31. august Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31. august 2011. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS"

Transkript

1 31. august 2011 Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS

2

3 Innhold 5 Forord Aase Aa. Lundgaard 7 Åpenhetsrapport 8 Deloittes kvalitetssystem 19 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger 26 Klientliste 27 Regnskapsopplysninger 28 Partneroversikt 30 Erklæring fra styret Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 3

4 Rapporten skal sikre åpenhet og innsyn i revisjonsvirksomheten, og opplysningsplikten gjelder forhold av betydning for sikring av s uavhengighet og kvaliteten på revisjonen av foretak av allmenn interesse

5 Forord Aase Aa. Lundgaard Deloitte har som mål å være ledende i utførelse av profesjonelle tjenester og være den foretrukne leverandør for foretak av allmenn interesse og andre betydelige virksomheter. Det vil vi oppnå ved utnyttelse av vår samlede kompetanse, gjennom forpliktende samarbeid med våre klienter og ved å sørge for høy kvalitet i utførelsen av tjenestene. Åpenhetsrapporten har til hensikt å vise Deloittes og den enkelte s og medarbeiders forpliktende holdning til kvalitet og å gi innsikt i de systemer og rutiner vi har etablert for å ha kontroll med kvaliteten i alle ledd. Beskrivelsen er avgrenset til kvalitetssikringen av Deloittes profesjonsutøvelse som, og Åpenhetsrapporten skal bidra til å styrke tilliten til den finansielle rapportering for foretak av allmenn interesse og andre foretak Deloitte er for. Våre oppdragsgivere kan derfor ha tillit til at de samme krav til kvalitet og den etablerte interne kontroll i Deloitte, gjelder for ethvert klientforhold og for tjenester av enhver art Etter å ha vært leder av forretningsområdet Audit & Advisory i flere år, tiltrådte jeg den 1. juni 2011 stillingen som daglig leder av Deloitte. Jeg vil også fremover sørge for en videreføring av et kvalitetssystem som vil sikre overholdelse av profesjonsregler, oppfylle krav og forventninger til kvalitet og lette tilsyn med virksomheten. Deloittes kvalitetssystem omfatter imidlertid alle deler av vår virksomhet. Våre oppdragsgivere kan derfor ha tillit til at de samme krav til kvalitet og den etablerte interne kontroll i Deloitte, gjelder for ethvert klientforhold og for tjenester av enhver art. Deloittes kvalitetssystem dekker risikoen for manglende etterlevelse av lover og regler og for svikt i overholdelse av kvalitetskrav - forhold som kan svekke vårt omdømme. Målsettingen vår strekker seg imidlertid lenger. Med riktig bruk av solid kompetanse og hensiktsmessige metoder, personlig engasjement, løsningsorientering og god kommunikasjon, skal vi med støtte i et robust kvalitetssystem bevare og forsterke vårt omdømme. Våre klienter skal ha trygghet for at det å benytte Deloitte, bidrar til å skape tillit i markedet, overfor tilsynsmyndigheter og andre interessenter. I våre kontinuerlige bestrebelser på å levere tjenester av høyeste kvalitet og yte service som tilfører verdi til klientene, er vi takknemlig for tilbakemeldinger om vår profesjonsutøvelse. Det gir oss mulighet for å styrke vårt omdømme til beste for våre klienter og markedet. Aase Aa. Lundgaard Daglig leder Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 5

6 6

7 Åpenhetsrapport I lov om revisjon og er er det inntatt bestemmelse om at for foretak av allmenn interesse skal avgi en Åpenhetsrapport. Foretak av allmenn interesse er i loven definert som foretak med noterte verdipapirer, banker og andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper. Foretakets redegjørelse og Deloittes åpenhetsrapport, vil sammen styrke tilliten til den finansielle rapportering for foretak med noterte verdipapirer Loven inneholder detaljerte regler om innholdet i Åpenhetsrapporten. Rapporten skal sikre åpenhet og innsyn i revisjonsvirksomheten, og opplysningsplikten gjelder forhold av betydning for sikring av s uavhengighet og kvaliteten på revisjonen av foretak av allmenn interesse. Nye bestemmelser i loven er en gjennomføring av EUs revisjonsdirektiv, og Åpenhetsrapporten er en del av harmoniseringstiltakene innen EU. Den årlige Åpenhetsrapporten skal gjøres tilgjengelig senest tre måneder etter regnskapsårets slutt. Åpenhetsrapporten dekker primært revisjonsvirksomheten i selskapet. Som følge av enhetlig eierstyring og selskapsledelse av forretningsområdene og foretakene i Deloitte gruppen, benyttes Deloitte som fellesnavn når det ikke gis forretningsområde- eller selskapsspesifikke opplysninger. Åpenhetsrapporten for Deloitte AS dekker regnskapsåret 1. juni mai Åpenhetsrapporten kan sammenlignes med regnskapslovens krav til foretak med noterte verdipapirer om årlig Redegjørelse om foretaksstyring, herunder beskrivelse av den interne kontroll vedrørende den finansielle rapportering. Kravet om redegjørelse bidrar til økt fokus på den interne kontroll. Formålet med redegjørelsen er å styrke tilliten til den finansielle rapportering. Deloitte mener Åpenhetsrapporten har det samme formål, og vi vil i det følgende gi en overordnet beskrivelse av Deloittes kvalitetssystem. Målsettingen er at investorer, selskapsledelse, Revisjonsutvalg, tilsynsmyndigheter og andre interessenter, skal få innsyn i våre kontinuerlige anstrengelser for å sikre uavhengigheten som og forsterke kvaliteten i revisjonen. Tillit til den revisjon Deloitte utfører som uavhengig, vil bidra til å styrke tilliten til den finansielle rapportering. På tilsvarende måte som beskrivelsen av den interne kontroll i Redegjørelse om foretaksstyring, er avgrenset til den finansielle rapportering, er Åpenhetsrapporten avgrenset til kvalitetssikringen av Deloittes profesjonsutøvelse som. Foretakets redegjørelse og Deloittes åpenhetsrapport, vil sammen styrke tilliten til den finansielle rapportering for foretak med noterte verdipapirer. Opplysningene i Åpenhetsrapporten er søkt tilpasset formålet. For å lette innsyn har vi valgt å gjengi lovgrunnlaget for opplysningene og den betydning det har for vurdering av s uavhengighet og kvaliteten på revisjonen. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 7

8 Tax & Legal Consulting Financial Advisory Deloittes kvalitetssystem Etterlevelse Kvalitet Uavhengighet Organisasjon og styring Deloitte policy og retningslinjer Audit policy og retningslinjer Oppdragsrelaterte krav Intern kontroll og overvåking Audit & Advisory Ekstern kvalitetskontroll Revisorloven bestemmer at revisjonsselskap skal etablere forsvarlige systemer for intern kvalitetskontroll av revisjonsvirksomheten. Finanstilsynet fører tilsyn med foretak av allmenn interesse som er banker og andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper. Foretak underlagt tilsyn fra Finanstilsynet må følge kravene i Forskrift om risikostyring og internkontroll. Finanstilsynet fører også tilsyn med s profesjonsutøvelse, men denne forskriften er ikke gjort gjeldende for revisjonsselskapene. Det skyldes at revisjonsselskaper er forpliktet til å etterleve kravene i ISQC 1 den internasjonale standard for Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Standarden for kvalitetskontroll (ISQC 1) fastlegger rammene for revisjonsselskapenes kvalitetssikring av profesjonsutøvelsen som. Målsettingen med kvalitetskontrollstandarden er at revisjonsselskapet etablerer og vedlikeholder et kvalitetskontrollsystem som gir rimelig sikkerhet for at a) Revisjonsselskapet og personalet etterlever faglige standarder og regulatoriske og juridiske krav; og b) Uttalelser som avgis av revisjonsselskapet eller oppdragsansvarlige er er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. For å sikre anvendelse og etterlevelse av relevante krav, krever kvalitetskontrollstandarden at revisjonsselskapets kvalitetskontrollsystem omfatter retningslinjer og rutiner for lederansvar for kvalitetssikring, etikk og uavhengighet, aksept og fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag, personalets kapasitet og kompetanse, gjennomføring av oppdrag og overvåking. Deloitte har i samsvar med lovens krav, etablert et kvalitetssystem som dekker kravene i standarden for kvalitetskontroll (ISQC 1). Den tilsvarende internasjonale kvalitetskontrollstandarden ligger til grunn for de policyer og retningslinjer som Deloitte er forpliktet til å følge som medlem av DTTL - Deloitte Touche Thomatsu Limited. Deloitte har i samsvar med lovens krav, etablert et kvalitetssystem som dekker kravene i standarden for kvalitetskontroll (ISQC 1) Deloittes Kvalitetssystem kan best illustreres med referanse til det anerkjente rammeverket for risikostyring og intern kontroll; COSO ERM. Deloittes Kvalitetssystem utgjør en del av en helhetlig risikostyring av den samlede virksomhet, og beskrivelsen i det følgende dekker Deloittes profesjonsutøvelse som. 8

9 Tax & Legal Consulting Financial Advisory Etterlevelse Kvalitet Uavhengighet Organisasjon og styring Deloitte policy og retningslinjer Audit policy og retningslinjer Oppdragsrelaterte krav Intern kontroll og overvåking Audit & Advisory Ekstern kvalitetskontroll De faktorene i kvalitetssystemet som er gjenstand for kvalitetssikring og kontroll, er etterlevelse, kvalitet og uavhengighet. Det er helt fundamentalt at lover og regler som gjelder for revisjonsvirksomheten, etterleves. Deloitte betrakter imidlertid kvalitet som mer enn etterlevelse av lovkrav og anvendelse av revisjonsstandarder i utførelsen. Kvalitet innebærer derfor mer enn fravær av feil, mangler og svakheter. Kvalitet skal i tillegg gi en opplevelse av samarbeid, etisk adferd og integritet og bety at forventninger innfris. På tilsvarende måte legger Deloitte vekt på at s uavhengighet ikke bare skal måles som overholdelse av bestemte regler, men at det heller ikke skal kunne reises tvil om vår uavhengighet eller foreligge forhold som er egnet til å svekke tiliten til Deloitte som. Oppnåelse av kvalitet og overholdelse av uavhengighetskrav slik Deloitte bestreber seg på, krever mer enn organisering, rutiner, systemer og prosedyrer. Det handler om personlig adferd og kultur. Gjennom ulike tiltak har Deloitte gjennom flere år lagt betydelig vekt på å skape riktige holdninger, oppfordre til profesjonell adferd og forvente engasjement hos våre medarbeidere. Samtidig understrekes betydningen av et forpliktende samarbeid med, og et godt tillitsforhold til, revisjonsklientene. Oppnåelse av kvalitet og overholdelse av uavhengighetskrav slik Deloitte bestreber seg på, krever mer enn organisering, rutiner, systemer og prosedyrer Kvalitetssvikt i form av feil, mangler og svakheter kan i stor grad forebygges, forhindres eller avdekkes ved organisering, rutiner og systemer. Det gjelder imidlertid først og fremst systematisk kvalitetssvikt. For å ha kontroll på usystematiske feil, mangler og svakheter, som ofte kan få større konsekvenser, er det nødvendig å etablere en solid kvalitets- og tillitskultur. Ikke minst av den grunn er holdningsskapende tiltak en viktig del av kvalitetssikringen i Deloitte. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 9

10 Tax & Legal Consulting Financial Advisory Etterlevelse Kvalitet Uavhengighet Organisasjon og styring Deloitte policy og retningslinjer Audit policy og retningslinjer Oppdragsrelaterte krav Intern kontroll og overvåking Audit & Advisory Ekstern kvalitetskontroll Beskrivelsen av kvalitetssystemet dekker Deloittes profesjonsutøvelse som innen forretningsområdet Audit & Advisory. Det har imidlertid innvirkning også på de andre forretningsområdene i Deloitte, Tax & Legal, Consulting og Financial Advisory. Særlig gjelder det fordi uavhengighetsreglene for har betydning for hvilke personlige og finansielle relasjoner e og medarbeidere kan ha, og hvilke tjenester som kan ytes fra de andre forretningsområdene til revisjonsklienter. Gjennom leveranse av tjenester til andre enn revisjonsklienter, opparbeides betydelig kompetanse og derved også høy attraktivitet ved rekruttering til forretningsområdene. Det gir kjernevirksomheten revisjon (Audit) mulighet for å trekke inn personer fra andre tjeneste- og forretningsområder ved revisjon av områder som krever spesialistkompetanse. Andre tjeneste- og forretningsområder enn Audit bidrar i stor utsterkning med spesialistkompetanse i revisjonen, særlig innenfor IFRS, IT-revisjon, intern kontroll, skatt og avgift, selskapsrett og verdivurdering. Forretningsområdenes virksomhet spiller derved en viktig rolle i kvalitetssikringen av revisjonen. Trygghet for tilstrekkelig kunnskap om s rammevilkår, oppnås ved at det er etablert felles Deloitte policyer og retningslinjer med utgangspunkt i revisjon som kjernevirksomhet, og ved at vilkårene er innarbeidet i de spesifikke prosedyrene for hvert forretningsområde. Sikkerhet for forsvarlig adferd i forhold til s rammevilkår innen andre forretningsområder enn Audit, ivaretas i kvalitetssystemet dels gjennom ansvarlig s forvaltning av klientforholdet og dels gjennom felles overvåkingssystemer. Andre tjeneste- og forretningsområder enn Audit bidrar i stor utsterkning med spesialistkompetanse i revisjonen 10

11 Tax & Legal Consulting Financial Advisory Etterlevelse Kvalitet Uavhengighet Organisasjon og styring Deloitte policy og retningslinjer Audit policy og retningslinjer Oppdragsrelaterte krav Intern kontroll og overvåking Audit & Advisory Ekstern kvalitetskontroll Komponentene i Deloittes Kvalitetssystem består av Organisasjon og styring, Deloitte policy og retningslinjer, Audit policy og retningslinjer, Oppdragsrelaterte krav, Intern kontroll og overvåking og Ekstern kvalitetskontroll. Komponentene beskrives i det følgende. Organisasjon og styring Opplysningene om organisasjon og styring skal vise at revisjonsselskapet har innrettet sin virksomhet i samsvar med lovens bestemmelser. Selskapsstruktur og eierskap Revisorloven inneholder bestemmelser om selskapsform for revisjonsselskaper, styresammensetning og stemmerettsregler. Revisjonsselskaper må være godkjent av Finanstilsynet for å kunne velges som. Åpenhetsrapporten gjør at også andre får innsyn i revisjonsselskapets organisasjonsform og eierskap. Deloitte gruppen består av følgende selskaper: Deloitte & Touche DA Deloitte AS, org nr , er godkjent revisjonsselskap. Revisjonsvirksomheten utøves av Deloitte AS, og det er Deloitte AS som velges som. Forretningsområdene Audit & Advisory, Consulting og Financial Advisory inngår i Deloitte AS. Av hensyn til interne selskapsrettslige forhold er Deloitte AS hovedmann og ansvarlig deltaker i Deloitte Indre Selskap (IS), hvor ne personlig er stille deltakere. Selskapsformen indre selskap er en hensiktsmessig måte å regulere interne relasjoner mellom ne og innbyrdes kapitalforhold. Deloitte IS opptrer ikke utad som selskap. Forretningsområdet Tax & Legal inngår i Deloitte Advokatfirma AS, org nr Deloitte Advokatfirma AS eies av advokatne og er knyttet til Deloitte gjennom avtaleverket i Deloitte & Touche DA. Deloitte & Touche DA, org nr , eier alle aksjene i Deloitte AS. Deloitte & Touche DA eies av de til enhver tid aktive ne i Deloitte, inkludert advokatne. Som morselskap for revisjonsselskapet Deloitte AS er Deloitte & Touche DA godkjent revisjonsselskap, men er uten aktivitet og velges ikke som. Deloitte AS Deloitte Advokatfirma AS Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 11

12 Våre oppdragsgivere kan ha tillit til at de samme krav til kvalitet og den etablerte interne kontroll i Deloitte, gjelder for ethvert klientforhold og for tjenester av enhver art 12

13 Styret for Deloitte & Touche DA består av: Styret for Deloitte AS består av: Styreleder: Alf-Anton Eid Styreleder: Alf-Anton Eid Styremedlemmer: Sylvi Annie Bjørnslett Bengt Arvid Eriksen Mette Estenstad Thorvald Otto Nyquist Helge Torgersen Henrik Johannes Woxholt Styremedlemmer: Sylvi Annie Bjørnslett Bengt Arvid Eriksen Mette Estenstad Thorvald Otto Nyquist Helge Torgersen Henrik Johannes Woxholt Varamedlemmer: Helene Raa Bamrud Jon-Osvald Harila Rune Johansen Halvor Moen Alexander With Observatør fra de ansatte: Ane Lene Hellvik Asheim manager Styremedlemmer valgt av de ansatte: Ane Lene Hellevik Asheim Ove Sverre Bjørdal Alf Kåre Kjærnet Paul-Asbjørn Vangsnes Varamedlemmer: Helene Bamrud Jon-Osvald Harila Rune Johansen Halvor Moen Alexander With manager manager manager senior Varamedlemmer valgt av de ansatte: Cecilia Louise Flatum (fra 1. juni 2011) Paul Olav Oos Trine Persen Kjetil Tørring Eivind Ungersness seniormanager seniormanager seniormanager seniormanager Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 13

14 Styrene i Deloitte & Touche DA og Deloitte AS har de samme eiervalgte styremedlemmene og samme styreleder. Flertallet av styre- og varamedlemmer i både Deloitte & Touche DA og Deloitte AS er godkjente er, og Deloitte tilfredsstiller dermed lovens flertallskrav. Aksjene i Deloitte AS eies 100 % av Deloitte & Touche DA, som er godkjent revisjonsselskap. Revisorlovens krav til stemmerett i Deloitte AS er følgelig oppfylt. Flertallet av ne i Deloitte & Touche DA er godkjente er. Hver har 1 stemme i selskapsmøtet, uavhengig av størrelsen på eierandel (innskuddskapital). Deloitte tilfredsstiller dermed stemmerettsreglene i loven også for morselskapet til revisjonsselskapet. Opptak av nye e skjer i selskapsmøtet etter en omhyggelig prosess. Partnerkandidater presenteres i et selskapsmøte etter innstilling fra forretningsområdeleder og daglig leder og behandling i styret. Opptak foretas på etterfølgende selskapsmøte etter fornyet evaluering, intervju med ledergruppen og innstilling fra styret. Fellesavtalen for Deloitte & Touche DA fastslår at Deloitte AS godkjennelse som revisjonsselskap er grunnleggende for virksomheten i Deloitte. Partnerne er derfor forpliktet til å godta representasjon i styrene og benytte sin stemmerett slik at vilkårene for godkjennelse er oppfylt til enhver tid. Antall e i Deloitte vil normalt variere fra år til år. På side 28 og 29 i Åpenhetsrapporten vises en liste over ne i Deloitte pr. 1. juni 2011, fordelt på godkjente er og andre, med angivelse av eierandel. Deloitte & Touche DA skal ha en daglig leder som velges av selskapsmøtet. Daglig leder ansettes på åremål og kan gjenvelges. Daglig leder i Deloitte AS velges av selskapets styre. Deloitte & Touche DA og Deloitte AS har normalt samme daglig leder. Ledergruppen for Deloitte består av daglig leder, lederne for de respektive forretningsområdene og Reputation & Risk Leader, som har ansvar for forvaltningen av profesjonelle krav til virksomheten. Selskapsmøtet Supportfunksjoner Styret Marketing & Communication Frode Vik Jensen HR-leder Ronny Balto Pettersen Ledergruppen Daglig leder Aase Aa. Lundgaard Økonomi/IT Geir Verket Knowledge Management Sissel Austad Partner, interne prosesser Margrete Guthus Administrasjon Elin Skaug Learning Anna-Carin Westberg Reputation & Risk Leader Terje Nagell Audit & Advisory Jørn Borchgrevink Consulting Sjur Gaaseide Financial Advisory Alex Sterud Tax & Legal Tore Paulshus Practice Review Director Bjørn Prestegard Professional Practice Director Kirsten L. Jacobsen Enterprise Risk Services Helene Raa Bamrud Advisory Anne Randmæl Jones 14

15 Samarbeidsavtaler Revisorloven likestiller samarbeidende er og samarbeidende rådgivningsselskaper med revisjonsselskapet, slik at kravene til uavhengighet i forhold til revisjonsklienter også gjelder for disse. Det har betydning både når det gjelder personlige og finansielle relasjoner og ved levering av tjenester, samt for oppfyllelse av regnskapslovens opplysningskrav om godtgjørelse til. Deloitte AS har ingen samarbeidsavtaler med andre er eller revisjonsselskaper i Norge. Deloitte AS har gjennom morselskapet Deloitte & Touche DA avtaler og et utstrakt samarbeid med Deloitte Advokatfirma AS. Revisjonsselskapet og advokatselskapet må derfor ses under ett i forhold til lovens bestemmelser om uavhengighet og i forhold til regnskapslovens opplysningskrav om godtgjørelse til. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) Gjennom Deloitte & Touche DA er Deloitte AS medlem av Deloitte Network, som er en sammenslutning av medlemsselskaper i Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Hvert lands nasjonale selskaper er separate og egne juridiske enheter. Medlemsselskapene opererer under Deloitte navnet, som Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu, Tohmatsu og tilsvarende. DTTL er finansiert med årlige kontingenter betalt av medlemsselskapene. DTTL har ingen e eller eiere, leverer ikke tjenester og har ingen eierinteresser eller ledelsesfunksjoner i medlemsselskapene. Medlemsselskapene deltar i Deloitte Network med det primære formål å samordne klientservice, profesjonelle standarder, verdier, metoder og systemer for kvalitetskontroll og risikostyring. DTTL har fastlagt bestemte policyer og prosedyrer innen de enkelte områder, med sikte på å etablere en enhetlig høy kvalitet, profesjonsutøvelse og service. Styrken i Deloitte Network ligger i kombinasjonen av høye kvalitetsstandarder og felles metodikk med forståelse av lokale markeder og individuelt ansvar og engasjement for eget medlemsselskap. Medlemsselskapene deltar i Deloitte Network med det primære formål å samordne klient service, profesjonelle standarder, verdier, metoder og systemer for kvalitetskontroll og risikostyring Innenfor DTTL er det etablert systemer og prosedyrer som gjør at Deloitte kan håndtere mulige interessekonflikter og løse eventuelle uavhengighetsproblemer i forhold til loven, som kan oppstå som følge av aktiviteter i medlemsselskaper i andre land. For norske konsernselskaper omfatter opplysningskravene i regnskapsloven om s godtgjørelse, også andre DTTL medlemmers leveranser til datterselskaper i utlandet. Medlemsselskapene leverer profesjonelle tjenester innenfor sitt område og i samsvar med de lover, reguleringer og profesjonelle krav som gjelder for det land medlemsselskapet driver sin virksomhet i. Medlemsselskapene er eiet av e i det enkelte land og er organisert i samsvar med lovgivningen i landet. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 15

16 Godtgjørelse til eierne Av forarbeidene til loven fremgår det at opplysningsplikten først og fremst er satt fordi visse typer godtgjørelse kan medføre uheldige incentiver ved at de kan påvirke vurderingen av hvilke oppdrag revisjonsselskapet bør påta seg og/eller hvordan de bør utføres. Det er følgelig grunnlaget for eiernes godtgjørelse det skal opplyses om. Ingen andre enn aktive e i Deloitte er eiere i revisjonsvirksomheten. Basis for godtgjørelse til ne er et Partner Compensation System, som fastlegger kriteriene for tildeling av andel av overskuddet. Tildelingen skjer på grunnlag av arbeidsinnsats, dyktighet i utførelsen av oppgavene og betydning av den funksjon en innehar. Kompensasjonssystemet understøtter blant annet viktigheten av at ne aktivt skal medvirke til at Deloitte når sine strategiske målsettinger på kort og lang sikt, at en aldri må gå på akkord med våre krav til kvalitet, integritet, uavhengighet og Deloittes Code of Conduct og at ne opptrer som bærere av vår kultur. Partnerne blir først og fremst tilgodesett for utførelse av primæroppgaven med å levere profesjonelle tjenester av høy kvalitet og blir trukket for manglende overholdelse av profesjonskrav. Kompensasjonssystemet inneholder ikke kriterier som innebærer ekstra godtgjørelse for levering av andre tjenester enn revisjon til revisjonsklienter. Kompensasjonssystemet fremmer heller ikke behov for stor omsetning, stort antall klienter eller betydelige klienter i ens portefølje. På denne måte motvirker kompensasjonssystemet mulig press som kan lede til uavhengighetsproblemer eller som er egnet til å skape kvalitetsvikt. Partnerne blir kompensert årlig, men kompensasjonssystemet har mekanismer som sikrer langsiktighet og utjevning over år. Et eventuelt bortfall av en betydelig revisjonsklient som følge av resultat av anbudskonkurranse eller oppsigelse fra Deloittes side, vil i seg selv ikke gi virkning på godtgjørelsen. Kompensasjonssystemet skjermer derved om den enkelte s integritet. Blant ne i Deloitte er det full åpenhet om overskuddsdelingen. Prosessen frem til endelig fastsettelse sikrer på best mulig måte at godtgjørelsene oppfattes som rimelige og forsvarlige. Med støtte fra forretningsområdelederne og etter innspill fra Reputation & Risk Leader om mulige kvalitets- eller uavhengighetsproblemer, innstiller daglig leder overfor styret. Et utvalg av eiervalgte styremedlemmer gjennomgår prosessen og resultatet av denne før styret fremlegger forslag til vedtak overfor selskapsmøtet. Styringsstruktur Opplysningskravet om styringsstruktur som er inntatt i loven, er ment å sørge for innsyn i eiernes innflytelse gjennom selskapsmøte, oppgaver og kompetanse som tilligger styre og administrasjon og i vesentlige instrukser, fullmakter og delegert kompetanse. Det forutsettes ingen detaljert beskrivelse, men tilstrekkelige opplysninger til å forstå hvordan styringen av revisjonsselskapet er organisert. Vi viser til beskrivelsen ovenfor om selskapsstruktur og eierskap, hvor det fremgår at revisjonsselskapet som utfører profesjonelle tjenester, Deloitte AS, er organisert i aksjeselskaps form. Aksjelovens bestemmelser for alminnelige selskapsorganer, eierstyring og selskapsledelse, er følgelig fundamentet i styringsstrukturen. Partnerne utøver eierstyring først og fremst gjennom vedtak om opptak, valg av styre og daglig leder, samt behandling av årsregnskap, i selskapsmøtet i Deloitte & Touche DA. Dernest kan eierstyring utøves ved forslag til endringer i selskapsavtalen for Deloitte & Touche DA og den fellesavtalen som alle ne i Deloitte har inngått. 16

17 Selskapsavtalen for Deloitte & Touche AS har vedtekts form. Fellesavtalen omhandler forholdet mellom selskapene i Deloitte gruppen og mellom ne, samt forholdet til Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Fellesavtalen innholder bestemmelser om nes ansvar, oppgaver og plikter, inntreden og uttreden av skapet, resultatdeling og kapitalinnskudd og erstatning ved illojalitet. Endringer i selskapsavtalen og fellesavtalen krever 2/3 flertall, og avtalegrunnlaget må forutsettes å ligge fast over lang tid. I samsvar med aksjelovens bestemmelser om styrets oppgaver og plikter, har styret for Deloitte AS ansvar for å påse og daglig leder ansvar for å sørge for at Standarden for kvalitetskontroll (ISQC 1), er implementert og fungerer tilfredsstillende. Implementeringen er gjennomført gjennom Deloittes Kvalitetssystem, som også dekker uavhengighetskravene for. Daglig leder har delegert fullmakt til å forvalte Deloittes Kvalitetssystem til Reputation & Risk Leader (RRL)/ leder av National Office, som tilrettelegger, støtter og overvåker overholdelsen av profesjonskravene. Audit Leader og den enkelte ansvarlige for revisjonsoppdrag, er ansvarlig for gjennomføringen av policyer, retningslinjer og øvrige profesjonelle krav. Reputation & Risk Leader inngår i ledergruppen for Deloitte og rapporterer til daglig leder, styret og DTTL. Reputation & Risk Leader er som leder av National Office, samtidig Director of Independence, Ethics Officer og Regulatory Partner. Funksjonene i National Office og forholdet til selskapsorganene og forretningsområdene, fremgår av følgende. Styret National Office Reputation & Risk Leader Daglig leder Independence Audit & Advisory Tax & Legal Financial Advisory Consulting Regulatory Practice Review Director Security Professional Practice Director Ethics Compliance Functional Risk Leaders Anti-Money Laundering Legal/Claims Insurance Learning Regulatory Readiness Human Resources Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 17

18 I forretningsområdet Audit & Advisory inngår en Fagavdeling som ledes av Professional Practice Director (PPD). Fagavdelingen har ansvar for Deloittes revisjonsmetodikk, utredning av regnskapsspørsmål, formidling av kunnskap og opplæring i revisjon og regnskap og utarbeidelse av retningslinjer og rutiner som skal sikre at profesjonskravene følges på oppdrag. En av Fagavdelingens viktigste oppgaver er å bistå til løsning av faglige problemstillinger ved konsultasjoner. For å sikre en helhetlig forvaltning av profesjonskravene for, arbeider Fagavdelingen i nær kontakt med National Office. Forretningsområdet Audit & Advisory har etablert en selvstendig funksjon som i samarbeid med DTTL utfører årlige kvalitetskontroller av et utvalg revisjonsoppdrag. Funksjonen ledes av en Practice Review Director (PRD), som rapporterer til daglig leder, Audit Leader og Reputation & Risk Leader. Deloitte har en selvstendig Learning funksjon, som bistår med gjennomføringen av opplæringsplaner for forretningsområdene og National Office. Funksjonen har ansvar for planlegging og avholdelse av opplæringstiltak, registrering og oppfølgning. Funksjonen ledes av en Learning Leader. Partnerne har gjennom Fellesavtalen påtatt seg ansvar for å etterleve profesjonelle standarder og Deloittes policy og retningslinjer. Partnerne plikter å overholde konfidensialitetskrav og bidra til at det ikke oppstår uavhengighetskonflikter i forhold til revisjonsklienter. Partnerne er forpliktet til å avgi bekreftelser og la seg underlegge kontroller som kreves av tilsynsmyndigheter, kontrollorganer, DTTL og Deloitte. Deloitte AS har i henhold til Fellesavtalen instruksjonsmyndighet i forhold til som er utpekt som ansvarlig for revisjonsoppdrag. Unntaksvis kan andre godkjente er gis fullmakt til å være ansvarlig, og selskapets instruksjonsmyndighet følger da av ansettelsesavtalen. Daglig leder, Audit Leader eller andre e som er gitt delegert myndighet, kan utpeke ansvarlig for revisjonsoppdrag. Deloitte policy og retningslinjer Revisorloven definerer s rolle til å være allmennhetens tillitsperson. Revisor skal utøve sin virksomhet med integritet, objektivitet og aktsomhet. Deloitte driver profesjonsutøvelse. Kjennetegn ved en profesjon er at den erkjenner et samfunnsansvar og baserer sin virksomhet på et verdigrunnlag og etiske prinsipper. Med utgangspunkt i kjernevirksomheten revisjon, har DTTL og Deloitte utformet policyer og retningslinjer som gjelder for alle deler av virksomheten. Revisorloven oppstiller krav om beskrivelse i åpenhetsrapporten av interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet. Hensikten med opplysningene er å styrke tilliten til at revisjonsselskapet har innrettet seg med sikte på å sikre kvaliteten på revisjonen og s uavhengighet. Policy og retningslinjer for medlemsselskapene i DTTL er samlet i DTTL Policies Manual (DPM). På grunnlag av de felles krav som er nedfelt i manualen, er det utarbeidet spesifikke manualer for hvert forretningsområde. Overordnede felles krav innebærer at viktige områder for forretningsområdet Audit & Advisory, er innarbeidet i policymanualer for andre forretningsområder. Det gjelder særlig retningslinjer for aksept av oppdrag, etikk, uavhengighet og interessekonflikter. Felles for alle gjelder også ulike sikkerhetstiltak; som retningslinjer for konfidensialitet og taushetserklæring, IT-sikkerhetsrutiner, intern sikring av klientinformasjon, egenbekreftelse om uavhengighet og et disiplinærsystem. Deloitte har utarbeidet klare retningslinjer for meldeplikt ved hendelser, kritikk og krav, som gir National Office mulighet for i en tidlig fase å identifisere og behandle mulige overtredelser av profesjonskrav eller uheldige episoder. Deloitte har vedtatt en Code of Conduct som gjelder for alle e og medarbeidere. Code of Conduct omhandler våre verdier, etiske prinsipper og anvisning for moralske handlinger ut fra vårt samfunnsansvar, klientansvar og kollegiale ansvar. Deloittes Code of Conduct bidrar til riktig personlig adferd og enhetlig kultur i Deloitte. Mulig uheldig eller uforsvarlig adferd skal tas opp, eventuelt anonymt, med nærmeste overordnede eller i siste instans med Reputation & Risk Leader. 18

19 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger Våre kjerneverdier, etiske prinsipper og moralske handlinger er sammen med vår visjon styrende for forvaltningen av vårt samfunnsansvar, klientansvar og kollegiale ansvar. Til hjelp og inspirasjon har vi gjennom et bredt samarbeid, på tvers av funksjon, stillingsnivå, kjønn og alder utviklet en Code of Conduct, som er vedtatt av vårt styre. Alle nivåer i organisasjonen støtter vår Code og har engasjement knyttet til den. Vi presenterer her et utdrag av innholdet i Deloittes Code of Conduct. Deloittes Code of Conduct Vi lever av tillit Like viktig som kvalitet i leveransen av våre tjenester, er måten vi opptrer på i forhold til våre klienter og oppdragsgivere, overfor kollegaer og i kontakt med omverden forøvrig. Ved å vise ansvarlighet i holdning og handling, styrker vi Deloittes anseelse. Vår visjon er: To be the standard of Excellence Deloittes verdier: En Deloittemedarbeider har: integritet Og er: dynamisk empatisk vidsynt i betydningen: outstanding value to markets and clients commitment to each other strength from cultural diversity Etiske prinsipper Ærlighet og integritet vi er ærlige og har integritet Profesjonelle handlinger vi handler i tråd med lovens bokstav og søker å oppfylle lovens formål Kompetanse vi tar ansvar for at alle klientoppdrag utføres av personer som har den kompetanse som kreves Objektivitet vi søker å oppnå størst mulig objektivitet i våre uttalelser og råd Konfidensialitet vi behandler konfidensiell informasjon med aktsomhet Redelig forretningsvirksomhet vi opptrer redelig i vår forretningsvirksomhet Sosialt ansvar vi erkjenner og respekterer den innvirkningen vi har på omverdenen Respekt og rettferdig behandling vi behandler alle våre kollegaer med respekt, omtanke og rettferdighet Ansvarlighet og beslutningstaking vi er rollemodeller basert på våre felles verdier Moralske handlinger Samfunnsansvar handler om: Vår multidisiplinære organisasjon Krav til våre klienter Vår rolle i markedet Utviklingen i yrkene våre Vår eksterne kommunikasjon Forholdet til kontrollorganer Sosialt ansvar Klientansvar handler om: Våre tjenester Godkjennelse og forlengelse av klientforhold og oppdrag Vår kompetanse Vår objektivitet og uavhengighet Håndtering av interessekonflikter Vår konfidensialitet Forbud mot gaver og fordeler Problemløsning og konsultasjon Utførelse og kontroll av klientoppdrag Fakturering av klientoppdrag Klientevaluering Kollegialt ansvar handler om: Tillitskultur Læring Mangfold og inkludering Lojalitet til selskapet Arbeidsmiljø Våre kommunikasjonssystemer Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 19

20 Retningslinjer for uavhengighet Revisorlovens kapittel 4 fastsetter rammene og gir detaljerte regler for s uavhengighet, med utfyllende regler i forskrift om revisjon og er. Uavhengighetsreglene regulerer personlige og finansielle relasjoner og leveranse av andre tjenester enn revisjon til revisjonsklienter. DTTL har utarbeidet policyer og detaljerte retningslinjer i samsvar med internasjonale uavhengighetsregler (IESBA), med tillegg av særskilte SEC- og PCAOB-regler. DTTL har fastlagt som policy at det enkelte lands medlemsselskap skal drive sin virksomhet i samsvar med det respektive lands lovgivning. Deloitte har innarbeidet særnorske uavhengighetsregler i samsvar med lovens bestemmelser og uavhengighetsreglene i forskriften, som tillegg til DTTLs policyer og retningslinjer. Innen National Office har Deloitte en ekspertfunksjon ledet av Director of Independence, som forvalter reglene for og overvåker overholdelse av uavhengighet. I funksjonen inngår håndtering av mulige interessekonflikter (Conflict of Interest) på oppdrag, internt og i forhold til DTTL. Uavhengighetsreglene vies betydelig oppmerksomhet i Deloitte og er lett tilgjengelig for alle. Deloittes Code of Conduct er retningsgivende også for overholdelse av uavhengighetsreglene. Opplæringen skjer i form av obligatoriske kurs med krav om bestått eksamen, og uavhengighetsregler er integrert i ulike opplæringstiltak. Alle har tilgang til databaser som inneholder nasjonale og internasjonale revisjonsklienter og et eget system (DESC) for klienter med noterte verdipapirer. Deloitte har etablert formelle konsultasjons- og godkjennelsesrutiner for behandling av tvilstilfeller, og disiplinærsystemet kommer til anvendelse ved eventuelle overtredelser. Partnere og medarbeidere i alle forretningsområder er forpliktet til å sette seg inn i, forstå og overholde kravene til s uavhengighet. Nyansatte må undertegne uavhengighetserklæring ved ansettelse, og alle må avgi erklæringer årlig og ved fratredelse. Erklæringene dekker personlige og finansielle relasjoner. Som ekstra sikkerhet har DTTL innført et system (GIMS) hvor alle e og medarbeidere i høyere stillingskategorier løpende må registrere egne og nærmeste families noterte verdipapirer og andre finansielle investeringer. Dette overvåkingssystemet gir automatisk melding om investeringer som må avhendes som følge av nye restriksjoner. Deloitte har etablert prosedyrer i alle forretningsområder for aksept og fortsettelse av klientforhold og oppdrag, som har til hensikt å sikre at det ikke blir levert ulovlige eller tvilsomme tjenester til revisjonsklienter. Lovreglene om s honorar skal iakttas. Våre oppdragsakseptprosedyrer krever kommunikasjon med ansvarlig, som gir mulighet for rettidig vurdering av eventuell godkjennelse. For foretak med noterte verdipapirer skjer kommunikasjonen gjennom et eget DTTL system (DESC Services). Deloitte har etablert prosedyrer for konsultasjon som krever involvering av Director of Independence i krevende problemstillinger, samt meldeplikt for mulig brudd på uavhengighetskravet. For å sikre lovens krav og tilsvarende DTTL policy om skifte av ansvarlig hvert syvende år for foretak av allmenn interesse, fastlegger Deloitte rotasjonsplaner for oppdragene. I henhold til loven starter rotasjonsperioden fra ikrafttredelsestidspunktet for lovbestemmelsen 1. juli DTTLs policy overstyrer ikke nasjonal lovgivning, og Deloitte vil i utgangspunktet ikke praktisere rotasjonsregelen strengere enn lovgiver har bestemt. Tidspunkt for skifte og utpeking av ny ansvarlig skjer imidlertid i samarbeid med Revisjonsutvalget eller styret i foretaket, som ledd i den løpende evalueringen av revisjonen og vurderingen av s uavhengighet. Ansvarlig for foretaket har det profesjonelle ansvaret for vurdering av uavhengighetssituasjoner av enhver art, som berører revisjonsklienten. Ved vurderingen legges det til grunn en særlig streng aktsomhetsnorm for revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Ansvarlig tar opp eventuelle problemstillinger med Revisjonsutvalget, ber om forhåndsgodkjennelse for eller opplyser om eventuelle tjenester utover revisjon og avgir bekreftelse på uavhengighet etter avsluttet revisjon. 20

21 Audit policy og retningslinjer Revisorlovens kapittel 5 regulerer s oppgaver ved revisjon av årsregnskap mv. God revisjonsskikk tilsier at revisjonen utføres i samsvar med lovens bestemmelser og utfyllende revisjonsstandarder. DTTL har utarbeidet en egen policy manual for forretningsområdet Audit & Advisory, og Deloitte har i tillegg utarbeidet nasjonale retningslinjer som dekker bestemmelsene i loven, forskriften, særnorske revisjonsstandarder som er vedtatt av Den norske forening, anvisninger fra Finanstilsynet og andre myndighetskrav som stilles til profesjonsutøvelsen som. Deloitte har utarbeidet omfattende retningslinjer og rutiner for aksept og fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag. Vi har et system utviklet av DTTL (DRMS), som dokumentasjonsverktøy for innhentede opplysninger, bakgrunnsjekk, konfliktog uavhengighetssjekk, vurdering av uavhengighet og oppdragsrisiko, mulige tiltak, konklusjon og godkjennelse av annen. Revisjonsoppdrag med høy risiko må godkjennes av Reputation & Risk Leader. Deloitte rekrutterer fra universiteter og høyskoler og legger til rette for at medarbeiderne skal ta Master i Revisjon og Regnskap og bli godkjente er. Normalt består mellom % av bemanningen på revisjonsoppdrag av statsautoriserte og registrerte er. På revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse kreves det i tillegg spesialisering i bransjen og innen fagområder. Deloitte har etablert rutiner for ressursplanlegging og bemanningsallokering, som sikrer tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til gjennomføring av revisjonsoppdragene. Medarbeidernes faglige og personlige utvikling følges jevnlig opp gjennom counselling systemer, som inkluderer evaluering av utførelse av oppdrag, drøfting av opplæringsbehov og karriereplanlegging. DTTL har utarbeidet en revisjonsmetodikk basert på internasjonale (og tilsvarende norske) revisjonsstandarder. Metodikken er nedfelt i en manual - Deloitte Audit Approach Manual, med detaljert angivelse av krav til gjennomføringen av revisjonen og dokumentasjonen av denne. DTTL har utviklet et revisjonssystem (AS/2) til bruk i den praktiske utførelsen av revisjonen og som dokumentasjonsverktøy. Deloitte er forpliktet til å anvende revisjonsmetodikken og revisjonssystemet på ethvert revisjonsoppdrag. Deloitte har utarbeidet omfattende retningslinjer og rutiner for aksept og fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag DTTLs Audit Policy Manual angir i hvilke tilfelle det kreves konsultasjon i faglige spørsmål og hvem som kan og skal konsulteres. Deloitte søker å opprettholde en konsultasjonskultur, hvor faglige spørsmål diskuteres med kompetente kollegaer. I kompliserte og viktige spørsmål og ved uenighet, skal Fagavdelingen/ Professional Practice Director (PPD) involveres i avgjørelsen. Deloitte har klare retningslinjer som krever at alle revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse og et betydelig antall andre revisjons- og attestasjonsoppdrag av bestemt størrelse og kompleksitet, skal underlegges objektiv kvalitetskontroll før avgivelse av revisjonsberetning og annen uttalelse. Ved revisjon av foretak av allmenn interesse skal kvalitetskontrollen utføres av en objektiv og erfaren og omfatte blant annet uavhengighetsvurderingen, nødvendig konsultasjon og skjønnsmessige vurderinger. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 21

22 Etterutdannelse Revisorlovens krav til opplysning om etterutdanningspolitikk er begrunnet i behovet for informasjon om revisjonsselskapet har en praksis som sikrer at s teoretiske kunnskaper, profesjonelle ferdigheter og yrkesetiske verdigrunnlag holder et tilstrekkelig høyt nivå gjennom oppdateringer og vedlikehold. Etterutdannelseskravet i forskriften anses som et minimum. Deloitte har et system for registrering og oppfølgning av forskriftens krav til ansvarlig om etterutdanning. Vi har dermed kontroll på at alle som er utpekt av Deloitte som ansvarlig, oppfyller lovkravet. Deloitte har fastlagt et internt opplærings- og etterutdanningsprogram med obligatoriske og behovsvurderte kurs. Etterutdanningskravet i Deloitte er vesentlig høyere enn forskriftens krav og gjelder medarbeidere på alle nivåer. Medarbeidere uten utdannelse må gjennomgå opplæring i revisjon og regnskap. Etterutdannelsesprogrammet for godkjente er omfatter emner som fordypning i IFRS og US GAAP, bokføring, revisjonsfaglige temaer, metodikk, attestasjonsoppgaver, skatt og avgift, selskapsrett, etikk og uavhengighet og oppdragsledelse. Kurs som inneholder nyheter er obligatoriske. Partnere og medarbeidere som reviderer foretak innenfor spesielle bransjer, eksempelvis finans og energi, må delta i de kursaktiviteter som bransjegruppene arrangerer. Deloittes Code of Conduct inngår som en viktig del av Deloittes lederutviklingsprogram og integreres i kurs på alle nivåer. Oppdragsansvarlige og oppdragsledere er forpliktet til å sørge for overføring av kunnskap og erfaring og gi tilbakemeldinger til medarbeidere under utførelsen av revisjonen. Deloittes counselling system håndterer konkrete behov for etterutdannelse i forhold til revisjonsoppdrag den enkelte deltar på og evaluering av kompetanse ved forfremmelser. Det er virkningsfullt at den enkelte medarbeider tar ansvar for sin profesjonelle utvikling av karrierehensyn. Deloitte har fastlagt et internt opplærings- og etterutdanningsprogram med obligatoriske og behovsvurderte kurs Deloitte registrerer all deltagelse i kursaktiviteter i et selvstendig system (SABA), som gir dokumentasjon for og rapporter om gjennomføring av etterutdanning og i forhold til planer. Deloitte har derved oversikt over den enkelte s og medarbeiders etterutdanningsprofil, til bruk ved bemanning av revisjonsoppdrag, ved forfremmelser og i medarbeidersamtaler. Deloitte har innført en akkrediteringsordning for e og sentrale medarbeidere som utfører revisjon på SEC-relaterte oppdrag. Foruten et praksiskrav, må den enkelte hvert år gjennomgå obligatorisk etterutdannelse i US GAAP, US GAAS og SEC krav. Tilsvarende akkrediteringsordning er innført for e og sentrale medarbeidere på revisjonsoppdrag for foretak som avlegger regnskap i henhold til IFRS. 22

23 Oppdragsrelaterte krav Revisorlovens bestemmelser om gjelder også for den som revisjonsselskapet har utpekt som ansvarlig. DTTLs Audit Policies Manual og Deloitte Audit Approach Manual fastlegger oppgaver og plikter for oppdragsansvarlige og oppdragsledere. Kravene samsvarer med det ansvar for utførelse av revisjonsoppdrag som følger av den internasjonale revisjonsstandarden Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper (ISA 220). Kravene harmoniserer med det ansvar som er tillagt oppdragsansvarlig i loven. Revisjonsstandarden om kvalitetskontroll av oppdrag angir at ansvarlig skal ta ansvar for den totale kvaliteten på det enkelte revisjonsoppdrag som er utpekt for, implementere kvalitetskontrollrutiner og gi revisjonsselskapet relevant informasjon om uavhengighet som er av betydning for selskapets kvalitetskontrollsystem. Ansvarlige er i Deloitte er seg bevisst og innretter seg i forhold til dette ansvaret, og de utfører således viktige funksjoner i Deloittes Kvalitetssystem. Det tilligger ansvarlig å være oppmerksom på om etiske krav overholdes av medarbeidere på oppdraget, innhente og evaluere informasjon av betydning for s uavhengighet, gjennomføre akseptprosedyrer, vurdere bemanning, gjennomføre oppdraget i henhold til retningslinjer og gi tilbakemelding på Deloittes Kvalitetssystem av betydning for det enkelte oppdrag. Ansvarlig for foretak av allmenn interesse skal ha oppmerksomhet rettet mot den særlige aktsomhetsnorm som gjelder og de spesielle forholdsregler som lovgiver har bestemt eller Revisjonsutvalget har fastlagt for å sikre s uavhengighet. Ansvarlig skal ha kontakt med Revisjonsutvalget og sørge for den kommunikasjon som loven krever. Intern kvalitetskontroll og overvåking Revisorloven bestemmer at styret for revisjonsselskapet skal avgi en erklæring om hvordan kvalitetssystemene har fungert og at retningslinjene (for uavhengighet) har blitt overholdt. Grunnlag for erklæringen vil være resultatet av intern kvalitetskontroll og overvåking. Deloitte gjennomfører ulike overvåkingstiltak for å ha rimelig sikkerhet for at Deloitte som overholder uavhengighetskravene og utfører revisjon av gjennomgående høy kvalitet. Deloitte innhenter årlig egenbekreftelser om uavhengighet fra alle. Grunnlaget for erklæringene inneholder også spørsmål om kjennskap til uetisk adferd. Eventuell informasjon som fremkommer i forbindelse med egenerklæringene, blir nærmere vurdert og avklart. Tilsvarende oppfølgning skjer med avviksrapporter fra systemet for registrering av verdipapirer (GIMS), som e og ledende ansatte må anvende. Riktigheten av opplysningene i systemet testes ved planmessig kontroll av e og et utvalg av medarbeidere. Deloitte utfører årlig utvalgsbasert kontroll i alle forretningsområder av etterlevelsen av akseptprosedyrene og gjennomfører Portfolio Risk Review av porteføljen til utvalgte e. Vurdering av s uavhengighet er en viktig del av akseptprosedyrene. Kapasitet og kompetanse, samt omdømmerisiko, er viktige momenter i Portfolio Risk Review. Saker som det gis melding om i henhold til meldeplikten ved hendelser, kritikk og krav, blir omhyggelig undersøkt og behandlet omgående. Vi innhenter i tillegg hvert år opplysninger og bekreftelser fra alle ne i Deloitte om saker som kan lede til ansvar eller kritikk. En viktig uformell og delvis målbar kontroll og overvåking utøves av National Office og Fagavdelingen ved at det foregår utstrakt konsultasjon og direkte involvering i saker, i nær kontakt med ledergruppen og med den enkelte og medarbeider. Krevende saker løses og kompenserende tiltak iverksettes fortløpende. Deloittes åpne kvalitets- og tillitskultur er et viktig element i Deloittes Kvalitetssystem. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 23

24 Audit Practice Review gjennomføres årlig med representanter for og under tilsyn av DTTL. Kvalitetskontrollen dekker alle ansvarlige er i løpet av en 3 års periode. Kvalitetskontrollen måler om utvalgte revisjonsoppdrag er utført i samsvar med DTTLs revisjonsmetodikk og dokumentasjonskrav, herunder vurdering av uavhengighet og om revisjonsberetning og andre uttalelser er hensiktsmessige. Deloittes Kvalitetssystem og dokumentasjonen av dette, er samtidig gjenstand for kontroll. Deloitte avgir hvert år bekreftelser til DTTL på overholdelse av DTTLs Policies and guidelines generelt og av Independence spesielt. Ingen av overvåkingsaktivitetene har avdekket alvorlige feil, mangler eller svakheter i Deloittes Kvalitetssystem. Deloitte har oppnådd tilfredsstillende resultater i kvalitetskontroller utført av DTTL, og Deloitte har kun rapportert mindre avvik fra policyer og retningslinjer til DTTL. Observasjoner som har gitt grunnlag for forbedringer, er tatt tilbørlig hensyn til ved klargjøring av retningslinjer, informasjons- og opplæringstiltak og justering av rutiner og prosedyrer. Det har ikke vært alvorlige tilfeller av overtredelser av profesjonelle krav hos e eller medarbeidere, og Deloittes disiplinærsystem har ikke vært anvendt. Ekstern kvalitetskontroll Revisor for foretak av allmenn interesse skal underlegges ekstern kvalitetskontroll minst hvert tredje år. For revisjonsselskaper skal kvalitetskontrollen omfatte vurdering av selskapets interne systemer for kvalitetskontroll og ellers minst omfatte vurdering av uavhengighet, ressursanvendelse, revisjonshonorarer og revisjonsutførelsen. Resultatet skal beskrives i rapport, og merknader skal følges opp av revisjonsselskapet uten ugrunnet opphold. Finanstilsynet gjennomførte i desember 2008 et selskapstilsyn av Deloitte, sammen med tilsynet i USA, The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Finanstilsynet gjennomførte kontroll av Deloittes Kvalitetssystem og to revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse. Finanstilsynets merknader ble fremlagt i brev av Finanstilsynet hadde ingen merknader til kvalitetssystemet utover behov for klargjøring i retningslinjene av tidsriktig dokumentasjon og av forbud mot assistanse fra interner. Basert på oppdragskontrollen forutsatte Finanstilsynet at Deloitte gjennomgikk sine rutiner for å sikre rettidig ferdigstillelse av dokumentasjonen og erstatning av medarbeidere ved uforutsett fravær. Deloitte har innrettet seg etter Finanstilsynets merknader. PCAOB baserte seg delvis på Finanstilsynets kontroll av Deloittes Kvalitetssystem og hadde ingen merknader etter sin gjennomgang av sentrale områder, herunder etterlevelse av SECs uavhengighetsregler og kompetansekrav. Deloitte mottok rapport fra kvalitetskontrollen datert 31. mars 2011 som ikke inneholder offentlige merknader. Det har ikke vært saker det siste året hvor Finanstilsynet har kontrollert enkelte eller enkeltoppdrag. Finanstilsynet har startet gjennomføring av et tematilsyn av rådgivning til revisjonsklienter som Deloitte er en del av. 24

25 Tillit til den revisjon Deloitte utfører som uavhengig, vil bidra til å styrke tilliten til den finansielle rapportering

26 Utdrag av revisjonsklienter Klientlisten omfatter foretak av allmenn interesse jfr Revisorlovens 5a-1, hvor Deloitte har vært siste regnskapsår. ABG Sundal Collier Holding ASA Amfa Finans AB (NUF) Anticimex Forsikring AB (NUF) Atea ASA Atradius (NUF) Aurland Sparebank Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS Bluestep Finans AB NUF Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Cardif Livsforsikring (NUF) Cardif Skadeforsikring (NUF) Codan Forsikring (NUF) Color Group AS Domstein ASA Enter Forsikring AS Entercard Norge AS Eqology ASA Etne Sparebank Folkia AS Försäkringsaktiebolaget Nordisk Garanti (NUF) Gmac Bank Gmbh Norway Branch (NUF) Green Reefers ASA Haugesund Sparebank Kongsberg Automotive Holding ASA Kraftverkene i Orkla DA Lyse Energi AS Meldal Sparebank Namsos Trafikkselskap ASA Nordic American Tanker Shipping (NAT) Ltd NorgesGruppen ASA Norse Energy Corp. ASA Norwegian Property ASA Polaris Media ASA Pronova BioPharma ASA Santander Consumer Bank AS Skudenes & Aakra Sparebank SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN Finans AS Sparebanken Sogn og Fjordane Sparebanken Vest Sparebanken Vest Boligkreditt AS Statkraft AS Statkraft Forsikring AS Storebrand ASA Storebrand Bank ASA Storebrand Boligkreditt AS Storebrand Eiendomskreditt AS Storebrand Helseforsikring AS Storebrand Livsforsikring AS Storebrand Skadeforsikring AS Swedbank Norge (NUF) Terra Boligkreditt AS Terra Finans AS Terra Forsikring AS Terra Kortbank AS The Royal Bank of Scotland PLC Norwegian Branch (NUF) Thin Film Electronics ASA Time Sparebank Tryg Forsikring (NUF) Trygg Hansa Forsikring (NUF) Vik Sparebank Yara International ASA 26

27 Regnskapsopplysninger Revisorloven bestemmer at det skal gis regnskapsopplysninger som viser omfanget av revisjonsvirksomheten og omsetning til revisjonsklienter fordelt på honorar for revisjon og andre tjenester. Opplysningene viser betydningen av kjernevirksomheten og fordelingen av tjenester nært tilknyttet revisjon. Omsetning i Deloitte regnskapsåret 2010/2011 Forretningsområde Omsetning (MNOK) Andel omsetning Audit & Advisory % Consulting % Financial Advisory 36 3 % Tax & Legal % 61 % 14 % 3 % 22 % Audit & Advisory Consulting Financial Advisory Tax & Legal Sum: % Omsetning til revisjonsklienter regnskapsåret 2010/2011 Tjenester til revisjonsklienter Omsetning (MNOK) Andel omsetning Revisjon % Attestasjon og beslektede tjenester 45 6 % Skatt og avgift % Annet 10 1 % 76 % 6 % 17% Revisjon Attestasjon og beslektede tjenester Skatt og avgift Annet Sum: % 1 % Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 27

28 Partneroversikt Tabellen viser eierandel pr Ansvarlige revisjonse Aaltvedt, Siri 0,6862 % Alm, Thomas Hagen 0,5895 % Alsos, Morten 0,5680 % Bjørnslett, Sylvi 1,1881 % Borchgrevink, Jørn 1,7658 % Bruheim, Gunn Irene S. 0,6626 % Børresen, Trond 1,2143 % Dahle, Torgeir 1,2354 % Eid, Alf-Anton 1,2923 % Elgåen, Grete 0,9085 % Enger, May-Kirsti 1,2354 % Enoksen, Johan K. 1,3347 % Eriksen, Bengt 1,0271 % Estenstad, Mette 0,7098 % Fagerland, Knut Terje 1,3627 % Forseth, Per Kr. 1,1641 % Gjethammer, Yngve 0,5208 % Guthus, Margrete 1,1881 % Harila, Jon Osvald 1,1689 % Herdlevær, Mette 1,2402 % Hisdal, Ingebret G. 2,5798 % Holmen, Karl Jens 1,3540 % Holseter, Sturle 0,5208 % Holst-Larsen, Else 0,6153 % Hov, Trond Edvin 1,2402 % Hovdan, Jan 1,2402 % Johansen, Espen 0,7098 % Johansen, Rune 0,8853 % Johnsen, Helge Roald 1,6135 % Jonassen, Bjarte M. 0,5680 % Kilnes, Leif 0,8236 % Kirkeeide, Hans Jørgen 0,8043 % Kvamme, Kjartan 0,7098 % Lohne, Roar 1,4862 % Ludvigsen, Tore Magnus 0,6862 % Lundgaard, Aase Aa. 2,5798 % Lyngstad, Bernhard 1,0936 % Mamelund, Bård 1,2143 % Midtun, Knut 0,8332 % Nagell, Terje 1,6153 % Nesdal, Ragnar 1,0223 % Nesse, Vidar 1,0415 % Nevstad, Kjetil 1,7658 % Nilsen, Vidar 1,2402 % Nistad, Rolf 0,0000 % Olsen, Rune 0,0000 % Olsen, Rune Nordstrand 1,2827 % Opdal, Bjørn Lyse 1,0984 % Petterson, Geir Bergum 0,5208 % Prestegard, Bjørn 0,8989 % Rudlang, Kjell 0,0000 % Ryland, Bjarne 1,2450 % Sanderød, Karl O. 1,0223 % Sivertsen, Svein 1,6376 % Skailand, Ommund 1,3347 % Skaug, Eivind 0,6153 % Skuland, Roar 1,5006 % Stakland, Roald 0,6153 % Stokkenes, Olav 0,7098 % Sverdrup, Bente 0,9037 % Thorbjørnsen, Espen 0,5680 % Ugland, Jens Bjørnar 1,1146 % Vadheim, Roar Inge 0,9181 % Viholmen, Morten 0,7812 % Woxholt, Henrik 1,3058 % 28

29 Andre e Aamelfot, Toril Hasle 0,2908 % Aannø, Sondre 0,5208 % Bamrud, Helene Raa 1,8691 % Boulmer, Yves 1,0695 % Bryn, Martin 0,5208 % Byrkjeland, Stein 0,7098 % Disch, Rolf Erik 0,1860 % Edal, Svenn Erik 0,7098 % Eide, Finn 0,3341 % Eriksen, Knut Peder 0,8095 % Evers, Per 0,1521 % Farstad, Atle 0,0000 % Flatum, Cecilia 0,5208 % Frøland, Audun 0,2378 % Gaaseide, Sjur 1,7128 % Grenman, Bjørn 0,6626 % Grüner, Petter 0,3294 % Helsingeng, Anne 0,2192 % Helvik, Gro Forsdal 0,1002 % Husøy, Sissel 0,6437 % Høgseth, Arve 1,2875 % Jacobsen, Kirsten Lucie 1,0455 % Jensen, Frode Vik 0,5680 % Johansen, Odd Erik 0,1521 % Johansen, Bjørn-Olav 0,1860 % Jones, Anne 0,7098 % Jørgensen, Hans-Martin 0,1238 % Larsen, Erik Øxnevad 0,1049 % Løfsgaard, Elin Sætre 0,1450 % Marstrander, Joakim 0,1521 % McCloskey, Kevin Francis 0,6915 % Melby, Geir Arne 0,2289 % Moen, Halvor 1,0223 % Mønster, Morten 1,2547 % Nyquist, Thorvald 0,2716 % Ottesen, Eivind O.G. 0,1862 % Paulshus, Tore 0,4436 % Pedersen, Jens-Petter 0,1143 % Rafteseth, Arve 1,2827 % Raknes, Rune 0,6626 % Rowe, Jason Inge Charles 0,6626 % Saastad, Rolf J. 0,4341 % Sandseter, Rune 0,1049 % Sjøgren, Lennart 0,6153 % Skar, Trond Ivar 1,0455 % Skjæveland, Ivan 0,1049 % Sognstad, Stein Ove 0,7098 % Sperre, Stig Arild 0,1664 % Spissøy, John 0,1380 % Stensland, Kjetil Erland 1,0695 % Sterud, Paal Alexander 1,7803 % Søvik, Dag Jarle 0,7098 % Tangen, Håvard 0,2669 % Toftegaard, Knut P. 0,0000 % Torgersen, Helge 1,1881 % Tveiten, Jan Erik 1,1409 % With, Alexander 0,2528 % Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 29

30 Erklæring fra styret Styret for Deloitte AS mener at Deloittes Kvalitetssystem er hensiktsmessig og at det er i samsvar med Standarden for kvalitetskontroll (ISQC 1). Styret har behandlet rapporteringen fra interne kvalitetskontroller, overvåkingstiltak og eksterne kvalitetskontroller. Styret mener å ha rimelig sikkerhet for at Deloittes Kvalitetssystem har fungert tilfredsstillende og at retningslinjene for s uavhengighet er overholdt. Oslo, 26. august 2011 Styret for Deloitte AS Alf-Anton Eid Sylvi Bjørnslett Bengt Eriksen styrets leder Mette Estenstad Thorvald Nyquist Helge Torgersen Henrik Woxholt Ane Lene Hellevik Asheim Ove Sverre Bjørdal Alf Kåre Kjærnet Paul Asbjørn Vangsnes Aase Aa. Lundgaard daglig leder 30

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører. Forord Håvard S. Abrahamsen Foto:

Detaljer

Åpenhetsrapport 2013

Åpenhetsrapport 2013 Åpenhetsrapport 2013 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Årsrapport 2010. dnbnor.no

Årsrapport 2010. dnbnor.no Årsrapport 2010 dnbnor.no B STIKKTITTEL DnB NOR Årsrapport 2010 Viktige hendelser 2010 1 2 3 4 FØRSTE KVARTAL ANDRE KVARTAL TREDJE KVARTAL FJERDE KVARTAL Konsernet presenterte nye fi nansielle mål på kapitalmarkedsdagen

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer