Håndbok for FarmSert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for FarmSert"

Transkript

1 Håndbok for FarmSer Reledning for gjennomgang og serifisering av pelsdyrgårder i henhold il pelsdyrnæringens kvaliessandard.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Åpenhe Drif av serifiseringssyseme Ansvar og myndighe Vedlikehold av serifiseringssyseme Hovedelemener i serifiseringssyseme Håndbok Kravsandard Krav il de ulike parer i serifiseringssyseme Krav il revisor Krav il serifiseringsenheen Krav il nye serifiseringsenheer Planlegging og gjennomføring av revisjon Serifiseringsrevisjon Oppfølgingsrevisjon Egenrevisjon Serifika Inndragelse av serifika Tilbakeføring av serifika Kosnader Kosnader for serifiseringsenheer Kosnader for Norges Pelsdyralslag... 7 Norges Pelsdyralslag Håndbok for FarmSer Side 2

3 1. Innledning En serifiser pelsdyrgård skal være en veldreve gård der forskrifer og bransjekrav eerleves, der de drives akiv kvaliessikring, og der dyrevelferdsanken går igjen i daglige ruiner og gjøremål. Dyra skal være ilpasse si miljø ved a de viser illisfullhe og adekva adferd. Norges Pelsdyralslag (NPA) har en bransjesandard for oppdre av mink og rev. Alle produsener må være serifiser eer kravene i FarmSer. Medlemskap i NPA er en forusening for å få ildel og beholde serifikae. Målseingen med serifiseringsordningen er a NPA vil a krav og dokumenasjon av kvalie i bransjen e seg videre. Pelsskinn skal produseres i henhold il klare krav med hensyn il dyrehold og dyrevelferd. Sandarden synliggjør ovenfor kunder, myndigheer og andre a pelsdyrnæringen ar dyrevelferd og kvalie i pelsdyrholde på alvor. Serifiseringshåndboken beskriver rammene som ligger il grunn for serifisering eer næringens kravsandard. FarmSer bygger både på forskrifskrav og næringens egne krav. Serifiseringsenhe er definer som både produsen(er) og gård. De er disse o som i fellesskap blir serifiser. 2. Åpenhe FarmSer håndbok og kravsandard for serifiseringssyseme er offenlig ilgjengelig. Åpenheen gir myndigheer og andre mulighe il å danne seg e klar bilde av hvilke krav som ligger il grunn for serifiseringen av produsener og pelsdyrgård. 3. Drif av serifiseringssyseme 3.1. Ansvar og myndighe Syre i Norges Pelsdyralslag skal: årlig behandle og godkjenne håndbok og kravsandard godkjenne serifiseringssyseme mins én gang årlig (jfr. 3.2). håndere klager knye il inndragelser av serifika sørge for ilsrekkelig økonomiske ressurser il forsvarlig drif og vedlikehold av serifiseringssyseme oppnevne en serifiseringsgruppe gi serifiseringsgruppen ansvar for ildeling og ilbakerekking av serifika Adminisrerende direkør i Norges Pelsdyralslag: er ansvarlig for daglig drif av serifiseringssyseme er ansvarlig for ilsrekkelig personell il forsvarlig drif og vedlikehold av serifiseringssyseme er ansvarlig for evaluering av revisors egnehe og kompeanse er konakperson for ekserne henvendelser om kvaliessyseme 3.2 Vedlikehold av serifiseringssyseme Norges Pelsdyralslag Håndbok for FarmSer Side 3

4 Vedlikehold: håndbok og kravsandard skal revideres mins én gang årlig de skal allid gjøres en revidering av serifiseringssyseme ved sørre endringer i næringen eller rammebeingelser serifiseringsdaabasen er e verkøy for drif og vedlikehold av syseme 4. Hovedelemener i serifiseringssyseme 4.1. Håndbok Serifiseringshåndboken beskriver rammene som ligger il grunn for serifisering eer næringens kravsandard. Håndboken gir en veiledning for revisorer og produsener for hvordan en serifisering av pelsdyrgårder skal gjennomføres, dokumeneres og vedlikeholdes. Håndboken skal oppbevares sammen med øvrig dokumenasjon og være le ilgjengelig Kravsandard Kravsandardens hovedområder er: generelle krav krav il lynne og avlsarbeid krav il helse krav il fôr og vannilgang krav il dyras fysiske miljø krav il hygiene og renhold i pelsdyrgården krav il avliving krav il kompeanse og opplæring krav il sikkerhe og bemanning Kravene er en kombinasjon av offenlige krav og næringens egne krav. Lov om dyrevelferd og andre krav i forskrifer som omhandler hold av pelsdyr, skal il enhver id eerleves, uavhengig av kravpunkene i kravsandarden. 5. Krav il de ulike parer i serifiseringssyseme 5.1. Krav il revisor En revisor skal: sørge for en profesjonell, nøyral og uhilde revisjon være uavhengig og ikke ha noen form for bindinger il den revidere enheen, il NPA eller andre av næringens organisasjoner avvise oppdrag som ikke oppfyller kravene il uavhengighe signere erklæring om uavhengighe og konfidensialie dersom NPA ønsker de planlegge og gjennomføre revisjoner av pelsdyrgårder konrollere a kravpunkene i kravsandarden er oppfyl og eerleves uarbeide skriflig rappor eer gjennomfør revisjon 5.2. Krav il serifiseringsenheen Serifiseringsenheen skal: il enhver id aksepere besøk av revisor og represenaner fra NPA Norges Pelsdyralslag Håndbok for FarmSer Side 4

5 sørge for a revisor får ilgang il all relevan dokumenasjon lukke alle avvik innen gie friser gjennomføre og melde ilbake om uføre egenrevisjoner holde seg oriener om gjeldene offenlige regelverk som omhandler pelsdyrhold varsle NPA ved vesenlige drifsendringer som kan gi grunnlag for ny revisjon 5.3. Krav il nye serifiseringsenheer I illegg il kravene under punk 5.2 skal nye serifiseringsenheer ved oppsar av dyrehold: gjennomføre og melde ilbake om uføre egenrevisjon innen o måneder see seg inn i og følge kravpunkene i kravsandarden Nye produsener kan være userifisere innil e år eer oppsar av dyrehold. 6. Planlegging og gjennomføring av revisjon 6.1. Serifiseringsrevisjon gjennomføres minimum hver redje år revisor skal revidere alle kravpunkene i kravsandarden danner grunnlag for usedelse av serifika 6.2. Oppfølgingsrevisjon de skal i løpe av serifiseringsperioden uføres oppfølgingsrevisjoner gjennomføres eer iniiaiv fra næringen revisor kan revidere enkele eller alle kravpunkene i kravsandarden danner grunnlag for om serifikae beholdes 6.3. Egenrevisjon skal gjennomføres årlig i idsperioden 1.april il 31. augus produsener går selv gjennom alle kravpunkene i kravsandarden produsener skal bruke gyldig ilbakemeldingsskjema med evenuelle avvik som skal være innsend il NPA innen 5. sepember danner grunnlag for om serifikae beholdes 7. Serifika Used serifika er i ugangspunke gyldig i 3 år fra usedelsesdao. Ved spesiel sore endringer i kravsandarden, kan de bli akuel med reduser varighe på serifikae og hyppigere revisjoner. Serifiseringsenheen som har gjennomgå en serifiseringsrevisjon og som har bli godkjen av NPA, vil bli ildel e serifika. En serifiser enhe kan befinne seg i re ulike faser illusrer som e rafikklys. Norges Pelsdyralslag Håndbok for FarmSer Side 5

6 Rød: Gul: Grøn: Produsener og gård er ikke serifiser og produseners videre medlemskap i NPA avgjøres av syre Produsener og gård er ikke serifiser, men produsener er medlem av NPA. Serifika kan ilbakeføres eer re måneder. Produsener og gård er serifiser og produsener er medlem av NPA 7.1. Inndragelse av serifika serifikae rekkes ilbake ved mislighold og ved manglende oppfølging vedak om evenuell ilbakerekking av serifikae skal begrunnes skriflig og meddeles umiddelbar il produsener gjenae ap av serifika vil bli rapporer il syre i NPA for videre håndering. Ved ap av serifikae vil NPAs økonomiske ordninger og prisfasseinger av varer og jeneser bli endre. Dee gjelder for: Kosnader med analyse av blodprøver Kosnader med kjøp av insemineringsusyr Kosnader med hjelp il livdyrsorering Egenandel i forbindelse med rådgivningsjeneser Eer a klagefrisen har uløp vil de bli send melding om ap av serifika il Mailsyne, fôrlag, regionlag, lokal veerinær, Pelsdyrrygdelage og auksjonsselskaper Tilbakeføring av serifika Produsener skal ved ap av serifika: gjennomføre og melde ilbake il NPA om ufør egenrevisjon innen en måned gjennomgå en serifiseringsrevisjon og lukke evenuelle avvik inne re måneder ved avvik på serifiseringsrevisjonen skal produsener i illegg gjennomgå en oppfølgingsrevisjon innen re måneder evenuel gjennomgå veerinærbesøk eller plasmacyoseesing innen re måneder Eer re måneder vil saken behandles på ny av NPA og produsener vil kunne få used e ny serifika Ved ilbakeføring av serifika vil de umiddelbar bli send melding om dee il Mailsyne, fôrlagene, regionlag, lokal veerinær, Pelsdyrrygdelage og auksjonsselskaper. 8. Kosnader Norges Pelsdyralslag Håndbok for FarmSer Side 6

7 8.1. Kosnader for serifiseringsenheer Produsener må selv beale for revisjonen(e) ved ilbakeføring av serifika Produsener må selv dekke alle kosnader knye il kravpunkene i kravsandarden, dyrevelferdslov og forskrifer som omhandler hold av pelsdyr 8.2. Kosnader for Norges Pelsdyralslag dekker kosnader il drif og vedlikehold av FarmSer dekker kosnader il revisjoner og uskriving av serifika Oslo, 1. april 2015 Knu Berg, adminisrerende direkør Norges Pelsdyralslag Håndbok for FarmSer Side 7

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer