Skogeierforbundet og andelslagene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogeierforbundet og andelslagene"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere og skognæringen. Skogeierforbundet er også det koordinerende ledd og et serviceorgan for åtte tilknyttede skogeierandelslag. De åtte skogeierandelslagene er spredt over hele landet unntatt Finmark. Andelslagenes hovedoppgave er å sikre avsetning av tømmer for eierne til best mulig pris. Av en total tømmerinnmåling i Norge i 2013 på 9,0 mill. m 3, ble 6,1 mill. m 3-68 % - omsatt gjennom andelslagene. Andelslagene driver også utstrakt veiledning i faglige spørsmål og kan ta på seg skogsdrifter for de andelseierne som ikke ønsker eller har mulighet til å drive selv. Andelslagene er betydelige eiere i skogindustri. 8 Skogeierandelslag 7000 Andelslagenes virkeskjøp i perioden i 1000 kbm 1. Havass Skog SA Glommen Skog SA 3. Mjøsen Skog SA Viken Skog SA AT Skog SA 6. Vestskog SA 7. Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA ALLSKOG SA Andelslagene 2013 Virkeskjøp 2013 Ant. valg- Ant. Ant Endr kr 1000 kr kretser eiere lev. kbm 2012/ Havass Glommen Mjøsen Viken AT Vestskog / S.&Fj Allskog SUM

3 Styrets beretning Jubileum i en krevende tid Todelingen av norsk økonomi med en sterk kostnadsdrevet oljesektor skaper utford ringer i tradisjo nelle innenlandsnæringer, som uten handelsbeskyttelse er avhengig av det globale markedet. Med fortsatt krise i internasjonal økonomi og sviktende markeder, er norsk skognæring rammet var likevel året da det politiske Norge snakket om næringens utfordringer og muligheter og SKOG22 ble startet opp. Norges Skogeier forbund har i 100 år vært skogeiernes og skognæringens fremste nærings økono miske talerør. Styret lanserte i 2013 en ny strategi for en kraftsamling i organi sasjonen for styrking av næringens gjennomslagskraft og rammevilkår. Avventende start på året S kogbruket gikk inn i året med usikkerhet og betydelig pessimisme i tømmermarkedet. Follum på Hønefoss og Peterson i Moss var nedlagt i 2012, og Södra Cell Tofte var varslet solgt eller nedlagt. I løpet av kort tid var store deler av treforedlingsindustrien på Østlandet blitt borte, med påfølgende utfordringer for avsetning både for massevirke og flis fra sagbruksindustrien. Behovet for ny moderne foredlingsindustri med ny fiberanvendelse er stort. Det skog industrielle gapet ble et begrep for å beskrive situasjonen for næringen. Vi vet at det finnes nye muligheter for bruk av trefiber. Tiden fram til ny lønnsom industri er etablert, vil bli krevende for alle involverte. Styret mener det er viktig med et bredt engasjement i dette arbeidet, der også næringen må være delaktig. Hele verdikjeden gikk etter initiativ fra Skogeierforbundet i løpet av våren sammen og identifiserte en rekke kortsiktige tiltak av stor betydning for næringen. Tiltakene ble overlevert regjeringen i mars. Regjeringen fulgte opp med en tiltaks pakke for skognæringen i revidert nasjonalbudsjett. Tiltakspakken inneholdt midler til Innovasjon Norge, Trebasert Innovasjons - program og Norges Forskningsråd. Videre ble det bevilget midler til skogsbilveier, kaier og utbedring av flaskehalser på veinettet. Det ble også vedtatt å øke tillatt totalvekt for tømmer - vogntog fra 56 til 60 tonn på riksveinettet. Tiltakspakken var totalt på 250 millioner kroner. I tillegg ble rammen til det statlige investeringsselskapet Investinor økt med 500 millioner kroner øremerket skogbruksnæringen. Styret mener innretningen på disse midlene gjør at de vil være vanskelig tilgjengelig for skogbruksnæringen. Det var bred politisk støtte for regjeringens tiltakspakke i Stortinget. Styret var av den oppfatning da tiltakspakken kom, at den uttrykte mye god vilje, men ikke var kraftfull nok. Eksportmarkedene, spesielt for massevirke, utviklet seg gradvis positivt og med økende priser på skurtømmer ble avsetningsforholdene akseptable i de fleste regioner. Samlet ble det omsatt 9,02 millioner kubikkmeter i Norge Omsetningen gjennom skogeiersamvirket ble på 6,15 mill kubikkmeter, som gir en markedsandel på 68,3 %. Selv om avvirkningen de senere år har gått litt oppover, mener styret det fortsatt må være et mål å få økt hogsten i Norge. Inklusive vedhogst, avvirkes bare ca. halvparten av tilveksten, og dette ser vi nå fører til en gradvis reduksjon av vitaliteten og veksten i våre skoger. Eksport er bra for skogeieren når dette kan sikre aktivitet og bedre lønnsomhet. Landet går imidlertid glipp av foredlingsgevinsten og norsk skogindustri blir svekket som følge av mangel på virke. Skogbruket blir som marginal leverandør til utenlandsk industri, mer sårbar for endringer i markedene. Styret mener det er bekymringsfullt, om skogbruket blir avhengig av eksport av tømmeret

4 Åsmund Lang Nasjonal skogdag i Maridalen. Norges Skogeierforbund Organisasjonen rundet 100 år i 2013 og feiret dette gjennom året. Styret var opptatt av å se fremover og bestemte at spredning av informasjon om dagens moderne skognæring måtte være en prioritert aktivitet i jubileumsåret. Med dette som utgangspunkt ble det produsert 6 kortfilmer for distribusjon på internett. Den første filmen om skogbruket som høyteknologisk næring ble lansert den 24. januar. Jubileet ble selvsagt feiret på selve fødselsdagen 2. mai, og også på Skogeierforbundets årsmøte i juni. Det største jubileumsarrangementet var den nasjonale skogdagen 24. august. Dette ble gjennomført som en åpen dag for hele familien på til sammen 10 forskjellige steder over hele landet. Varierte aktiviteter med opplevelser, underholdning og servering gjorde dagen til en flott opplevelse for de totalt ca besøkende til arrangementene. På Skogeier forbundets skogdag i Oslo kom det nesten 2000 personer. Stortingsvalg og regjeringsskifte Norges Skogeierforbund ga i løpet av våren innspill til programprosessene i alle de politiske partiene. Skognæringen fikk stor oppmerksomhet, og var tema på de fleste lands - møtene. Dette gjenspeilet seg i partiprogrammene og i uttalelser fra partiene. Også valg kampen var preget av oppmerksomhet rundt fastlandsindustriens problemer. Stortings valget i september førte til regjeringsskifte, og vi fikk en regjering bestående av Høyre og Frem skrittspartiet, med støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre på Stortinget. Skogeierforbundet ga innspill til regjeringsforhandlingene, 4 og holdt tett kontakt med partiene. Regjeringens politiske plattform Sundvolden-erklæringen inneholdt mange gode formule ringer om skognæringen. Det var spesielt gledelig at den nye regjeringen vil legge til rette for at skognæringen skal være en viktig næring for Norge. Styret har store forventninger til den videre oppfølging av regjeringserklæringen. Statsbudsjettet for 2014, som i hovedsak var utformet av den avgående regjeringen, innebar ingen store endringer for skognæringen. Tilleggs budsjettet som den nye regjeringen frem - met, kom med reduserte satser for formuesskatt og fjerning av arveavgiften. For mange selvstendige næringsdrivende medfører fjerning av arveavgiften og kontinuitets prinsippet i avskrivninger en økt skattebelastning etter eierskifte, samtidig som det blir økt gevinst beskatning senere. Styret mener regjeringen her må se på de negative konsekvenser dette har for selvstendig næringsdrivende. I det nye budsjettet var det en positiv økning i bevilgningen til skogsbilveier og økt satsing på sam ferdsel. Derimot ble energiflisordningen, som har vært viktig for mange, fjernet helt. Styret er klar over at denne type ordninger må ha en midlertidig karakter, men vil understreke at å fjerne energiflisordningen uten forvarsel, er meget uheldig for denne verdikjeden og de aktørene som har investert i denne sektoren. Ved salderingen av budsjettet kom også en økning i avgiftene for avgiftsfri diesel ved økning i mineraloljeavgiften og CO 2 -avgiften. Det har påført entreprenører økte utgifter. Innføring av 24 meter og 60 tonn Norges Skogeierforbund har i flere år jobbet for å få innført 2013

5 Styrets beretning samme bestemmelser om vogntog lengde og totalvekt som Sverige. I løpet av 2013 så en resultatet av arbeidet vårt. Tillatt vogntoglengde ble økt fra 22 til 24 meter og tillatt totalvekt fra 56 til 60 tonn. Disse endringene gjør det enklere for transportørene å holde seg innenfor tillatt lengde, forenkler opplastingen og gjør det også mulig å øke lengdene på massevirket noe. Økningen av tillatt totalvekt innebærer at nyttelasten kan økes med ca. 11 % sammenlignet med 56 tonns total vekt og 33 % sammen lignet med 50 tonns totalvekt. Det vil gi viktige kostnads besparelser for næringen. Styret vil understreke næringens store avhengighet av et velfungerende transportsystem og godt utbygd infrastruktur. Flaskehalser, fylkesveger og kommuneveier må også utbedres, slik at næringen får benyttet større vogntog hele veien fra stubbe til leveringssted. Med stadig større produksjonsenheter og lengre transportavstander er vi helt avhengig av kapasitet og kostnader for godstransport som er sammenlignbare med våre konkurrenter i andre land. Skog/Klima I klimaforliket i Stortinget våren 2012 ble skogens rolle i norsk klimapolitikk vektlagt. Det ble bl.a. gitt klare signaler om satsing på skogplanting og gjødsling, bedre insentiver for uttak av råstoff fra skogen til bioenergi og tiltak for økt produksjon og bruk av biodrivstoff. I tillegg ble det satt mål for utslippsreduksjoner som det ikke er mulig å nå uten økt bruk av trevirke til ulike formål. Regjeringen Solberg har forpliktet seg til å forsterke klimaforliket. Det første de da må gjøre er å gjennomføre klimaforlikets tiltak på skogsektoren. I tillegg viser Klimakur2020 at det ligger store muligheter i å satse på bruk av trevirke på ulike områder. Klimaforliket bør derfor etter styrets mening forsterkes gjennom en målrettet satsing på å utnytte slike muligheter. Styret må konstatere at disse signalene så langt ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Det er gjort utredninger om skogplanting og gjødsling som klimatiltak, men oppfølgingen ellers har vært direkte negativ. Hverken bestemmelser om økt innblanding av biodrivstoff eller stimulerende tiltak for å legge til rette for oppvarming med bioenergi er kommet. Debatten om det er best å la skogen stå eller å bruke den aktivt, ble mer intens i løpet av året. Fortsatt er det generelt sett god forståelse blant politikere og allmennhet om at det er bra for klimaet å bruke trevirke. Enkelte økonomiske miljøer kjører imidlertid sammen med naturvern organisa sjonene en kampanje for å svekke denne forståelsen. De baserer sin kampanje på mer eller mindre feilaktige påstander om karbonlagrene i skog, uten å se hvordan skogen totalt sett kan gi den største klimagevinsten. Styret vil påpeke at i en slik sammenheng må en, i tillegg til karbonlagring, også ta hensyn til albedoeffekten og betydningen av å erstatte bruk av fossile ressurser og klimabelastende materialer med fornybart trevirke. SKOG22 - prosess Etter innspill fra bl.a. Norges Skogeierforbund kom det da den rødgrønne regjeringen presen terte sin næringsmelding våren 2013 forslag om å opprette en strategigruppe for å se på skognæringens situasjon og hva som kan gjøres for å styrke konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene. Dette etter modell av 21-prosessene som har vært foretatt for en del andre satsningsnæringer, blant annet Hav 21 og Energi 21. Denne prosessen fikk navnet SKOG22. Den nye regjeringen valgte å videreføre dette forslaget, og gruppen startet arbeidet høsten Fra skogeiersamvirket deltar styreleder i Skogeierforbundet og AT Skog SA, Olav A. Veum og administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink fra Viken Skog SA. Gruppen skal gi sine råd til regjeringen innen utgangen av Styret har store forventinger til dette arbeidet. Naturmangfold Bestemmelsene i Naturmangfoldloven om prioriterte arter og utvalgte naturtyper gir mulighet for å båndlegge store arealer uten erstatning. Skogeierforbundet har brukt mye ressurser på å unngå dette, og i 2013 fikk vi stoppet nye forskrifter som ville ha ført til store restriksjoner på skogbruket. Den nye regjeringen har varslet en gjennomgang av praktiseringen av Naturmangfoldloven, og Skogeierforbundet forutsetter at dette fører til at hjemlene om prioriterte arter og utvalgte naturtyper blir brukt på en mer konstruktiv måte. Fram til nå har Miljøverndepartementets forsøk på å bruke dem, stort sett ført til unødvendige konflikter. For skogbruket er det viktig at Artsdatabankens rødlister holder høy kvalitet. Funn av arter eller naturtyper som er kategorisert som truet, fører til store konsekvenser for skogeierne. Kvaliteten på gjeldende rødliste for arter er på ingen måte tilfredsstillende. Den er i betydelig grad basert på en feilaktig oppfatning av livsmiljøet for artene. Skogeierforbundet har derfor engasjert seg både gjennom å framskaffe kunnskap om utviklingen av skogtilstanden og gjennom innspill til Artsdatabanken. Styret regner med at bedre kunnskap om habitatsutviklingen for ulike arter sammen med bedre kvalitetssikring av rødlistearbeidet, bør føre til at et betydelig antall arter blir tatt ut av lista. Den offentlige naturtypekartleggingen har også skapt betydelige problemer. Manglende avklaring av formålet med kartleggingen og tilfeldig registrering og råd om skjøtsel i en offentlig database, har ført til at naturtypekartleggingen har blitt vanskelig å håndtere og kostbar for skogbruket. Skogeierforbundet har nå tatt disse problemene opp på politisk nivå. I tillegg har vi gått aktivt inn i arbeidet med å trekke opp nye retningslinjer for arbeidet med naturtypekartlegging. Styret vil i den forbindelse understreke at vi forutsetter at skjøtselsrådene fjernes fra databasen

6 Trond Brudevold Magasinet SKOG - et viktig bindeledd Etter vel ett års utgivelser av det felles skogeiersamvirkemagasinet Skog, ble det i januar 2013 gjennomført en leserundersøkelse av bladet. Opinion Perduco intervjuet et repre - sentativt utvalg på 400 av Skogs lesere og kunne konkludere med at: Magasinet Skog blir opplevd som «troverdig og saklig» samt «nyttig for å holde seg orientert om fagom rådet». Om lesing, bruk og tilfredshet rundt bladet fremkom følgende hovedfunn: 4 av 5 har lest samtlige av de 6 siste utgavene Nesten 8 av10 leser halvparten eller mer 1 av 2 bruker mer enn 30 minutter på bladet og 1 av 5 bruker mer enn en time 1 av 2 tar vare på Skog mer enn en måned Hvert eksemplar har i gjennomsnitt 1,5 lesere 9 av 10 er fornøyd med Magasinet Skog Styret er godt fornøyd med dette resultatet, og anser at den omlegging som har vært foretatt har vært meget vellykket. Skog ble i 2013 utgitt i åtte utgaver i et opplag på Tomtefeste fortsatt under utredning Norges Skogeierforbunds mangeårige engasjement i tomtefestesaken resulterte i at staten ble dømt i Den europeiske Menneskerettsdomstol i I etterkant oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle se hvordan Tomtefestelovens 33 kunne endres, slik at den ble i samsvar med menneskerettskonvensjonen. Utvalget skisserte fem forskjellige måter å tilpasse loven på. Utvalget var delt vedrørende hvilken modell som burde anbefales. Det er ventet at regjeringen følger opp saken i Styret mener at lovgiver må følge opp med lovendringer som klart er i tråd med føringene fra Den europeiske menneskerettsdomstol. Grunneierne har nå en berettiget forventning om at en større del av verdiøkningen skal tilfalle dem. Det er viktig å få til en løsning som er klar og som ikke skaper grobunn for nye konflikter. Administrasjon og økonomi Skogeierforbundets administrasjon er delt i Norges Skogeierforbund og et heleid datter sel skap Skogeierforbundets Servicekontor AS. Skillet er gjort for å klargjøre skatte- og avgifts messig virksomhet. Arbeidsmessig sees virksomheten som en enhet, men den er atskilt regnskaps messig. Det presenteres derfor både regnskap for Skogeierforbundet og et konsolidert regnskap der datterselskapet er tatt med. I Skogeierforbundet har det i 2013 vært 3 årsverk. Skogeierforbundets Service kontor AS har hatt 11 årsverk. Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet i administrasjonen godt. Det har ikke vært ulykker eller skader

7 Styrets beretning Det var 8 sykefraværsdager i Skogeierforbundet i 2013 tilsvarende 1 %. I den samlede virksom heten har sykefraværet vært 40 dagsverk, tilsvarende 1,2 % av total arbeidstid. Virksomheten belaster ikke det ytre miljøet. Skogeierforbundets styre har en kvinneandel på 11 prosent, og det er én kvinne av fire i organisasjonens ledergruppe. Både styret og administrasjonen arbeider bevisst for å fremme likestilling i organisasjonen. Pensjonsordningen for Skogeierforbundets Servicekontor ble i 2013 endret fra en ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning. Det medfører at pensjonsmidler og pensjonsfond er tatt ut av balansen, med en tilsvarende svekkelse av egenkapitalen. Det innebærer at det både i Skogeier forbundet og i det konsoliderte regnskapet er det negativ egenkapital. Skogeierforbundets regnskap for 2013 er satt opp under forutsetning av videre drift og med et underskudd på kr Det konsoliderte regnskap har et negativt resultat på kr Organisasjonen er i løpet av 10 år halvert i bemanning og en rekke andre kostnadsreduserende tiltak er i iverksatt. Det har vært utfordrende, men styret vil understreke at for forsvarlig drift er det helt nødvendig igjen å få opparbeidet en positiv egenkapital. Det er kun fordi skogeier andels lagene samlet har stilt et ansvarlig lån på 7,5 mill kr til rådighet, at videre drift nå kan foregå. Styret foreslår at årets resultat på kr føres til udekket tap. Fra Norges Skogeierforbund til SKOG Norge Gjennom en omfattende strategiprosess høsten 2013 har styret i Skogeierforbundet analy sert situasjonen i skogsektoren. Bakgrunnen var de endrede konkurranseforholdene i skogbruket, behovet for en samling av næringspolitiske ressurser og situasjonen for skognæringen generelt. Hele næringen har nytt godt av skogeiersamvirkets ledende rolle i norsk skogbruk de siste 100 år. Ytre endringer har de siste årene også ført til indre spen - ninger i skogeiersamvirket og endrede arbeidsforhold. Vi har tidligere hatt konkurranse mellom skogeierandels lagene på salgssiden. Nå har vi også fått det på innkjøpet av tømmer fra skogeierne. Dette skaper utfordringer i vårt samarbeid. I 2014 skal det også rekrutteres ny administrerende direktør. I desember 2013 konkluderte styret med at det mer enn noen gang er behov for et sterkt nasjo nalt talerør for skogeiere og skognæringen, og at tiden er inne for en kraftsamling. For årsmøtet 2014 vil forslaget til ny strategi bli fremmet. For å under streke fornyelsen foreslår styret at navnet endres til SKOG Norge. Samtidig foreslås at følgende legges til grunn: SKOG Norge skal være en næringspolitisk organisasjon for skogeierinteresser og skog næringens verdikjede i Norge. Skogeierandelslagene (skogeiersamvirket) danner grunnlag og utgangspunkt for SKOG Norge. Det skal videre jobbes aktivt med å invitere andre organisasjoner til å bli medlem i SKOG Norge. SKOG Norge skal ikke ha noen direkte eierskap i skognæringens verdikjede, men være lytte- og kontaktpost med et sterkt næringspolitisk engasjement for næringen. SKOG Norge skal ha et sterkt fokus på verdikjedesamarbeid, og være pådriver for en formalisert fremtidig verdikjedeallianse/verdikjedeorganisasjon Etableringen av SKOG Norge er en åpen invitasjon til de andre aktørene i skognæringens verdi kjede. Styret mener at for å møte næringens utfordringer og utnytte de mange mulighetene vi ser, må det sørges for at næringen får større gjennom slagskraft og bedre rammevilkår. Det ønsker styret å oppnå i fellesskap med andre aktører i verdikjeden gjennom SKOG Norge. Oslo 13. februar 2014 Olav Veum styreleder Eilif Due Halvor L. Brosvik Bengt Drageset Helge Evju nestleder Rolf Th. Holm Marit Olive Lindstad Egil Magnar Stubsjøen Knut Aas

8 Transport i skognæringen SCANIA Norsk skogbruk hadde i tidligere tider et konkurransefortrinn gjennom lave transportkostnader, og det skyldtes tømmerfløtinga. Med hestetransport frem til nærmeste elv eller sjø, dannet fløtinga sammen med tilgangen på isfrie havner mye av grunnlaget for at norsk skognæring kunne være landets viktigste eksportnæring. I dag er transport sammen med skogsdrift et av skognæringas største kostnadselementer. Terrengtransporten fra stubbe til bilveg - er i vårt kuperte land en stor utfordring. Vegtransporten fra skog til industri utgjør mellom 15 og 30 % av skogindustriens totale råvarekostnader. I tillegg kommer kostnader med uttransport av ferdigvarer og biprodukter som flis. Nedleg gelsene i treforedlingsindustrien har gitt større transportavstander og forsterket behovet for tiltak som kan gi mer effektiv transport. Reduserte transportkostnader er en forutsetning for bedre lønnsomhet i skogindustrien og økt netto til skogeier. Derfor har Skogeierforbundet prioritert det transportpolitiske arbeidet høyt de siste årene. Vårt transportpolitiske arbeid ble kronet med to viktige seire i Det ble bevilget midler til å fjerne de viktigste flaskehalsene på riksvegnettet, og det kommer Sør- og Østlandet til gode. Arbeidet med flaske halsene blir ferdigstilt inneværende år. I tillegg økte Samferdsels-departementet tillatt vogntoglengde og totalvekt til 24 meter og 60 tonn. Det er svært viktig, og har større effekt enn man kanskje tenker over i første omgang. Et tømmervogntog har en egenvekt på ca 20 tonn. Når tillatt totalvekt økes fra 50 til 60 tonn, vil nyttelasten øke fra 30 til 40 tonn. Det tilsvarer en økning på 33 %. En slik økning av lasstørrelsen innebærer at man sparer inn hvert fjerde lass. Når totalvekta øker fra 56 til 60 tonn, sparer man inn hvert tiende lass. Det fører til at man både reduserer antallet kjøretøyer på vegene, totalt drivstofforbruk og totale klimagassutslipp. Færre kjøretøyer på vegene bidrar også til redusert ulykkesrisiko. Skal vi få en vesentlig effektivisering av tømmertransporten, må fylkeskommuner og kommuner følge opp og åpne mest mulig av sitt vegnett for 24 meter og 60 tonn. Mange er bekymret for at økt totalvekt fører til økt vegslitasje. Det er imidlertid ikke totalvekt men tyngden som overføres på hver aksel eller hvert hjul, som er bestemmende for hvor stor slitasje et kjøretøy gir på vegnettet. Tømmervogntog med lengde inntil 24 m har 7 aksler, og på 6 av disse akslene er det 4 hjul. Det betyr at totalvekta på 60 tonn blir fordelt på 26 hjul. Det gir god fordeling av tyngden på lasset. Sammenlignet med andre lastebiler og vogntog har tømmervogntog tilnærmet samme vekt på hver aksel, men ofte lavere vekt når den sees i forhold til antallet hjul. Siden større lass også betyr at av Dag Skjølaas man kan kjøre færre turer, skal ikke økningen av tillatt totalvekt til 60 tonn føre til mer slitasje på vegnettet. Når tillatt vogntoglengde nå kan økes fra 22 meter til 24 meter, er forskjellen først og fremst at det blir lovlig å la tømmeret stikke ut litt bak tilhengeren. Det gjør det enklere å laste opp, og mulig å kjøre litt lengre tømmer. Det er ikke innføringen av 24 meter vogntoglengde og 60 tonn totalvekt som utløser behov for ombygging av skogbilvegnettet, men deler av vegnettet har i dag for dårlig standard i forhold til de kjøretøyer som brukes og måten driftene foregår på. De vanligste manglene er at vegene er for smale og for bratte gjennom svingene, og at bæreevnen er for dårlig. Det blir mer og mer kritisk etter hvert som klimaendringene gjør seg gjeldende, skogsdriftene blir større og transporten foregår mer intenst. Siden transport utgjør en så stor del av kostnadene i verdikjeden fra treet blir hogget i skogen til ferdig produkt blir levert i markedet, må vi fortsatt ha fokus på effektivisering av transporten. Og mulighetene finnes. Når 24 meter lange vogntog brukes til transport av tømmer, bør slike vogntog også kunne brukes til transport av trelast og flis. I dag er EUs regler et hinder for dette, men økt bruk av modulvogntog er en mulighet. Hvis man ser bort fra kostnadene med omlasting fra bil til jernbane, koster transport på jernbane mindre enn en tredel av transport med bil. På jernbanen vil mulighetene for effektivisering være knyttet til bruk av lengre tog, bedre utnyttelse av togmateriell, mer effektiv omlasting fra bil til tog og elektrifisering av nye strekninger. Bedre utnyttelses av togmateriellet forutsetter investeringer i krysningsspor eller dobbeltspor. På lange transportavstander er sjøtransport enda mer effektivt enn jernbane. Nøkkelen til effektiv sjøtransport ligger i riktig lokaliserte djupvannskaier med lange og sterke kaifronter som gjør det mulig å bruke store skip. Også transporten fra stubbe fram til bilveg er det mulig å effektivisere. Bygging av skogsbil veger der det er tilstrekkelig volummessig grunnlag, vil bidra til det. Ellers vil lokalisering av framtidig industri ha stor betydning for transportbehovet og for mulighetene for å utvikle effektive logistikk-løsninger. Sentral plassering både i forhold til hovedveg, jernbane og havn vil være viktig. Samlokalisering av sagbruks- og treforedlings industri i et trekombinat, vil også bidra til å redusere behovet for transport

9 Andelslagenes styreledere og Skogeierforbundets styre 2013 Leder: Olav A. Veum, AT Skog Nestleder: Eilif Due, Allskog Styremedlemmer: Helge Evju, Viken Skog Egil Magnar Stubsjøen, Glommen Skog Marit Olive Lindstad, Mjøsen Skog Halvor L. Brosvik, Sogn og Fjordane Skogeigarlag Bengt Drageset, Vestskog Rolf Th. Holm, Havass Skog Knut Aas, AT Skog Andelslagenes nestledere er personlige varamedlemmer til Skogeierforbundets styre. Representasjon pr Norsk Landbrukssamvirke Olav Veum Styremedlem Norges Bondelag Olav Veum Rep.sk.medl. Skogtiltaksfondet Ola Veum Styreleder Helge Evju Bengt Drageset Styremedlem Styremedlem Utviklingsfondet for skogbruk Mikael Løken Nestleder Skogbrukets Verdiskapingsfond Nils Bøhn styremedlem Garantiutv. for Oppgjørs- og driftskr.ordn. Øyvind Wang Landbrukets Sikringsradio A/S Martinus Bekken Styreleder Dag Skjølaas Styremedlem Norsk Virkesmåling Olav Sletbakk Styreleder Erik Dahl Per S. Slettebø Nestleder Styremedlem Skogbrukets Landsforening Gudbrand Kvaal Styreleder Per Simon Slettebø Styremedlem Skogbrukets Kursinsitutt Mikael Løken Styreleder Svein M. Søgnen Styremedlem Skogbrukets Konferansesenter A/S Rolf Th. Holm Styremedlem TreFokus Egil M. Stubsjøen Styremedlem Haakon Myhra Styremedlem Tresenteret i Trondheim Eilif Due Styreleder Aasmund Bunkholt Styremedlem Studieforbundet Samfunn og Næring Sjur Haanshus Styremedlem Norske Lakseelver Gudbrand Gulsvik Styremedlem The Confederation of European Olav Veum Styremedlem Forest Owners (CEPF) PEFC-Norge Olav Veum Styreleder Inatur Øyvind Wang Styremedlem DinTur AS Øyvind Wang Styremedlem Trond Brudevold

10 Årsregnskap Resultatregnskap 2013 Note Skogeier- Samlet NSF Skogeier- Samlet NSF forbundet + Servicektr forbundet + Servicektr DRIFTSINNTEKTER Kontingent / serviceavgift Abonnements- og annonseinntekter Konferanseinntekter Honorarinntekter og andre salgsinntekter Honorar mor/datter Prosjektbidrag fra skogbrukets fond Offentlige tilskudd prosjekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Variable kostnader «SKOG» Info-matriell/profilannonser Driftsandel andre organisasjoner Kjøp av andre fremmede tjenester Lønn- og honorar 6/ Arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader Andre personalkostnader Kontorkostnader Andre administrasjonskostnader Reise- og møteutgifter Konferansekostnader Bevilget bidrag og gaver Avskrivning Tap DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansresultat Ekstraordinære poster RESULTAT FØR SKATTER Skatter ÅRSRESULTAT Forslag til disponering Belastet/avsatt til Opptjent egenkapital Udekket tap SUM

11 Årsregnskap Balanse Note Skogeier- Samlet NSF Skogeier- Samlet NSF forbundet + Servicektr forbundet + Servicektr Varige driftsmidler Kontorutstyr / inventar Biler Finansielle anleggsmidler 0 Investeringer i datterselskaper Investeringer i andre aksjer og andeler Langsiktig utlån Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Mellomværende med skogeierandelslagene Mellomværende mor/datter 57 Andre kortsiktige fordringer Omløpsaksjer Forskuddsbetalte kostnader Bankinnskudd, kontanter o. l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital Pensjonsfond Årets resultat Sum egenkapital Ansvarlig lån Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Kortsiktig lån Leverandør gjeld Skyldig offentlige avgifter o. l Påløpne kostnader/forskuddsbet inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo 13. februar 2014 Olav Veum styreleder Eilif Due Halvor L. Brosvik Bengt Drageset Helge Evju nestleder Rolf Th. Holm Marit Olive Lindstad Egil Magnar Stubsjøen Knut Aas

12 Årsregnskap NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Organisering Norges Skogeierforbund arbeider med næringspolitiske spørsmål, i tillegg til å utgi magasinet SKOG og drive annen informasjonsvirksomhet. Norges Skogeierforbund har sitt kontor i Oslo. Norges Skogeierforbund har et heleid datterselskapet Skogeierforbundets Servicekontor AS, som leverer tjenester til morselskap, skogeierandelslagene og virksomhet utenfor skogeiersamvirket. Norges Skogeierforbund utarbeider også et konsolidert regnskap (konsernregnskap) med datterselskapet Skogeierforbundets Servicekontor AS. Note 2 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Skogeierforbundet og datterselskapene er satt opp i samsvar med Regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Aksjer som er ment til varig eie og bruk, er klassifisert som anleggsaksjer og vurdert til anskaffelseskost. Aksjer som ikke er ment til varig eie og bruk er vurdert til markedsverdi ved årsskiftet. Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig etter lineær metode. Varer og tjenester inntektsføres ved levering. Inntektsføring av kontingenter og serviceavgift se note 3. Konsernregnskapet Ved konsolidering er kontinuitet lagt til grunn. Alle interne transaksjoner er eliminert, herunder også egenkapital og gjeld. Pensjonsmidler og -forpliktelser Samlede pensjonsmidler og -forpliktelser i Skogeierforbundet og Skogeierforbundets Servicekontor AS er tidligere balanseført i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene har forsikrede pensjonsforpliktelser ikke vært balanseført, jf Regnskapslovens 5-10 vedr pensjonskostnader for små foretak. I 2013 har alle ansatte i Skogeierforbundets Servicekontor gått over til innskuddspensjon. Det er dermed ikke lenger grunnlag for balanseføring av pensjonsmidler og -forpliktelser i det konsoliderte regnskapet. Note 3 Kontingent / serviceavgift Tilknyttede skogeierandelslagene betaler kontingent til medlemsorganisasjonen Norges Skogeierforbund (til interessepolitisk arbeid), og serviceavgift for tjenester utført av Skogeierforbundets Servicekontor AS. Serviceavgift og kontingent er av årsmøtet fastsatt til tilsammen kr. 2,2 pr kbm tømmer omsatt til industrielle formål. Styret har for 2013 vedtatt at denne skal fordeles med 77 øre til kontingent Skogeierforbundet og kr. 1,43 i serviceavgift til Servicekontoret. I 2013 har andelslagene omsatt 6,15 mill kbm tømmer til industrielle formål (6,38 mill kbm i 2012). Note 4 Abonnement og annonseinntekter Består av annonse- og abonnementsinntekter for tidsskriftet SKOG og internett Andelslagenes kollektivabonnement Direkte abonnementer Annonseinntekt SUM Note 5 Offentlige tilskudd til prosjekter Norges Skogeierforbund koordinerer noen prosjekter med ekstern finansiering der utviklingsarbeidet gjennomføres i samarbeid med andelslagene og forskningsinstitutter. I 2013 er det mottatt følgende tilskudd: Ansvar Norges Forskningsråd (Prosjekt Klimatre) Skogeierforbundet Landbruksdepartementet (Informasjonsprosjekt) Servicekontoret AS Statens Landbruksforvaltning (Fisketurismeprosjekt) Servicekontoret AS periodisert tilskudd overført fra forrige år Servicekontoret AS Statens Landbruksforvaltning (Skogsbilveiprosjekt) Servicekontoret AS SUM

13 Årsregnskap Note 6 Driftsandel andre organisasjoner Posten omfatter direkte tilskudd / kontingenter til organisasjoner og samarbeidsordninger fra Skogeierforbundet og Skogeierforbundets Servicekontor AS: 2013 Skogeier Service- Skogeierforbundet kontoret Konsernet forbundet Konsernet Norsk Landbrukssamvirke Trefokus Tresenteret IFFA CEPF - Europeisk skogeierorg Nordisk Brüsselkontor SUM Note 7 Lønns- og personalkostnader Skogeierforbundet Konsernet Skogeier-forbundet Konsernet Lønninger / honorar Folketrygdavgift Pensjonskostnader Personalkostnad innleid fra datterselskap Andre ytelser SUM Antall årsverk i 2013 har vært 2,8 i Skogeierforbundet og 10,5 i Skogeierforbundets Servicekontor. Til sammen 13,3 årsverk i konsernet. Innleie av personell fra servicekontoret er ført som honorar i Skogeierforbundets regnskap. Skogeierforbundets honorar til styrets medlemmer utgjorde kr ,- I tillegg kommer møtegodtgjørelse (tapt arbeids-fortjeneste) på kr ,- og telefongodtgjørelse på kr ,-. Lønn og andre ytelser til Skogeierforbundets administrerende direktør utgjorde kr inklusiveklusiv verdi av fri bil. Adm. dir er med i samme pensjonsordning som øvrige ansatte. Skogeierforbundet har ikke lån til ansatte. Konsernet har lån til ansatte på til sammen kr ,- Skogeierforbundet har kostnadsført kr ,- for revisorhonorar Revisorkostnaden i konsernet er kr ,-. Note 8 Pensjonskostnader og pensjonsmidler Norges Skogeierforbund har plikt til å ha tjenestepensjon etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Organisasjonen oppfyller dette krav ved en pensjonsforsikring som dekker pensjonsforpliktelsene. Hittidig pensjonsordninger (ytelsesplan) ble lukket i 2011, slik at alle nyansatte får pensjonsordning behandlet som innskuddsplan. Skogeierforbundet har pensjonsordninger for i alt 4 yrkesaktive (herav 1 førtidspensjonert) og 8 pensjonister. Fremtidige ytelser for ansatte med ytelsesplan avhenger i hovedsak av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder, og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. For ansatte med innskuddsbasert ordning vil fremtidige ytelser være avhengig av innskudd (som i sin tur er avhengig av lønn), forvaltningen av midlene og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Skogeierforbundet er ikke tilknyttet AFP-ordningen. Note 9 Finansresultat Finansresultatet i morselskapet utgjør: Renteinntekter Rentekostnader Aksjeutbytte Gevinst ved aksjeslag Tap ved aksjesalg Verdiendring markedsbaserte akjser Andre finansinntekt / kostnader SUM

14 Note 10 Regnskapsmessig behandling av skatt Årsregnskap Skogeierforbundets Servicekontor AS er en skattepliktig enhet. Skogeierforbundets Servicekontor AS har en en utsatt skattefordel på kr ,- som ikke er balanseført i selskapets regnskap. Note 11 Varige driftsmidler Norges Skogeierforbund/konsernet har følgende varige driftsmidler. Opprinnelig anskaffelses-verdi Tilgang Avgang Tidligere avskrevet gjenværende Avskrevet 2013 Arkivsystem Kontormaskiner EDB-utstyr Biler SUM Status Note 12 Skogeierforbundets datterselskaper Eierandel i % Antall aksjer Pålydende Aksjekapital Kostpris Skogeiernes Servicekontor AS Note 13 Andre aksjer og andeler Skogeierforbundet har følgende aksjer og andeler: Tilknyttede selskaper Eierandel Antall aksjer Pålydende Bokført TreFokus AS 34 % Andre aksjer og andeler Antall aksjer Pålydende Bokført Skog-Data AS Sikringsradioen AS Tun Media AS Agrikjøp AS inatur AS Din Tur AS Skogbrukets Konferansesenter SUM Note 14 Omløpsaksjer Antall aksjer Pålydende Opprinnelig kostpris Markedsverdi Norske Skogindustrier ASA SUM OMLØPSAKSJER Note 15 Bankinnskudd / kontanter Av innestående i Skogeierforbundet er kr ,- bundet på skattetrekkskonto. Note 16 Ansvarlig lån Norges Skogeierforbund har ansvarlig lån fra skogeierandelslagene på til sammen 7,5 mill. kr. Lånet er avdragsfritt og uoppsigelig fra långivers side. Lånet er rentebærende med en rente tilsvarende 6 mnd NIBOR + 0,5%

15 Årsregnskap Foto side 1 og 16: Åsmund Lang

16 Roald Amundsensgt.6 Postboks 1438 Vika, 0115 Oslo

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsrapport 2012 e s s n o P

Årsrapport 2012 e s s n o P Ponsse Årsrapport 2012 Styrets beretning Et mangfoldig år Året 2012 var et utfordrende og mangfoldig år. I treforedlingsindustrien forsvant tradisjonelle hjørnestensfabrikker som Norske Skog Follum og

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer