Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005"

Transkript

1 Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/ /EØS/63/30 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom medlemsstater(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/ EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet( 1 ), særlig artikkel 23, og 4) Et dyrenummer består av ett enkelt dyr eller et begrenset antall dyr som hovedsakelig holdes for offentlig framvisning eller underholdning, og innehaveren eller eieren kan utøve selvstendig virksomhet. Dyrenummer kan finne sted utenfor hjemstaten, for eksempel når de utgjør en del av et sirkus eller når det utføres enkeltoppdrag i forbindelse med underholdning eller filminnspilling. Bestemmelsene i denne forordning bør derfor også få anvendelse på dyrenummer. 5) Faren som et sirkus eller marked utgjør for dyrehelsen, er direkte knyttet til hvilke dyrearter som holdes der. Det bør derfor kreves at driftsansvarlige for sirkus og dyrenummer fører registre med relevante opplysninger om dyrene de holder. ut fra følgende betraktninger: 1) I samsvar med direktiv 92/65/EØF og som unntak fra de alminnelige bestemmelsene om forflytning av dyr i direktivets kapittel II, bør det fastsettes særlige krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr. Tiltakene fastsatt i denne forordning bør få anvendelse på omreisende virksomheter i form av utstillinger, markeder eller dyrenummer, men ikke permanente virksomheter som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) til direktiv 92/65/EØF. 6) Det er nødvendig å lette dyrehelsekontrollen for sirkusdyr. Ettersom sirkusdyrene blir forflyttet på ulike måter innenfor Fellesskapet, er det hensiktsmessig å fastsette bestemmelser om pass for sirkusdyr hvor alle relevante opplysninger om dyrehelsen bør registreres, herunder nærmere opplysninger om offisielle prøver og vaksinasjoner. 2) Av hensyn til dyrehelsen er det nødvendig at vedkommende myndigheter har visse opplysninger om sirkus og markeder med sirkusdyr, særlig med hensyn til forflytning mellom medlemsstater. Det bør derfor kreves at slike sirkus og markeder samt deres reiseruter registreres i en medlemsstat. 3) Sirkus og markeder reiser ofte utenfor sine opprinnelige medlemsstater. Det bør derfor være mulig for dem å bli registrert i den medlemsstaten der de vanligvis er bosatt eller oppholder seg, selv om dette ikke er deres hjemstat. 7) Dyrehelsereglene for sirkusdyr kan bygge på de samme prinsippene som Fellesskapets dyrehelseregelverk med hensyn til handel innenfor Fellesskapet med husdyr som holdes i driftsenheter, herunder rådsdirektiv 64/432/ EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet( 2 ) og rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet( 3 ). Disse reglene bør imidlertid tilpasses etter de særlige problemene som forårsakes av de relevante dyrerasene når de holdes på sirkus og markeder, og anvendelsen av dem bør behørig attesteres av en offentlig veterinær som nevnt i artikkel 2 nr. 7 i rådsdirektiv 90/425/EØF( 4 ). (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av , s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2006 av 22. september 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, , s. 13. ( 1 ) EFT L 268 av , s. 54. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/68/ EF (EUT L 139 av , s. 320, rettet i EUT L 226 av , s 128). ( 2 ) EFT 121 av , s. 1977/64. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 1/2005 (EUT L 3 av , s. 1). ( 3 ) EFT L 46 av , s. 19. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 2004/554/EF (EUT L 248 av , s. 1). ( 4 ) EFT L 224 av , s. 29. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/33/EF (EFT L 315 av , s. 14).

2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/129 8) Det er fastsatt krav til dyrehelse og ledsagende dokumentasjon eller pass for forflytning av katter, hunder og ildere innenfor Fellesskapet i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 998/2003( 1 ) og for dyr av hestefamilien i kommisjonsvedtak 93/623/EØF( 2 ). Sirkusdyr som tilhører disse artene, bør derfor oppfylle de reglene for pass og dyrehelse som er fastsatt i disse rettsaktene. 9) I samsvar med direktiv 92/65/EØF og av hensyn til konsekvens er det hensiktsmessig å tillate Irland, Kypros, Malta og Det forente kongerike å anvende sine nasjonale regler for karantene på sirkusdyr som er mottakelige for rabies. Reglene for sirkus får tilsvarende anvendelse for dyrenummer. Denne forordning får anvendelse uten å berøre: a) tiltakene som får anvendelse på dyr som er mottakelige for rabies, i visse medlemsstater som fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF, b) de relevante reglene for sertifisering i gjennomføringsbestemmelsene for forordning (EF) nr. 338/97 om vern av ville dyr og planter ved kontroll av handelen med dem. 10) Tiltakene fastsatt i denne forordning bør ikke berøre gjennomføringsbestemmelsene for rådsforordning (EF) nr. 338/97 av 9. desember 1996 om vern av ville dyr og planter ved kontroll av handelen med dem( 3 ). 11) For å sikre at sirkusdyrene kan spores, er det nødvendig å registrere forflytning av sirkusdyr innenfor Fellesskapet ved hjelp av Traces-systemet innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF( 4 ) samt å anvende kravene til utstedelse av sertifikat for handel innenfor Fellesskapet fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk opprinnelse( 5 ). 12) Det bør gis tilstrekkelig tid til å gjennomføre de nye kravene fastsatt i denne forordning. 13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Formål og virkeområde Artikkel 2 Definisjoner I denne forordning menes med: 1. «sirkus» en omreisende utstilling eller marked som omfatter ett eller flere dyr, 2. «dyr» et dyr av artene som er oppført i vedlegg A til direktiv 92/65/EØF som holdes for offentlig framvisning med henblikk på underholdning eller undervisning, 3. «driftsansvarlig for sirkus» sirkuseieren, hans stedfortreder, eller en annen person som har overordnet ansvar for sirkuset, 4. «offentlig veterinær» offentlig veterinær som definert i artikkel 2 nr. 7 i direktiv 90/425/EØF. Artikkel 3 Forflytning mellom medlemsstater Et sirkus kan flytte til en annen medlemsstat bare dersom det er registrert i samsvar med artikkel 4 og dersom det oppfyller kravene i artikkel 8, 9 og 10. Som unntak fra kapittel II i direktiv 92/65/EØF fastsetter denne forordning kravene til dyrehelse som får anvendelse ved forflytning av sirkusdyr mellom medlemsstater. ( 1 ) EUT L 146 av , s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1193/2005 (EUT L 194 av , s. 4). ( 2 ) EFT L 298 av , s. 45. Vedtaket endret ved vedtak 2000/68/EF (EFT L 23 av , s. 72). ( 3 ) EFT L 61 av , s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1332/2005 (EUT L 215 av , s. 1). ( 4 ) EUT L 94 av , s. 63. Vedtaket sist endret ved vedtak 2005/515/EF (EUT L 187 av , s. 29). ( 5 ) EUT L 94 av , s. 44. Artikkel 4 Registrering av sirkus 1. Minst 40 virkedager før et sirkus for første gang flytter til en annen medlemsstat, skal den driftsansvarlige for sirkuset levere en skriftlig søknad om registrering til vedkommende myndighet i den medlemsstaten der sirkuset har sitt juridiske hjemsted eller i den medlemsstaten det oppholder seg.

3 Nr. 63/130 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Etter at søknaden nevnt i nr. 1 er mottatt, skal vedkommende myndighet utføre alle nødvendige kontroller med hensyn til overholdelse av kravene til dyrehelse faststatt i denne forordning. 3. Dersom kravene nevnt i nr. 2 er oppfylt, skal vedkommende myndighet utstede: a) et entydig registreringsnummer for sirkuset, som skal begynne med medlemsstatens ISO-kode, b) et register over dyr i sirkuset i samsvar med artikkel 5, c) et register over ankomststeder i samsvar med artikkel 6, d) dyrepass i samsvar med artikkel Vedkommende myndighet skal føre et register over alle dokumenter de utsteder i samsvar med nr Hunder, katter og ildere i sirkuset skal omfattes av bestemmelsene om pass og dyrehelse i forordning (EF) nr. 998/ Dyr i hestefamilien i sirkuset skal omfattes av bestemmelsene om pass og dyrehelse i vedtak 93/623/EØF. Artikkel 8 Forpliktelser for den driftsansvarlige for sirkuset 1. Før sirkuset forflytter seg til en annen medlemsstat, skal den driftsansvarlige for sirkuset sørge for at: a) registrene nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b) og c) er behørig ajourført, Artikkel 5 Register over dyr Registeret over dyr i sirkuset nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b) skal være i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg I og skal påføres registreringsnummeret nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav a). Hver side skal stemples og undertegnes av den offentlige veterinæren før utstedelse. b) alle dyr i sirkuset ledsages av behørig ajourførte pass, c) vedkommende myndighet i medlemsstaten de oppholder seg i underrettes, minst 10 virkedager før avreise, om at det har til hensikt å forflytte seg til en annen medlemsstat. 2. Den driftsansvarlige for sirkuset skal sørge for at hvert dyr i sirkuset holdes på en slik måte at de unngår direkte eller indirekte kontakt med dyr som ikke er registrert i samsvar med denne forordning. Artikkel 6 3. Den driftsansvarlige for sirkuset skal sørge for at alle opplysninger i registrene nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b) og c) oppbevares i minst fem år. Register over ankomststeder Registeret over ankomststeder nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav c) skal være i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg II og skal påføres registreringsnummeret nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav a). Hver oppføring skal stemples og undertegnes av den offentlige veterinæren før hver forflytning som nevnt i artikkel 9. Artikkel 7 Dyrepass 1. Vedkommende myndighet skal, i samsvar med artikkel 4, utstede et pass for hvert dyr i sirkuset, bortsett fra dyr nevnt i nr. 2, 3 og 4 i denne artikkel, som er i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg III. 2. Vedkommende myndighet skal, i samsvar med artikkel 4, utstede et felles pass for fugler og gnagere i sirkuset i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg IV. Artikkel 9 Krav ved forflytninger av sirkus mellom medlemsstater 1. Før et sirkus forflytter seg til en annen medlemsstat, skal den offentlige veterinæren i avgangsmedlemsstaten: a) kontrollere at avgangsstedet ikke omfattes av noen dyrehelserestriksjoner med hensyn til en sykdom som et dyr i sirkuset er mottakelig for, b) i løpet av de siste 10 virkedagene før avreise, inspisere alle dyrene i sirkuset for å sikre at de er klinisk friske, c) kontrollere at registeret over dyr i sirkuset nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b) er ajourført og fullstendig på inspeksjonsdagen, d) kontrollere at passene til dyrene i sirkuset er ajourført.

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/ Dersom alle kravene i nr. 1 er oppfylt, skal den offentlige veterinæren angi at sirkuset har tillatelse til å forflytte seg innen de 10 påfølgende virkedagene, ved å undertegne og stemple den siste kolonnen i registeret over ankomststeder nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav c). Artikkel 10 vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten og til vedkommende myndighet i eventuelle transittmedlemsstater. 3. I sertifikatmodellen for handel innenfor Fellesskapet fastsatt i forordning (EF) nr. 599/2004, skal art og passnummer for dyrene i sirkuset angis i punkt I.31 om identifikasjon av dyr/produkter, og denne forordning skal nevnes i del II. Opplysninger om forflytninger av sirkus mellom medlemsstater 1. Minst 48 timer før sirkuset forflytter seg fra en medlemsstat til en annen, skal den driftsansvarlige for sirkuset oversende de opplysningene som er nødvendige for utfylling av sertifikat for handel innenfor Fellesskapet i Traces-systemet, til vedkommende myndighet i avgangsmedlemsstaten. 2. Vedkommende myndighet i avgangsmedlemsstaten skal ved hjelp av Traces-systemet melde fra om forflytningen til Artikkel 11 Ikrafttredelse Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 1. januar Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 21. oktober For Kommisjonen Markos KYPRIANOU Medlem av Kommisjonen

5 Nr. 63/132 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I REGISTER OVER DYR I SIRKUS eller DYRENUMMER (i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005)( 1 ) 1.1. Navn på sirkus eller dyrenummer 1.3. Adresse til eier av sirkus eller dyrenummer 1.5. Vedkommende myndighet (adresse) 1.7. Utstedelsesdato 1.2. Eier av sirkus eller dyrenummer 1.4. Registreringsnummer 1.6. Antall sider 1.8. Navn og adresse til driftsansvarlig for sirkus eller dyrenummer 2.1. SERIE- NUMMER 2.2. DYREEIER (1) (navn og adresse) 2.3. PASSNUMMER 2.4. ART 2.5. INDIVIDUELL IDENTIFIKASJON(2) 2.6. ANKOM SIRKUSET eller DYRENUMMERET DEN 2.7. FORLOT SIRKUSET eller DYRENUMMERET DEN ( 1 ) Fylles ut når dyrene ikke er eid av sirkuset. Nærmere opplysninger om hvert dyr må fylles ut separat for hver enkelt eier. ( 2 ) Når det er praktisk mulig, angis type (tatovering, mikrobrikke, øremerke, skisse eller fotografi osv.), nummer og plassering. SIDE. 3. DEN OFFENTLIGE VETERINÆRENS STEMPEL OG UNDERSKRIFT ( 1 ) Registeret skal føres i en bok hvor det ikke er mulig å bytte ut sidene. For dette formål skal hver side undertegnes og stemples av en offentlig veterinær før utstedelse til den driftsansvarlige for sirkuset. Det må oppbevares i minst fem år.

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/133 VEDLEGG II REGISTER OVER ANKOMSTSTEDER FOR ET SIRKUS eller ET DYRENUMMER (i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005) 1.1. Navn på sirkus eller dyrenummer: Registreringsnummer: Adresse: Driftsansvarlig for sirkuset: Adresse for eventuelt vinterbosted eller lignende: Kontaktpunkt (herunder telefonnummer):... Permanent:... ved reise (om tilgjengelig f.eks. mobiltelefon): Ankomstdato 2.2. Land 2.3. Siste besøkte sted før forflytning til annen medlemsstat (region og by) 2.4. Planlagt avreisedato 2.5. Den offentlige veterinærens stempel og underskrift(*) Stempel Dato... Underskrift... Stempel Dato... Underskrift... Stempel Dato... Underskrift... Stempel Dato... Underskrift... (*) Fylles ut når sirkuset får godkjenning til å forflytte seg til en annen medlemsstat.

7 Nr. 63/134 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG III INDIVIDUELT PASS FOR DYR I SIRKUS eller DYRENUMMER OMSLAG OMSLAG DEN EUROPEISKE UNION [MEDLEMSSTAT] DYREPASS (SIRKUS OG DYRENUMMER) Nummer.. Utstedt i den /... /... Vedkommende myndighet Regional/lokal myndighet i.

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/ Eier 2. Beskrivelse og identifikasjon av dyret 1.1. Fornavn Navn Etternavn Adresse Art Rase Kjønn Fødselsdato Postnummer Eventuell farge på pels By Særlige kjennetegn Land Eventuelt individuelt identifikasjonsnummer Telefonnummer Type (tatovering, øremerke, mikrobrikke, silhuett, fotografi osv.) Mobiltelefon... (¹) Plassering Faks... (¹) 3. Anmerkninger E-post... (¹)... (¹) Valgfrie opplysninger. Ved eierskifte skal denne delen krysses over og erstattes av en relevant tilføyelse. Identitetsmerkingen skal kontrolleres før nye opplysninger registreres i dette passet.

9 Nr. 63/136 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Utførte vaksinasjoner 5. Opplysninger om utførte prøver(*) 4.1. Dato 4.2. Vaksine 4.3. Stempel og underskrift 5.1. Dato 5.2. Prøve 5.3. Resultat 5.4. Stempel og underskrift (offentlig veterinær)

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/ Behandlinger 6.1. Dato 6.2. Behandling 6.3. Behandlingsgrunn 6.4. Stempel og underskrift I avsnitt 4, 5, og 6 kan flere nummererte sider i samsvar med modellene legges til.

11 Nr. 63/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Veiledende anmerkninger: (*) Følgende prøver må utføres: for sau eller geit: årlig prøve for brucellose med negativt resultat på en av prøvene beskrevet i vedlegg C til rådsdirektiv 91/68/EØF for storfe: (Bos Taurus, Bubalus bubalis og Bison bison) årlig prøve for brucellose med negativt resultat på en av prøvene beskrevet i vedlegg C til rådsdirektiv 64/432/EØF årlig prøve for tuberkulose med negativt resultat på intradermal tuberkulinprøve beskrevet i vedlegg B til rådsdirektiv 64/432/EØF for kameldyr: årlig prøve for brucellose med negativt resultat på en av prøvene beskrevet i vedlegg I del 4 til rådsdirektiv 79/542/EØF årlig prøve for tuberkulose med negativt resultat på intradermal tuberkulinprøve beskrevet i vedlegg I del 4 til rådsdirektiv 79/542/EØF Anmerkninger

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/139 TILFØYELSE I TILFØYELSE II Dato... Dato... Den offentlige veterinærens stempel og underskrift Den offentlige veterinærens stempel og underskrift Eier (fylles bare ut ved eierskifte) 1. Eier (fylles bare ut ved eierskifte) 1.1. Fornavn Fornavn Etternavn Etternavn Adresse Adresse Postnummer Postnummer By By Land Land Telefonnummer Telefonnummer Mobiltelefon... (¹) 1.8. Mobiltelefon...(¹) 1.9. Faks... (¹) 1.9. Faks... (¹) E-post...(¹) E-post...(¹) (¹) Valgfrie opplysninger (¹) Valgfrie opplysninger Overskriftenes rekkefølge, sidenummerering og språk: 1. Overskriftenes rekkefølge (herunder numrene) i modellen til passet må følges nøyaktig. 2. Hver side i passet må nummereres nederst på siden. Antall sider i det utstedte passet skal angis på side 1 på følgende måte: 1 av [sett inn samlet antall sider]. 3. Overskrifter skal angis på det eller de offisielle språk i medlemsstaten som utsteder passet, og på engelsk. 4. Størrelsen og utformingen av feltene i modellen til pass er veiledende og ikke bindende.

13 Nr. 63/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG IV PASS FOR FUGLER OG GNAGERE I SIRKUS eller DYRENUMMER OMSLAG OMSLAG DEN EUROPEISKE UNION [MEDLEMSSTAT] DYREPASS: FUGLER OG GNAGERE (SIRKUS OG DYRENUMMER) Nummer. Utstedt i den /... /... Vedkommende myndighet Regional/lokal myndighet i.

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/ Eier 2. Beskrivelse og identifikasjon av dyret 1.1. Fornavn Art Etternavn Rase 1.3. Adresse 2.3. Eventuelt individuelt identifikasjonsnummer 1.4. Postnummer 1.5. By Land Telefonnummer Mobiltelefon... (¹) 1.9. Faks... (¹) 3. Anmerkninger E-post... (¹)... (¹) Valgfrie opplysninger. Ved eierskifte skal denne delen krysses over og erstattes av en relevant tilføyelse. Identitetsmerkingen skal kontrolleres før nye opplysninger registreres i dette passet.

15 Nr. 63/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Utførte vaksinasjoner 5. Opplysninger om utførte prøver(*) 4.1. Dato 4.2. Vaksine 4.3. Stempel og underskrift 5.1. Dato 5.2. Prøve 5.3. Resultat 5.4. Stempel og underskrift (offentlig veterinær) (*) For duer: årlig vaksinasjon mot Newcastle disease.

16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/143 TILFØYELSE I TILFØYELSE II Dato... Dato... Den offentlige veterinærens stempel og underskrift Den offentlige veterinærens stempel og underskrift Eier (fylles bare ut ved eierskifte) 1. Eier (fylles bare ut ved eierskifte) 1.1. Fornavn Fornavn Etternavn Etternavn Adresse Adresse Postnummer Postnummer By By Land Land Telefonnummer Telefonnummer Mobiltelefon... (¹) 1.8. Mobiltelefon...(¹) 1.9. Faks... (¹) 1.9. Faks... (¹) E-post...(¹) E-post...(¹) (¹) Valgfrie opplysninger (¹) Valgfrie opplysninger Overskriftenes rekkefølge, sidenummerering og språk: 1. Overskriftenes rekkefølge (herunder numrene) i modellen til passet må følges nøyaktig. 2. Hver side i passet må nummereres nederst på siden. Antall sider i det utstedte passet skal angis på side 1 på følgende måte: 1 av [sett inn samlet antall sider]. 3. Overskrifter skal angis på det eller de offisielle språk i medlemsstaten som utsteder passet, og på engelsk. 4. Størrelsen og utformingen av feltene i modellen til pass er veiledende og ikke bindende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

1.5. Vedkommende myndighet (adresse) ... 1.8. Navn og adresse til driftsansvarlig for sirkus eller dyrenummer. 1.6. Antall sider

1.5. Vedkommende myndighet (adresse) ... 1.8. Navn og adresse til driftsansvarlig for sirkus eller dyrenummer. 1.6. Antall sider VEDLEGG I REGISTER OVER DYR PÅ SIRKUS eller I DYRENUMMER (i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005)( 1 ) 1.1. Navn på sirkus eller dyrenummer. 1.2. Eier av sirkus eller dyrenummer... 1.3.

Detaljer

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001 Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 30. mars 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010 Nr. 76/601 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/73 av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter [meddelt

Detaljer

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe

Detaljer

Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 2002

Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 2002 Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/30 av 12. april 2002 om endring av vedtak 2000/666/EF og vedtak 2001/106/EF med hensyn til fastsettelse av en modell

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2017/EØS/26/07 av 17. februar 2012 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006. av 11. oktober 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006. av 11. oktober 2006 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006 av 11. oktober 2006 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003 Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/13 av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999 Nr. 3/85 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/20 av 27. juli 1999 om fastsettelse av modellen for sertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/EØF(*) [meddelt under nummer K(1999) 2425] (1999/567/EF)

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007 Nr. 5/105 KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/10 av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre

Detaljer

R2007.hza

R2007.hza Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 41 (forordning (EF) nr. 2007/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004 Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/14/04 av 6. januar 2004 om endring av vedlegg D til direktiv 88/407/EØF når det gjelder helsesertifikater ved handel

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 27 (forordning (EF) nr. 546/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003 Nr. 26/97 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/26/05 av 10. desember 2003 om fastsettelse av kriterier for opplysninger som skal oversendes i henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF(*) [meddelt under nummer K(2003) 4606]

Detaljer

8.5.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003. av 26. mai 2003

8.5.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003. av 26. mai 2003 Nr. 27/45 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003 2008/EØS/27/11 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF)

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF) Utkast til forskrift om endring forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr, forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 636/2014 av 13. juni

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004 Nr. 62/139 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/13 av 15. april 2004 om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2004) 1332] (2004/388/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999 Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8 NOR/308R0289.00T OJ L 89/08, p. 3-8 COMMISSION REGULATION (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control,

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

NOR/306R T OJ L 320/2006, p

NOR/306R T OJ L 320/2006, p NOR/306R1663.00T OJ L 320/2006, p. 11-12 COMMISSION REGULATION (EC) No 1663/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific

Detaljer

NOR/305R T OJ L 107/05, p

NOR/305R T OJ L 107/05, p NOR/305R0644.00T OJ L 107/05, p. 18-19 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 2009/EØS/10/06 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 6. mai 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 6. mai 2010 Nr. 76/363 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/46 av 6. mai 2010 om endring av del 1 og 2 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter og

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. august 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. august 2007 Nr. 38/9 KOMMISJONSVEDTAK 2013/EØS/38/04 av 21. august 2007 om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1177/2006. av 1. august 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1177/2006. av 1. august 2006 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1177/2006 av 1. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til krav til anvendelsen av særlige kontrollmetoder innenfor

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF. av 10. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF. av 10. september 1998 13.9.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 46/75 KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF 2001/EØS/46/11 av 10. september 1998 om fastsettelse av standarddokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 1 i

Detaljer

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001 Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001 2005/EØS/27/43 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003 2009/EØS/10/07 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999 Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 260/2003 av 12. februar 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998 Nr. 29/59 RÅDSDIREKTIV 98/96/EF 2004/EØS/29/04 av 14. desember 1998 om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF,

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 Nr. 3/271 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/80 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse i Litauen(*) [meddelt under nummer K(1999) 4762] (2000/87/EF)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. desember 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. desember 2006 Nr. 35/17 KOMMISJONSVEDTAK 2011/EØS/35/04 av 15. desember 2006 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til retningslinjer og framgangsmåter for elektronisk identifikasjon av sauer

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 933/2008. av 23. september 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 933/2008. av 23. september 2008 Nr. 49/21 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 933/2008 2015/EØS/49/05 av 23. september 2008 om endring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til identifikasjonsmerking av dyr og transportdokumentenes

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010. av 26. november 2010

Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010. av 26. november 2010 Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.12.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010 2015/EØS/76/118 av 26. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. juli 1999

Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. juli 1999 Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. april 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. april 2008 Nr. 49/101 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/49/17 av 30. april 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til en Internett-basert informasjonsside for å gjøre opplysninger om akvakulturvirksomheter

Detaljer

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17.

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen DET EUROPEISKE FELLESSKAP/EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. mars 2007

Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. mars 2007 Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/08 av 19. mars 2007 om en undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr(*) [meddelt under nummer K(2007) 860]

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999 Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.1.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998 Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Detaljer

NOR/307R T OJ L 320/07, p

NOR/307R T OJ L 320/07, p NOR/307R1432.00T OJ L 320/07, p. 13-17 COMMISSION REGULATION (EC) No 1432/2007 of 5 December 2007 amending Annexes I, II and VI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. desember 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. desember 2007 30.1.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/175 KOMMISJONSVEDTAK 2014/EØS/6/23 av 12. desember 2007 om gjennomføring av informasjonssystemet for det indre marked (IMI) med hensyn til

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999 Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.4. Vedkommende lokale myndighet

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011. av 25. februar 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011. av 25. februar 2011 Nr. 35/425 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011 2016/EØS/35/12 av 25. februar 2011 om endring av vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1993/2004. av 19. november 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1993/2004. av 19. november 2004 Nr. 27/23 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1993/2004 2008/EØS/27/03 av 19. november 2004 om endring av europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til Portugal(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006. av 31. juli 2006

Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006. av 31. juli 2006 Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006 2010/EØS/67/14 av 31. juli 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 181/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 181/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 181/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000 Nr. 27/3 KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/27/02 av 29. desember 2000 om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1432/2007. av 5. desember 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1432/2007. av 5. desember 2007 Nr. 18/182 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1432/2007 2015/EØS/18/20 av 5. desember 2007 om endring av vedlegg I, II og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til merking

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

NOR/306R T OJ L 360/2006, p

NOR/306R T OJ L 360/2006, p NOR/306R1877.00T OJ L 360/2006, p. 133-136 COMMISSION REGULATION (EC) No 1877/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EC) No 878/2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999 Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer