Basel II - Pilar 3. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basel II - Pilar 3. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2008"

Transkript

1 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2008 ya Bank konsernet: ya Holding ASA (org.nr ) ya Bank AS (org.nr ) ya Personforsikring AS (org.nr ) Metatech AS (org.nr ) Adresse: Adresse: Fridtjof Nansensvei 19, 0369 Oslo Kontaktperson: Lars Gjerstad Mailadresse: Telefonnr.: Dato:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Kapitalregelverket BASEL II Konsernforhold og konsolidering Ansvarlig kapital og kapitalkrav Konsern ya Holding ya Bank Styring og kontroll av risiko Generelt om styring og kontroll Risiko- og sårbarhetsanalyse Innledning Kredittrisiko Renterisiko Øvrig markedsrisiko Operasjonell risiko Likviditets- og fundingrisiko Endring i regulatoriske forhold og rammebetingelser Forretningsrisiko

3 1. Innledning Kapitaldekningsregelverket stiller krav til offentliggjøring av informasjon om risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Dette dokumentet oppfyller ya konsernets informasjonsplikt etter regelverket. Dokumentet oppdateres årlig og publiseres samtidig med bankens årsrapport. Oppdatert informasjon om kapitaldekning offentliggjøres i konsernets kvartalsrapporter. Alle beløp i dokument er angitt i NOK med mindre annet er spesifisert. 2. Kapitalregelverket BASEL II Det gjeldende kapitalregelverket trådte i kraft 1. januar 2007, med en overgangsordning som gjorde det mulig for den enkelte bank å utsette implementering av regelverket til 1. januar ya konsernet har benyttet overgangsordningen og beregnet derfor kapitaldekning etter BASEL II regelverket fra og med Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: mer risikosensitivt kapitalkrav bedre risikostyring og kontroll tettere tilsyn mer informasjon til markedet Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar 1: minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kompleksitet Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Standard- Standard- Basis metode metode metode Grunnleggende Internmodell- Sjablong- internratingmetodmetodmetode Avansert Avansert internrating- metode metode Prinsipper for god styring og godt tilsyn Kvalifiseringskrav Andre forhold Pilar 3: Markedsdisiplin Krav til offentliggjøring av finansiell informasjon Krav avhengig av metodevalg 3

4 Pilar 1 omfatter det regulatoriske minimumskravet til kapitaldekning. Det samlede bergningsgrunnlaget er summen av bergningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. ya-konsernet benytter følgende metoder ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget. Kredittrisiko: Markedsrisiko: Operasjonell risiko: Standardmetoden Standardmetoden Basismetoden Pilar 2 omfatter kravene til bankenes egen prosess for vurdering av risiko og nødvendig kapital. Pilar 2 gir i tillegg retningslinjer for myndighetenes vurderingsprosess. Pilar 3 omfatter kravene til offentliggjøring av informasjon. Pilar 3 kravene gjør det mulig for markedet å bedre vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering, samt styring og kontroll. 3. Konsernforhold og konsolidering Konsernet består av ya Holding ASA, ya Bank AS, ya Pensjonsforsikring AS og MetaTech AS. ya Holding ASA, ya Bank AS og ya Pensjonsforsikring AS er gitt konsesjon til å drive henholdsvis blandet finanskonsern, forretningsbank og skadeforsikringsselskap. Selskaper som er fullt konsolidert Datterselskap Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Stemmerett Konsolideringsprinsipp ya Bank AS % 100 % Oppkjøpsmetoden ya Personforsikring AS % 100 % Oppkjøpsmetoden Metatech AS % 51 % Oppkjøpsmetoden Det benyttes samme konsolideringsprinsipper i kapitaldekning som i regnskapet. ya Holdings eneste oppgave er å være passiv eier av 100 % av aksjene i ya Bank og ya Pensjonsforsikring. Selskapet har ingen ansatte. Holdingselskapet eier også 51 % av aksjene i IT selskapet MetaTech. ya Bank tilbyr enkle bankprodukter i form av sparekonto/brukskonto, standard utlånsprodukter og kredittkort. Banken har ved utgangen av 2008 ca innlåns- og utlånskunder, og en forvaltningskapital på ca. 1,3 MRD. Banken har totalt 32 årsverk, fordelt på hovedkontoret i Oslo og avdelingskontoret i Trondheim. ya Bank er det eneste selskapet innen konsernet med betydelig drift. ya Pensjonsforsikrings portefølje ble overført til Vital Forsikring ASA f.o.m. 1. oktober Selskapet har pr. 31. desember 2008 ingen forsikringsrisiko, og har ikke lenger konsesjon som forsikringsselskap. Selskapet skal fusjoneres inn i ya Holding i løpet av 1. kvartal Verdiene vil deretter overføres til ya Bank gjennom en rettet emisjon fra bankens eier ya Holding. Hensikten med transaksjonen er å styrke egenkapitalen i banken. 4

5 ya Personforsikring er ikke underlagt kapitaldekningsregelverket på selskapsnivå, da selskapet ikke har konsesjon, og omtales derfor kun som en del av konsernet. MetaTech utvikler IT-løsninger til interessekontorer og mindre banker. Selskapet leverer blant annet systemet for håndtering av kredittkort til ya Bank. MetaTech er ikke en finansinstitusjon, og konsolideres inn i konsernet som følge av ya Holdings eierandel på 51 %. Selskapet er ikke underlagt kapitaldekningsregelverket på selskapsnivå. 4. Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4.1 Konsern Ansvarlig kapital Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % av beregningsgrunnlaget for ya Bank, og 8 % for ya Holding, ya Personforsikring og Metatech. Innskudd egenkapital består av aksjekapital og overkursfond. Det foreligger ingen begrensinger i overføring av kapital i konsernet utover enn de begrensinger som følger av lover og forskrifter. Beregningen viser at konsernet har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav. Kapitaldekning Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Minoritetsinteresser Kjernekapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Tilleggskapital 0 0 Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 16,8 % 21,0 % Kapitaldekning (%) 16,8 % 21,0 % 5

6 4.1.2 Kapitalkrav Konsernet benytter standardmetoden for å beregne kreditt- og markedsrisiko, og basismetoden for å bergene operasjonell risiko. Eksponeringskategori Kapitalkrav Stater 0 Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Sum Operasjonell risiko Sum ya Holding Ansvarlig kapital Kravet til kapitaldekning er 8 % for ya Holding. Beregningen viser at ya Holding har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav. Kapitaldekning Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Kjernekapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Tilleggskapital 0 0 Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 101,0 % 101,2 % Kapitaldekning (%) 101,0 % 101,2 % 6

7 4.2.2 Kapitalkrav ya Holding benytter standardmetoden for å beregne kreditt- og markedsrisiko, og basismetoden for å bergene operasjonell risiko. Eksponeringskategori Kapitalkrav Institusjoner 75 Foretak Øvrige engasjementer 13 Sum Operasjonell risiko 128 Sum ya Bank Ansvarlig kapital Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % av beregningsgrunnlaget for ya Bank. Beregningen viser at banken har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav. ya Bank vil bli tilført de verdier som pr er bokført i ya Personforsikring i løpet av første kvartal Det betyr at ya Banks kapitaldekning da vil bli tilnærmet lik konsernets. Kapitaldekning Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Kjernekapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Tilleggskapital 0 0 Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 11,8 % 15,6 % Kapitaldekning (%) 11,8 % 15,6 % 7

8 4.3.2 Kapitalkrav ya Bank benytter standardmetoden for å beregne kreditt- og markedsrisiko, og basismetoden for å bergene operasjonell risiko. Eksponeringskategori Kapitalkrav Stater 0 Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Sum Operasjonell risiko Sum Styring og kontroll av risiko ya Holding har ingen ansatte og ingen drift. Selskapets formåler er kun å være en passiv eier av datterselskapene ya Bank, MetaTech og ya Personforsikring. ya Personforsikring har ved utløpet av året ingen forsikringsrisiko, og selskapets eiendeler består av bankinnskudd, sertifikater og en obligasjon. Selskapet skal fusjoneres med ya Holding i løpet av 1. kvartal All styring og kontroll av risiko i konsernet retter seg dermed i praksis mot ya Bank, som er det eneste datterselskapet i konsernet med konsesjon som finansinstitusjon. 5.1 Generelt om styring og kontroll Styring og kontroll av risiko i konsernet består av flere hovedelementer. De viktigste er: Overordnede hovedmål og kapitalstrategi styrets retningslinjer internkontroll ICAAP rapportering I første kvartal arbeider ledelsen med implementering og forankring av vedtatte strategier og budsjetter. ICAAP utarbeides også i første kvartal, basert på styrets vedtatte strategi og budsjetter. 8

9 I andre kvartal revideres hovedelementene i strategi og budsjett. Markedet er i rask endring og det kan være viktig å fange opp forhold som er av strategisk karakter. I tredje kvartal starter konsernets strategi og budsjettarbeid. Videre gjennomføres konsernets internkontroll. I fjerde kvartal vedtar styret strategi og budsjett. I prosessen med strategi og budsjett involveres ulike nivå i organisasjonen for å få en bred diskusjon om veivalg, samtidig som vurderinger og beslutninger forankres Overordnede hovedmål I konsernets strategi fremgår det at konsernet primært vil operere i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Styret har derigjennom foretatt et aktivt valg av risikoprofil i utlånsporteføljen. Fundamentet i konsernets risikostyring er å ha: klar organisasjonsstruktur klar ansvarsfordeling klare og hensiktsmessige styrings- og kontrollordninger hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å identifisere, styre, overvåke og rapportere risiko institusjonen er, eller kan bli, eksponert for konsernets styrings- og kontrollsystemer skal stå i forhold til risikoeksponeringen i institusjonen Kapitalstrategi Hensikten med kapitalstyringen i konsernet er å sikre at egenkapitalen i konsernet står i forhold til risikonivået i virksomhet som drives. Konsernet har som soliditetsmål at egenkapitalen skal være stor nok til å tilfredsstille de krav som stilles i lover og forskrifter. ya Bank er som nystartet bank pålagt av Kredittilsynet å ha en kapitaldekning på 10 %. Egenkapitalen skal samtidig være stor nok til å sikre stabil og god drift for banken over tid, også i nedgangstider. Det er et uttalt mål fra styret at konsernet skal drives på en slik måte at mer egenkapital ikke må hentes inn. Operativ drift i banken tilpasses slik at dette målet kan bli innfridd. Strategien er at banken skal levere positive resultater som styrker bankens ansvarlige kapital før det blir aktuelt å måtte hente inn mer kapital. Det er ingen fast utbyttestrategi fra styrets side. Styret vil ta stilling til utbetaling av eventuelt utbytte når banken leverer positive resultater, og kommer i en posisjon der utbytte kan bli aktuelt. Styrets holdning p.t. er å holde tilbake kapital i konsernet for å styrke bankens kapitalsituasjon Styrets retningslinjer Styrets vedtatte strategi og ulike retningslinjer definerer hvordan konsernet skal forholde seg til risiko, og hvordan styring og kontroll av virksomheten i ya Bank skal skje. Hovedelementene i strategi- og retningslinjer kommuniseres ut til bankens ansatte gjennom allmøter. 9

10 For alle vesentlige risikoområder i konsernet foreligger det dokumenterte mål og rammer gjennom egne rutiner. Disse rutinene gjøres tilgjengelig for bankens ansatte via arbeidsmøter, og er siden tilgjengelig via bankens intranett. Styret vurderer at en god internkontroll og risikostyring er viktig for at konsernet skal nå sine mål. I en markedssituasjon med lav vekst og lavere marginer blir det å styre og prise risiko viktigere enn tidligere. Styrets risikotoleranse kan oppsummeres slik, basert på styrets retningslinjer; Risikotype Risikotoleranse Kommentar Kredittrisiko Høy Banken driver i høyrisikosegment; forbrukslån og kredittkort Operasjonell risiko Lav God internkontroll viktig i bank: sårbar som ny aktør omdømmerisiko Markedsrisiko Lav Strenge plasseringsregler Likviditetsrisiko Lav Svært høy likviditetsbuffer Internkontroll Internkontroll i konsernet skal utføres i henhold til forskrift om internkontroll. Plan for internkontrollarbeidet legges frem for styret til behandling og godkjennelse. Internkontrollen skal utføres og dokumentere på en slik måte at revisor kan bygge sitt arbeide på dette materialet. Oppdages det gjennom internkontrollen forhold som er av vesentlig betydning for konsernet, eller er av ekstraordinær art, blir dette straks rapporteres til administrerende direktør og deretter styret. Informasjons- og rapporteringsplikten skal ivaretas ved en oversiktlig og systematisk dokumentasjon av utførte kontroller. Det skal utarbeides en rapport om internkontrollarbeidet (ledelsesrapportering) i tredje kvartal som skal gjennomgås av revisor, og deretter behandles av styret. For å understøtte gjennomføringen av kravene til overordnet styring og kontroll har konsernet benyttet seg av CEBS (Commitee of European Banking Supervisors) sett med prinsipper for s.k. Internal governance. Prinsippene handler om styrets ansvar for fastsettelse av konsernets risikoprofil, godkjennelse av organiseringen av virksomheten, tildeling av ansvarsområder og myndighet, krav til rapporteringslinjer og informasjon og organiseringen av risikostyringen/internkontrollen. Prinsippene skal, med bakgrunn i ICAAP-vurderingen, danne grunnlaget for konsernets internkontroll. 10

11 5.2.3 ICAAP Hensikten med ICAAP er å sikre at egenkapitalen i konsernet står i forhold til risikonivået i virksomhet som drives. Dokumentet skal også gi oversikt over metoder og kontroller selskapene bruker for å styre risiko. Det er også et mål å beskrive langsiktige strategiske og markedsmessige forhold som kan legge føringer på behovet for egenkapital. ICAAP er basert på vedtatte strategier og budsjetter for kommende tre-årsperiode. Konsernets samlede kapitalbehov er basert på en konsolidering av kapitalbehovet i de enkelte konsernselskapene, basert på hvert selskaps risikoeksponering. Hele ledergruppen i banken er involvert i ICAAP. ICAAP behandles i bankens ledergruppe og styret i ya Holding og ya Bank før oversendelse til Kredittilsynet. Gjennomføringen av ICAAP har bidratt til utvikling og bedret forståelse for risiko og styring i konsernet. På sikt er det meningen å integrere den løpende internkontroll med ICAAP-prosessen i konsernet. Konsernets prosesser med hensyn til risiko- og kapitalstyring er i løpende utvikling, og forbedringer og utvikling av nye arbeidsmetoder etc. pågår kontinuerlig Rapportering Styret behandler i hvert styremøte måneds- og kvartalsrapporter. Rapportene gir god innsikt i bankens økonomiske situasjon og risikoeksponering, herunder kredittrisiko og likviditetsrisiko. Rapporteringens omfang utvides i forbindelse med gjennomgang av kvartalsregnskapene. Alle månedsrapporter behandles av bankens ledergruppe, og blir også sendt til samtlige av bankens ansatte. Måneds- og kvartalsrapporter gjennomgås i allmøter. 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse 6.1 Innledning Konsernet har, gjennom sin interne kontroll og -prosesser (herunder ICAAP), funnet og definert følgende risikoer som vesentlige: Kredittrisiko Operasjonell risiko Renterisiko Øvrig markedsrisiko Likviditets- og fundingrisiko Endring i regulatoriske forhold og rammebetingelser Forretningsrisiko 11

12 Konsernet har ikke følgende risikoer: Risiko knyttet til pensjonsforpliktelser selskapet har kun innskuddsbaserte forpliktelser Valutarisiko all aktivitet foregår i NOK Risiko forbundet med verdipapirisering ikke i vårt konsept Eiendomsprisingrisiko eier ingen eiendommer Markedsrisiko i handelsporteføljen - obligasjonene i bankens balanse er av langsiktig karakter, og ikke en del av handelsporteføljen. Obligasjonene er inkludert under kredittrisiko. Følgende momenter vil behandles for hvert enkelt risikoområde: 1. Definisjon 2. Situasjon 3. Håndtering 4. Viktighet 6.2 Kredittrisiko Definisjon Konsernet definerer kredittrisiko som risikoen for tap knyttet til utlån til kunder Situasjon I selskapets strategi fremgår det at konsernet (ya Bank) primært vil operere i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Styret har derigjennom foretatt et aktivt valg av risikoprofil i utlånsporteføljen. Risikoprofilen i porteføljen er beskrevet som den kredittrisiko, og de forventede tap, som maksimerer bankens lønnsomhet. Banken benytter en egenutviklet scoremodell i kredittvurderingsprosessen. Alle kunder klassifiseres i risikoklasser med basis i kundens faktiske risikoprofil. Kunder med for høy risiko avslås. Konsernet har kun obligasjoner med investeringsgrad bedre enn BBB-. ya Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og beløpsmessig Håndtering Håndteringen av kredittrisikoen i konsernet er regulert i Styrets retningslinjer for kredittgivning i ya Bank (kredittpolicy) som gir overordnede retningslinjer for bankens kredittgivning og dermed håndtering av kredittrisiko. Styrets retningslinjer for kredittgivning er førende for de mer operative dokumentene og modellene som banken benytter seg av, herunder bankens rutiner. Scoringmodell og risikoklassifiseringssystem Ved prising av risiko har ya Bank lagt opp til en gradering av lånekundene på basis av deres score i WEB-portalen. Når det søkes om lån (og for den saks skyld andre produkter) svarer 12

13 søkerne på spørsmål angående økonomisk status mv. Dette verifiseres ved hjelp av kopi av lønnsslipp og likningsattest. Kombinasjonen av kundeinformasjon og opplysninger hentet fra Lindroff danner grunnlag for bankens kredittscore, som også angir søkerens sannsynlighet for mislighold. Risikoklassifiseringen av søkerne er inndelt i 10 kategorier etter intervaller for kredittscore. Risikoklasse avgjør hvilken rente kunden blir tilbudt. Risikoklasse, pantsikkerhet, rentenivå og lånebeløp viser en samlet risikoprofil på porteføljen. ya Bank har i siste halvdel 2008 klassifisert søkerne på bakgrunn av bankens eget erfaringsmateriale. Den nye risikoklassifiseringen er basert på scorekort utarbeidet med data fra bankens egne kunder. Banken har søkt å redusere risikoen knyttet til scoremodellen ved å benytte eksterne eksperter ved utvikling av modellen. Kredittveiledning For de saker som går til manuell behandling, har banken utarbeidet en kredittveiledning som bygger på Styrets retningslinjer for kredittgivning i ya Bank (kredittpolicy) og de vurderinger som synes fornuftige ut fra en analyse av tapssaker. Fullmaktssystem I tråd med styrets retningslinjer for kredittgivning i ya Bank, er det utarbeidet et fullmaktssystem som styrer bankens kredittrisiko ved å ta høyde for individuelle forskjeller blant bankens fullmaktshavere ut fra erfaringsgrunnlag og for å styre kredittgivningen generelt. Dette fullmaktssystemet vil styre den operasjonelle risikoen og indirekte den kredittmessige risikoen. Rutiner og prosedyrer Presise rutiner og prosedyrer er avgjørende for en god styring av kredittrisikoen. ya Bank har utarbeidet detaljerte rutiner og prosedyrer for hver operasjon som innebærer noen form for risiko. Disse er gjenstand for stadig revidering og tilpassning, og kontinuerlig trening av ansatte vil sikre etterlevelse av disse rutinene og prosedyrene. Internkontroll I henhold til Styrets retningslinjer for internkontroll i ya Bank og Forsikring er det utarbeidet rutiner for internkontroll som skal sikre nødvendig kontroll av bankens etterlevelse av vedtatte retningslinjer for styring av kredittrisikoen. Mislighold og inkasso Som en del av oppfølgingen og styringen av bankens kredittrisiko, inngår også en strukturert og korrekt oppfølging av bankens misligholdte engasjementer. ya Bank samarbeider med Kredinor om inndrivelse av alle utestående fordringer for en mest mulig effektiv drift av dette. I tillegg foreligger det klare rutiner og retningslinjer for de ansatte i avdelingen for mislighold. Avdelingen for kreditt og analyse ble slått sammen med avdeling for mislighold i 2008, noe som vil styrke informasjons- og erfaringsflyten mellom disse to avdelingene. Målet er at 13

14 erfaringer som akkumuleres i avdeling for mislighold i større grad aktivt benyttes når nye scorekort, regler og retningslinjer for kredittvurderinger utarbeides. Risikorapportering og målesystemer ya Banks avdeling for kreditt og analyse følger opp og analyserer kredittrisikoen i banken, gjennom porteføljeanalyser og analyser av misligholdssituasjonen. Styret mottar månedlige, faste rapporter fra kreditt- og analyseavdelingen Viktighet Kredittrisiko er konsernets største risiko, men samtidig viktigste inntektskilde. En korrekt balansert kredittrisiko med god styring og oppfølging er helt avgjørende for bankens økonomiske situasjon og eksistens Generelt om kredittrisiko Følgende definisjoner, og metodikk, er lagt til grunn i konsernets regnskap: Tapsutsatte lån Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. Mislighold Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 45 dager etter forfall, eller når overtrekk på innskuddskonti og ramme kreditter ikke er dekket innen 45 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Alle misligholdte lån blir nedskrevet. Konstaterte tap Tap regnes som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet eller at engasjementet ut fra andre forhold vurderes som tapt av banken. Individuelle nedskrivninger på utlån Dette er avsetninger til dekning av påregnelige tap på engasjementer som er identifisert som misligholdt på balansedagen. Konsernet gjør individuelle nedskrivning av alle typer lån, med unntak av kontokreditt, når lånet er misligholdt. Individuelle nedskrivinger på utlån beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm neddiskontert med effektiv rente. Nedskrivninger av grupper på utlån Nedskrivninger av grupper på utlån skal dekke tap som ut fra forhold, som foreligger på balansedagen, må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder. Gruppenedskrivinger på utlån beregnes som differansen mellom balanseført verdi for hele gruppen med mislighold og nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm for samme gruppe, neddiskontert med effektiv rente. 14

15 Konsernet gjør kun gruppenedskrivning på misligholdte kontokreditter, da regelverket spesifiserer at det skal ikke gjøres gruppenedskrivning på engasjement som er vurdert individuelt. Samlet engasjementsbeløp etter nedskrivning Tabellen nedenfor viser samlet utlån og nedskrivning for konsernet oppdelt på engasjementstyper. Kategori Eksponering Nedskrivning Netto eksponering Utlån til kunder Garantier Ubenyttet kreditt Sum Konsernet rapporterer pilar 3 tall under kapitalregelverket fra og med 2008, og derfor presenteres ikke gjennomsnittstall i Gjennomsnittstall vil bli presentert i neste års rapport. Engasjementsbeløp etter bransje Konsernet henveder seg kun til privatpersoner, og er ikke eksponert for næringslivslån. Samlet engasjement fordelt på geografiske områder Tabellen nedenfor viser samlet utlån og nedskrivning fordelt på geografiske områder. Område Utlån Misligholdte engasjement Engasjement som er nedskrevet Nedskrivning Nordland, Troms og Finnmark Oslo og Akershus Norge for øvrig Sum Norge Utland Samlet engasjementsbeløp etter gjenstående løpetid Tabellen nedenfor viser samlet engasjementsbeløp etter gjenstående løpetid. Eksponeringskategori 0-1 mdr 1-3 mdr 3 mdr - 1 år 1-5 år Over 5 år Total Utlån til kunder Garantier Ubenyttet kreditt Sum

16 Samlet nedskrivning av engasjement Tabellen nedenfor viser utvikling i nedskrivning på individuell- og gruppenivå for Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Periodens konstanterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Gruppevise nedskrivninger /- Periodens endring Nedskrivning på grupper Sum individuell nedskrivning og gruppe nedskrivning på utlån Tap i resultatet Tabellen nedenfor viser elementene i resultatført tap i regnskapet pr Kostnadsførte konstanterte tap Nye individuelle nedskrivninger Sum nye individuelle nedskrivninger Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivinger Tilbakeføring av tidligere konstanterte tap Endring i gruppenedskrivninger på utlån Sum tap på utlån, garantier

17 6.2.5 Sikkerheter - pant Konsernets hovedtyper av pant er: panterett i fast eiendom panterett i registret andel i borettslag salgspant i motorvogn øvrig pant Pr tilbys ikke boliglån. Tabellen nedenfor viser samlet utlån og andelen som er sikret med pant. Det er kun pant i fast eiendom og borettslag som påvirker kapitalkravet. Kategori Eksponering Lån med sikkerhet i pant Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Sum Sikkerheter verdivurdering og sikkerhet En takst fra uavhengig takstmann, eller meglers verdivurdering, er godkjent som verdivurdering av en boligeiendom under forutsetning at gitte krav er oppfylt. Lån skal være sikret med 1. eller 2. prioritet i hovedpantet. Total belåning på pantet (ene) må ikke overstige 100 % av markedsverdi. Lån skal være sikret i hele eiendomsenheten. Ideelle andeler av en eiendomsenhet er ikke et godkjent panteobjekt for lån. Det er kun boligeiendommer beliggende i Norge som kan tjene som sikkerhet for lån. Panteobjektet (ene) må være eiet av enten låntager (e) eller foreldre til låntaker (e) Ratingbyråer Konsernet benytter ikke ratingbyråer ved beregning av kapitalkravet. 6.3 Renterisiko Definisjon Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter Situasjon Engasjement med renterisiko ya Bank har følgende poster i regnskapet har renterisiko: utlån til kunder plassering i andre banker plassering i sertifikater og obligasjoner innskudd fra kunder 17

18 Renterisikoegenskaper Utlån til, og innskudd fra, kunder har kun flytende rente betingelser. Som følge av lovbestemt varslingsfrist vil det i praksis være en varslingsperiode på to uker for innskudd og 6 uker for utlån når renten endres i kundens disfavør. Sertifikat- og obligasjonsporteføljen har begrenset renterisiko da alle obligasjoner er FRN er og sertifikater kjøpes med kort horisont. Innskudd i andre banker skjer til flytende rentebetingelser. Måling av renterisiko Beregning av renterisiko måles ved den årlige ICAAP utarbeidelsen. Størrelsen på renterisikoen ble i 2008 vurdert til 0,7 MNOK Håndtering ya Bank posisjonerer seg i forhold til sine konkurrenter og nivået på markedsrenten. Risikorapportering og målesystemer ya Banks markedssjef analyserer og følger opp utviklingen i rentemarkedet og hos konkurrenter. Ledergruppen har jevnlig rentemøter der banken posisjonerer seg i markedet, i forhold til likviditets- og lønnsomhetsstyring. Frekvensen på rentemøtene avhenger av markedsutviklingen Viktighet Renterisiko ansees å ha en lav viktighet sett i forhold til det totale risikobildet til ya Bank. 6.4 Øvrig markedsrisiko Definisjon Risiko knyttet til endring i obligasjoners kredittspread Situasjon Konsernet hadde plassert 209 MNOK i sertifikater og obligasjoner ved årsskifte. Konsernets sertifikater inngår i handelsporteføljen, konsernet har ingen realiserte tap i 2008 på verdipapirer. Konsernets obligasjoner er av langsiktig karakter og inngår ikke i handelsporteføljen. Alle obligasjonene er av typen FRN. Tabellen nedenfor viser verdivurdering av konsernets obligasjoner ved årsskifte. Risikovekt Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/(tap) Obligjasjoner 20 % Obligjasjoner 100 % Sum Håndtering Balanseverdien på obligasjonene blir vurdert til laveste verdis prinsipp, og endring i verdi bokføres månedlig. 18

19 Risikorapportering og målesystemer ya Banks økonomisjef analyserer og følger opp utviklingen i kapitalmarkedet, og fri kapital plasseres i henhold til styrets retningslinjer. Styret får månedlige rapporter som viser plasseringene. Bankens ledergruppe mottar tilsvarende rapporter ukentlig Viktighet Markedsrisikoen har under normale forhold lav viktighet for konsernet. Situasjonen i finansmarkedet mot slutten av 2008 har vært unormalt volatil. Konsernet forventer at dette markedet vil normalisere seg på sikt. 6.5 Operasjonell risiko Definisjon Konsernet definerer følgende operasjonelle risikoer som de viktigste; IKT-risiko utkontraktering egenutvikling svindel og misligheter, tabber og feil personalrisiko omdømmerisiko - defineres som risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, aksjeeiere og myndigheter Situasjon IKT-risiko Skandinavisk Data Center A/S (SDC) har levert de viktigste datasystemene ya Bank benytter i dag. Dette innebærer stor grad av avhengig av tredjepart i forbindelse med kritiske leveranser. Bankens strategi er imidlertid å satse mer på egenutviklede verktøy ut i fra en kostnads- og fleksibilitetsvurdering. Dersom ya Bank ikke er i stand til (økonomisk eller kompetansemessig) å utvikle og drifte de dataløsninger som forretningskonseptet krever, vil dette få konsekvenser for fremtidig vekst og lønnsomhet. Det samme gjelder dersom banken ikke er i stand til å etablere og vedlikeholde nødvendig sikkerhet i IKT-systemene, både de egenutviklede og utkontrakterte. Svindel og misligheter, tabber og feil I den type forretningsvirksomhet ya Bank driver er risikoen for svindel og misligheter samt tabber og feil til stede, både i forhold til egne ansatte og fra kunder. Personalrisiko ya Bank har p.t. 32 faste medarbeidere. Blant disse medarbeiderne er det noen få personer som betraktes som nøkkelpersoner med spesiell kompetanse det er vanskelig å erstatte. Omdømmerisiko I utgangspunktet lever de fleste selskaper av tillit i varierende grad, men finansinstitusjoner er i en særstilling i så måte. Tillit er svært viktig for hele konsernet, blant annet i forhold til å ekspandere ved å tiltrekke seg innskudds- og lånekunder. ya Bank er også en liten, uavhengig og relativt ung aktør, som kan være sårbar i forhold til omdømmesvikt. 19

20 Forholdet til offentlige myndigheter er også viktig i forhold til omdømme, og konsernet skal være proaktiv, ydmyk og oppmerksom på så vel politiske signaler som konkrete endringer i regelverk og lignende Håndtering IKT-risiko Banken er oppmerksom på at utkontraktering av tjenester stiller selskapet overfor utfordringer hva gjelder operasjonell risiko, ikke minst i forhold til nøkkelpersoner i banken. Denne type risiko vil en liten og nyetablert organisasjon måtte leve med på flere fagområder. Risikoen vedrørende utkontraktering håndteres i hovedsak ved kontinuerlig oppfølging av eksterne samarbeidspartnere. I utgangspunktet er det tanken at den operasjonelle risikoen knyttet til drift av selskapets egenutviklede systemer håndteres ved at de uten unntak driftes av eksterne, profesjonelle driftspartnere. Egenutviklingen av systemer betyr i likhet med utkontraktering også utfordringer mht. nøkkelpersoner. Egenutviklingen innebærer imidlertid også at ya Bank har søkt å etablere eget IT miljø som eier og utvikler selskapets WEB-løsninger og selskapets kundebehandlersystem. Et eget IT-miljø innebærer etter vår mening at risikoen ved utkontrakteringen til for eksempel SDC er betydelig redusert, i og med at kompetansenivået på IT-siden er vesentlig større hos oss enn hos banker på tilsvarende størrelse. ya Holding har videre kjøpt aksjemajoriteten i MetaTech som har levert ya Banks kredittkortsystem og som utvikler kjernesystemer for andre banker. ya Bank har etablert og vil styrke egen kompetanse på områdene prosjektstyring, kostnadskontroll og sikkerhet. Svindel og misligheter Når det gjelder svindel og misligheter fra kunders side har ya Bank som policy at alle forsøk og konkrete saker umiddelbart skal politianmeldes. ya Bank har i verksatt en rekke forebyggende og kontrollerende tiltak for å redusere risikoen for svindel og misligheter blant egne medarbeidere og kunder. Personalrisiko ya Bank har allerede en størrelse og en historie (rutiner og kompetanse) som gjør at uansett hvilken medarbeider som skulle velge å slutte, så vil ya Bank fortsatte å fungere som før. Dersom hele avdelinger slutter samtidig vil det oppstå et midlertidig problem som måtte løses med innleid konsulenthjelp. Risikoen søkes håndtert ved å være en attraktiv arbeidsplass gjennom bl.a.: - markedsmessig lønn - intern kompetanseutvikling (kurs, videreutdanning etc.) - godt arbeidsmiljø (gjennomføring av klimaundersøkelse Q2 2008) - følger Sentralavtale mellom FA og Finansforbundet for alle ansatte - inngått Bedriftsavtale Risikoen vil avta med konsernets vekst. 20

Basel II - Pilar 3 - Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009

Basel II - Pilar 3 - Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 - Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 ya Bank konsernet: ya Holding ASA (org.nr. 987778490) ya Bank AS (org.nr. 989932667) MetaTech AS (org.nr. 857807812) Adresse: Adresse:

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, 12.04.2016 Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ).

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Finansiell informasjon om ya konsernet 2013 (pilar 3)

Finansiell informasjon om ya konsernet 2013 (pilar 3) Finansiell informasjon om ya konsernet 2013 (pilar 3) Virksomhet: ya Holding ASA (org. Nr. 987 778 490) ya Bank AS (org. Nr. 989 932 667) ya MetaTech AS (org. Nr. 857 807 812) Adresse: Fridtjof Nansensvei

Detaljer

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014).

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Side 1 av 9 PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2015 Cathrine Dalen Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV...

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar

Redegjørelse i henhold til Pilar RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2009

Rapport for 3. kvartal 2009 Rapport for 3. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde også i 3. kvartal 2009 et overskudd etter tapsavsetninger. Grunnlaget for det

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper... 2

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2015 Styremøte 23.05.2016 sak 38/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppdatert pr

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppdatert pr PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Oppdatert pr. 30.06.2009 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2011 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.850 mill. som er en økning på kr. 65 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer