med sikkerhet mellom fugler som er fanget i sitt naturlige miljø, og fugler som er oppdrettet i fangenskap. Begge fugletypene kan være merket uten at det er mulig å skille mellom dem. Import av andre fugler enn fjørfe bør derfor begrenses til oppdrettsvirksomheter som er godkjent av vedkommende myndighet i den eksporterende tredjestaten, og det bør fastsettes minstevilkår for slik godkjenning. 11) Visse former for import av fugler er omfattet av andre deler av Fellesskapets regelverk. De bør derfor ikke være omfattet av denne forordnings virkeområde. 12) Risikoen for dyrs helse ved brevduer som innføres til Fellesskapet og deretter slippes løs slik at de kan fly tilbake til opprinnelsesstedet, er av en slik art at disse ikke bør være omfattet av denne forordnings virkeområde. 13) Videre har visse tredjestater krav til dyrehelse som tilsvarer kravene fastsatt i Fellesskapets regelverk. Derfor bør import av fugler fra disse statene ikke være omfattet av denne forordnings virkeområde. 14) Medlemsstater bør oversende Kommisjonen visse opplysninger om godkjente karanteneanlegg og -sentre slik at Kommisjonen kan offentliggjøre en liste over

4 godkjente karanteneanlegg og -sentre og holde denne listen ajour. Denne listen bør legges til i et vedlegg til denne forordning. 3 15) Det bør fastsettes ytterligere importrutiner i forbindelse med overføring fra grensekontrollstasjonen til de godkjente karanteneanleggene eller -sentrene ved innførsel til Fellesskapet for å sikre at importerte fugler kommer fram til det utpekte godkjente karanteneanlegget eller -sentret innen rimelig tid. 16) Rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for å bekjempe aviær influensa og om oppheving av direktiv 92/40/EØF( 1 ) ble vedtatt for å dra nytte av de siste årenes erfaring med bekjempelse av aviær influensa. På grunn av nevnte direktiv ble kommisjonsvedtak 2006/437/EF av 4. august 2006 om godkjenning av en diagnosehåndbok for aviær influensa i samsvar med rådsdirektiv 2005/94/EF( 2 ) (diagnosehåndboken) gjort, der det fastsettes diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier på fellesskapsplan for vurdering av resultatene av laboratorieundersøkelser for å bekrefte et utbrudd av aviær influensa. Det bør tas hensyn til nevnte vedtak når det skal fastsettes prøvingsordninger for aviær influensa i godkjente karanteneanlegg og -sentre i denne forordning. 17) Visse unntak bør også vurderes for fugler som får påvist svakt sykdomsframkallende aviær influensa og Newcastle disease i et godkjent karanteneanlegg eller -senter, i de tilfellene der forekomsten av sykdommen ikke utgjør en risiko for dyrehelsetilstanden i Fellesskapet. 18) Av hensyn til klarhet i Fellesskapets regelverk bør vedtak 2000/666/EF oppheves og erstattes av denne forordning. 19) Som følge av de strengere kravene til dyrehelse fastsatt i denne forordning, bør vedtak 2005/760/EF oppheves. 20) Det bør fastsettes overgangstiltak for karanteneanleggene og -sentrene som er godkjent i henhold til vedtak 2000/666/EF, slik at importen via disse anleggene og sentrene kan fortsette mens det gis godkjenning i henhold til denne forordning. 21) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Formål Ved denne forordning fastsettes krav til dyrehelse ved import av visse fugler til Fellesskapet fra tredjestatene og delene av tredjestater som er oppført i vedlegg I, og karantenevilkår for denne importen. ( 1 ) EUT L 10 av , s. 16. ( 2 ) EUT L 237 av , s. 1.

5 Artikkel 2 4 Virkeområde Denne forordning får anvendelse på dyr av fuglearter. Den får imidlertid ikke anvendelse på: a) fjørfe, kalkuner, perlehøns, ender, gjess, vaktler, duer, fasaner, rapphøns og strutsefugler (Ratitae) som oppdrettes eller holdes i fangenskap med tanke på avl, produksjon av kjøtt eller egg beregnet på konsum eller gjeninnsetting av fugleviltbestander («fjørfe»), b) fugler som importeres som ledd i et bevaringsprogram godkjent av vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten, c) kjæledyr som nevnt i artikkel 1 tredje ledd i direktiv 92/65/EØF, som er i følge med eieren, d) fugler til zoologiske hager, sirkus, fornøyelsesparker eller dyreforsøk, e) fugler til organer, institutter eller stasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 13 i direktiv 92/65/EØF, f) brevduer som innføres til Fellesskapets territorium fra en nabotredjestat der de vanligvis oppholder seg, og deretter umiddelbart slippes løs for at de skal fly tilbake til den nevnte tredjestaten, g) fugler som importeres fra Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Sveits og Vatikanstaten. Artikkel 3 Definisjoner I denne forordning får definisjonene i direktiv 2005/94/EF anvendelse. Videre menes i denne forordning med: a) «fugler», dyr av andre fuglearter enn dem som er nevnt i artikkel 2 bokstav a)-g), b) «godkjent oppdrettsvirksomhet»: i) en virksomhet som brukes utelukkende til oppdrett av fugler, og ii) som er kontrollert og godkjent av vedkommende myndighet i den eksporterende tredjestaten med hensyn til oppfyllelse av vilkårene fastsatt i artikkel 4 og vedlegg II, c) «fugler oppdrettet i fangenskap», fugler som ikke er fanget i sitt naturlige miljø, men er født og oppdrettet i fangenskap av foreldre som paret seg eller på annen måte overførte gameter i fangenskap,

6 d) «sømløst lukket fotring», en ring eller et bånd i en heltrukket sirkel, uten brudd eller skjøter, som ikke på noen måte er endret, av en størrelse som ikke kan fjernes fra fuglen når foten er fullt utvokst etter at ringen er påført i løpet av fuglens første levedager, og som er produsert kommersielt for dette formål, e) «godkjent karanteneanlegg», andre lokaler enn karantenesentre: i) der importerte fugler holdes i karantene, 5 ii) som er kontrollert og godkjent av vedkommende myndighet med hensyn til oppfyllelse av minstevilkårene fastsatt i artikkel 6 og vedlegg IV, f) «godkjent karantenesenter», lokaler: i) der importerte fugler holdes i karantene, ii) iii) som består av en rekke enheter som er driftsmessig og fysisk atskilt fra hverandre, og der hver enhet inneholder bare fugler fra samme sending og med samme helsetilstand og derfor utgjør en enkelt epidemiologisk enhet, som er kontrollert og godkjent av vedkommende myndighet med hensyn til oppfyllelse av minstevilkårene fastsatt i artikkel 6 og vedlegg IV, g) «kontrollfugler», fjørfe som skal brukes som diagnostisk hjelpemiddel i karantenetiden, h) «diagnosehåndbok», diagnosehåndboken for aviær influensa som er fastsatt i vedlegget til vedtak 2006/437/EF, i) «lokal veterinærenhet», en lokal myndighet i en medlemsstat som er utpekt til dette. Artikkel 4 Godkjente oppdrettsvirksomheter Import av fugler fra godkjente opprettsvirksomheter skal tillates forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: a) oppdrettsvirksomheten skal være godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg II, og ha fått tildelt et godkjenningsnummer, b) vedkommende myndighet skal ha underrettet Kommisjonen om godkjenningsnummeret, c) oppdrettsvirksomhetens navn og godkjenningsnummer skal stå på en liste over oppdrettsvirksomheter som Kommisjonen utarbeider, d) vedkommende myndighet skal umiddelbart tilbakekalle eller oppheve godkjenningen av oppdrettsvirksomheten dersom den ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg II, og Kommisjonen skal umiddelbart underrettes om dette. Artikkel 5 Importvilkår

7 Import av fugler fra godkjente oppdrettsvirksomheter i samsvar med artikkel 4 skal oppfylle følgende vilkår: 6 a) fuglene er oppdrettet i fangenskap, b) fuglene kommer fra tredjestater eller deler av tredjestater som er nevnt i vedlegg I, c) fuglene har 7-14 dager før avsendelse gjennomgått en laboratorieundersøkelse for påvisning av virus med negative resultater for aviær influensa- og Newcastle diseasevirus, d) fuglene er ikke vaksinert mot aviær influensa, e) fuglene følges av et helsesertifikat i samsvar med modellen i vedlegg III («helsesertifikatet»), f) fuglene er merket med et individuelt identifikasjonsnummer ved hjelp av et entydig merke på en sømløst lukket fotring eller mikrobrikke i samsvar med artikkel 66 nr. 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 865/2006( 1 ), g) det individuelle identifikasjonsnummeret på fotringen eller mikrobrikken fastsatt i bokstav f), inneholder minst følgende opplysninger: ISO-koden for den eksporterende tredjestaten som foretar merkingen, et entydig serienummer, h) det individuelle identifikasjonsnummeret fastsatt i bokstav f), er registrert i helsesertifikatet, i) fuglene transporteres i nye beholdere som utenpå er individuelt merket med et identifikasjonsnummer som skal tilsvare identifikasjonsnummeret som er angitt i helsesertifikatet. Artikkel 6 Godkjente karanteneanlegg og -sentre 1. Listen over karanteneanlegg og -sentre som oppfyller minstevilkårene fastsatt i vedlegg IV, er oppført i vedlegg V. 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og de andre medlemsstatene en liste over: a) godkjenningsnumrene for de godkjente karanteneanleggene eller -sentrene på deres territorium, og b) navn og TRACES-nummer på den lokale veterinærenheten som er ansvarlig for disse anleggene eller sentrene. ( 1 ) EUT L 166 av , s. 1.

8 Artikkel 7 7 Direkte transport av fugler til godkjente karanteneanlegg eller -sentre Fuglene skal transporteres direkte fra grensekontrollstasjonen til et godkjent karanteneanlegg eller -senter i bur eller kasser. Den samlede reisetiden fra grensekontrollstasjonen til karanteneanlegget eller -sentret skal normalt ikke overstige ni timer. Når det brukes kjøretøyer til denne reisen, skal vedkommende myndighet forsegle disse med en inngrepssikker forsegling. Artikkel 8 Attest Importørene eller deres representanter skal framlegge en skriftlig attest, på et av de offisielle språkene i innførselsstaten og undertegnet av den ansvarlige for karanteneanlegget eller -sentret, som bekrefter at fuglene vil bli godkjent for karantene. Attesten skal: a) angi tydelig navn, adresse og godkjenningsnummer på karanteneanlegget eller -sentret, b) være kommet til grensekontrollstasjonen via e-post eller faks før sendingen ankommer kontrollstasjonen eller skal framlegges av importøren eller dennes representant før fuglene frigis fra grensekontrollstasjonen. Artikkel 9 Transitt av fugler i Fellesskapet Dersom fugler innføres til Fellesskapet gjennom en annen medlemsstat enn bestemmelsesmedlemsstaten, skal det tas alle nødvendige forholdsregler for å sikre at sendingen når bestemmelsesmedlemsstaten. Artikkel 10 Overvåking av transport av fugler 1. Dersom fuglene i henhold til Fellesskapets regelverk skal overvåkes fra grensekontrollstasjonen til det godkjente karanteneanlegget eller -sentret på bestemmelsesstedet, skal følgende opplysninger utveksles: a) den offentlige veterinæren som er ansvarlig for grensekontrollstasjonen, skal via TRACES-nettverket underrette vedkommende myndighet som er ansvarlig for det godkjente karanteneanlegget eller -sentret på sendingens bestemmelsessted, om fuglenes opprinnelsessted og bestemmelsessted, b) personen som er ansvarlig for det godkjente karanteneanlegget eller -sentret på bestemmelsesstedet skal innen en arbeidsdag etter at sendingen er ankommet

9 karanteneanlegget eller -sentret underrette via e-post eller faks den offentlige veterinæren som er ansvarlig for det godkjente karanteneanlegget eller -sentret på bestemmelsesstedet, om at sendingen er ankommet bestemmelsesstedet, 8 c) den offentlige veterinæren som er ansvarlig for det godkjente karanteneanlegget eller -sentret på sendingens bestemmelsessted, skal innen tre arbeidsdager etter at sendingen er ankommet karanteneanlegget eller -sentret underrette via TRACES-nettverket den offentlige veterinæren som er ansvarlig for grensekontrollstasjonen som meldte om at sendingen var avsendt, om at sendingen er ankommet bestemmelsesstedet. 2. Dersom det bekreftes overfor vedkommende myndighet som er ansvarlig for grensekontrollstasjonen, at fuglene som er meldt å være bestemt for et godkjent karanteneanlegg eller -senter, ikke har ankommet bestemmelsesstedet innen tre arbeidsdager etter at sendingen var forventet å ankomme karanteneanlegget eller -sentret, skal vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak overfor den ansvarlige for sendingen. Artikkel 11 Karantenebestemmelser 1. Fuglene skal holdes i karantene i minst 30 dager i et godkjent karanteneanlegg eller -senter («karantenen»). 2. Minst i begynnelsen og slutten av karantenetiden for hver sending skal den offentlige veterinæren kontrollene karanteneforholdene, herunder undersøke dødelighetstallet og klinisk kontrollere fuglene i det godkjente karanteneanlegget eller i hver enhet av det godkjente karantenesentret. Den offentlige veterinæren skal imidlertid foreta hyppigere kontroll dersom sykdomssituasjonen krever det. Artikkel 12 Undersøkelse, prøvetaking og prøving som skal foretas av en sending i karantene 1. Framgangsmåtene for undersøkelse, prøvetaking og prøving vedrørende aviær influensa og Newcastle disease som er beskrevet i vedlegg VI, skal gjennomføres etter at fuglene er satt i karantene. 2. Når det brukes kontrollfugler, skal minst ti kontrollfugler brukes i det godkjente karanteneanlegget eller i hver enhet av det godkjente karantenesentret. 3. Kontrollfugler som brukes til undersøkelse, prøvetaking og prøving, skal: a) være minst tre uker gamle og kan brukes for dette formålet bare én gang, b) være ringmerket av identifikasjonshensyn eller merket med annen form for identifikasjon som ikke kan fjernes, c) ikke være vaksinert og skal ha vist seg å være seronegative for aviær influensa og Newcastle disease i løpet av 14 dager før karantenetiden begynte,

10 d) plasseres i det godkjente karanteneanlegget eller i en enhet av det godkjente karantenesentret før fuglene ankommer og skal dele luftrom med og oppholde seg så nær fuglene som mulig, slik at det oppstår nærkontakt mellom kontrollfuglene og ekskrementer fra fuglene i karantene. 9 Artikkel 13 Tiltak ved mistanke om sykdom i et godkjent karanteneanlegg eller -senter 1. Dersom en eller flere fugler og/eller kontrollfugler mistenkes å være angrepet av aviær influensa eller Newcastle disease i et godkjent karanteneanlegg i karantenetiden, skal følgende tiltak treffes: a) det skal tas prøver til virologisk undersøkelse, som fastsatt i vedlegg VI nr. 2, fra disse fuglene og kontrollfuglene, og disse prøvene skal analyseres, b) alle disse fuglene og kontrollfuglene skal avlives og destrueres, c) det godkjente karanteneanlegget skal rengjøres og desinfiseres, d) ingen fugler skal tas inn i det godkjente karanteneanlegget før tidligst 21 dager etter den endelige rengjøringen og desinfiseringen. 2. Dersom en eller flere fugler og/eller kontrollfugler mistenkes å være angrepet av aviær influensa eller Newcastle disease i en enhet av et godkjent karantenesenter i karantenetiden, skal følgende tiltak treffes: a) det skal tas prøver til virologiske undersøkelser som fastsatt i vedlegg VI nr. 2, fra disse fuglene og kontrollfuglene, og disse prøvene skal analyseres, b) alle disse fuglene og kontrollfuglene skal avlives og destrueres, c) den berørte enheten skal rengjøres og desinfiseres, d) følgende prøver skal tas: i) dersom det brukes kontrollfugler, skal det tidligst 21 dager etter den endelige rengjøringen og desinfiseringen av den berørte enheten tas prøver til serologisk undersøkelse, som fastsatt i vedlegg VI, fra kontrollfugler i de andre enhetene i karantenesentret, eller ii) dersom det ikke brukes kontrollfugler, skal det i løpet av 7-15 dager etter den endelige rengjøringen og desinfiseringen tas prøver til virologisk undersøkelse, som fastsatt i vedlegg VI nr. 2, fra fugler i de andre enhetene i karantenesentret, e) ingen fugler skal forlate det berørte godkjente karantenesentret før resultatene av prøvetakingen i samsvar med bokstav d) er bekreftet å være negative. 3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltakene som treffes etter denne artikkel.

11 Artikkel Unntak i forbindelse med positive funn av svakt sykdomsframkallende aviær influensa eller Newcastle disease i et godkjent karanteneanlegg eller -senter 1. Dersom en eller flere fugler og/eller kontrollfugler i karantene påvises å være angrepet av svakt sykdomsframkallende aviær influensa (LPAI) eller Newcastle disease, kan vedkommende myndighet, på grunnlag av en risikovurdering, gi unntak fra tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 bokstav b) og nr. 2 bokstav b), forutsatt at slike unntak ikke setter sykdomsbekjempelsen i fare («unntaket»). Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om slike unntak. 2. Når en offentlig veterinær kontrollerer et godkjent karanteneanlegg eller -senter som det er gitt unntak for, og en eller flere av fuglene og/eller kontrollfuglene påvises å være angrepet av LPAI eller Newcastle disease, skal tiltakene fastsatt i nr. 3-7 få anvendelse. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om slike tiltak. 3. Ved et positivt funn av LPAI skal følgende prøver tas med henblikk på laboratorieundersøkelse i stedet for standardprøvene som fastsatt i diagnosehåndboken, 21 dager etter det siste positive funnet av LPAI i det godkjente karanteneanlegget eller i hver enhet i det godkjente karantenesentret og med 21 dagers mellomrom: a) prøver av alle kontrollfugler eller andre fugler som er døde på tidspunktet for prøvetakingen, b) svaberprøver fra luftrør/svelg og fra kloakk fra minst 60 fugler eller fra alle fuglene dersom det er færre enn 60 fugler i det godkjente karanteneanlegget eller den berørte enheten i det godkjente karantenesentret. Dersom fuglene er små, eksotiske og ikke vant med å bli håndtert, eller det ville være farlig for mennesker å håndtere dem, skal det tas prøver av fersk avføring. Prøvetaking og laboratorieundersøkelse av disse prøvene skal fortsette til to påfølgende negative laboratorieresultater oppnås med minst 21 dagers mellomrom. Vedkommende myndighet kan imidlertid gi unntak fra prøvestørrelsen fastsatt i dette nummer, på grunnlag av resultatet av risikovurderingen. 4. Ved et positivt funn av Newcastle disease, kan vedkommende myndighet gi unntak bare dersom det i 30 dager etter det siste sykdomstilfellets død eller kliniske helbredelse er gjennomført prøvetaking med negative resultater i samsvar med vedlegg VI nr. 1 og 2 uten hensyn til tidsrommet som er angitt. 5. Fugler skal ikke frigis fra karantene før minst tidsrommet for laboratorieundersøkelse som er fastsatt i nr. 3, er gått. 6. Det godkjente karanteneanlegget eller den berørte enheten i det godkjente karantenesentret skal rengjøres og desinfiseres etter at fuglene er fjernet. Materiale eller avfall som kan være kontaminert, skal fjernes på en måte som sikrer at det sykdomsframkallende stoffet ikke spres, og destrueres på en måte som garanterer at virus av LPAI eller Newcastle disease ødelegges i likhet med alt avfall som har hopet seg opp i tidsrommet for laboratorieundersøkelsen som fastsatt i nr. 3.

12 7. Gjeninnsetting av det godkjente karanteneanlegget eller -sentret må ikke finne sted de første 21 dagene etter at endelig rengjøring og desinfisering som fastsatt i nr. 6, er fullført. 11 Artikkel 15 Tiltak ved mistanke om klamydia Dersom det ved karantene i et godkjent karanteneanlegg eller -senter mistenkes eller bekreftes at papegøyefugler er angrepet av Chlamydophyla psittaci, skal alle fugler i sendingen behandles etter en metode som er godkjent av vedkommende myndighet, og karantenetiden skal forlenges med minst to måneder etter det siste registrerte tilfellet. Artikkel 16 Frigivelse fra karantene Fugler skal frigis fra karantene i et godkjent karanteneanlegg eller -senter bare etter skriftlig tillatelse fra en offentlig veterinær. Artikkel 17 Krav til underretning og rapportering 1. Medlemsstatene skal innen 24 timer underrette Kommisjonen om alle tilfeller av aviær influensa eller Newcastle disease som påvises i et godkjent karanteneanlegg eller -senter. 2. Medlemsstatene skal hvert år framlegge følgende opplysninger for Kommisjonen: a) antall fugler som er importert gjennom godkjente karanteneanlegg og -sentre, fordelt på arter og godkjente opprinnelsesoppdrettsvirksomheter, b) opplysninger om dødelighetstall for importerte fugler fra tidspunktet for utstedelse av helsesertifikatet i opprinnelsesstaten til karantenetidens slutt, c) antall positive funn av aviær influensa, Newcastle disease og Chlamydophyla psittaci i godkjente karanteneanlegg eller -sentre. Artikkel 18 Kostnader ved karantene Alle karantenekostnader som påløper ved anvendelse av denne forordning, skal belastes importøren. Artikkel 19 Oppheving Vedtak 2000/666/EF og 2005/760/EF oppheves.

13 Artikkel Ikrafttredelse og anvendelse Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 1. juli Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 23. mars For Kommisjonen Markos KYPRIANOU Medlem av Kommisjonen

14 VEDLEGG I 13 LISTE OVER TREDJESTATER SOM KAN BRUKE HELSESERTIFIKATET I VEDLEGG III Tredjestater eller deler av disse som er oppført i kolonne 1 og 3 i tabellen i del 1 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2006/696/EF( 1 ), dersom det i kolonne 4 i tabellen er angitt en modell for en veterinærattest for andre avls- eller produksjonsfjørfe enn strutsefugler (BPP). ( 1 ) EUT L 295 av , s. 1.

15 VEDLEGG II 14 VILKÅR FOR GODKJENNING AV OPPDRETTSVIRKSOMHETER I OPPRINNELSESTREDJESTATEN SOM FASTSATT I ARTIKKEL 4 KAPITTEL 1 Godkjenning av oppdrettsvirksomheter For å bli godkjent som fastsatt i artikkel 4, skal en oppdrettsvirksomhet oppfylle følgende vilkår fastsatt i dette kapittel: (1) Oppdrettsvirksomheten skal være klart avgrenset og atskilt fra sine omgivelser, eller dyrene skal være innelukket og plassert slik at de ikke utgjør en helserisiko for driftsenheter med dyr som kan få satt helsetilstanden i fare. (2) Virksomheten skal ha tilstrekkelige midler til å fange, stenge inne og isolere dyr og ha tilstrekkelige godkjente karanteneanlegg og godkjente rutiner for dyr som kommer fra virksomheter som ikke er godkjent. (3) Den ansvarlige for oppdrettsvirksomheten skal ha tilstrekkelig erfaring med oppdrett av fugler. (4) Oppdrettsvirksomheten skal være fri for aviær influensa, Newcastle disease og Chlamydophyla psittaci. For at virksomheten skal kunne erklæres fri for disse sykdommene skal vedkommende myndighet vurdere de registrerte opplysningene om dyrehelsetilstanden for minst de siste tre årene før søknaden om godkjenningen inngis og resultatene av kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser som foretas av dyrene i virksomheten. Nye oppdrettsvirksomheter skal imidlertid godkjennes bare på grunnlag av resultatene av kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser som er foretatt på dyrene i disse virksomhetene. (5) Virksomheten skal føre ajourførte registre med opplysninger om: a) antall dyr av hver art i oppdrettsvirksomheten og dyrenes identitet (alder, kjønn, art og individuelt identifikasjonsnummer der det er praktisk mulig), b) antall dyr som kommer til eller forlater oppdrettsvirksomheten, og dyrenes identitet (alder, kjønn, art og individuelt identifikasjonsnummer der det er praktisk mulig) samt opplysninger om dyrenes opprinnelse eller bestemmelsessted, transporten til eller fra oppdrettsvirksomheten og dyrehelsetilstanden, c) resultatene av blodprøver eller andre diagnostiske metoder, d) sykdomstilfeller og eventuell behandling som ble gitt, e) resultatene av kontroll post mortem av dyr som har dødd i oppdrettsvirksomheten, herunder dødfødte dyr, f) observasjoner som er gjort mens dyr er i isolasjon eller karantene,

16 (6) Oppdrettsvirksomheten skal enten ha en avtale med et kvalifisert laboratorium om å foreta kontroll post mortem, eller ha ett eller flere egnede lokaler der slik kontroll kan foretas av en kvalifisert person under den godkjente veterinærens ledelse. (7) Oppdrettsvirksomheten skal enten ha hensiktsmessige ordninger eller ressurser på stedet til egnet deponering av kadavre av dyr som dør av en sykdom eller avlives. (8) Oppdrettsvirksomheten skal gjennom kontrakt eller juridisk virkemiddel, knytte til seg en veterinær som er godkjent av og under tilsyn av vedkommende myndighet i den eksporterende tredjestaten, og som skal: a) sikre at nødvendig sykdomsovervåking og nødvendige kontrolltiltak i forbindelse med sykdomssituasjonen i den berørte staten godkjennes av vedkommende myndighet og anvendes i oppdrettsvirksomheten. Slike tiltak skal omfatte: i) en årlig plan for sykdomsovervåking, herunder hensiktsmessig zoonosekontroll av dyrene, 15 ii) iii) kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem av dyr som mistenkes å være angrepet av overførbare sykdommer, vaksinasjon av mottakelige dyr mot infeksjonssykdommer etter behov, i samsvar med «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals» fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), b) sikre at vedkommende myndighet i tredjestaten umiddelbart underrettes om mistenkelige dødsfall eller tilfeller av andre symptomer som tyder på at dyrene har pådratt seg aviær influensa, Newcastle disease eller Chlamydophyla psittaci, c) sikre at dyr som innføres til oppdrettsvirksomheten, om nødvendig har vært isolert i samsvar med kravene i denne forordning og eventuelle anvisninger fra vedkommende myndighet, d) være ansvarlig for den daglige overholdelsen av kravene til dyrehelse i denne forordning og i Fellesskapets regelverk om dyrs velferd under transport. (9) Dersom oppdrettsvirksomheten oppdretter dyr beregnet på laboratorier som utfører forsøk, skal disse dyrenes generelle stell og plassering være i samsvar med kravene i artikkel 5 i rådsdirektiv 86/609/EØF 1. KAPITTEL 2 Opprettholde godkjenningen av oppdrettsvirksomheter Oppdrettsvirksomheter skal beholde godkjenningen bare dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i dette kapittel: (1) Lokalene er under tilsyn av en offentlig veterinær fra vedkommende myndighet som skal: ( 1 ) EFT L 358 av , s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/65/EF (EUT L 230 av , s. 32).

17 a) sikre at vilkårene i denne forordning oppfylles, 16 b) besøke oppdrettsvirksomheten minst én gang i året, c) føre tilsyn med den godkjente veterinærens virksomhet og gjennomføringen av den årlige planen for sykdomsovervåking, d) kontrollere at resultatene av kliniske undersøkelser, kontroll post mortem og laboratorieundersøkelser av dyr ikke har påvist forekomst av aviær influensa, Newcastle disease eller Chlamydophyla psittaci. (2) Bare dyr som kommer fra andre godkjente oppdrettsvirksomheter kan innføres til oppdrettsvirksomheten i samsvar med vilkårene i denne forordning. (3) Oppdrettsvirksomheten skal oppbevare opplysningene nevnt i kapittel I nr. 5 i minst ti år etter at godkjenningen er gitt. KAPITTEL 3 Karantene for fugler som innføres fra andre kilder enn godkjente oppdrettsvirksomheter Som unntak fra kapittel 2 nr. 2 kan fugler som innføres fra andre kilder enn godkjente oppdrettsvirksomheter, innføres til en oppdrettsvirksomhet etter at vedkommende myndighet har godkjent dette, forutsatt at disse dyrene blir satt i karantene i samsvar med vedkommende myndighets anvisninger før de slippes inn i gruppen. Karantenetiden skal være minst 30 dager. KAPITTEL 4 Oppheve, tilbakekalle eller fornye godkjenning av oppdrettsvirksomheter Framgangsmåten for delvis eller fullstendig å oppheve, tilbakekalle eller fornye godkjenningen av oppdrettsvirksomheter skal oppfylle vilkårene fastsatt i dette kapittel: (1) Dersom vedkommende myndighet avdekker at en oppdrettsvirksomhet ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel 1 og 2, eller en bruksendring har funnet sted slik at virksomheten ikke lenger brukes utelukkende til oppdrett av fugler, skal den oppheve eller tilbakekalle godkjenningen av denne virksomheten. (2) Dersom vedkommende myndighet er underrettet om mistanke om aviær influensa, Newcastle disease eller Chlamydophyla psittaci, skal den oppheve godkjenningen av oppdrettsvirksomheten til mistanken er offisielt avkreftet. Den skal sikre at de nødvendige tiltakene for å bekrefte eller avkrefte mistanken og for å unngå spredning av sykdommen blir truffet i samsvar med kravene i Fellesskapets regelverk om tiltak som skal treffes mot den aktuelle sykdommen og for handel med dyr. (3) Dersom mistanken om sykdom blir bekreftet, kan vedkommende myndighet først godkjenne oppdrettsvirksomheten på nytt i samsvar med kapittel 1 når: a) sykdommen og smittekilden i oppdrettsvirksomheten er utryddet, b) oppdrettsvirksomheten er hensiktsmessig rengjort og desinfisert, c) vilkårene fastsatt i kapittel 1 i dette vedlegg, unntatt nr. 4, er oppfylt.

18 (4) Vedkommende myndighet skal umiddelbart underrette Kommisjonen om at godkjenningen av en oppdrettsvirksomhet er opphevet, tilbakekalt eller fornyet. 17

19 VEDLEGG III 18 SOM NEVNT I ARTIKKEL 5 BOKSTAV E) HELSESERTIFIKAT FOR IMPORT AV VISSE ANDRE FUGLER ENN FJØRFE BEREGNET PÅ FORSENDELSE TIL FELLESSKAPET AND Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender Navn Adresse Telefonnr. I.5. Mottaker Navn Adresse Telefonnr. Veterinærattest ved import til EU I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.4. Vedkommende lokale myndighet I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. I.11 Opprinnelsessted Navn Adresse Driftsenhet Godkjenningsnummer I.6. I.12. Bestemmelsessted Navn Adresse I.2.a Godkjenningsnummer I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato Avsendelsestid Adresse I.15. Transportmiddel Godkjenningsnummer Fly Skip Jernbanevogn Veigående kjøretøy Annet Identifikasjon: Dokumentreferanse: I.18. Varebeskrivelse I.16. GKS ved import til EU I.17. CITES-nr. I.19. Varekode (HS-kode) I.21. I.20. Mengde I.22. Antall kolli I.23. Plombe- og containernr. I.25. Varer sertifisert til: I.24. Karantene I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU

20 19 I.28. Identifikasjon av varene Art (vitenskapelig navn) Identifikasjonssyst em Identifikasjonsnum mer Mengde

21 20 LAND Fugler oppdrettet i fangenskap Del II: Attest Ila. Attestens referansenummer II.b. II.1. Helseattestasjon Undertegnede offentlige veterinær (sett inn navn på tredjestat) attesterer at: II.1.1. Fuglene er blitt holdt i en oppdrettsvirksomhet godkjent av vedkommende myndighet for dette formål på territoriet til eksportstaten i minst 21 dager eller siden klekking. II.1.2. Fuglene er oppdrettet i fangenskap (fuglene er ikke fanget i sitt naturlige miljø, men er født og oppdrettet i fangenskap av foreldre som paret seg eller på annen måte overførte gameter i fangenskap). II.1.3. Fuglene beskrevet i nr. I.28, er blitt undersøkt klinisk enten i dag, i løpet av de siste 48 timene eller siste arbeidsdag før forsendelse og viser ingen synlige tegn på sykdom. II.1.4. Newcastle disease og aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap og psittakose hos papegøyefugler (1) er meldepliktige sykdommer. II.1.5. Fuglene kommer fra en driftsenhet som ikke er underlagt dyrehelserestriksjoner i forbindelse med noen sykdom nevnt i nr II.1.6. Det ikke er meldt om utbrudd av aviær influensa eller Newcastle disease verken på opprinnelsesenheten eller i et omliggende område innenfor en radius på 10 km på minst 30 dager. II.1.7. Bare når det gjelder papegøyefugler (1) : det er ikke meldt om utbrudd av psittakose i oppdrettsvirksomheten de siste 60 dagene. II.1.8. Fuglene har 7-14 dager før forsendelse gjennomgått en laboratorieundersøkelse for påvisning av virus med negative resultater for aviær influensa- og Newcastle diseasevirus. II.1.9. II Fuglene er ikke vaksinert mot aviær influensa. Fuglene er: (2) [ikke vaksinert mot Newcastle disease.] (2) [er vaksinert mot Newcastle disease med: (navn og type (levende eller inaktivert) av en virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksine(r) i en alder av uker.] II.2. Transport av fugler II.2.1. Når det gjelder arter som er omfattet av CITES, skal fuglene transporteres i samsvar med CITES' retningslinjer for transport.

22 II.2.2. Fuglene beskrevet i dette sertifikatet, transporteres i kasser eller bur som: 21 a) inneholder bare fugler som kommer fra samme oppdrettsvirksomhet, b) inneholder bare fugler av samme art, eller som består av forskjellige rom der hvert rom inneholder bare fugler av samme art, c) bærer opprinnelsesvirksomhetens navn, adresse og særskilte registreringsnummer samt et særskilt identifikasjonsnummer for de enkelte kassene eller burene, d) er konstruert på en slik måte at: i) ekskrementer ikke kan sive ut, og fjærtap reduseres mest mulig under transporten, ii) iii) visuell kontroll av fuglene er mulig, rengjøring og desinfisering er mulig, e) brukes for første gang eller, på samme måte som kjøretøyet de er lastet inn i, er rengjort og desinfisert før innlasting i samsvar med anvisninger fra vedkommende myndighet, f) for lufttransport, minst er i samsvar med de siste reglene fra IATA (International Air Transport Association) som regulerer transport av levende dyr,

23 22 Merknader Del I Rubrikk I.11: Opprinnelsessted: driftsenheten kan bare være en oppdrettsvirksomhet i samsvar med definisjonen i forordning (EF) nr. 318/2007 Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Særlige opplysninger skal framlegges ved lossing og omlasting. Rubrikk I.19: Bruk relevant KN-kode: , , Rubrikk I.23: Identifisering av container: alle kasser/bur/rom skal identifiseres. Del II (1) Gjelder bare for papegøyefugler. (2) Stryk dersom det ikke passer. Merknad til importøren: Denne attesten er bare for veterinærformål og skal følge sendingen til den ankommer grensekontrollstasjonen. Etter importkontrollen ved grensekontrollstasjonen skal denne sendingen transporteres direkte til et godkjent karanteneanlegg eller -senter. Attesten er gyldig i ti dager. Ved transport med skip forlenges gyldigheten med sjøreisens varighet. Offentlig veterinær Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: Dato: Underskrift: Stempel:

24 VEDLEGG IV 23 SOM NEVNT I ARTIKKEL 6 MINSTEVILKÅR FOR GODKJENTE KARANTENEANLEGG OG -SENTRE FOR FUGLER Godkjente karanteneanlegg og -sentre skal oppfylle vilkårene fastsatt i kapittel 1 og 2. KAPITTEL 1 Karanteneanleggenes eller -sentrenes utforming og utstyr 1) Karanteneanlegget eller -sentret skal være en eller flere separate bygninger som er atskilt fra andre driftsenheter for fjørfe og andre driftsenheter for fugler med en avstand som fastsettes av vedkommende myndighet på grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til de epidemiologiske kjennetegnene ved aviær influensa og Newcastle disease. Inngangs-/utgangsdørene skal kunne låses og skal være merket med: «KARANTENE Ingen adgang for uvedkommende». 2) Hver karanteneenhet i karantenesentret skal ha sitt eget luftrom. 3) Karanteneanlegget eller -sentret skal være beskyttet mot fugler, fluer og skadedyr og skal kunne forsegles, slik at det kan foretas utgassing. 4) I det godkjente karanteneanlegget og i hver enhet i et godkjent karantenesenter skal det være mulig å vaske hendene. 5) Inngangs- og utgangsdørene til det godkjente karanteneanlegget og til hver enhet i et godkjent karantenesenter skal ha doble dører. 6) Hygienebarrierer skal være installert ved alle innganger/utganger til det godkjente karanteneanlegget og de ulike enhetene i et godkjent karantenesenter. 7) Alt utstyr skal være utformet slik at det kan rengjøres og desinfiseres. 8) Fôrlageret skal være beskyttet mot fugler, gnagere og insekter. 9) Det skal finnes en beholder til oppbevaring av søppel, og beholderen skal være beskyttet mot fugler og gnagere. 10) Det skal finnes et kjøleskap og/eller en fryser til oppbevaring av skrotter. KAPITTEL 2 Driftsmessige krav 1) Godkjente karanteneanlegg og -sentre skal: a) ha et effektivt kontrollsystem for å sikre tilstrekkelig overvåking av dyrene, b) stå under den offentlige veterinærens tilsyn og ansvar,

25 c) rengjøres og desinfiseres i samsvar med et program som er godkjent av vedkommende myndighet, og som skal etterfølges av en passende hvileperiode. Desinfiseringsmiddelet som brukes, skal være godkjent for dette formål av vedkommende myndighet. 2) For hver sending av fugler som settes i karantene, gjelder følgende: a) det godkjente karanteneanlegget eller enheten i et godkjent karantenesenter skal rengjøres og desinfiseres og deretter være uten fugler i minst sju dager før de importerte fuglene innføres, b) sendingen av fugler skal komme fra én enkelt godkjent oppdrettsvirksomhet i opprinnelsestredjestaten og skal innføres i løpet av høyst 48 timer, c) karantenetiden skal begynne når den siste fuglen er innført, d) det godkjente karanteneanlegget eller enheten i et godkjent karantenesenter skal tømmes for fugler, rengjøres og desinfiseres når karantenetiden er slutt. 3) Det skal tas forholdsregler for å hindre krysskontaminering mellom innkommende og utgående sendinger. 4) Uvedkommende har ikke adgang til det godkjente karanteneanlegget eller -sentret. 5) Personer som går inn i det godkjente karanteneanlegget eller -sentret skal ha på seg vernetøy, herunder vernesko. 6) Det skal ikke være kontakt mellom personale som kan forårsake smitte mellom godkjente karanteneanlegg eller enheter i godkjente karantenesentre. 7) Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering. 8) Dersom identifiseringen finner sted ved hjelp av mikrobrikker, skal det finnes en egnet mikrobrikkeleser på det godkjente karanteneanlegget eller -sentret. 9) Rengjøring og desinfisering av burene og kassene som brukes til transport, skal foretas ved det godkjente karanteneanlegget eller -sentret med mindre de destrueres. Dersom de skal brukes på nytt, må de være laget av et materiale som kan rengjøres og desinfiseres på en effektiv måte. Burene og kassene skal destrueres på en slik måte at spredning av sykdomsframkallende stoffer unngås. 10) Søppel og avfallsmateriale skal innsamles regelmessig, oppbevares i søppelbeholderen og deretter behandles på en slik måte at spredning av sykdomsframkallende stoffer unngås. 11) Fugleskrotter skal undersøkes i et offentlig laboratorium som er utpekt av vedkommende myndighet. 12) De nødvendige analysene og behandlingene av fugler skal foretas i samråd med og under tilsyn av den offentlige veterinæren. 13) Den offentlige veterinæren skal underrettes om sykdommer og dødsfall hos fugler og/eller kontrollfugler i karantenetiden. 24

26 14) Den ansvarlige for det godkjente karanteneanlegget eller -sentret skal føre register over: 25 a) datoen, antall fugler og fuglearter for hver sending som ankommer og forlater anlegget eller sentret, b) kopier av helsesertifikatene og det felles veterinærdokumentet ved import som følger de importerte fuglene, c) de importerte fuglenes individuelle identifikasjonsnumre, og dersom fuglene er identifisert ved hjelp av en mikrobrikke, opplysninger om hvilken type mikrobrikke og leser som er brukt, d) dersom det brukes kontrollfugler i karanteneanlegget eller -sentret, antall kontrollfugler og plasseringen av disse i karanteneanlegget eller -sentret, e) alle vesentlige observasjoner: sykdomstilfeller og antall dødsfall per dag, f) prøvingsdatoer og -resultater, g) behandlingstyper og -datoer, h) personer som ankommer og forlater karanteneanlegget eller -sentret. 15) Registrene nevnt i nr. 14, skal oppbevares i minst ti år. KAPITTEL 3 Oppheve, tilbakekalle eller fornye godkjenning av karanteneanlegg og -sentre Framgangsmåten for delvis eller fullstendig å oppheve, tilbakekalle eller fornye godkjenningen av karanteneanlegg og -sentre skal oppfylle vilkårene fastsatt i dette kapittel: (1) Dersom vedkommende myndighet avdekker at et karanteneanlegg eller -senter ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel 1 og 2, eller en bruksendring har funnet sted og det ikke lenger er omfattet av artikkel 3 bokstav e) og f), skal Kommisjonen underrettes om dette. Slike karanteneanlegg eller -sentre skal ikke brukes til import i samsvar med denne rettsakten. (2) Et karanteneanlegg eller -senter kan godkjennes på nytt bare når vilkårene fastsatt i kapittel 1 og 2 igjen er oppfylt.

27 VEDLEGG V 26 LISTE OVER GODKJENTE ANLEGG OG SENTRE SOM NEVNT I ARTIKKEL 6 NR. 1 ISO-landkode Land Karanteneanleggets eller -sentrets godkjenningsnummer AT ØSTERRIKE AT OP Q1 AT ØSTERRIKE AT-NK-Q-1 AT ØSTERRIKE AT-KO-Q1 AT ØSTERRIKE AT-3-ME-Q1 AT ØSTERRIKE AT-4-KI-Q1 AT ØSTERRIKE AT 4 WL Q 1 AT ØSTERRIKE AT-4-VB-Q1 AT ØSTERRIKE AT 6 10 Q 1 AT ØSTERRIKE AT 6 04 Q 1 BE BELGIA BE VQ 1003 BE BELGIA BE VQ 1010 BE BELGIA BE VQ 1011 BE BELGIA BE VQ 1012 BE BELGIA BE VQ 1013 BE BELGIA BE VQ 1016 BE BELGIA BE VQ 1017 BE BELGIA BE VQ 3001 BE BELGIA BE VQ 3008 BE BELGIA BE VQ 3014 BE BELGIA BE VQ 3015 BE BELGIA BE VQ 4009 BE BELGIA BE VQ 4017 BE BELGIA BE VQ 7015 CY KYPROS CB 0011

28 27 ISO-landkode Land Karanteneanleggets eller -sentrets godkjenningsnummer CY KYPROS CB 0012 CY KYPROS CB 0061 CY KYPROS CB 0013 CY KYPROS CB 0031 CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK DE TYSKLAND BW-1 DE TYSKLAND BY-1 DE TYSKLAND BY-2 DE TYSKLAND BY-3 DE TYSKLAND BY-4 DE TYSKLAND HE-1 DE TYSKLAND NI-1 DE TYSKLAND NI-2

29 28 ISO-landkode Land Karanteneanleggets eller -sentrets godkjenningsnummer DE TYSKLAND NI-3 DE TYSKLAND NW-1 DE TYSKLAND NW-2 DE TYSKLAND NW-3 DE TYSKLAND NW-4 DE TYSKLAND NW-5 DE TYSKLAND NW-6 DE TYSKLAND NW-7 DE TYSKLAND NW-8 DE TYSKLAND RP-1 DE TYSKLAND SN-1 DE TYSKLAND SN-2 DE TYSKLAND ST-1 DE TYSKLAND SH-1 DE TYSKLAND TH-1 DE TYSKLAND TH-2 DK DANMARK DK-VQB ES SPANIA ES01/02/05 ES SPANIA ES01/02/01 ES SPANIA ES05/02/12 ES SPANIA ES05/03/13 ES SPANIA ES07/02/02 ES SPANIA ES08/02/03 ES SPANIA ES09/02/09 ES SPANIA ES09/02/10 ES SPANIA ES13/02/08

30 29 ISO-landkode Land Karanteneanleggets eller -sentrets godkjenningsnummer ES SPANIA ES15/02/06 ES SPANIA ES17/02/07 ES SPANIA ES04/03/11 ES SPANIA ES04/03/14 ES SPANIA ES09/03/15 ES SPANIA ES01/04/16 ES SPANIA ES09/04/17 ES SPANIA ES09/06/18 FR FRANKRIKE EL HELLAS GR.1 EL HELLAS GR.2 HU UNGARN HU12MK001 IE IRLAND IRL-HBQ Unit A IT ITALIA 003AL707 IT ITALIA 305/B/743 IT ITALIA 132BG603 IT ITALIA 170BG601 IT ITALIA 233BG601 IT ITALIA 068CR003 IT ITALIA 006FR601 IT ITALIA 054LCO22 IT ITALIA I 19/ME/01 IT ITALIA 119RM013 IT ITALIA 006TS139 IT ITALIA 133VA023 MT MALTA BQ 001

31 30 ISO-landkode Land Karanteneanleggets eller -sentrets godkjenningsnummer NL NEDERLAND NL NL NEDERLAND NL NL NEDERLAND NL NL NEDERLAND NL NL NEDERLAND NL NL NEDERLAND NL NL NEDERLAND NL NL NEDERLAND NL NL NEDERLAND NL NL NEDERLAND NL NL NEDERLAND NL PL POLEN PT PORTUGAL 05.01/CQA PT PORTUGAL 01.02/CQA

32 VEDLEGG VI 31 FRAMGANGSMÅTER FOR UNDERSØKELSE, PRØVETAKING OG PRØVING VEDRØRENDE AVIÆR INFLUENSA OG NEWCASTLE DISEASE 1) I karantenetiden skal kontrollfuglene, eller importfuglene dersom det ikke brukes kontrollfugler, gjennomgå følgende: a) Ved bruk av kontrollfugler: i) blodprøver til serologisk undersøkelse skal tas fra alle kontrollfugler tidligst 21 dager etter at de er satt i karantene og minst tre dager før karantenetiden er slutt, ii) dersom prøvene nevnt i nr. i) fra kontrollfuglene gir positive eller usikre serologiske resultater, skal de importerte fuglene gjennomgå virologisk undersøkelse. Svaberprøver fra kloakk (eller avføring) og fra luftrør/svelg skal tas fra minst 60 fugler eller fra alle fuglene dersom det er færre enn 60 fugler i sendingen. b) Uten bruk av kontrollfugler skal de importerte fuglene undersøkes virologisk (serologisk undersøkelse er ikke relevant). Svaberprøver fra luftrør/svelg og/eller fra kloakk (eller avføring) skal tas fra minst 60 fugler eller fra alle fuglene dersom det er færre enn 60 fugler i sendingen i løpet av de første 7-15 dagene av karantenetiden. 2) I tillegg til undersøkelsene nevnt i nr. 1, skal følgende prøver tas til virologisk undersøkelse: a) svaberprøver fra kloakk (eller avføring) og om mulig fra luftrør/svelg fra klinisk syke fugler eller syke kontrollfugler, b) prøver av tarminnhold, hjerne, luftrør, lunger, lever, milt, nyrer og andre tydelig angrepne organer snarest mulig etter dødstidspunktet fra enten: i) døde kontrollfugler og alle fugler som er døde ved ankomst, og fugler som dør i karantenen, eller ii) ved høy dødelighet for små fugler i store sendinger, minst 10 % av de døde fuglene. 3) Alle virologiske og serologiske undersøkelser av prøver som er tatt i karantenetiden, skal foretas i offentlige laboratorier som er utpekt av vedkommende myndighet, og ved hjelp av diagnostiske metoder i samsvar med diagnosehåndboken for aviær influensa og «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals» fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) for Newcastle disease. Ved bruk av samleprøver til virologisk undersøkelse kan høyst fem prøver fra enkeltfugler samles i én prøve. Avføringsmateriale skal samles atskilt fra andre organ- og vevsprøver. 4) Virusisolater skal sendes til det nasjonale referanselaboratoriet.

Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 2002

Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 2002 Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/30 av 12. april 2002 om endring av vedtak 2000/666/EF og vedtak 2001/106/EF med hensyn til fastsettelse av en modell

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010 Nr. 76/601 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/73 av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter [meddelt

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007 Nr. 5/105 KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/10 av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat STAT I.1. KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat For ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske produkter og beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2

Detaljer

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe

Detaljer

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008 Nr. 29/3 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008 2015/EØS/29/02 av 21. mai 2008 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 i kategori 3(*) KOMMISJONEN

Detaljer

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet I.1. KAPITTEL 2 Hygienesertifikat For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet Avsender I.2. Attestens referansenummer Veterinærattest

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17.

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.4. Vedkommende lokale myndighet

Detaljer

NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32

NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32 NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 523/2008 of 11 June 2008 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17.

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG D DEL A Modell for helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet eller produsert etter 31.

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2017/EØS/26/07 av 17. februar 2012 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn

Detaljer

KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat STAT I.1. KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat For behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske produkter og beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2

Detaljer

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17.

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen DET EUROPEISKE FELLESSKAP/EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 636/2014 av 13. juni

Detaljer

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat KAPITTEL 4 A Hygienesertifikat For import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som brukes til tekniske formål, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2 ) Den europeiske union

Detaljer

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8 NOR/308R0289.00T OJ L 89/08, p. 3-8 COMMISSION REGULATION (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control,

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 6. mai 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 6. mai 2010 Nr. 76/363 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/46 av 6. mai 2010 om endring av del 1 og 2 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter og

Detaljer

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001 Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 30. mars 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF

Detaljer

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 2009/EØS/10/06 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse Del 1: Opplysninger om forsendelsen Dyrehelsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 260/2003 av 12. februar 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt

Detaljer

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999 Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.1.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000 Nr. 27/3 KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/27/02 av 29. desember 2000 om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform

Detaljer

KAPITTEL 2. Hygienesertifikat

KAPITTEL 2. Hygienesertifikat KAPITTEL 2 Hygienesertifikat for melk og melkebaserte produkter som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i transitt gjennom( 2 ) Den europeiske union LAND I.1. Avsender Telefonnr. Veterinærattest

Detaljer

MODELL I. Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen. sertifikater Navn på forhandler. Bestemmelsessted. Adresse. Postnr.

MODELL I. Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen. sertifikater Navn på forhandler. Bestemmelsessted. Adresse. Postnr. Del I: Opplysninger om forsendelsen MODELL I Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. mars 2007

Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. mars 2007 Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/08 av 19. mars 2007 om en undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr(*) [meddelt under nummer K(2007) 860]

Detaljer

I.2. Sertifikatets referansenr. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16.

I.2. Sertifikatets referansenr. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16. M2 LAND Del B Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvariedyr beregnet på lukkede Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender Telefonnr. I.2. Sertifikatets referansenr.

Detaljer

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999 Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004 Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.4.2008 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/22/33 av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs

Detaljer

DEL A. I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16.

DEL A. I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Navn Adresse Telefonnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.16. M2 DEL A LAND Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til handel med og import av sauer

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. august 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. august 2007 Nr. 38/9 KOMMISJONSVEDTAK 2013/EØS/38/04 av 21. august 2007 om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. mars 2002

Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. mars 2002 Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/28 av 25. mars 2002 om endring av vedtak 93/198/EØF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 27 (forordning (EF) nr. 546/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode)

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode) Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG A DEL B DEN EUROPEISKE UNION/EØS I.1 Avsender Sertifikat til bruk ved handel innenfor EØS-området I.2 Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

8.5.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003. av 26. mai 2003

8.5.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003. av 26. mai 2003 Nr. 27/45 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003 2008/EØS/27/11 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6

NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6 NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EC) No 789/2009 of 28 August 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards protection against attacks by vectors and minimum requirements

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999 Nr. 3/85 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/20 av 27. juli 1999 om fastsettelse av modellen for sertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/EØF(*) [meddelt under nummer K(1999) 2425] (1999/567/EF)

Detaljer

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003 2009/EØS/10/07 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004 Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/14/04 av 6. januar 2004 om endring av vedlegg D til direktiv 88/407/EØF når det gjelder helsesertifikater ved handel

Detaljer

Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2007

Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2007 Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/29/08 av 20. desember 2007 om godkjenning av den kontroll før eksport som De forente stater foretar av jordnøtter og

Detaljer

R2007.hza

R2007.hza Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 41 (forordning (EF) nr. 2007/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

NOR/308R T OJ L 260/08, p. 8-11

NOR/308R T OJ L 260/08, p. 8-11 NOR/308R0956.00T OJ L 260/08, p. 8-11 Commission Regulation (EC) No 956/2008 of 29 September 2008 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003 av 10. juli 2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til overførbar

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1177/2006. av 1. august 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1177/2006. av 1. august 2006 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1177/2006 av 1. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til krav til anvendelsen av særlige kontrollmetoder innenfor

Detaljer

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001 Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001 2005/EØS/27/43 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene

Detaljer

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode)

I.6 I.7. Kode I.10 Bestemmelse sstat I.17. I.18 Varebeskrivelse I.19 Varekode (HS-kode) Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG A DEL A DEN EUROPEISKE UNION/EØS I.1 Avsender Sertifikat til bruk ved handel innenfor EØS-området I.2 Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

NOR/306R T OJ L 320/2006, p

NOR/306R T OJ L 320/2006, p NOR/306R1663.00T OJ L 320/2006, p. 11-12 COMMISSION REGULATION (EC) No 1663/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

KAPITTEL 3 C Hygienesertifikat

KAPITTEL 3 C Hygienesertifikat KAPITTEL 3 C Hygienesertifikat STAT I.1. For tyggesaker, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom ( 2 ) Den europeiske union Veterinærattest ved import til EU Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005

Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005 Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 2009/EØS/63/30 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

NOR/305R T OJ L 205/05, p. 3-11

NOR/305R T OJ L 205/05, p. 3-11 NOR/305R1292.00T OJ L 205/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1292/2005 of 5 August 2005 amending Annex IV to Regulation (EC) 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards animal

Detaljer

VEDLEGG X KAPITTEL 1

VEDLEGG X KAPITTEL 1 A9 VEDLEGG X KAPITTEL 1 Hygienesertifikat for bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner, som

Detaljer

Nr. 63/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1292/2005. av 5. august 2005

Nr. 63/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1292/2005. av 5. august 2005 Nr. 63/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1292/2005 2009/EØS/63/17 av 5. august 2005 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

VEDLEGG II M2 DEL A. Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet. I.2. Sertifikatets referansenr. I.1. Avsender Navn Adresse Postnummer

VEDLEGG II M2 DEL A. Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet. I.2. Sertifikatets referansenr. I.1. Avsender Navn Adresse Postnummer VEDLEGG II M2 DEL A Modell for helsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, DEN EUROPEISKE UNION I.1. Avsender Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet I.2. Sertifikatets

Detaljer

NOR/309R T OJ L 34/09, p

NOR/309R T OJ L 34/09, p NOR/309R0103.00T OJ L 34/09, p. 11-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 103/2009 of 3 February 2009 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006. av 31. juli 2006

Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006. av 31. juli 2006 Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006 2010/EØS/67/14 av 31. juli 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003 Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/13 av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997 Nr. 3/122 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 91/494/EØF av 26. juni 1991 om krav

Detaljer

KAPITTEL 3 A Hygienesertifikat

KAPITTEL 3 A Hygienesertifikat KAPITTEL 3 A Hygienesertifikat STAT I.1. For boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom ( 2 ) Den europeiske union Veterinærattest ved import til EU Avsender I.2. Sertifikatets

Detaljer

NOR/306R T OJ L 360/2006, p

NOR/306R T OJ L 360/2006, p NOR/306R1877.00T OJ L 360/2006, p. 133-136 COMMISSION REGULATION (EC) No 1877/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EC) No 878/2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Nr. 9/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1282/2002. av 15. juli 2002

Nr. 9/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1282/2002. av 15. juli 2002 Nr. 9/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.2.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1282/2002 2005/EØS/9/27 av 15. juli 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse

Detaljer

KAPITTEL 1. Hygienesertifikat

KAPITTEL 1. Hygienesertifikat KAPITTEL 1 Hygienesertifikat for bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner, som skal sendes

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

I.7.Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9.Bestemmelsesstat ISO-kode I.10.Bestemmelsesregion Kode

I.7.Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9.Bestemmelsesstat ISO-kode I.10.Bestemmelsesregion Kode Del I: Nærmere opplysninger om forsendelsen DEL 1 Modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i

Detaljer

NOR/307R T OJ L 281/07, p. 8-11

NOR/307R T OJ L 281/07, p. 8-11 NOR/307R1243.00T OJ L 281/07, p. 8-11 COMMISSION REGULATION (EC) No 1243/2007 of 24 October 2007 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and the Council laying down

Detaljer

NOR/304R T OJ L 379/05, p

NOR/304R T OJ L 379/05, p NOR/304R2230.00T OJ L 379/05, p. 64-67 Commission Regulation (EC) No 2230/2004 of 23 December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European Parliament and Council Regulation (EC) No

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF. av 10. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF. av 10. september 1998 13.9.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 46/75 KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF 2001/EØS/46/11 av 10. september 1998 om fastsettelse av standarddokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 1 i

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater.

Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater. Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater. Del 1 Modell: POR-X Jf. direktiv 2004/68/EF art. 7 litra e), art. 11 og art. 20, jf. vedtak 79/542/EØF, vedlegg

Detaljer

Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 23. mai 2003

Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 23. mai 2003 Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/17 av 23. mai 2003 om fastsettelse av særlige vilkår for markedsføring av arter av akvakulturdyr som ikke

Detaljer

NOR/307R T OJ L 320/07, p

NOR/307R T OJ L 320/07, p NOR/307R1432.00T OJ L 320/07, p. 13-17 COMMISSION REGULATION (EC) No 1432/2007 of 5 December 2007 amending Annexes I, II and VI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011. av 25. februar 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011. av 25. februar 2011 Nr. 35/425 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011 2016/EØS/35/12 av 25. februar 2011 om endring av vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

VEDLEGG H MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN DEL 1

VEDLEGG H MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN DEL 1 VEDLEGG H MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN DEL 1 Forklarende merknader til sertifiseringen a) Helsesertifikatene skal utstedes av vedkommende

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003 Nr. 26/97 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/26/05 av 10. desember 2003 om fastsettelse av kriterier for opplysninger som skal oversendes i henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF(*) [meddelt under nummer K(2003) 4606]

Detaljer

Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a.

Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. I.1. Avsender Tlf. nr. Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Opplysninger om forsendelsen

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer