Nevnte firma drev også nordlandshandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nevnte firma drev også nordlandshandel"

Transkript

1 dagen den 26. avreiste med jernbanen til Støren og derpå til vog over Køros gjennem Østerdalen til Kristiania. Her holdt kongen og dronningen sitt høitidelige inntog og deltok i en rekke festli heter. si Olav Tryvesøns gate.. Vi har av forannevnte optegnelser sett at det reisende publikun i som kom til byen med kystskibene gikk iland på Langbrua i Sandei og havnet således i Vestbyen. : Disse som kom med jekter og båter landet på Baklandet og d trafikanter som reiste til byen med Størenbanen gikk av på stasjq nen, som lå i den øverste ende av Prinsens gate. Trafikkforholdet var med andre ord ordnet således at de ti f reisende blev ledet inn i byens utkanter. Da stadsingeniør Dahls, havneanlegg var ferdig, blev byen trafikkforhold helt omskapt. : I 1881 blev Meråkerbanen åpnet og kjørte straks inn på hoved stasjonen, som var bygget midt i det nye havneanlegg. I 188 blev Rørosbanen også ført frem til denne stasjon og fra nu å kom de reisende fra begge nevnte baner over den nybygge Meråkerbro og direkte inn i byens centrum. Flere av de lokale dampskib fikk liggeplass i indre kanalhavl og-de tilreisende som kom fra fjordene blev derved også lede over samme bro til centrum. Kystskibene og en del av lokalskibene la til ved Bratørkaien o disses passasjerer kom over Bartørbroen og videre inn i centrun I 1886 blev Nybroen fra Koenalmenningen på Baklandet ov f elven til Mustalmenningen i byen tatt i bruk. Ingeniør H. G. Jiirgens ( ). ' ill I 1886 vedtok Trondhjems mekaniske Verksteds generalforsan ling en meget viktig beslutning, nemlig å flytte sine bedrifter fi j Øvre Baklandet til Rosenborgfjæren. fl De påfølgende år besluttet Verkstedets direksjon å ansette j ingeniør med moderne teknisk utdannelse til å grunnlegge og lede opførelsen av det nye verksted. ' Til denne stilling blev ansatt ingeniør H. G. Jurgens, som tiltrådte i 'februar Han var født i Eger- 'sund i 1855 og hadde fått praktisk utdannelse ved 6 års ophold i Frankrike. Trondhjems mekaniske verksteds store anlegg blev opført under ingeniør Jiirgens' ledelse i årene Han var bestyrer senere administrerende direktør ved Verkstedet i 14% år. Jurgens opsa sin stilling i 1902 startet privat bedrift og praktiserte i en rekke år som teknisk konsulent for selskaper og industrielle bedrifter. Ingeniør H. G. Jurgens Man merket en travel virksomhet ved det nye verksted det ene nye dampskib efter det annet gikk på vannet og arbeidsstokken vokste til mann. Alle disse arbeidere og deres familier måtte ha hus og nu vokste bydelen Rosenborg op med amerikansk hurtighet. Innbyggerantallet på Rosenborg økedes hurtig til og.folkestrømmen fra denne nye bydel førtes nu over Nybroen inn i Olav Trygvesøns gate som'blev Trondhjems city. I fjerde kapitel under nordlandshandlernes personalia, stiftet vi en smule bekjentskap med de ledende kjøbmenn, som i den første halvdel av det forrige århundre residerte i Strandgaten. Nu skal vi påbegynne en serie visitter i de gamle hus som i de tre siste menneskealdre har satt sitt preg på handelstrafikken i byens centrum. ^ I gamle dager drev handelsmennene som før nevnt assortert "handel, men i årene begynte kjøbmennene i Olav Trygvesøns gate å drive spesialforretninger i manufaktur og efter hvert fulgte også de andre brancher efter,. I begynnelsen av 90-årene saget Julius Tharum ut grindverkvinduene i sin gård Strandgaten 21 og satte inn speilglassruter.

2 406 Derved begynte den moderne tid og byens butikkstrøk blev fort forandret. Alle kjøbmenn i byens hovedgater fortsatte i Tharums spor og man kunde se store flokker av tømmermenn fra Digre og Kunig gikk fra gård til gård og brutalt saget de gamle tømmervegger ut. Glassmestrene Siem og Riis fulgte efter og satte inn speilglass r ruter, som stadig blev større og større og konkurransen på dette område kulminerte med de store ruter som i 90-årene blev innsatt i Karl Kvenilds gård (nu Math. Larssen, O. Trygvesøns gt. 34). Konsul Rasmus Flor Kjeldsberg. ( ) var gjennem 40 år en av byens ledende menn. Født i Kristiansund N. 1828, sønn av apoteker Kjeldsberg, samme sted. Blev efter konfirmasjonen ansatt i firmaet Chr. Thauloxy og fikk der sin praktiske utdannelse. Startet i 1856 egen forretning i Olav Trygvesøns gate 15, hvor firmaet R. Kjeldsberg nu har hatt sine forretningslokaler i ca. 80 år. Konsul R. Kjeldsberg deltok i byens kommunale liv i ca. 10 år-. Han var en meget benyttet mann i Tron dh j ems forretningsliv og betrodd mange tillidshverv. Medlem av direksjonen i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap og Trondhjems Sparebank. Direktør ved Norges Banks hovedsete. Utnevnt til britisk konsul i Blev i 1895 utnevnt til ridder av St. Olavsordenen for almennyttig virksomhet. Firmaet Kjeldsberg har i en menneskealder vært innehatt av grunnleggerens sønn konsul Francis Kjeldsberg. Sistnevntes sønn K. R. Kjeldsberg har i de senere år vært firmaets hovedchef. Kjøbmann Julius Tharum. ( ). Født i Borre, Jarlsberg, i Efter en del års ansettelse i et Oslofirma, startet han i 1858 manufakturforretning i Trondhjem. Han eiet gård nr. 21 i Olav Trygvesøns gate, og var den første handelsmann i Trondhjem som innsatte speilglassruter i sine butikkvinduer. Julius Tharum var kaptein i borgerbevebningen og en del år medlem av Spareskillingsbankens direksjon. Han døde 9. november år gammel. Kjøbmann Poul H. Poulsson. ( ). Født i Drammen Kom i 50- årene til Trondhjem og fikk plasa som handelsbetjent i Julius Tharums forretning. Efter 10 års tjeneste "i nevnte firma, startet han i 1867 egen forretning i gård. nr. 24 i Olav Trygvesøns gate. Han er omtalt som en pliktopfyllende, æret og aktet mann, der ofte utstrakte en hjelpende hånd til andre. Gift med Carstine Falstrøm. Poulsson døde 11. desember Firmaet Poulsson som nu har vært drevet i 68 år i samme gård, innehas av grunnleggerens sønn kjøbmann Henrik Poulsson. A. Dahl & Co. 407 Kjøbmann Poul H. Poulsson Dette sterkt befestede handelshus i Olav Trygvesøns gate 16 er så kjent i by og på land, at det er unødvendig å komme inn på mange detaljer. Firmaets stifter, grosserer A. Dahl ( ), blev født på Røros i 1845 og kom som ungt menneske til kjøbmann A. M. Fahlstrøm, Røros, hvor han var i 8 år. Reiste derfra til Trondhjem og fikk ansettelse i firmaet H. T. Jenssen, hvis' hovedforretning var handel med kolonial og manufaktur.

3 408 Grosserer A, Dahl Nevnte firma drev også nordlandshandel og utrustet jekter med varer, som blev solgt til handelsmenn eller omsatt på de forskjellige nordlandske og trønderske markeder. Denne gren av firmaets bedrift blev ledet av A. Dahl, som under sine mange reiser fikk erfaring og kjennskap til omsetningsforholdene i Nordland. I kong Oscar II's kroningsår, 1873, etablerte A. Dahl sig som kjøbmann i Trondhjem og dermed var huset A. Dahl & Co. grunnlagt. Gjennem 35 år arbeidet grosserer A. Dahl op sitt firma til et av byens ledende i manufakturbranchen.,"' "' ' "I 1910 blev grunnleggerens sønner, grosserer Joh. P. Dahl, født i 1877, og grosserer Karl Dahl, født i 1881, firmaets innehavere, begge utdannet ved flere års ophold i forskjellige europeiske land. Grosserer Joh. P. Dahl sier selv i et kildeskrift: «Intet firma kan opnå suksess uten grundig arbeide og utholdende aldri sviktende arbeidsydelse. Handel er ikke spekulasjon, men kold beregning med korrekte handlinger, bygget på erfaring. Et firmas ledelse skal ha overblikk og kombinasjonsevne, og dets 'handlinger må støttes på gjensidig tillid mellem ledelsen, leverandører og kunder. En velordnet, organisert bedrift er en streng herre, som krever chefenes og personalets hele aktpågivenhet og interesse». Efter dette valgsprog har brødrene Dahl drevet sin forretning gjennem 25 år og resultatet har heller ikke uteblitt. Firmaet har vokset op til det betydeligste handelshus i sin branche nordenfjells og arbeider med en egen kapital på et par millioner kroner. Innen forretningsverdenen har det alltid vært således at de forskjellige perioder har hatt enkelte menn, som har satt sitt eget preg på en kjøpstads pulserende liv. Grosserer Joh. P. Dahl er en av Trondhjems ledende menn av idag og til tross for tidenes negative forhold har A. Dahl & Co. også i de siste årene foretatt store utvidelser av sine forskjellige avdelinger. Man har til stadighet vært vidne til at firmaet har lagt nye eiendommer til sitt kompleks, således innkjøptes gårder i , kompleksets samlede areal utgjør 2319 m 2 og varelokalene optar en gulvflate på 4170 m 2. Den samlede verditakst er kr. 1,086, Ved siden av handelsforretningene har firmaet flere industrielle bedrifter, hvor der spesielt fabrikeres artikler som hører hjemme i manufakturbranchen. Firmaet beskjeftiger 125 funksjonærer og arbeidere. Ved engros-avdelingen er ansatt 5 faste handelsreisende. Chefene i A. Dahl & Co. støtter ofte filantropiske, kulturelle og kunstneriske formål, men alt skjer i stillhet bak kulissene. I 1933 blev grasserer Joh. P. Dahl tildelt kongens fortjenstmedalje i gull. Grosserer M. Madsen. ( ). Kjøbmann i Trondhjem i 56 år og gjennem lang tid en av byens ledende menn. Født på Tønset 12. juli 1850, utdannet som Tærer, men han hadde en brennende interesse for merkantil virksomhet og reiste av den p-unn i 1873 til Tron-dhjem, hvor han fikk ansettelse som handelsbetjent. Etablerte sig som kjøbmann i 1875 og drev op en betydelig -forretning i kolonial en gros. Konsul Anton Jenssen som også var født i 1850, uttalte i en viss forbindelse, at alle menn som var født i dette år er noen intense arbeidsmennesker. Denne uttalelse passer også fortreffelig på M. Mad-,, Grosserer M. Madsen sen, som var en særdeles arbeids

4 410 som mann. M. Madsen var i flere perioder medlem av Trondhjems bystyre, medlem av Handelsforeningens direksjon. I 20 år medlem av Trondhjems Handelsbanks direksjon, suppleant i Norges Banks bestyrelse, medlem av Trondhjems Sparebanks forstanderskap. M. Madsens svigersønn, ingeniør Einar Aaen, er nu chef og innehaver av handelshuset M. Madsen. Generalkonsul Adolf Ferdinan Øien ). Det hender en og annen sjelden gang at det fødes mennesker til verden med evner og egenskaper som makter å bygge op monumentale verdier, der ofte kommer fremtidens slekter til velsignelse. En sådan byggmester var Adolf Øien, som planmessig år efter år arbeidet på å skape sitt store byggverk, hvorav kommende generasjoner vil øse visdom, kunnskap og livsglede. Adolf Øien var født i Trondhjem 9. oktober Hans foreldre var kjøbmann Jacob Ferdinan Bilstrøm Øien og hustru Anna Marie Christine Stuberg. I år gammel - startet han kjøbmannsforretning i Trondhjem (firma Øien & Wahl) og drev samme til sin død i Som forretningsmann var Adolf Øien et geni og han forstod å utnytte opgangsperiodens 'gode tider og skapte et resultat, som er rekord i byens handelshistorie. Han begynte.uten egen kapital og av byens skatteligninger sees, at hans firma i de første årene var lignet efter en formue av Q kroner. Ved sin død eiet Adolf Øien en formue på omkring 7 mill. kroner. Han inntok en førerstilling i byens forretningsliv og var hoved- Generalkonsul...,,.,,.,,«r^ j- n- aktionær og e Adolf Ferdinan Øien direktør i en rekke 1849_1918. større aktieselseaper. 411 I nittiårene kjøpte han Helge-Rein-By bruk ved Steinkjer og som hovedaktionær og efter hans initiativ blev det startet tresliperier, sagbruk og møllebruk på nevnte eiendommer.- Likeledes var han med og startet Trondhjems Trådspikerfabrik, Ilens Smelteverk, Det Selmerske Rederi og en rekke andre bedrifter. Ilens Dampsæpefabrik eiet han alene. I 1912 blev Adolf Øien utnevnt til svensk konsul og i 1918 forfremmet til generalkonsul. Han var kommandør av St. Olavsordenen, ridder av Danebrog og officer i det Franske Academi. Generalkonsul Adolf Øiens og hustrus stiftelser. I 1882 blev Adolf Øien gift med Karen Emilie Evensen, født 8. november 1851, datter av kjøbmann Jens Evensen og hustru Marit født Hofstad. Den 15. mai 1918 underskrev Adolf Øien og frue sitt testamente, hvorved de skjenket bort sin store formue til legater og stiftelser. Det ser nesten ut som om forsynet hadde påskyndet ekteparet Øien til å beskikke sitt bo. Ca. 3 måneder efter testamentets underskrift (11. august 1918) døde fru Øien og 3 måneder efter fruens død (19. november 1918) avgikk generalkonsul Øien også ved døden. Adolf Øien reiste meget i utlandet hadde et vidt -utsyn og så stort på tingene. Når han satte sig i spissen for en eller annen opgave så skulde det alltid skapes noe som det stod glans av. Hans livssyn har også fått innflydelse på testamentets innhold og det ligger noe storstilet i alle bestemmelser. Adolf Øiens donasjoner er opdelt i flere forskjellige fond, som skal forøkes ved renteoplegg, og når disse har nådd de bestemte beløp, skal samme anvendes til en hel rekke forskjellige institusjoner og filantropiske stiftelser. 1. Generalkonsul Adolf Øiens kapitalfond kr. 1,500, Skal forøkes ved renteoplegg til kr. 8,500, Trondhjems Stipendiefond kr. 200, skal forøkes til kr. 500, Generalkonsul Adolf Øiens Donasjonsfond kr. 750, skal forøkes til kr. 5,000, og videre forøkes med en femtedel av innvunne renter til fondet er nådd 6 millioner kroner.

5 Kr. 50, til sjømannshjem og leseværelse i byen. Skal forøkes til kr. 100, Broder Generalkonsul Adolf Øiens gave kr. 50, skal forøkeg til kr. 100, Rentene av denne gave skal anvendes til drift av et oprettendes aldershjem for eldre trengende frimurere og deres hustruer. 6. Karen og Adolf Øiens A l d e r s h j e m kr. 1,500,000.00, skal forøkes til kr. 4,500, og videre forskes med en fjerdedel av innkomne renter til fondet er kommet op til kr. 6,500, Til oprettelse av Nordenfjeldske Handelshøiskole i Trondhjem kr. 750,000.00, skal forøkes til kr. 2,000, Adolf Øiens forskjellige fond og donasjoner skal stilles til disposisjon for mange formål, og vi skal først se litt på >hvad han har bestemt til beste for ungdommens utdannelse og for å hjelpe unge menn i Trondhjem til solide livsstillinger, egne forretninger og bedrifter m. m. Adolf Øiens studenterhjem. Under de forskjellige bestemmelser om hvad rentene av Donasjonsfondet skal anvendes til, anfører Øien «at det først og fremst skal oprettes et studenterhjem for ubemidlede elever ved Den Nordenfjeldske Handelshøiskole». Efter at elevene har gjennemgått nevnte skole, kan samme få stipendium av Øiens stipendiefond for å utdanne sig i utlandet. Når de unge Trondhjemssønner kommer hjem efter endt utenlandsophold har Adolf Øien også generøst sørget for å gi dem en chanse. Han anfører følgende i testamentet vedkommende Kapitalfondets opgaver: «De av kapitalen til disposisjon blivende renter anvendes som lån for derved å få satt igang handel, skibsrederi eller industrielle bedrifter i Trondhjem. Lånene, hvorfor svares en lav rente ydes til unge hederlige og dyktige menn, som har gjennemgått Den Nordenfjeldske Handelshøiskole eller den Tekniske Høiskole i Trondhjem» osv. Eenteinntektene av Øiens kapitalfond skal som allerede nevnt delvis anvendes til lån for å skape nye bedrifter i Trondhjem, men han nevner også at rentene av nevnte fond kan overføres til Donasjonsfondet og således brukes til filantropiske formål. Generalkonsul Adolf Øiens Donasjonsfond. Det skal være dette fonds opgave å utøve velgjørenhet, oprette filantropiske stiftelser og finansiere kulturelle interesser m. v. Når fondet har nådd det bestemte beløp, får samme en årlig renteinntekt av ca. kr. 250, og når dertil kommer de beløp som eventuelt blir overført frå Kapitalfondet, vil Donasjonsfondet få en årsinntekt av ca. 3 a 4 hundre tusen kroner. Tre årsinntekter ad gangen av dette fond (ca. l million kroner) skal, sier Adolf Øien i sitt testamente, brukes til oprettelse og drift av almennyttige, kulturelle og religiøse institusjoner. Han anfører videre: «Som institusjoner hvortil beløpene kan anvendes til, nevnes: Først og fremst Studenterhjem for ubemidlede elever ved Den Nordenfjeldske Handelshøiskole. Videre til Røde Kors og Sanitetsklinikken hver for sig. Aldershjem for trengende handelsmenn og deres hustruer. Aldershjem for Rødekorssøstre. Aldershjem for sanitetssøstre. Hjem for efterlatte trengende barn av 10de provins' frimurere. Til Aldershjemmet for den underordnede kvinnelige handelsstand. Barnekrybbe for øst- og vestbyen. Bidrag til Kunstindustrimuseet, Kunstforeningen, Videnskapsselskapet. Til svensk kirke med forsamlingslokale. Til Aldershjemmet for sjømenn og disses trengende efterlatte. Småkirker, Opera. Norges Tekniske Høiskole. Aldershjem for den underordnede mannlige handelsstand. Aldershjem for lærerinner, lærere og andre bestillingsmenn som er kommet ut av stilling. Til Aldershjemmet for trengende håndverkere og deres efterlatte. Til krefthospital, bedehus, tuberkuloseanstalt, parker og andre utsmykninger av Trondhjems by. Idrettsplass m. m. Karen og Adolf Øiens Aldershjem på Midtsand. Kapitalfondet til dette hjem skal være kr. 4,500, Fortrinalberettiget til å nyde godt av hjemmet er Adolf Øiens og fruens familie, som nedstammer fra testatorenes søskende. 413

6 415 Dessuten skal i hjemmet optas ubemidlede ugifte kvinnelige efterlatte (også enker) efter forretningsmenn av den bedre klasse og efter academici, som har hatt en god stilling. De som er født i Trondhjem eller andre som i lengere tid har bodd i Trondhjem er fortrinsberettiget. (Dannede menn kan også optas i hjemmet). Dette aldershjem skal være særdeles verdig og vakkert utstyrt. Adolf-Øien eiet gården Midtsand og samme skal også med tiden tilfalle Aldershjemmet, På Midtsand grunn skal Aldershjemmet bygges og det anføres i testamentet at kr. 1,000, eller mere kan brukes til bygningenes opførelse. Over inngangsdøren på Aldershjemmet skal settes: Salve Pax Nulla Calumnianio. (Velkommen Fred ingen uenighet). Det skal også opføres et vakkert kapell (kirke) med tårn og klokker og med parkanlegg omkring, noe nedenfor den nuværende vei til Midtsand stasjon og omtrent rett op for Tangen plass. Generalkonsul Adolf Øien og frues kister står nedsatt i en muret gravhvelvniing på Malvik kirkegård, og det er formentlig forutsetningen at kistene skal flyttes ned til kapellkirken på Midtsand i et dertil innrettet gravkapell. Det er nevnt i testamentet at Aldershjemmet på Midtsand hvis mulig bør bygges så tidlig at samme kan åpnes til drift på 100- årsdagen efter Adolf Øiens fødsel nemlig den 9. oktober I 1965 altså når 30 år er hengått skal de forskjellige fond ha nådd de i testamentet bestemte beløp og samme år vil Adolf Øiens samtlige donasjoner og stiftelser eie en kapitalformue på 20 millioner kroner. Kapitalfondet og Donasjonsfondet vil eie 13 millioner kroner, og regner man 4 procent renter av denne kapital kommer nevnte fond op i en fast årsinntekt av ca. kr. 520, Disse tall gir oss et lite innblikk i hvilken betydning Adolf Øiens donasjoner kommer til å få i Trondhjems by. Nevnte to fond kan altså hvert år avstå en halv million kroner til oprettelse av bedfifter aldershjem og kulturelle institusjoner. Adolf Øien var lenge før han skrev sitt siste testamente bestemt på å skjenke sin formue til gagn for Trondhjems by og Trondhjems befolkning, og når dette skulde komme til virkelighet, så vil de han skape noe stort, noe monumentalt, som det skal stå glans av. Adolf Øien var slik innstillet. Tider vil komme at takknemlige generasjoner vil prise Adolf Øiens minne og reise hans monument i Trondhjems by. Emil Grønning. ( ) Var også en av Trondhjems menn, som i 55 år utfoldet en stor virksomhet, nedla meget arbeide og skapte ved sin betydelige omsetning liv : og trafikk på byens havneområde. Han var sønn av hospitalsforstander Grønning og født i Trondhjem den 17. juli Grønning grunnla i 1877 handelshuset Emil Grønning, som begynte sin virksomhet i gård nr. 43, Olav Trygvesøns gate. Han kjøpte i nittiårene J. C. Neergårds store eiendommer to gårder og to brygger Olav Trygvesøns gate nr. 46 og 48, og flyttet Grosserer Emil Grønning sin forretning dertil Emil Grønning var også interessert i mange aktieselskaper og medlem av flere direksjoner. Av disse kan nevnes Trondhjems Trådspikerfabrik, Hommelviks Verft og Støperi, Nidaros Metalvarefabrik, Røros Kobberverk, Det Selmerske Rederi m. fl. Deltok også i det kommunale liv. Medlem av skolestyret, kirketilsynet, overformynderi og i 22 år bestyrer* i Norges Banks avdeling i Trondhjem. Emil Grønning var en sympatisk og behagelig mann. Han døde 15. november Disponent Leif Grønning, grunnleggerens sønn er nu chef for Emil Grønning Å/S.

7 416 Kjøbmann Ole Dahl. ( ). Han var en yngre bror av forannevnte grosserer A. Dahl. Født på Røros Begynte sin løpebane i syttenårsalderen i firmaet Joh. D. F. Lyng. I 1876 fikk han ansettelse som reisende hos A. Dahl & Co. og arbeidet i dette firma i 14 år. Han kjøpte i 1889 Løvseths gård på hjørnet av Strandgaten og Nordre gate og startet i samme eiendom det velkjente Trondhjemsfirma Ole Dahl. Ti år senere kjøpte han nabo-. eiendommen Wernesgården og utvidet videre sin forretning. Kjøbmann Ole Dahl I 41 år deltok Ole Dahl personlig ved disken i sin store butikk. To av byens forretningsmenn kom tilfeldigvis i en. samtale om Ole Dahl. -Den ene uttalte om ham: «Han er en ualmindelig flink selger». Den annen sa: «Han er ennu flinkere kjøper». Begge hadde rett, han kunde både.kjøpe og seige. Ole Dahl var en mann med et lyst humør, vinnende, elskverdig og hans tallrike kundekrets betraktet ham som den snilde onkel i byen. Han utfoldet megen godgjørenhet i det stille og mange hadde meget å takke ham for. Han døde den 22. mars år gammel. Ole Dahl var ugift og overlot forretningen med tilhørende eiendommer til sin brorsønn, kjøbmann Olaf Dahl, født Han er grosserer A. Dahls yngste sønn og begynte som ung mann sin karriere i onkelens forretning. Ole Dahls donasjoner: Som allerede nevnt var Ole Dahl en godgjørende mann og han har også skjenket bort store beløp til forskjellige formål: Til trengende på Eøros... kr. Til utdannelse for Eøros' ungdom... «Til innkjøp av klær og sko til fattige barn i Røros «Til Sanitetsforeningen, Røros... «Til vordende Røros Sykehus... «Til Røros skolebarn, til premier for flittige elever... «Til Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse... «Til Trondhjems Kvinnelige Handelsstands Understøttelseskasse... «Til «Sildråpen» ;... «Til fattige barns ferieophold... «Til døve i Trondhjem... «Til vanføre i Trondhjem og Røros... «Til gamlehjem for blinde i Trondhjem... «Til tuberkulosens bekjempelse... «Til legat for enslige gamle menn i Trondhjem.. «Legat til stipendium til videre utdannelse for begavede gutter i Trondhjem... «(NB. Rentene av sistnevnte legat er foreløbig bundet). 30, , , , , , , , , Ole Dahls samtlige gaver utgjør tilsammen kr. 187, Vestgøterne. I sine Trondhjemserindringer fra 30-årene forteller B. Geelmuyden om handelsforholdene i Trondhjem: «Fra landdistriktene, især Innherred og Namdalen, forsynedes man med lerretsstoff og vadmel som konene gikk om i husene med og solgte. Bomullstøier kom om vinteren frå Sverige med vestgoterne, som kom med sine lass og hadde sine bestemte hus, hvor man kjøpte av dem og hvor de bakefter skulde trakteres og så takkas mjukast! Det ansåes i det hele ikke for riktig anstendig for damer å gå i butikker, og skulde man ha noe finere tøier eller lignende fikk man hjemsendt prøvehefter». 27

8 418 Ennu i 1830 fantes det ikke noen spesialforretning i manufaktur i Trondhjem. Byens 'handelsmenn drev assortert handel og man fikk i samme butikk kjøpt tjære, jern, flosshatter, kolonial, malervarer og manufaktur m. m. m. I byen Borås i Vestgotland og i distriktene der omkring blev det i begynnelsen av det forrige århundre drevet en betydelig hjemmeindustri med vevning av kulørte bomullstøier. De svenske flikkor var ualmindelig flinke til å veve og grunnla ved sin håndvevning den svenske tekstilindustri. Efter at unionen mellem Norge og Sverige var inngått, blev der oprettet en mellemrikslov som ga handelen fri mellem begge riker, således at nordmennene kunde seige norske varer i Sverige tollfritt og svenskene svenske varer i Norge. I ly av denne lov reiste vestgotene gjennem hele Norge og solgte kulørte bomullstøier. Kjøbmennene i Borås kjørte med egne hester på vinterføret sine store manufakturlass helt frå Goteborgtraktene til Trondhjem. I Trondhjem hadde vestgotene fast losji hos Mikal Sæther i Bersvendveiten, Svend Nilsen i Karl Johans gate og andre steder. Kjøbmennene solgte selv <sine varer i Trondhjem, men de hadde også med sig drenger, som de sendte utover bygdene for å seige tøier. I 1897 opsa den svenske Regjering mellemriksloven og dermed ophørte vestgotenes tradisjonære handel i Norge. Tre vestgoter som hadde reist på Trondhjem med tøier sluttet med reisingen og etablerte sig som handelsmenn i byen. Disse menn var P. G. Swensson, C. T. Johansson og Alfred Johansson. Grosserer P. G. Sweasson ' P. G. Swensson ( ) reiste i yngre dager sammen med sin far i Norge, men sluttet f 1867 med denne trafikk og etablerte samme år firmaet P. G. Swensson, som siden har drevet en betydelig engros- og detaljforretning i manufaktur. Firmaet har den hele tid hatt sine forretninger i Kongens gate 9. Grunnleggerens sønner, grosserer Swen Swensson og Wilhelm Swensson er nu firmaets innehavere. Kjøbmann C. T. Johansson ( ) startet sin manufakturforretning i syttiårene. Firmaet eier gård nr. 32 i Dronningens gate og husets chef er Tor A. Johansson. Alfred Johansson ( ) etablerte sig som kjøbmann i nittiårene. Firmaets nuværende innehaver er kjøbmann C. E. H a 11 b e r g. Han er født i Borås 18. desember 1861, og er den siste gjenlevende vestgoter som reiste med bomullstøier i Trøndelag. Vestgoterne har gjennem den svenske forening og senere gjennem den svenske forening «Svea» oprettholdt en nasjonal forbindelse med fosterlandet. Foreningen har flere ganger latt avholde svenske gudstjenester i Trondhjem, og for noen år siden forrettet selveste erkebiskop,. Soderblom svensk messe i Domkirken. Kjøbmann C. E. Hallberg som hele tiden har vært den drivende kraft innen den svenske forening blev i 1934 av kong Gustaf utnevnt til ridder av Wasaordenens første klasse for fortjenstfullt virke innen nevnte forening. 419

9 420 Kjøpmann E. Bratt ( ) født 9. juni 1833, sønn av løitnant Gustav Fredrik Bratt og Laura Benedikta Bonsach. Han etablerte sig som kjøbmann i Trondhjem i Eiet gård nr. 42 i Kjøbmannsgaten, Torpaune Mølle i Malvik, samt gården Trines Minde i.strinda. Han var med og stiftet Den Nordenfjeldske Kreditbank og var medlem av bankens første direksjon. Bratt var gift med Trine Lund, datter av foged Lund på Ørland. Firmaet Bratt var meget interessert i skibsrederibedrift og eiet følgende 6 skib: Skonnert «Norafjeld» (O. C. Wold, T. Dahl). Skonnert «Havfruen» (T. Dahl). Galeas «Courir» (S. P. Amundsen). Galeas «Elisabeth Wilhelmine (A. Susegg). Skonnert «Sofie» (F. Major). Dampskibet «Møllergutten» (Sivert Meland). Fabrikkeier Ludvig Spørck. Fabrikkeier Ludvig Spørck ( ). Grunnla sammen med sin bror Henrik Spørck i 1871 firmaet Spørck & Co. Han var utdannet som farmasøit og på flere områder en foregangsmann. Han bygget således helt privat de to første telefonanlegg i Norge, nemlig i Trondhjem i 1881 og i Kristiansund N. Ludvig Spørck møtte mange vanskeligheter ved sine bestrebelser på å få telefoner innlagt i byens hus, men det gikk dog ikke lang tid hen før at telefonen blev en meget nyttig og populær innretning. Efter en del år blev begge nevnte telefonanlegg overtatt av kommunene. Ludvig Spørck startet også sepefabrikk og mineralvannfabrikk og hadde planer oppe om å anlegge nye bedrifter, men han gikk så alt for tidlig bort. Ludvig Spørck døde i Kjøbmann Sivert Tvete. ( ). Født på gården Tvete i Ulvik, Hardanger, den 11, oktober Begynte i syttiårene å seile på kysten med sitt eget fartøi, jakt «Christine». I 1874 startet han sild- og fiskforretning i Trondhjem og drev samme i ca. 36 år. Tvete eiet gård nr. 45 og brygge nr. 74 i Fjordgaten, samt gården Solheim på Byåsen. Efter siste eiendom har man fått navnet Tvetesvingen. Sivert Tvete var i en rekke år medlem og direktør i Trondhjems Gjensidige Sjøforsikringsselskap og nedla et opofrende arbeide til gagn for fattigpleien. Han døde 8. juli 1917, 78 år gammel. J. M. Westvik ( ) var født i Beitstaden, begynte efter konfirmasjonen å fare med Innherredsjekter og blev snart en dyktig sjømann. Fikk i sekstiårene ansettelse som skipper på jekt «Christine» tilhørende E. C. Dahl. Efter å ha seilt i nordlandsfarten i flere år for nevnte rederi, startet han egen forretning i Trondhjem omkring 1878^ J. M. Westvik drev i sin tid en betydelig forretning i sild og fisk. Han hadde to fartøier i ekspedisjonsfart på Lofoten og Finnmark. Jakt «Christine» (Chr. Myhre m. fl.). Jakt «Ula» (I. Austad m. fl.)..westvik eiet gård nr. 43 og brygge nr. 70 i Fjordgaten. 421

10 422 Grosserer H. Hanssen ( ) begynte sin kariere som handelsmann i 1879 ved å starte en liten kolonialforretning i detalj i Taraldgårdsveiten nr. 12. Noen år senere kjøpte han Jomfrugaten 17 b og utvidet omsider sin virksomhet også til å omfatte kolonial en gros. I 1900 kjøpte han gård nr. 28 i Grosserer H. Hanssen Nordre gate og naboeiendommen Kredoveiten nr. 1. Sistnevnte gård lot han nedrive og opførte på tomten en 4-etasjes lagerbygning av sten. I 1915 innkjøptes videre gård nr. 30 i Nordre gate (Thamsgården). H. Hanssen var en dyktig forretningsmann og det lykkedes ham å skape et betydelig handelshus som i en rekke av år har inntatt en fremtredende stilling i sin branche. Han var også en meget benyttet mann både i det offentlige og commersielle liv. Formann i direksjonen i A/S Jernbetong, formann i bestyrelsen for Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse, medlem av Trondhjems Sparebanks forstanderskap, formann i Aktietrykkeriets direksjon, medlem av bystyre og formannskap. I stortingssuppleant for Trondhjem og møtte som sådan på stortinget ,' Han var en av stifterne av Forretningsbanken og blev valgt til nevnte banks direksjonsformann. H. Hanssen var født på Leinstrand den 23. januar 1853, døde i Trondhjem 26. februar Firmaet H. Hanssen & Søn A/S ledes nu av grosserer Karl M. Hanssen som er født i Han 'har fortsatt i sin fars fotspor og stillet sig velvillig til disposisjon som tillidsmann i en rekke aktieselskaper og er bl. a. for tiden formann i Forretningsbankens direksjon. Statsråd Magnus Halvorsen. ( ). Kjøbmann og politiker. En mann med rike evner, som avanserte fra volontør til handelsminister og har efterlatt sig store og fruktbringende minner i Trondhjem. Johan Magnus Halvorsen var født i Ålesund 10. juni 1853 sønn av handelsmann Michael Halvorsen og hustru Ingeborg Andersdatter Ihle. Han var i yngre år handelsbetjent på Søndmøre. Fikk i 1874 ansettelse som bestyrer for Sello Forbruksforening i Nordfjord, men blev allerede i 1875 tilbudt plass som > handelsreisende og bereiste strekningen Romsdal Finnmark i flere år. I 1881 etablerte han sig som kjøbmann i Trondhjem og drev sitt firma op til en meget stor og ledende forretning i sild- og fiskbranchen. Han trakk sig tilbake fra firmaet i 1909 og ofret sig senere som bankbestyrer og direktør i forskjellige commersielle selskaper. Magnus Halvorsen deltok meget i Johan Magnus Halvorsen Statsråd det offentlige liv og var i flere år innvalgt i Trondhjems bystyre, var stortingsmann fra Trondhjem i periodene og fra I 1907 statsråd og finansminister i Jørgen Løvlands regjering. I perioden var han president i stortinget. Magnus Halvorsen var utrustet med mange egenskaper som gjorde ham særdeles skikket til å løse vanskelige opgaver. Under den store og landsomfattende arbeidskonflikt i 1911 fikk han sammen med pastor Alfred Eriksen ved megling den vanskelige konflikt bilagt. ' Magnus Halvorsen var bestyrer i Norges Bank og medlem av Nordenfjeldske Dampskibsselskaps direksjon. Dekorert med 7de junimedaljen, Borgerdådsmedaljen i gull og kommandør av Iste klasse av St. Olavsordenen.

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354)

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER Vedtatt av styret 18. mars 2014 1 Hvert år legges minst 25 % av fondets årsresultat til bunden kapital. Restbeløpet avsettes til

Detaljer

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER 1 Hvert år legges minst 15 % av fondets bruttoinntekter til kapitalen. Etter at også fondets administrasjonskostnader er dekket,

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914:

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914: Nybarokk. ca. 1850-1914: Magnusgården, Oslo (idag Wingegården) (Nybarokk, 1899) Mathesongården, Olav Trygvasons gt. Trondheim (Nybarokk) Nationaltheatret, Oslo (Nybarokkinspirert, 1891-99) Britannia Hotell,

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Handelsslekten Nissen. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID. Legatstifteren Hans Nissen. 1800 1850 l

Handelsslekten Nissen. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID. Legatstifteren Hans Nissen. 1800 1850 l IV. TRONDHJEM I SEILSKIBSFARTENS TID 1800 1850 l Forholdene begynte å bedres i 30 40-årene. Krakket efter II Napoleonskrigéne, pengefallet og de forskjellige politiske opgjør l omkring 1814 var iallfall

Detaljer

Konsul Halfdan Klingenberg. Reidar Lykke. Født 8. august 1889 grosserer, medinnehaver og chef i firmaet I. K. Lykke.

Konsul Halfdan Klingenberg. Reidar Lykke. Født 8. august 1889 grosserer, medinnehaver og chef i firmaet I. K. Lykke. 262 Reidar Lykke. Født 8. august 1889 grosserer, medinnehaver og chef i firmaet I. K. Lykke. Per Tangen Lykke. Født 1. mai 1895, skibsreder og skibsmegler i Trondhjem. Handelshuset H. F. Klingenberg. Konsul

Detaljer

Erindringer fra nittiårene og tiden omkring århundredeskittef.

Erindringer fra nittiårene og tiden omkring århundredeskittef. 424 Gift i 1882 med Hansine Amalie Smith, datter av handelsmann i P. V. Smith, Løvøy. Ved testamente av 26. august 1920 skjenket Magnus Halvorsen, og frue et legat på kr. 500,000.00 til beste for trengende

Detaljer

Skibsreder H. J. Sommer, Joh. Chr. Vogelsang

Skibsreder H. J. Sommer, Joh. Chr. Vogelsang 198 Grev Schmettow var like bestemt og avvisende som under Car i!t Johans besøk i 1815. Han vilde således ikke innfinne sig ved denll almindelige cour, men gikk endelig med på å treffe kongen underlf en

Detaljer

Grosserer M. Thams. 382 :

Grosserer M. Thams. 382 : 382 : I 1887 blev A. S. Bachke utnevnt til ridder av St. OlavsordeneBflf for fortjenstfullt virke ved bergverksdriften. Han var også kommandør av Wasaordenen. C. Brødrene Konsul Halvard Bachke og (1838

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

1850-1900. Kjøhmann Johan Berg.

1850-1900. Kjøhmann Johan Berg. 358, Hl foran nevnt ansatt som fører av d/s «Frosta», og var i Frosf selskapets tjeneste som fører i 34 år. Til fører av «Lagatun» efter O. Wold blev hans sønn Erliri Wold ansatt. i VI. I 1904 startet

Detaljer

Velkommen til Grilstad avd. Trondheim

Velkommen til Grilstad avd. Trondheim 1 Hygienegjennomgang Velkommen til Grilstad avd. Trondheim HYGIENEREGLEMENT FOR BESØKENDE OG LEVERANDØRER TIL DEG SOM SKAL BESØKE VÅR BEDRIFT Som næringsmiddelbedrift stiller vi strenge krav til hygiene,

Detaljer

Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård

Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård Av Randi Tvete Vik I en artikkel om treskjærer Ole Jacobsen Laulo fra Leinstrand i Trondhjemske Samlinger fra 1917 kan vi lese at Laulo i 1867 fikk i oppdrag

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Historie som lever hele året!

Historie som lever hele året! Historie som lever hele året! 2 0 1 5 Spor etter levd liv I flere tusen år har mennesker levd sine liv på Egge. Tallrike gravhauger og steinsettinger fra ulike tidsepoker ruver i terrenget og forteller

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Hvem er taterne? av Anna Gustavsen Taternes Landsforening

Hvem er taterne? av Anna Gustavsen Taternes Landsforening Hvem er taterne? av Anna Gustavsen Taternes Landsforening 1 Hvem er taterne? En nasjonal minoritet. Et folk som har levd i Norge i over fem hundre år. Vi er en av fem nasjonale minoriteter i Norge (taterne,

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Baklandets grunnleggelse og utvikling i eldre tider.

Baklandets grunnleggelse og utvikling i eldre tider. 216 nedla også et meget fortjenstfullt arbeide for 'å skaffe løslatte fanger fra slaveriet arbeide, støttet dem med penger, og hjalp dem forøvrig til å begynne et nytt liv. Hennes bestrebelser på dette

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Fondet er opprettet ved gaver og donasjoner til Universitetet i Oslo fra følgende personer: Ingeborg Marie Mette ved testament av 12. desember 1888 og Jean Mette jr. ved gavebrev

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt

MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt MON 01 Lite firkantalbum meget gammelt Gamle bilder Alle er bilder på "papplater" ca 6,5 x 10,5 cm store. Totalt 24 bilder En del folk er vanskelig å identifisere Album har tilhørt Beret L. Lien, så noen

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

LOKALENE / PLANTEGNINGER

LOKALENE / PLANTEGNINGER 13 Grensen INNHOLD HISTORIE 02 OMRÅDET 06 BYGGET 10 LOKALENE / PLANTEGNINGER 14 GENERELT 22 WAHL EIENDOM wahl eiendom eier og forvalter ca. 130 000 kvm handels, kontor og boligeiendommer. i tillegg har

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Det er vakkert på Krøderen..

Det er vakkert på Krøderen.. Det er vakkert på Krøderen.. Jeg skal knytte noen linjer mellom gammel og ny tid når det gjelder jernbanen og dens betydning for Krøderen med omegn. Bildene jeg har brukt er hentet fra: Krødsherad i bilder,

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35.

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35. Vikingtur 2014 Troms historielag sin viking-tur startet onsdag 28. mai om kvelden. Første program var en byvandring i sentrum av Harstad og endte opp på Harstad skipsverftshistorie sin utstilling ved Hamek

Detaljer

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike Johan B. Mjønes Blodspor i Klondike Forfatteromtale: Johan B. Mjønes (f. 1976) er oppvokst på Orkanger, bosatt i Oslo. Han har skrevet flere kritikerroste romaner for voksne. Død manns kiste (2013) var

Detaljer

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Firedobbelt bryllup Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Fredag 21. mars 1952 var det firedobbelt taterbryllup i Selbu kirke. Fire brødre Fredriksen giftet seg med tre søstre Karlsen. Brudeparene fotografert

Detaljer

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden Mer aktivitet Trivsel, næring- og stedsutvikling på og ved fjorden Trondheims- og Beitstadfjorden og området som grenser til fjordene, har i historisk sammenheng hatt en betydelig rolle i Norgeshistorien.

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Klæbu bygdemuseum 40 år

Klæbu bygdemuseum 40 år Klæbu bygdemuseum 40 år «her har du museet ditt», sagt på en befaring en gang tidlig på 1970- tallet av Arild Huitfeldt til Ole Svaan. Ole Svaan tok initiativet til at en komite ble satt ned i november

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 STAVANGER MUSEUM 1877 1927. 8de mars 1927 er det 50 aar siden Stavanger Museum blev besluttet oprettet og Museforeningen i Stavanger blev stiftet.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt.

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Thinktank Svenska postens nya hovedkontor I dette prosjekt ønsket Posten att få sitt nye hovedkontor oppført på

Detaljer

Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes

Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes Av Finn Gjerde Jeg har i tidligere artikler i Romsdal sogelags årsskrift (1999 og 2003) tatt for meg de to markante eierne på Årønes, sorenskriver Hans Møller og

Detaljer

En ankomst. Versjoner

En ankomst. Versjoner En ankomst. Versjoner Alt skjedde på en gang, hulter til bulter, og ingen har klart å finne ut av rekkefølge og årsak, det var meg, sa T. Kanne senere, det var min telefonsamtale den søndag ettermiddagen,

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 DET BESTE AV BAYERN REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 nyttig.no VELKOMMEN TIL BAYERN! Bayern er den største forbundsstaten i Tyskland. Regionen er kanskje best kjent for sine særegne folkedrakter, «lederhosen»

Detaljer

MALURTAASEN VEL 1914-1964

MALURTAASEN VEL 1914-1964 MALURTAASEN VEL 1914-1964 AV ROLF KLUGE ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKES TRYKKERI SANDVIKA 1964 Forord Malurtaasen Vel markerer sitt jubileum ved å utgi en beretning om virksomheten gjennem 50 år. Oppgaven

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945

FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 DORABIBLIOTEKET PRESENTERER FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 BILDENE ER FRA TRONDHEIM OG GRONG, TATT AV FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG, SOM VAR ANSATT HOS NSB. BILDENE

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine Elasund Flere år etter at dristige sjøfarere oppdaget og slo seg ned på øya Catan, har befolkningsveksten skutt fart. Det har vokst frem bosetninger over hele øya, og handelen mellom dem er yrende. Catan

Detaljer

JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945

JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 DORABIBLIOTEKET PRESENTERER FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 BILDENE ER FRA TRONDHEIM OG GRONG, TATT AV FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG, SOM VAR ANSATT HOS NSB. BILDENE

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder.

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Jens A. Reimann Lars Nielsen Da Ibsen var i Grimstad (1843-1850), brukte han også sine kreative evner til maling av bilder, tegninger og karikaturer.

Detaljer

Hvordan involvere publikum?

Hvordan involvere publikum? Hvordan involvere publikum? Det 6.norske Arkivmøtet Hvordan involvere publikum? Ragnar H. Albertsen Fotoarkivar 27 år med fotobevaring. Sogn og Fjordane 1986-1996 Møre og Romsdal 1996-20. Det 6.norske

Detaljer

I bøkene Krise, utslettelse og nytt liv av Klaus Iversen og Et håndslag for Finnmark av Inez Boon Ulfsby blir dette temaet omtalt.

I bøkene Krise, utslettelse og nytt liv av Klaus Iversen og Et håndslag for Finnmark av Inez Boon Ulfsby blir dette temaet omtalt. Man kunne kanskje tro at barnehage er noe som tilhører tiden fra 60-tallet og fram i tid. (Den første barnehageloven kom i 1975 og den første Rammeplan i 1994.) Men ved å dykke ned i historien fra før

Detaljer

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt!

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt! HIL Veterangruppa Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat BUD er en Møretur verdt! Det var en svært tilfreds gruppe HIL- veteraner som forleden kunne stige av bussen etter sin årlige høsttur,

Detaljer

Vals etter Carl W. Strøm

Vals etter Carl W. Strøm Vals etter Carl W. Strøm Vals Strøm (1887 195) var en meget dyktig fiolinspiller fra Jämtland. Han stifta familie i Meråker og bodde i Norge fram til 19. Denne fine mollvalsen passer godt for torader.

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

Den ulykkelige spanske toldlov. OVERGANGSTIDEN FRA SEIL TIL DAMP. forøvrig omtalt i seilskibsredernes og nordlandshandlernes personalia.

Den ulykkelige spanske toldlov. OVERGANGSTIDEN FRA SEIL TIL DAMP. forøvrig omtalt i seilskibsredernes og nordlandshandlernes personalia. forøvrig omtalt i seilskibsredernes og nordlandshandlernes personalia. 327 v. OVERGANGSTIDEN FRA SEIL TIL DAMP Bark «Carlskrona» var oplagt i elven, og skjæren hadde bygget rede i skibets rigg. Den stolte

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne I henhold til Johanne Eilertsens testament av 14. september 1966 er Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

JURYENS UTTALELSE - KUNSTPROSJEKT PÅ ST. MARIE PLASS, SARPSBORG

JURYENS UTTALELSE - KUNSTPROSJEKT PÅ ST. MARIE PLASS, SARPSBORG JURYENS UTTALELSE - KUNSTPROSJEKT PÅ ST. MARIE PLASS, SARPSBORG I forbindelse med 1000års jubileet har Sarpsborg kommune mottatt en gave fra Sparebankstiftelsen til et spektakulært kunstprosjekt på St.Marie

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

SEILSKIBSFARTENS TID 1800 1850 i

SEILSKIBSFARTENS TID 1800 1850 i 165 III. SEILSKIBSFARTENS TID 1800 1850 i Vi begynner vår vandring nede ved den gamle tollbod omkring 1800, for i dette strøk har det frå eldgamle tider.vært et centrum : for skibsfart og sjøfolk. i Det

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Politikerarkivene - Datauttak

Politikerarkivene - Datauttak Politikerarkivene - Datauttak Treff på søkestrengen "Broch" Ved å klikke på ett navn, får du opp en biografi over vedkommende. For perioden 1814-1903 er det kun tilrettelagt opplysninger om personens politiske

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 16 2010-2011 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2010 side 3 MA 02.03.2010 Hvor er dette? Oppretting av feil tekst i Meløykalenderen 4 Styremøte mai 2010 Årsmøte 26.06.2010

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

KYSTKULTURUKA 2. til 8. september 2012. Løwendals Gallei 300 år. Langesundsfjorden Kystlag 10 år.

KYSTKULTURUKA 2. til 8. september 2012. Løwendals Gallei 300 år. Langesundsfjorden Kystlag 10 år. KYSTKULTURUKA 2. til 8. september 2012 Løwendals Gallei 300 år. Langesundsfjorden Kystlag 10 år. Langesundsfjorden Kystlag takker sine sponsorer Tordenskjold vender tilbake med underholdning for barn og

Detaljer

Personalia. Andre enn B. Iversen a. Erindringer af Fru Baard Iversen. 49b1. maskinskr. Forarbeider og notater m. tit.: Bedstemors Erindringer.

Personalia. Andre enn B. Iversen a. Erindringer af Fru Baard Iversen. 49b1. maskinskr. Forarbeider og notater m. tit.: Bedstemors Erindringer. Privatarkiv nr. 66 Baard Iversen, grosserer i Trondheim, 1836-1920 g. m. Anna Junge, 1842- Arkivet omfatter Arene 1849-1932 (hans kones etterlatte arkivalia 1921-1932) Proveniens: Gave fra skipsmegler

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2012 2330/2012 2012/99 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Formannskapet 25.01.2012 Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Sammendrag

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Ambassadør ville stanse skulptur

Ambassadør ville stanse skulptur «Sjøblomst» er planlagt som et minnesmerke over de vietnamesiske båtflyktningene som ble reddet av norske sjøfolk. Skulpturen skal etter planen avdukes til sommeren, utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes.

Detaljer

Berger Kristiansunds

Berger Kristiansunds PROSJEKTET: FESTIVITETEN Berger Kristiansunds STORSTUE: Malermester Jostein Skjetne på plass i Kristiansunds storstue storsalen i Festiviteten. Jostein Skjetne tar vare på historien i hjembyen. Malermesteren

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet? Statsborgerskapstesten Quiz Results 01 Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? 56,924 98% 1,030 2% 0% 47.5% 95% COUNT PERCENT Man kan bo og arbeide i Norge så lenge man vil. 53,891 95% Man kan bo

Detaljer