Unix/Linux for litt viderekomne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unix/Linux for litt viderekomne"

Transkript

1 Litt mer om Unix Unix/Linux for litt viderekomne Institutt for informatikk

2 Hvilke programmer finnes? Hvilke program finnes? For å finne alle programmene, snekret jeg dette lille programmet: #! /local/bin/perl foreach $dir (split(/:/,$env{path),"/snacks/bin") { foreach (split(" ", ls $dir )) { $programs{$_++ if -x "$dir/$_"; print 0+keys %programs, " programs found:\n"; foreach (sort keys %programs) { print "$_\n"; exit 0;

3 Hvilke programmer finnes? Det ga følgende svar: 5472 programs found: [ 2to3 411toppm 7 8to7 CC-wrapper ControlPanel FvwmCommand.

4 Hvilke programmer finnes? Hvordan finner man da programmer? Informasjon om aktuelle program finnes i kursmateriell i bøker og hefter om Unix og Linux; se f eks http: //www.onlinecomputerbooks.com/free-unix-books.php i annen lokal informasjon i Linux-menyene Ifi-startpakken på folkemunne.

5 På tvers av systemene På tvers av systemene Windows fra Linux Om man sitter ved en Linux-maskin og trenger Windows-programmer, kan man få tilgang til en maskin som kjører Windows ved å gi kommandoen windows. Brukerfilene finnes på nettenheten M:. Linux fra Windows Om man sitter ved en Windows-maskin, kan man også kjøre mot en Linux-maskin: Klikk på ikonet Linux (programmet XWin32). Windows-filene ligger da i mappen ~/pc.

6 Hvordan starte programmer Å starte programmer De vanligste programmene startes fra en meny eller et ikon. Alle programmer kan startes med en kommando. Å kjøre programmer i bakgrunnen Hvis man avslutter en kommando med en &, vil den gå «i bakgrunnen» og man kan gi nye kommandoer. $ xeyes &

7 Pek og klikk Kopiering av tekst Man kan enkelt kopiere tekst fra ett vindu til et annet: Klikke med venstre mustast flytter markøren (der det er mulig). Dra med venstre mustast tar kopi av teksten. NB! Ingen Ctrl + C nødvendig. Klikke med midtre mustast kopierer inn teksten. NB! Ingen Ctrl + V nødvendig. Programavbrudd I Unix vil Ctrl + C bryte av det programmet man kjører.

8 Hva er en mappe? Mapper Man kan lage mapper (= kataloger, filområder, «directories») og legge filer der for å ha bedre orden på dem. $ ls -F Fritid/ Kurs/ $ ls -F Kurs INF1000/ INF1040/ MAT1000/ timeplan $ ls -F Kurs/INF1000 Oblig1/ info En mappe er bare en spesiell type fil, så det er helt OK å ha mapper inni mapper inni...

9 Hvilke mapper har jeg? Oversikt over mappestrukturen Kommandoen ls kan også gi en oversikt over mappene: $ ls -R -F.: Fritid/ Kurs/./Fritid:./Kurs: INF1000/ INF1040/ MAT1000/ timeplan./kurs/inf1000: Oblig1/ info./kurs/inf1000/oblig1:./kurs/inf1040:./kurs/mat1000: (Legg merke til mappenavnet.; det er navnet på mappen vår.)

10 Hvilke mapper har jeg? Bedre til dette er programmet tree: $ tree. -- Fritid -- Kurs -- INF Oblig1 -- info -- INF MAT timeplan 6 directories, 2 files

11 Beskyttelse av mapper Beskyttelse av mapper Beskyttelsesmekanismen for mapper er nesten som for filer: r gir rett til å se navnene på filene i mappen. w gir rett til å lage filer og fjerne filer i en mappe. x gir rett til å se på selve filene i mappen. NB! For å få se på en fil, må man ha adgang (dvs x-rettighet) til alle mappene på veien ned (samt r for selve filen).

12 Beskyttelse av mapper Alle andres filer Alle filer på UiO ligger i én stor mappestruktur: / bin dev ifi local chmod sh null tty midgard utgard bin man a02 dag Kurs Privat www docs

13 Beskyttelse av mapper Hvor er jeg? Alle har sin egen undermappe. ~$ pwd /ifi/midgard/a02/dag Hvor er alle andre? Det finnes en egen notasjon for slike personlige undermapper: ~bruker er hjemmemappen til bruker. ~ er hjemmemappen min.

14 Beskyttelse av mapper Kjær fil har mange navn ~$ more huskeliste 4 melk Dagbla for i går ~$ more ~/huskeliste 4 melk Dagbla for i går ~$ more ~dag/huskeliste 4 melk Dagbla for i går ~$ more /hom/dag/huskeliste 4 melk Dagbla for i går ~$ more /ifi/midgard/a02/dag/huskeliste 4 melk Dagbla for i går

15 Beskyttelse av mapper Det er lov å skifte synspunkt Hvis vi skal jobbe med filer som stort sett ligger i en egen mappe, kan vi flytte oss dit: ~$ pwd /hom/dag ~$ ls -l Spraak/Java/Queen.java -rw-r--r-- 1 dag dag :53 Spraak/Java/Queen.java ~$ cd Spraak/Java./Spraak/Java Java$ pwd /hom/dag/spraak/java Java$ ls -l Queen.java -rw-r--r-- 1 dag dag :53 Queen.java Java$ ls -ld../java/ drwxr-sr-x 11 dag dag :24../Java/

16 Betaling for utskrift Betaling av utskrift Nettsiden kan gi informasjon om hvor mange sider jeg har igjen. For tiden er prisen 250 ark per semester når man betaler kopiavgift kr 100. (Denne kvoten settes til 250 hvert semester.) Deretter kr 0,80 per dobbeltsidig ark. (Ubenyttet betaling overføres til neste semester.) Les også.

17 /ifi/tyrfing/a12/dag/java/geometry.java 15 Jul :25 Page 1 import java.text.*; import java.util.*; class Point { double x, y; Point () { x = y = 0; Point (double x, double y) { this.x = x; this.y = y; Point (Point p) { x = p.x; y = p.y; double distance (Point p) { double dx = x p.x, dy = y p.y; return Math.sqrt(dx*dx + dy*dy); boolean equals (Point p) { return distance(p) < ; private static boolean inrange (double v, double v1, double v2) { return v1<=v && v<=v2 v2<=v && v<=v1; boolean ison (Line l) { return Math.abs(x*l.a + y*l.b + l.c) < ; boolean ison (Vector v) { try { Line lx = new Line(v); return ison(lx) && inrange(x, v.p1.x, v.p2.x) && inrange(y, v.p1.y, v.p2.y); catch (GeometryError e) { return equals(v.p1); private static NumberFormat dblformat = DecimalFormat.getInstance(Locale.UK); public static String format (double val, int ndigits) { dblformat.setmaximumfractiondigits(ndigits); dblformat.setminimumfractiondigits(ndigits); String s = dblformat.format(val), z = dblformat.format(0.0); if (s.equals(" "+z)) return s.substring(1); return s; public String tostring () { return "(" + format(x,3) + "," + format(y,3) + ")"; class Vector { Point p1, p2; Vector (Point p1, Point p2) { this.p1 = p1; this.p2 = p2; double length() { return p1.distance(p2); /ifi/tyrfing/a12/dag/java/testgeometry.java 15 Jul :25 Page 1 class TestGeometry { static int nl, np, nv; static Line l[]; static Point p[]; static Vector v[]; public static void main (String args[]) { try { np = 0; p = new Point[4+1]; p[++np] = new Point(); p[++np] = new Point(3, 0); p[++np] = new Point(0, 8.75); p[++np] = new Point( 2.5, 1); showpoints(); v = new Vector[np*(np+1)+1]; nv = 0; for (int ip = 1; ip <= np; ++ip) for (int jp = 1; jp <= np; ++jp) if (ip!= jp) v[++nv] = new Vector(p[ip],p[jp]); showvectors(); pn(); l = new Line[np*(np 1)/2+1]; nl = 0; for (int il = 1; il <= np; ++il) for (int jl = il+1; jl <= np; ++jl) { l[++nl] = new Line(p[il], p[jl]); pn("l" + il + ": new line(" + p[il] + ", " + p[jl] + ") gives " + l[nl]); testlines(); testison(); testclosestto(); catch (GeometryError e) { e.fail(); static void p (String s) { System.out.print(s); static void pn () { pn(""); static void pn (String s) { System.out.println(s); static void showpoints () { for (int i = 1; i <= np; ++i) pn("p" + i + ": " + p[i]); for (int ip = 1; ip <= np; ++ip) for (int jp = ip+1; jp <= np; ++jp) pn("p" + ip + ".distance(p" + jp + ") = " + p[ip].distance(p[jp])); static void showvectors () { pn(); for (int iv = 1; iv <= nv; ++iv) pn("v" + iv + ": " + v[iv] + " has length " + v[iv].length()); static void testclosestto () { pn(); for (int pi = 1; pi <= np; ++pi) for (int li = 1; li <= nl; ++li) { pn("" + l[li] + ".closestto(" + p[pi] + ") is " + l[li].closestto(p[pi])); static void testison () { pn(); /ifi/tyrfing/a12/dag/java/geometry.java 15 Jul :25 Page 2 public String tostring () { return "[" + (p1==null? "null" : ""+p1) + " >" + (p2==null? "null" : ""+p2) + "]"; class Line { double a, b, c; Line (double a, double b, double c) throws GeometryError { this.a = a; this.b = b; this.c = c; if (a==0 && b==0) throw new GeometryError("Degenerate line: "+this); Line (Point p1, Point p2) throws GeometryError { a = p2.y p1.y; b = p1.x p2.x; c = a*p1.x b*p1.y; if (a==0 && b==0) throw new GeometryError("Degenerate line: "+this); Line (Vector v) throws GeometryError { this (v.p1, v.p2); Point closestto (Point p) { Line perp = null; try { perp = new Line( b, a, b*p.x a*p.y); catch (GeometryError e) { /*Cannot happen*/ return crosses(perp); Point crosses (Line l) { double denom = a*l.b l.a*b; if (denom == 0) return null; return new Point((b*l.c l.b*c)/denom, (l.a*c a*l.c)/denom); public String tostring () { String bs = Point.format(b,2), cs = Point.format(c,2); if (bs.charat(0)!= ) bs = "+" + bs; if (cs.charat(0)!= ) cs = "+" + cs; return Point.format(a,2) + "x" + bs + "y" + cs + "=0"; class GeometryError extends Exception { String message; GeometryError (String message) { this.message = message; void fail () { System.err.println("Geometry error: " + message); System.exit(1); /ifi/tyrfing/a12/dag/java/testgeometry.java 15 Jul :25 Page 2 for (int pi = 1; pi <= np; ++pi) { for (int li = 1; li <= nl; ++li) { pn("p" + pi + " = " + p[pi] + ".ison(l" + li + " = " + l[li] + ") is " + p[pi].ison(l[li])); for (int vi = 1; vi <= nl; ++vi) { pn("p" + pi + " = " + p[pi] + ".ison(v" + vi + " = " + v[vi] + ") is " + p[pi].ison(v[vi])); static void testlines () { pn(); for (int il = 1; il <= nl; ++il) for (int jl = il+1; jl <= nl; ++jl) { Point px = l[il].crosses(l[jl]); pn("l" + il + ".crosses(l" + jl + ") gives " + (px==null? "null" : ""+px)); Intro Programmer Mapper Ressurser E-post Hjemmefra Informasjon Betaling for utskrift Hvordan spare sider? Det er mulig å spare papir ved å skrive flere sider forminsket på én side: $ print -multi4 Geometry.java eller $ print -booklet Geometry.java Alle Ifis skrivere kan skrive dobbeltsidig. print velger dette automatisk.

18 Diskplass Hvor stor plass bruker jeg på disken? Kommandoen du («disk usage») forteller hvor mye plass jeg bruker i et filområde og alle underområder; svaret angis i Kbyte: $ du -k ~ 92./INF /Privat 42./Grupper 255. Brukerne deler disken, så prøv å spare plass; noen hundre Mbyte er greit.

19 Nyttige kommandoer Ifi-kommandoer Mange av kommandoene jeg har nevnt, er laget ved Ifi og finnes bare der. Ofte finnes det alternativer med litt andre (mindre brukervennlige!) egenskaper: Ifi Standard Ifi Standard del rm lsdel undel copy cp move mv preview more, acroread,... print lp, lpr,...

20 E-post er uunværlig Les e-posten din! Som student er du pålagt å lese e-post til din offisielle adresse Godt nytt Det er enkelt å omadressere den til din gmail-adresse eller hva du bruker: https://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/e-post/ tips-og-triks-fra-postmaster/fravarsmelding/

21 Hvordan lese e-post Hvordan lese e-post En nettleser til fungerer alltid.

22 Hvordan lese e-post

23 Intro Programmer Mapper Ressurser E-post Hjemmefra Informasjon Hvordan lese e-post Ellers anbefaler UiO e-postprogrammene Outlook og Thunderbird:

24 Kan jeg jobbe hjemmefra? Hvordan jobbe hjemme Ifi legger opp til at studenter skal kunne jobbe hjemmefra. På finnes en Ifi-startpakke med gratis programvare som man trenger til undervisningen: Emacs Java og Python Adobe Reader (for å lese PDF-filer) Cygwin (for Unix-omgivelse på en Windows-maskin) Putty og WinSCP3 (for oppkopling mot Ifis maskiner) Perl, LAT E X,... Programmene finnes stort sett for Windows, Mac og Linux.

25 Kan jeg jobbe hjemmefra?

26 Kan jeg jobbe hjemmefra? Velg Programvare for Windows og Java-kompilator:

27 Kan jeg jobbe hjemmefra? Oppkobling hjemmefra Om man har bredbånd hjemme, kan man koble seg opp mot Ifis maskiner. Fra Linux eller Mac: Bruk ssh for Linux: ssh NB! Gir kun et kommandovindu. Fra Mac eller Windows: Bruk Eksternt skrivebord (Remote Desktop Connection) mot windows.ifi.uio.no for Windows. Så kan man gå videre til en Linux-maskin om man vil.

28 Hvor finnes flere programmer? Hvor finner jeg programmene? Nettsider På nettsiden finnes oversikt over en del programvare. Microsoft e-academy Som Ifi-studenter her får dere lov å laste ned all programvare fra Microsoft (unntatt Office-pakken) gratis; se på nettsiden nevnt over.

29 Hvor finnes hjelp? Hjelp!? Hvis man etter i dag trenger hjelp, finnes det hos sidemannen (kanskje?) gruppelæreren studieoraklene Studielaben PC-hjelpen nettsiden driftsgruppen e-post til telefon (228) (ved krise)

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint.

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Er du lei av Windows og vil prøve Linux i stedet? Alle datamaskiner må ha et operativsystem. Operativsystemet er den grunnleggende programvaren som skal til for

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Unix forelesningsnotater. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo

Unix forelesningsnotater. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Unix forelesningsnotater Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Contents 1 Forelesning 5/1-22(2 timer). Om kurset. Unix-shell, Unix-filsystem 2 1.1 Om kurset.........................................

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Svar: 1. "ls eller ls -l for lang utlisting, "ls -a" for å ta med skjulte filer 2. "ls t*" 3. "ls /etc/??.*"

Svar: 1. ls eller ls -l for lang utlisting, ls -a for å ta med skjulte filer 2. ls t* 3. ls /etc/??.* 1A) Navigere i mapper Oppgave: Naviger til rot-nivå. Vis hvilke mapper du finner på rot-nivå. Naviger til /etc-mappa. List ut innholdet. Mens du står i /etc-mappa skal du ta en lang utlisting av innholdet

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage Vi lager hjemmeside Forberedelser; 1) Start med Utforskeren. Still deg i C: 2) Lag ei ny mappe som du døper det navnet du vil legge alle filene og mappene du vil legge ut på internett i. 3) Hvis du ikke

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

IT Guide www.nhh.no/it

IT Guide www.nhh.no/it IT Brukerstøtte www.nhh.no/it Brukerstøtte for studenter IT-konto Brukerstøtte for studenter -studenter har tilgang til mange IT-tjenester som vil påvirke din studiehverdag. Vi i Brukerstøtten er her for

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer