Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g"

Transkript

1 Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk

2 Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Grunneierne langs Torsneselva ønsker å utnytte vannfallet i Torsneselva (mellom Veslavatnet kote 292 og kote 3) i Jondal kommune i Hordaland fylke. Grunneierne har gjennom avtale gitt Fjellkraft AS disposisjonsrett over fallrettene med det formål å søke konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. Dersom det blir gitt konsesjon, vil grunneierne og Fjellkraft AS stifte et eget selskap Torsnes Kraftverk AS som får overført konsesjonen fra Fjellkraft AS. Fjellkraft AS søker herved søker herved om følgende tillatelser: 1. Etter vannressursloven, jf. 8, om tillatelse til: - å bygge Torsnes kraftverk i samsvar med planene beskrevet i vedlagte saksdokumenter 2. Etter forurensningsloven om tillatelse til: - gjennomføring av tiltaket Med hensyn til energiloven er Fjellkraft i dialog med områdekonsesjonær som er Jondal Energi. Det søkes å få til en løsning der anleggene bygges i medhold av områdekonsesjonærens konsesjon og der områdekonsesjonæren skal ha driftsansvaret. Det er planlagt en rekke småkraftverk i området med et produksjonspotensiale på ca 150 GWh. Forbruket i Jondal Energis forsyningsområde er ca 20 GWh. Det er ikke kapasitet i distribusjons- og regionalnettet til å transportere denne kraftmengden ut av området. Jondal Energi er i dialog med samtlige berørte parter, inkludert Statnett, om hvordan dette skal løses. Jøsok Prosjekt AS utarbeider en rapport på oppdrag fra Jondal Energi om de ulike tiltakene som må gjennomføres for å sørge for at kraften kan leveres. Rapporten er forventet ferdigstilt i januar I etterkant vil det bli forsøkt inngått avtaler med de ulike aktørene om vilkår for tilknytning av produksjonen. Nødvendig opplysninger om tiltaket fremgår i vedlagte rapport 2005P1800-R03 med vedlegg. Vi ber om en snarlig behandling av søknaden. Med vennlig hilsen Fjellkraft AS Thorstein Jenssen Daglig leder Tlf : Fax : Fjellkraft AS er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer

3

4 & ' ' +$ ) ( ' )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) D " A8:. : <: /. > : :. C$8: /: /. $C8$:. C /$#C$8: -$/: C> $0 /: 8C:. : -: C /. : + ' ' )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))), 1#: --$$ : 8 C8$. -: A8: $:. $C#! 8 $-#:. $/ D. $" -. C$,. -: :. #: -C$8: $. : $<. > 86: C: -". 1-/: C/: $ :.! $:. $C#: > <E //C /A C /:.! ' )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +- 1E -. /C #$ : " :. $>. 6C. 1-/8$8C" $ /. > #$ 6" /:. 0 D <C/C8" $ /-/#:. : C :. : :., C8/:. 8#$ <C/C D. $/$> $ D $ -8$ D! 8> >. " C :. D $ -<. > 8, #$ 8#$C: 6#$. E C / /. : CC: C :. : :., <. > 8:. C :. : :. $" C8: C :. : :. $" > " : C/: #C. 8 C /:. D 8 : 8#: :. $#8. $C 0 :., 8 : 8#: :. $#: #: > : : $:. $C#: > <E //C /A C /:.. ' )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +, / ' ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +0 1 ' )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +2 /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

5 8 + 4 ) 1 INNLEDNING 1.1 Om søkeren / 6 ' 0 ) '' 1 )) ) & ' '4 4 ( 1) + )/ 2 + ' +$= + ''!,,,?)( + ') ) ' ' ) + 6 +$ ( 7 8$7 ' $: ( 7 87 )' ' +$ +$ )''') 2)( + F $ C6 )$6( $ ) & $6( ( 5 )6 8 ( 2 ' '3 2 5 '+ '4 6% % % Begrunnelse for tiltaket < ) ( ) + ' ( ) + ( 3& 24 + ) + +')( 4 ( ) ' -)5 ( '3 1.3 Geografisk plassering av tiltaket & '4 )0 )0 ) '' 1 ))=?6( 34 ) 1) + )#) 6')) '' DG 6) 6' '3) ) 4 ) ( +4!6D ' 8 ) /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

6 ( " 5 9" 9 /B + B ) & $,! 5 #% 6 4 # 7 3& B $" ) ' % " 5 5) + B8 + 4 )B,! ) + $ 4 ) ) D

7 8 + 4 ) $" 5! (/- - - ) /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & ),

8 % $ ) 5 3! 5 8 3# ) Dagens situasjon og eksisterende inngrep # + +4 ' ) 4 ) ( ( ) ' ' ) ' ( # + " # 6 ' ' 3) ) 4 ' $,! ) - ' ' (( ) '' ) ' 4( ) 6' 4' ) ( - '' ) 6 (? - ( A ) ' 3) & ' 5 ) '' 9" 9 /B + B ) & (3 ( B ) ) ) '3 ) ' 8# 2 ) ' + B8 # = : ) + ' 3? 3' + ) 4 )B 4,!. = 8 4 ( ) )

9 8 + 4 ) 2 BESKRIVELSE AV TILTAKET 2.1 Hoveddata %! ) 4 ='?!6D " ))4 =' H? 6D $' 4 =' H? 6, C( 3 $4 ( = )?( 3 < 24 5 ) ='?!! " ) 2H'? 6 6' =' H? 6I 6' =' H? 6I < += )H)'? ='H'?, H6 6H )='JH'? 4 ( 4 6 )H)'='H'? C6' 6DI < ) ='? D D,H D H6 " ' =''? 6 1. # =' 2? 6,. # =' 2? 6 ) + 2?=H K HD? ) + 6 2?=H,K H? ) ? 6DI!6DI 6!I > 5 ) ='?,6D > 5 ( 2? 6 #! 35! # / E " #$ ( #!6DI 6 ' E " #$ ' #H#!6DI 6H 8+ ) '( # ' I: ) ( ( ' ' ) 5 ) 2 ( ( 6 ( ) + ) ) /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

10 8 + 4 ) 2.2 Teknisk plan for det søkte alternativ #) ( ) 4 ) ( ( Hydrologi og tilsig ) ( ( '!6D ' ' )4 ' #: ( ) ( ( ( 3F &, H=I'? : ' '3) ( D<2 6 ) 2 #: ))3F D <2 2 ' ( 3,6 ' ( 3 2 ) '' 6 ) ) 5 5 ) ( ) 6 ') + + #: ') ( 3 H=I'?6 ' '))4 # ( 3 & 6D ' H ( ) 4 ) 5 '' L ')) ' ' 5 '' )6 ( 3 ) ) )'' 24 5 ) 3 +4 ) ( '24 4 ' )) ') 4 #- 5 F 4 ) 6( 3 ) ) 33 ) #6 + ' - ( ' ' ( 3 4 '6 4 ( ) 4 ( 3)'' '4 ( &,' )6 63( 4 + ) # D #3 '' ( 24 5 ( 3 4 ' : '2 '3) ' 3 ( ( ' 26 4 ' 4 )3 ( ( 2 ) 2 ) '' 4 ' 4 ')) ) ) '') ''236 5 ) ') '5 ' 2 3 ) ( 25 ( ( ''6' ) 6' 3') ''6 '5 ( ( ( )')')F 6 4 '( )# 2, 8 ##(!! # ) #! + & 9 : 3 ; < = " 6 5 $ > 3#5 3 1(;2- + = " 5 5 #%!6D!! 6,.1),! 6 4 6!,! 6, 3#5 3 " 8 5 ),;- + + = $' 4 '3) ) ) 5 ( ) + 6 ' +4 ) ') 4 '3) C ) + '' 4 ' F 2 + ' 4 ) #) '' ) ' 4 ) ( ( ' '' ( ' ) # ( ') ') 1 Generert tilsigsserie. /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )!

11 8 + 4 ) 8 ##+!! # # 3 #3 # % % 3 ) # & 9 : 3 ; < = 3#5 3 1(; # )# % )! + " 6 5 $ > + = + = " 5 5 #% +2+ " 6 )!6D! 6,.1),! 6 4 6! 6,, D6.1)2 #5 % 6!, 6,!, 6D /- )(& #! 6,, 6.()(" #5 %, 6D,!6.()0& ## 4 % 6! D 6D!,,6.+)+$4 7 % 6!!, 6, D, D6.+)1! #36 # 6, D,, 6! //)/9 #5 % 6! D! D6, 6,, ')) 6'D ) 2 ) 6 ) ) ') '' - 33 D4 )( 3 ) D<24 6 )) ( 34 ) +3) )' '6,,6H=I'? D<2 ) )3'33F '( ) ' 4 6 ')') 4 6') ' #4 3 ) 3 '( 36H=I'? D!6 D,,, ) 4 ( 3 4, H=I'? > D <2 ) ( )) ')'( ''' 4 -( ' 4 D<2 '))) 4 6 )F ( 3 )24 5 ')) D') ) ' 4 ) ) ' 4 #) ' 4 ') ) ',' ) ' 4 ( ') 4 ( 66 ' 4 ( 3 ' 4 ( # 6, ' H - ' 4 + ') ) #) ( ( '4 ' 4 236) ( ) + ')& 2H3, ( ''4 )'' ' ' 4 22 ) 6 6' H#)( ( 6' H '' = ' ( '?) ( ) + ')& 2H36 ' M 2 Tilsig fra NVEs avrenningskart Betydelig bretilsig /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

12 8 + 4 ) Vannføring, m 3 /s sep. 1- okt. 1- nov. 1- des. 1- jan. 1- feb. 1- mar. 1- apr. 1- mai. 1- jun. 1- jul. 1- aug. 1- sep " % 3 5 $" 33#5 3 (2,;+- - +: < ),/> 3 +/> " 3 ) A 3 #=) Vannføring, m3/s % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % av tiden 3 4 / 3 6 5! 4 % 5 # % ) Varighetskurve Øvre slukeevne Nedre slukeevne Inntak og reguleringer C ( 3 ) ) ) ) ) 4 ( #-'3 ' '# 34 ' 3 2 ) ') 24 5 ) '4 ) ) 4 ( # ) 6 /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

13 8 + 4 ) C ) 4 ( # 4 ( ') ( ( ( 3 6, ) & ' ) & ' #) ' ( ( '4 " )' 2)#')& 6,' ) 3 5 ( 3)) )6# 5 ( 3N 6,'6')1. #( 3 6,. #( 3 6 = )?78+4 '4 )7( 3) )+ ') 3 4 1! 5 " B 3 5 # % /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

14 8 + 4 ) 3 4,! 3! 5! # 5 # % ) " 5! #3 4 #3 4 # 7 % 5 # % 5 " ) /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

15 8 + 4 ) " 5! # " 5! #3 4 #3 4 # 7 % 5 # % ) Rørgate ' ' ( ( ( 6))'3F + ) 3 ' 35 6 '+ 6( ) Tunneler, kraftstasjon i fjell og boret sjakt 32 ) ' ( H4 ( ( 3 )) ( ( 4 ' )) ' ' ' ( ( 4 ' 4 ( 1) + ) $) ' ) 2 ') 3 ( 3 &, ' ' + ) ) ( 2 + $ &,' : ) ( + 2 )) ) '' + 2 ) < ' 5 5 ' ) 4 ( ' 6 ')!6D " #$ ' ') ' 6H# - ( 3 4 ( ) ( ' ( 3 6' H ' 6OP ')) : ) 6 5 ( =&?6 6 ' ' ) 5 )2 ) 4 ) ( ' F ' ( ') ) ' ) ' ' ( 5 ) 4 ( 3) )')( 5 ' + ) ) ' ') ') ( ( 4 '+ -)) 5 ) 32) ' '' ) 5 ) ( 32 ( 3&, )) ( 35 )2 )( 3)+ 2 - ) ' ') ' ) '' ( 3 4 ( ( ( 4 ' ) 4 ( ) & ' ') /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

16 8 + 4 ) '3) ) ( 2 ') ) &, '6 )', '' 2 ) 4 ( ) ') 4 ( ' ( 2 ( 2 ) 2 ) 4 5 '3 - ' ) ( 3 )4 ')( 2 ) =4 ''?2 ') )'& 6' ' ' D ' ( ( 4 '+ )+2 ) )4 ( ( ( ( ') )& '-+' '( ( ( +'+' +( ( 4 ' ( ( ( 4 ( ( 5 4 6) & ) ) ( ( 4 ' ( ( ( 32))H '' /+ ' ( ( ( 4 )' 4 '))'& ''2' + : ) 4 5 ( )' ''. 4 )' 2' +4 C( ( ( 3 + ' 3)2 ) '2 ') ) '( 3 ( 3 ( ( 4 ' ) C + ' ( ( ( + ' 3)( ( 4 ')( 3' ( 3)4 ') ) '' 2 ( H4 ( 4 ( ) ''6)( 5 ''2) 5 ( ( ( ( ( ( '3) 3F ( ( ' +4 6 )& ( ( ( ( ( ' ' ) ( ( 3 ') - & ' 3)4 ( 4 ( $ ( 3 4 ( 4 ( ) ) ( 4 ( )( ( 3& Vei- og brobygging - ) ( ( # ( ( )2 ) 2 ( 5 ) )) ( ( )) 5 ( '&, ' 4 ( =? )4 ' 4 ( 4 ( # ( 72& 76 )')) )'3 '' 5 ')( ))+ < + ) '4 ( ( ') '' + '4 4 ( )+4 #)4 '' ( ( +4 2 ) )'+ 3 3 " ) ) ) 4 ) 5 ') 6 4 ( ' '4 #) '')4 3 ) 35 ') 6 4 )) 6) '+') 3 # : ) '5 & '4 4 ( 1) + )' ) '+ '3)#+ '3)'3 3 /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )D

17 8 + 4 ) 3 4 (- 3 3#3!! #% " % C D " C ) Kraftlinjer -( '3 '3)')( ) + ( ( 3&, 2 0 ): 5 '3)& 2-( ) + 3 ( ) ' ) '3) 0 ) : ) ') ' 4 ( 6 ) 6 ' 2 ) ) $ ) ( ( ( 3 ( ( ) 0 ): ') ''3 + '4 34. ( ( ) + C) 4 3')) 4 ' 3 5 ( ) + +5 ) 4 ( ) -' 6')+ ) +6 5 ) # +6 0 )6 ' ( & ' + '3)6 Massetak og deponi - ) 2 3 3( ' 5 / +4 ( ) )4 < +4 ( ) ( ) )+ ) 3 2 3( ' ' ( ) & ' '=4?# '2 2 ) ' ) ' 5 ' 6 '( ' F ) 5 5 ' ) F ) - 3 ) ') 4 ( 6 6' 3 ' ')4 )5 5 ' 4 ')( = 4? /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & ),

18 8 + 4 ) 4 #3 7 # % " #"! " 5 4 # # D )1- % # # 5 5 $" 3$ ## 3 4 (( % 35 4 #3 7 # % " #" ) ' F ' )( + ' ' ) '3 : 'F ') ) 2 ) ' ' ( ' 'H)( ))' )( '3) ') '5 ) 2 Kjøremønster og drift av kraftverket 3) F 5 6 ) +4 8 ' 2( 3+4 ))'4 ' ')' ) )' ' 63) ' 6,' H '' 3)24 ')) +4 ) ' 3 )( )23 C ( )') =5 ( )?6 # ( 3 )) )-( F 34 ( 33 ) 3 ) '! M 6 ) +4 ' 8+4 )( ( ' 6 6 ' 5 ( ( + : +4 #')&, M ( 3) =6,' H?) ) 6,' H & 2H3'' ') ) ' 3 ) ( +4 2 ) F )6 + ') ( 3 6, ' H ( ' ( 3 N 6, ' =& '?6 4 '' ' & D'6' ( ( 5 & ' /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

19 8 + 4 ) Vannføring, m3/s sep. 1. okt. 1. nov. 1. des. 1. jan. 1. feb. 1. mar. 1. apr. 1. mai. 1. jun. 3 4 (+3 4 #! $ 3 3 " 5 5! %! (2,;+- - +: < ),/> 3 +/> " 3 =) 1. jul. 1. aug. 2.3 Kostnadsoverslag " 5 5 %! 3##) C')6 4 ( 6 $) ' 6 H < " H,6. ) 6 $ <5 2 ' 6( 6 >,6, ) ! " 5 1( / 8 ) ( 3 ( 6 #: ) 6 ' 5 2) ( ( ) + ) 2.4 Framdriftsplan <5 )'& 3< )) )+ 6') 3 ')( 4 )4 2.5 Fordeler ved tiltaket ) 4 ) 5 ' + ' & 2 '+4 ( 36 ' 5 ) + 6 ') ) ( )5 ( )( F '3 : ) ) 5 ')4 2 ( ( ) 5 ' /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

20 8 + 4 ) 5 ' 6 '( ' F ) 5 5 ' ) F ) C ) 5 ( )( 4 '+4 6 ( 3 5 )2 ) F '3)6 0 ) '' 34 ' Arealbruk, eiendomsforhold og offentlige planer Arealbruk C6 5 ) ' ( ( 3 & ' C ( 3 ' # ) ( ( ) # 4 ( ( 3&! ' Eiendomsforhold +$2 3') #)1) + ) ' ')) )( + - ' ) + ( ( +( 7 $762 +$) Samlet plan for vassdrag 3 '$$'( ) =?6( + ) 6) ' C)4 ))( 4 ( # -!, ( (,= D? ( ( ( ) ) 1 ( +')( '+ ) ')3( ) + ), 2 2) ' Verneplaner, kommuneplaner og andre offentlige planer ' #( ) 6 ) + ) '' ) ( ' '))( Alternative utbyggingsløsninger - ) 5 4 )) + + ' ) 2 ) + 2 ') 4 ) C4 )'( ' + ) ) ')'5 + ) 3 ) ) 4 + )4 ) 4 Q 4 ) )4 ' H+ 4-5 ( ')) )4 F 4 ') 3) ' ) 2 )> 5 ) )F ') 2 ) ) + ' 2 4 ( '2 4 2 )- 5 ) /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )!

21 8 + 4 ) 3 4 (# 3% % % 3 5 " #% 35 % 5 " #% 35 " 5 38 " 5 $! ) /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

22 8 + 4 ) 3 VIRKNING FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNN 3.1 Hydrologi #4 ( 3 ' '# 4 ( + ) 3 '' ) $ 25 ) ( '' 5 )( ) 6 ) ( ( '4 ( 3 #6 ) C ))4 5 ' )4 ' ) ) ( ( 2 ) + 4 ( 3 ) ) ' 4 3( 3 ( ) R ')) )4 '#6' ( ( 4 '4 ( + +' '4 ( 3) ( 2 )'36' ') 3 #4 )4 '#. 4 ')) )4 ' D M 5 $ ) ') 4 ( $ D ' '' ) ) F ( ) ') ' ))( ) '3) 4 3 ( ( D,'3) 3 8 ## ## #" " % # 7 " % 5! # 34 # 7 % 5 # % ) ## 4! 3 B D " #B! B D, Vannføring, m3/s jan. 89 feb. 89 mar. 89 apr. 89 mai. 89 jun. 89 jul. 89 aug. 89 sep. 89 okt. 89 nov. 89 des. 89 Før utbygging Etter utbygging 3 4 ( ! 3 5 # % ) 4! 3 B ) /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

23 8 + 4 ) Vannføring, m3/s jan. 93 feb. 93 mar. 93 apr. 93 mai. 93 jun. 93 jul. 93 aug. 93 sep. 93 okt. 93 nov. 93 des. 93 Før utbygging Etter utbygging 3 4 (/ ! 3 5 # % )" #B ) Vannføring, m3/s jan. 96 feb. 96 mar. 96 apr. 96 mai. 96 jun. 96 jul. 96 aug. 96 sep. 96 okt. 96 nov. 96 des. 96 Før utbygging Etter utbygging 3 4 ( ! 3 5 # % ) B ) #4 ( ( 4 '4 ( + 3 ) 64 ))) ') + 6'( C 4 6 '4 ( ( ) 6 +4 ( ( ' 6 ' H /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

24 8 + 4 ) Vannføring, m3/s jan. 89 feb. 89 mar. 89 apr. 89 mai. 89 jun. 89 jul. 89 aug. 89 sep. 89 okt. 89 nov. 89 des. 89 Før utbygging Etter utbygging 3 4 (, 3 #3! " % # 7! 5 5 $" ) 4! 3 B ) Vannføring, m3/s jan. 93 feb. 93 mar. 93 apr. 93 mai. 93 jun. 93 jul. 93 aug. 93 sep. 93 okt. 93 nov. 93 des. 93 Før utbygging Etter utbygging 3 4 (0 3 #3! " % # 7! 5 5 $" )" #B ) /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

25 8 + 4 ) Vannføring, m3/s jan. 96 feb. 96 mar. 96 apr. 96 mai. 96 jun. 96 jul. 96 aug. 96 sep. 96 okt. 96 nov. 96 des. 96 Før utbygging Etter utbygging 3 4 (2 3 #3! " % # 7! 5 5 $" ) B ) 3.2 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima : ) '( ' 4 5 '3 ) #'( )4 ' ' 24 5 ' '' ) ) 4 ( '( ( ' '( 3 7( +4 7' #6( 3 ' ' 6')25 ( ( ' C) )) '' 4 5 ) 63 )) 6( 3 '( ') )3( ' Grunnvann, flom og erosjon / ) 3 ) 5 6 ' + '36 ) '3) ''( 3 5 ')) 6' )3( 34 ) ' = ' H?6 )4 5 ' HF 5 ' + '4 # 5 '' ')N 6,' )6 ) 4 )' $4 ( ( ( ( ( 4 ' 4 ( + )6 ' ) ( ( ' ') + ) '3)6 '4 ( Biologisk mangfold og verneinteresser C F '3)6))'' S '> " '( + 6)4 4 ) +=#T 3?625 ( =#? =#? C 3 4 =. T +)?64 =.?624 =-9 T 25 )?6) ( =-9? '3)- 3 '=-9? ''C ))5 2 )( ' )32 =? ' ) /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

26 3.5 Fisk og ferskvannsbiologi +$ ) C#)( ) ) C 4 ( # ) 5 '3) ) ) ' +4 3 ) ( ( 6') 6 ' ( ( 2 ) ) ' )" ') ' #) 5 6 ' ) 5 ) ' ' '' ) ) ) - ' ( ) + ' ( 3 ) 4. ) ) 3 5 ) 5 '' ') ) + - ) ( ) + ( 3 ) 4 C ) ) ) F ' + ( ( )) ) ' $ ')) 3 ( ( 2 ) ) +4 /5 ( 4 ( # 4 ) 6 ' ) 3 ) 5 ' 24 ( )F -) ) ( ) )32 =? 3.6 Flora og fauna )) '3)) ' )( C') ')' 3 2 F ' ' 6 ') +4 6 ) ' ( ( C))) 2 ' 3 F ( 3) + )-') (. 4 5 F ( 3 F )) + )( 3 ( 4 ' : ) 2+ ( ) #$5 ) )5 2)- '3) #) 5 4 ( )'' + ''( 3 '3)$ ) 3F ( ) ( ( 3 ) ' )') + ) F ' C ( 5 ) 5 ( '' 6 ) ' ( 3 6'''F ' )32 =? ' ) 3.7 Landskap ) ( ( '6 '3)F 3) '3 ) +''))( -)( ' 4 5 ) 4 ) 4 : ) +' )( 5 )( ' 8 ) ) ' ')) ( ( 3 ) 4 6 ' ') ) '' 3 '3) ' ( 3+ )> 4 ( + '' + '3) ) '3) )( ' )3 5 ) 6 6 )32 =? )( '3) 3.8 Kulturminner C. ) 7$))7 ) ' ' )) ' ' 4 ( )') 5 /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )D

27 8 + 4 ) 3 3) ) + ) 5 +) ( 3 3)6' 4 5 '2 )4 ( $ +)) ( 5 )( 6 ( '' 5 )') 3) ) + ) 4 ) 3) ' ) +6 4 ( ( ) 8) )+ )) 2 )6 4 )) ),6 ) )) ' 1) -2)) 4 ) 5 )2 5 ) '6') '3)2 ( ' 3) ' 5 ) ' )3)) 6)2)) 5 ' 6 ' ) 82 6 ') ) 3 )) ' - 3 ' ( 34 ) 6)4 '( ( ( C ') ' ) 5 ) ( )' ( 32 ) 6 ( '3) )'))6 ) ( 2 ) ' ' 5 ) = H? 3.9 Landbruk - + ) )) 4 : 3'3 ))) ' 2 ) 3) ( 3 & 2 &, H' ( 3 - & 3) ')( ) '3)-5 ( ') ( ( ' # ) ) ) ( 3 '( 2 4 ''6 5 ( ( ( )'( 3')4 6 ) 2 ( 3) C ( )'))' ' ' ) ) '3) + ) -'3 ( 3&, ' ')# - ( 4 5 ) + ) '3). ) 4 6) ) '+4 +) 3 ) ' ' ) ) ' 5 ) =? ) '' 3.10 Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser 2( 3!,) # 5 2 )6) & 2( 25 $ ) 3) ') 2 )5 2 2 ) # ')( ) )' -+) ) ( ( ( 3) 4 4 ( 3+) 6 ) ) ) : 5 ) ) + 4 ' 6( '3))))) + ) '3) ( ) ' ')) = H?- 4 + '4 4 ) 3 '( ( )) + /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & ),

28 3.11 Brukerinteresser +$ ) ( ( 3 '5 '3) ) -( 'F ) 25 0 ) '' ' '3)'3)) 3) ) 3 '') +6 + C ) 3)') 6 : ' ' ( # 4 ( +4 F 6 '3) ( 'F ) ') + / ) + ( 3 2+ '3)6 ) '3)- 3 ' 2 +( 3 6') ) 5 -))4 )') 5 '3) ' '3) C 4 4 ( ) )( 6 '3) ' '3)6 '3) 4 < ' '3) 4 ) - ) 4 '3) +( ( 3) )6' ) '3)F ') '+ '3) /+ '4 ( 3 ' ' 6 )32 = H? 3.12 Samiske interesser - ' '3) 3.13 Samfunnsmessige virkninger / '' 2 3 '3)> ) '' ' ' 5 5 ) ) - ) 3 ')' 3 ' ' 4 ( 6 ' ) ' ' ) ) ( = HU? ' ' -( 3 6' ' ( Konsekvenser av kraftlinjer - ' 5 ) # +6 ( F '3 ) 3.15 Konsekvenser av eventuelle alternative utbyggingsløsninger - ) 5 4 )) + + ' ) 2 ) + 2 ') 4 ) - 5 ( ') ) ) 4 F 4 ') 3) ' ) 2 ) > 5 ) ) F ' ) 2 ) ) + ' 2 4 ( '24 2 ) /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

29 8 + 4 ) 4 AVBØTENDE TILTAK Minstevannføring " 4 ' ) 3 ) ) 5 <2 '4 ))6 2'H '3)' ) - )) 5 ( 'F 5 ' : '4 3) 2 F 4 #4 ')) )'' ')) + 6 ' ) 5 ' ' - ( ) )3 3-')) ( 3) 6 ) F ( ' $ 4 F 3 5 ( ( 6 ) )+ > 4 ) F ( 3)2 ' : ' 2 ( 2 3 F &, 'V ( 3 =0 2? ' ) 3) ) 6 ) 2 ( 36 & 'V - 6 'VH ( ) ( ' : ) '3) ' ' # )6 ( ') 25 ( 3 <2 4 F '4 F ) ' 2 ( ( 4 ) )4 6') 3 ( '4 4 ( 3 - ) ' ( 3 ( ( '4 ( 3 H( )'K ( ' '4 ( 3H3 ' ' ) & 6,' 6 ') ( ( 3 H=I'?6 ) ') 6, H '4 ' ( ( # : ( ( 4 '4 ' ''6 ' '(, ( = 6' H? ' ''715 ) 7( ) + ( ( 3& 2H3-) + ( ) + ) ' ' 2 ))'3( 3 '4 ( 3 5 6) ) WX /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

30 8 + 4 ) 5 REFERANSER OG GRUNNLAGSDATA #: 6# #: 6' + 4 ) 8 ). 3) )< $ /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )!

31 8 + 4 ) 6 VEDLEGG 6, 6 '' 6 ), 6 '' 8 ). 3) )< $6 D #: +') ( ( 4 ( )' '4 ( ( (, 4 22 ')) ' /B +B,! B ) '+ B8 + 4 )B,! ) ) & )

32 KONSESJONSS KNAD 2005P HENVISNINGER: - LENGDESNITT, TEGNING 002 Rev. Endring Tegn. Kontr. Ansv. Dato EKSISTERENDE VEI SOM SLUTTER HER M FORLENGES FREM TIL INNTAK OG TERSKEL FJELLKRAFT AS TORSNES KRAFTVERK HTO KDH 1:5000 JOE A3 PLAN 2005P1800 TORSNES KRAFTVERK.dgn JOE 2005P1800 TULLINS GATE 2, 0166 OSLO POSTBOKS 7033, ST. OLAVS PLASS, 0130 OSLO

33 KONSESJONSS KNAD 2005P HENVISNINGER: - PLAN, TEGNING 001 Rev. Endring Tegn. Kontr. Ansv. Dato FJELLKRAFT AS HTO KDH JOE TORSNES KRAFTVERK 1:5000 A3 LENGDESNITT 2005P1800 TORSNES KRAFTVERK.dgn JOE 2005P1800 TULLINS GATE 2, 0166 OSLO POSTBOKS 7033, ST. OLAVS PLASS, 0130 OSLO

SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE

SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE Miljøkraft Hattfjelldal AS SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE UTVIKLINGSSTILSKUDD TIL DELFINANSIERING AV UTVIKLINGSARBEID MiljøKraft Hattfjelldal AS 15 november 2010 MiljøKraft Hattfjelldal AS søknad utviklingstilskudd

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND

ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND REGINE enhet 051.3A4C Søknad om konsesjon Utarbeidet av: Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Småkraft AS Postboks 7050,

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Holdøla kraftverk. Holdøla, vassdragsnummer 036.H2 Odda kommune i Hordaland. Søknad om konsesjon

Holdøla kraftverk. Holdøla, vassdragsnummer 036.H2 Odda kommune i Hordaland. Søknad om konsesjon Holdøla kraftverk Holdøla, vassdragsnummer 036.H2 Odda kommune i Hordaland Søknad om konsesjon Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV NØRA KRAFTVERK - HØRING

OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV NØRA KRAFTVERK - HØRING OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse ;l _:f"'5k/landbruki MW 19.06.2014 13/1017-92198/14 I jø Vår saksbehandler: Arkivkode: Deres referanse Ingunn Holøymoen, tlf. 62 47 03 17 S1 i Norges Vassdrags- og

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.»

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» «Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» Steinsvik Kraftverk Volda Hva skal bygges av småkraft før 2020? Hvorfor er dette viktig for klimaet? Og hvordan får vi det til? Klima: Villere, varmere

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft Prosjekter i Sulitjelma Eiere SulisKraft Eies av Statskog Energi 34% og Nord-Norsk Småkraft 66% Statskog SF er grunneier i Galbmejohka, Oterelva, Granheibekken og Valffarjohka

Detaljer

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Fagervollan kraftverk II og III i Rana 2 Kort om søker HelgelandsKraft AS er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Kraftutbygging i Tokagjelet

Kraftutbygging i Tokagjelet Kraftutbygging i Tokagjelet En orientering om grunneiernes planer for bygging av vannkraftverk i samarbeid med Fjellkraft AS 1 Foto: Geir Helge Johnsen Foto: FJELLKRAFT Foto: WILLEM MATHISEN Foto: LARS

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.09.2011 Tid: 17:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Søknad om konsesjon for bygging av xxxx kraftverk

Søknad om konsesjon for bygging av xxxx kraftverk Sist endret: 07.05.2013 Eksempel på søknadsbrev NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 07.05.2013 Søknad om konsesjon for bygging av xxxx kraftverk Xxxx ønsker å utnytte vannfallet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.01.2013 2012/3848-289/2013 / S11 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 22.01.2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD FOR UTLADØLA KRAFTVERK

KONSESJONSSØKNAD FOR UTLADØLA KRAFTVERK KONSESJONSSØKNAD FOR UTLADØLA KRAFTVERK Luster kommune, Sogn og Fjordane Utarbeidet av: Luster Småkraft Gaupnegrandane 6868 GAUPNE Gaupne, 12.12.06 NVE Konsesjons- og tilsynsavdelinga Postboks 5091 Majorstua

Detaljer

Vassenden kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke

Vassenden kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Leirfjord kommune i Nordland fylke Utbyggingsplan SWECO GRØNER Olav Tryggvasonsgt. 24B 711 trondheim Telefon: 73 83 35 Telefaks: 73 99 2 2 Åshild Rian Opland Telefon direkte: 926 67 8 Telefaks direkte:

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Aurautbyggingen Revisjon av konsesjonsvilkår - type krav og mulige utfall. Arve M. Tvede Statkraft Energi AS

Aurautbyggingen Revisjon av konsesjonsvilkår - type krav og mulige utfall. Arve M. Tvede Statkraft Energi AS Aurautbyggingen Revisjon av konsesjonsvilkår - type krav og mulige utfall Arve M. Tvede Statkraft Energi AS Grønt areal er nedbørsfeltet fra 1953 - konsesjonen Orange areal er nedbørsfeltet fra 1959 -

Detaljer

Planlegging av småkraftverk

Planlegging av småkraftverk Planlegging av småkraftverk Småkraftdagene 2010 Henning Tjørhom Småkraftkonsult as Haugesund 18. mars 2010 Generelt Viktig at grunneiere er kjent med prosessen som ledere fram til ferdig kraftverk Det

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014 Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon Vinstra 20. januar 2014 Bakgrunn Søknad om bygging: Kåja vannkraftverk i Gudbrandsdalslågen Ny Vinstra transformatorstasjon

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo. Odda 15. februar 2017

Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo. Odda 15. februar 2017 Velkommen til NVEs møte om kraftverk og flomsikring i Opo Odda 15. februar 2017 Bakgrunn Utbyggingsplanene: Sunnhordland Kraftlag (SKL) planlegger bygging av kraftverk i Opo flomavledingstunnel Konsekvensene

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk

Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk Hva skjer? Antall MW GWh Gitt tillatelse, ikke bygd 433 1043 3251,8 Under bygging 45 195,2 610,4 80 Gruppering etter kostnad

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra. Eikås Samfunnshus 16. juni 2014

Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra. Eikås Samfunnshus 16. juni 2014 Velkommen til NVEs møte om kraftutbygging i Jølstra Eikås Samfunnshus 16. juni 2014 Møteplan Innledning v/ Jens Aabel - NVE Konsesjonsbehandlingen v/ Ingrid Haug NVE Orientering om søknadene og KU Sunnfjord

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Veileder 3/2010 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker Ragnhild Stokker 15.11.2010

Norges vassdrags- og energidirektorat. Veileder 3/2010 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker Ragnhild Stokker 15.11.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Veileder 3/2010 Konsesjonsbehandling av vannkraftsaker Ragnhild Stokker 15.11.2010 Bakgrunn Forrige veileder fra 1998 (1/98) Mange vesentlige endringer etter det:

Detaljer

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring Rødøy kommune 8185 VÅGAHOLMEN Vår dato: 19.12.2014 Vår ref.: 201300324-7, 201005798-18 og 201300170-11 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tor Carlsen Auen Korbøl Ellen Lian Halten Søknad

Detaljer

KLØFTBRUA KRAFT AS KLØFTBRUA KRAFTVERK I SØKNAD OM KONSESJON RENNEBU KOMMUNE, SØR TRØNDELAG (SUS)

KLØFTBRUA KRAFT AS KLØFTBRUA KRAFTVERK I SØKNAD OM KONSESJON RENNEBU KOMMUNE, SØR TRØNDELAG (SUS) KLØFTBRUA KRAFT AS (SUS) KLØFTBRUA KRAFTVERK I RENNEBU KOMMUNE, SØR TRØNDELAG SØKNAD OM KONSESJON OKTOBER 2011 KLØFTBRUA KRAFT AS KLØFTBRUA KRAFTVERK Søknad om konsesjon - endelig Side ii NVE Middeltunsgate

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Søknad om konsesjon for bygging av Saltdalelva kraftverk Tromsø kommune Troms fylke

Søknad om konsesjon for bygging av Saltdalelva kraftverk Tromsø kommune Troms fylke Ambiente AS Nesnaveien 59 8614 Mo i Rana NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Mo i Rana den 5. mars 2007 Søknad om konsesjon for bygging av Saltdalelva kraftverk Tromsø

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 568221-7/2007 568221 30.03.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk Kunde: HelgelandsKraft AS for Øvre Forsland

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss. Konsesjonssøknad. for. Geitåni kraftverk. Geitåni, Bolstadøyri, Voss kommune

Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss. Konsesjonssøknad. for. Geitåni kraftverk. Geitåni, Bolstadøyri, Voss kommune Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss Konsesjonssøknad for Geitåni kraftverk Geitåni, Bolstadøyri, Voss kommune 1 Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss Innhald 1. Innleiing...4 1.1. Om søkjaren:...

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

Vedlegg 1. Regionalt kart. Planendringssøknad Lussand Kraft

Vedlegg 1. Regionalt kart. Planendringssøknad Lussand Kraft Vedlegg 1 Regionalt kart Planendringssøknad Lussand Kraft Voss Energi, 23. april 2014 Vedlegg 1: Planendringssøknad Lussand Kraft Side 1 Stølselvi og Hedlerelvi ligg på Lussand ved Hardangerfjorden ca.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjonspliktvurdering kort om NVEs saksbehandling av Ellen Lian Halten Innhold Sentrale bestemmelser i vannressursloven Hva er det NVE vurderer? Høring av meldinger,

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Hovedrapport

Øvre Forsland kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Hovedrapport Øvre Forsland kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning 2007 Hovedrapport Hovedrapport Øvre Forsland kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning HelgelandsKraft AS 2007 3 NVE - Konsesjons-

Detaljer

Galbmejohka historikk

Galbmejohka historikk 1 Galbmejohka historikk 2005-06: Miljøkraft Nordland og Statskog vurderer kraftpotensialet i Galbmejohka 2007: MKN engasjerer Sweco for å utrabeide forstudie og konsesjonssøknad. 2010: Konsesjonssøknad

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Søknad om tillatelse til å bygge småkraftverk i Sundheimselvi - høring

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Søknad om tillatelse til å bygge småkraftverk i Sundheimselvi - høring Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/5674 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 17.06.2015 038/15 riechr Kommunestyret 18.06.2015 043/15 riechr Søknad om tillatelse til å bygge

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Lars Midttun Overingeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Småkraft og klimaendringer Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Min plan Hva tror vi om fremtiden? Konsekvenser for planlegging av småkraftverk Hva tror vi om fremtiden? Forskjeller

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Småkraft prosessen Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Utvikling av eit småkraft projekt Forprosjekt Organisering av rettar og selskap Konsesjonssøknad eller melding Konsesjon? Finansiering Sal av kraft Planlegging

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD FOR VÅTVOLL KRAFTVERK. Juni 2011. Rev.2.2 April 2013

KONSESJONSSØKNAD FOR VÅTVOLL KRAFTVERK. Juni 2011. Rev.2.2 April 2013 KONSESJONSSØKNAD FOR VÅTVOLL KRAFTVERK Juni 2011 Rev.2.2 April 2013 Oppdragsgiver: Fjellkraft AS Prosjektnummer: 50001 Dato: Juni 2011 Dokumentnummer: - Revisjon: 2.2 Dato: 16.4.2013 Sammendrag Enerconsult

Detaljer

Seminar om naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven februar Gruppeoppgaver. Oppgave 1: Lussand Kraftverk AS. Oppgave 2: Villrein

Seminar om naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven februar Gruppeoppgaver. Oppgave 1: Lussand Kraftverk AS. Oppgave 2: Villrein Seminar om naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven 1.-2. februar 2010 Gruppeoppgaver Oppgave 1: Lussand Kraftverk AS Oppgave 2: Villrein Oppgave 3: Nedre Timenes Oppgave 4: Larsbukta Seminar om naturmangfoldloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Fra kl.: kl Til kl.:12.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Fra kl.: kl Til kl.:12.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.09.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.:12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Oddlaug B. Brekken, Jorulf Gumdal,

Detaljer

ØKT PRODUKSJON OG BEDRE MILJØ

ØKT PRODUKSJON OG BEDRE MILJØ ØKT PRODUKSJON OG BEDRE MILJØ Vassdragsseminar, SRN, 16 april 2013 Vegard Pettersen Innhold Statkraft Fornybar kraftproduksjon og klima Økt produksjon og bedret miljø, eksempler Vilkårsrevisjoner bedre

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 20.04.2009 Arkiv : S11 Saksmappe : 2009/224 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Forslag til konsekvensutredningsprogram for Godfarfoss kraftverk i Nore

Detaljer

Skårdal Kraft AS - Søknad om bygging av Skårdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring

Skårdal Kraft AS - Søknad om bygging av Skårdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 111 Adresseliste Vår dato: 2 1 FF Vår ref.: NVE 201004009-12 ki/krn Arkiv: 312/026.BCZ Saksbehandler: Deres dato: Kristine Naas Deres ref.: 22 95 97 66 Skårdal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: S11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1683-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: S11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1683-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: S11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1683-3 Høring - Søknad om tillatelse til bygging av Brunga kraftverk, Rangåa kraftverk og Tangvella kraftverk Rådmannens innstilling

Detaljer

Kiær Mykleby - Søknader om å bygge to småkraftverk i Stor-Elvdal kommune, Hedmark - høring

Kiær Mykleby - Søknader om å bygge to småkraftverk i Stor-Elvdal kommune, Hedmark - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Til adresseliste Vår dato: 12 APR2012 Vår ref.: NVE 200806675-5, 200806361-5 kskihnll Arkiv: 312 Saksbehandler: Deres dato: Helen Nathalie Liebig-Larsen Deres

Detaljer

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk FoU Miljøbasert vannføring Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk 1 2 Vannføring (m 3 /s) Vannføring i elva ovenfor utløp fra kraftverket - slukeevne 200%,"middels år" 1977 10,0 9,0 8,0 Før

Detaljer

Vassenden kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Hovedrapport

Vassenden kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Hovedrapport Vassenden kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning 27 Hovedrapport Hovedrapport Vassenden kraftverk, konsesjonssøknad og konsekvensutredning HelgelandsKraft AS 27 3 NVE - Konsesjons- og tilsynsavdelingen

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

1 Innledning...3. 2 Beskrivelse av tiltaket...9

1 Innledning...3. 2 Beskrivelse av tiltaket...9 Innhold 1 Innledning...3 1.1 Om søkeren... 3 1.2 Begrunnelse for tiltaket... 3 1.3 Geografisk plassering av tiltaket... 4 1.4 Dagens situasjon og eksisterende inngrep.... 4 1.5 Sammenligning med øvrige

Detaljer

Miljøbasert vannføring Vassdragsseminar 16. april Jon Arne Eie Miljøseksjonen

Miljøbasert vannføring Vassdragsseminar 16. april Jon Arne Eie Miljøseksjonen Miljøbasert vannføring Vassdragsseminar 16. april 2013 Jon Arne Eie Miljøseksjonen Hva er miljøbasert vannføring? Definisjon: Vannføring som tar hensyn til: Økosystemet Brukerinteresser Framtidige ressursgrunnlag

Detaljer

HØGAMORK KRAFTVERK. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

HØGAMORK KRAFTVERK. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning HØGAMORK KRAFTVERK I MADLANDSELVA Gjesdal kommune Februar 2014 Olje- og energidepartementet via NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 0301 Oslo Dato: 07.03.2014 Søknad om konsesjon for Høgamork kraftverk

Detaljer

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta 2 Bakgrunn Opplandskraft DA og AS Eidefoss ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft, og for å bidra til den nasjonale

Detaljer

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/2 2012 Leder NumedalsLaugens Brugseierforening Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring

Detaljer

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik Namsos kommune Byggesak,kartog oppmålingnamsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/9692-5 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i, Namsos kommune, Nord-Trøndelag - høring

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i, Namsos kommune, Nord-Trøndelag - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Adresseliste 41SutS 3-28 NOV2012 Vår dato: Vår ref.: 200806751-7 ksk/rmo Arkiv: 312/140.32Z Deres dato: 03.10.2012 Deres ref.: Ekorndalselva kraftverk v/pål Anders

Detaljer

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå Statens Vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå RAPPORT Flomberegning Skjomen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144091 Kunde: Statens vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9

Detaljer

Høringsuttalelser for Langset kraftverk i Nesna kommune, Nordland fylke

Høringsuttalelser for Langset kraftverk i Nesna kommune, Nordland fylke NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen v/ Tor Carlsen Pb. 5091 Majorstua 0301 Oslo Småkraft AS Postboks 7050, 5020 Bergen www.smaakraft,no Org.nr.: NO984 616 155 06.09.2016 Høringsuttalelser for Langset

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 07.10.2014 Varighet: 9.9.2044 Ref: 201006400-50 Kommune: Bærum Fylke: Akershus Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2015/ Steinar Pedersen Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for Storhaugen kraftverk

Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2015/ Steinar Pedersen Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for Storhaugen kraftverk Brønnøy kommune Politisk sekretariat Norges Vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Melding om vedtak Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2015/4919-6 Steinar Pedersen 13.04.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda

Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda Beredskap Hvem har skylda Hva kunne vært gjort for å unngå Internkontroll Forskrifter krever internkontroll: Internkontrollforskriften HMS-forskriften

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK

Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK S e Morgendagen er her I Z-:>! :C)é gâ `: Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Vàr ref.: 11604553 Dato: 24.11.2015 Søknad om overføring

Detaljer

Djupsåna Kraftverk KLAGE PÅ VEDTAK NVE REF

Djupsåna Kraftverk KLAGE PÅ VEDTAK NVE REF Djupsåna Kraftverk KLAGE PÅ VEDTAK NVE REF 201104434-27 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Åsulv Vrålstad Magnus Den Godesvei 16 3960 STATHELLE Stathelle 22.12.2015 Klage på NVE vedtak

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Uttak av drikkevann fra Bjerkreimvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner

KONSEKVENSUTREDNING Uttak av drikkevann fra Bjerkreimvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner KONSEKVENSUTREDNING Uttak av drikkevann fra Bjerkreimvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner OPPDRAGSGIVER IVAR IKS EMNE HYDROLOGI M.M. DATO: 9. OKTOBER 215 DOKUMENTKODE: 615159 TVF RAP 1 Med mindre

Detaljer

Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune

Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune Journalpost.: 13/20408 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 165/13 Fylkesrådet 25.06.2013 Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune Sammendrag Norges vassdrags-

Detaljer

Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland

Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 30.6.2013 Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland Vi viser til brev datert 12.3.2014 med

Detaljer

Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s.

Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s. 9 REFERANSER Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport 2 2002, 49s. NVE 2007, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs organisasjon og regionkontorets ansvarsområde Stein Nordvi NVE Region Øst Om NVE NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

SKJERVA OG REINFJELLELVA KRAFTVERK VEFSN KOMMUNE NORDLAND FYLKE

SKJERVA OG REINFJELLELVA KRAFTVERK VEFSN KOMMUNE NORDLAND FYLKE Konsesjonssøknad Skjerva og Reinfjellelva kraftverk SKJERVA OG REINFJELLELVA KRAFTVERK VEFSN KOMMUNE NORDLAND FYLKE Søknad om vassdragskonsesjon Desember 2015 Konsesjonssøknad Skjerva og Reinfjellelva

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Bygging av Tverrdalselva kraftverk- Bekk og Strøm AS Innsigelse til søknad om konsesjon fra Storfjord kommune.

Bygging av Tverrdalselva kraftverk- Bekk og Strøm AS Innsigelse til søknad om konsesjon fra Storfjord kommune. Bygging av Tverrdalselva kraftverk- Bekk og Strøm AS Innsigelse til søknad om konsesjon fra Storfjord kommune. Saksbehandler/direkte telefon: Hilde Kibsgaard 77 21 28 22 Viser til søknad fra Bekk og Strøm

Detaljer

Eikemo kraftverk. Setsteinelvi, vassdragsnummer 063.A4 Vaksdal kommune i Hordaland. Søknad om konsesjon

Eikemo kraftverk. Setsteinelvi, vassdragsnummer 063.A4 Vaksdal kommune i Hordaland. Søknad om konsesjon Setsteinelvi, vassdragsnummer 063.A4 Vaksdal kommune i Hordaland Søknad om konsesjon Kokstadvegen 37 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 70 00 Faks: 55 12 70 01 bjorn.batalden@bkk.no www.bkk.no Org.

Detaljer

Hytteeiere og andre med interesser i området for utbygging av Kjerringåga Kraftverk. v/synnøve og Robert Kolvik Fagervikveien Leirfjord

Hytteeiere og andre med interesser i området for utbygging av Kjerringåga Kraftverk. v/synnøve og Robert Kolvik Fagervikveien Leirfjord Hytteeiere og andre med interesser i området for utbygging av Kjerringåga Kraftverk. v/synnøve og Robert Kolvik Fagervikveien 159 8890 Leirfjord 19. oktober 2016 Til Norges Vassdrags- og Energidirektorat

Detaljer

INFORMASJON. Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres

INFORMASJON. Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres INFORMASJON Vinda Kraftverk Informasjon om planlegging av Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune i Valdres Innhold Bakgrunn 3 Hensikt med brosjyren 3 Utbygger 4 Hva skal bygges? 4 Vang 51 Beitostølen

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING

KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING JØLSTER OG FØRDE KOMMUNER, SOGN OG FJORDANE FYLKE NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 0301 Oslo Dato: 12.12.2013 Deres ref: NVE200904486-64 Søknad om konsesjon

Detaljer

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland Norges Vassdrags- og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Dato: 21.06.2013 Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 28.04.2017 Varighet: 01.06.2045 Ref.: 201403536-11 Kommune: Vågan Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer