Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund."

Transkript

1 NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler Forbundskontoret Politiattest Kurs Barneidrettsbestemmelsene Dugnadsetikk Integrering Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund

2 Innledning Sykkelklubben er ment som et veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Heftet har eksistert siden 2009, men kommer i år i en ny og utvidet utgave. Aktive og velfungerende klubber er klubber som kan drive sin sykkelaktivitet med best mulig kvalitet slik at utøverne opplever mestring og glede på sykkelen. Aktive klubber er oppdatert og proaktive til det som skjer i norsk sykkelsport, norsk idrett og samfunnet forøvrig. Velfungerende klubber er bygget på kontinuitet gjennom struktur og kompetent ledelse. I aktive og velfungerende klubber er det kjekt å være engasjert! Vi som jobber på forbundskontoret gjør daglige erfaringer med hva som er klubbenes største utfordringer. Med dette heftet håper vi å kunne gi noen enkle svar, velmenende retningslinjer og samtidig inspirere til aktiviteter som vil sikre mange og glade syklister i årene som kommer. Sykkelhilsen Stine Antonsen Utdannings - og utviklingsansvarlig Norges Cykleforbund 2

3 Innholdsfortegnelse Hva er et idrettslag? 4 Organisering av klubben 5 styrearbeidet 6 Organsiasjonsplan 7 årsmøtet 8 STarte Ny klubb? 9 Plikter og Rettigheter 10 SYKKELSKOLEN - CK Nittedal 11 NCFs organisering 12 Norsk idretts organisering 13 Ren sykkelglede 14 NCFs etiske policy 15 Forbundskontoret 16 Kalender 18 NCFs utdanningstilbud 20 IDRETTSKRETSENS KURStilbud 21 Klubbutvikling 22 ta sjansen! - Eidsvoll Sk 23 Midler å søke på 24 støtteordninger og avtaler 25 grasrotandelen 26 sponsing 27 dugnadsvett 29 CKN Girls - CK Nittedal 30 Integrering 31 Rekruttering 32 Idrettens barnerettigheter 33 Bestemmelser om barneidrett 34 idrettsforsikring for barn 35 retningslinjer FOR UNGDOMSidrett 36 foreldrevettregler 38 politiattest 40 idrett OG ALKOHOl 41 arrangere sykkelritt 42 ren Sykkelsport 43 skolenes sykkelstafett - JH Sykkel 44 SPORTSADMIN OG MIN idrett 45 IDRETTSREGIStreringen 46 Lisenser 47 Idrettens grunnverdier 48 3

4 Hva er et idrettslag? Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i NIF. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er dessuten et rettsforhold hvor aktiviteten skjer innenfor rammen av rettsregler. Et idrettslag kan enten være et fleridrettslag med flere idretter på programmet, eller et særidrettslag. Det er medlemmene selv som har ansvar for det som skal skapes av aktivitet i et idrettslag. Et idrettslag er ikke noe halvoffentlig eller kommunalt foretak som utenforstående har ansvaret for. Medlemmene får det idrettslaget de selv ønsker, hvis de løfter i flokk og ikke minst dyrker og ivaretar fellesskapet. Klubben som juridisk enhet: Eget rettssubjekt Eget rettssubjekt betyr at det er idrettslaget, med den til en hver tid antall medlemmer, som er den juridiske personen, med årsmøtet og styret som ansvarlig og utøvende myndighet. Selveiende Å være selveiende betyr at medlemmene i prinsippet ikke eier laget. Hvis ett eller flere medlemmer melder seg ut, så har vedkommende ikke krav om å få med seg noe ut. Det som er generert i fellesskapet skal forbli i fellesskapet. Frittstående Det er spesielt i forhold til avtaler mellom idrettslag og annet rettssubjekt at idrettslaget må i vareta sin frie stilling. Andre rettssubjekt kan ikke under noen omstendighet overstyre medlemsdemokratiet. Hefter for hele virksomheten At laget hefter for hele virksomheten betyr at det i et idrettslag er kun en juridisk person, det vil si at å organisere laget i grupper, kun er en intern organisering og en praktisk måte å organisere selve aktiviteten på. Kun personlige medlemmer Et idrettslag kan ikke ha andre typer medlemskap enn personlig medlemskap. Man kan ha familiekontingent, men kan absolutt ikke operere med familiemedlemskap. Familiemedlemskap er således et ikke-begrep innen den organiserte idretten. Enten er man medlem eller så er man ikke medlem. Medlemskapet skal være personlig, det vil si være navngitt. 4

5 Organisering av klubben Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem. I tillegg til styret skal det velges en valgkomite (bestående av leder, to medlemmer og et varamedlem) og to revisorer. Hensikten er å organisere klubben slik at den kan møte fremtidens utfordringer med hensyn til ansvarsfordeling og ressursutnytting. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. Vi anbefaler at klubben har en oppmann, utdanningsansvarlig, arrangementsansvarlig, utstyrsansvarlig, sponsoransvarlig, lisensansvarlig, rekrutteringsansvarlig og integreringsansvarlig. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten. Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas. Her følger et eksempel på fordeling av arbeidsoppgaver: Leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene anviser utbetalinger sammen med kasserer skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/ skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. Nestleder fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/ hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. bistår leder og danner et lederteam med denne. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Sekretær føre referat over alle styremøter og medlemsmøter tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. Kasserer disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ ftp/lover/doc/kontoplan.htm). anviser utbetalinger sammen med leder har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. Styremedlemmer møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak kan være valgt til spesielle oppgaver, som for eksempel informasjon/web, sosialtansvarlig, materialforvalter o.l. Valgkomite Valgkomiteen bør ha god kunnskap om idrettslagets aktiviteter og organisering Skaffe seg oversikt over hvem som tar gjenvalg, og/eller ønsker andre verv Utarbeide forslag på kandidater. Innstillingen bør sendes ut sammen med andre årsmøtedokumenter Må starte arbeidet i god tid. Avtroppende styremedlemmer eller andre tillitsvalgte som har bestemt seg for å gi seg eller ta en pause, egner seg som regel godt til å sitte i valgkomiteen, da disse kjenner idrettslagets indre liv. De vet hva som kreves av den enkelte tillitsvalgte. 5

6 styrearbeidet Styret er øverste myndighet mellom årsmøtene. God organisering er en forutsetning for et godt aktivitetstilbud. Styret har et overordnet ansvar for at idrettslagets tillitsvalgte og grupper utfører sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Styret har dessuten plikt til å påse at bestemmelser og vedtak som treffes av årsmøtet og av orverordnede idrettsmyndigheter, blir gjennomført. Organisasjonsfaglige oppgaver Planlegging og periodisering Oversikt og struktur Teambygging God kommunikasjon Styrets ansvar Sette årsmøtevedtak ut i livet Bruke årsmøtet som utviklingsarena Holde seg orientert om lagets indre liv, samt organisasjonen forøvrig Ivareta medlemmenes interesser Idrettslagets lov Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm for idrettslag. Lovnormen vedtas på årsmøtet som Idrettslagets lov, og er ufravikelig. Lovendringer skal gjøres på årsmøte og skal godkjennes av Idrettskretsen. Det er viktig at styret sikrer kontinuitet i arbeidet. Derfor er det hensiktsmessig å ha en plan for oppfølging og kompetanseoverføring til nye styremedlemmer. 6

7 Organsiasjonsplan Idrettslagets lov er ikke ment å styre all intern organisering. Alle idrettslag skal, i henhold til loven, ha en årsmøtevedtatt organisasjonsplan i tillegg til loven. Hensikt Å regulere intern organisering Å avklare ansvars- og myndighetsforhold Å definere arbeidsoppgaver Å regulere intern og ekstern informasjon Å definere utøveransvar og lagets ansvar Å bidra til god forvaltning av eiendeler Oversikt over alle vedtatte tillitsverv Innhold Planens hensikt Organisasjonsoversikt Organisering av grupper/avdelinger Utøveransvar lagsansvar Valgkomité og liste over tillitsvalgte Dette må anses som et minimumsinnhold. I planen kan en også ta inn klubbfarger, logo, drift av anlegg, diverse instrukser, etc. Får man organisasjonsplanen til å fungere som et levende dokument, så vil denne planen være det viktigste redskapet i lagets utvikling. Så lenge alle arbeidsoppgavene i laget er definert og fordelt, slipper nye tillitsvalgte å finne opp kruttet på nytt hver gang. Videre må det være en klar fordel at en har nedskrevet oppgavene, da blir det langt lettere å gjøre justeringer og tilpasninger. 7

8 årsmøtet Årsmøtet er idrettslagets øverste organ. Tidspunkt Årsmøtetid er valgfritt, men det må tas hensyn til regnskapsavslutning. En bør ta i betraktning at nytt styre på en måte blir ansvarliggjort for alt forbruk fra regnskapsavslutning og fram til årsmøtet. Av den grunn bør årsmøtet komme så tett opp til regnskapsavslutning som mulig. Det er minimum 1 måneds innkallingsfrist. Frist for innsending av forslag må kunngjøres, og det skal sendes innkalling til medlemmene, og/eller kunngjøring i pressen, evt. hjemmeside. Minimumskrav til oppmøte: tilsvarende antall styremedlemmer. Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. Årsmøtet bestemmer hvem som skal dirigere Årsmøtets oppgaver De 10 punktene i lovnormen inneholder i prinsippet et minimum av hva årsmøtet skal behandle, og punktene utgjør som sådan saklista. Rekkefølgen er hensiktsmessig satt opp. Alle innkomne forslag, herunder styrets forslag, skal sorteres inn under samme punkt i saklista, som regel pkt. 6. Redigeringsmessig er det en fordel å sortere lovsaker for seg og andre saker for seg, eksempel: 6 a. Lovendringer 6 b. Andre saker Styresammensetning er en intern sak, men minimumskravet må oppfylles; Leder, nestleder og - styremedlem(-mer) og - varamedlem(-mer). I henhold til lovnormen må det velges minimum 10 tillitsvalgte på årsmøtet. Stemmegivning Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Lovendring krever 2/3 flertall. Valg foregår skriftlig når det er mer enn ett forslag. Maler for innkalling, årsberetning, saksliste, protokoll osv finner du på: 8

9 STarte Ny klubb? Her er fremgangsmåten: 1. Sjekk om det er andre klubber i området som dere kan knytte dere til. En stor klubb vil i mange tilfeller ha store fordeler fremfor mange småklubber i et område, samt at kravene til drift av aktiviteten blir enklere og en unngår de formalia krav som kreves for å opprette og drifte et eget idrettslag. 2. En bør på et tidligst mulig tidspunkt ta kontakt med idrettskretsen som er den som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Idrettsforbundet. Dette bør gjøres for å unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. og som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordnært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes. Initiativtakerne innkaller til stiftelsesmøte. Stiftelsesmøtet må vedta de vedtekter/lover 3. som fremgår av Lovnormen for idrettslag. Stiftelsesmøtet må også bli enige om lagets navn. Navnet må være i henhold til Forskrift om navn på idrettslag. Stifterne må også velge et styre, en valgkomité samt to revisorer. Til sammen minimum 10 personer over 15 år for å fylle alle lovpålagte tillitsverv. Les mer om styret i klubben et annet sted i heftet. De vedtak som blir fattet føres deretter inn i en protokoll. Protokollen skal undertegnes av de tilstedeværende. Søknad om opptak sendes så til idrettskretsen ved å fylle ut søknadsskjema som du finner 4. på webadressen i den grønne boksen. Søknaden sendes automatisk den idrettskretsen som søker velger. Det kreves i tillegg følgende vedlegg; a) protokoll fra stiftelsesmøtet, b) vedtatt lov/vedtekter, c) medlemsliste. Det tar noen tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og særidretten. Idrettskretsen sender melding om eventuelt godkjent opptak til Norges Cykleforbund (NCF). Forslag til saksliste for stiftelsesmøte, normer, forskrifter, protokoller og søknadskjema for opptak finner du på Det er viktig at nyeste versjoner brukes, så bruk denne siden flittig! 9

10 Plikter og Rettigheter Som medlem i norsk idrett får klubben og dens medlemmer både rettigheter og plikter. En klubbs plikter er blant annet å overholde fastsatte frister for rapporter, registreringer og søknader til overordnete ledd (NIF, NCF, Idrettskrets, Særkrets og Idrettsråd). Pliktene innebærer også å overholde andre forpliktelser til overordnet ledd. Klubben har også rettigheter, eksempelvis representasjon i overordnete ledds årsmøter, representasjon i mesterskap, tilgang til offentlige midler, tilskudd og andre støtteordninger. Et klubbmedlem har også plikter og rettigheter. Pliktene er hovedsakelig i forhold til sin klubb; for eksempel å ha betalt medlemskontingent, inneha gyldig lisens, følge klubbens vedtatte retningslinjer og følge klubbens og overordnet ledds lover og regler. Som klubbmedlem er det også rettigheter eksempelvis til å utøve din idrett ut i fra ønsker, behov og nivå. En sykleklubb er medlem av NIF, som er en fellesorganisasjon for idretten i Norge. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon som skal arbeide for at alle skal få mulighet til å utøve idrett ut fra ønsker og behov. Organisasjonens arbeid preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Hvert år skal sykleklubben rapportere medlemstall og aktivitet via Idrettsregistreringen. Informasjon og PIN-koder sendes klubben om dette fra NIF. Unnlater et lag å sende inn rapport i rett tid, eller misligholder laget sine medlemsforpliktelser på annen måte, kan Idrettsstyret beslutte at laget mister sitt medlemskap i forbundet, og retten til å drive organisert konkurranseidrett. Tilsvarende gjelder for en klubb tilsluttet NCF. Dersom Idrettsregistreringen ikke gjennomføres eller forpliktelser i forhold til overordnete ledd ikke overholdes, mister klubben sitt medlemskap og klubbens medlemmer kan ikke delta i ritt og mesterskap. Det er viktig at klubben til en hver tid har oppdatert informasjon om klubbens styre og kontaktinformasjon, på SportsAdmin-sidene sine (se nærmer info under kapittelet om IT). NCF har egne regler for klubboverganger, se NCFs lov. Overgangskjema finner dere på Skjemaet må signeres av begge klubber, og sendes NCF. 10

11 SYKKELSKOLEN CK Nittedal I 2013 arrangeres Sykkelskolen i Nittedal for sjette gang. Sykkelskolen er åpen for alle nysgjerrige barn mellom 6 og 10 år, og har som mål å få flere barn med i treningsgruppene for å få et bedre sosialt miljø. Barna skal også bli tryggere på sykkel ved å styrke sine generelle sykkelferdigheter. Sykkelskolen går over fem mandagskvelder og varer i ca halvannen time. Første kveld gjennomføres aktivitetene som sirkeltrening og deltakerne skifter etter 10 minutter. Øvelsene er hentet fra NCFs Aktivitetsbank: Balanse og lek, Balansetrening, Bremsing, Følg makker og Sykle over vippeplanke. Kveld to har fokus på bremsing, gir og sving på ulikt underlag, mens kveld tre og fire er mer fartsfylt med sykling i terrenget. Siste kveld vil det avholdes et lite ritt og avsluttes med utdeling av premie og diplom. Sykkelskolen har også en videregående gruppe for de mellom 9 og 10 år som byr på litt større utfordringer. Sykkelskolen koster kr. 500,- og inkluderer medlemsskap i CK Nittedal. Etter tiltaket får alle deltakerne e-post med informasjon om klubbens treninger og aktiviteter. Tiltaket ble i 2012 gjennomført helt etter planen og klubben har fått tilbakemeldinger på at sykkelskolen var velorganisert, det var minimalt med venting og barna stortrivdes. Totalt 78 barn deltok. 11

12 NCFs organisering Klubber og lag NCFs Forbundsting NCFs høyeste myndighet Valgkomitè Kontrollkomitè Forbundsstyret Høyeste myndighet mellom tingene Lovutvalg Disiplinær/sanksjon Tverrfaglige utvalg Fagutvalg/komiteer GU Landevei GU Terreng GU Utfor GU BMX GU Trail GU Sykkelcross GU Bane Grenutvalgene skal ivareta idrettslig aktivitet i sine respektive grener 12

13 Norsk idretts organisering Norges Idrettsforbund Fellesadministrasjon for alle idretter i Norge Idrettskretsen Fellesadministrasjon for alle idretter i fylket Norges Cykleforbund Administrasjon av all sykkelsport i Norge Idrettsrådet Idrettspolitisk organ for alle idrettslagene i en kommune Region Regionsleddet av syklesporten Klubben Syklegruppa Den delen av klubben som driver med sykling 13

14 Ren sykkelglede NCFs arbeid skal bygge på det samme verdifundament som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger på. Idrettens formål er i NIFs lov utttrykt slik (utdrag): Arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. NIFs visjon er: Idrett for alle NCFs visjon er: Ren sykkelglede NCFs formål er å lede norsk sykkelsport og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som våre klubber, medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere sykkelsporten internasjonalt. Overordnet verdi: Organisert Denne verdien er til dels en hygienefaktor, men likevel en helt sentral grunnmur for kommunikasjon både utad og internt. NCF er effektiv, nøktern i pengebruk og ikke minst godt organisert, samlende og oversiktlig. Dette kommer først og fremst til uttrykk i et helhetlig og ryddig visuelt uttrykk, solid funksjonalitet og enkle, inkluderende budskap og markedstiltak. Organisert er derfor en underforstått og alltid tilstedeværende verdi i all kommunikasjon fra NCF. To kjerneverdier: Natur I tilegg til at sykling er en fin måte å oppleve naturen på, omfatter verdien natur, og assosiasjonene natur gir, en rekke gode egenskaper. Natur assosieres med renhet, skjønnhet, ro, sunnhet, frisk luft, stillhet, rekreasjon og ekthet. Å knytte sykling opp mot disse egenskapene er spesielt viktig i forhold til å understreke at sykling er en ren, sunn og aktiv idrett. Fart Fart er en verdi fylt av spenning og action. Fart tiltrekker og besnærer. I tillegg er fart en verdi som kommer til uttrykk i forhold til organisatoriske og operative forhold: evne til å gi raske svar, å vise fleksibilitet og snarhet i saksbehandling og andre administrative oppgaver. Fart bør også prege nettsidene gjennom funksjonalitet og brukervennlighet. NCF er en fleksibel, moderne og kvikk organisasjon. Identiteten til Norges Cykleforbund skapes ikke av oss som organisasjon, men av våre utøvere, arrangører, landslag, klubber, kretser, sponsorer og publikum. Vi er opptatt av å bygge opp merkevaren NCF på en positiv måte slik at sporten indikerer fart, spenning og utholdenhet, samt det tøffe, sunne og miljøvennlige. NCFs arbeid skal preges av: Frivillighet, demokrati, lojalitet og punktlighet. NCF skal også bygge på verdiene: Fellesskap, helse, ærlighet og trygghet. 14

15 NCFs etiske policy For at NCF og dets organisasjon skal fremstå som gode forbilder og referansepersoner er vi opptatt av at forbundets omdømme knyttes til positive verdier og vurderinger. NCF`S ARBEID BYGGER PÅ VERDIENE FELLESKAP, HELSE, ÆRLIGHET OG TRYGGHET. NCF har derfor en policy med null toleranse i forhold til blant annet doping, narkotika, økonomisk mislighold/bedrageri, seksuelle overgrep og mobbing. Personer som skal inneha verv, oppgaver i landslag (utøvere og ledere) og støtteapparat vil i tillegg til faglige og sportslige kvalifikasjoner bli vurdert i forhold til denne policy, herunder hvilken effekt eventuelle brudd på policyreglene kan få for NCF`s omdømme. 15

16 Forbundskontoret ADMINISTRASJONEN: Generalsekretær: Bjørn Sætre Tlf E-post: Arbeidsområde: Leder administrasjonen innenfor de vedtatte budsjetter, strategier og handlingsplaner og vedtak forbundstyret setter. Spesialrådgiver: Heikki Dahle Tlf E-post: Arbeidsområde: spesialrådgiver for forbundets strategiske utviklingsområder, med spesielt hovedansvar for internasjonale arrangementer og anlegg. VM Landevei 2017, VM MTB Teknisk administrator/ Web redaktør: Beate Stenberg Tlf E-post: Arbeidsområde: Info e-post, webredaktør, beretninger, ansvarlig teknisk område; lover/ regler, kommissærutvikling/ oppsett, kurskoordinator alle kurs, møter og samlinger, funksjonshemmede, administrativ oppfølger GU Bane, GU Trial, GU BMX og redaktør årbok. Sportskoordinator: Thomas Dahlsrud Tlf: E-post: no Arbeidsområde: Sentralbord, terrengansvarlig, Administrativ medlems - klubb, krets (region) og team relaterte oppgaver. Lisenser, klubbovergang, idrettsregistrering og oppfølging av idrettens IT verktøy. Administrativ oppfølger GU Terreng. Utdanning - og utviklingsansvarlig: Stine Antonsen Tlf E-post: Arbeidsområde: Utdanning (utvikling), rekruttering, jenteprosjekter, aktivitetsmidler, klubbutvikling og administrativ oppfølger GU Utfor. Breddeansvarlig. Markeds- og Sponsorsjef: Jolanda Colijn Tlf E-post: Arbeidsområde: Markedsføring, sponsoravtaler, media, profilering og utvikling. Administrativ oppfølger GU Syklecross. Sportssjef: Hans Falk Tlf E-post: Arbeidsområde: Sportslige planer og landslag, alle grener. Antidoping arbeid. Administrativ oppfølger GU Landevei. Arrangementskoordinator: Per Erik Mæhlum Tlf E-post: sykling.no Arbeidsområde: Ansvarlig for NorgesCup og mesterskap - oppfølging av arrangører, utstyr, utvikling av normer, arrangørsamlinger, medansvarlig nettside og oppfølging av elektronisk terminliste/ arrangementer. 16

17 Økonomi Controller: May Jorun Vold Busvold Tlf. a: Tlf. p: E-post: sykling.no Arbeidsområde: Økonomi og regnskap. Landslagssjef Landevei, Bane og Parasykling: Stig Kristiansen Tlf Tlf E-post: no Arbeidsområde: Landslagsleder og utøverutvikling for dame/ herrer Elite, U23, Para og banesykling. Reise/logistikk ansvar for landslagene. Landslagssjef Terreng (Rundbane, Maraton, Utfor) og BMX: Eddy Knudsen Storsæter Tlf E-post: sykling.no Arbeidsområde: Landslagsleder og utøverutvikling for dame/ herrer Elite, U23, Terreng og BMX. Reise/logistikk ansvar for landslagene. Utøverutvikler unge utøvere: Kai Lexberg Tlf E-post: Arbeidsområde: Utvikling av unge utøvere, landslagsleder M-junior landevei. Landslagsleder Kvinner landevei Linn Torp Tlf E-post: Arbeidsområde: Organisering reiser/logistikk, uttak av ryttere, samlinger. Norges Cykleforbund Postadresse: PB 170, 1309 Rud Telefon: Kontoradresse: hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika e-post: Internet: bankgiro: Kontortid: (15/5 15/9) (16/9 14/5) 17

18 Kalender Når Hva Ansvarlig Januar Idrettsregisteringen Leder Registerer ritt for kommende sesong Arrangementsansvarlig Sende inn årsrapport/regnskap til NCF og IK etter årsmøtet (basislovnormen) Leder Delta på forbundsting/fellesmøte Velges av årsmøtet Ha gjennomført årsmøtet og fått intern organisering på plass. Styret Bestille lisenser februar-september (løpende) Lisensansvarlig Frist 1 for klubbovergang. Lisensansvarlig Sende inn bilde av klubbdrakt Oppmann Søke om Aktivitetsmidler mars-desember (løpende) Søknadsansvarlig Frist 2 for klubbovergang Lisensansvarlig September Søknad om NorgesCup Arrangementsansvarlig Oktober Søke om Spillemidler til utstyr Søknadsansvarlig Februar Mars April Mai Juni Juli August November 18 Foto: Kristoffer Kippernes Desember

19 KUNDEKLUBB Medlemsfordeler: Eksklusive clubpriser på attraktive merkevarer Treningstips Invitasjon til førsalg Kurs og temakvelder BLI MEDLEM! Foto: Kristoffer Kippernes Send SMS med kodeord sykkel og din e-post til INTERsPORT ER stolt sponsor av NORgEs CykLEfORBuND 19

20 NCFs utdanningstilbud Trenerkurs Aktivitetsleder 16 timer Trener 1 45 timer Trener 2 75 timer Trener 3 90 timer Arrangementskurs Sekretariatskurs BMX 6 timer Løpslederkurs BMX 6 timer Arrangementskurs Landevei 4 timer Arrangementskurs Terreng 4 timer Arrangementskurs Turritt 4 timer Arrangementskurs Tidtaking 4 timer Rittlederkurs Landevei 8 timer Kommissærkurs Lokal kommissær 4 timer Regionalt kommissær To dager Nasjonalt kommissær To dager + praksis Nasjonal Elite kommissær BMX racing kommissær 9 timer BMX målkommissær 2 timer Andre kurs Massør 1 8 timer Massør 2 16 timer Vil du bli en bedre syklist? Moduler à 6 timer Instruktørkurs Vi håper at alle klubber benytter seg aktivt av NCFs kurstilbud, slik at vi sammen kan bidra til at norsk sykkelsport når sine målsetninger! Ønsker klubben din å arrangere et kurs? Ta kontakt på eller ring

21 IDRETTSKRETSENS KURSTILBUD Disse kursene leveres kun av idrettskretsene. Dersom klubben ønsker å bestille et av disse kursene, må dere kontakte egen idrettskrets. Idrettens rammebetingelser Varighet: 4 timer Kurset skal gi innsikt i hvordan klubben kan skaffe midler og øke sine rammebetingelser for drift og aktivitet. Lover, regler og retningslinjer Varighet: 4 timer Bli kjent med idretten og særidrettens lovverk, regelverk og retningslinjer. Møteledelse Varighet: 4 timer Dette kurset vil bidra til gode rutiner før, under og etter møter, slik at det sikres mer effektive møter i idrettslaget. Økonomistyring og regnskap Varighet: 12 timer Kurset vil gi deg mer kompetanse innen regnskaps- og revisjonsbestemmelser, økonomistyring og offentlige lover og regler, grunnleggende bokføring og norsk standard kontoplan. Anlegg generelt Varighet: 4 timer Idrettslag vil få grunnleggende kompetanse i utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. 21

22 Klubbutvikling Klubbesøk Ønsker din klubb besøk fra Norges Cykleforbund? En utdannet veileder fra NCF kan komme på et uforpliktende klubbesøk i forbindelse med et styremøte og informerer om hva NCF kan hjelpe klubben med. Hensikten er å se klubbens behov og ønsker om videre samarbeid. Besøket tar minutter. Startmøte Ønsker dere en utviklingsprosess i klubben? Et klubbesøk resulterer ofte i et Startmøte. Et Startmøte er et enkelt og lite tidkrevende tiltak hvor en skolert klubbguide besøker klubben deres i 4 timer for å informere om hvilke tiltak klubben kan gjennomføre for å nå en ønsket situasjon. Dette skjer på et starmøte: 1. Hvor er klubben i dag? 2. Hva er ønsket situasjon? 3. Fremdriftsplan Etter startmøtet vil klubben bli fulgt opp av klubbguiden som gjennomfører ett eller to oppfølgingsmøter, hvor man evaluerer og justerer planene etter behov. Det eneste dere trenger å gjøre er å finne tidspunkt, egnet lokale og invitere aktuelle deltakere (minimum 8). ØNSKER KLUBBEN DIN UTVIKLING? Send en mail til eller ring og BESTILL ET KLUBBESØK I DAG! NORGES CYKLEFORBUND TILBYR GRATIS KLUBBESØK OG STARTMØTE FOR ALLE SINE KLUBBER. 22

23 ta sjansen! Eidsvoll SK Dette tiltaket er en sesongavslutning for ungdomsgruppa til Eidsvoll SK. Gjennom dette tiltaket må utøverne utfordre seg selv - ved å sykle Utfor en dag i Hafjell Bikepark. Det bygger mestringsfølelse, samt at mennesker som opplever noe spesielt sammen bygger umiddelbare bånd og sterke relasjoner. Sykkelsesongen er intens og det å avslutte med å bygge ungdomsgruppa enda tettere sammen vil stå tilbake som noe spesielt og positivt. Opplegget ble i 2012 gjennomført etter planen, og 12 glade ungdommer har flittig delt bilder og positive opplevelser på Facebook i ettertid. Spurt om bildet på Facebook. 23

24 Midler å søke på Foruten å ha god kostnadskontroll i klubben, så vær mer offensive i jakten på mulige realistiske inntektskilder. Vi vil her presentere noen muligheter som burde vurderes. Forutsetningen, som vanlig, er at klubbarbeid gjøres i beste dugnadsånd til det beste for klubben. Dette er fundamentet for det meste av klubbvirksomhet. Aktivitetsmidler I 2013 kan klubber og kretser søke om tilskudd til følgende tiltak: -Rekruttere nye medlemmer 6-19 år -Beholde medlemmer i klubb 6-19 år -Jenter -Funksjonhemmede Eksempler på tiltak kan være sykkelskoler, åpne dager, miljøsamlinger, ritt uten tidtaking med mer. De blå boksene rundt om i heftet viser eksempler på tiltak som kan få tilskudd av aktivtetsmidler. Tiltakene som gjennomføres skal styrke de idrettslige aktiviteter og kompetansen i idrettslagene, føre til økt rekruttering i idrettslagene og bidra til at ungdom fortsetter lenger i idrettslagene. Nytt av året er at svar på tildeling av aktivitetsmidler skjer fortløpende og så lenge det er penger igjen i potten. Det er altså ingen søknadsfrist, så klubbene kan se an behovet ut over i sesongen. Spillemidler utstyr Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret. Søkeprosessen foregår gjennom SportsAdmin-sidene deres. For klubber gis det tilskudd til; Tandemsykler, Rekrutteringssykler, BMX startbom og startsystem, Franske gjerder/ sikkerhetsnett og Avleserutstyr nasjonalt tidtaker- og resultatsystem EMIT ECB 1. Det kan søkes om utstyrsmidler fra fredag 28. september og til og med 8. november Anleggsmidler Anleggsmidler kanaliseres gjennom kommune eller fylkeskommune. Andre midler Andre midler - sjekk med idrettskretsen deres. Les mer om kriteriene og frister for søknad om midler på www. sykling.no. 24

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2007 Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom

Detaljer

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Vet DU hva som er til MITT beste?? 1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Ledetråd: En åpen og inkluderende idrett Det er

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. Norges Skøyteforbund

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. Norges Skøyteforbund IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Norges Skøyteforbund Hva? «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger

Detaljer

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Sykleklubben 2010 Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Innholdsfortegnelse Organisasjonsstruktur 3 Forbundskontoret

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik

Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik Tema for diskusjon: Hva skal barneidrett være? Hvorfor trenger barn rettigheter eller

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER Vi må ta vare på hver eneste jente og gutt, fra de spenner skiene på bena og tar sine første, prøvende tak. Vi må ta vare på alle barn som i ren og utilslørt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Akershus Sykkelkrets Norges Cykleforbunds Region Øst Norges Idrettsforbund Norges Cykleforbund Bingsfoss sykkelklubb

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle...

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... Basert på Idrettsforbundets lovverk (NIF s lov) sist endret 12. mai 2007 - og Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Detaljer

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Klubbstrategi 2014-2017 Side 1 Innhold 1 Klubbens virksomhetsidé... 3 1.1 Breddeidrett... 3 1.2 Rent idrettslag... 3 1.3 Arrangementer...

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Støren Cykleklubb Organisasjonsplan

Støren Cykleklubb Organisasjonsplan Godkjent av årsmøte 14.3.26 Godkjent Støren Ck. Styre Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Godkjent av årsmøtet 14.3.26 Sign: 2 av 8 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Innledning Følgende plan danner grunnlaget for driften av Gjesdal Dykkeklubb. Planen skal sikre at driften av klubben standardiseres og holdes på et enklest mulig

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Bingsfoss sykkelklubb Organisasjonsplan

Bingsfoss sykkelklubb Organisasjonsplan Bingsfoss sykkelklubb Organisasjonsplan Vedtatt første gang på årsmøte XX.02.15 (Vedtatt i endret form, sist på årsmøte xx.02.16) Visjon Bingsfoss sykkelklubb skal være den fremste sykkelklubben for barn,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer