PRISEKSEMPEL for en enebolig på 120 m 2, 1 søppeldunk og 1 pipe.*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISEKSEMPEL for en enebolig på 120 m 2, 1 søppeldunk og 1 pipe.*"

Transkript

1 Gebyrer i Porsgrunn kommune 2010 vedtatt av bystyret TYPE GEBYR Kroner eks. m.v.a. Endring I. a. VANN Tilknytning pr. eiendom 1,00 Årsgebyr, pr. m 3 7, % Fastgebyr 600,00 I.b. KLOAKK Tilknytning pr. eiendom 1,00 - Årsgebyr, pr. m 3 13, % Fastgebyr 1.000,00 - I. c. RENOVASJON Vanlig abonnement pr. dunk 1.650,00 + 8,5 % Septiktømming: - tømt hvert 2. år, pr. m 3 pr. år 110, tømt hvert 4. år, pr. m 3 pr. år 60,00 - Tømme tette tanker, pr. m 3 pr. gang 120,00 - Mottaksanlegg Pasadalen: - - Personbil uten henger, inkl. m.v.a. 50,00 - Personbil med henger, inkl. m.v.a. 100,00 (Prisene gjelder ved levering av inntil 2 m 3 avfall) I. d. FEIING Pr. pipe pr. år 142,00 2,9 % Tilsyn av fyringsanlegg (ikke mva avgift) 142,00 2,9 % PRISEKSEMPEL for en enebolig på 120 m 2, 1 søppeldunk og 1 pipe.* TYPE GEBYR ENHETSPRIS Kroner eks. m.v.a. PRISEKS.: En enebolig inkl. m.v.a.* I. a. VANN Fastgebyr 600,00 750,00 Årsgebyr etter stipulert forbruk 7, ,00 I.b. KLOAKK Fastgebyr 1.000, ,00 Årsgebyr etter stipulert forbruk 13, ,00 I. c. RENOVASJON Vanlig abonnement pr. dunk pr. år 1.650, ,50 Septiktømming hvert 2. år. Kr/kubikkmeter/år. 110,00 Septiktømming hvert 4. år. Kr/kubikkmeter/år 60,00 Tømme tette septiktanker. Kr/kubikkm./pr. gang 120,00 I. d. FEIING Tilsyn av fyringsanlegg mv* 142,00 142,00 Feiing av en pipe 142,00 177,50 EIENDOMSSKATT* Bolig m/eiendomsskattegr.lag 0.9 mill. kr.og 3, ,00 SUM GEBYRER/EIENDOMSSKATT ,00 Gebyrer i perioden: eks. m.v.a Vann, gebyr, kr/m3 6,50 7,00 8,00 8,50 8,50 Avløp, gebyr, kr/m3 13,20 13,50 14,00 14,50 15,00 Renovasjon, gebyr for en husholdning Feiegebyr pr pipe 138,00 142,00 142,00 142,00 142,00 Tilsyn fyringsanlegg 138,00 142,00 142,00 142,00 142,00 * Beløpene er i faste 2009 kroner.

2 1.2a Gebyrregulativ for plan- og byggesak, gjeldende fram til Gebyrregulativ for plansaker: a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling ,- b. Arealgebyr: Pr. 100 m² planareal < m² eller 100m² BRA (ved TU>100%) 400,- (BRA=bruksareal, TU=tomteutnyttelse, jfr. Miljøverndepartementets veileder T-1205). Pr. 100 m² planareal> m² 200,- c. Bearbeidingsgebyr: Gebyr for bearbeiding av planforslag i henhold til sosi-standard for reguleringsplaner. Blir ikke avkrevd hvis planen er utarbeidet i henhold til denne. Faktureres med kr. 150,- pr 100 m² planareal, minimum kr ,- maksimum kr ,- etter kommunens dokumenterte utgifter. d. Unntak fra gebyrer under pkt. b og c: Følgende formål blir ikke gebyrbelagt: - Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelige og grav- og urnelunder. Når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse. - Landbruks-, natur- og friluftsformål - Grønnstruktur - Fareområder. Når areal innenfor fareområde ikke kan brukes på regningssvarende måte. e. Bebyggelsesplaner. Går ut. f. Mindre endringer av reguleringsplaner. Det betales 30% gebyr av satsene for mindre endring i h.h.t g. Reguleringsforespørsel, lagt fram for politisk behandling Dersom det blir fremmet planforslag til politisk behandling etter en positiv avgjørelse av reg. spørsmålet, reduseres beløpet i pkt. 1g med 50%. Dette trekkes fra gebyrbeløpet i 1 a. h. Konsekvensutredning (KU) Det betales 75 % gebyr av satsene for plansaker i pkt. 1a. i. Planprogram Det betales gebyr tilsvarende som for reguleringsforespørsel i pkt. 1 g , , ,- 2. Meldingssaker og oppføring av skilt Behandling av meldingssaker og oppføring av skilt etter pbl 81,85,86a, 86b, 93g og ,- 3. Rene eneboliger og fritidsboliger Etter pbl 93 første ledd bokstav a) og 95 (enkle tiltak). Gebyr betales pr enhet. Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling Sekundærleilighet i enebolig Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større leiligheter betales gebyr i.h.t. pkt. 5. Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 2 370,- 5. Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre boligtyper i inntil 3 etasjer + kjeller i tk. 1 og 2 Etter pbl 93 bokstav a) og f). Gebyr betales pr enhet. Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 8 560,-

3 6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 50 m² BRA og som behandles som søknad om tillatelse til tiltak etter pbl 93 Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 2 370,- Ut over 50 m² BRA betales et tillegg på 63,- kr. pr. m² BRA. 7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser og som behandles som søknad etter pbl 93 Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: m² BRA 0ver 600 m² BRA 3 450, ,- 8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst: Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: 0-50 m² kr 5 800,- + kr. 91,- pr. m² m² kr ,- + kr. 50,- pr. m² som overstiger 50 m ² m² kr ,- + kr. 41,- pr. m² som overstiger 100 m² m² kr ,- + kr. 25,- pr. m² som overstiger 200 m² m² kr ,- + kr. 22,- pr. m² som overstiger 400 m² over 600 m² kr ,- + kr. 14,- pr. m² som overstiger 600 m² For tilbygg/påbygg bolig og fritidsbolig betales 50% av ovennevnte satser maks 5 160,- For hovedombygging betales 1/2 del av ovennevnte satser. Tilbygg som ikke gir bruksareal, betales gebyr i henhold til pkt. 2, melding 2 370,- 9. Fasadeendring (pbl 93 pkt b) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 2 370,- 10. Bruksendring (pbl 93 pkt c) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m ,- Bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som er angitt i punkt Riving hvor det ikke skal oppføres ny bygning Rammetillatelse og ved ett-trinns søknad 2 370,- 12. Behandling av tiltaksplan og avfalls- / miljøsaneringsplan a. Behandling av avfallsplan etter kap. 15 i avfallsforskriften b. Behandling av miljøsaneringsplan etter kap. 15 i avfallsforskriften c. Behandling av tiltaksplan etter kap. 2 i forurensningsforskriften 2 370, , ,- 13. For behandling av alle typer saker på fritidseiendommer For nye hytter brukes pkt. 3 i regulativet. For tilbygg / påbygg til bebyggelsen betales gebyr i.h.t. pkt. 8. Eventuelt dispensasjonsgebyr kommer i tillegg. 14. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (pbl 93e) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og ,-

4 15. Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker Gebyr for lokal godkjenning av faglig leder og alle funksjoner tilknyttet søknaden 1 370,- Gebyr på søknad der sentral godkjenning er gitt 0,- Avslag på søknad om lokal godkjenning 1 370,- Personlig godkjenning etter forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett ,- For arbeider unntatt gebyr etter pkt. 20 betales ikke gebyr etter pkt. 15 0,- 16. Dispensasjonsbehandling Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. Kommer i tillegg til eventuelt byggesaksgebyr for selve tiltaket. Dispensasjon fra formål i gjeldende plan 5 270,- Andre vedtak / dispensasjoner som treffes før tiltak kan gjennomføres etter reglene for 1 370,- melding eller søknad Pkt. 17 er flyttet over til regulativet for seksjoneringssaker 18. Konstruksjon og anlegg (pbl 93a,j og f) og separate avløpsanlegg 66 a. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og ,- b. Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og ,- Ved veger > 500m betales et tillegg på 50% av ovennevnte satser. c. Damanlegg, basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og ,- d. Røranlegg (vann, avløp olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og 3 for første ledning 4 740,- for ledning nr ,- for ledning nr ,- Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50% av ovennevnte satser. e. Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og ,- I tillegg: kr. 110,- pr løpemeter kaifront f. Behandling av utslipps saker: Utslippsøknader for eneboliger, hytter og lignende 5 270,- Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning basert på PE (personekvivalenter) og satsen starter på kr. 5060,- for inntil 10 PE. Trinnvis økes gebyret til kr. 7590,- for inntil 30 PE, kr ,- inntil 100 PE og kr ,- over 100 PE. Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser, Konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn). Gebyr for tilsyn settes til kr. 760,- pr gang. Det presiseres at det ikke skal innkreves faste årlige gebyr. 760,- 19. Vesentlige terrenginngrep (pbl 93i) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 2 370,- 20. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person / vare (pbl 106a) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 3 940,- Ved midlertidig installasjon i privat bolig med en bruksenhet settes gebyret til kr.0,- 0,- 21. Endring i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding Endring i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding som krever nytt vedtak ,-

5 22. Avslag på søknader Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning 23. Delingssøknad (pbl 93h) Ved tillatelse om fradeling betales det gebyr for hver tomt som skal fradeles 2 630,- Ved avslag på søknad om fradeling betaltes det gebyr for hver tomt som avslås 2 630,- 24. Ulovlig byggearbeid (ulovlig igangsetting) For tiltak som er igangsatt uten byggetillatelse og / eller som er i strid med plan- og bygningslovgivningen betales et gebyr etter den medgåtte tiden kommunen har hatt med oppfølging av ulovligheten. Gebyret skal også dekke alle ekstrautgifter bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten. Minstegebyr er kr , ,- Ut over minstegebyr betales det etter medgått tid, se pkt Avviksbehandling ved tilsyn For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens tilsyn 2 300,- 26. Gebyr etter medgått tid Timepris for saksbehandler 850,- 27. Miljøsertifisering Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn). Ved første gangs sertifisering Ved resertifisering 3 500, ,- 28. Øvrig Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgått utgifter. Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper utgifter fra andre offentlige myndigheter. Alle gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres av administrasjonen. Krav om gebyrer sendes tiltakshaver. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av administrasjonen. Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med bystyrets vedtak.

6 1.2b Gebyrregulativ for plan- og byggesak, gjeldende fra Gebyrregulativ for plansaker: a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling ,- b. Arealgebyr: Pr. 100 m² planareal < m² eller 100m² BRA (ved TU>100%) 400,- (BRA=bruksareal, TU=tomteutnyttelse, jfr. Miljøverndepartementets veileder T-1205). Pr. 100 m² planareal> m² 200,- c. Bearbeidingsgebyr: Gebyr for bearbeiding av planforslag i henhold til sosi-standard for reguleringsplaner. Blir ikke avkrevd hvis planen er utarbeidet i henhold til denne. Faktureres med kr. 150,- pr 100 m² planareal, minimum kr ,- maksimum kr ,- etter kommunens dokumenterte utgifter. d. Unntak fra gebyrer under pkt. b og c: Følgende formål blir ikke gebyrbelagt: - Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelige og grav- og urnelunder. Når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse. - Landbruks-, natur- og friluftsformål - Grønnstruktur - Fareområder. Når areal innenfor fareområde ikke kan brukes på regningssvarende måte. e. Bebyggelsesplaner. Går ut. f. Mindre endringer av reguleringsplaner. Det betales 30% gebyr av satsene for mindre endring i h.h.t g. Reguleringsforespørsel, lagt fram for politisk behandling Dersom det blir fremmet planforslag til politisk behandling etter en positiv avgjørelse av reg. spørsmålet, reduseres beløpet i pkt. 1g med 50%. Dette trekkes fra gebyrbeløpet i 1 a. h. Konsekvensutredning (KU) Det betales 75 % gebyr av satsene for plansaker i pkt. 1a. i. Planprogram Det betales gebyr tilsvarende som for reguleringsforespørsel i pkt. 1 g. 2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver Etter pbl a. Mindre byggearbeid på bebygd eiendom tilbygg / frittstående bygning: 0-50 m² BRA tilbygg / frittstående bygning: m² BRA , , , , ,- b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket 2 370,- c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 2 370,- d. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver 2 370,- 3. Rene eneboliger og fritidsboliger Etter pbl 20-1 første ledd bokstav a). Gebyr betales pr enhet. Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling ,- 4. Sekundærleilighet i enebolig Etter pbl 20-1 første ledd bokstav a) og g). Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større leiligheter betales gebyr i.h.t. pkt. 5. Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 2 370,- 5. Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre boligtyper i inntil 3 etasjer + kjeller i tk. 1 og 2 Etter pbl 20-1 første ledd bokstav a) og g). Gebyr betales pr enhet Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 8 560,-

7 6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 50 m² BRA Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl 20-1 første ledd bokstav a) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 2 370,- Ut over 50 m² BRA betales et tillegg på 63,- kr. pr. m² BRA. 7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl 20-1 første ledd bokstav a) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: m² BRA 3 450,- 0ver 600 m² BRA 5 175,- 8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst: Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: 0-50 m² kr 5 800,- + kr. 91,- pr. m² m² kr ,- + kr. 50,- pr. m² som overstiger 50 m ² m² kr ,- + kr. 41,- pr. m² som overstiger 100 m² m² kr ,- + kr. 25,- pr. m² som overstiger 200 m² m² kr ,- + kr. 22,- pr. m² som overstiger 400 m² over 600 m² kr ,- + kr. 14,- pr. m² som overstiger 600 m² For tilbygg/påbygg bolig og fritidsbolig betales 50% av ovennevnte satser maks 5 160,- For hovedombygging betales 1/2 del av ovennevnte satser. Tilbygg som ikke gir bruksareal, betales gebyr i henhold til pkt ,- 9. Fasadeendring Etter pbl 20-1 første ledd bokstav c) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 2 370,- 10. Bruksendring Etter pbl 20-1 første ledd bokstav d) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner 2 370,- m.m. Bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som er angitt i punkt Riving Etter pbl 20-1 første ledd bokstav e). Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling m² BRA: 2 370,- 0ver 100 m² BRA 4 740,- Pkt. 12 utgår når ny bygningsdel av plan- og bygningsloven trer i kraft. 13. For behandling av alle typer saker på fritidseiendommer For nye hytter brukes pkt. 3 i regulativet. For tilbygg / påbygg til bebyggelsen betales gebyr i.h.t. pkt. 8. Eventuelt dispensasjonsgebyr kommer i tillegg. 14. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner Etter pbl 20-1 første ledd bokstav f) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 og , ,-

8 15. Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker Gebyr for lokal godkjenning av faglig leder og alle funksjoner tilknyttet søknaden 1 370,- Gebyr på søknad der sentral godkjenning er gitt 0,- Avslag på søknad om lokal godkjenning 1 370,- Personlig godkjenning etter forskrift om byggesaksbehandling ,- For arbeider unntatt gebyr etter pkt. 20 betales ikke gebyr etter pkt. 15 0,- 16. Dispensasjonsbehandling Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader etter pbl kap. 19. Kommer i tillegg til eventuelt byggesaksgebyr for selve tiltaket. Dispensasjon fra formål i gjeldene plan 5 270,- Andre vedtak / dispensasjoner som treffes før tiltak kan gjennomføres etter reglene for 1 370,- søknad etter pbl 20-1 og Pkt. 17 er flyttet over til regulativet for seksjoneringssaker 18. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg Etter pbl 20-1 første ledd bokstavene a), l) og separate avløpsanlegg etter pbl 27-2 a. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og ,- b. Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og ,- Ved veger > 500m betales et tillegg på 50% av ovennevnte satser. c. Damanlegg, basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og ,- d. Røranlegg (vann, avløp olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og 3 for første ledning 4 740,- for ledning nr ,- for ledning nr ,- Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50% av ovennevnte satser. e. Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling Tiltaksklasse ,- Tiltaksklasse 2 og ,- I tillegg: kr. 110,- pr løpemeter kaifront f. Behandling av utslipps saker: Utslippsøknader for eneboliger, hytter og lignende 5 270,- Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning basert på PE (personekvivalenter) og satsen starter på kr. 5060,- for inntil 10 PE. Trinnvis økes gebyret til kr. 7590,- for inntil 30 PE, kr ,- inntil 100 PE og kr ,- over 100 PE. Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser, Konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn). Gebyr for tilsyn settes til kr. 760,- pr gang. Det presiseres at det ikke skal innkreves faste årlige gebyr. 760,- 19. Vesentlige terrenginngrep Etter pbl 20-1 første ledd bokstav k) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 2 370,-

9 20. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person / vare Etter pbl 20-1 første ledd bokstav f) Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 3 940,- Ved midlertidig installasjon i privat bolig med en bruksenhet settes gebyret til kr.0,- 0,- 21. Endring i forhold til gitt tillatelse Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak ,- 22. Avslag på søknader Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning 23. Delingssøknad Etter pbl 20-1 første ledd bokstav m) Ved tillatelse om fradeling betales det gebyr for hver tomt som skal fradeles 2 630,- Ved avslag på søknad om fradeling betaltes det gebyr for hver tomt som avslås 2 630,- 24. Overtredelsesgebyr Det betales overtredelsesgebyr i.h.t. kap. 17 i forskrift om byggesaksbehandling 25. Avviksbehandling ved tilsyn For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens tilsyn 2 300,- 26. Gebyr etter medgått tid Timepris for saksbehandler 850,- 27. Miljøsertifisering Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn). Ved første gangs sertifisering Ved resertifisering 3 500, ,- 28. Øvrig Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgått utgifter. Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper utgifter fra andre offentlige myndigheter. Alle gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres av administrasjonen. Krav om gebyrer sendes tiltakshaver. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av administrasjonen. Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med bystyrets vedtak.

10 1.3 Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven, Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal m² kr ,00 Areal m² kr ,00 Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. kr 1 200, Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m² kr ,00 Areal m² kr ,00 Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. kr 1 200, Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal 0 50 m² kr 3 700,00 Areal m² kr ,00 Areal m² kr ,00 Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. kr 1 200, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom Volum m³ kr ,00 Volum over 2000 m³, økning pr. påbegynt 1000 m³ kr 600, Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Timepris kr 700,00 Minstepris kr 2 100,00 2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning 2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1. og 2. kr 3 000,00 3. Grensejustering 3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal m² kr 5 500,00 Areal m² kr 8 000,00

11 3.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Volum m³ kr 5 500,00 Volum m³ kr 8 000,00 4. Arealoverføring 4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal m² kr ,00 Areal m² kr ,00 Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m² kr 700, Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum m³ kr ,00 Volum m³ kr ,00 Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³ kr 700,00 5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 3 100,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 100,00 6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr 3 100,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2 200,00 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats kr 700,00 7. Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 3 100,00 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 2 200,00 Billigste alternativ for rekvirent velges. 8. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

12 Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 9. Betalingsbestemmelser Gebyr skal betales til kommunekassa/kemneren etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bil- og evnt. båtgodtgjørelse, adm.utg., merkemateriell og arbeidet med merking av grenser i marken. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. 10. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 11. Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,00 Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,00 Endring i satsene for utstedelse av matrikkelbrev reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

13 1.4 Gebyr for behandling av seksjonering Gebyr pr. søknad: Sak der befaring blir foretatt 4 830,- Sak som ikke krever befaring 2 900,- Summen er utregnet som fem ganger rettsgebyret for saker der befaring blir foretatt og tre ganger rettsgebyret for saker uten befaring. Gebyret reguleres etter rettsgebyret. Utarbeidelse av situasjonskart skal inngå som en del av kart- eller delingsforretning og er ikke medtatt i gebyret. Ved avslag betales 50% av gebyrene i pkt. a. og b. Dersom kommunen må utarbeide situasjonskart skal utarbeidelse av dette betales etter det til enhver tid gjeldende regulativ for arbeider utført etter delingslovens regler. I tillegg betales det tinglysingsgebyr etter gjeldene satser

14 1.5 Kultur, idrett og fritid - priser for leie av lokaler For idrettsanleggene gjelder dette fra , for publikumsbad og øvrige lokaler fra Idrettsanlegg Hverdager Hverdager Helg trening Helg arrang trening arrangement 1/1 idrettshall 1/1 svømmehall 1/1 bane Gratis / kr 105 kr 195 Gratis / kr 195 kr 195 ½ idrettshall, Minibane Gratis / kr Gratis / kr kr 97,50 52,50 97,50 kr 97,50 Bryting/boksing/skyting Gratis / kr 25 Garderobe kr 40 Gratis / kr 40 kr 40 Kjølnes stadion Gratis / kr 195 kr 195 Gratis / kr 195 kr 290 Utenbys lag/organisasjoner Idrettsanlegg 1/1 idrettshall 1/1 svømmehall 1/1 bane Hverdager trening Hverdager arrangement Helg trening Helg arrang kr 195 kr 290 kr 290 kr 290 ½ idrettshall, Minibane kr 97,50 kr 145 kr 145 kr 145 Bryting/boksing/skyting Garderobe kr 40 kr 60 kr 60 kr 60 Kjølnes stadion kr 700 kr 850 kr 700 kr 850 Private leietakere Alle dager og tider, trening + arrangement 1/1 idrettshall + 1/1 bane kr 290 ½ idrettshall + Minibane kr 145 Bryting/boksing/skyting - garderobe kr 60 Kjølnes stadion kr 700 Svømmehall kr 700 Merk: Leieprisene er pr time. Bruk av bord, stoler og sceneelementer er inkl i hall-leien, men bør bookes inn ved leiebestilling. Ved utleie utover ordinær åpningstid, vurderes tilleggsleie for dekning av ekstrautgifter. Leieprisen for Kjølnes Stadion er inkl. bruk av elektronisk tidtakeranlegg samt øvrig spesialutstyr for friidrett. Redusert dagspris kan avtales ved enklere bruk av anlegget. Ved all skolebruk som innenbys leie o. 19 år. Frist for leietaker for avbestilling av booking er fastsatt til 8 dager før. Frist for Kultur, idrett og fritid for endring av booking ifm kamper/arrangementer, er fastsatt til 8 dager før. Pris ved utleie til kommersiell virksomhet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det fastsettes enten en fastpris med utgangspunkt i priser for private, eller en prosentvis andel av arrangementsinntektene. Utleie av Eidangerhallen Samfunnshus Leieobjekter Innenbys Utenbys Private Møterom 1 uten anretning kr 105 kr 145 kr 290 Møterom 1 med anretning kr 155 kr 220 kr 425 Møterom 2 uten anretning kr 85 kr 115 kr 230 Møterom 2 med anretning kr 120 kr 165 kr 340 Møterom 3 uten anretning kr 155 kr 240 kr 485 Møterom 3 med anretning kr 240 kr 340 kr 670 Samfunnssal uten anretning kr 330 kr 485 kr 950 Samfunnssal med anretning kr 500 kr 725 kr Kun anretning kr 220 kr 315 kr 605 Pris for kommersielle leietakere vurderes i hvert enkelt tilfelle.

15 Alle priser gjelder dag/kveldsleie. Ved utleie utover ordinær arbeidstid, vurderes tilleggsleie for dekning av ekstrautgifter. Utleie møterom / foaje frisklivsenteret Leieobjekter Ordinær pris Rabattert pris Møterom Møterom Møterom Foaje Merk: Leieprisene er pr time. Pris i foaje er grunnpris. Evt tilleggsytelser som scene, bord og stoler faktureres etter avtale Rabatterte priser kan oppnås av skoler, interne leietakere, lag og foreninger Hallinventar Inventar/utstyr Innenbys Utenbys Private Kommersielle Bord kr 23 kr 37 kr 37 Etter avtale Stol kr 7 kr 14 kr 14 Sceneelement kr 31 kr 52 kr 52 BILLETTPRISER SVØMMEHALL Barn, enkeltbillett kr 35,- Barn, klippekort kr 210,- Voksen, enkeltbillett kr 55,- Voksen, klippekort kr 400,- Vannaerobic enkeltbillett kr 100,- Vannaerobic, klippekort kr 575,- Tilleggsbillett frokost kr 45,- PRISER PÅ UTLEIE AV ANDRE KOMMUNALE KULTURARENAER Lokale Leietakere/type bruk Gammel sats Ny sats Foreninger - forestilling 1640,- inkl. lys/lyd * 1886,- inkl. lys/lyd * Utenbys foreninger Teatersalen Foreninger - øvelse Utenbys foreninger 550,- 633,- Leie av flygel Settes lik kostnadene ved å få Settes lik kostnadene ved å få stemt flygelet. stemt flygelet. Foreninger - forestilling 1640,- 1886,- Brevik kino - salen Foreninger - øvelse 550,- 663,- Breviksrevyen Forhandles med Forhandles med brukerstyret brukerstyret Brevik kino - møterom Faste brukere 0,- 0,- Øvrige foreninger 220,- / 550, /633,- Lokale Leietakere/type bruk Gammel sats Ny sats Gamle Posten Faste brukere 0,- 0,- Øvrige foreninger 220,- / 550,- 253,- /633,- Stridsklev og Lundedalen Foreninger 220,- / 550,- 253,- /633,- Fritidssentre Foreninger i PFMR 0,- 0,- Mule Varde Øvrige foreninger 220,- / 550,- 253,-/633,- Bedrifter 1640,- 1886,- SANSEAVDELINGEN

16 Alle dager Orientering enkeltpersoner kr 218,- Orientering grupper kr 373,- Leie pr time, enkeltpersoner - hvite rommet kr 115,- Leie pr time, enkeltpersoner øvrige rom kr 63,- Leie pr time, enkeltpersoner alle rom kr 193,- Leie pr time, familie - hvite rommet kr 173,- Leie pr time, familie øvrige rom kr 115,- Leie pr time, familie alle rom kr 217,- Leie pr time Optimusicrommet (samme pris alle leietakere) kr 173,- Leie pr time, grupper enkeltrom kr 218,- Leie pr time grupper - alle rom kr 373,- Merknader Generelt Barn og unge under 20 år har gratis leie av disse kulturarenaene. Forslag til endringer gjelder derfor øvrige leietakere. Praksisen med gratis leie for virksomheter i Porsgrunn kommune videreføres for de kulturarenaene som har slik utleie. Teatersalen Teatersalen har ingen faste voksne brukergrupper som bidrar til driften, kun punktutleie. Prisene samsvarer med utleieprisene for Brevik kino. Det gis likevel anledning til å øke leiesatsen til 10 prosent av billettinntektene (minimum kr.1500,-) ved store, potensielt inntektsbringende arrangementer og/eller arrangementer som krever spesiell tilrettelegging av teknisk karakter. Administrasjonen vurderer denne muligheten ut i fra skjønn. Se for øvrig tabell over. Brevik kino: Det gis samme muligheter å øke leien ved større inntektsbringende arrangementer, slik som for teatersalen. Gamle Posten, Stridsklev og Lundedalen fritidssentre: Praksis med fritak for leie for faste brukere som bidrar vesentlig til driften videreføres. Utleiepriser harmoneres ut over dette med Brevik kino. Nærmiljølederne på husene gis mulighet til å fastsette leiesatsen alt etter arrangementets karakter og størrelse, innenfor de rammer som er gitt. Mule Varde Det er i hovedsak foreninger tilsluttet Porsgrunn frilufts- og miljøråd som benytter huset. Disse foreningene er også involvert i vedlikehold av parken og i driften av stedet. Gratis leie for disse videreføres. Ut over dette er det hovedsakelig kommunale virksomheter og bedrifter som leier Mule Varde som møtelokale. Andre lag/foreninger benytter i liten grad stedet. Administrasjonen forslår å harmonere leiesatsene overfor lag/foreninger med de øvrige kulturbyggene. Administrasjonen gis mulighet til å fastsette leiesatsen alt etter hvor store deler av bygningen som leies ut, innenfor de rammer som er satt. Leiesatsen for næringslivet økes, men vil fortsatt ligge i det nedre sjiktet.

17 1.6 Øvrige endringer i avgifts- og egenbetalingssatser Skolefritidsordningen Pris pr. mnd. pr. hel plass Pris pr. mnd. pr. 60% plass Pris pr. mnd. pr. 50% plass Sporadisk opphold Kostpenger b TYPE GEBYR Kroner eks. m.v.a pr dag Endring Barnehager Kostpenger b Kulturskolen Elevavgift pr år Biblioteket. 1. purring: voksne 40 kr. barn 20 kr 2. purring: voksne 60 kr. barn 30 kr 3. purring: voksne 100 kr. barn 50 kr Trykkeriet, arkivet og servicesenteret - gebyr for kopiering A4 sort/hvitt: (enkel/dobbel) A3 sort/hvitt: (enkel/dobbel) Rettkopi: A4 farger: (enkel/dobbel) A3 farger: (enkel/dobbel) kr. 3 / kr. 6 kr. 3 / kr. 6 kr. 4 / kr. 8 kr. 4 / kr. 8 kr. 5 kr. 5 kr. 5 / kr. 10 kr. 5 / kr. 10 kr. 8 / kr. 16 kr. 8 / kr. 16 Arkivet - kopiering av eldre dokumenter som krever spesiell håndtering: A3 farger: Større, ukurante formater, farger: kr. 50 kr. 125 kr. 50 kr. 125 Opplysninger fra Infoland. I hovedsak skal både privatpersoner, foreninger og næringsliv innhente opplysninger via Infoland, til gjeldende priser for Porsgrunn kommune. Meglere og andre som får opplysninger via vanlig postgang betaler gjeldende priser via Infoland for Porsgrunn kommune.

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009

Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009 Definisjoner: Byggesaksgebyr Bruksareal Bygningstype Etasjeantall Gebyr for behandling av plansaker og byggesaker Måleregel for areal fastlagt

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017

GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017 Samfunnsutvikling GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017 Gjeldende fra 1.1.2017. Økningen fra 2016 er på ca. 2,5 % og avrundet til nærmeste 100 Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014

Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014 Siljan kommune Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014 Innhold Gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner og byggesaker i Siljan kommune 2014... 2 Gebyrregulativ for kart- og oppmåling i Siljan

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrregulativ Avdeling Samfunn. Vedtatt i sak 84/16 i Siljan kommunestyre

Gebyrregulativ Avdeling Samfunn. Vedtatt i sak 84/16 i Siljan kommunestyre Gebyrregulativ 2017 Avdeling Samfunn Vedtatt i sak 84/16 i Siljan kommunestyre Gebyrregulativ for plan og byggesak Gjeldende fra 1.1.2017. Økningen fra 2016 er på ca. 2,5 % og avrundet til nærmeste 100

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

Gebyrregulativ 2016 avdeling Samfunn

Gebyrregulativ 2016 avdeling Samfunn Forslag til Gebyrregulativ 2016 avdeling Samfunn 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2016. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2015-tall)

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Betalingssatser Gebyrer

Betalingssatser Gebyrer Betalingssatser Gebyrer 2011 å p e n h e t t r y g g h e t m a n g f o l d KOMMUNALE GEBYRER 2011 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr: Pr. m 3 innmålt vannforbruk 16,40 20,50 Fast abonnementsgebyr pr.

Detaljer

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra Vedtatt 16.12.2015. Bystyresak 129/15 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra 01.01. Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1.0 Hjemmel For dette regulativet viser kommunen til: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA 2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT 8.des. 2010 - GJELDER FRA 01.01.2011 for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2):

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2): GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA 01.01.2016 Byggesaksgebyr: Søknadskontroll, annen kontroll og tilsyn. Arealdefinisjoner: Som fastlagt i Matrikkel, jfr. NS 3940. For byggetiltak som ikke

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef.

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef. Vedtatt: Nome kommunestyre i sak 045/10 og utviklingsutvalget i sak 049/10. Gebyret er oppjustert for 2011 med 2.8 % Gebyret er oppjustert for 2012 med 3,25% Gebyret er oppjustert for 2013 med 3,3% Gebyret

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Gebyrregulativ arealforvaltning 2014

Gebyrregulativ arealforvaltning 2014 Gebyrregulativ arealforvaltning 2014 Byggesak side 3 Kart og oppmåling side 5 Planbehandling side 8 Miljø side 9 Landbruk side 9 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1.

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer