Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund."

Transkript

1 NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler Forbundskontoret Politiattest Kurs Barneidrettsbestemmelsene Dugnadsetikk Integrering Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund

2 Innledning Sykkelklubben er ment som et veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Heftet har eksistert siden 2009, men kommer i år i en ny og utvidet utgave. Aktive og velfungerende klubber er klubber som kan drive sin sykkelaktivitet med best mulig kvalitet slik at utøverne opplever mestring og glede på sykkelen. Aktive klubber er oppdatert og proaktive til det som skjer i norsk sykkelsport, norsk idrett og samfunnet forøvrig. Velfungerende klubber er bygget på kontinuitet gjennom struktur og kompetent ledelse. I aktive og velfungerende klubber er det kjekt å være engasjert! Vi som jobber på forbundskontoret gjør daglige erfaringer med hva som er klubbenes største utfordringer. Med dette heftet håper vi å kunne gi noen enkle svar, velmenende retningslinjer og samtidig inspirere til aktiviteter som vil sikre mange og glade syklister i årene som kommer. Sykkelhilsen Stine Antonsen Utdannings - og utviklingsansvarlig Norges Cykleforbund 2

3 Innholdsfortegnelse Hva er et idrettslag? 4 Organisering av klubben 5 styrearbeidet 6 Organsiasjonsplan 7 årsmøtet 8 STarte Ny klubb? 9 Plikter og Rettigheter 10 SYKKELSKOLEN - CK Nittedal 11 NCFs organisering 12 Norsk idretts organisering 13 Ren sykkelglede 14 NCFs etiske policy 15 Forbundskontoret 16 Kalender 18 NCFs utdanningstilbud 20 IDRETTSKRETSENS KURStilbud 21 Klubbutvikling 22 ta sjansen! - Eidsvoll Sk 23 Midler å søke på 24 støtteordninger og avtaler 25 grasrotandelen 26 sponsing 27 dugnadsvett 29 CKN Girls - CK Nittedal 30 Integrering 31 Rekruttering 32 Idrettens barnerettigheter 33 Bestemmelser om barneidrett 34 idrettsforsikring for barn 35 retningslinjer FOR UNGDOMSidrett 36 foreldrevettregler 38 politiattest 40 idrett OG ALKOHOl 41 arrangere sykkelritt 42 ren Sykkelsport 43 skolenes sykkelstafett - JH Sykkel 44 SPORTSADMIN OG MIN idrett 45 IDRETTSREGIStreringen 46 Lisenser 47 Idrettens grunnverdier 48 3

4 Hva er et idrettslag? Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i NIF. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er dessuten et rettsforhold hvor aktiviteten skjer innenfor rammen av rettsregler. Et idrettslag kan enten være et fleridrettslag med flere idretter på programmet, eller et særidrettslag. Det er medlemmene selv som har ansvar for det som skal skapes av aktivitet i et idrettslag. Et idrettslag er ikke noe halvoffentlig eller kommunalt foretak som utenforstående har ansvaret for. Medlemmene får det idrettslaget de selv ønsker, hvis de løfter i flokk og ikke minst dyrker og ivaretar fellesskapet. Klubben som juridisk enhet: Eget rettssubjekt Eget rettssubjekt betyr at det er idrettslaget, med den til en hver tid antall medlemmer, som er den juridiske personen, med årsmøtet og styret som ansvarlig og utøvende myndighet. Selveiende Å være selveiende betyr at medlemmene i prinsippet ikke eier laget. Hvis ett eller flere medlemmer melder seg ut, så har vedkommende ikke krav om å få med seg noe ut. Det som er generert i fellesskapet skal forbli i fellesskapet. Frittstående Det er spesielt i forhold til avtaler mellom idrettslag og annet rettssubjekt at idrettslaget må i vareta sin frie stilling. Andre rettssubjekt kan ikke under noen omstendighet overstyre medlemsdemokratiet. Hefter for hele virksomheten At laget hefter for hele virksomheten betyr at det i et idrettslag er kun en juridisk person, det vil si at å organisere laget i grupper, kun er en intern organisering og en praktisk måte å organisere selve aktiviteten på. Kun personlige medlemmer Et idrettslag kan ikke ha andre typer medlemskap enn personlig medlemskap. Man kan ha familiekontingent, men kan absolutt ikke operere med familiemedlemskap. Familiemedlemskap er således et ikke-begrep innen den organiserte idretten. Enten er man medlem eller så er man ikke medlem. Medlemskapet skal være personlig, det vil si være navngitt. 4

5 Organisering av klubben Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem. I tillegg til styret skal det velges en valgkomite (bestående av leder, to medlemmer og et varamedlem) og to revisorer. Hensikten er å organisere klubben slik at den kan møte fremtidens utfordringer med hensyn til ansvarsfordeling og ressursutnytting. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. Vi anbefaler at klubben har en oppmann, utdanningsansvarlig, arrangementsansvarlig, utstyrsansvarlig, sponsoransvarlig, lisensansvarlig, rekrutteringsansvarlig og integreringsansvarlig. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten. Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas. Her følger et eksempel på fordeling av arbeidsoppgaver: Leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene anviser utbetalinger sammen med kasserer skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/ skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. Nestleder fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/ hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. bistår leder og danner et lederteam med denne. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Sekretær føre referat over alle styremøter og medlemsmøter tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. Kasserer disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ ftp/lover/doc/kontoplan.htm). anviser utbetalinger sammen med leder har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. Styremedlemmer møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak kan være valgt til spesielle oppgaver, som for eksempel informasjon/web, sosialtansvarlig, materialforvalter o.l. Valgkomite Valgkomiteen bør ha god kunnskap om idrettslagets aktiviteter og organisering Skaffe seg oversikt over hvem som tar gjenvalg, og/eller ønsker andre verv Utarbeide forslag på kandidater. Innstillingen bør sendes ut sammen med andre årsmøtedokumenter Må starte arbeidet i god tid. Avtroppende styremedlemmer eller andre tillitsvalgte som har bestemt seg for å gi seg eller ta en pause, egner seg som regel godt til å sitte i valgkomiteen, da disse kjenner idrettslagets indre liv. De vet hva som kreves av den enkelte tillitsvalgte. 5

6 styrearbeidet Styret er øverste myndighet mellom årsmøtene. God organisering er en forutsetning for et godt aktivitetstilbud. Styret har et overordnet ansvar for at idrettslagets tillitsvalgte og grupper utfører sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Styret har dessuten plikt til å påse at bestemmelser og vedtak som treffes av årsmøtet og av orverordnede idrettsmyndigheter, blir gjennomført. Organisasjonsfaglige oppgaver Planlegging og periodisering Oversikt og struktur Teambygging God kommunikasjon Styrets ansvar Sette årsmøtevedtak ut i livet Bruke årsmøtet som utviklingsarena Holde seg orientert om lagets indre liv, samt organisasjonen forøvrig Ivareta medlemmenes interesser Idrettslagets lov Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm for idrettslag. Lovnormen vedtas på årsmøtet som Idrettslagets lov, og er ufravikelig. Lovendringer skal gjøres på årsmøte og skal godkjennes av Idrettskretsen. Det er viktig at styret sikrer kontinuitet i arbeidet. Derfor er det hensiktsmessig å ha en plan for oppfølging og kompetanseoverføring til nye styremedlemmer. 6

7 Organsiasjonsplan Idrettslagets lov er ikke ment å styre all intern organisering. Alle idrettslag skal, i henhold til loven, ha en årsmøtevedtatt organisasjonsplan i tillegg til loven. Hensikt Å regulere intern organisering Å avklare ansvars- og myndighetsforhold Å definere arbeidsoppgaver Å regulere intern og ekstern informasjon Å definere utøveransvar og lagets ansvar Å bidra til god forvaltning av eiendeler Oversikt over alle vedtatte tillitsverv Innhold Planens hensikt Organisasjonsoversikt Organisering av grupper/avdelinger Utøveransvar lagsansvar Valgkomité og liste over tillitsvalgte Dette må anses som et minimumsinnhold. I planen kan en også ta inn klubbfarger, logo, drift av anlegg, diverse instrukser, etc. Får man organisasjonsplanen til å fungere som et levende dokument, så vil denne planen være det viktigste redskapet i lagets utvikling. Så lenge alle arbeidsoppgavene i laget er definert og fordelt, slipper nye tillitsvalgte å finne opp kruttet på nytt hver gang. Videre må det være en klar fordel at en har nedskrevet oppgavene, da blir det langt lettere å gjøre justeringer og tilpasninger. 7

8 årsmøtet Årsmøtet er idrettslagets øverste organ. Tidspunkt Årsmøtetid er valgfritt, men det må tas hensyn til regnskapsavslutning. En bør ta i betraktning at nytt styre på en måte blir ansvarliggjort for alt forbruk fra regnskapsavslutning og fram til årsmøtet. Av den grunn bør årsmøtet komme så tett opp til regnskapsavslutning som mulig. Det er minimum 1 måneds innkallingsfrist. Frist for innsending av forslag må kunngjøres, og det skal sendes innkalling til medlemmene, og/eller kunngjøring i pressen, evt. hjemmeside. Minimumskrav til oppmøte: tilsvarende antall styremedlemmer. Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. Årsmøtet bestemmer hvem som skal dirigere Årsmøtets oppgaver De 10 punktene i lovnormen inneholder i prinsippet et minimum av hva årsmøtet skal behandle, og punktene utgjør som sådan saklista. Rekkefølgen er hensiktsmessig satt opp. Alle innkomne forslag, herunder styrets forslag, skal sorteres inn under samme punkt i saklista, som regel pkt. 6. Redigeringsmessig er det en fordel å sortere lovsaker for seg og andre saker for seg, eksempel: 6 a. Lovendringer 6 b. Andre saker Styresammensetning er en intern sak, men minimumskravet må oppfylles; Leder, nestleder og - styremedlem(-mer) og - varamedlem(-mer). I henhold til lovnormen må det velges minimum 10 tillitsvalgte på årsmøtet. Stemmegivning Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Lovendring krever 2/3 flertall. Valg foregår skriftlig når det er mer enn ett forslag. Maler for innkalling, årsberetning, saksliste, protokoll osv finner du på: 8

9 STarte Ny klubb? Her er fremgangsmåten: 1. Sjekk om det er andre klubber i området som dere kan knytte dere til. En stor klubb vil i mange tilfeller ha store fordeler fremfor mange småklubber i et område, samt at kravene til drift av aktiviteten blir enklere og en unngår de formalia krav som kreves for å opprette og drifte et eget idrettslag. 2. En bør på et tidligst mulig tidspunkt ta kontakt med idrettskretsen som er den som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Idrettsforbundet. Dette bør gjøres for å unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. og som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordnært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes. Initiativtakerne innkaller til stiftelsesmøte. Stiftelsesmøtet må vedta de vedtekter/lover 3. som fremgår av Lovnormen for idrettslag. Stiftelsesmøtet må også bli enige om lagets navn. Navnet må være i henhold til Forskrift om navn på idrettslag. Stifterne må også velge et styre, en valgkomité samt to revisorer. Til sammen minimum 10 personer over 15 år for å fylle alle lovpålagte tillitsverv. Les mer om styret i klubben et annet sted i heftet. De vedtak som blir fattet føres deretter inn i en protokoll. Protokollen skal undertegnes av de tilstedeværende. Søknad om opptak sendes så til idrettskretsen ved å fylle ut søknadsskjema som du finner 4. på webadressen i den grønne boksen. Søknaden sendes automatisk den idrettskretsen som søker velger. Det kreves i tillegg følgende vedlegg; a) protokoll fra stiftelsesmøtet, b) vedtatt lov/vedtekter, c) medlemsliste. Det tar noen tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og særidretten. Idrettskretsen sender melding om eventuelt godkjent opptak til Norges Cykleforbund (NCF). Forslag til saksliste for stiftelsesmøte, normer, forskrifter, protokoller og søknadskjema for opptak finner du på Det er viktig at nyeste versjoner brukes, så bruk denne siden flittig! 9

10 Plikter og Rettigheter Som medlem i norsk idrett får klubben og dens medlemmer både rettigheter og plikter. En klubbs plikter er blant annet å overholde fastsatte frister for rapporter, registreringer og søknader til overordnete ledd (NIF, NCF, Idrettskrets, Særkrets og Idrettsråd). Pliktene innebærer også å overholde andre forpliktelser til overordnet ledd. Klubben har også rettigheter, eksempelvis representasjon i overordnete ledds årsmøter, representasjon i mesterskap, tilgang til offentlige midler, tilskudd og andre støtteordninger. Et klubbmedlem har også plikter og rettigheter. Pliktene er hovedsakelig i forhold til sin klubb; for eksempel å ha betalt medlemskontingent, inneha gyldig lisens, følge klubbens vedtatte retningslinjer og følge klubbens og overordnet ledds lover og regler. Som klubbmedlem er det også rettigheter eksempelvis til å utøve din idrett ut i fra ønsker, behov og nivå. En sykleklubb er medlem av NIF, som er en fellesorganisasjon for idretten i Norge. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon som skal arbeide for at alle skal få mulighet til å utøve idrett ut fra ønsker og behov. Organisasjonens arbeid preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Hvert år skal sykleklubben rapportere medlemstall og aktivitet via Idrettsregistreringen. Informasjon og PIN-koder sendes klubben om dette fra NIF. Unnlater et lag å sende inn rapport i rett tid, eller misligholder laget sine medlemsforpliktelser på annen måte, kan Idrettsstyret beslutte at laget mister sitt medlemskap i forbundet, og retten til å drive organisert konkurranseidrett. Tilsvarende gjelder for en klubb tilsluttet NCF. Dersom Idrettsregistreringen ikke gjennomføres eller forpliktelser i forhold til overordnete ledd ikke overholdes, mister klubben sitt medlemskap og klubbens medlemmer kan ikke delta i ritt og mesterskap. Det er viktig at klubben til en hver tid har oppdatert informasjon om klubbens styre og kontaktinformasjon, på SportsAdmin-sidene sine (se nærmer info under kapittelet om IT). NCF har egne regler for klubboverganger, se NCFs lov. Overgangskjema finner dere på Skjemaet må signeres av begge klubber, og sendes NCF. 10

11 SYKKELSKOLEN CK Nittedal I 2013 arrangeres Sykkelskolen i Nittedal for sjette gang. Sykkelskolen er åpen for alle nysgjerrige barn mellom 6 og 10 år, og har som mål å få flere barn med i treningsgruppene for å få et bedre sosialt miljø. Barna skal også bli tryggere på sykkel ved å styrke sine generelle sykkelferdigheter. Sykkelskolen går over fem mandagskvelder og varer i ca halvannen time. Første kveld gjennomføres aktivitetene som sirkeltrening og deltakerne skifter etter 10 minutter. Øvelsene er hentet fra NCFs Aktivitetsbank: Balanse og lek, Balansetrening, Bremsing, Følg makker og Sykle over vippeplanke. Kveld to har fokus på bremsing, gir og sving på ulikt underlag, mens kveld tre og fire er mer fartsfylt med sykling i terrenget. Siste kveld vil det avholdes et lite ritt og avsluttes med utdeling av premie og diplom. Sykkelskolen har også en videregående gruppe for de mellom 9 og 10 år som byr på litt større utfordringer. Sykkelskolen koster kr. 500,- og inkluderer medlemsskap i CK Nittedal. Etter tiltaket får alle deltakerne e-post med informasjon om klubbens treninger og aktiviteter. Tiltaket ble i 2012 gjennomført helt etter planen og klubben har fått tilbakemeldinger på at sykkelskolen var velorganisert, det var minimalt med venting og barna stortrivdes. Totalt 78 barn deltok. 11

12 NCFs organisering Klubber og lag NCFs Forbundsting NCFs høyeste myndighet Valgkomitè Kontrollkomitè Forbundsstyret Høyeste myndighet mellom tingene Lovutvalg Disiplinær/sanksjon Tverrfaglige utvalg Fagutvalg/komiteer GU Landevei GU Terreng GU Utfor GU BMX GU Trail GU Sykkelcross GU Bane Grenutvalgene skal ivareta idrettslig aktivitet i sine respektive grener 12

13 Norsk idretts organisering Norges Idrettsforbund Fellesadministrasjon for alle idretter i Norge Idrettskretsen Fellesadministrasjon for alle idretter i fylket Norges Cykleforbund Administrasjon av all sykkelsport i Norge Idrettsrådet Idrettspolitisk organ for alle idrettslagene i en kommune Region Regionsleddet av syklesporten Klubben Syklegruppa Den delen av klubben som driver med sykling 13

14 Ren sykkelglede NCFs arbeid skal bygge på det samme verdifundament som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger på. Idrettens formål er i NIFs lov utttrykt slik (utdrag): Arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. NIFs visjon er: Idrett for alle NCFs visjon er: Ren sykkelglede NCFs formål er å lede norsk sykkelsport og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som våre klubber, medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere sykkelsporten internasjonalt. Overordnet verdi: Organisert Denne verdien er til dels en hygienefaktor, men likevel en helt sentral grunnmur for kommunikasjon både utad og internt. NCF er effektiv, nøktern i pengebruk og ikke minst godt organisert, samlende og oversiktlig. Dette kommer først og fremst til uttrykk i et helhetlig og ryddig visuelt uttrykk, solid funksjonalitet og enkle, inkluderende budskap og markedstiltak. Organisert er derfor en underforstått og alltid tilstedeværende verdi i all kommunikasjon fra NCF. To kjerneverdier: Natur I tilegg til at sykling er en fin måte å oppleve naturen på, omfatter verdien natur, og assosiasjonene natur gir, en rekke gode egenskaper. Natur assosieres med renhet, skjønnhet, ro, sunnhet, frisk luft, stillhet, rekreasjon og ekthet. Å knytte sykling opp mot disse egenskapene er spesielt viktig i forhold til å understreke at sykling er en ren, sunn og aktiv idrett. Fart Fart er en verdi fylt av spenning og action. Fart tiltrekker og besnærer. I tillegg er fart en verdi som kommer til uttrykk i forhold til organisatoriske og operative forhold: evne til å gi raske svar, å vise fleksibilitet og snarhet i saksbehandling og andre administrative oppgaver. Fart bør også prege nettsidene gjennom funksjonalitet og brukervennlighet. NCF er en fleksibel, moderne og kvikk organisasjon. Identiteten til Norges Cykleforbund skapes ikke av oss som organisasjon, men av våre utøvere, arrangører, landslag, klubber, kretser, sponsorer og publikum. Vi er opptatt av å bygge opp merkevaren NCF på en positiv måte slik at sporten indikerer fart, spenning og utholdenhet, samt det tøffe, sunne og miljøvennlige. NCFs arbeid skal preges av: Frivillighet, demokrati, lojalitet og punktlighet. NCF skal også bygge på verdiene: Fellesskap, helse, ærlighet og trygghet. 14

15 NCFs etiske policy For at NCF og dets organisasjon skal fremstå som gode forbilder og referansepersoner er vi opptatt av at forbundets omdømme knyttes til positive verdier og vurderinger. NCF`S ARBEID BYGGER PÅ VERDIENE FELLESKAP, HELSE, ÆRLIGHET OG TRYGGHET. NCF har derfor en policy med null toleranse i forhold til blant annet doping, narkotika, økonomisk mislighold/bedrageri, seksuelle overgrep og mobbing. Personer som skal inneha verv, oppgaver i landslag (utøvere og ledere) og støtteapparat vil i tillegg til faglige og sportslige kvalifikasjoner bli vurdert i forhold til denne policy, herunder hvilken effekt eventuelle brudd på policyreglene kan få for NCF`s omdømme. 15

16 Forbundskontoret ADMINISTRASJONEN: Generalsekretær: Bjørn Sætre Tlf E-post: Arbeidsområde: Leder administrasjonen innenfor de vedtatte budsjetter, strategier og handlingsplaner og vedtak forbundstyret setter. Spesialrådgiver: Heikki Dahle Tlf E-post: Arbeidsområde: spesialrådgiver for forbundets strategiske utviklingsområder, med spesielt hovedansvar for internasjonale arrangementer og anlegg. VM Landevei 2017, VM MTB Teknisk administrator/ Web redaktør: Beate Stenberg Tlf E-post: Arbeidsområde: Info e-post, webredaktør, beretninger, ansvarlig teknisk område; lover/ regler, kommissærutvikling/ oppsett, kurskoordinator alle kurs, møter og samlinger, funksjonshemmede, administrativ oppfølger GU Bane, GU Trial, GU BMX og redaktør årbok. Sportskoordinator: Thomas Dahlsrud Tlf: E-post: no Arbeidsområde: Sentralbord, terrengansvarlig, Administrativ medlems - klubb, krets (region) og team relaterte oppgaver. Lisenser, klubbovergang, idrettsregistrering og oppfølging av idrettens IT verktøy. Administrativ oppfølger GU Terreng. Utdanning - og utviklingsansvarlig: Stine Antonsen Tlf E-post: Arbeidsområde: Utdanning (utvikling), rekruttering, jenteprosjekter, aktivitetsmidler, klubbutvikling og administrativ oppfølger GU Utfor. Breddeansvarlig. Markeds- og Sponsorsjef: Jolanda Colijn Tlf E-post: Arbeidsområde: Markedsføring, sponsoravtaler, media, profilering og utvikling. Administrativ oppfølger GU Syklecross. Sportssjef: Hans Falk Tlf E-post: Arbeidsområde: Sportslige planer og landslag, alle grener. Antidoping arbeid. Administrativ oppfølger GU Landevei. Arrangementskoordinator: Per Erik Mæhlum Tlf E-post: sykling.no Arbeidsområde: Ansvarlig for NorgesCup og mesterskap - oppfølging av arrangører, utstyr, utvikling av normer, arrangørsamlinger, medansvarlig nettside og oppfølging av elektronisk terminliste/ arrangementer. 16

17 Økonomi Controller: May Jorun Vold Busvold Tlf. a: Tlf. p: E-post: sykling.no Arbeidsområde: Økonomi og regnskap. Landslagssjef Landevei, Bane og Parasykling: Stig Kristiansen Tlf Tlf E-post: no Arbeidsområde: Landslagsleder og utøverutvikling for dame/ herrer Elite, U23, Para og banesykling. Reise/logistikk ansvar for landslagene. Landslagssjef Terreng (Rundbane, Maraton, Utfor) og BMX: Eddy Knudsen Storsæter Tlf E-post: sykling.no Arbeidsområde: Landslagsleder og utøverutvikling for dame/ herrer Elite, U23, Terreng og BMX. Reise/logistikk ansvar for landslagene. Utøverutvikler unge utøvere: Kai Lexberg Tlf E-post: Arbeidsområde: Utvikling av unge utøvere, landslagsleder M-junior landevei. Landslagsleder Kvinner landevei Linn Torp Tlf E-post: Arbeidsområde: Organisering reiser/logistikk, uttak av ryttere, samlinger. Norges Cykleforbund Postadresse: PB 170, 1309 Rud Telefon: Kontoradresse: hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika e-post: Internet: bankgiro: Kontortid: (15/5 15/9) (16/9 14/5) 17

18 Kalender Når Hva Ansvarlig Januar Idrettsregisteringen Leder Registerer ritt for kommende sesong Arrangementsansvarlig Sende inn årsrapport/regnskap til NCF og IK etter årsmøtet (basislovnormen) Leder Delta på forbundsting/fellesmøte Velges av årsmøtet Ha gjennomført årsmøtet og fått intern organisering på plass. Styret Bestille lisenser februar-september (løpende) Lisensansvarlig Frist 1 for klubbovergang. Lisensansvarlig Sende inn bilde av klubbdrakt Oppmann Søke om Aktivitetsmidler mars-desember (løpende) Søknadsansvarlig Frist 2 for klubbovergang Lisensansvarlig September Søknad om NorgesCup Arrangementsansvarlig Oktober Søke om Spillemidler til utstyr Søknadsansvarlig Februar Mars April Mai Juni Juli August November 18 Foto: Kristoffer Kippernes Desember

19 KUNDEKLUBB Medlemsfordeler: Eksklusive clubpriser på attraktive merkevarer Treningstips Invitasjon til førsalg Kurs og temakvelder BLI MEDLEM! Foto: Kristoffer Kippernes Send SMS med kodeord sykkel og din e-post til INTERsPORT ER stolt sponsor av NORgEs CykLEfORBuND 19

20 NCFs utdanningstilbud Trenerkurs Aktivitetsleder 16 timer Trener 1 45 timer Trener 2 75 timer Trener 3 90 timer Arrangementskurs Sekretariatskurs BMX 6 timer Løpslederkurs BMX 6 timer Arrangementskurs Landevei 4 timer Arrangementskurs Terreng 4 timer Arrangementskurs Turritt 4 timer Arrangementskurs Tidtaking 4 timer Rittlederkurs Landevei 8 timer Kommissærkurs Lokal kommissær 4 timer Regionalt kommissær To dager Nasjonalt kommissær To dager + praksis Nasjonal Elite kommissær BMX racing kommissær 9 timer BMX målkommissær 2 timer Andre kurs Massør 1 8 timer Massør 2 16 timer Vil du bli en bedre syklist? Moduler à 6 timer Instruktørkurs Vi håper at alle klubber benytter seg aktivt av NCFs kurstilbud, slik at vi sammen kan bidra til at norsk sykkelsport når sine målsetninger! Ønsker klubben din å arrangere et kurs? Ta kontakt på eller ring

21 IDRETTSKRETSENS KURSTILBUD Disse kursene leveres kun av idrettskretsene. Dersom klubben ønsker å bestille et av disse kursene, må dere kontakte egen idrettskrets. Idrettens rammebetingelser Varighet: 4 timer Kurset skal gi innsikt i hvordan klubben kan skaffe midler og øke sine rammebetingelser for drift og aktivitet. Lover, regler og retningslinjer Varighet: 4 timer Bli kjent med idretten og særidrettens lovverk, regelverk og retningslinjer. Møteledelse Varighet: 4 timer Dette kurset vil bidra til gode rutiner før, under og etter møter, slik at det sikres mer effektive møter i idrettslaget. Økonomistyring og regnskap Varighet: 12 timer Kurset vil gi deg mer kompetanse innen regnskaps- og revisjonsbestemmelser, økonomistyring og offentlige lover og regler, grunnleggende bokføring og norsk standard kontoplan. Anlegg generelt Varighet: 4 timer Idrettslag vil få grunnleggende kompetanse i utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. 21

22 Klubbutvikling Klubbesøk Ønsker din klubb besøk fra Norges Cykleforbund? En utdannet veileder fra NCF kan komme på et uforpliktende klubbesøk i forbindelse med et styremøte og informerer om hva NCF kan hjelpe klubben med. Hensikten er å se klubbens behov og ønsker om videre samarbeid. Besøket tar minutter. Startmøte Ønsker dere en utviklingsprosess i klubben? Et klubbesøk resulterer ofte i et Startmøte. Et Startmøte er et enkelt og lite tidkrevende tiltak hvor en skolert klubbguide besøker klubben deres i 4 timer for å informere om hvilke tiltak klubben kan gjennomføre for å nå en ønsket situasjon. Dette skjer på et starmøte: 1. Hvor er klubben i dag? 2. Hva er ønsket situasjon? 3. Fremdriftsplan Etter startmøtet vil klubben bli fulgt opp av klubbguiden som gjennomfører ett eller to oppfølgingsmøter, hvor man evaluerer og justerer planene etter behov. Det eneste dere trenger å gjøre er å finne tidspunkt, egnet lokale og invitere aktuelle deltakere (minimum 8). ØNSKER KLUBBEN DIN UTVIKLING? Send en mail til eller ring og BESTILL ET KLUBBESØK I DAG! NORGES CYKLEFORBUND TILBYR GRATIS KLUBBESØK OG STARTMØTE FOR ALLE SINE KLUBBER. 22

23 ta sjansen! Eidsvoll SK Dette tiltaket er en sesongavslutning for ungdomsgruppa til Eidsvoll SK. Gjennom dette tiltaket må utøverne utfordre seg selv - ved å sykle Utfor en dag i Hafjell Bikepark. Det bygger mestringsfølelse, samt at mennesker som opplever noe spesielt sammen bygger umiddelbare bånd og sterke relasjoner. Sykkelsesongen er intens og det å avslutte med å bygge ungdomsgruppa enda tettere sammen vil stå tilbake som noe spesielt og positivt. Opplegget ble i 2012 gjennomført etter planen, og 12 glade ungdommer har flittig delt bilder og positive opplevelser på Facebook i ettertid. Spurt om bildet på Facebook. 23

24 Midler å søke på Foruten å ha god kostnadskontroll i klubben, så vær mer offensive i jakten på mulige realistiske inntektskilder. Vi vil her presentere noen muligheter som burde vurderes. Forutsetningen, som vanlig, er at klubbarbeid gjøres i beste dugnadsånd til det beste for klubben. Dette er fundamentet for det meste av klubbvirksomhet. Aktivitetsmidler I 2013 kan klubber og kretser søke om tilskudd til følgende tiltak: -Rekruttere nye medlemmer 6-19 år -Beholde medlemmer i klubb 6-19 år -Jenter -Funksjonhemmede Eksempler på tiltak kan være sykkelskoler, åpne dager, miljøsamlinger, ritt uten tidtaking med mer. De blå boksene rundt om i heftet viser eksempler på tiltak som kan få tilskudd av aktivtetsmidler. Tiltakene som gjennomføres skal styrke de idrettslige aktiviteter og kompetansen i idrettslagene, føre til økt rekruttering i idrettslagene og bidra til at ungdom fortsetter lenger i idrettslagene. Nytt av året er at svar på tildeling av aktivitetsmidler skjer fortløpende og så lenge det er penger igjen i potten. Det er altså ingen søknadsfrist, så klubbene kan se an behovet ut over i sesongen. Spillemidler utstyr Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret. Søkeprosessen foregår gjennom SportsAdmin-sidene deres. For klubber gis det tilskudd til; Tandemsykler, Rekrutteringssykler, BMX startbom og startsystem, Franske gjerder/ sikkerhetsnett og Avleserutstyr nasjonalt tidtaker- og resultatsystem EMIT ECB 1. Det kan søkes om utstyrsmidler fra fredag 28. september og til og med 8. november Anleggsmidler Anleggsmidler kanaliseres gjennom kommune eller fylkeskommune. Andre midler Andre midler - sjekk med idrettskretsen deres. Les mer om kriteriene og frister for søknad om midler på www. sykling.no. 24

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Sykleklubben 2010 Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Innholdsfortegnelse Organisasjonsstruktur 3 Forbundskontoret

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 21. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer