SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: S11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1683-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: S11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1683-3"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: S11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/ Høring - Søknad om tillatelse til bygging av Brunga kraftverk, Rangåa kraftverk og Tangvella kraftverk Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune fremmer innsigelse mot at Tangvolla og Brunga utbygges. Dette begrunnes i de høye naturverdiene som er registrert i området, og manglende kunnskaper med hensyn til artsmangfoldets toleranse ved redusert fuktighet. Opplevelsesverdien av en uberørt bekk i et kontrastfylt og variert landskap er også av betydning. 2. Klæbu kommune ønsker å åpne for utbygging av Rangåa kraftverk. Alternativ plassering av spregningsmasser må vurderes. Det må foreligge en detaljert plan med konsekvenser for deponi for spregningsmasser. Det må under en eventuell utbygging tas hensyn til hubro som er observert i området. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Oversiktskart 2. Søknad, bygging av Brunga kraftverk 3. Søknad, bygging av Rangåa kraftverkhttp:// 4. Søknad, bygging av Tangvella kraftverk Saksopplysninger Småkraft AS har sendt NVE søknad om tillatelse til å bygge Brunga kraftverk og Rangåa kraftverk. Selbu Energiverk AS har sendt NVE søknad om tillatelse til å bygge Tangvella kraftverk. NVE har sendt søknadene på høring til blant annet Klæbu kommune, med frist for uttalelse innen Denne fristen er senere forlenget til Alle tre elvene ligger i Brungmarka og har utløp i Selbusjøen. NVE forventer av kommunen at den gir begrunnede synspunkt på om planene bør gjennomføres, eventuelt valg av alternativ. Det bør informeres om forhold knyttet til kommuneplan/ andre planer og allmenne interesser som blir berørt av tiltaket. De ønsker også forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle skader ved gjennomføring av planene. Lovverk: Kun de mest sentrale lover er nevnt nedenfor. Vannressursloven

2 Vannressursloven er den generelle loven om vassdrag. NVE har hjemmel i hht Vannressursloven. 8 til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk fra 1-10 MW. Tiltak i vassdrag som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser kan bare gjennomføres når det er gitt tillatelse (konsesjon) etter vannressurslovens 8. Allmenne interesser omfatter blant annet fisk, plante- og dyreliv, friluftsliv og flomforhold. Vannressurslovens 25 sier at konsesjon bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser. Plan- og bygningsloven Det er ikke krav om utarbeiding av reguleringsplan i hht plan- og bygningsloven i denne type saker, dette for å sikre en effektiv saksbehandling. Kommunen har imidlertid adgang til å klage og komme med innsigelse til utbyggingen og har derigjennom myndighet (vannressursloven 24). Naturmangfoldloven Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden,. Med hensyn til prinsipper som skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet skal - beslutninger, så langt det er rimelig, bygge på vitenskapelig kunnskap om arter og naturtyper - samt effekten av påvirkning ( 8) - en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for ( 10). Vannforskriften Forskriftens 12 sier blant annet at ny aktivitet eller inngrep i vannforekomsten kan gjennomføres selv om miljømålene for vannforekomsten ikke nås, men da skal samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene være større enn tapet av miljøkvalitet. Kommuneplaner Omsøkt område er avsatt til landbruks- natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens samfunnsdel er et mål at kommunens naturverdier skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Viktige naturtyper og arter skal ivaretas. (Mål 3.3) Et hovedmål i Energi- og Klimaplan for Klæbu kommune er at klimagassutslippene i 2020 skal være 10 % lavere enn utslippene i 1991, dvs. maksimalt Beskrivelse av tiltakene

3 Brunga Den årlige produksjonen er beregnet til 8,3 GWh. Dette tilsvarer elektrisk kraft til ca 415 husstander. Brunga har en middelvannføring ved planlagt inntak på 1,2 m 3 /s gjennom året. På årsbasis skal 70 % av vannmengden i Brunga utnyttes til kraftproduksjon, dvs. 30 % av vannmengden slippes forbi inntaket. Gjennomsnittlig restvannføring nedstrøms inntaket til kraftverket vil være 0,4 m 3 /s. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 0,05 m 3 /s i perioden 1. mai til 30. september og 0,08 m 3 /s resten av året. Alle inngrep i Brunga vil skje i området rett oppstrøms utløpet i Bjørsjøen og ca 2 km oppover langs elva. Brunga kraftverk vil utnytte en brutto fallhøyde på 135 meter i elva, med inntak på kote 303 og avløp på kote 168. Vannveien vil gå på østsiden av elva, som 1200 m tunnel i øvre del, som 50 m rør i tunnel og som 200 m nedgravd rørgate ned mot kraftstasjonen som skal ligge i dagen. Det er planlagt å bygge en mindre inntaksdam ved innløpet til tunnelen. Det forutsettes at kraftverket knyttes til eksisterende 22 kv luftlinje ved Brøttem. Fra kraftverket er det planlagt ca. 1,1 km jordkabel til tilknytningspunktet. Eksisterende skogsbilveger vil bli benyttet. Samlet er det planlagt å bygge i ca. 450 m permanent adkomstvei til inntaksdam og kraftstasjon.

4 Fra sprengningen av tunnelen vil det bli ca m 3 (løse) masser. Noe vil bli brukt til anleggsarbeidet og det resterende er tenkt mellomlagret eller eventuelt lagt som permanent deponi på Brøttemsneset. Byggestart er beregnet til høst 2012 og driftstart til høst Det er en berørt grunneier til Brunga og Rangåa. Rangåa Den årlige produksjonen er beregnet til 4,9 GWh. Dette tilsvarer elektrisk kraft til ca 245 husstander. Rangåa har en middelvannføring ved planlagt inntak på 0,7 m 3 /s gjennom året. På årsbasis skal 70 % av vannmengden i Rangåa utnyttes til kraftproduksjon, dvs. 30 % av vannmengden slippes forbi inntaket. Gjennomsnittlig restvannføring nedstrøms inntaket til kraftverket vil være 0,22 m 3 /s. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 0,04 m 3 /s gjennom hele året. Dette tilsvarer alminnelig lavvannføring. Kraftverket vil utnytte avløpet fra Rangåa i et 142 m høyt fall mellom kote 312 og kote 170. Inntaksdam av betong er planlagt ved kote 308 på 4 x 25 m. Vannveien vil gå på østsiden av elva og vil bestå av 140 m boret sjakt, 90 m tunnel, 80 m rør i tunnel og 20 m nedgravd rør ned mot kraftstasjonen.

5 Det er forutsatt at kraftverket knyttes til eksisterende linje/kabel ved Svebakken. Fra kraftverket er det planlagt ca. 1,6 km jordkabel til tilknytningspunkt. Jordkabelen vil krysse Bjørsjøen i maks lengde på 60 m. Eksisterende skogsbilveger vil bli benyttet. Samlet er det planlagt å bygge i underkant av 400 m permanent adkomstvei til inntaksdam og kraftstasjon. Fra sprengningen av tunnelen vil det bli ca 3900 m 3 (løse) masser. Noe vil bli brukt til anleggsarbeider og det resterende er tenkt mellomlagret eller eventuelt lagt som permanent deponi på Brøttemsneset. Byggestart er beregnet til vår 2013 og driftstart til vår Det er en berørt grunneier til Brunga og Rangåa. Tangvolla Tiltaket ligger i Selbu og Klæbu kommune. Vannveien, kraftstasjonen, massedeponi og adkomstveier ligger i Klæbu kommune. Den årlige middelproduksjonen er beregnet til 22,1 GWh. Dette tilsvarer elektrisk kraft til ca 1100 husstander. Tangvolla har en middelvannføring ved planlagt inntak på 1,58 m 3 /s gjennom året. Restvannføringen i et middels år etter utbyggingen er beregnet til 30 % av inntaket og 36 % ved utløpet til Tangvolla. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 0,18 m 3 /s i perioden fra 1. mai til 30. september og 0,11 m 3 /s fra 1. oktober til 30. april. Alminnelig lavvannføring er 0,13 m 3 ved inntaket i Tangvolla.

6 Inntaket i Tangvolla vil ligge i Selbu kommune og bygges som en betongdam med lengde 30 m og høyde 3 m, 1,5 daa vil neddemmes. Fra inntaket i Tangvolla vil vannveien utføres med nedgravde rør over en strekning på 1200 m før vannveien videre utføres som tunnel 1850 m. Avstanden fra tunnelen til kraftstasjonen blir ca 20 m, og rørgata legges her på konsoller. Tangvolla kraftverk vil kobles til Selbu Energiverks nett ved Draksten på nordsiden av Selbusjøen, ved ca 1,4 km sjøkabel og 1,6 km jordkabel. Det vil bygges 1,3 km ny veg på vestsiden av Tangvolla. Den vil være en forlengelse av eksisterende skogsbilveg og videre følge planlagt rørgate til inntaket. På vestsiden av Tangvolla vil eksisterende veger oppgraderes ca. 5 km. Masser fra tunneldrivingen er her tenkt brukt. Tunellsteinen vil bli benyttet til oppgradering av eksisterende og nye veier. Overskytende masser fra tunnelen, ca 7000 faste m 3, er planlagt deponert like ved kraftstasjonen. Med en gjennomsnittlig tykkelse på 2 m vil deponiet kreve et areal på ca 5 dekar. Virkning for miljø, naturressurser og samfunn. I rapporten fra Småkraft AS og Selbu Energiverk AS er virkningene av tiltakene vurdert. Først dagens situasjon og eventuelle konsekvenser ved utbygging, deretter samlede konsekvenser ved utbygging av Brunga, Rangåa og Tangvolla. Her gis en kort oppsummering. Følgende tema vurdert: Hydrologi Vanntemperatur, isforhold og lokalklima Grunnvann, flom og erosjon Biologisk mangfold Fisk og annen ferskvannsfauna Flora og fauna

7 Landskap Kulturminner Landbruk Vannkvalitet, vannforsyning og resipientinteresser Brukerinteresser Samiske interesser Reindrift Samfunnsmessige virkninger Verdi for de ulike områdene er rangert i liten, middels og stor. Konsekvens ved en utbygging er rangert i 9 klasser fra meget stor positiv til meget stor negativ. Et sammendrag fra rapporten når det gjelder vurderingen av dagens verdier for de tre bekkene og konsekvensene ved utbygging finnes nedenfor. Brunga Middels til stor verdi: Biologisk mangfold, friluftsliv og landbruk Middels verdi: Landskap De øvrige tema er vurdert til å ha liten eller ingen verdi. Middels negativ konsekvens: biologisk mangfold Liten positiv konsekvens: Samfunnsinteresser, landbruk For de øvrige områder er konsekvensen liten negativ eller ingen. Under anleggsfasen er konsekvensen ved friluftsliv vurdert som middels negativ. De øvrige tema er vurdert til å få fra liten negativ, ubetydelig eller ingen konsekvens. Utbygging vil således ifølge Småkraft AS ha størst konsekvens for biologisk mangfold. Det er funnet fosse-eng av lokal verdi og en regional viktig bekkekløft i prosjektområdet. Samlet vurderes verdien av biologisk mangfold i prosjektets influensområde å ha middels til stor verdi. Den viktigste lokaliteten, bekkekløfta, forventes å opprettholde sin verdi etter utbygging, men den vil miste verdien som referanseobjekt for andre bekkekløfter i regionen. Den lokalt viktige fosse-enga vil trolig kunne miste verdi etter utbygging. Ingen rødlistede arter forventes å bli påvirket av utbyggingen. Utbyggingen gir en middels negativ konsekvens for biologisk mangfold. Avbøtende planlagte tiltak er minstevannføring som tidligere nevnt. Det understrekes at ytterligere økning i minstevannføring vil medføre at tiltaket ikke er lønnsomt. For å legge til rette for gode oppvekstvilkår for fisk samles vannet på de første 250 meterne oppstrøms stasjonen, samt at det legges ut substrat (etableres gode bunnforhold) som gir skjul. Det tas miljøfaglige hensyn under stikking av traseer for veier etc. Kantsonene mot elva bevares i størst mulig grad. Forstyrret mark blir vegetert av den naturlige flora på stedet. Rangåa Middels til stor verdi: Landbruk, friluftsliv Middels verdi: biologisk mangfold (inkludert flora og fauna), landskap De øvrige tema er vurdert til å ha liten eller ingen verdi. Middels negativ konsekvens: Biologisk mangfold (inkludert flora og fauna) Liten til middels positiv konsekvens: Samfunnsinteresser Liten positiv konsekvens: Landbruk De øvrige tema er vurdert til å få fra liten negativ, ubetydelig eller ingen konsekvens.

8 En utbygging av Rangåa vil også ha størst konsekvenser for biologisk mangfold. Det er registrert ei bekkekløft av regional verdi i området, og et deltaområde med lokal verdi. Det er en artsrik kryptogam-flora i prosjektområdet, men kun den regionalt vanlige laven, gubbeskjegg (nær truet), ble funnet ved inventering av bekkekløften. Det er likevel mulig at det kan finnes mer sjeldne arter. Som avbøtende tiltak nevnes minstevannføring, miljøfaglige hensyn ved stikking av traseer for vannveien, veier og kraftlinje. For å redusere støy fra turbinene er gummimatter planlagt montert ved utløpet. Det er påvist fossekallhekking ved Rangåfossen. En vil derfor etablere trygge reirplasser ved f. eks å lage åpning slik at fossekallen kan komme inni utløpstunnelen eller under kraftveket. Tangvolla Stor verdi: Biologisk mangfold (inkludert flora og fauna) Middels til stor verdi: Landbruk Middels verdi: Fisk og ferskvannsbiologi Liten til middels verdi: Geologi og landskap, kulturminner, friluftsliv De øvrige tema er vurdert til å ha liten eller ingen verdi. Middels negativ konsekvens: Biologisk mangfold (inkludert flora og fauna), fisk og ferskvannsbiologi Liten til middels negativ konsekvens: Geologi og landskap, landbruk (for landbruk er ikke fordelene ved etablering av skogsbilveger vurdert.) Små positive konsekvenser: Samfunnsinteresser De øvrige tema er vurdert til å få fra liten negativ, ubetydelig eller ingen konsekvens. Tangvolla er vurdert å ha størst verdi mht biologisk mangfold. Konsekvensen ved utbygging er ifølge utbygger middels negativ som ved utbygging av Brunga og Rangåa. Det er funnet fosse-eng av lokal verdi og en regionalt viktig bekkekløft i prosjektområdet. Den viktigste lokaliteten, bekkekløfta, forventes å opprettholde sin verdi etter utbygging, men den vil miste verdien som referanseobjekt for andre bekkekløfter i regionen. Den lokalt viktige fosse-enga vil trolig kunne miste verdi etter utbygging. Ingen rødlistede arter forventes å bli påvirket av utbyggingen. Som avbøtende tiltak har en fokusert på en minstevannføring. Samlet belastning på Brunga, Rangåa og Tangvolla Samlet belastning er vurdert for biologisk mangfold og fisk og ferskvannsfauna. Biologisk mangfold Den samlede belastningen på naturtypen bekkekløft ved bygging av Brunga og Tangvella kraftverk vurderes som middels til stor negativ. En utbygging av Rangåa vil ikke øke samlet belastning vesentlig. Den samlede belastningen på artsmangfoldet ved bygging av Brunga og Tangvella kraftverk vurderes som liten til middels. En utbygging av Rangåa vil ikke øke samlet belastning vesentlig.

9 Fisk og annen ferskvannsfauna Den samlede belastningen på ørret og storørret ved bygging av Brunga, Rangåa og Tangvella kraftverk vurderes som liten negativ. Gyte- og oppvekstområdene vil bli mer egnet for ørekyt etter en utbygging på grunn av redusert vannhastighet. Bekkekløft Deler av Brunga, Rangåa og Tangvolla er registrert som naturtypen Bekkekløft. I bekkekløftene finnes oftest høye bergvegger, fossefall og kraftige stryk. Helt spesielt for bekkekløfter er at topografi og berggrunnsforhold varierer mye, og at drenering, lys, fuktighet og jordsmonn veksler over korte avstander og danner en mosaikk av ulike miljøer. Små utglidninger og ras er vanlig. Dette fører til ansamlinger av død ved, hvor sjeldne sopp og insekter kan ha gode levevilkår. Liten tilgjengelighet på grunn av vanskelig topografi har ofte resultert i stabile miljøforhold og kontinuitet. Kontinentale skogsbekkkløfter er registrert i norsk rødliste for naturtyper (2011). Fossesprøytsoner er relativt sjeldne miljøer og forekommer bare i noen bekkekløfter (Blindheim et al. 2009). Både Tangvolla og Brunga har en fossesprøytsone. Foreløpige merknader i samråd med fylkesmann/fylkeskommune For å innhente ytterligere informasjon om naturtypen bekkedal har rådgiver miljø og ansvarlig for skog fra Klæbu kommune sammen med representanter fra fylkeskommunen, fylkesmannen hatt et møte med Kristian Hassel fra NTNU som er ekspert på moser og bekkedaler. En felles observasjon fra dette møtet er at miljørapporten som følger konsesjonssøknaden har en tilnærming som baserer seg på en gjennomsnittsvurdering for konsekvensene av reguleringen. Dette er en metode som synes å gi en noe unyansert tilnærming og dermed en konsekvensvurdering som fort kan bli forenklet. En mer nyansert vurdering av konsekvensene for de aktuelle bekkedalene i forhold til de planlagte inngrepene vil derfor være nødvendig. Når det gjelder fisk i vassdragene har vi mottatt følgende merknad fra Kari Tønset Guttvik hos fylkesmannens miljøvernavdeling; Vassdragene er av en slik beskaffenhet at det ikke er tvil om at de er viktige som gyte- og oppvekstområder for Selbusjø-ørreten (stor-ørreten). Dette gjelder sonen fra Selbusjøen og opp til vandringshinder (første foss med fall som ikke kan forseres av voksen ørret). Vanndekt areal og variasjon i substrat er svært viktig for hvor godt et område er som oppvekstområde. Jo høyere vanndekt areal (jevn og god vannføring), jo bedre. Med kraftverket nedenfor vandringshinder som det er planlagt med i disse prosjektene (bla Brunga), vil gyte- og oppvekstareal reduseres betydelig, fordi vanndekt areal blir veldig redusert store deler av året. Undersøkelsene det refereres til i Sweco rapportene vedlagt søknadene er mangelfulle (dette skriver også Sweco selv). De er gjort som punkt eller øyeblikksvurderinger, på blant annet vannføringer som er i høyeste laget for godt el-fiske, og andre ganger på svært høy temperatur (da kan man regne med at fisken har gjemt seg i kilder og djupåler). 0-åringen er ikke regnet med i disse undersøkelsene. Selbusjøen har kraftige reguleringseffekter fra før,

10 mange elver er negativt påvirket, så samlet belastning for ørretstammen kan regnes for stor. Redusert vannføring vil fremme ørekyten i disse sidevassdragene. Skogbruk i bekkekløfter I Standarder for et bærekraftig norsk skogbruk er bekkekløfter en nøkkelbiotop. Skogeiere som har skog med nøkkelbiotoper har et spesielt ansvar for å bevare disse livsmiljøene. En nøkkelbiotop er et område som er særlig viktig å ta vare på fordi de inneholder naturtyper, nøkkelelementer eller arter som er sjeldne i landskapet. I ei bekkekløft med skog på alle kanter er skogen av stor betydning for å opprettholde stabil og høy luftfuktighet. At kløften i tillegg er nordvendt øker verdien. For å bevare bekkekløfter som nøkkelbiotoper må det opprettes soner av en viss bredde fra elva/bekken og opp der skogen må få stå. I bekkekløfter med eventuelt redusert vannføring er dette ekstra viktig. Vurdering Utbygging av småkraftverk er positiv i den forstand at det ikke medfører utslipp av klimagasser og derfor kan defineres som miljøvennlig. Klæbu kommune har også et mål i Energi- og klimaplanen om å redusere CO 2 -utslippet. Utbygging av småkraftverk medfører imidlertid tekniske inngrep som påvirker naturen gjennom regulering av vannstrengen, anlegg av rørgate og kraftstasjon og område for deponering av masser. Det er således viktig at de riktige prosjektene får konsesjon og kan bygges ut, mens de med størst negative konsekvenser blir liggende uberørt. Samfunnsmessige/økonomiske konsekvenser Regjeringen har innført en ordning med grønne sertifikater med oppstart fra januar Handelen med grønne sertifikater (eller elsertifikater) har tenkt å stimulere til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder. Det vil fungere slik at myndigheten krever at alle som kjøper strøm også må kjøpe en viss mengde sertifikater. Disse vil da få en ekstra inntekt til produsenter av fornybar elektrisitet. Utbygging av bekkedalene i Brungmarka vil føre til større andel grønn energi på markedet, noe som er fordelaktig. Utbyggingene vil dessuten bidra til nasjonal og lokal kraftoppdekking. Midt-Norge har et kraftunderskudd og prosjektet vil bidra positivt til en bedring her. (Det skal imidlertid nevnes at produksjonen fra vannkraft i kommunen i dag er tre ganger større enn forbruket i kommunen.) Produksjonen vil bidra med inntekter til tiltakshavere og styrke inntektsgrunnlaget til de berørte grunneierne. Kommunen vil bli tilført inntekt gjennom inntektskatt og eiendomsskatt. I anleggsfasen vil aktiviteten muligens gi noen økte ringvirkninger gjennom økt salg av varer og tjenester. Biologisk mangfold I BioFokus-rapport , Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag i 2007, ble 30 bekkekløfter i Sør-Trøndelag kartlagt, blant disse var Tangvolla og Brunga. Bekkene ble her verdisatt fra 0-6. I rapporten er Tangvolla og Brunga vurdert som nasjonalt til regionalt verdifull, verdi 6. Kun 6 bekker i Sør-Trøndelag er rangert høyere. Rangåa er i senere naturtypekartlegging (2009) vurdert som regionalt verdifull, verdi 3. Ifølge ekspert på bekkekløfter, Kristian Hassel ved NTNU, er Tangvolla verdisatt noe høyere enn Brunga.

11 Når det gjelder ulike arters tålegrenser i forhold til fuktighetsforhold på artsforekomster ved redusert vannføring er denne mangelfull. Det refereres her til NINA Rapport 696, Småkraftverk og sjeldne moser og lav. I rapporten står det at det er et stort behov for eksperimenter og overvåking av naturlige og utbygde bekker og elver for å få reell kunnskap om artenes sårbarhet og om effekten av avbøtende tiltak som minstevannsføring. Det stilles også spørsmål til metoden for konsekvensvurderinger som ligger ved søknadene. Dette medfører en usikkerhet med hensyn til konsekvensene ved utbygging av bekkedalene i Brungmarka. Skogbruk Anleggene vil føre til behov for en opprusting av eksisterende vegnett og nybygging av flere hundre meter med nye veger. Om vegene blir bygd til å holde vegklasse 5 vil dette gi en positiv virkning for skogbruksinteressene. Nye og bedre veger vil umiddelbart gi muligheter for uttak av et større tømmerkvantum som ikke ville vært like tilgjengelig uten veg. Det er spesielt veganleggene i tilknytning til Tangvolla som vil utløse det største tømmerkvantumet. Vegene ved de andre anleggene ligger i områder med mye ung skog, men de vil på lengre sikt, om de holdes ved like, få betydning for tilgjengeligheten mht skjøtselstiltak og tilsyn. Men veganlegget knyttet til Tangvolla og selve kraftstasjonen vil føre til store terrenginngrep Årsaken er terrengets beskaffenhet og utfordringer med spesielt stigninger for å gjøre vegen farbar for lastebiler og anleggsmaskiner av en viss lengde. Det vil bli en utfordring å bygge veien så den tilfredsstiller skogbrukets behov. Om anleggene blir godkjent og utbygging blir en realitet må det sikres at bekkefarene får gode kantsoner som er tilstrekkelig for å bevare det som kan bevares av biologisk mangfold. Skogeier har meldeplikt til kommunen før hogst på vestsida i nedre del av Tangvolla. Det er også i følge Standarder for et bærekraftig norsk skogbruk, gitt klare krav til øvrig hogst av skog i og ved bekkekløfter og vassdrag. Dette kravet gjelder uansett utbygging eller ikke. Deponier Overskuddsmassene fra Brunga og Rangåa kraftverk er tenkt mellomlagret, eventuelt permanent lagret, på Brøttemsneset. Dette ligger nært Bjørsjøen hvor det er registrert en mudderbank med verdi A, svært viktig. Området er dessuten brukt som friluftsområde/badeområde. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til kombinert formål råstoffutvinning/natur- og friluftsområde. Det er i arealdelen lokalisert områder for deponi. Alternativt område for plassering av spregningsmasser må vurderes, og en detaljert plan med konsekvenser for deponiområde bør utarbeides. Overskuddsmassene fra Tangvolla er planlagt deponert ved utløpet av elva. Området er i kommuneplanen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde. Det vil være behov for et areal på ca. 5 dekar med en tykkelse på 2 meter. Naboområdet, dvs. strandområdet langs Selbusjøen, er mye brukt til utfart med båt. Strandområdet og nedre del av Tangvolla nært opptil deponiområdet bærer preg av at det er flittig brukt med adkomst med båt. Strandkanten og elvestrekningen her vil bli sterkt forringet som friluftsområde. Alternativ lokalisering av deponi vil være aktuelt.

12 Oppsummering Utbygging av bekkene i Brungmarka vil gi økt bruk av grønn energi og bidra til å minke underskuddet av kraft i Midt-Norge. Dette må imidlertid veies opp mot ulempene. Klæbu kommune er fra tidligere preget av store vasskraftutbygginger som berører Selbusjøen og Nidelva. Brungmarka er til nå uberørt av utbygging, og holdningen har vært at dette området i størst mulig grad skal bevares som uberørt. Ut fra kunnskapen som er lagt fram mht biologisk mangfold mener rådmannen at Tangvolla og Brunga har de mest intakte og verdifulle bekkekløftene i regionen og således bør bevares. Opplevelsesverdien av å bevare disse bekkedalene med nåværende vannføring er også vesentlig. Fossene og strykene vil ha en verdi i seg selv. Rådmannen mener at Rangåa kan frigis for utbygging. Overvåking for å få mer kunnskap om konsekvensene for artenes sårbarhet ved redusert vannføring er da av betydning. Det må under en eventuell utbygging tas hensyn til elgtrekk, og dessuten hubro som er observert i området. En detaljert plan med konsekvenser for deponiområde bør utarbeides, og alternativt område for plassering av spregningsmasser må vurderes.

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.09.2011 Tid: 17:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk

Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Hva er omfanget? Utvikling småkraftverk 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre Vevelstad kommune Arkiv: S01 Arkivsaksnr: 2015/2438-4 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap 16.03.2016 59/2016 Vevelstad kommunestyre 04.05.2016

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hvordan bruker NVE naturmangfoldloven for å sikre naturverdier? Øystein Grundt Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Ny naturmangfoldlov - NVE ønsker velkommen

Detaljer

Savåga kraftverk Beiarn kommune

Savåga kraftverk Beiarn kommune Savåga kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for å bygge Savåga kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Savåga har utløp i Beiarelva og ligger ca. 2,5 km vest for Storjord (jf.

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Sørfold kommune Sørfold kommune

Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune NVE Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/599 Eirik Stendal, 756 85362 01.07.2016 Kommunal behandling Småkraftverk

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune

Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Norges småkraftverk AS søker konsesjon for å bygge Mørsvik kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mørsvikelva ligger mellom Mørsvikvatnet og Mørsvikbukta, med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna.

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. Nordland fylkeskommune Plan og Miljø Fylkeshuset 8048 Bodø Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. INNHOLD: 1. Presentasjon av Unikraft 2. Svartvasselva 3. Litjvasselva 4. Kart Svartvasselva

Detaljer

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune Journalpost:16/108257 Saksnummer Utvalg/komite Dato 010/2017 Fylkesrådet 17.01.2017 Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune Sammendrag Fylkesrådet i Nordland anbefaler

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Søknad om tillatelse til å bygge småkraftverk i Sundheimselvi - høring

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Søknad om tillatelse til å bygge småkraftverk i Sundheimselvi - høring Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/5674 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 17.06.2015 038/15 riechr Kommunestyret 18.06.2015 043/15 riechr Søknad om tillatelse til å bygge

Detaljer

Høringsuttalelse Dagslått kraftverk og Ådalen kraftverk i Brønnøy kommune, Nordland fylke.

Høringsuttalelse Dagslått kraftverk og Ådalen kraftverk i Brønnøy kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Fauske 28.april 2015 Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Dagslått kraftverk og Ådalen kraftverk

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref I4/1306. Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på vedtak

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref I4/1306. Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på vedtak IL DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT Forum for natur og friluftsliv Troms c/o Bioforsk Nord Holt Postboks 2284 9269 TROMSØ I tti.s7-.;7krs' llint< Vår ref DertS ref r. 137 7.), s,t Dalo I4/1306

Detaljer

Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune

Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune Bakgrunn Grunneier søker konsesjon for å bygge Kobberskarelva kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Kobberskarelva ligger mellom Kobbvatnet og Mørsvikbotn, like

Detaljer

Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune

Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune Journalpost.: 13/20408 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 165/13 Fylkesrådet 25.06.2013 Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune Sammendrag Norges vassdrags-

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune

Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune Bakgrunn Clemens Kraft AS søker konsesjon for å bygge Almdalsforsen kraftverk i Grane kommune. Søker ønsker å utnytte et fall på 165 m fra inntak i Gluggvasselva

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Vedlegg 1 - Vesterelva kraftverk Grane kommune

Vedlegg 1 - Vesterelva kraftverk Grane kommune Vedlegg 1 - Vesterelva kraftverk Grane kommune Bakgrunn Clemens Kraft AS ønsker i samarbeid med grunneiere i området å utnytte kraftpotensialet i Vesterelva og Almdalsforsen. Vesterelva Kraftverk vil utnytte

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ØVRE OG NEDRE LANES KRAFTVERK I BJERKREIMSVASSDRAGET HØRINGSUTTALELSE

SØKNAD OM KONSESJON FOR ØVRE OG NEDRE LANES KRAFTVERK I BJERKREIMSVASSDRAGET HØRINGSUTTALELSE Saksutredning: SØKNAD OM KONSESJON FOR ØVRE OG NEDRE LANES KRAFTVERK I BJERKREIMSVASSDRAGET HØRINGSUTTALELSE Behandlinger: Fylkesutvalget 28.03.2017 Vedlegg: 1. Oversendelsesbrev fra NVE av 03.02.2017

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE

SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Saksutredning: SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Trykte vedlegg: 1. Oversendelsesbrev fra NVE av 02.06.2014 (4s). 2. Lokalisering av tiltaket (1s). 3. Skisse

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/521-2 Saksbehandler Berit Weiby Gregersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune 1. FORSLAG

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Mottatte høringsuttalelser I forbindelse med høringsrunden knyttet til behandlingen av konsesjonssøknaden for Salvasskardelva kraftverk er det

Detaljer

Høgforsen kraftverk Beiarn kommune

Høgforsen kraftverk Beiarn kommune Høgforsen kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Beiarkraft AS søker om konsesjon til å bygge Høgforsen kraftverk, med tilhørende jordkabel, i Beiarn kommune. Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,9

Detaljer

Norges Småkraftverk AS - Søknad om tillatelse til bygging av Kroken I og Kroken II kraftverk i Luster kommune - NVEs vedtak

Norges Småkraftverk AS - Søknad om tillatelse til bygging av Kroken I og Kroken II kraftverk i Luster kommune - NVEs vedtak Norges Småkraftverk AS Postboks 9 1375 BILLINGSTAD Vår dato: 15.09.2014 Vår ref.: 201206567-4, 201206909-3 Arkiv: 312 Deres dato: 26.09.2012 Deres ref.: Saksbehandler: Erlend Støle Hansen Norges Småkraftverk

Detaljer

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Fagervollan kraftverk II og III i Rana 2 Kort om søker HelgelandsKraft AS er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune

Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune Nevervatnet kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Nevervatnet kraft AS søker konsesjon for å bygge Nevervatnet kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Søker ønsker å utnytte fallet i Neverskarelva mellom

Detaljer

Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland.

Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 09.04.2013 Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland. Viser

Detaljer

OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV NØRA KRAFTVERK - HØRING

OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV NØRA KRAFTVERK - HØRING OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse ;l _:f"'5k/landbruki MW 19.06.2014 13/1017-92198/14 I jø Vår saksbehandler: Arkivkode: Deres referanse Ingunn Holøymoen, tlf. 62 47 03 17 S1 i Norges Vassdrags- og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 22.06.2017 94/17 Søknad om bygging av Jørstadelva og Strindelva kraftverk i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Høring - søknad om bygging av Brattåga kraftverk - Hemnes kommune

Høring - søknad om bygging av Brattåga kraftverk - Hemnes kommune Journalpost.: 13/14973 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 122/13 Fylkesrådet 18.06.2013 Høring - søknad om bygging av Brattåga kraftverk - Hemnes kommune Sammendrag Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

III Olje- og energidepartementets vurdering

III Olje- og energidepartementets vurdering III Olje- og energidepartementets vurdering 1. Innledning Tverrelva Kraft AS har søkt om tillatelse til bygging og drift av Tverrelva kraftverk og regulering av Mannsvatnet med 1 m. Byggingen av Tverrelva

Detaljer

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Seminar småkraft og konsesjonsbehandling 25.-26. april 2007 Haavard Østhagen, NVE Småkraftverk og virkninger på samfunnet Regjeringen vil:

Detaljer

Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune

Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune Journalpost:17/16769 Saksnummer Utvalg/komite Dato 082/2017 Fylkesrådet 21.03.2017 Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune Sammendrag Fylkesrådet fraråder

Detaljer

Vår ref : Arkivkode Saksbehandler Dato 2015/ S10 Marit Røstad

Vår ref : Arkivkode Saksbehandler Dato 2015/ S10 Marit Røstad BINDAL KOMMUNE Plan - og utviklingssektor Norges Vassdrags - og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår ref : Arkivkode Saksbehandler Dato 2015/2242-4 S10 Marit Røstad 22.06.2015 Uttalelse

Detaljer

Blåmann kraftverk - Sørfold kommune

Blåmann kraftverk - Sørfold kommune Blåmann kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Veiski vannkraft DA søker konsesjon for å bygge Blåmann kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Blåmannelva er en breelv fra Blåmannsisen som renner mot nord-vest

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 21.03.2017 28/17 Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet

Detaljer

Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland

Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 30.6.2013 Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland Vi viser til brev datert 12.3.2014 med

Detaljer

Langset Kraftverk Vedlegg 3

Langset Kraftverk Vedlegg 3 Langset Kraftverk Vedlegg 3 Problemstilling Fra konsesjonssøknad og biologisk mangfoldrapport for Heimstadelva kraftverk Tabell 1. Oppsummering av biologisk mangfoldsrapport og konsesjonssøknadens vurdering

Detaljer

Høring - søknad om bygging av Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune

Høring - søknad om bygging av Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune Journalpost.: 13/24770 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 199/13 Fylkesrådet 11.09.2013 Høring - søknad om bygging av Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune Sammendrag Norges vassdrags- og

Detaljer

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft Prosjekter i Sulitjelma Eiere SulisKraft Eies av Statskog Energi 34% og Nord-Norsk Småkraft 66% Statskog SF er grunneier i Galbmejohka, Oterelva, Granheibekken og Valffarjohka

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNADER FOR FEM SMÅKRAFTVERK I ÅSERAL

UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNADER FOR FEM SMÅKRAFTVERK I ÅSERAL Arkivsak-dok. 10/01013-7 Saksbehandler Kristin Uleberg Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 31.05.2017 Fylkesutvalget 06.06.2017 UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNADER FOR FEM SMÅKRAFTVERK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

Selbu Energiverk AS Søknad om tillatelse til bygging av Tangvella kraftverk i Tangvella i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag oversendelse av NVEs vedtak

Selbu Energiverk AS Søknad om tillatelse til bygging av Tangvella kraftverk i Tangvella i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag oversendelse av NVEs vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N E Selbu Energiverk AS Postboks 23 7580 SELBU Vår dato: Vår ref.: Nv E 200905441-37 ksk/bth Arkiv: 312/123.B3Z Deres dato: 14.04.2011 Deres ref.: Per Otnes _27 JUN2013

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 131/1 Arkivsaksnr.: 17/ ARILD MORTEN KÅRØY - NYDYRKING. Ferdigbehandles i:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 131/1 Arkivsaksnr.: 17/ ARILD MORTEN KÅRØY - NYDYRKING. Ferdigbehandles i: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 131/1 Arkivsaksnr.: 17/1310-7 ARILD MORTEN KÅRØY - NYDYRKING Ferdigbehandles i: Saksdokumenter: Søknad om nydyrking, dok 17/1310-2 Uttale fra fylkeskommunen,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 24.05.2016 Arkiv : S11 Saksmappe : 2016/357 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Høringsuttalelse. Økta kraftverk MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak

Detaljer

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE Søknad om konsesjon.kommentarer til justeringer etter høringsrunden. Høgseterelva kraftverk 1 NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Småkraft AS - Søknad om tillatelse til bygging av Vassdalselva kraftverk i Høyanger kommune - NVEs vedtak

Småkraft AS - Søknad om tillatelse til bygging av Vassdalselva kraftverk i Høyanger kommune - NVEs vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 04.09.2014 Vår ref.: 201307831-5 Arkiv: 312/070.2A2

Detaljer

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for vannuttak og regulering av dam i Sørfjordvatnet til stamfiskanlegg og minikraftverk - Sørfold kommune

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for vannuttak og regulering av dam i Sørfjordvatnet til stamfiskanlegg og minikraftverk - Sørfold kommune Journalpost:16/102393 Saksnummer Utvalg/komite Dato 003/2017 Fylkesrådet 10.01.2017 Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for vannuttak og regulering av dam i Sørfjordvatnet til stamfiskanlegg og minikraftverk

Detaljer

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk gjelder TEMADAG STIKLESTAD VERDAL 9.APRIL 2015 Seniorrådgiver Øystein Lorentsen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk

Detaljer

Viktige miljøfaktorer som påvirker konsesjon for småkraftverk. Ingrid Haug Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep NVE

Viktige miljøfaktorer som påvirker konsesjon for småkraftverk. Ingrid Haug Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep NVE Viktige miljøfaktorer som påvirker konsesjon for småkraftverk Ingrid Haug Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep NVE Antall 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Utvikling i småkraftverk

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Planutval 022/ ANN Utval for landbruks-, utmarks- og 021/ ANN

Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Planutval 022/ ANN Utval for landbruks-, utmarks- og 021/ ANN Nord-Fron kommune Politisk sak Høring - Søknad om konsesjon for Skåbyggja kraftverk Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Planutval 022/13 05.03.2013 ANN Utval for landbruks-, utmarks- og 021/13 13.03.2013

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Høringsuttalelse Tolga Kraftverk

Høringsuttalelse Tolga Kraftverk Høringsuttalelse Tolga Kraftverk Tolga SV Oppsummering og konklusjon: Kraftbehovet i Norge i dag taler ikke for at man trenger en utbygging av Tolgafallene. Tolga SV opplever derimot at denne utbyggingen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Høringsuttalelse Forså vannkraftverk og settefisk i Ballangen kommune, Nordland fylke.

Høringsuttalelse Forså vannkraftverk og settefisk i Ballangen kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Fauske 8.mai 2015 Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Forså vannkraftverk og settefisk i

Detaljer

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav Per G. Ihlen Småkraft - undersøkelser av moser og lav Bakgrunn: Mose- og lavfloraen er sentrale tema

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Fra kl.: kl Til kl.:12.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Fra kl.: kl Til kl.:12.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.09.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.:12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Oddlaug B. Brekken, Jorulf Gumdal,

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

"Rammer og premisser "

Rammer og premisser "Rammer og premisser " CIENS 27.4.2016 Seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning Bærum elveforum, Oslo elveforum, Lysakerelvas venner Inger Staubo Skred og vassdragsavdelingen Medvirkning fra

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Høringsuttalelse til søknad om bygging av Jordalen kraftverk i Voss kommune, Hordaland fylke

Høringsuttalelse til søknad om bygging av Jordalen kraftverk i Voss kommune, Hordaland fylke Saksbehandler, innvalgstelefon Elnaz Golshany, 5557 2330 Vår dato 10.12.2013 Deres dato 16.09.2013 Vår referanse 2013/12087 561 Deres referanse 12/4964 201204964-10 ksk/biwi NVE - Norges vassdrags- og

Detaljer

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.01.2013 2012/3848-289/2013 / S11 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 22.01.2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK

Detaljer

NOTAT Konsesjonssøknad Raukforsen kraftverk

NOTAT Konsesjonssøknad Raukforsen kraftverk NOTAT Konsesjonssøknad Raukforsen kraftverk Notat nr.: 1-2011 29.3.2011 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Rette vedkommende NVE Kopi til: Fra: Egil Andreas Vartdal Gunn Frilund Håvard Svarholt Jostein

Detaljer

Om søker Søker for Storura kraftverk, og eier av fallrettighetene i Haugsdalselva, er BKK Produksjon AS.

Om søker Søker for Storura kraftverk, og eier av fallrettighetene i Haugsdalselva, er BKK Produksjon AS. BKK Produksjon AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 31.10.2014 Vår ref.: 201103300-4 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Joachim Kjelstrup jokj@nve.no BKK Produksjon AS - avslag på søknaden

Detaljer

Høringsuttalelser for Tverrelva kraftverk i Bardu kommune, Troms fylke

Høringsuttalelser for Tverrelva kraftverk i Bardu kommune, Troms fylke NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen V/ Rune Moe Pb. 5091 Majorstua 0301 Oslo Småkraft AS Postboks 7050, 5020 Bergen www.smaakraft,no Org.nr.: NO984 616 155 13.08.2016 Høringsuttalelser for Tverrelva kraftverk

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Tett på en Kraftfull Natur Kritiske forhold og Klassiske problemstillinger Norsk vannkraft «Den mest miljøvennlige energien» «Vi er løsningen på klimaproblemet» «vi

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Kleivfossen kraftverk konsesjonssøknad Høringsinnspill til søknad - sammendrag

Kleivfossen kraftverk konsesjonssøknad Høringsinnspill til søknad - sammendrag Kleivfossen kraftverk konsesjonssøknad Høringsinnspill til søknad - sammendrag Snåsa kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Snåsa kommune er positive til planene for kraftutbygging i Kleivfossen. Tiltaket

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Lars Midttun Overingeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Uttalelse til søknad om bygging av Sivertelva kraftverk i Alta kommune, Blåfall AS

Uttalelse til søknad om bygging av Sivertelva kraftverk i Alta kommune, Blåfall AS FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Norges vassdrags- og energidirektorat, Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref Deres dato

Detaljer

Høring. Altin Kraft AS - Søknad om tillatelse til å bygge Rapfossan kraftverk i Namdalseid kommune

Høring. Altin Kraft AS - Søknad om tillatelse til å bygge Rapfossan kraftverk i Namdalseid kommune Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/7286-2 Saksbehandler: Gunvor Aursjø Saksframlegg Høring. Altin Kraft AS - Søknad om tillatelse til å bygge Rapfossan kraftverk i Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer