Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25"

Transkript

1 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 25 Innkalling til Generalforsamling og valg tirsdag 3. november kl Valg av representanter til NTFs representantskap. Les mer fra side 14 Innhold Lederen har ordet side 3 Medlemsmøtet 9. juni side 5 Folk i farten... side 6 Medlemskveld på fjorden 27. august side 9 Flere folk i farten... side 10 Næringspolitisk forum i september side 11 Innkalling til OTF generalforsamling side 14 Valg til NTFs representantskap side 14 Beretninger og regnskap 2014 side 15 - side 32 Invitasjon til OTFs heldagskurs side 33 Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap side 34 Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre, utvalg, nemnder 2016 side 36 Kontaktinformasjon OTF side 38 Kontaktinformasjon UTV side 38 Personalia side 39 OTFs aktivitetskalender side 39

2 Innkalling til OTFs generalforsamling Valg til NTFs representantskap Tirsdag 3. november 2015 holdes det generalforsamling i Oslo Tannlegeforening. Sted: Håndverkeren konferansesenter, kl , Festsalen. Før generalforsamlingen starter, skal det velges delegater til NTFs representantskap. Program: Kl Kl Kl Valgkomiteens innstillinger og valg til NTFs representantskap, se side 34 Generalforsamling Middag og sosialt samvær Dagsorden generalforsamling Styrets beretninger og referat fra generalforsamlingen Gjennomgang årsregnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre, nemnder og utvalg 2016, se side Valg 6. Innkomne forslag og/eller saker 7. Eventuelt Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Studentmedlemmer og assosierte medlemmer har ikke stemmerett på generalforsamlingen. Husk påmelding på oslotann.no! Bruk stemmeretten! Kom på generalforsamlingen 3. november! Neste samling for honnørklubben er onsdag 4. november. Invitasjon sendes honnørklubbens medlemmer pr. e-post.

3 Styrets beretning OTF-nytt 5-15 side 15

4 Referat OTFs generalforsamling 2014 Referat Oslo Tannlegeforenings generalforsamling 11. november 2014 Oslo Tannlegeforenings generalforsamling ble avholdt på Håndverkeren konferansesenter tirsdag 11. november kl Leder Kjetil Strøm ønsket deltakerne velkomne og presenterte de tilstedeværende styremedlemmene som tok plass på podiet. Nestleder Ingunn Texmon Styremedlem Kenneth Hestvik Varamedlem Rabia Khawaja UTV Oslo Riaz Shah UTV Akershus Kristin Røsholm UTV UiO representert Jenny B. Søvik Forfall Styremedlem Tove Høie Brubak. Tilstedeværende styremøtedeltakere med talerett, men ikke stemmerett, ble presentert: Informasjonssekretær og redaktør Marianne Horgen Leder fagnemnden Anders Øren Forfall: Web-redaktør Flemming Christenson Innkalling til generalforsamling ble distribuert i OTF nytt nr , i nyhetsbrev og annonsert på foreningens nettsider. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt og beslutningsdyktig. Tilstede på generalforsamlingen var 28 deltakere hvorav 27 med stemmerett. 5 avdøde medlemmer siden siste generalforsamling ble tradisjonen tro hedret med ett minutts stillhet. Dagsorden ble presentert: 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg Valg 6. Innkomne forslag og/eller saker (ingen mottatt) 7. Eventuelt Marianne Horgen og Tine Berg ble valgt til referenter. Svein Riiber, Liss Fongaard og Lise Nyøygard ble valgt som tellekorps. Referat fra generalforsamlingen 2013 og ekstraordinær generalforsamling 2014 ble godkjent uten bemerkninger. 1. Styrets beretning for perioden ble godkjent uten bemerkninger. 2. Regnskap 2013 ble presentert av regnskapsfører AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. OTFs regnskap er meget godt med gode investeringer. Regnskapet ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. Styrets innstilling til revisor var RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen som foreningen har benyttet i flere år. Valg av revisor ble godkjent. 3. Budsjett 2015 ble godkjent. 4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2015 Valgkomiteens innstillinger ble presentert av Lise Nyøygard. 5. Valg ble foretatt i henhold til vedtekter godkjent på ekstraordinær generalforsamling 26. september Innstilt til leder: Kjetil Strøm Valgt for 1 år ved akklamasjon.

5 Innstilte styremedlemmer (ny sammensetning i henhold til nye vedtekter pr. 26. september 2014) Nestleder Ingunn Texmon Styremedlem Rabia Khawaja Sekretær Jasna Kazazic Eger Redaktør Marianne Horgen Leder fagnemnd Eva Marie Ross (se valg leder fagnemnd) Varastyremedlem Sofia Johansson Alle valgt for 1 år ved akklamasjon med unntak av leder fagnemnd som blir valgt for 2 år. Innstilte medlemmer til fagnemnden for 2015 og 2016: Eva Marie Ross Gisle Haug Begge valgt for 2 år ved akklamasjon. Leder fagnemnd (som går inn i OTFs styre) Eva Marie Ross ble innstilt til som leder fagnemnd. Valgt for 2 år ved akklamasjon. Innstilt til medlem klagenemnden for : Stine Angelsen Nordhus Valgt for år ved akklamasjon. Innstilt til medlem praksistakseringsutvalget : Finn Rossow Valgt for 4 år ved akklamasjon. Innstilt til hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand» Svein Riiber Liss Fongaard Anne Beate Sønju Clasen Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Styrets innstilling til medlem i valgkomiteen Finn Rossow Valgt for 1 år ved akklamasjon. Det ble ikke lagt frem benkeforslag til noen av innstillingene. 6. Innkomne forslag og / eller saker. Ingen forslag eller saker mottatt. 7. Eventuelt Styret ble berømmet for edruelig budsjett, regnskap og styregodtgjørelser. Foreningen har en sunn økonomi. Salg av OTFs lokaler: Foreløpig er det ikke funnet egnede lokaler og inntil videre fortsetter driften i nåværende lokaler i Niels Juels gate. Hederstegntildelinger: Ragnar A. Gjone og Benedicte H. Jørgensen ble begge hedret med diplom og hederstegn i sølv for sin innsats i foreningens arbeid. Svein Riiber foretok den høytidelige overrekkelsen sammen med OTFs leder Kjetil Strøm. Kjetil Strøm avsluttet generalforsamlingen ved å gi oppmerksomheter til tillitsvalgte for årets innsats. Generalforsamlingen ble hevet kl Etter generalforsamlingen var det dekket til tapasbuffet i Salongen, noe som ble satt pris på av deltakerne. Referenter: Marianne Horgen og Tine Berg OTF-nytt 5-15 side 17

6 Uttalelse fra ledelsen 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Postboks 1312, Vika 0112 OSLO Oslo / Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Oslo Tannlegeforening som ble avsluttet den med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk i Norge. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: Ansvarsforhold Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil, Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. Regnskap Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har ikke kjennskap til noen ikke korrigert feilinformasjon i årsregnskapet. Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi vurdert foretakets evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter balansedagen. Vi er heller ikke kjent med hendelser eller forhold og tilhørende forretningsrisikoer i perioden utover den perioden som er lagt til grunn i vår vurdering, som kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift. Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for uttalelsen har vi vurdert hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen. Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk. Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til årsregnskapet. Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av selskapet. Oslo Tannlegeforening, Niels Juels gate 24, 0272 Oslo Telefon: Foretaksnummer NO MVA Bank: IBAN NO BIC (Swift) DNBANOKKXXX

7 Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av opplysningene om bundne skattetrekksmidler i noter Så langt det er krevet etter regnskapslovens 7-44 og 7-45(små)eller 7-31b og 7-32) gir regnskapet med noter fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med administrerende direktør, styreformann, øvrige styremedlemmer og andre ledende ansatte om godtgjørelse, opsjons/tegningsrettigheter, pensjon og sluttvederlag fra selskapet, samt alle lån og/ eller sikkerhetsstillelser gitt til styremedlemmer, aksjonærer og ansatte. Egne aksjer, utstedte konvertible obligasjoner og tilhørende gjenkjøpsopsjoner og avtaler samt sikkerhet stilt for garantier og andre krav er riktig regnskapsført og opplyst om i årsregnskapet. Andre opplysninger gitt til revisor Vi har gitt revisor: - tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, - alle referater fra generalforsamlinger og styremøter - tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og - ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket foretaket og som involverer ledelsen, ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike krav. Vi har ingen planer eller hensikter som kan medføre vesentlige endringer i balanseførte verdier eller klassifisering av eiendeler og gjeld Selskapet har overholdt alle sider av kontraktsmessige betingelser som kan ha vesentlig betydning for årsregnskapet i tilfelle manglende overholdelse. Det har ikke forekommet brudd på krav fastsatt av regulerende myndigheter som kan ha vesentlig betydning for regnskapene eller fortsatt drift i tilfelle manglende overholdelse. Kjetil Strøm Styreleder Oslo Tannlegeforening, Niels Juels gate 24, 0272 Oslo Telefon: Foretaksnummer NO MVA Bank: IBAN NO BIC (Swift) DNBANOKKXXX OTF-nytt 5-15 side 19

8 Revisors beretning 2014

9 OTF-nytt 5-15 side 21

10 Årsberetning 2014

11 OTF-nytt 5-15 side 23

12 Resultatregnskap 2014 Oslo Tannlegeforening Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Annonser Utstilling OTF-møter Kontingenter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnad Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader 9 (15 419) (12 834) RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til/fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Har du skiftet e-post adresse? Har du flyttet? Meld fra om endringer til oss på Oslo Tannlegeforening Side 1

13 Balanse 2014 Oslo Tannlegeforening Balanse EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Kontorlokaler Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Markedsbaserte rentefond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Advokat og tannlege Aleidis Løken Juridisk bistand innen: Pasientskade Telefon: Personskadeerstatning Mail: Helserett Hjemmeside: tetco.no Tilsynsrett Arbeidsrett Oslo Tannlegeforening Side 2 OTF-nytt 5-15 side 25

14 Balanse 2014

15 Noter til regnskap 2014 Oslo Tannlegeforening Noter 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Driftsinntekter Inntektsføring av medlemsinntektene skjer ved innbetaling. Inntektsføring av annonseinntektene skjer når annonsen er levert. Inntekter fra kurs inntektsføres når kurset er avsluttet. Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Årlig opptjent avkastning på aksjer, andeler og likviditetsfond inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til driften. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Aksjefond, likviditetsfond og obligasjonsfond mv. Andeler i aksjefond, likviditetsfond, obligasjonsfond og lignende er vurdert til markedsverdi. Investeringer i likviditetsfond og obligasjonsfond er vurdert til markedsverdi. OTF-nytt 5-15 side 27

16 Noter til regnskap 2014 Oslo Tannlegeforening Noter 2014 Note 2 Annonseinntekter Oslo Tannlegeforening utgir OTF-NYTT. Det gis ut 6 nr. pr. år. Inntektene fordeler seg slik: Nettannonser avg.pl Annonser avg.pl Annonser avg.fri Sum Note 3 Medlemskontingenter Foreningen har ca medlemmer pr Kontingentene er kr. 700 for ordinære medlemmer og kr. 375 for passive medlemmer. Note 4 Utstillinger OTF-møter I forbindelse med medlemsmøter leies det ut stands til representanter fra industrien. Inntektene fordeler seg slik: Utstillinger OTF-møter avg.pl Utstillinger OTF-møter avg. fri Sum Bruk stemmeretten! Kom på generalforsamlingen 3. november!

17 Oslo Tannlegeforening Noter 2014 Note 5 Lønn, godtgjørelse og andre driftskostnader Godtgjørelse til revisor Kostnadsført honorar til revisor i 2014 er på kr Av beløpet gjelder kr ordinær revisjon og kr i annen bistand. Kostnadsført honorar er inkl andel ikke forholdsmessig fratrukket merverdiavgift. Lønnskostnad består av: Lønn og andre honorarer Pensjon Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk 1 1 Oslo Tannlegeforening er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon. Foreningen har etablert en slik ordning. Godtgjørelse til styret og andre Styregodtgjørelse Leder Nestleder Øvrige styremedlemmer Redaktør OTF-nytt Informasjonssekretær/ web-ansvarlig Fagnemnda Redaksjonskomiteen Klagenemda Praksistakseringsutvalget Økonomiutvalget Sum I tillegg har enkelte medlemmer av styret blitt frikjøpt for dager med fravær fra sitt arbeide. Det dekkes 1/10G pr. dag ved frikjøp Leder Nestleder Styremedlemmer Andre tillitsvalgte Sum frikjøp OTF-nytt 5-15 side 29

18 Noter til regnskap 2014 Oslo Tannlegeforening Noter 2014 Note 6 Egenkapital Annen egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Note 7 Bankinnskudd, kontanter og lignende I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr Bundne midler dekker skyldig skattetrekk pr Note 8 Finansielle plasseringer Mer- Bokført /mindre Antall Kostpris verdi verdi Aberdeen Eiendomsfond Norge I IS Landkreditt Høyrente First Aktiv rente Holberg Fondene (32 444) Sum Finansielle plasseringer er vurdert til markedsverdi pr Note 9 Sammenslåtte poster Finansinntekter består av: Renteinntekter Resultat plasseringer Verdiendr. plasseringer Sum finansinntekter Finanskostnader består av: Gebyrer Sum finanskostnader

19 Oslo Tannlegeforening Noter 2014 Note 10 Presentasjon etter aktivitet NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner ble vedtatt i Standarden er etter utgivelsen begynt å anses som en norm for ideelle organisasjoner. Etter standarden er det et krav om at kostnadene skal spesifiseres etter aktivitet ikke art i enten resultatregnskapet eller i note Aktiviteter til formålet er kostnader som er påløpt for å oppfylle foreningens formål og vedtekter. Kostnader som ikke kan knyttes direkte til et formål er klassifisert som administrasjonskostnader. Forklaring av ulike formålskostnader: Produksjonskostnader OTF-nytt - dvs. alle kostnader til produksjon og distribusjon inkl honorar til redaktør og andre som medvirker. Informasjon og kommunikasjon - nettsider og annen kommunikasjon overfor medlemmer Sosiale arrangementer - Kostnader til avholdelse av medlemsmøter og andre sosiale arrangementer eks. lokaler, hotell, program, honorarer til forelesere mv. Kurs og konferanser - kostnader til avholdelse av kurs eks. lokaler, hotell, program, honorarer til forelesere mv. Faglig arbeid - Utvikling faget, kvalitetssikring, forskning, årsmøte, frikjøp, reiseutgifter og andre kostnader styret og utvalg. Driftskostnader presentert etter aktivitet: Produksjonskostnader OTF-nytt Kurs og konferanse Sosiale arrangement Faglig arbeid Informasjon og kommunikasjon Sum formålskostnader Administrasjonskostnader Sum totale kostnader Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet, hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler Formålsprosent 54 % 54 % Administrasjonsprosent 46 % 46 % OTF-nytt 5-15 side 31

20 Budsjett 2016 Oslo Tannlegeforening Budsjett 2016 (alle tall i hele 1.000) Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Annonse inntekter Kontingenter Utstillings inntekter Kursinntekter Andre inntekter Sum Inntekter Varekost OTF nytt Kurs kostnader Andre varekostnader Sum varekostnader Lønn og personalkostnader Honorarer Sum lønn og personalkostnader Kostnader lokale Honorarer/godtgjørelser Rekv./porto/tlf/aviser med mer IT kostnader Reise/representasjon/KM godtgjørelse Utgifter møte / leie lokaler Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Drifts underskudd Som medlem i Oslo Tannlegeforening kan du annonsere gratis under Markedsplassen på våre nettsider oslotann.no. Kontakt oss på e-post eller telefon

21 Oral kirurgi og oral medisin i hverdagen OTFs heldagskurs 2015 fredag 13. november, Felix konferansesenter, Aker Brygge Foredragsholdere: Petter O. Lind, Marianne Tingberg og Hauk Øyri Kurset vil være strukturert som en vanlig dag i en oralkirurgisk spesialistpraksis hvor man møter pasienter med forskjellige problemstillinger. Grunnleggende prinsipper for diagnostikk og behandling innen fagområdet oral kirurgi og oral medisin med fokus på relevante pasientkasuistikker blir omtalt. Ulike oralkirurgiske prosedyrer om blant annet visdomstannskirurgi, rotspissamputasjon, biopsier, bløtvevskirurgi og implantatkirurgi blir eksemplifisert med bilder og film. Avslutningsvis kan det hende vi får tid til en kort og uformell quiz for å oppsummere dagens tema. Tid og sted Fredag 13. november 2015, start kl og slutt ca. kl inkludert pauser. Kurset holdes i flotte lokaler på Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo. Pris Kr. 2295,- pr. person for OTFs medlemmer / assosierte medlemmer Kr. 2695,- pr. person for andre MNTF tannleger Prisen inkluderer kurs, lunsj, kaffe og snacks i noen av pausene. Påmelding og mer informasjon på OTF-nytt 5-15 side 33

22 Valgkomiteens innstillinger til representan Kjetil Strøm (O) OTFs leder - automatisk deltakelse. Cand.odont UiO OTFs leder siden januar Styremedlem siden 2012 og nestleder i Jobbet privat fram til januar Instruktørtannlege fra Holder på med dobbeltkompetanse ved UiO; doktorgradsstudier i atferdsfag og en spesialistgrad innenfor pedodonti. Ingunn Texmon, nestleder (P) Master i Odontologi ved Universitetet i Oslo januar Medlem av OTFnytt redaksjonen siden Ingunn har vært nestleder i OTF siden januar Jobber som assistenttannlege ved klinikken Tannlegene i Waldemar Thranesgate. Kristin Røsholm (O) Cand.odont 1986, UiO Kristin har siden 2002 i Tannhelsetjenesten, Akershus Fylkeskommune. Hun har vært lokal tillitsvalgt for tannlegene i Asker & Bærum distrikt i 6 år og like lenge i styret i OTF. Hun har erfaring både fra privat og offentlig virksomhet i Oslo. Sofia Johansson (P) Varastyremedlem i OTF siden Sofia er utdannet i Gøteborg 2009 og har jobbet som tannlege både på Grønland og Hvaler. Siden 2011 har hun jobbet som assistenttannlege hos tannlege Finn Rossow på Sagene i Oslo. Sofia er i tillegg utdannet sivilarkitekt fra CTH i Gøteborg. I 2012 og 2013 var Sofia medlem i OTFs fagnemnd. Riaz Hussain Shah (O) Rabia Khawaja, (O/P) Rabia er utdannet i Oslo juni 2010 og har erfaring fra både offentlig og privat. Hun har vært med i OTF siden januar 2014 og har fått godt innblikk i foreningens styrevirksomhet. Cand.odont Oslo. Klinikksjef ved Båtsfjord tannklinikk Finnmark Distriktstannlege Stange tannklinikk Hedmark Ansatt i Oslo kommune, Helseetaten siden 1997 og er klinikksjef ved tannklinikken Lindeberg senter i Oslo. Styremedlem UTV-Oslo og representant for UTV Oslo i OTFs styre. Aleidis Løken (P) Marianne Horgen (O) Cand. odont i 1993, UiO. Marianne har siden 2011 vært redaktør i OTF-nytt. Etter endring av vedtekter i 2014 fikk redaktør også ansvaret for nettsidene. Hun har tidligere hatt privat praksis, men siden 2010 har Marianne jobbet som tannlege i Helseetaten i Oslo kommune ved Tannklinikken Huseby. Elin Rakstang Rundberg (O) Cand.odont. UiO Jobber i helseetaten i Oslo kommune, arbeidssted tannklinikken Romsås senter. Varamedlem og kasserer i UTV. Tannlege utdannet i Oslo i OTF-leder fra Deltatt på representantskapet flere ganger. Styreleder i Sykehjelpsordningen for tannleger. Arbeidet ved det odontologsik fakultet, Statens Helsetilsyn, NTF, Helsedirektoratet. Privat tannlegevirksomhet. Birgit Kollevold (O) Utdannet ved UiB Klinikkleder ved Askerholmen tannklinikk i Akershus Fylkeskommune. 6 år som verneombud, tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og UTV leder ved Akershus Fylkeskommune. Som hovedtillitsvalgt i Akershus fylke har hun deltatt på mange arenaer i NTF; tariffkonferanser, lønnspolitisk forum og diverse relevante kurs for tillitsvalgte tannleger i offentlig sektor.

23 tskapet november 2015 Benedicte Jørgensen (P) Cand. odont. 2001, UiO. OTFs leder 2012 og 2013, nestleder i Jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord Fron i Gudbrandsdalen. Assistenttannlege i 5 år på en privat klinikk i Ullensaker. Åpnet Vestre Aker Tannklinikk i Vara til NTFs hovedstyre siden Øystein Thomassen (O) Innstilt som 1. vara Ferdig utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo våren Har siden da jeg jobbet i Helseetaten, Oslo Kommune, først på Lillo tannklinikk og nå på Kringsjå tannklinikk. Svein Riiber (P) Tidligere styremedlem,nestleder og leder i OTF.Hovedstyremedlem NTF Leder av Hederstegnutvalget i Oslo Tannlegeforening. Deltatt fire ganger tidligere på representantskapet i NTF. Instruktør tannlege ved UiO Privatpraksis fra 1992, siden 2012 leietannlege. Anne Vonen (O) Cand. odont. 1977, UiB. Ansatt i Den offentlige Tannhelsetjenesten i Oslo frem til Er ansatt ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO. Arbeider som instruktørtannlege og med aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere på oppdrag for UDI. Har hatt flere verv i OTF; varamedlem i styre, sittet i styret som representant for UTV-UiO, redaktør av OTF-nytt og leder i valgkomiteen. Er nå medlem i OTFs hederstegnutvalg. Sitter i NTFs valgkomitee. Bilde ikke mottatt Marit Arnold (O) Innstilt som 2. vara Cand. odont UiO Offentlig ansatt i helseetaten, Oslo kommune siden. Etter 13 år ved bl.a Oslo Fengsel jobber hun nå på spesialavdelingen med kirurgi, rådgivningstjenesten og lav-terskeltilbud. Har tidligere arbeidet noe privat. Marit er kontaktperson for Tannlegevakta hvor hun har jobbet siden hun ble ansatt i etaten. Tidligere verv: styremedlem i UTV og representant UTV-Oslo i OTF styre Finn Rossow (P) Cand. odont. Oslo Instruktørtannlege UiO , 40% stilling som sykehustannlege Ullevål Universitetssykehus siden Assistenttannlege privat i Oslo fra 1992, praksiseier samme sted fra Medlem av OTFs fagnemnd 2011, leder av fagnemnden i Medlem i valgkomiteen for Anders Øren (P) Uteksaminert Jobber privat i Oslo og Asker. Anders var medlem av OTFs fagnemnd i derav 1 år som leder. Vi oppfordrer alle kandidater til å møte opp på generalforsamlingen tirsdag 3. november! Påmelding til oslotann.no eller Formøte tirsdag 24. november Det blir arrangert et formøte til representantskapet i OTFs lokaler tirsdag 24. november fra ca. kl Vi ber alle valgte delegater om å holde av datoen. Forbehold om endringer og trykkfeil. OTF-nytt 5-15 side 35

24 Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre, OTFs styre Leder - velges for 1 år (gjenvalg) Kjetil Strøm (O) Cand.odont UiO OTFs leder siden januar Styremedlem siden 2012 og nestleder i Jobbet privat fram til januar Instruktørtannlege fra Holder på med dobbeltkompetanse ved UiO; doktorgradsstudier i atferdsfag og en spesialistgrad innenfor pedodonti. Nestleder - velges for 1 år (gjenvalg) Ingunn Texmon, nestleder (P) Master i Odontologi ved Universitetet i Oslo januar Medlem av OTFnytt redaksjonen siden Ingunn har vært nestleder i OTF siden januar Jobber som assistenttannlege ved klinikken Tannlegene i Waldemar Thranesgate. Styremedlem - velges for 1 år (gjenvalg) Rabia Khawaja, (O/P) Rabia er utdannet i Oslo juni 2010 og har erfaring fra både offentlig og privat. Hun har vært med i OTF siden januar 2014 og har fått godt innblikk i foreningens styrevirksomhet. Redaktør - velges for 1 år (gjenvalg) Marianne Horgen (O) Cand. odont i 1993, UiO. Marianne har siden 2011 vært redaktør i OTF-nytt. Etter endring av vedtekter i 2014 fikk redaktør også ansvaret for nettsidene. Hun har tidligere hatt privat praksis, men siden 2010 har Marianne jobbet som tannlege i Helseetaten i Oslo kommune ved Tannklinikken Huseby. Sekretær - velges for 1 år (gjenvalg) Jasna Kazazic Eger (O) Uteksaminert ved UiO våren Hun har jobbet på offentlig klinikk i Porsgrunn fra , deretter i privatpraksis i Røyken i ett år. Siden 2010 har hun jobbet som instruktør på Det odontologiske fakultet i Oslo, samt på Bjølsen tannlegekontor. I 2015 har Jasna vært styremedlem i OTF som sekretær. Varastyremedlem - velges for 1 år Janne Buer (P) Cand. odont. UiO Siden 2005 har Janne jobbet i privat praksis. Hun har vært instruktørtannlege ved Det odontologiske fakuletet. Janne er også utdannet tanntekniker og hun er medlem i OTFs ski-komite. Fagnemnd Alle velges som medlemmer for 2 år Sofia Johansson (P) Varastyremedlem i OTF siden Sofia er utdannet i Gøteborg 2009 og har jobbet som tannlege både på Grønland og Hvaler. Siden 2011 har hun jobbet som assistenttannlege hos tannlege Finn Rossow på Sagene i Oslo. Sofia er i tillegg utdannet sivilarkitekt fra CTH i Gøteborg. I 2012 og 2013 var Sofia medlem i OTFs fagnemnd. Bjørn Olav Engebretsen (P) Almenpraktiserende tannlege,privat praksis siden Kompetansekurs i implantat-protetikk.har sittet 2 perioder i OTFs styre og aktiv i OTFs skikomitè. Deltatt på to representantskapsmøter. Erik Mauland (O/P) Erik er utdannet fra UiB, med eksamen fra Arbeider i privat praksis i Oslo og i Akershus Fylkeskommune.

25 nemnder og utvalg 2016 Klagenemnd Medlem velges for år Ragnar Gjone (P) Uteksaminert UiO Privatpraktiserende. Tidligere medlem og leder av praksistakseringsutvalget og medlem og leder av valgkomiteen. Han har vært medlem av OTFs klagenemnd siden 2011, derav et år som sekretær og et år som leder av nemnden. Gjone ønsker å fortsette som medlem i klagenemnden for enda en periode. Klagenemnd Varamedlem velges for 2 år Randi Dahl Espeland Kollegahjelpere Medlemmer (begge gjenvalg) Harald Skaanes Cand. odont 1992, UiO. Militærtannlege Praksiseier i Oslo / Oppegård siden Kasserer i PTL Oslo, tidligere styremedlem i OTF og kollegahjelper gjennom mange år. Medlem av OTFs skikomité. Lise Kiil Informasjon ikke mottatt da OTF-nytt gikk i trykken Informasjon ikke mottatt da OTF-nytt gikk i trykken Praksistakseringsutvalget Medlem velges for 4 år Svein Riiber (P) Tidligere styremedlem,nestleder og leder i OTF.Hovedstyremedlem NTF Leder av Hederstegnutvalget i Oslo Tannlegeforening. Deltatt fire ganger tidligere på representantskapet i NTF. Instruktør tannlege ved UiO Privatpraksis fra 1992, siden 2012 leietannlege. Hederstegnutvalget Medlemmer velges for 1 år (alle gjenvalg) I tillegg består utvalget av OTFs leder. Styrets innstilling til valgkomiteen Medlem for år Helene Bye Nordbæk (P) Uteksaminert fra UiO i januar Helene jobber nå som assistenttannlege ved Dentalia i Nydalen og på Skedsmokorset Tannhelsesenter, hvor hun har vært siden Tidligere har hun jobbet ved den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder, samt hatt vikariater i Sandvika, på Torshov og i Moss. Siden 2013 har Helene vært medlem i OTF-nytt redaksjonen. Svein Riiber Anne Vonen Anne Beate Sønju Clasen Vi oppfordrer alle kandidater til å møte opp på generalforsamlingen tirsdag 3. november! Påmelding til oslotann.no eller Forbehold om endringer og trykkfeil. OTF-nytt 5-15 side 37

26

Innkalling generalforsamling 2016

Innkalling generalforsamling 2016 Innkalling generalforsamling 2016 Tirsdag 1. november 2016 holdes det generalforsamling i Oslo Tannlegeforening. Sted: Håndverkeren konferansesenter, kl. 17.00 i Festsalen. Program Kl. 17.00 Generalforsamling

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.:

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Norsk-svensk Handelskammer Org.nr.: 879 214 122 Årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent 159 750 148 500 Kurs og Konferanseinntekter 853 150 693 850 Sum driftsinntekter 1 1 012 900 842 350 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer