Årsrapport 2007 Xtra personell as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 Xtra personell as"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Xtra personell as

2 Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

3 ÅRSBERETNING FOR 2007 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat og offentlig virksomhet i Norge og Sverige. Xtra personell spesialiserer seg på oppdrag innen IT, Informasjonsforvaltning, Økonomi, Administrasjon og Helse. Virksomheten er lokalisert med hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Stavanger, Bergen, Trondheim og Göteborg Sverige. Avdelingskontoret i Kristiansand ble lagt ned høsten Med virkning fra overtok Xtra personell aktiva og operasjonell virksomhet fra Bemanningscompaniet i Norge og Sverige og styrket med dette posisjonen som et av Norges ledende bemanningsbyrå innen helsevikarer. Alle aksjer i Xtra personell as eies av Centric Norway as. Centric Norway as eies av Centric Holding B.V. (Nederland) med 85 % og av ledelsen i Xtra med 15 %. Resultatet av virksomheten Xtra personell as er morselskapet i konsernet Xtra som omfatter datterselskapene Xtra personell Norge as, Xtra personell sykepleietjeneste as, Xtra rekruttering as og Xtra personal Bemanningscompagniet Sverige ab. Xtra rekruttering as hadde ikke aktivitet i Xtra personell as hadde i 2007 (2006) driftsinntekter på 30,2 (23,2) mill.kr., et driftsresultat på 0 (-0,1) mill.kr. og et resultat før skatt på 22,2 (13,3) mill.kr. Årsresultat etter skattekostnad ble 22,1 (13,3) mill.kr. Konsernet Xtra hadde i 2007 driftsinntekter på 452,2 (328,2) mill.kr. som er en økning på 37,8 % fra Resultat før goodwillavskrivninger og finanskostnader ble 39,0 (22,0) mill.kr. Resultat før skatt ble 31,7 (19,3) mill.kr. Årsresultat etter skattekostnad ble 22,1 (13,3) mill.kr. Balanse, likviditet og finansiell risiko Morselskapet og konsernet har i 2007 hatt god likviditet. Konsernet har ikke langsiktige lån. Alle kunder kredittsjekkes og innbetalinger følges opp gjennom avtale med factoringselskap. Selskapets frie egenkapital pr var kr Konsernets egenkapitalandel pr var 11,5 % (21,3 %). Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i Det har ikke vært arbeidsulykker eller skader i Sykefraværet i 2007 var på 2,9 % (1,3 %). Styret oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Likestilling Ansatte i morselskapet består av 31 (61 %) kvinner og 20 (39 %) menn. Ansatte i ledende stillinger i konsernet består av 7 kvinner og 10 menn. Rekruttering av nyansatte skjer på bakgrunn av kvalifikasjoner og kvinner og menn behandles likt mht. lønn og arbeidsvilkår. Styret i Xtra personell as består av tre menn. Ytre miljø Selskapet påvirker ikke det ytre miljø ut over CO2 utslipp i forbindelse med reiser og energibruk. Xtra personell har kjøpt FN-godkjente klimakvoter som dekker det utslippet konsernets aktiviteter representerer. Selskapets stilling Det totale markedet for utleie av arbeidskraft økte i 2007 med 23,9 % i forhold til året før, og utgjorde i 2007 totalt 43,7 mill. timer. Xtra personells virksomhet er innfor delmarkeder som utgjør ca. 35 % av det totale markedet. Arbeidsmarkedet i Norge ble i løpet av 2007 stadig strammere, og ved utgangen av året var ledigheten nede på ca. 1,6 %. Dette har ført til noe økte kostnader både til lønninger og rekrutteringsaktiviteter gjennom året. Positiv effekt av effektiviseringstiltak og økt volum bidro likevel til at Xtra personell fikk sitt beste resultat noen sinne i Xtra personell as

4 Ved årsskiftet hadde morselskapet 51 ansatte. Konsernet sysselsatte i 2007 i overkant av 3700 (2700) personer som utførte ca. 950 (600) årsverk. Sverige Med overtakelsen av Bemanningcompaniets virksomhet har Xtra personell etablert aktivitet i Sverige. I tillegg til å danne grunnlag for en videre ekspansjon i Sverige, har etableringen også styrket rekrutteringen av helsevikarer fra Sverige til Norge. Fremtidsutsikter Markedet for bemanningstjenester har vist vekst hvert år siden 2004, og Xtra personell legger til grunn at det fortsatt vil være en langsiktig underliggende vekst i det totale markedet for bemanningstjenester. Den økende mangelen på arbeidskraft, med stadig strammere arbeidsmarked innen mange sektorer gjør at Xtra personell forventer økning i både lønns- og rekrutteringskostnader. Denne utfordringen må møtes med stadig bedre løsninger og mer effektiv drift. Xtra personell har stor fokus på dette, og sammen med forventninger om fortsatt vekst i totalmarkedet, forventer styret at selskapet oppnår en positiv utvikling i Disponering av årets resultat Styret foreslår å disponere årsresultatet i Xtra personell as på kr som følger: Overføringer fond for vurderingsforskjeller Utbytte Konsernbidrag fra datterselskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Overføringer annen egenkapital Sum disponert Xtra personell as

5 Resultatregnskap Xtra personell as Konsern Noter Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investeringer i datterselskaper Annen finansinntekt Annen finanskostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer fond for vurderingsforskjeller Utbytte Konsernbidrag fra datterselskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Overføringer annen egenkapital Sum disponert

6 Balanse pr. 31. desember Xtra personell as Konsern Noter Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Lån til datterselskap 7, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kontanter og bankbeholdning Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Balanse pr. 31. desember Xtra personell as Konsern Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

8 Kontantstrømoppstilling Xtra Personell as Konsern Noter Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Resultatandel i datterselskap e/egenkapitalmetoden Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endringer i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av goodwill Innbetalinger på kortsiktige og langsiktige fordringer Utbetaling ved lån til datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av gjeld Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per I tillegg til investeringene som er utbetalt er det forventet å utbetale ytterligere kr Beløpet er klassifisert som kortsiktig gjeld.

9 Noter til regnskapet for 2007 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet Xtra personell as og datterselskapene spesifisert i note 4. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskap (i morselskapet) Datterselskaper vurderes etter egenkapitalmetoden. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. Utbytte og andre utdelinger er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag reklassifiseres ikke til kortsiktig gjeld. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

10 Noter til regnskapet for 2007 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning og pensjonspremien utgjør pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 2 - Salgsinntekter Konsern: Geografisk fordeling Norge Sverige Sum Morselskapet har ikke hatt salgsinntekter i 2007 eller Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Konsern: Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

11 Noter til regnskapet for 2007 Konsernet har i regnskapsåret sysselsatt totalt årsverk Morselskap: Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Morselskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt årsverk Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Bonuser etc Annen godtgjørelse Kostnadsført honorar til revisor for 2007 er fordelt på følgende: Konsern Morselskap Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 4 - Datterselskap Xtra personell as eier 100 % av aksjene i følgende selskaper: Xtra personell Norge AS, Oslo, Norge Xtra personell sykepleietjeneste AS, Oslo, Norge Xtra rekruttering AS, Oslo, Norge Xtra personal Bemanningscompaniet Sverige ab, Gøteborg, Sverige Alle selskapene er konsolidert inn i regnskapet til Xtra Personell as - konsernet

12 Noter til regnskapet for 2007 Investering etter egenkapitalmetoden i morselskapet Xtra personell as Merverdianalyse Xtra personell Norge as Xtra personell sykepleie tjeneste AS Xtra rekrutering AS Xtra personal Bemanningscompaniet Sverige AB Balanseført EK på kjøpstidspunktet Goodwill Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat Avskrivning goodwill Årets resultatandel Beregning av balanseført verdi pr Inngående balanse Årets resultatandel Mottatt/avsatt utbytte Konsernbidrag (etter skatt) Utgående balanse Uavskrevet goodwill pr Note 5 - Skatt Konsern Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Avsatt for mye/for lite skatt i tidligere år Refusjonsskatt 0 0 Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag

13 Noter til regnskapet for 2007 Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Utestående fordringer Avsetninger Netto midlertidige forskjeller pr % utsatt skatt Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt % skatt av resultat før skatt Avsatt for mye/for lite skatt i tidligere år Permanente forskjeller (28%) Beregnet skattekostnad Morselskap Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller/resultat iht. egenkapitalmetoden Tilbakeført inntekt fra ds etter egenkapitalmetoden Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Netto midlertidige forskjeller pr % utsatt skatt Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) Beregnet skattekostnad

14 Noter til regnskapet for 2007 Note 6 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsern Goodwill Aktiverte kostnader Inventar Kontor maskiner Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år 3-5 år 4-5 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Morselskap Goodwill Inventar Kontor maskiner Aktiverte kostnader Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 3 5 år 3 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

15 Noter til regnskapet for 2007 Note 7 - Fordringer og gjeld Morselskapet har avgitt et lån til datterselskapet Xtra personell Bemanningscompaniet Sverige AB på til sammen SEK Etter årsavslutning er det besluttet å nedbetale lånet med SEK og konvertere SEK til villkorat aktieägartillskott tilsvarende fri egenkapital. Lånet er klassifisert som langsiktig fordring. Morselskap eller konsern har ikke gjeld som forfaller til betaling over ett år. Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern Konsern: Gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Morselskap: Fordringer Lån til foretak i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Sum Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Andre fordringer pr er utbytte fra datterselskaper. Annen kortsiktig gjeld pr utgjør skyldig utbytte til Centric Norway AS. Note 9 - Bankinnskudd Selskapet har følgende bundne bankmidler per 31.12: 2007 Bundne bankinnskudd for datterselskaper Bundne bankinnskudd for morselskap Sum bundne bankinnskudd

16 Noter til regnskapet for 2007 Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer , Sum Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Centric Norway AS ,00% 100,00% Sum ,00% 100,00% Note 11 - Egenkapital Konsern: Aksjekapital Overkurs- Fond for Annen Sum fond vurderings- egenkapital forskjeller Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Avgitt konsernbidrag fra datterselskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Egenkapital Morselskap: Selskapets egenkapital er endret som følger: Aksjekapital Overkurs- Fond for Annen Sum fond vurderings- egenkapital forskjeller Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Avgitt konsernbidrag fra datterselskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Egenkapital Note 12 - Pensjoner Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og konsernet har inngått en avtale med finansinstitusjon om en pensjonsordning som oppfyller kravene.

17 Noter til regnskapet for 2007 Note 13 - Leieavtaler Oversikt over leieavtaler med beløp og leieperiode. Beskrivelse Leieperiodens utløp Årlig leiebeløp i TNOK Konsern: Husleieavtaler Morselskapet: Husleieavtaler Inkludert i leieavtalen for mor og konsern er noen mindre leieavtaler med gjensidig oppsigelsestid fra en til seks måneder. Note 14 - Pant og garantier Konsernet har inngått en factoringavtale for kundefordringer. DnB Nor Bank ASA tatt sikkerhet i kundefordringer for kr i tillegg til øvrige fordringer i Xtra personell sykepleietjeneste AS. I Xtra personell as er driftstilbehør for kr pantsatt. Konsern: Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: Kundefordringer Andre fordringer Anleggsmidler Sum Morselskapet Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: 2007 Anleggsmidler Sum Xtra Personell AS har stillet husleiegaranti på kr for Xtra personell Norge as. Xtra Personell AS har stillet husleiegaranti på kr for Xtra sykepleietjeneste as.

18

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer