Årsrapport 2008 Xtra personell as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008 Xtra personell as"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Xtra personell as 1

2 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat og offentlig virksomhet i Norge og Sverige. Xtra personell spesialiserer seg på oppdrag innen IT, Informasjonsforvaltning, Økonomi, Administrasjon og Helse. Virksomheten er lokalisert med hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Stavanger, Bergen, Trondheim og Göteborg i Sverige. Alle aksjer i Xtra personell as eies av Centric Norway as. Centric Norway as eies av Centric Holding B.V. (Nederland) med 92,3 % og av ledelsen i Xtra med 7,7 %. Resultatet av virksomheten Xtra personell as er morselskapet i konsernet Xtra som omfatter datterselskapene Xtra personell Norge as, Xtra personell Care as og Xtra personal Bemanningscompagniet Sverige ab. Datterselskapet Xtra rekruttering as ble avviklet i 2008 pga. ingen aktivitet. Xtra personell as hadde i 2008 (2007) driftsinntekter på 34,9 (30,2) mill.kr., et driftsresultat på -0,7 (0) mill.kr. og et resultat før skatt på 27,4 (22,2) mill.kr. Årsresultat etter skattekostnad ble 27,3 (22,1) mill.kr. Konsernet Xtra hadde i 2008 driftsinntekter på 490,3 (452,2) mill.kr. som er en økning på 8,4 % fra Resultat før goodwillavskrivninger og finanskostnader ble 44,3 (39,0) mill.kr. Resultat før skatt ble 38,9 (31,7) mill.kr. Årsresultat etter skattekostnad ble 27,3 (22,1) mill.kr. Balanse, likviditet og finansiell risiko Morselskapet og konsernet har i 2008 hatt god likviditet. Konsernet har ikke langsiktige lån. Alle kunder kredittsjekkes og innbetalinger følges opp gjennom avtale med factoringselskap. Selskapets frie egenkapital pr var t.kr Konsernets egenkapitalandel pr var 15,2 % (11,5 %). Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i Det har ikke vært arbeidsulykker eller skader i Sykefraværet i 2008 var på 3,8 % (2,9 %). Styret oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Likestilling Ansatte i morselskapet består av 39 (60 %) kvinner og 26 (40 %) menn. Ansatte i ledende stillinger i konsernet består av 9 kvinner og 9 menn. Rekruttering av nyansatte skjer på bakgrunn av kvalifikasjoner og kvinner og menn behandles likt mht. lønn og arbeidsvilkår. Styret i Xtra personell as består av tre menn. Ytre miljø Selskapet påvirker ikke det ytre miljø ut over CO2 utslipp i forbindelse med reiser og energibruk. Xtra personell har kjøpt FN-godkjente klimakvoter som dekker det utslippet konsernets aktiviteter representerer. Selskapets stilling Det totale markedet for utleie av arbeidskraft økte i 2008 med 2,6 % i forhold til året før, og utgjorde i 2008 totalt 44,9 mill. timer. Imidlertid viste fjerde kvartal isolert en nedgang på 4,5% i antall timer sammenlignet med året før. Xtra personell hadde samme utvikling som totalmarkedet. Xtra personells virksomhet er begrenset til delmarkeder som til sammen utgjør ca. 1/3 av det totale markedet for utleie av arbeidskraft. Selskapet har en bedre utvikling enn totalmarkedet innenfor disse delmarkedene. Xtra personell har over lang tid hatt fokus på utvikling av effektive systemer og rutiner for driften. Sammen med med veksten i omsetning gjorde dette at Xtra personell i 2008 oppnådde det beste resultatet i selskapets historie. Xtra personell as 2

3 Ved årsskiftet hadde morselskapet 59 ansatte. Konsernet sysselsatte i 2008 i overkant av (3.700) personer som utførte ca (950) årsverk. Sverige Xtra personell har siden 2007 vært etablert i Sverige med virksomhet innenfor utleie av arbeidskraft til helsesektoren. Virksomheten har i 2008 hatt en positiv utvikling med betydelig vekst i omsetning. Virksomheten i Sverige har i løpet av 2008 blitt utvidet til også å omfatte utleie av IT personell og annen merkantil arbeidskraft. På grunn av vanskelige markedsforhold, spesielt i Vest-Sverige, har utviklingen av denne virksomheten tatt lenger tid enn forventet. Xtra personell forventer at den positive utviklingen i Sverige fortsetter også i Fremtidsutsikter Markedet for bemanningstjenester har vokst hvert kvartal siden første kvartal Veksten var avtagende i 2008 og i fjerde kvartal viste markedet en redusjon for første gang siden fjerde kvartal Xtra personell legger til grunn at den negative utviklingen i markedet vil fortsette de neste fire til seks kvartalene, men at det fortsatt være en langsiktig underliggende trend mot større etterspørsel etter fleksibilitet i arbeidsmarkedet og dermed større etterspørsel etter bemanningstjenester. Xtra personell forventer at den reduserte etterspørselen fører til hardere priskonkurranse. Denne utfordringen må møtes med stadig bedre løsninger og mer effektiv drift. Xtra personell har stor fokus på dette og styret forventer at selskapet oppnår gode resultater også i Disponering av årets resultat Styret foreslår å disponere årsresultatet i Xtra personell as på t.kr som følger: Overføringer fond for vurderingsforskjeller Konsernbidrag fra datterselskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Overføringer annen egenkapital Sum disponert Xtra personell as 3

4 Årsrapport for 2008 Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning 4

5 Resultatregnskap (Beløp i tusen) Xtra personell as Konsern Noter Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskaper Annen finansinntekt Annen finanskostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer fond for vurderingsforskjeller Utbytte Konsernbidrag fra datterselskap vurdert etter EK metoden Overføringer annen egenkapital Sum disponert 5

6 Balanse pr. 31. desember (Beløp i tusen) Xtra personell as Konsern Noter Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og lignende. 6, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Lån til datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 8, Andre fordringer Sum fordringer Kontanter og bankbeholdning Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Balanse pr. 31. desember (Beløp i tusen) Xtra personell as Konsern Noter Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

8 Kontantstrøm (Beløp i tusen) Xtra personell as Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endringer i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger på kortsiktige og langsiktige fordringer Utbetaling ved lån til datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring konsernkonto Mottatt utbytte Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

9 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet Xtra Personell AS og datterselskapene spesifisert i note 4. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskap Datterselskaper vurderes etter egenkapitalmetoden. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. Utbytte og andre utdelinger er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag langsiktig gjeld reklassifiseres ikke til kortsiktig gjeld. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. 9

10 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning og pensjonspremien utgjør pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 2 - Salgsinntekter Konsern: Geografisk fordeling Norge Sverige Sum Morseselskapet har ikke hatt salgsinntekter i 2008 eller

11 Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Konsern: Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Konsernet har i regnskapsåret sysselsatt totalt årsverk Morselskap: Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Morselskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt årsverk Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter 33 0 Bonuser etc 59 0 Annen godtgjørelse 9 0 Kostnadsført honorar til revisor for 2008 er fordelt på følgende: Konsern Morselskap Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester 11 0 Skatterådgivning 25 0 Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. 11

12 Note 4 Datterselskap Xtra personell AS eier 100 % av aksjene i følgende selskap: Xtra personell Norge AS, Oslo, Norge Xtra personell Care AS, Oslo, Norge Xtra personal Bemanningscompaniet Sverige ab, Gøteborg, Sverige Alle selskapene er konsolidert inn i regnskapet til Xtra personell as konsernet Investering etter egenkapitalmetoden i morselskapet Xtra personell as Merverdianalyse Xtra personell Norge as Xtra personell Care AS Xtra personal Bemanningscompaniet Sverige AB Balanseført EK på kjøpstidspunktet Goodwill Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel Andel årets resultat Avskrivning av goodwill Årets resultatandel Beregning av balanseført Verdi Inngående balanse Årets resultatandel Kapitalinnskudd Konsernbidrag etter skatt Utgående balanse Uavskrevet goodwill

13 Note 5 - Skatt Konsern Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Avsatt for mye/for lite skatt i tidligere år 0-2 Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Utestående fordringer Avsetninger Netto midlertidige forskjeller pr % utsatt skatt Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt 28% skatt av resultat før skatt Avsatt for mye/for lite skatt i tidligere år 0-3 Permanente forskjeller (28%) Beregnet skattekostnad

14 Morselskap Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller/resultat ihht egenkapitalmetoden Tilbakeført inntekt fra d setter egenkapitalmetoden 0 0 Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Driftsmidler inkludert goodwill Netto midlertidige forskjeller % utsatt skatt Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt 28% skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) Beregnet skattekostnad

15 Note 6 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsern Goodwill Aktiverte kostnader Inventar Kontor maskiner Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år 3-5 år 4-5 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Morselskap Goodwill Inventar Kontor Aktiverte Sum maskiner kostnader Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 years 3 5 years 3 years 3 years Avskrivningsplan Linear Linear Linear Linear 15

16 Note 7 - Fordringer og gjeld Morselskapet eller konsern har ikke gjeld som forfaller til betaling over ett år. Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern Konsern: Gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Morselskap: Fordringer Lån til foretak i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Sum Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Note 9 - Bankinnskudd Selskapet har følgende bundne bankmidler per 31.12: 2008 Bundne bankinnskudd i konsernet utgjør Morselskapet har ingen bundne bankinnskudd Sum bundne bankinnskudd

17 Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen betstår av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer ,5 NOK Total Oversikt over aksjonærene i selskapet per 31.12: Ordinære Eierandel Stemme aksjer andel Centric Norway AS ,00% 100,00% Sum ,00% 100,00% Morselskap Centric Norway AS Kontor Storgt. 1, Oslo Note 11 - Egenkapital Group: Aksje Overkurs Fond for Annen Sum kapital fond Vurderings egenkapital Forskjeller Egenkapital Årsresultat Utbytte Avgitt konsernbidrag fra datterselskaper vurdert etter egenkapitalmetoden Egenkapital Morselskap: Aksje Overkurs Fond for Annen Sum kapital fond Vurderings Egenkapital forskjeller Egenkapital Årsresultat Utbytte Avgitt konsernbidrag fra datterselskaper vurdert etter egenkapitalmetoden. Egenkapital

18 Note 12 - Pensjoner Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og konsernet har inngått en avtale med finansinstitusjon om en pensjonsordning som oppfyller kravene. Note 13 - Leieavtaler Oversikt over leieavtaler med beløp og leieperiode. Beskrivelse Leieperiodens utløp Årlig leiebeløp i TNOK Konsern: Husleieavtaler Morselskapet: Husleieavtaler Inkludert i leieavtalen for konsern er noen mindre leieavtaler med gjensidig oppsigelsestid fra en til seks måneder. Note 14 - Pant og garantier Konsernet har inngått en factoringavtale for kundefordringer. DnB Nor Bank ASA har tatt sikkerhet i kundefordringer for NOK I Xtra personell AS er driftstilbehør for NOK pantsatt. Konsern: Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: Kundefordringer Anleggsmidler Sum Morselskap Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: Anleggsmidler Total Xtra personell AS har stillet husleiegaranti på kr for Xtra personell Norge AS. Xtra personell AS har stillet husleiegaranti på kr for Xtra personell Care AS. 18

19 19

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2014 US Opportunities AS

Årsrapport 2014 US Opportunities AS Årsrapport 2014 US Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 årsrapport 2014 STYRETS BERETNING Styrets beretning 2014 Stangeskovene AS ble stiftet som aksjeselskap i 1899. Virksomheten omfatter skog- og eiendomsforvaltning, sagbruks- og høvlerivirksomhet samt salg

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 SAK 16/14 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS GENERALFORSAMLING Innstilling til:

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern Årsrapport 2014 Innhold 3 Hovedtall for 2010 2014 3 Årsberetning 2014 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern 8 Eiendeler 31.12.14 konsern 9 Egenkapital og Gjeld 31.12.14 10 Kontantstrømoppstilling 01.01

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 www.camo.com CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 Virksomhetens art CAMO ASA med adresse Nedre Vollgate 8 i Oslo, 0158, er holdingselskapet i CAMO gruppen og eier

Detaljer