Hedmark fylkes eldreråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark fylkes eldreråd"

Transkript

1 Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf eller Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/17 16/18089 Referatsaker 2/17 16/18090 Orienteringer 3/17 16/18091 Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd 4/17 16/17120 Innkommet og utgående post til eldrerådet 5/17 17/451 Konferanse for de kommunale eldrerådene i Hedmark, april /17 17/452 Inkomne høringer -Tiltaksplan Hedmark Trafikk FKF og Handlingsprogram for fylkesveger (23) 7/17 16/18094 Eventuelt

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 1/17 Referatsaker Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/16 Eldrerådet /17 Eldrerådet Godkjenning av protokoll fra møte 1. desember Godkjenning av saksliste 2. februar Vedlegg: - Protokoll fra møte i eldrerådet 1. desember 2016

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 2/17 Orienteringer Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/16 Eldrerådet /17 Eldrerådet Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

5 Sak 2/17 Saksutredning Orienteringer Siden siste møte i eldrerådet har rådsmedlemmene deltatt på følgende møter og konferanser:

6 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 3/17 Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/16 Eldrerådet /17 Eldrerådet Innstilling til vedtak: Legges frem for eldrerådet uten innstilling til vedtak. Vedlegg: - Årsmelding 2016 Hedmark fylkes eldreråd_utkast Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

7 Sak 3/17 Saksutredning Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd Arbeidsutvalget legger frem vedlagte forslag til årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd.

8 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 4/17 Innkommet og utgående post til eldrerådet Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/16 Eldrerådet /17 Eldrerådet Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

9 Sak 4/17 Saksutredning Innkommet og utgående post til eldrerådet Dato Sak 18/12 Økonomiplan /Årsbudsjett 2017 Hedmark fylkeskommune 3/1 Brev fra Rendalen kommune- Oversendelse av kommunestyrets vedtak i møte 15/12-16, nyvalg av kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede i Rendalen 3/1 Epost fra Tannhelsetjenesten i Hedmark-Vedrørende årlig samarbeidsmøte med brukerorganisasjonene 3/1 Orientering fra Helsedirektoratet- Tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet for 2017 er kunngjort. 10/1 Den kulturelle spaserstokken saksfremlegg til fylkesrådet 23/ /1 Invitasjon til landskonferanse for fylkeseldrerådene mai /1 Oversendelse av brosjyre for Vestfold fylkes eldreråd Diverse høringer: - Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF høringsfrist 20. feb Handlingsprogram for fylkesveger høringsfrist 20.feb NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Høringsfrist 3. mars Protokoller fra kommunale/fylkeskommunale eldreråd : Møtedato: Kommune 5/12 Rendalen kommune Magasiner/tidsskrifter: SI Magasinet 5/16

10 Sak 4/17

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte Saknr. 17/451-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 5/17 Konferanse for de kommunale eldrerådene i Hedmark, april 2017 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/17 Eldrerådet Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

12 Sak 5/17 Saksutredning Konferanse for de kommunale eldrerådene i Hedmark, april 2017 Konferansen skal holdes på Scandic Elgstua og møtesal og noen rom er booket. Det arbeides med å lage istand agenda for konferansen. Aktuelle tema for konferansen er: tannhelse-plan for omlegging av tannhelsetjenesten, Demensplan 2020, habilitering og rehabilitering. Det er ønskelig med innspill fra eldrerådet. Leder sender ut mail til lederne og kommunene med varsel om dato og om det er noen tema eldrerådene har lyst til å få orienteringer om.

13 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte Saknr. 17/452-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 6/17 Inkomne høringer -Tiltaksplan Hedmark Trafikk FKF og Handlingsprogram for fylkesveger (23) Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/17 Eldrerådet Innstilling til vedtak: Eventuelle høringsinnspill sendes Hedmark fylkeskommune ved aktuell fagenhet. Vedlegg: - Høring-Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

14 Sak 6/17 Saksutredning Inkomne høringer -Tiltaksplan Hedmark Trafikk FKF og Handlingsprogram for fylkesveger (23) Høringene er sendt ut til eldrerådet og det er høringsfrist 20. februar på begge høringene.

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 7/17 Eventuelt

16

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: Kl 10:00-14:30 Til stede: Aage Willy Jonassen, leder Johanne Lillevik, nestleder Borgny Nygaard Kjell Arne Hanssen Else Marie Bergseng vara for Berit Haveråen Anne Thorbjørnsen Mads Undseth Kari Mette Hoel, sekretær Forfall: Berit Haveråen Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 1/17 16/18089 Referatsaker 2/17 16/18090 Orienteringer 3/17 16/18091 Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd 4/17 16/17120 Innkommet og utgående post til eldrerådet 5/17 17/451 Konferanse for de kommunale eldrerådene i Hedmark, april /17 17/452 Inkomne høringer -Tiltaksplan Hedmark Trafikk FKF og Handlingsprogram for fylkesveger (23) 7/17 16/18094 Eventuelt

19 SAK 1/17 Referatsaker Protokoll fra møte i eldrerådet 1. desember ble godkjent med merknad. Føye til Anne Thorbjørnsen som deltager på møtet. Saksliste godkjent. Ingen saker til eventuelt.

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAK 2/17 Orienteringer Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Aage Willy Jonassen 7/12 Møte i Brukerutvalget/ Sykehuset Innlandet (BU/ SI) SI 14/12 Møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget Kongsvinger (KPU) 2/1 BU/ SI møte med ny admdir SI, A. B. AndersgaardBrukerutvalget SI 14/1 Perspektivkonferansen SI 18/1 KPU 19/1 Modul 2 - kurs for brukerrepresentanter 20/1 AU eldrerådet /1 Demenskonferansen 2017, Olrud 1 /2 KPU Johanne Lillevik 20/1 Au eldrerådet /1 Demenskonferansen 2017, Olrud 30/1-1/2 Eldrerådskurs, Melsomvik Borgny Nygaard /1 Demenskonferansen 2017, Olrud Kjell Arne Hanssen 14/1 Perspektivkonferansen Minnesmarkering for skadde og omkomne i trafikken, Eidskog Saken tas til orientering. Vedtak:

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAK 3/17 Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd Innstilling til vedtak: Legges frem for eldrerådet uten innstilling til vedtak. Behandling: Årsmeldingen ble vedtatt med rettinger. Årsmeldingen blir deretter sendt til behandling i fylkestinget. Vedtak: Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd ble vedtatt med rettinger.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAK 4/17 Innkommet og utgående post til eldrerådet Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Inngående og utgående post ble nøye gjennomgått. Det ble bestemt at Borgny Nygaard, Else Marie Bergseng og Aage Willy Jonassen deltar på samarbeidsmøte med Tannhelsetjenesten 11. mai Da det gjelder Landskonferansen for fylkeseldrerådene skal rådsmedlemmene si fra til sekretæren om de ønsker å delta. Høringene kommer som egen sak. Saken tas til orientering. Vedtak:

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAK 5/17 Konferanse for de kommunale eldrerådene i Hedmark, april 2017 Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Mange tema ble foreslått og arbeidsutvalget skal jobbe videre med programmet. Arbeidsutvalget setter opp ekstra møte for dette 20. februar. Saken tas til orientering. Vedtak:

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAK 6/17 Inkomne høringer -Tiltaksplan Hedmark Trafikk FKF Handlingsprogram for fylkesveger (23) Innstilling til vedtak: Eventuelle høringsinnspill sendes Hedmark fylkeskommune ved aktuell fagenhet. Behandling: Saken ble gjennomgått og det ble vedtatt at rådsmedlemmene sender innspill til leder som skriver et høringsinnspill. Dette tas opp på AU-møtet 20. februar Vedtak: Innspill sendes leder som bearbeider og sender til fylkeskommunens fagenhet etter behandling i AU.

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAK 7/17 Eventuelt Ingen saker.

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Protokoll Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: Kl 12:00-18:00 Til stede: Aage Willy Jonassen, leder Else Marie Bergseng Bjørn Hernæs Borgny Nygaard Halvard Nordhagen Kjell Arne Hanssen Mads Undseth Johanne Lillevik Forfall: Berit Haveråen Kari Mette Hoel Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 38/16 16/18089 Referatsaker 39/16 16/18090 Orienteringer 40/16 16/18091 Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd 41/16 16/18093 Innkommen post og utgående brev 42/16 16/18094 Eventuelt

28 SAK 38/16 Referatsaker Protokoll fra møte i eldrerådet 27. oktober ble godkjent uten merknader. Saksliste godkjent. Ingen saker til eventuelt.

29 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAK 39/16 Orienteringer Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Johanne Lillevik: 10/11 Au-møte Kjell Arne Hanssen 24/11 Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg Borgny Nygaard 16/11 Brukerutvalget i NAV 24/11 Områdeutvalget i NAV Aage Willy Jonassen 2/11 Brukerutvalget i SI 8/11 SIKPU 10/11 Au-møte 16/11 DKPU 28/11 GSU Saken tas til orientering. Vedtak:

30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAK 40/16 Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd Innstilling til vedtak: Legges frem for eldrerådet uten innstilling til vedtak. Behandling: Saken ble drøftet og det ble referert hvordan andre fylker løser oppgaven. Vedtak: Utkastet som ble presentert ble akseptert men det er behov for bearbeiding og alle medlemmer henstilles til å fremme forbedringer så arbeidsutvalget kan fremme en bearbeidet versjon til neste møte.

31 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAK 41/16 Innkommen post og utgående brev Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Saken om Universell utforming ble drøftet og det ble vedtatt at leder skulle sende melding til saksbehandler om at eldrerådet støtter de fremlagte forslag og uttrykke bekymring for de økonomiske etterslep. Saken tas til orientering. Vedtak:

32 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte SAK 42/16 Eventuelt Ingen saker ble drøftet.

33 Saknr. 16/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Referatsaker - Godkjenning av protokoll fra møte 1. desember Vedlegg: - Protokoll fra møte i eldrerådet 1. desember 2016

34 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 1/17 Resultat: Arkivsak: 16/18089 Tittel: Saksprotokoll - Referatsaker Behandling: Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

35 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 38/16 Resultat: Arkivsak: 16/18089 Tittel: Saksprotokoll - Referatsaker Behandling: Protokoll fra møte i eldrerådet 27. oktober ble godkjent uten merknader. Saksliste godkjent. Ingen saker til eventuelt. Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

36 Saknr. 16/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Orienteringer Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

37 Saksutredning Orienteringer Siden siste møte i eldrerådet har rådsmedlemmene deltatt på følgende møter og konferanser:

38 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 2/17 Resultat: Arkivsak: 16/18090 Tittel: Saksprotokoll - Orienteringer Behandling: Aage Willy Jonassen 7/12 Møte i Brukerutvalget/ Sykehuset Innlandet (BU/ SI) SI 14/12 Møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget Kongsvinger (KPU) 2/1 BU/ SI møte med ny admdir SI, A. B. AndersgaardBrukerutvalget SI 14/1 Perspektivkonferansen SI 18/1 KPU 19/1 Modul 2 - kurs for brukerrepresentanter 20/1 AU eldrerådet /1 Demenskonferansen 2017, Olrud 1 /2 KPU Johanne Lillevik 20/1 Au eldrerådet /1 Demenskonferansen 2017, Olrud 30/1-1/2 Eldrerådskurs, Melsomvik Borgny Nygaard /1 Demenskonferansen 2017, Olrud Kjell Arne Hanssen 14/1 Perspektivkonferansen Minnesmarkering for skadde og omkomne i trafikken, Eidskog Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

39 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 39/16 Resultat: Arkivsak: 16/18090 Tittel: Saksprotokoll - Orienteringer Behandling: Johanne Lillevik: 10/11 Au-møte Kjell Arne Hanssen 24/11 Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg Borgny Nygaard 16/11 Brukerutvalget i NAV 24/11 Områdeutvalget i NAV Aage Willy Jonassen 2/11 Brukerutvalget i SI 8/11 SIKPU 10/11 Au-møte 16/11 DKPU 28/11 GSU Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

40 Saknr. 16/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd Innstilling til vedtak: Årsmelding 2016 godkjennes. Vedlegg: - Årsmelding 2016 Hedmark fylkes eldreråd_utkast Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

41 Saksutredning Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd Arbeidsutvalget legger frem vedlagte forslag til årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd.

42 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 3/17 Resultat: Arkivsak: 16/18091 Tittel: Saksprotokoll - Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd Behandling: Årsmeldingen ble vedtatt med rettinger. Årsmeldingen blir deretter sendt til behandling i fylkestinget. Vedtak: Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd ble vedtatt med rettinger. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

43 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 40/16 Resultat: Arkivsak: 16/18091 Tittel: Saksprotokoll - Årsmelding 2016 for Hedmark fylkes eldreråd Behandling: Saken ble drøftet og det ble referert hvordan andre fylker løser oppgaven. Vedtak: Utkastet som ble presentert ble akseptert men det er behov for bearbeiding og alle medlemmer henstilles til å fremme forbedringer så arbeidsutvalget kan fremme en bearbeidet versjon til neste møte. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

44

45 Innledning Fylkeskommunale eldreråd har vært lovpålagt fra 1. januar 1992 iht. Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd vedtatt av Stortinget i november Hedmark fylkeskommune oppnevnte imidlertid allerede i 1988 sitt første eldreråd som en frivillig ordning. Det fylkeskommunale eldreråd skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen og skal kunne behandle saker på alle områder som berører eldres levevilkår i Hedmark. Rådet kan på egen hånd ta opp og fremme saker. Reglement for rådet ble vedtatt av fylkestinget i desember Eldrerådet samarbeider og har jevnlig kontakt med de kommunale eldrerådene i Hedmark og har også kontakt med eldreråd i andre fylkeskommuner og med Statens Seniorråd. Eldrerådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden fram til nytt eldreråd blir oppnevnt etter fylkestingsvalget høsten Dette er første årsmelding for eldrerådet som ble valgt i Hedmark fylkestings møte desember 2015, sak 103/11. Sammensetning Rådet har 7 representanter og 7 vararepresentanter i nummerrekkefølge. 3 av de faste representantene er valgt fra fylkestinget, og 4 representanter er valgt etter forslag fra fylkespensjonistforeninger. Rådet valgte selv leder og nestleder, i henhold til 6 i lov om eldreråd, i et konstituerende møte 20. januar Hedmark fylkes eldreråd har følgende sammensetning: Rådets medlemmer: Aage Willy Jonasssen leder Forsvarets seniorforbund Johanne Lillevik - nestleder Postpensjonistene i Hedmark Berit Haveråen Arbeiderpartiet Borgny Irene Nygaard Pensjonistpartiet Kjell Arne Hanssen Varamedlemmer: 1. Else Marie Bergseng Norsk pensjonistforbund 2. Bjørn Hernæs Høyre 3. Halvard Nordhagen Statens vegvesen pensjonistforening 4. Dag Martin Bakken Freskrittspartiet 5. Helge Thomassen

46 Fremskrittspartiet Mads Undseth Norsk pensjonistforbund Anne Karin Thorbjørnsen Norsk pensjonistforbund Pensjonistpartiet 6. Arne L. Hanestad Forsvarets seniorforbund 7.Ivar Kipperberg Postpensjonistene i Hedmark Arbeidsutvalg Eldrerådet vedtok i møte 17. mars å etablere et arbeidsutvalg(au) bestående av leder, nestleder og sekretær. AU består av: Aage Willy Jonassen, Johanne Lillevik og Kari Mette Hoel. AU's oppgave er å tilrettelegge saker for eldrerådet, men også å følge opp vedtak i rådet og avholder møte før hvert rådsmøte. AU behandler også hastesaker mellom rådsmøtene, og disse blir da senere lagt fram for rådet for godkjenning. Sekretærordning Hedmark fylkes eldreråd har sekretær som organisatorisk kommer fra fylkesdirektørens sekretariat. Denne ordningen er eldrerådet meget godt fornøyd med. Møtevirksomhet og saker Eldrerådet har i løpet av året hatt 7 møter i plenum og 7 møter i arbeidsutvalget og behandlet til sammen 42 saker, bl.a.: Eldrerådets handlingsplan for perioden Hedmark fylkeskommunes digitaliseringsstrategi Oppdragsbrevet til Hedmark trafikk

47 Orienteringer/møter /5 Egen konferanse for de kommunale eldrerådene i Hedmark. Hele eldrerådet deltok. Temaer: Aktivitetssentre, Kjetil Høye - "Det gode liv", Hjelpemiddelsentralen/ Velferdsteknologi, Tannhelse, Eldre i trafikken og Eldrerådenes funksjon. 9. og 10./6 Folkehelsekonferanse i regi av Hedmark fylkeskommune. Aage W. Jonassen, Else Marie Bergseng og Borgny Nygaard deltok. 30./5-1./6 Landskonferanse for fylkeseldrerådene i Lillehammer. Aage W. Jonassen, Borgny Nygaard, Else Marie Bergseng og Kari Mette Hoel deltok. 15./9 Fellesmøte med de fylkeskommunale rådene i Hedmark fylkeskommune. Aage W. Jonassen og Borgny Nygaard deltok. 15/9 Møte om tannhelse v/ Helseutvalget i Pensjonistforbundet Hedmark. Aage W. Jonassen deltok. 20/10 Kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet for Hedmark og Oppland. Aage W. Jonassen og Johanne Lillevik deltok. Representasjon Eldrerådet var i 2016 representert i følgende utvalg / forum: Brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet HF: Aage Willy Jonassen. Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg: Kjell Arne Hanssen m/ Borgny Nygaard som vara. Brukerutvalget i NAV og Hjelpemiddelsentralen: Borgny Nygaard m/ Mads Undseth som vara. Kollektivforum Hedmark Trafikk FKF: Aage W. Jonassen, Berit Haveråen og Mads Undseth(vara).

48 Sluttord til årsmelding 2016: Konferanse for kommunale eldreråd Eldrerådet har i en årrekke påtatt seg oppgaven å skape en møteplass for de kommunale eldrerådene ved å invitere til en årlig samling. På disse samlingene har en forsøkt å hente inn foredragsholdere over tema som er relevant for både fylkeseldrerådet og de kommunale eldrerådene. Disse samlingene har fått god oppslutning og eldrerådet har anbefalt at de kommunale eldrerådene arrangerer regionale samlinger. Ved å delta på slike samlingene vil fylkeseldrerådet få innsikt i oppgaver og utfordringer som finnes i distriktene og derved kunnet bidra til å påvirke på de områder som er fylkeskommunens ansvar. Kontakten med de kommunale eldrerådene anbefales videreført. Eldre og spesialisthelsetjenesten Eldrerådet blir gjennom lederens deltagelse i Brukerutvalget/ Sykehuset Innlandet jevnlig orientert om spesialisthelsetjenesten i Hedmark og de strukturendringer som det arbeides med på kort og lang sikt. Den informasjonen som mottas forsøkes satt i relasjon til sykehusets visjon: Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. I forhold til denne idealiserte visjonen vekker utviklingen bekymring med tanke på befolkningen i de østlige og nordre deler av Hedmark. Vi stiller spørsmål om det vil være nyttig om Hedmarks representanter i Referansegruppen og Brukerutvalget burde koordinere sin deltagelse. Innledningsvis kunne fylkesordfører og leder av eldrerådet drøfte spørsmålet.

49 Saknr. 16/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Innkommet og utgående post til eldrerådet Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

50 Saksutredning Innkommet og utgående post til eldrerådet Dato Sak 18/12 Økonomiplan /Årsbudsjett 2017 Hedmark fylkeskommune 3/1 Brev fra Rendalen kommune- Oversendelse av kommunestyrets vedtak i møte 15/12-16, nyvalg av kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede i Rendalen 3/1 Epost fra Tannhelsetjenesten i Hedmark-Vedrørende årlig samarbeidsmøte med brukerorganisasjonene 3/1 Orientering fra Helsedirektoratet- Tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet for 2017 er kunngjort. 10/1 Den kulturelle spaserstokken saksfremlegg til fylkesrådet 23/ /1 Invitasjon til landskonferanse for fylkeseldrerådene mai /1 Oversendelse av brosjyre for Vestfold fylkes eldreråd Diverse høringer: - Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF høringsfrist 20. feb Handlingsprogram for fylkesveger høringsfrist 20.feb NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Høringsfrist 3. mars Protokoller fra kommunale/fylkeskommunale eldreråd : Møtedato: Kommune 5/12 Rendalen kommune Magasiner/tidsskrifter: SI Magasinet 5/16

51

52 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 4/17 Resultat: Arkivsak: 16/17120 Tittel: Saksprotokoll - Innkommet og utgående post til eldrerådet Behandling: Inngående og utgående post ble nøye gjennomgått. Det ble bestemt at Borgny Nygaard, Else Marie Bergseng og Aage Willy Jonassen deltar på samarbeidsmøte med Tannhelsetjenesten 11. mai Da det gjelder Landskonferansen for fylkeseldrerådene skal rådsmedlemmene si fra til sekretæren om de ønsker å delta. Høringene kommer som egen sak. Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

53 Saksprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Sak: 36/16 Resultat: Arkivsak: 16/17120 Tittel: Saksprotokoll - Innkommet og utgående post til eldrerådet Behandling: Grundig gjennomgang av innkommet post og utgående brev. Utredningen av en eventuell sammenslåing av Hedmark og Oppland ble drøftet uten realitetsbehandling og det vil ikke gitt noe innspill fra eldrerådet i denne omgang. Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

54 Saknr. 17/451-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Konferanse for de kommunale eldrerådene i Hedmark, april 2017 Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

55 Saksutredning Konferanse for de kommunale eldrerådene i Hedmark, april 2017 Konferansen skal holdes på Scandic Elgstua og møtesal og noen rom er booket. Det arbeides med å lage istand agenda for konferansen. Aktuelle tema for konferansen er: tannhelse-plan for omlegging av tannhelsetjenesten, Demensplan 2020, habilitering og rehabilitering. Det er ønskelig med innspill fra eldrerådet. Leder sender ut mail til lederne og kommunene med varsel om dato og om det er noen tema eldrerådene har lyst til å få orienteringer om.

56 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 5/17 Resultat: Arkivsak: 17/451 Tittel: Saksprotokoll - Konferanse for de kommunale eldrerådene i Hedmark, april 2017 Behandling: Mange tema ble foreslått og arbeidsutvalget skal jobbe videre med programmet. Arbeidsutvalget setter opp ekstra møte for dette 20. februar. Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

57 Saknr. 17/452-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Inkomne høringer -Tiltaksplan Hedmark Trafikk FKF og Handlingsprogram for fylkesveger (23) Innstilling til vedtak: Eventuelle høringsinnspill sendes Hedmark fylkeskommune ved aktuell fagenhet. Vedlegg: - Høring-Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

58 Saksutredning Inkomne høringer -Tiltaksplan Hedmark Trafikk FKF og Handlingsprogram for fylkesveger (23) Høringene er sendt ut til eldrerådet og det er høringsfrist 20. februar på begge høringene.

59 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 6/17 Resultat: Arkivsak: 17/452 Tittel: Saksprotokoll - Inkomne høringer -Tiltaksplan Hedmark Trafikk FKF og Handlingsprogram for fylkesveger (23) Behandling: Saken ble gjennomgått og det ble vedtatt at rådsmedlemmene sender innspill til leder som skriver et høringsinnspill. Dette tas opp på AU-møtet 20. februar Vedtak: Innspill sendes leder som bearbeider og sender til fylkeskommunens fagenhet etter behandling i AU. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

60 Saknr. 16/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Eventuelt

61 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 7/17 Resultat: Arkivsak: 16/18094 Tittel: Saksprotokoll - Eventuelt Behandling: Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

62 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 42/16 Resultat: Arkivsak: 16/18094 Tittel: Saksprotokoll - Eventuelt Behandling: Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 30.03.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 12.05.2016 Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 15/16 16/11640

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017.

Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september 2017. Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017. 17/4542-2 Møteprotokoll -

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2013 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Hedmark fylkes eldreråd

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 Kl 11:00-15:00 Til stede: Berit Haveråen Borgny Nygaard Kjell Arne Hanssen Mads Undseth Johanne Lillevik Anne Thorbjørnsen Else

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 07.12.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Sølen, fylkeshuset Hamar Forfall meldes snarest til rådets sekretær på telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vi

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 20.04.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Ved oppstart kl 10.00, så vil prosjektdirektør Roger Jenssen komme inn i møtet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet Protokoll Sted: Møterommet Osensjøen, fylkeshuset Dato: 18.06.2015 Kl 11:00-15:00 Til stede: Olav Sande. leder Kari Grøneng, nestleder Kirsten Elsebutangen Anne Thorbjørnsen Bjørn Jarle Røberg-Larsen Borgny

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Årsmelding Hedmark fylkeskommunale eldreråd HEDMARK FYLKESKOMMUNE OJ.JULI 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Saknr. 20c8GG3 bok.nr.

Årsmelding Hedmark fylkeskommunale eldreråd HEDMARK FYLKESKOMMUNE OJ.JULI 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Saknr. 20c8GG3 bok.nr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE] HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 20c8GG3 bok.nr. Q1- OJ.JULI 2008 Arkivnr.Oi ST Saksh.^ y j Bksp. Årsmelding 2007 Hedmark fylkeskommunale eldreråd Innledning Stortinget vedtok i november

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Skarnes kommunehus Dato: 08.02.2010 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/10

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:00 Sted: Mjøsa Orientering: Kl. 10.15 vil det bli gitt en redegjørelse for tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 23.09.2010 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 23.09.2010

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 13.05.2009 kl. 1500 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 26/09

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 22.06.2017 Tid: 13:00-15:00 Sted: Dombås Hotell Vel møtt til studietur og fellesmøte med rådet i Oppland fylkeskommune! Eget program vil bli

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Tingsalen og Mjøsa, Fylkeshuset Til stede: Terje A. Hoffstad, Ellen Marie Tangen, Maj C. Stenersen Lund,

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Saknr. 15/179-2 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden/Mjøsa Dato: 15.09.2016 Kl 10:00-15:30 Fellesmøte: Eldrerådet, Ungdommens fylkesting, Det flerkulturelle rådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede fra kl 10.00-12.00.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 03.12.2015 Kl 10:00-15:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Oddny Høgalmen, Gunn Rauken, Dagfinn Ødegård, Odd J. Opheim og

Detaljer

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema:

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema: Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. september, klokken 10.00 Møtenummer 6-2013 Møtested Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Orientering om sak: Dialogmøte med Hedmark Trafikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Dato: 28.04.2016 Møtested: Sønsthagen, Hagen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Savalen, Tynset Dato: 09.08.2017 kl. 13:00-17:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 09.08.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Fylkeshuset, Rom 625 04.12.2014 kl 12:00 14:35 Til stede Lavrans Kierulf Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve

Detaljer

År 2007. Årstnelciing. Telemark. Fylkeskommunale eldreråd TELEMARK FYLKESKOMMUNE. O l JULI 2008"' Aridvar.OlST. UøK HORDALAND FYLKESKOMMUNE

År 2007. Årstnelciing. Telemark. Fylkeskommunale eldreråd TELEMARK FYLKESKOMMUNE. O l JULI 2008' Aridvar.OlST. UøK HORDALAND FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Satar.200to332bok.nr. O l JULI 2008"' Aridvar.OlST. : UøK Årstnelciing x Telemark 'v> "^,',, Fylkeskommunale eldreråd År 2007 Telemark fylkeskommunale eldreråd

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun eldreråd kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun eldreråd kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun eldreråd 17.02.2017 kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: - Orientering om arbeidet med ny helse- og mestringsplan ved enhetsleder Line Kirksæther - Boligsosialt

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Sølen Dato: 29.03.2011 kl. 1000-1530 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen : 19.04.2012 Tid: 11:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. desember, klokken 12.00 Møtenummer 8-2013 Møtested Mjøsa, fylkeshuset Oppmøte til lunsj kl. 11.30, og møtestart er kl. 12.00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/125 KOMMUNALOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD PRESENTASJON OG INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/125 KOMMUNALOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD PRESENTASJON OG INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : Fredag 08.04.2016 NB! Mrk.dato Tid: 11:30 (Frammøte i Bodega for lunsj) Medlemmene innkalles

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 03.09.2015 Kl 12:00-15:30 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Jan Pallin, Oddny Høgalmen, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Anne Wildhagen,

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet Protokoll Sted: Terningen Arena, Elverum Dato: 31.03.2011 Kl 10.00 16.00 Til stede: Olav Sande, leder Kari Grøneng Bergtora Djurhuus Wasa Kaare Johan Ommundsen Forfall: Asbjørn Holsæter Jan Wibe (syk vara)

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet Protokoll Sted: Femunden Dato: 25.08.2011 Kl 11.00 Til stede: Asbjørn Holsæter, leder Kirsten Elsebutangen Kari Grøneng Eimund Skåret vara for Olav Sande Bergtora Djurhuus Wasa Jan Wibe Forfall: Olav Sande

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Kari Mette Hoel VALG TIL HEDMARK FYLKES ELDRERÅD Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Kari Mette Hoel VALG TIL HEDMARK FYLKES ELDRERÅD Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/526-11 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Kari Mette Hoel VALG TIL HEDMARK FYLKES ELDRERÅD 2011-2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Skarnes rådhus Dato: 08.02.2010 Kl 1115 Til stede: Maj C Stenersen Lund, leder Oddny Høgalmen Torgeir Andersen Marthe Kraabøl Mats Odden-Mæleng Kjellaug Langård Østberg Kristoffersen Svein

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 13:45. Orienteringer Protokoll fra rådsmøte 14. januar ble tatt til orientering.

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 13:45. Orienteringer Protokoll fra rådsmøte 14. januar ble tatt til orientering. Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av leder Svein Arne Fossbakken MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Rom 142 09.03.2016 kl 12:00 13:45 Til stede Steinar Karlsen Marit Løkken Erik Nilsedalen Anne Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 11:30 (frammøte i bodega for lunsj) Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. OKTOBER 2013 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. OKTOBER 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 083 2013 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. OKTOBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Hamar Dato: 07.06.2017 kl. 14:00-19:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 07.06.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.04.2016 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 18.02.2016 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 40 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Savalen, Tynset Dato: 09.08.2017 kl. 13:00-17:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 09.08.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 03.12.2014 og 04.12.2014 Tid: 12:00 16:30 og 09:00 12:00 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) og Fylkeshuset, Mjøsa (1. etg.) Til stede: Terje

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 16.11.2012 Tidspunkt: 12:00 15:40 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15 Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 6. februar 2014 Møtenummer: 1/14 Møtested: Mjøsa, fylkeshuset Orientering om: Plan for likestilling

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 21.08.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

1. Lovgrunnlag og rammer for rådets arbeid

1. Lovgrunnlag og rammer for rådets arbeid 1. Lovgrunnlag og rammer for rådets arbeid Fra 1991 er alle kommuner og fylkeskommuner pålagt å ha et eldreråd. I Finnmarks fylkeskommunalt reglement beskrives organisering og mandat for eldrerådet slik:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Scandic Elgstua hotel Dato: 07.05.2015 Kl 16:00-18:00 Til stede: Terje Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Marte Kraabøl, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen,

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.01.18 SAK NR 002 2018 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Kragerø kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Glasshuset Møtedato: Tid: 10.00

Kragerø kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Glasshuset Møtedato: Tid: 10.00 Kragerø kommune Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Glasshuset Møtedato: 26.01.2004 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf. 35 98 62 30 Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

PROTOKOLL. Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl , i fylkeshuset, Arendal.

PROTOKOLL. Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl , i fylkeshuset, Arendal. 1 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDET MØTEDATO: 3.10.2011 PROTOKOLL Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl. 1100 1500, i fylkeshuset, Arendal. Til stede var: Ragnhild Thomassen, leder Audun Tømmerås,

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl.11:30 - lunsj Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: Tid: 10:00 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: Tid: 10:00 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 07.11.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 07.11.2016 Tid: 10:00 12:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Stor-Elvdal kommune Dato: 28.10.2009 kl. 1500-1730 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: Tid: 10:00 12:40

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 05.12.2016 Tid: 10:00 12:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 26.02.2015 Tid: 09.30 15.30 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 5/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 56 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Rica Olrud Hotel Dato: 15.-16.11.2014 kl. 10:00 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 15.-16.112014 SAKSLISTE

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer

HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE. Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009. U.off. st fold

HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE. Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009. U.off. st fold HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009 U.off. st fold Årsberetning 2008 Innledning Eldrerådet er et lovpålagt råd som alle kommuner og fylkeskommuner skal ha etter at "Lov om eldreråd"

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Radisson Blu Resort Trysil Dato: 07.12.2011-08.12.2011 Til stede 7-8. desember: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Oddny Høgalmen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/16 16/1525 SAKER TIL DRØFTING FREMLAGT AV ELDRERÅDETS LEDER- MØTE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/16 16/1525 SAKER TIL DRØFTING FREMLAGT AV ELDRERÅDETS LEDER- MØTE Rådmannen Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhus- Bystyresalen Møtedato: 20.09.2016 Klokkeslett: 13:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13 eller e-post til eva.antonsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer