Basel II - Pilar 3. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basel II - Pilar 3. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2008"

Transkript

1 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2008 ya Bank konsernet: ya Holding ASA (org.nr ) ya Bank AS (org.nr ) ya Personforsikring AS (org.nr ) Metatech AS (org.nr ) Adresse: Adresse: Fridtjof Nansensvei 19, 0369 Oslo Kontaktperson: Lars Gjerstad Mailadresse: Telefonnr.: Dato:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Kapitalregelverket BASEL II Konsernforhold og konsolidering Ansvarlig kapital og kapitalkrav Konsern ya Holding ya Bank Styring og kontroll av risiko Generelt om styring og kontroll Risiko- og sårbarhetsanalyse Innledning Kredittrisiko Renterisiko Øvrig markedsrisiko Operasjonell risiko Likviditets- og fundingrisiko Endring i regulatoriske forhold og rammebetingelser Forretningsrisiko

3 1. Innledning Kapitaldekningsregelverket stiller krav til offentliggjøring av informasjon om risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Dette dokumentet oppfyller ya konsernets informasjonsplikt etter regelverket. Dokumentet oppdateres årlig og publiseres samtidig med bankens årsrapport. Oppdatert informasjon om kapitaldekning offentliggjøres i konsernets kvartalsrapporter. Alle beløp i dokument er angitt i NOK med mindre annet er spesifisert. 2. Kapitalregelverket BASEL II Det gjeldende kapitalregelverket trådte i kraft 1. januar 2007, med en overgangsordning som gjorde det mulig for den enkelte bank å utsette implementering av regelverket til 1. januar ya konsernet har benyttet overgangsordningen og beregnet derfor kapitaldekning etter BASEL II regelverket fra og med Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: mer risikosensitivt kapitalkrav bedre risikostyring og kontroll tettere tilsyn mer informasjon til markedet Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar 1: minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kompleksitet Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Standard- Standard- Basis metode metode metode Grunnleggende Internmodell- Sjablong- internratingmetodmetodmetode Avansert Avansert internrating- metode metode Prinsipper for god styring og godt tilsyn Kvalifiseringskrav Andre forhold Pilar 3: Markedsdisiplin Krav til offentliggjøring av finansiell informasjon Krav avhengig av metodevalg 3

4 Pilar 1 omfatter det regulatoriske minimumskravet til kapitaldekning. Det samlede bergningsgrunnlaget er summen av bergningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. ya-konsernet benytter følgende metoder ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget. Kredittrisiko: Markedsrisiko: Operasjonell risiko: Standardmetoden Standardmetoden Basismetoden Pilar 2 omfatter kravene til bankenes egen prosess for vurdering av risiko og nødvendig kapital. Pilar 2 gir i tillegg retningslinjer for myndighetenes vurderingsprosess. Pilar 3 omfatter kravene til offentliggjøring av informasjon. Pilar 3 kravene gjør det mulig for markedet å bedre vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering, samt styring og kontroll. 3. Konsernforhold og konsolidering Konsernet består av ya Holding ASA, ya Bank AS, ya Pensjonsforsikring AS og MetaTech AS. ya Holding ASA, ya Bank AS og ya Pensjonsforsikring AS er gitt konsesjon til å drive henholdsvis blandet finanskonsern, forretningsbank og skadeforsikringsselskap. Selskaper som er fullt konsolidert Datterselskap Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Stemmerett Konsolideringsprinsipp ya Bank AS % 100 % Oppkjøpsmetoden ya Personforsikring AS % 100 % Oppkjøpsmetoden Metatech AS % 51 % Oppkjøpsmetoden Det benyttes samme konsolideringsprinsipper i kapitaldekning som i regnskapet. ya Holdings eneste oppgave er å være passiv eier av 100 % av aksjene i ya Bank og ya Pensjonsforsikring. Selskapet har ingen ansatte. Holdingselskapet eier også 51 % av aksjene i IT selskapet MetaTech. ya Bank tilbyr enkle bankprodukter i form av sparekonto/brukskonto, standard utlånsprodukter og kredittkort. Banken har ved utgangen av 2008 ca innlåns- og utlånskunder, og en forvaltningskapital på ca. 1,3 MRD. Banken har totalt 32 årsverk, fordelt på hovedkontoret i Oslo og avdelingskontoret i Trondheim. ya Bank er det eneste selskapet innen konsernet med betydelig drift. ya Pensjonsforsikrings portefølje ble overført til Vital Forsikring ASA f.o.m. 1. oktober Selskapet har pr. 31. desember 2008 ingen forsikringsrisiko, og har ikke lenger konsesjon som forsikringsselskap. Selskapet skal fusjoneres inn i ya Holding i løpet av 1. kvartal Verdiene vil deretter overføres til ya Bank gjennom en rettet emisjon fra bankens eier ya Holding. Hensikten med transaksjonen er å styrke egenkapitalen i banken. 4

5 ya Personforsikring er ikke underlagt kapitaldekningsregelverket på selskapsnivå, da selskapet ikke har konsesjon, og omtales derfor kun som en del av konsernet. MetaTech utvikler IT-løsninger til interessekontorer og mindre banker. Selskapet leverer blant annet systemet for håndtering av kredittkort til ya Bank. MetaTech er ikke en finansinstitusjon, og konsolideres inn i konsernet som følge av ya Holdings eierandel på 51 %. Selskapet er ikke underlagt kapitaldekningsregelverket på selskapsnivå. 4. Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4.1 Konsern Ansvarlig kapital Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % av beregningsgrunnlaget for ya Bank, og 8 % for ya Holding, ya Personforsikring og Metatech. Innskudd egenkapital består av aksjekapital og overkursfond. Det foreligger ingen begrensinger i overføring av kapital i konsernet utover enn de begrensinger som følger av lover og forskrifter. Beregningen viser at konsernet har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav. Kapitaldekning Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Minoritetsinteresser Kjernekapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Tilleggskapital 0 0 Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 16,8 % 21,0 % Kapitaldekning (%) 16,8 % 21,0 % 5

6 4.1.2 Kapitalkrav Konsernet benytter standardmetoden for å beregne kreditt- og markedsrisiko, og basismetoden for å bergene operasjonell risiko. Eksponeringskategori Kapitalkrav Stater 0 Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Sum Operasjonell risiko Sum ya Holding Ansvarlig kapital Kravet til kapitaldekning er 8 % for ya Holding. Beregningen viser at ya Holding har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav. Kapitaldekning Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Kjernekapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Tilleggskapital 0 0 Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 101,0 % 101,2 % Kapitaldekning (%) 101,0 % 101,2 % 6

7 4.2.2 Kapitalkrav ya Holding benytter standardmetoden for å beregne kreditt- og markedsrisiko, og basismetoden for å bergene operasjonell risiko. Eksponeringskategori Kapitalkrav Institusjoner 75 Foretak Øvrige engasjementer 13 Sum Operasjonell risiko 128 Sum ya Bank Ansvarlig kapital Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % av beregningsgrunnlaget for ya Bank. Beregningen viser at banken har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav. ya Bank vil bli tilført de verdier som pr er bokført i ya Personforsikring i løpet av første kvartal Det betyr at ya Banks kapitaldekning da vil bli tilnærmet lik konsernets. Kapitaldekning Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Kjernekapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Tilleggskapital 0 0 Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 11,8 % 15,6 % Kapitaldekning (%) 11,8 % 15,6 % 7

8 4.3.2 Kapitalkrav ya Bank benytter standardmetoden for å beregne kreditt- og markedsrisiko, og basismetoden for å bergene operasjonell risiko. Eksponeringskategori Kapitalkrav Stater 0 Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Sum Operasjonell risiko Sum Styring og kontroll av risiko ya Holding har ingen ansatte og ingen drift. Selskapets formåler er kun å være en passiv eier av datterselskapene ya Bank, MetaTech og ya Personforsikring. ya Personforsikring har ved utløpet av året ingen forsikringsrisiko, og selskapets eiendeler består av bankinnskudd, sertifikater og en obligasjon. Selskapet skal fusjoneres med ya Holding i løpet av 1. kvartal All styring og kontroll av risiko i konsernet retter seg dermed i praksis mot ya Bank, som er det eneste datterselskapet i konsernet med konsesjon som finansinstitusjon. 5.1 Generelt om styring og kontroll Styring og kontroll av risiko i konsernet består av flere hovedelementer. De viktigste er: Overordnede hovedmål og kapitalstrategi styrets retningslinjer internkontroll ICAAP rapportering I første kvartal arbeider ledelsen med implementering og forankring av vedtatte strategier og budsjetter. ICAAP utarbeides også i første kvartal, basert på styrets vedtatte strategi og budsjetter. 8

9 I andre kvartal revideres hovedelementene i strategi og budsjett. Markedet er i rask endring og det kan være viktig å fange opp forhold som er av strategisk karakter. I tredje kvartal starter konsernets strategi og budsjettarbeid. Videre gjennomføres konsernets internkontroll. I fjerde kvartal vedtar styret strategi og budsjett. I prosessen med strategi og budsjett involveres ulike nivå i organisasjonen for å få en bred diskusjon om veivalg, samtidig som vurderinger og beslutninger forankres Overordnede hovedmål I konsernets strategi fremgår det at konsernet primært vil operere i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Styret har derigjennom foretatt et aktivt valg av risikoprofil i utlånsporteføljen. Fundamentet i konsernets risikostyring er å ha: klar organisasjonsstruktur klar ansvarsfordeling klare og hensiktsmessige styrings- og kontrollordninger hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å identifisere, styre, overvåke og rapportere risiko institusjonen er, eller kan bli, eksponert for konsernets styrings- og kontrollsystemer skal stå i forhold til risikoeksponeringen i institusjonen Kapitalstrategi Hensikten med kapitalstyringen i konsernet er å sikre at egenkapitalen i konsernet står i forhold til risikonivået i virksomhet som drives. Konsernet har som soliditetsmål at egenkapitalen skal være stor nok til å tilfredsstille de krav som stilles i lover og forskrifter. ya Bank er som nystartet bank pålagt av Kredittilsynet å ha en kapitaldekning på 10 %. Egenkapitalen skal samtidig være stor nok til å sikre stabil og god drift for banken over tid, også i nedgangstider. Det er et uttalt mål fra styret at konsernet skal drives på en slik måte at mer egenkapital ikke må hentes inn. Operativ drift i banken tilpasses slik at dette målet kan bli innfridd. Strategien er at banken skal levere positive resultater som styrker bankens ansvarlige kapital før det blir aktuelt å måtte hente inn mer kapital. Det er ingen fast utbyttestrategi fra styrets side. Styret vil ta stilling til utbetaling av eventuelt utbytte når banken leverer positive resultater, og kommer i en posisjon der utbytte kan bli aktuelt. Styrets holdning p.t. er å holde tilbake kapital i konsernet for å styrke bankens kapitalsituasjon Styrets retningslinjer Styrets vedtatte strategi og ulike retningslinjer definerer hvordan konsernet skal forholde seg til risiko, og hvordan styring og kontroll av virksomheten i ya Bank skal skje. Hovedelementene i strategi- og retningslinjer kommuniseres ut til bankens ansatte gjennom allmøter. 9

10 For alle vesentlige risikoområder i konsernet foreligger det dokumenterte mål og rammer gjennom egne rutiner. Disse rutinene gjøres tilgjengelig for bankens ansatte via arbeidsmøter, og er siden tilgjengelig via bankens intranett. Styret vurderer at en god internkontroll og risikostyring er viktig for at konsernet skal nå sine mål. I en markedssituasjon med lav vekst og lavere marginer blir det å styre og prise risiko viktigere enn tidligere. Styrets risikotoleranse kan oppsummeres slik, basert på styrets retningslinjer; Risikotype Risikotoleranse Kommentar Kredittrisiko Høy Banken driver i høyrisikosegment; forbrukslån og kredittkort Operasjonell risiko Lav God internkontroll viktig i bank: sårbar som ny aktør omdømmerisiko Markedsrisiko Lav Strenge plasseringsregler Likviditetsrisiko Lav Svært høy likviditetsbuffer Internkontroll Internkontroll i konsernet skal utføres i henhold til forskrift om internkontroll. Plan for internkontrollarbeidet legges frem for styret til behandling og godkjennelse. Internkontrollen skal utføres og dokumentere på en slik måte at revisor kan bygge sitt arbeide på dette materialet. Oppdages det gjennom internkontrollen forhold som er av vesentlig betydning for konsernet, eller er av ekstraordinær art, blir dette straks rapporteres til administrerende direktør og deretter styret. Informasjons- og rapporteringsplikten skal ivaretas ved en oversiktlig og systematisk dokumentasjon av utførte kontroller. Det skal utarbeides en rapport om internkontrollarbeidet (ledelsesrapportering) i tredje kvartal som skal gjennomgås av revisor, og deretter behandles av styret. For å understøtte gjennomføringen av kravene til overordnet styring og kontroll har konsernet benyttet seg av CEBS (Commitee of European Banking Supervisors) sett med prinsipper for s.k. Internal governance. Prinsippene handler om styrets ansvar for fastsettelse av konsernets risikoprofil, godkjennelse av organiseringen av virksomheten, tildeling av ansvarsområder og myndighet, krav til rapporteringslinjer og informasjon og organiseringen av risikostyringen/internkontrollen. Prinsippene skal, med bakgrunn i ICAAP-vurderingen, danne grunnlaget for konsernets internkontroll. 10

11 5.2.3 ICAAP Hensikten med ICAAP er å sikre at egenkapitalen i konsernet står i forhold til risikonivået i virksomhet som drives. Dokumentet skal også gi oversikt over metoder og kontroller selskapene bruker for å styre risiko. Det er også et mål å beskrive langsiktige strategiske og markedsmessige forhold som kan legge føringer på behovet for egenkapital. ICAAP er basert på vedtatte strategier og budsjetter for kommende tre-årsperiode. Konsernets samlede kapitalbehov er basert på en konsolidering av kapitalbehovet i de enkelte konsernselskapene, basert på hvert selskaps risikoeksponering. Hele ledergruppen i banken er involvert i ICAAP. ICAAP behandles i bankens ledergruppe og styret i ya Holding og ya Bank før oversendelse til Kredittilsynet. Gjennomføringen av ICAAP har bidratt til utvikling og bedret forståelse for risiko og styring i konsernet. På sikt er det meningen å integrere den løpende internkontroll med ICAAP-prosessen i konsernet. Konsernets prosesser med hensyn til risiko- og kapitalstyring er i løpende utvikling, og forbedringer og utvikling av nye arbeidsmetoder etc. pågår kontinuerlig Rapportering Styret behandler i hvert styremøte måneds- og kvartalsrapporter. Rapportene gir god innsikt i bankens økonomiske situasjon og risikoeksponering, herunder kredittrisiko og likviditetsrisiko. Rapporteringens omfang utvides i forbindelse med gjennomgang av kvartalsregnskapene. Alle månedsrapporter behandles av bankens ledergruppe, og blir også sendt til samtlige av bankens ansatte. Måneds- og kvartalsrapporter gjennomgås i allmøter. 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse 6.1 Innledning Konsernet har, gjennom sin interne kontroll og -prosesser (herunder ICAAP), funnet og definert følgende risikoer som vesentlige: Kredittrisiko Operasjonell risiko Renterisiko Øvrig markedsrisiko Likviditets- og fundingrisiko Endring i regulatoriske forhold og rammebetingelser Forretningsrisiko 11

12 Konsernet har ikke følgende risikoer: Risiko knyttet til pensjonsforpliktelser selskapet har kun innskuddsbaserte forpliktelser Valutarisiko all aktivitet foregår i NOK Risiko forbundet med verdipapirisering ikke i vårt konsept Eiendomsprisingrisiko eier ingen eiendommer Markedsrisiko i handelsporteføljen - obligasjonene i bankens balanse er av langsiktig karakter, og ikke en del av handelsporteføljen. Obligasjonene er inkludert under kredittrisiko. Følgende momenter vil behandles for hvert enkelt risikoområde: 1. Definisjon 2. Situasjon 3. Håndtering 4. Viktighet 6.2 Kredittrisiko Definisjon Konsernet definerer kredittrisiko som risikoen for tap knyttet til utlån til kunder Situasjon I selskapets strategi fremgår det at konsernet (ya Bank) primært vil operere i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Styret har derigjennom foretatt et aktivt valg av risikoprofil i utlånsporteføljen. Risikoprofilen i porteføljen er beskrevet som den kredittrisiko, og de forventede tap, som maksimerer bankens lønnsomhet. Banken benytter en egenutviklet scoremodell i kredittvurderingsprosessen. Alle kunder klassifiseres i risikoklasser med basis i kundens faktiske risikoprofil. Kunder med for høy risiko avslås. Konsernet har kun obligasjoner med investeringsgrad bedre enn BBB-. ya Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og beløpsmessig Håndtering Håndteringen av kredittrisikoen i konsernet er regulert i Styrets retningslinjer for kredittgivning i ya Bank (kredittpolicy) som gir overordnede retningslinjer for bankens kredittgivning og dermed håndtering av kredittrisiko. Styrets retningslinjer for kredittgivning er førende for de mer operative dokumentene og modellene som banken benytter seg av, herunder bankens rutiner. Scoringmodell og risikoklassifiseringssystem Ved prising av risiko har ya Bank lagt opp til en gradering av lånekundene på basis av deres score i WEB-portalen. Når det søkes om lån (og for den saks skyld andre produkter) svarer 12

13 søkerne på spørsmål angående økonomisk status mv. Dette verifiseres ved hjelp av kopi av lønnsslipp og likningsattest. Kombinasjonen av kundeinformasjon og opplysninger hentet fra Lindroff danner grunnlag for bankens kredittscore, som også angir søkerens sannsynlighet for mislighold. Risikoklassifiseringen av søkerne er inndelt i 10 kategorier etter intervaller for kredittscore. Risikoklasse avgjør hvilken rente kunden blir tilbudt. Risikoklasse, pantsikkerhet, rentenivå og lånebeløp viser en samlet risikoprofil på porteføljen. ya Bank har i siste halvdel 2008 klassifisert søkerne på bakgrunn av bankens eget erfaringsmateriale. Den nye risikoklassifiseringen er basert på scorekort utarbeidet med data fra bankens egne kunder. Banken har søkt å redusere risikoen knyttet til scoremodellen ved å benytte eksterne eksperter ved utvikling av modellen. Kredittveiledning For de saker som går til manuell behandling, har banken utarbeidet en kredittveiledning som bygger på Styrets retningslinjer for kredittgivning i ya Bank (kredittpolicy) og de vurderinger som synes fornuftige ut fra en analyse av tapssaker. Fullmaktssystem I tråd med styrets retningslinjer for kredittgivning i ya Bank, er det utarbeidet et fullmaktssystem som styrer bankens kredittrisiko ved å ta høyde for individuelle forskjeller blant bankens fullmaktshavere ut fra erfaringsgrunnlag og for å styre kredittgivningen generelt. Dette fullmaktssystemet vil styre den operasjonelle risikoen og indirekte den kredittmessige risikoen. Rutiner og prosedyrer Presise rutiner og prosedyrer er avgjørende for en god styring av kredittrisikoen. ya Bank har utarbeidet detaljerte rutiner og prosedyrer for hver operasjon som innebærer noen form for risiko. Disse er gjenstand for stadig revidering og tilpassning, og kontinuerlig trening av ansatte vil sikre etterlevelse av disse rutinene og prosedyrene. Internkontroll I henhold til Styrets retningslinjer for internkontroll i ya Bank og Forsikring er det utarbeidet rutiner for internkontroll som skal sikre nødvendig kontroll av bankens etterlevelse av vedtatte retningslinjer for styring av kredittrisikoen. Mislighold og inkasso Som en del av oppfølgingen og styringen av bankens kredittrisiko, inngår også en strukturert og korrekt oppfølging av bankens misligholdte engasjementer. ya Bank samarbeider med Kredinor om inndrivelse av alle utestående fordringer for en mest mulig effektiv drift av dette. I tillegg foreligger det klare rutiner og retningslinjer for de ansatte i avdelingen for mislighold. Avdelingen for kreditt og analyse ble slått sammen med avdeling for mislighold i 2008, noe som vil styrke informasjons- og erfaringsflyten mellom disse to avdelingene. Målet er at 13

14 erfaringer som akkumuleres i avdeling for mislighold i større grad aktivt benyttes når nye scorekort, regler og retningslinjer for kredittvurderinger utarbeides. Risikorapportering og målesystemer ya Banks avdeling for kreditt og analyse følger opp og analyserer kredittrisikoen i banken, gjennom porteføljeanalyser og analyser av misligholdssituasjonen. Styret mottar månedlige, faste rapporter fra kreditt- og analyseavdelingen Viktighet Kredittrisiko er konsernets største risiko, men samtidig viktigste inntektskilde. En korrekt balansert kredittrisiko med god styring og oppfølging er helt avgjørende for bankens økonomiske situasjon og eksistens Generelt om kredittrisiko Følgende definisjoner, og metodikk, er lagt til grunn i konsernets regnskap: Tapsutsatte lån Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. Mislighold Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 45 dager etter forfall, eller når overtrekk på innskuddskonti og ramme kreditter ikke er dekket innen 45 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Alle misligholdte lån blir nedskrevet. Konstaterte tap Tap regnes som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet eller at engasjementet ut fra andre forhold vurderes som tapt av banken. Individuelle nedskrivninger på utlån Dette er avsetninger til dekning av påregnelige tap på engasjementer som er identifisert som misligholdt på balansedagen. Konsernet gjør individuelle nedskrivning av alle typer lån, med unntak av kontokreditt, når lånet er misligholdt. Individuelle nedskrivinger på utlån beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm neddiskontert med effektiv rente. Nedskrivninger av grupper på utlån Nedskrivninger av grupper på utlån skal dekke tap som ut fra forhold, som foreligger på balansedagen, må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder. Gruppenedskrivinger på utlån beregnes som differansen mellom balanseført verdi for hele gruppen med mislighold og nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm for samme gruppe, neddiskontert med effektiv rente. 14

15 Konsernet gjør kun gruppenedskrivning på misligholdte kontokreditter, da regelverket spesifiserer at det skal ikke gjøres gruppenedskrivning på engasjement som er vurdert individuelt. Samlet engasjementsbeløp etter nedskrivning Tabellen nedenfor viser samlet utlån og nedskrivning for konsernet oppdelt på engasjementstyper. Kategori Eksponering Nedskrivning Netto eksponering Utlån til kunder Garantier Ubenyttet kreditt Sum Konsernet rapporterer pilar 3 tall under kapitalregelverket fra og med 2008, og derfor presenteres ikke gjennomsnittstall i Gjennomsnittstall vil bli presentert i neste års rapport. Engasjementsbeløp etter bransje Konsernet henveder seg kun til privatpersoner, og er ikke eksponert for næringslivslån. Samlet engasjement fordelt på geografiske områder Tabellen nedenfor viser samlet utlån og nedskrivning fordelt på geografiske områder. Område Utlån Misligholdte engasjement Engasjement som er nedskrevet Nedskrivning Nordland, Troms og Finnmark Oslo og Akershus Norge for øvrig Sum Norge Utland Samlet engasjementsbeløp etter gjenstående løpetid Tabellen nedenfor viser samlet engasjementsbeløp etter gjenstående løpetid. Eksponeringskategori 0-1 mdr 1-3 mdr 3 mdr - 1 år 1-5 år Over 5 år Total Utlån til kunder Garantier Ubenyttet kreditt Sum

16 Samlet nedskrivning av engasjement Tabellen nedenfor viser utvikling i nedskrivning på individuell- og gruppenivå for Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Periodens konstanterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Gruppevise nedskrivninger /- Periodens endring Nedskrivning på grupper Sum individuell nedskrivning og gruppe nedskrivning på utlån Tap i resultatet Tabellen nedenfor viser elementene i resultatført tap i regnskapet pr Kostnadsførte konstanterte tap Nye individuelle nedskrivninger Sum nye individuelle nedskrivninger Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivinger Tilbakeføring av tidligere konstanterte tap Endring i gruppenedskrivninger på utlån Sum tap på utlån, garantier

17 6.2.5 Sikkerheter - pant Konsernets hovedtyper av pant er: panterett i fast eiendom panterett i registret andel i borettslag salgspant i motorvogn øvrig pant Pr tilbys ikke boliglån. Tabellen nedenfor viser samlet utlån og andelen som er sikret med pant. Det er kun pant i fast eiendom og borettslag som påvirker kapitalkravet. Kategori Eksponering Lån med sikkerhet i pant Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Sum Sikkerheter verdivurdering og sikkerhet En takst fra uavhengig takstmann, eller meglers verdivurdering, er godkjent som verdivurdering av en boligeiendom under forutsetning at gitte krav er oppfylt. Lån skal være sikret med 1. eller 2. prioritet i hovedpantet. Total belåning på pantet (ene) må ikke overstige 100 % av markedsverdi. Lån skal være sikret i hele eiendomsenheten. Ideelle andeler av en eiendomsenhet er ikke et godkjent panteobjekt for lån. Det er kun boligeiendommer beliggende i Norge som kan tjene som sikkerhet for lån. Panteobjektet (ene) må være eiet av enten låntager (e) eller foreldre til låntaker (e) Ratingbyråer Konsernet benytter ikke ratingbyråer ved beregning av kapitalkravet. 6.3 Renterisiko Definisjon Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter Situasjon Engasjement med renterisiko ya Bank har følgende poster i regnskapet har renterisiko: utlån til kunder plassering i andre banker plassering i sertifikater og obligasjoner innskudd fra kunder 17

18 Renterisikoegenskaper Utlån til, og innskudd fra, kunder har kun flytende rente betingelser. Som følge av lovbestemt varslingsfrist vil det i praksis være en varslingsperiode på to uker for innskudd og 6 uker for utlån når renten endres i kundens disfavør. Sertifikat- og obligasjonsporteføljen har begrenset renterisiko da alle obligasjoner er FRN er og sertifikater kjøpes med kort horisont. Innskudd i andre banker skjer til flytende rentebetingelser. Måling av renterisiko Beregning av renterisiko måles ved den årlige ICAAP utarbeidelsen. Størrelsen på renterisikoen ble i 2008 vurdert til 0,7 MNOK Håndtering ya Bank posisjonerer seg i forhold til sine konkurrenter og nivået på markedsrenten. Risikorapportering og målesystemer ya Banks markedssjef analyserer og følger opp utviklingen i rentemarkedet og hos konkurrenter. Ledergruppen har jevnlig rentemøter der banken posisjonerer seg i markedet, i forhold til likviditets- og lønnsomhetsstyring. Frekvensen på rentemøtene avhenger av markedsutviklingen Viktighet Renterisiko ansees å ha en lav viktighet sett i forhold til det totale risikobildet til ya Bank. 6.4 Øvrig markedsrisiko Definisjon Risiko knyttet til endring i obligasjoners kredittspread Situasjon Konsernet hadde plassert 209 MNOK i sertifikater og obligasjoner ved årsskifte. Konsernets sertifikater inngår i handelsporteføljen, konsernet har ingen realiserte tap i 2008 på verdipapirer. Konsernets obligasjoner er av langsiktig karakter og inngår ikke i handelsporteføljen. Alle obligasjonene er av typen FRN. Tabellen nedenfor viser verdivurdering av konsernets obligasjoner ved årsskifte. Risikovekt Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/(tap) Obligjasjoner 20 % Obligjasjoner 100 % Sum Håndtering Balanseverdien på obligasjonene blir vurdert til laveste verdis prinsipp, og endring i verdi bokføres månedlig. 18

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012 PILAR III Time Sparebank 31.12.2012 Versjon 05.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5 2.3

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

PILAR III DOKUMENT 2012

PILAR III DOKUMENT 2012 PILAR III DOKUMENT 2012 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene Basel II... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravsforskriften... 3 2 Konsolidering... 4 3 av risiko i Sunndal Sparebank... 5 3.1 Ansvar

Detaljer

Offentliggjøring av sentral informasjon

Offentliggjøring av sentral informasjon Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral informasjon Sandnes Sparebank 2009 Innhold Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 5 Pilar II: Vurdering av samlet kapitalbehov og oppfølging fra tilsynsmyndigheter

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 SPAREBANKEN TELEMARK... 3 3 FORMÅL MED RISIKO OG KAPITALSTYRING I SPAREBANKEN TELEMARK...

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer