31. august Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31. august 2011. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS"

Transkript

1 31. august 2011 Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS

2

3 Innhold 5 Forord Aase Aa. Lundgaard 7 Åpenhetsrapport 8 Deloittes kvalitetssystem 19 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger 26 Klientliste 27 Regnskapsopplysninger 28 Partneroversikt 30 Erklæring fra styret Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 3

4 Rapporten skal sikre åpenhet og innsyn i revisjonsvirksomheten, og opplysningsplikten gjelder forhold av betydning for sikring av s uavhengighet og kvaliteten på revisjonen av foretak av allmenn interesse

5 Forord Aase Aa. Lundgaard Deloitte har som mål å være ledende i utførelse av profesjonelle tjenester og være den foretrukne leverandør for foretak av allmenn interesse og andre betydelige virksomheter. Det vil vi oppnå ved utnyttelse av vår samlede kompetanse, gjennom forpliktende samarbeid med våre klienter og ved å sørge for høy kvalitet i utførelsen av tjenestene. Åpenhetsrapporten har til hensikt å vise Deloittes og den enkelte s og medarbeiders forpliktende holdning til kvalitet og å gi innsikt i de systemer og rutiner vi har etablert for å ha kontroll med kvaliteten i alle ledd. Beskrivelsen er avgrenset til kvalitetssikringen av Deloittes profesjonsutøvelse som, og Åpenhetsrapporten skal bidra til å styrke tilliten til den finansielle rapportering for foretak av allmenn interesse og andre foretak Deloitte er for. Våre oppdragsgivere kan derfor ha tillit til at de samme krav til kvalitet og den etablerte interne kontroll i Deloitte, gjelder for ethvert klientforhold og for tjenester av enhver art Etter å ha vært leder av forretningsområdet Audit & Advisory i flere år, tiltrådte jeg den 1. juni 2011 stillingen som daglig leder av Deloitte. Jeg vil også fremover sørge for en videreføring av et kvalitetssystem som vil sikre overholdelse av profesjonsregler, oppfylle krav og forventninger til kvalitet og lette tilsyn med virksomheten. Deloittes kvalitetssystem omfatter imidlertid alle deler av vår virksomhet. Våre oppdragsgivere kan derfor ha tillit til at de samme krav til kvalitet og den etablerte interne kontroll i Deloitte, gjelder for ethvert klientforhold og for tjenester av enhver art. Deloittes kvalitetssystem dekker risikoen for manglende etterlevelse av lover og regler og for svikt i overholdelse av kvalitetskrav - forhold som kan svekke vårt omdømme. Målsettingen vår strekker seg imidlertid lenger. Med riktig bruk av solid kompetanse og hensiktsmessige metoder, personlig engasjement, løsningsorientering og god kommunikasjon, skal vi med støtte i et robust kvalitetssystem bevare og forsterke vårt omdømme. Våre klienter skal ha trygghet for at det å benytte Deloitte, bidrar til å skape tillit i markedet, overfor tilsynsmyndigheter og andre interessenter. I våre kontinuerlige bestrebelser på å levere tjenester av høyeste kvalitet og yte service som tilfører verdi til klientene, er vi takknemlig for tilbakemeldinger om vår profesjonsutøvelse. Det gir oss mulighet for å styrke vårt omdømme til beste for våre klienter og markedet. Aase Aa. Lundgaard Daglig leder Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 5

6 6

7 Åpenhetsrapport I lov om revisjon og er er det inntatt bestemmelse om at for foretak av allmenn interesse skal avgi en Åpenhetsrapport. Foretak av allmenn interesse er i loven definert som foretak med noterte verdipapirer, banker og andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper. Foretakets redegjørelse og Deloittes åpenhetsrapport, vil sammen styrke tilliten til den finansielle rapportering for foretak med noterte verdipapirer Loven inneholder detaljerte regler om innholdet i Åpenhetsrapporten. Rapporten skal sikre åpenhet og innsyn i revisjonsvirksomheten, og opplysningsplikten gjelder forhold av betydning for sikring av s uavhengighet og kvaliteten på revisjonen av foretak av allmenn interesse. Nye bestemmelser i loven er en gjennomføring av EUs revisjonsdirektiv, og Åpenhetsrapporten er en del av harmoniseringstiltakene innen EU. Den årlige Åpenhetsrapporten skal gjøres tilgjengelig senest tre måneder etter regnskapsårets slutt. Åpenhetsrapporten dekker primært revisjonsvirksomheten i selskapet. Som følge av enhetlig eierstyring og selskapsledelse av forretningsområdene og foretakene i Deloitte gruppen, benyttes Deloitte som fellesnavn når det ikke gis forretningsområde- eller selskapsspesifikke opplysninger. Åpenhetsrapporten for Deloitte AS dekker regnskapsåret 1. juni mai Åpenhetsrapporten kan sammenlignes med regnskapslovens krav til foretak med noterte verdipapirer om årlig Redegjørelse om foretaksstyring, herunder beskrivelse av den interne kontroll vedrørende den finansielle rapportering. Kravet om redegjørelse bidrar til økt fokus på den interne kontroll. Formålet med redegjørelsen er å styrke tilliten til den finansielle rapportering. Deloitte mener Åpenhetsrapporten har det samme formål, og vi vil i det følgende gi en overordnet beskrivelse av Deloittes kvalitetssystem. Målsettingen er at investorer, selskapsledelse, Revisjonsutvalg, tilsynsmyndigheter og andre interessenter, skal få innsyn i våre kontinuerlige anstrengelser for å sikre uavhengigheten som og forsterke kvaliteten i revisjonen. Tillit til den revisjon Deloitte utfører som uavhengig, vil bidra til å styrke tilliten til den finansielle rapportering. På tilsvarende måte som beskrivelsen av den interne kontroll i Redegjørelse om foretaksstyring, er avgrenset til den finansielle rapportering, er Åpenhetsrapporten avgrenset til kvalitetssikringen av Deloittes profesjonsutøvelse som. Foretakets redegjørelse og Deloittes åpenhetsrapport, vil sammen styrke tilliten til den finansielle rapportering for foretak med noterte verdipapirer. Opplysningene i Åpenhetsrapporten er søkt tilpasset formålet. For å lette innsyn har vi valgt å gjengi lovgrunnlaget for opplysningene og den betydning det har for vurdering av s uavhengighet og kvaliteten på revisjonen. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 7

8 Tax & Legal Consulting Financial Advisory Deloittes kvalitetssystem Etterlevelse Kvalitet Uavhengighet Organisasjon og styring Deloitte policy og retningslinjer Audit policy og retningslinjer Oppdragsrelaterte krav Intern kontroll og overvåking Audit & Advisory Ekstern kvalitetskontroll Revisorloven bestemmer at revisjonsselskap skal etablere forsvarlige systemer for intern kvalitetskontroll av revisjonsvirksomheten. Finanstilsynet fører tilsyn med foretak av allmenn interesse som er banker og andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper. Foretak underlagt tilsyn fra Finanstilsynet må følge kravene i Forskrift om risikostyring og internkontroll. Finanstilsynet fører også tilsyn med s profesjonsutøvelse, men denne forskriften er ikke gjort gjeldende for revisjonsselskapene. Det skyldes at revisjonsselskaper er forpliktet til å etterleve kravene i ISQC 1 den internasjonale standard for Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Standarden for kvalitetskontroll (ISQC 1) fastlegger rammene for revisjonsselskapenes kvalitetssikring av profesjonsutøvelsen som. Målsettingen med kvalitetskontrollstandarden er at revisjonsselskapet etablerer og vedlikeholder et kvalitetskontrollsystem som gir rimelig sikkerhet for at a) Revisjonsselskapet og personalet etterlever faglige standarder og regulatoriske og juridiske krav; og b) Uttalelser som avgis av revisjonsselskapet eller oppdragsansvarlige er er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. For å sikre anvendelse og etterlevelse av relevante krav, krever kvalitetskontrollstandarden at revisjonsselskapets kvalitetskontrollsystem omfatter retningslinjer og rutiner for lederansvar for kvalitetssikring, etikk og uavhengighet, aksept og fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag, personalets kapasitet og kompetanse, gjennomføring av oppdrag og overvåking. Deloitte har i samsvar med lovens krav, etablert et kvalitetssystem som dekker kravene i standarden for kvalitetskontroll (ISQC 1). Den tilsvarende internasjonale kvalitetskontrollstandarden ligger til grunn for de policyer og retningslinjer som Deloitte er forpliktet til å følge som medlem av DTTL - Deloitte Touche Thomatsu Limited. Deloitte har i samsvar med lovens krav, etablert et kvalitetssystem som dekker kravene i standarden for kvalitetskontroll (ISQC 1) Deloittes Kvalitetssystem kan best illustreres med referanse til det anerkjente rammeverket for risikostyring og intern kontroll; COSO ERM. Deloittes Kvalitetssystem utgjør en del av en helhetlig risikostyring av den samlede virksomhet, og beskrivelsen i det følgende dekker Deloittes profesjonsutøvelse som. 8

9 Tax & Legal Consulting Financial Advisory Etterlevelse Kvalitet Uavhengighet Organisasjon og styring Deloitte policy og retningslinjer Audit policy og retningslinjer Oppdragsrelaterte krav Intern kontroll og overvåking Audit & Advisory Ekstern kvalitetskontroll De faktorene i kvalitetssystemet som er gjenstand for kvalitetssikring og kontroll, er etterlevelse, kvalitet og uavhengighet. Det er helt fundamentalt at lover og regler som gjelder for revisjonsvirksomheten, etterleves. Deloitte betrakter imidlertid kvalitet som mer enn etterlevelse av lovkrav og anvendelse av revisjonsstandarder i utførelsen. Kvalitet innebærer derfor mer enn fravær av feil, mangler og svakheter. Kvalitet skal i tillegg gi en opplevelse av samarbeid, etisk adferd og integritet og bety at forventninger innfris. På tilsvarende måte legger Deloitte vekt på at s uavhengighet ikke bare skal måles som overholdelse av bestemte regler, men at det heller ikke skal kunne reises tvil om vår uavhengighet eller foreligge forhold som er egnet til å svekke tiliten til Deloitte som. Oppnåelse av kvalitet og overholdelse av uavhengighetskrav slik Deloitte bestreber seg på, krever mer enn organisering, rutiner, systemer og prosedyrer. Det handler om personlig adferd og kultur. Gjennom ulike tiltak har Deloitte gjennom flere år lagt betydelig vekt på å skape riktige holdninger, oppfordre til profesjonell adferd og forvente engasjement hos våre medarbeidere. Samtidig understrekes betydningen av et forpliktende samarbeid med, og et godt tillitsforhold til, revisjonsklientene. Oppnåelse av kvalitet og overholdelse av uavhengighetskrav slik Deloitte bestreber seg på, krever mer enn organisering, rutiner, systemer og prosedyrer Kvalitetssvikt i form av feil, mangler og svakheter kan i stor grad forebygges, forhindres eller avdekkes ved organisering, rutiner og systemer. Det gjelder imidlertid først og fremst systematisk kvalitetssvikt. For å ha kontroll på usystematiske feil, mangler og svakheter, som ofte kan få større konsekvenser, er det nødvendig å etablere en solid kvalitets- og tillitskultur. Ikke minst av den grunn er holdningsskapende tiltak en viktig del av kvalitetssikringen i Deloitte. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 9

10 Tax & Legal Consulting Financial Advisory Etterlevelse Kvalitet Uavhengighet Organisasjon og styring Deloitte policy og retningslinjer Audit policy og retningslinjer Oppdragsrelaterte krav Intern kontroll og overvåking Audit & Advisory Ekstern kvalitetskontroll Beskrivelsen av kvalitetssystemet dekker Deloittes profesjonsutøvelse som innen forretningsområdet Audit & Advisory. Det har imidlertid innvirkning også på de andre forretningsområdene i Deloitte, Tax & Legal, Consulting og Financial Advisory. Særlig gjelder det fordi uavhengighetsreglene for har betydning for hvilke personlige og finansielle relasjoner e og medarbeidere kan ha, og hvilke tjenester som kan ytes fra de andre forretningsområdene til revisjonsklienter. Gjennom leveranse av tjenester til andre enn revisjonsklienter, opparbeides betydelig kompetanse og derved også høy attraktivitet ved rekruttering til forretningsområdene. Det gir kjernevirksomheten revisjon (Audit) mulighet for å trekke inn personer fra andre tjeneste- og forretningsområder ved revisjon av områder som krever spesialistkompetanse. Andre tjeneste- og forretningsområder enn Audit bidrar i stor utsterkning med spesialistkompetanse i revisjonen, særlig innenfor IFRS, IT-revisjon, intern kontroll, skatt og avgift, selskapsrett og verdivurdering. Forretningsområdenes virksomhet spiller derved en viktig rolle i kvalitetssikringen av revisjonen. Trygghet for tilstrekkelig kunnskap om s rammevilkår, oppnås ved at det er etablert felles Deloitte policyer og retningslinjer med utgangspunkt i revisjon som kjernevirksomhet, og ved at vilkårene er innarbeidet i de spesifikke prosedyrene for hvert forretningsområde. Sikkerhet for forsvarlig adferd i forhold til s rammevilkår innen andre forretningsområder enn Audit, ivaretas i kvalitetssystemet dels gjennom ansvarlig s forvaltning av klientforholdet og dels gjennom felles overvåkingssystemer. Andre tjeneste- og forretningsområder enn Audit bidrar i stor utsterkning med spesialistkompetanse i revisjonen 10

11 Tax & Legal Consulting Financial Advisory Etterlevelse Kvalitet Uavhengighet Organisasjon og styring Deloitte policy og retningslinjer Audit policy og retningslinjer Oppdragsrelaterte krav Intern kontroll og overvåking Audit & Advisory Ekstern kvalitetskontroll Komponentene i Deloittes Kvalitetssystem består av Organisasjon og styring, Deloitte policy og retningslinjer, Audit policy og retningslinjer, Oppdragsrelaterte krav, Intern kontroll og overvåking og Ekstern kvalitetskontroll. Komponentene beskrives i det følgende. Organisasjon og styring Opplysningene om organisasjon og styring skal vise at revisjonsselskapet har innrettet sin virksomhet i samsvar med lovens bestemmelser. Selskapsstruktur og eierskap Revisorloven inneholder bestemmelser om selskapsform for revisjonsselskaper, styresammensetning og stemmerettsregler. Revisjonsselskaper må være godkjent av Finanstilsynet for å kunne velges som. Åpenhetsrapporten gjør at også andre får innsyn i revisjonsselskapets organisasjonsform og eierskap. Deloitte gruppen består av følgende selskaper: Deloitte & Touche DA Deloitte AS, org nr , er godkjent revisjonsselskap. Revisjonsvirksomheten utøves av Deloitte AS, og det er Deloitte AS som velges som. Forretningsområdene Audit & Advisory, Consulting og Financial Advisory inngår i Deloitte AS. Av hensyn til interne selskapsrettslige forhold er Deloitte AS hovedmann og ansvarlig deltaker i Deloitte Indre Selskap (IS), hvor ne personlig er stille deltakere. Selskapsformen indre selskap er en hensiktsmessig måte å regulere interne relasjoner mellom ne og innbyrdes kapitalforhold. Deloitte IS opptrer ikke utad som selskap. Forretningsområdet Tax & Legal inngår i Deloitte Advokatfirma AS, org nr Deloitte Advokatfirma AS eies av advokatne og er knyttet til Deloitte gjennom avtaleverket i Deloitte & Touche DA. Deloitte & Touche DA, org nr , eier alle aksjene i Deloitte AS. Deloitte & Touche DA eies av de til enhver tid aktive ne i Deloitte, inkludert advokatne. Som morselskap for revisjonsselskapet Deloitte AS er Deloitte & Touche DA godkjent revisjonsselskap, men er uten aktivitet og velges ikke som. Deloitte AS Deloitte Advokatfirma AS Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 11

12 Våre oppdragsgivere kan ha tillit til at de samme krav til kvalitet og den etablerte interne kontroll i Deloitte, gjelder for ethvert klientforhold og for tjenester av enhver art 12

13 Styret for Deloitte & Touche DA består av: Styret for Deloitte AS består av: Styreleder: Alf-Anton Eid Styreleder: Alf-Anton Eid Styremedlemmer: Sylvi Annie Bjørnslett Bengt Arvid Eriksen Mette Estenstad Thorvald Otto Nyquist Helge Torgersen Henrik Johannes Woxholt Styremedlemmer: Sylvi Annie Bjørnslett Bengt Arvid Eriksen Mette Estenstad Thorvald Otto Nyquist Helge Torgersen Henrik Johannes Woxholt Varamedlemmer: Helene Raa Bamrud Jon-Osvald Harila Rune Johansen Halvor Moen Alexander With Observatør fra de ansatte: Ane Lene Hellvik Asheim manager Styremedlemmer valgt av de ansatte: Ane Lene Hellevik Asheim Ove Sverre Bjørdal Alf Kåre Kjærnet Paul-Asbjørn Vangsnes Varamedlemmer: Helene Bamrud Jon-Osvald Harila Rune Johansen Halvor Moen Alexander With manager manager manager senior Varamedlemmer valgt av de ansatte: Cecilia Louise Flatum (fra 1. juni 2011) Paul Olav Oos Trine Persen Kjetil Tørring Eivind Ungersness seniormanager seniormanager seniormanager seniormanager Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 13

14 Styrene i Deloitte & Touche DA og Deloitte AS har de samme eiervalgte styremedlemmene og samme styreleder. Flertallet av styre- og varamedlemmer i både Deloitte & Touche DA og Deloitte AS er godkjente er, og Deloitte tilfredsstiller dermed lovens flertallskrav. Aksjene i Deloitte AS eies 100 % av Deloitte & Touche DA, som er godkjent revisjonsselskap. Revisorlovens krav til stemmerett i Deloitte AS er følgelig oppfylt. Flertallet av ne i Deloitte & Touche DA er godkjente er. Hver har 1 stemme i selskapsmøtet, uavhengig av størrelsen på eierandel (innskuddskapital). Deloitte tilfredsstiller dermed stemmerettsreglene i loven også for morselskapet til revisjonsselskapet. Opptak av nye e skjer i selskapsmøtet etter en omhyggelig prosess. Partnerkandidater presenteres i et selskapsmøte etter innstilling fra forretningsområdeleder og daglig leder og behandling i styret. Opptak foretas på etterfølgende selskapsmøte etter fornyet evaluering, intervju med ledergruppen og innstilling fra styret. Fellesavtalen for Deloitte & Touche DA fastslår at Deloitte AS godkjennelse som revisjonsselskap er grunnleggende for virksomheten i Deloitte. Partnerne er derfor forpliktet til å godta representasjon i styrene og benytte sin stemmerett slik at vilkårene for godkjennelse er oppfylt til enhver tid. Antall e i Deloitte vil normalt variere fra år til år. På side 28 og 29 i Åpenhetsrapporten vises en liste over ne i Deloitte pr. 1. juni 2011, fordelt på godkjente er og andre, med angivelse av eierandel. Deloitte & Touche DA skal ha en daglig leder som velges av selskapsmøtet. Daglig leder ansettes på åremål og kan gjenvelges. Daglig leder i Deloitte AS velges av selskapets styre. Deloitte & Touche DA og Deloitte AS har normalt samme daglig leder. Ledergruppen for Deloitte består av daglig leder, lederne for de respektive forretningsområdene og Reputation & Risk Leader, som har ansvar for forvaltningen av profesjonelle krav til virksomheten. Selskapsmøtet Supportfunksjoner Styret Marketing & Communication Frode Vik Jensen HR-leder Ronny Balto Pettersen Ledergruppen Daglig leder Aase Aa. Lundgaard Økonomi/IT Geir Verket Knowledge Management Sissel Austad Partner, interne prosesser Margrete Guthus Administrasjon Elin Skaug Learning Anna-Carin Westberg Reputation & Risk Leader Terje Nagell Audit & Advisory Jørn Borchgrevink Consulting Sjur Gaaseide Financial Advisory Alex Sterud Tax & Legal Tore Paulshus Practice Review Director Bjørn Prestegard Professional Practice Director Kirsten L. Jacobsen Enterprise Risk Services Helene Raa Bamrud Advisory Anne Randmæl Jones 14

15 Samarbeidsavtaler Revisorloven likestiller samarbeidende er og samarbeidende rådgivningsselskaper med revisjonsselskapet, slik at kravene til uavhengighet i forhold til revisjonsklienter også gjelder for disse. Det har betydning både når det gjelder personlige og finansielle relasjoner og ved levering av tjenester, samt for oppfyllelse av regnskapslovens opplysningskrav om godtgjørelse til. Deloitte AS har ingen samarbeidsavtaler med andre er eller revisjonsselskaper i Norge. Deloitte AS har gjennom morselskapet Deloitte & Touche DA avtaler og et utstrakt samarbeid med Deloitte Advokatfirma AS. Revisjonsselskapet og advokatselskapet må derfor ses under ett i forhold til lovens bestemmelser om uavhengighet og i forhold til regnskapslovens opplysningskrav om godtgjørelse til. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) Gjennom Deloitte & Touche DA er Deloitte AS medlem av Deloitte Network, som er en sammenslutning av medlemsselskaper i Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Hvert lands nasjonale selskaper er separate og egne juridiske enheter. Medlemsselskapene opererer under Deloitte navnet, som Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu, Tohmatsu og tilsvarende. DTTL er finansiert med årlige kontingenter betalt av medlemsselskapene. DTTL har ingen e eller eiere, leverer ikke tjenester og har ingen eierinteresser eller ledelsesfunksjoner i medlemsselskapene. Medlemsselskapene deltar i Deloitte Network med det primære formål å samordne klientservice, profesjonelle standarder, verdier, metoder og systemer for kvalitetskontroll og risikostyring. DTTL har fastlagt bestemte policyer og prosedyrer innen de enkelte områder, med sikte på å etablere en enhetlig høy kvalitet, profesjonsutøvelse og service. Styrken i Deloitte Network ligger i kombinasjonen av høye kvalitetsstandarder og felles metodikk med forståelse av lokale markeder og individuelt ansvar og engasjement for eget medlemsselskap. Medlemsselskapene deltar i Deloitte Network med det primære formål å samordne klient service, profesjonelle standarder, verdier, metoder og systemer for kvalitetskontroll og risikostyring Innenfor DTTL er det etablert systemer og prosedyrer som gjør at Deloitte kan håndtere mulige interessekonflikter og løse eventuelle uavhengighetsproblemer i forhold til loven, som kan oppstå som følge av aktiviteter i medlemsselskaper i andre land. For norske konsernselskaper omfatter opplysningskravene i regnskapsloven om s godtgjørelse, også andre DTTL medlemmers leveranser til datterselskaper i utlandet. Medlemsselskapene leverer profesjonelle tjenester innenfor sitt område og i samsvar med de lover, reguleringer og profesjonelle krav som gjelder for det land medlemsselskapet driver sin virksomhet i. Medlemsselskapene er eiet av e i det enkelte land og er organisert i samsvar med lovgivningen i landet. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 15

16 Godtgjørelse til eierne Av forarbeidene til loven fremgår det at opplysningsplikten først og fremst er satt fordi visse typer godtgjørelse kan medføre uheldige incentiver ved at de kan påvirke vurderingen av hvilke oppdrag revisjonsselskapet bør påta seg og/eller hvordan de bør utføres. Det er følgelig grunnlaget for eiernes godtgjørelse det skal opplyses om. Ingen andre enn aktive e i Deloitte er eiere i revisjonsvirksomheten. Basis for godtgjørelse til ne er et Partner Compensation System, som fastlegger kriteriene for tildeling av andel av overskuddet. Tildelingen skjer på grunnlag av arbeidsinnsats, dyktighet i utførelsen av oppgavene og betydning av den funksjon en innehar. Kompensasjonssystemet understøtter blant annet viktigheten av at ne aktivt skal medvirke til at Deloitte når sine strategiske målsettinger på kort og lang sikt, at en aldri må gå på akkord med våre krav til kvalitet, integritet, uavhengighet og Deloittes Code of Conduct og at ne opptrer som bærere av vår kultur. Partnerne blir først og fremst tilgodesett for utførelse av primæroppgaven med å levere profesjonelle tjenester av høy kvalitet og blir trukket for manglende overholdelse av profesjonskrav. Kompensasjonssystemet inneholder ikke kriterier som innebærer ekstra godtgjørelse for levering av andre tjenester enn revisjon til revisjonsklienter. Kompensasjonssystemet fremmer heller ikke behov for stor omsetning, stort antall klienter eller betydelige klienter i ens portefølje. På denne måte motvirker kompensasjonssystemet mulig press som kan lede til uavhengighetsproblemer eller som er egnet til å skape kvalitetsvikt. Partnerne blir kompensert årlig, men kompensasjonssystemet har mekanismer som sikrer langsiktighet og utjevning over år. Et eventuelt bortfall av en betydelig revisjonsklient som følge av resultat av anbudskonkurranse eller oppsigelse fra Deloittes side, vil i seg selv ikke gi virkning på godtgjørelsen. Kompensasjonssystemet skjermer derved om den enkelte s integritet. Blant ne i Deloitte er det full åpenhet om overskuddsdelingen. Prosessen frem til endelig fastsettelse sikrer på best mulig måte at godtgjørelsene oppfattes som rimelige og forsvarlige. Med støtte fra forretningsområdelederne og etter innspill fra Reputation & Risk Leader om mulige kvalitets- eller uavhengighetsproblemer, innstiller daglig leder overfor styret. Et utvalg av eiervalgte styremedlemmer gjennomgår prosessen og resultatet av denne før styret fremlegger forslag til vedtak overfor selskapsmøtet. Styringsstruktur Opplysningskravet om styringsstruktur som er inntatt i loven, er ment å sørge for innsyn i eiernes innflytelse gjennom selskapsmøte, oppgaver og kompetanse som tilligger styre og administrasjon og i vesentlige instrukser, fullmakter og delegert kompetanse. Det forutsettes ingen detaljert beskrivelse, men tilstrekkelige opplysninger til å forstå hvordan styringen av revisjonsselskapet er organisert. Vi viser til beskrivelsen ovenfor om selskapsstruktur og eierskap, hvor det fremgår at revisjonsselskapet som utfører profesjonelle tjenester, Deloitte AS, er organisert i aksjeselskaps form. Aksjelovens bestemmelser for alminnelige selskapsorganer, eierstyring og selskapsledelse, er følgelig fundamentet i styringsstrukturen. Partnerne utøver eierstyring først og fremst gjennom vedtak om opptak, valg av styre og daglig leder, samt behandling av årsregnskap, i selskapsmøtet i Deloitte & Touche DA. Dernest kan eierstyring utøves ved forslag til endringer i selskapsavtalen for Deloitte & Touche DA og den fellesavtalen som alle ne i Deloitte har inngått. 16

17 Selskapsavtalen for Deloitte & Touche AS har vedtekts form. Fellesavtalen omhandler forholdet mellom selskapene i Deloitte gruppen og mellom ne, samt forholdet til Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Fellesavtalen innholder bestemmelser om nes ansvar, oppgaver og plikter, inntreden og uttreden av skapet, resultatdeling og kapitalinnskudd og erstatning ved illojalitet. Endringer i selskapsavtalen og fellesavtalen krever 2/3 flertall, og avtalegrunnlaget må forutsettes å ligge fast over lang tid. I samsvar med aksjelovens bestemmelser om styrets oppgaver og plikter, har styret for Deloitte AS ansvar for å påse og daglig leder ansvar for å sørge for at Standarden for kvalitetskontroll (ISQC 1), er implementert og fungerer tilfredsstillende. Implementeringen er gjennomført gjennom Deloittes Kvalitetssystem, som også dekker uavhengighetskravene for. Daglig leder har delegert fullmakt til å forvalte Deloittes Kvalitetssystem til Reputation & Risk Leader (RRL)/ leder av National Office, som tilrettelegger, støtter og overvåker overholdelsen av profesjonskravene. Audit Leader og den enkelte ansvarlige for revisjonsoppdrag, er ansvarlig for gjennomføringen av policyer, retningslinjer og øvrige profesjonelle krav. Reputation & Risk Leader inngår i ledergruppen for Deloitte og rapporterer til daglig leder, styret og DTTL. Reputation & Risk Leader er som leder av National Office, samtidig Director of Independence, Ethics Officer og Regulatory Partner. Funksjonene i National Office og forholdet til selskapsorganene og forretningsområdene, fremgår av følgende. Styret National Office Reputation & Risk Leader Daglig leder Independence Audit & Advisory Tax & Legal Financial Advisory Consulting Regulatory Practice Review Director Security Professional Practice Director Ethics Compliance Functional Risk Leaders Anti-Money Laundering Legal/Claims Insurance Learning Regulatory Readiness Human Resources Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 17

18 I forretningsområdet Audit & Advisory inngår en Fagavdeling som ledes av Professional Practice Director (PPD). Fagavdelingen har ansvar for Deloittes revisjonsmetodikk, utredning av regnskapsspørsmål, formidling av kunnskap og opplæring i revisjon og regnskap og utarbeidelse av retningslinjer og rutiner som skal sikre at profesjonskravene følges på oppdrag. En av Fagavdelingens viktigste oppgaver er å bistå til løsning av faglige problemstillinger ved konsultasjoner. For å sikre en helhetlig forvaltning av profesjonskravene for, arbeider Fagavdelingen i nær kontakt med National Office. Forretningsområdet Audit & Advisory har etablert en selvstendig funksjon som i samarbeid med DTTL utfører årlige kvalitetskontroller av et utvalg revisjonsoppdrag. Funksjonen ledes av en Practice Review Director (PRD), som rapporterer til daglig leder, Audit Leader og Reputation & Risk Leader. Deloitte har en selvstendig Learning funksjon, som bistår med gjennomføringen av opplæringsplaner for forretningsområdene og National Office. Funksjonen har ansvar for planlegging og avholdelse av opplæringstiltak, registrering og oppfølgning. Funksjonen ledes av en Learning Leader. Partnerne har gjennom Fellesavtalen påtatt seg ansvar for å etterleve profesjonelle standarder og Deloittes policy og retningslinjer. Partnerne plikter å overholde konfidensialitetskrav og bidra til at det ikke oppstår uavhengighetskonflikter i forhold til revisjonsklienter. Partnerne er forpliktet til å avgi bekreftelser og la seg underlegge kontroller som kreves av tilsynsmyndigheter, kontrollorganer, DTTL og Deloitte. Deloitte AS har i henhold til Fellesavtalen instruksjonsmyndighet i forhold til som er utpekt som ansvarlig for revisjonsoppdrag. Unntaksvis kan andre godkjente er gis fullmakt til å være ansvarlig, og selskapets instruksjonsmyndighet følger da av ansettelsesavtalen. Daglig leder, Audit Leader eller andre e som er gitt delegert myndighet, kan utpeke ansvarlig for revisjonsoppdrag. Deloitte policy og retningslinjer Revisorloven definerer s rolle til å være allmennhetens tillitsperson. Revisor skal utøve sin virksomhet med integritet, objektivitet og aktsomhet. Deloitte driver profesjonsutøvelse. Kjennetegn ved en profesjon er at den erkjenner et samfunnsansvar og baserer sin virksomhet på et verdigrunnlag og etiske prinsipper. Med utgangspunkt i kjernevirksomheten revisjon, har DTTL og Deloitte utformet policyer og retningslinjer som gjelder for alle deler av virksomheten. Revisorloven oppstiller krav om beskrivelse i åpenhetsrapporten av interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet. Hensikten med opplysningene er å styrke tilliten til at revisjonsselskapet har innrettet seg med sikte på å sikre kvaliteten på revisjonen og s uavhengighet. Policy og retningslinjer for medlemsselskapene i DTTL er samlet i DTTL Policies Manual (DPM). På grunnlag av de felles krav som er nedfelt i manualen, er det utarbeidet spesifikke manualer for hvert forretningsområde. Overordnede felles krav innebærer at viktige områder for forretningsområdet Audit & Advisory, er innarbeidet i policymanualer for andre forretningsområder. Det gjelder særlig retningslinjer for aksept av oppdrag, etikk, uavhengighet og interessekonflikter. Felles for alle gjelder også ulike sikkerhetstiltak; som retningslinjer for konfidensialitet og taushetserklæring, IT-sikkerhetsrutiner, intern sikring av klientinformasjon, egenbekreftelse om uavhengighet og et disiplinærsystem. Deloitte har utarbeidet klare retningslinjer for meldeplikt ved hendelser, kritikk og krav, som gir National Office mulighet for i en tidlig fase å identifisere og behandle mulige overtredelser av profesjonskrav eller uheldige episoder. Deloitte har vedtatt en Code of Conduct som gjelder for alle e og medarbeidere. Code of Conduct omhandler våre verdier, etiske prinsipper og anvisning for moralske handlinger ut fra vårt samfunnsansvar, klientansvar og kollegiale ansvar. Deloittes Code of Conduct bidrar til riktig personlig adferd og enhetlig kultur i Deloitte. Mulig uheldig eller uforsvarlig adferd skal tas opp, eventuelt anonymt, med nærmeste overordnede eller i siste instans med Reputation & Risk Leader. 18

19 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger Våre kjerneverdier, etiske prinsipper og moralske handlinger er sammen med vår visjon styrende for forvaltningen av vårt samfunnsansvar, klientansvar og kollegiale ansvar. Til hjelp og inspirasjon har vi gjennom et bredt samarbeid, på tvers av funksjon, stillingsnivå, kjønn og alder utviklet en Code of Conduct, som er vedtatt av vårt styre. Alle nivåer i organisasjonen støtter vår Code og har engasjement knyttet til den. Vi presenterer her et utdrag av innholdet i Deloittes Code of Conduct. Deloittes Code of Conduct Vi lever av tillit Like viktig som kvalitet i leveransen av våre tjenester, er måten vi opptrer på i forhold til våre klienter og oppdragsgivere, overfor kollegaer og i kontakt med omverden forøvrig. Ved å vise ansvarlighet i holdning og handling, styrker vi Deloittes anseelse. Vår visjon er: To be the standard of Excellence Deloittes verdier: En Deloittemedarbeider har: integritet Og er: dynamisk empatisk vidsynt i betydningen: outstanding value to markets and clients commitment to each other strength from cultural diversity Etiske prinsipper Ærlighet og integritet vi er ærlige og har integritet Profesjonelle handlinger vi handler i tråd med lovens bokstav og søker å oppfylle lovens formål Kompetanse vi tar ansvar for at alle klientoppdrag utføres av personer som har den kompetanse som kreves Objektivitet vi søker å oppnå størst mulig objektivitet i våre uttalelser og råd Konfidensialitet vi behandler konfidensiell informasjon med aktsomhet Redelig forretningsvirksomhet vi opptrer redelig i vår forretningsvirksomhet Sosialt ansvar vi erkjenner og respekterer den innvirkningen vi har på omverdenen Respekt og rettferdig behandling vi behandler alle våre kollegaer med respekt, omtanke og rettferdighet Ansvarlighet og beslutningstaking vi er rollemodeller basert på våre felles verdier Moralske handlinger Samfunnsansvar handler om: Vår multidisiplinære organisasjon Krav til våre klienter Vår rolle i markedet Utviklingen i yrkene våre Vår eksterne kommunikasjon Forholdet til kontrollorganer Sosialt ansvar Klientansvar handler om: Våre tjenester Godkjennelse og forlengelse av klientforhold og oppdrag Vår kompetanse Vår objektivitet og uavhengighet Håndtering av interessekonflikter Vår konfidensialitet Forbud mot gaver og fordeler Problemløsning og konsultasjon Utførelse og kontroll av klientoppdrag Fakturering av klientoppdrag Klientevaluering Kollegialt ansvar handler om: Tillitskultur Læring Mangfold og inkludering Lojalitet til selskapet Arbeidsmiljø Våre kommunikasjonssystemer Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 19

20 Retningslinjer for uavhengighet Revisorlovens kapittel 4 fastsetter rammene og gir detaljerte regler for s uavhengighet, med utfyllende regler i forskrift om revisjon og er. Uavhengighetsreglene regulerer personlige og finansielle relasjoner og leveranse av andre tjenester enn revisjon til revisjonsklienter. DTTL har utarbeidet policyer og detaljerte retningslinjer i samsvar med internasjonale uavhengighetsregler (IESBA), med tillegg av særskilte SEC- og PCAOB-regler. DTTL har fastlagt som policy at det enkelte lands medlemsselskap skal drive sin virksomhet i samsvar med det respektive lands lovgivning. Deloitte har innarbeidet særnorske uavhengighetsregler i samsvar med lovens bestemmelser og uavhengighetsreglene i forskriften, som tillegg til DTTLs policyer og retningslinjer. Innen National Office har Deloitte en ekspertfunksjon ledet av Director of Independence, som forvalter reglene for og overvåker overholdelse av uavhengighet. I funksjonen inngår håndtering av mulige interessekonflikter (Conflict of Interest) på oppdrag, internt og i forhold til DTTL. Uavhengighetsreglene vies betydelig oppmerksomhet i Deloitte og er lett tilgjengelig for alle. Deloittes Code of Conduct er retningsgivende også for overholdelse av uavhengighetsreglene. Opplæringen skjer i form av obligatoriske kurs med krav om bestått eksamen, og uavhengighetsregler er integrert i ulike opplæringstiltak. Alle har tilgang til databaser som inneholder nasjonale og internasjonale revisjonsklienter og et eget system (DESC) for klienter med noterte verdipapirer. Deloitte har etablert formelle konsultasjons- og godkjennelsesrutiner for behandling av tvilstilfeller, og disiplinærsystemet kommer til anvendelse ved eventuelle overtredelser. Partnere og medarbeidere i alle forretningsområder er forpliktet til å sette seg inn i, forstå og overholde kravene til s uavhengighet. Nyansatte må undertegne uavhengighetserklæring ved ansettelse, og alle må avgi erklæringer årlig og ved fratredelse. Erklæringene dekker personlige og finansielle relasjoner. Som ekstra sikkerhet har DTTL innført et system (GIMS) hvor alle e og medarbeidere i høyere stillingskategorier løpende må registrere egne og nærmeste families noterte verdipapirer og andre finansielle investeringer. Dette overvåkingssystemet gir automatisk melding om investeringer som må avhendes som følge av nye restriksjoner. Deloitte har etablert prosedyrer i alle forretningsområder for aksept og fortsettelse av klientforhold og oppdrag, som har til hensikt å sikre at det ikke blir levert ulovlige eller tvilsomme tjenester til revisjonsklienter. Lovreglene om s honorar skal iakttas. Våre oppdragsakseptprosedyrer krever kommunikasjon med ansvarlig, som gir mulighet for rettidig vurdering av eventuell godkjennelse. For foretak med noterte verdipapirer skjer kommunikasjonen gjennom et eget DTTL system (DESC Services). Deloitte har etablert prosedyrer for konsultasjon som krever involvering av Director of Independence i krevende problemstillinger, samt meldeplikt for mulig brudd på uavhengighetskravet. For å sikre lovens krav og tilsvarende DTTL policy om skifte av ansvarlig hvert syvende år for foretak av allmenn interesse, fastlegger Deloitte rotasjonsplaner for oppdragene. I henhold til loven starter rotasjonsperioden fra ikrafttredelsestidspunktet for lovbestemmelsen 1. juli DTTLs policy overstyrer ikke nasjonal lovgivning, og Deloitte vil i utgangspunktet ikke praktisere rotasjonsregelen strengere enn lovgiver har bestemt. Tidspunkt for skifte og utpeking av ny ansvarlig skjer imidlertid i samarbeid med Revisjonsutvalget eller styret i foretaket, som ledd i den løpende evalueringen av revisjonen og vurderingen av s uavhengighet. Ansvarlig for foretaket har det profesjonelle ansvaret for vurdering av uavhengighetssituasjoner av enhver art, som berører revisjonsklienten. Ved vurderingen legges det til grunn en særlig streng aktsomhetsnorm for revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Ansvarlig tar opp eventuelle problemstillinger med Revisjonsutvalget, ber om forhåndsgodkjennelse for eller opplyser om eventuelle tjenester utover revisjon og avgir bekreftelse på uavhengighet etter avsluttet revisjon. 20

21 Audit policy og retningslinjer Revisorlovens kapittel 5 regulerer s oppgaver ved revisjon av årsregnskap mv. God revisjonsskikk tilsier at revisjonen utføres i samsvar med lovens bestemmelser og utfyllende revisjonsstandarder. DTTL har utarbeidet en egen policy manual for forretningsområdet Audit & Advisory, og Deloitte har i tillegg utarbeidet nasjonale retningslinjer som dekker bestemmelsene i loven, forskriften, særnorske revisjonsstandarder som er vedtatt av Den norske forening, anvisninger fra Finanstilsynet og andre myndighetskrav som stilles til profesjonsutøvelsen som. Deloitte har utarbeidet omfattende retningslinjer og rutiner for aksept og fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag. Vi har et system utviklet av DTTL (DRMS), som dokumentasjonsverktøy for innhentede opplysninger, bakgrunnsjekk, konfliktog uavhengighetssjekk, vurdering av uavhengighet og oppdragsrisiko, mulige tiltak, konklusjon og godkjennelse av annen. Revisjonsoppdrag med høy risiko må godkjennes av Reputation & Risk Leader. Deloitte rekrutterer fra universiteter og høyskoler og legger til rette for at medarbeiderne skal ta Master i Revisjon og Regnskap og bli godkjente er. Normalt består mellom % av bemanningen på revisjonsoppdrag av statsautoriserte og registrerte er. På revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse kreves det i tillegg spesialisering i bransjen og innen fagområder. Deloitte har etablert rutiner for ressursplanlegging og bemanningsallokering, som sikrer tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til gjennomføring av revisjonsoppdragene. Medarbeidernes faglige og personlige utvikling følges jevnlig opp gjennom counselling systemer, som inkluderer evaluering av utførelse av oppdrag, drøfting av opplæringsbehov og karriereplanlegging. DTTL har utarbeidet en revisjonsmetodikk basert på internasjonale (og tilsvarende norske) revisjonsstandarder. Metodikken er nedfelt i en manual - Deloitte Audit Approach Manual, med detaljert angivelse av krav til gjennomføringen av revisjonen og dokumentasjonen av denne. DTTL har utviklet et revisjonssystem (AS/2) til bruk i den praktiske utførelsen av revisjonen og som dokumentasjonsverktøy. Deloitte er forpliktet til å anvende revisjonsmetodikken og revisjonssystemet på ethvert revisjonsoppdrag. Deloitte har utarbeidet omfattende retningslinjer og rutiner for aksept og fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag DTTLs Audit Policy Manual angir i hvilke tilfelle det kreves konsultasjon i faglige spørsmål og hvem som kan og skal konsulteres. Deloitte søker å opprettholde en konsultasjonskultur, hvor faglige spørsmål diskuteres med kompetente kollegaer. I kompliserte og viktige spørsmål og ved uenighet, skal Fagavdelingen/ Professional Practice Director (PPD) involveres i avgjørelsen. Deloitte har klare retningslinjer som krever at alle revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse og et betydelig antall andre revisjons- og attestasjonsoppdrag av bestemt størrelse og kompleksitet, skal underlegges objektiv kvalitetskontroll før avgivelse av revisjonsberetning og annen uttalelse. Ved revisjon av foretak av allmenn interesse skal kvalitetskontrollen utføres av en objektiv og erfaren og omfatte blant annet uavhengighetsvurderingen, nødvendig konsultasjon og skjønnsmessige vurderinger. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 21

22 Etterutdannelse Revisorlovens krav til opplysning om etterutdanningspolitikk er begrunnet i behovet for informasjon om revisjonsselskapet har en praksis som sikrer at s teoretiske kunnskaper, profesjonelle ferdigheter og yrkesetiske verdigrunnlag holder et tilstrekkelig høyt nivå gjennom oppdateringer og vedlikehold. Etterutdannelseskravet i forskriften anses som et minimum. Deloitte har et system for registrering og oppfølgning av forskriftens krav til ansvarlig om etterutdanning. Vi har dermed kontroll på at alle som er utpekt av Deloitte som ansvarlig, oppfyller lovkravet. Deloitte har fastlagt et internt opplærings- og etterutdanningsprogram med obligatoriske og behovsvurderte kurs. Etterutdanningskravet i Deloitte er vesentlig høyere enn forskriftens krav og gjelder medarbeidere på alle nivåer. Medarbeidere uten utdannelse må gjennomgå opplæring i revisjon og regnskap. Etterutdannelsesprogrammet for godkjente er omfatter emner som fordypning i IFRS og US GAAP, bokføring, revisjonsfaglige temaer, metodikk, attestasjonsoppgaver, skatt og avgift, selskapsrett, etikk og uavhengighet og oppdragsledelse. Kurs som inneholder nyheter er obligatoriske. Partnere og medarbeidere som reviderer foretak innenfor spesielle bransjer, eksempelvis finans og energi, må delta i de kursaktiviteter som bransjegruppene arrangerer. Deloittes Code of Conduct inngår som en viktig del av Deloittes lederutviklingsprogram og integreres i kurs på alle nivåer. Oppdragsansvarlige og oppdragsledere er forpliktet til å sørge for overføring av kunnskap og erfaring og gi tilbakemeldinger til medarbeidere under utførelsen av revisjonen. Deloittes counselling system håndterer konkrete behov for etterutdannelse i forhold til revisjonsoppdrag den enkelte deltar på og evaluering av kompetanse ved forfremmelser. Det er virkningsfullt at den enkelte medarbeider tar ansvar for sin profesjonelle utvikling av karrierehensyn. Deloitte har fastlagt et internt opplærings- og etterutdanningsprogram med obligatoriske og behovsvurderte kurs Deloitte registrerer all deltagelse i kursaktiviteter i et selvstendig system (SABA), som gir dokumentasjon for og rapporter om gjennomføring av etterutdanning og i forhold til planer. Deloitte har derved oversikt over den enkelte s og medarbeiders etterutdanningsprofil, til bruk ved bemanning av revisjonsoppdrag, ved forfremmelser og i medarbeidersamtaler. Deloitte har innført en akkrediteringsordning for e og sentrale medarbeidere som utfører revisjon på SEC-relaterte oppdrag. Foruten et praksiskrav, må den enkelte hvert år gjennomgå obligatorisk etterutdannelse i US GAAP, US GAAS og SEC krav. Tilsvarende akkrediteringsordning er innført for e og sentrale medarbeidere på revisjonsoppdrag for foretak som avlegger regnskap i henhold til IFRS. 22

23 Oppdragsrelaterte krav Revisorlovens bestemmelser om gjelder også for den som revisjonsselskapet har utpekt som ansvarlig. DTTLs Audit Policies Manual og Deloitte Audit Approach Manual fastlegger oppgaver og plikter for oppdragsansvarlige og oppdragsledere. Kravene samsvarer med det ansvar for utførelse av revisjonsoppdrag som følger av den internasjonale revisjonsstandarden Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper (ISA 220). Kravene harmoniserer med det ansvar som er tillagt oppdragsansvarlig i loven. Revisjonsstandarden om kvalitetskontroll av oppdrag angir at ansvarlig skal ta ansvar for den totale kvaliteten på det enkelte revisjonsoppdrag som er utpekt for, implementere kvalitetskontrollrutiner og gi revisjonsselskapet relevant informasjon om uavhengighet som er av betydning for selskapets kvalitetskontrollsystem. Ansvarlige er i Deloitte er seg bevisst og innretter seg i forhold til dette ansvaret, og de utfører således viktige funksjoner i Deloittes Kvalitetssystem. Det tilligger ansvarlig å være oppmerksom på om etiske krav overholdes av medarbeidere på oppdraget, innhente og evaluere informasjon av betydning for s uavhengighet, gjennomføre akseptprosedyrer, vurdere bemanning, gjennomføre oppdraget i henhold til retningslinjer og gi tilbakemelding på Deloittes Kvalitetssystem av betydning for det enkelte oppdrag. Ansvarlig for foretak av allmenn interesse skal ha oppmerksomhet rettet mot den særlige aktsomhetsnorm som gjelder og de spesielle forholdsregler som lovgiver har bestemt eller Revisjonsutvalget har fastlagt for å sikre s uavhengighet. Ansvarlig skal ha kontakt med Revisjonsutvalget og sørge for den kommunikasjon som loven krever. Intern kvalitetskontroll og overvåking Revisorloven bestemmer at styret for revisjonsselskapet skal avgi en erklæring om hvordan kvalitetssystemene har fungert og at retningslinjene (for uavhengighet) har blitt overholdt. Grunnlag for erklæringen vil være resultatet av intern kvalitetskontroll og overvåking. Deloitte gjennomfører ulike overvåkingstiltak for å ha rimelig sikkerhet for at Deloitte som overholder uavhengighetskravene og utfører revisjon av gjennomgående høy kvalitet. Deloitte innhenter årlig egenbekreftelser om uavhengighet fra alle. Grunnlaget for erklæringene inneholder også spørsmål om kjennskap til uetisk adferd. Eventuell informasjon som fremkommer i forbindelse med egenerklæringene, blir nærmere vurdert og avklart. Tilsvarende oppfølgning skjer med avviksrapporter fra systemet for registrering av verdipapirer (GIMS), som e og ledende ansatte må anvende. Riktigheten av opplysningene i systemet testes ved planmessig kontroll av e og et utvalg av medarbeidere. Deloitte utfører årlig utvalgsbasert kontroll i alle forretningsområder av etterlevelsen av akseptprosedyrene og gjennomfører Portfolio Risk Review av porteføljen til utvalgte e. Vurdering av s uavhengighet er en viktig del av akseptprosedyrene. Kapasitet og kompetanse, samt omdømmerisiko, er viktige momenter i Portfolio Risk Review. Saker som det gis melding om i henhold til meldeplikten ved hendelser, kritikk og krav, blir omhyggelig undersøkt og behandlet omgående. Vi innhenter i tillegg hvert år opplysninger og bekreftelser fra alle ne i Deloitte om saker som kan lede til ansvar eller kritikk. En viktig uformell og delvis målbar kontroll og overvåking utøves av National Office og Fagavdelingen ved at det foregår utstrakt konsultasjon og direkte involvering i saker, i nær kontakt med ledergruppen og med den enkelte og medarbeider. Krevende saker løses og kompenserende tiltak iverksettes fortløpende. Deloittes åpne kvalitets- og tillitskultur er et viktig element i Deloittes Kvalitetssystem. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 23

24 Audit Practice Review gjennomføres årlig med representanter for og under tilsyn av DTTL. Kvalitetskontrollen dekker alle ansvarlige er i løpet av en 3 års periode. Kvalitetskontrollen måler om utvalgte revisjonsoppdrag er utført i samsvar med DTTLs revisjonsmetodikk og dokumentasjonskrav, herunder vurdering av uavhengighet og om revisjonsberetning og andre uttalelser er hensiktsmessige. Deloittes Kvalitetssystem og dokumentasjonen av dette, er samtidig gjenstand for kontroll. Deloitte avgir hvert år bekreftelser til DTTL på overholdelse av DTTLs Policies and guidelines generelt og av Independence spesielt. Ingen av overvåkingsaktivitetene har avdekket alvorlige feil, mangler eller svakheter i Deloittes Kvalitetssystem. Deloitte har oppnådd tilfredsstillende resultater i kvalitetskontroller utført av DTTL, og Deloitte har kun rapportert mindre avvik fra policyer og retningslinjer til DTTL. Observasjoner som har gitt grunnlag for forbedringer, er tatt tilbørlig hensyn til ved klargjøring av retningslinjer, informasjons- og opplæringstiltak og justering av rutiner og prosedyrer. Det har ikke vært alvorlige tilfeller av overtredelser av profesjonelle krav hos e eller medarbeidere, og Deloittes disiplinærsystem har ikke vært anvendt. Ekstern kvalitetskontroll Revisor for foretak av allmenn interesse skal underlegges ekstern kvalitetskontroll minst hvert tredje år. For revisjonsselskaper skal kvalitetskontrollen omfatte vurdering av selskapets interne systemer for kvalitetskontroll og ellers minst omfatte vurdering av uavhengighet, ressursanvendelse, revisjonshonorarer og revisjonsutførelsen. Resultatet skal beskrives i rapport, og merknader skal følges opp av revisjonsselskapet uten ugrunnet opphold. Finanstilsynet gjennomførte i desember 2008 et selskapstilsyn av Deloitte, sammen med tilsynet i USA, The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Finanstilsynet gjennomførte kontroll av Deloittes Kvalitetssystem og to revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse. Finanstilsynets merknader ble fremlagt i brev av Finanstilsynet hadde ingen merknader til kvalitetssystemet utover behov for klargjøring i retningslinjene av tidsriktig dokumentasjon og av forbud mot assistanse fra interner. Basert på oppdragskontrollen forutsatte Finanstilsynet at Deloitte gjennomgikk sine rutiner for å sikre rettidig ferdigstillelse av dokumentasjonen og erstatning av medarbeidere ved uforutsett fravær. Deloitte har innrettet seg etter Finanstilsynets merknader. PCAOB baserte seg delvis på Finanstilsynets kontroll av Deloittes Kvalitetssystem og hadde ingen merknader etter sin gjennomgang av sentrale områder, herunder etterlevelse av SECs uavhengighetsregler og kompetansekrav. Deloitte mottok rapport fra kvalitetskontrollen datert 31. mars 2011 som ikke inneholder offentlige merknader. Det har ikke vært saker det siste året hvor Finanstilsynet har kontrollert enkelte eller enkeltoppdrag. Finanstilsynet har startet gjennomføring av et tematilsyn av rådgivning til revisjonsklienter som Deloitte er en del av. 24

25 Tillit til den revisjon Deloitte utfører som uavhengig, vil bidra til å styrke tilliten til den finansielle rapportering

26 Utdrag av revisjonsklienter Klientlisten omfatter foretak av allmenn interesse jfr Revisorlovens 5a-1, hvor Deloitte har vært siste regnskapsår. ABG Sundal Collier Holding ASA Amfa Finans AB (NUF) Anticimex Forsikring AB (NUF) Atea ASA Atradius (NUF) Aurland Sparebank Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS Bluestep Finans AB NUF Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Cardif Livsforsikring (NUF) Cardif Skadeforsikring (NUF) Codan Forsikring (NUF) Color Group AS Domstein ASA Enter Forsikring AS Entercard Norge AS Eqology ASA Etne Sparebank Folkia AS Försäkringsaktiebolaget Nordisk Garanti (NUF) Gmac Bank Gmbh Norway Branch (NUF) Green Reefers ASA Haugesund Sparebank Kongsberg Automotive Holding ASA Kraftverkene i Orkla DA Lyse Energi AS Meldal Sparebank Namsos Trafikkselskap ASA Nordic American Tanker Shipping (NAT) Ltd NorgesGruppen ASA Norse Energy Corp. ASA Norwegian Property ASA Polaris Media ASA Pronova BioPharma ASA Santander Consumer Bank AS Skudenes & Aakra Sparebank SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN Finans AS Sparebanken Sogn og Fjordane Sparebanken Vest Sparebanken Vest Boligkreditt AS Statkraft AS Statkraft Forsikring AS Storebrand ASA Storebrand Bank ASA Storebrand Boligkreditt AS Storebrand Eiendomskreditt AS Storebrand Helseforsikring AS Storebrand Livsforsikring AS Storebrand Skadeforsikring AS Swedbank Norge (NUF) Terra Boligkreditt AS Terra Finans AS Terra Forsikring AS Terra Kortbank AS The Royal Bank of Scotland PLC Norwegian Branch (NUF) Thin Film Electronics ASA Time Sparebank Tryg Forsikring (NUF) Trygg Hansa Forsikring (NUF) Vik Sparebank Yara International ASA 26

27 Regnskapsopplysninger Revisorloven bestemmer at det skal gis regnskapsopplysninger som viser omfanget av revisjonsvirksomheten og omsetning til revisjonsklienter fordelt på honorar for revisjon og andre tjenester. Opplysningene viser betydningen av kjernevirksomheten og fordelingen av tjenester nært tilknyttet revisjon. Omsetning i Deloitte regnskapsåret 2010/2011 Forretningsområde Omsetning (MNOK) Andel omsetning Audit & Advisory % Consulting % Financial Advisory 36 3 % Tax & Legal % 61 % 14 % 3 % 22 % Audit & Advisory Consulting Financial Advisory Tax & Legal Sum: % Omsetning til revisjonsklienter regnskapsåret 2010/2011 Tjenester til revisjonsklienter Omsetning (MNOK) Andel omsetning Revisjon % Attestasjon og beslektede tjenester 45 6 % Skatt og avgift % Annet 10 1 % 76 % 6 % 17% Revisjon Attestasjon og beslektede tjenester Skatt og avgift Annet Sum: % 1 % Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 27

28 Partneroversikt Tabellen viser eierandel pr Ansvarlige revisjonse Aaltvedt, Siri 0,6862 % Alm, Thomas Hagen 0,5895 % Alsos, Morten 0,5680 % Bjørnslett, Sylvi 1,1881 % Borchgrevink, Jørn 1,7658 % Bruheim, Gunn Irene S. 0,6626 % Børresen, Trond 1,2143 % Dahle, Torgeir 1,2354 % Eid, Alf-Anton 1,2923 % Elgåen, Grete 0,9085 % Enger, May-Kirsti 1,2354 % Enoksen, Johan K. 1,3347 % Eriksen, Bengt 1,0271 % Estenstad, Mette 0,7098 % Fagerland, Knut Terje 1,3627 % Forseth, Per Kr. 1,1641 % Gjethammer, Yngve 0,5208 % Guthus, Margrete 1,1881 % Harila, Jon Osvald 1,1689 % Herdlevær, Mette 1,2402 % Hisdal, Ingebret G. 2,5798 % Holmen, Karl Jens 1,3540 % Holseter, Sturle 0,5208 % Holst-Larsen, Else 0,6153 % Hov, Trond Edvin 1,2402 % Hovdan, Jan 1,2402 % Johansen, Espen 0,7098 % Johansen, Rune 0,8853 % Johnsen, Helge Roald 1,6135 % Jonassen, Bjarte M. 0,5680 % Kilnes, Leif 0,8236 % Kirkeeide, Hans Jørgen 0,8043 % Kvamme, Kjartan 0,7098 % Lohne, Roar 1,4862 % Ludvigsen, Tore Magnus 0,6862 % Lundgaard, Aase Aa. 2,5798 % Lyngstad, Bernhard 1,0936 % Mamelund, Bård 1,2143 % Midtun, Knut 0,8332 % Nagell, Terje 1,6153 % Nesdal, Ragnar 1,0223 % Nesse, Vidar 1,0415 % Nevstad, Kjetil 1,7658 % Nilsen, Vidar 1,2402 % Nistad, Rolf 0,0000 % Olsen, Rune 0,0000 % Olsen, Rune Nordstrand 1,2827 % Opdal, Bjørn Lyse 1,0984 % Petterson, Geir Bergum 0,5208 % Prestegard, Bjørn 0,8989 % Rudlang, Kjell 0,0000 % Ryland, Bjarne 1,2450 % Sanderød, Karl O. 1,0223 % Sivertsen, Svein 1,6376 % Skailand, Ommund 1,3347 % Skaug, Eivind 0,6153 % Skuland, Roar 1,5006 % Stakland, Roald 0,6153 % Stokkenes, Olav 0,7098 % Sverdrup, Bente 0,9037 % Thorbjørnsen, Espen 0,5680 % Ugland, Jens Bjørnar 1,1146 % Vadheim, Roar Inge 0,9181 % Viholmen, Morten 0,7812 % Woxholt, Henrik 1,3058 % 28

29 Andre e Aamelfot, Toril Hasle 0,2908 % Aannø, Sondre 0,5208 % Bamrud, Helene Raa 1,8691 % Boulmer, Yves 1,0695 % Bryn, Martin 0,5208 % Byrkjeland, Stein 0,7098 % Disch, Rolf Erik 0,1860 % Edal, Svenn Erik 0,7098 % Eide, Finn 0,3341 % Eriksen, Knut Peder 0,8095 % Evers, Per 0,1521 % Farstad, Atle 0,0000 % Flatum, Cecilia 0,5208 % Frøland, Audun 0,2378 % Gaaseide, Sjur 1,7128 % Grenman, Bjørn 0,6626 % Grüner, Petter 0,3294 % Helsingeng, Anne 0,2192 % Helvik, Gro Forsdal 0,1002 % Husøy, Sissel 0,6437 % Høgseth, Arve 1,2875 % Jacobsen, Kirsten Lucie 1,0455 % Jensen, Frode Vik 0,5680 % Johansen, Odd Erik 0,1521 % Johansen, Bjørn-Olav 0,1860 % Jones, Anne 0,7098 % Jørgensen, Hans-Martin 0,1238 % Larsen, Erik Øxnevad 0,1049 % Løfsgaard, Elin Sætre 0,1450 % Marstrander, Joakim 0,1521 % McCloskey, Kevin Francis 0,6915 % Melby, Geir Arne 0,2289 % Moen, Halvor 1,0223 % Mønster, Morten 1,2547 % Nyquist, Thorvald 0,2716 % Ottesen, Eivind O.G. 0,1862 % Paulshus, Tore 0,4436 % Pedersen, Jens-Petter 0,1143 % Rafteseth, Arve 1,2827 % Raknes, Rune 0,6626 % Rowe, Jason Inge Charles 0,6626 % Saastad, Rolf J. 0,4341 % Sandseter, Rune 0,1049 % Sjøgren, Lennart 0,6153 % Skar, Trond Ivar 1,0455 % Skjæveland, Ivan 0,1049 % Sognstad, Stein Ove 0,7098 % Sperre, Stig Arild 0,1664 % Spissøy, John 0,1380 % Stensland, Kjetil Erland 1,0695 % Sterud, Paal Alexander 1,7803 % Søvik, Dag Jarle 0,7098 % Tangen, Håvard 0,2669 % Toftegaard, Knut P. 0,0000 % Torgersen, Helge 1,1881 % Tveiten, Jan Erik 1,1409 % With, Alexander 0,2528 % Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 29

30 Erklæring fra styret Styret for Deloitte AS mener at Deloittes Kvalitetssystem er hensiktsmessig og at det er i samsvar med Standarden for kvalitetskontroll (ISQC 1). Styret har behandlet rapporteringen fra interne kvalitetskontroller, overvåkingstiltak og eksterne kvalitetskontroller. Styret mener å ha rimelig sikkerhet for at Deloittes Kvalitetssystem har fungert tilfredsstillende og at retningslinjene for s uavhengighet er overholdt. Oslo, 26. august 2011 Styret for Deloitte AS Alf-Anton Eid Sylvi Bjørnslett Bengt Eriksen styrets leder Mette Estenstad Thorvald Nyquist Helge Torgersen Henrik Woxholt Ane Lene Hellevik Asheim Ove Sverre Bjørdal Alf Kåre Kjærnet Paul Asbjørn Vangsnes Aase Aa. Lundgaard daglig leder 30

Åpenhetsrapport 2009/2010 Deloitte AS

Åpenhetsrapport 2009/2010 Deloitte AS Åpenhetsrapport 2009/2010 Deloitte AS 31. august 2010 Innhold 5 Forord Ingebret G. Hisdal 7 Åpenhetsrapport 8 Deloittes kvalitetssystem 19 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger 26 Klientliste

Detaljer

31. august 2010. Åpenhetsrapport 2009/2010 Deloitte AS

31. august 2010. Åpenhetsrapport 2009/2010 Deloitte AS 31. august 2010 Åpenhetsrapport 2009/2010 Deloitte AS Innhold 5 Forord Ingebret G. Hisdal 7 Åpenhetsrapport 8 Deloittes kvalitetssystem 19 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger 26 Klientliste

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014/2015 Deloitte AS

Åpenhetsrapport 2014/2015 Deloitte AS Åpenhetsrapport 2014/2015 Deloitte AS Innhold 5 Forord Aase Aa. Lundgaard 7 Åpenhetsrapport 8 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger 10 Deloittes kvalitetssystem 26 Utdrag av revisjonsklienter

Detaljer

Åpenhetsrapport 2013/2014 Deloitte AS

Åpenhetsrapport 2013/2014 Deloitte AS Åpenhetsrapport 2013/2014 Deloitte AS Innhold 5 Forord Aase Aa. Lundgaard 7 Åpenhetsrapport 8 Deloittes kvalitetssystem 24 Utdrag av revisjonsklienter 25 Regnskapsopplysninger 26 Partneroversikt 28 Erklæring

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009)

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) Besl. O. nr. 133 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133 Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening Den norske Revisorforenings regler om etikk Den norske Revisorforening DEN NORSKE REVISORFORENINGS REGLER OM ETIKK INNHOLD Side FORORD... 2 DEL A: GENERELLE REGLER FOR ALLE REVISORER 100 Innledning og

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer Fastsatt av årsmøtet 11. juni 2012 Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer INNLEDNING De etiske retningslinjene er utarbeidet for NKRFs medlemmer 1 og skal være

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Åpenhetsrapport 2011

Åpenhetsrapport 2011 Åpenhetsrapport 2011 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Åpenhetsrapport 2015

Åpenhetsrapport 2015 Åpenhetsrapport 2015 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2014 Gardermoen, 09.09.2014 Stein Sjølie Om valgkomiteer i forretningsbankloven fbl. Fbl. 9.4

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger ved yrkesutøvelsen i Deloitte. Deloittes Code of Conduct

Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger ved yrkesutøvelsen i Deloitte. Deloittes Code of Conduct Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger ved yrkesutøvelsen i Deloitte Deloittes Code of Conduct Innholdsfortegnelse Vi lever av tillit 4 Global tilhørighet nasjonal forankring 5 Vårt formål og

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier

Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier Sak 6.2/2012 Til NKRFs årsmøte 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NKRFs MEDLEMMER Vedlagt følger forslag til etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer. Styret sluttbehandlet forslag til etiske retningslinjer

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Alle medarbeidere og andre som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med gjeldende etiske normer og lovverk. Formålet med de etiske retningslinjene

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 2 Etiske retningslinjer BDO ETISKE RETNINGSLINJER Som revisjons- og rådgivningsselskap er vi avhengig av å ha full tillit fra markedet. Det å være klar på vårt etiske ståsted er en

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL Revisjonsutvalget er et underutvalg av Statoil ASAs styre, og har som formål å være et saksforberedende organ i forhold

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) Godkjent av styret 10.2.2010

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) Godkjent av styret 10.2.2010 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) Godkjent av styret 10.2.2010 1 FORMÅL Revisjonsutvalget er et underutvalg av Statoil ASAs styre, og har som formål å være et saksforberedende organ i forhold

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2014 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen

God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen 1 Om utviklingen i offentlig revisjon som internasjonalt fagområde 2 Status

Detaljer

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik Bakke Hjelmaas Larsen Jeg er større enn Gud. Jeg er ondere enn djevelen. Tiggerne har meg. De rike

Detaljer