MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011"

Transkript

1 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011

2 A. Behandling av byggesøknader Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer Tillegg pr enhet Hytte og fritidseiendom Byggesøknad for hytte og fritidshus Kontroll av bygg For kontroll av med alle andre kategorier nybygg, samt med tilbygg, Påbygg, underbygg og hovedombygging belastes gebyr etter Arbeidets brutto grunnflate. Fra 0 m til 99 m 38,0 39,1 100 m til 199 m 37,0 38,1 Over 00 m 7,8 8,6 Minimumsgebyr For hver etasje over og under betales ett tillegg på 50 % av grunnflatetaksten 1.4 Behandlingsgebyr for meldinger i landbruket pr m 10,3 10,6 Behandling av meldinger om driftsbygning i landbruket minimum søknad om meldinger av arbeider etter Plan og Bygningsloven For behandling av søknader eller meldinger av arbeider etter Plan og Bygningsloven for saker som ikke kan måles etter areal eller grunnflate er gebyret for hvert tilfelle Behandlingsgebyr for arbeider som ikke arealberegnes A Etter 0-1, 0-, 1-7, 30-1, 30-4 og B Etter 0-1, Søknad om utslipp For søknad om utslipp etter forskrift om mindre avløpsanlegg betales Analyse av sandprøver (eksternt) bekostes av søker 1.8 Privat forslag til reguleringsplan Privat forslag til reguleringsplan Privat forslag til endring av reguleringsplan Behandlingsgebyr for dispensasjonssøknader Behandlingsgebyr for dispensasjonssøknader

3 Inkl mva.0 Behandling av søknader om ansvarsrett Søknad om lokal godkjenning, en leder og en funksjon Tillegg for ytterligere en faglig leder Tillegg for ytterligere en funksjon For senere søknader om lokal godkjenning betales 1/3-del av gebyret.1 for behandling av avfallsplaner Diverse bestemmelser For rene forespørsler betales ikke gebyr Alle gebyr betales til økonomikontoret etter regningsoppgave fra teknisk etat. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av TLMutvalget. B. Oppmålingsgebyrer 1.0 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m areal fra m areal fra 001 m økning pr. påbegynt da Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m areal fra m areal fra 001 m økning pr. påbegynt da Oppmåling av uteareal på eierseksjon for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m areal fra m areal fra m areal fra 001 m økning pr. påbegynt da Oppretting av anleggseiendom som for oppretting av grunneiendom volum fra m volum fra 001 m økning pr. påbegynt 1000 m Registrering av jordsameie for registrering av eksisterende jordsameie Faktureres etter medgått tid

4 Inkl mva 1.6 Kvantumsrabatt på 10% ved samtidig oppretting av eller flere matrikkelenheter på samme gnr/bnr.0 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1, 1., 1.4 og 1.5. Tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretningen Avbrudd i oppmålingsforretningen eller matrikulering for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.0 og Grensejustering 3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 0 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra 0 50 m areal fra m Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 4.0 Arealoverføring grensen settes til 1000 m volum fra 0 50 m volum fra m Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra 0 50 m areal fra m Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m medfører en økning av gebyret på

5 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre er sammenhengende volum. volum fra 0 50 m volum fra m volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m medfører en økning av gebyret på Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. For inntil punkter For overskytende grensepunkter, pr punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter. For inntil punkter For overskytende grensepunkter, pr. punkt for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 7.0 Privat grenseavtale For inntil punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Billigst alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 8.0 Urimelig gebyr. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetning og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 9.0 Betalingstidspunkt Kommunen kan kreve inn gebyr forskuddsvis

6 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret 11.0 Timepris Arbeid etter medgått tid faktureres med kr 800,- pr time Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Påløpte kostnader som tinglysningsgebyr, grensebolter, utskrift av dokumenter fra tinglysningen kommer i tillegg til oppmålingsgebyret 13.0 Seksjonering iht. eierseksjonsloven Seksjonering uten befaring (3 rettsgebyr) 580 Seksjonering med befaring (5 rettsgebyr) Loven regulerer tilbakebetaling/nedsettelse av gebyr dersom begjæring om seksjonering avvises. C. Tilskudd til private veger. 1.1 Tilskudd til opprusting av privat veg (eget reglement) Tilskudd til grusing pr lengdemeter over 100 meter (eget reglement) 3,5 3,5 Fratrekk 100 meter for hver fastboende. D. Brøyting. 1.1 Brøyting av private veger over 100 meter må betales av alle fastboende på vegen for å få brøyting (eget brøytereglement) Utg. mva dekket av kommune i 010 E. Feiing. 1.1 Feieavgift inkl. adm. utgifter pr pipe

7 F. Renovasjon Administreres av MAREN as 1.1 Renovasjon standardløsning beholder med kammer Ved behov for andre særløsninger - kontakt Maren G. Slamavgift Administreres av MAREN as 1.1 Slamavgift spredt bebyggelse, avgift pr år (tømming hvert. år) H. Eiendomsopplysninger 1.1 Standardpakke eiendomsopplysninger (eget skjema) Byggesaksdokumenter 3 39 Kommunale avgifter/restanser Tilknytning til kommunale anlegg Eiendomsinformasjon Reguleringsmessige forhold I. Vann 1.1 Abonnement vann Årsavgift vann 11,1 14,01 11,8 14,78 Tilkoblingsavgift vann Målerleie J. Avløp 1.1 Abonnement avløp Årsavgift avløp m3 14,6 18,8 15,79 19,74 Tilkoblingsavgift avløp K. Leie av kommunale leiligheter NB - harmoniseringsbehov leiesatser fra Solbakken senter 8 leil Nesan, Øyslebø, 4 leil 3700/ /4850 Kjerrevaneset, Laudal, leil Matkroken 8, leil Manneskaret 5, 5 leil Leiligheter ved avlastningen, 4 leil Heddeland bolig, leil * betydelig påkostet Bjellandsheimen, 4 oms. boliger 4700/ /5350 Bolig ved Marnarheimen

8 Eneboliger Brendebakke (flyktningbolig - lån/tilskudd) Leiligheter Bue (flyktningboliger-lån/tilskudd) Enebolig Kjerrevaneset (flyktningboliger -lån/tilskudd) Leilighet Øyslebø sentrum (flyktningboliger-lån/tilskudd) L. Hjemmehjelp Nettoinntekt: Mndabb/ timesats Mndabb/ Timesats Inntil 1G, kr Inntil G, inntil kr *) sentralt fastsatt maksimumssats pr time 155 pr mnd 160 pr mnd Inntil 3G, inntil kr / /146 Inntil 4G, inntil kr / /00 Inntil 5G, inntil kr pr t 50 pr t Over 5G, kr pr t 50 pr t *Betalingssatsen er fastsatt fra sentralt hold **Egenandel til selvkost. Selvkost fra alt over 4 G Ved fravær inntil 4 uker ved ferier og lignende kan kommunen kreve egenbetaling M. Trygghetsalarm Egenandel pr år for leie, forsikring, service og nøkkelboks N. Opphold i institusjon Betaling på institusjon bestemmes av staten Vederlag for korttidsopphold kreves med kr 15 pr døgn (fastsatt av staten), samt omsorgsabonnement inntil 4 uker O. Matsalg/levering Brødmåltid Middag Middagslevering på døren (inkl kjøring) Middagssalg ved eldresenteret (inkl kake, kaffe ved ankomst, middag, dessert og kaffe etterpå) P. Vask av privat tøy for hjemmeboende Per kilo tøy Månedspris på maks kr 6 per person - er dette en viktig begrensing

9 Q. Barnehagebetaling barn dager i uka barn 3 dager i uka barn 4 dager i uka barn 5 dager i uka Makspris uendret som følge av stortingets behandling av statsbud 011 Søskenmoderasjon: 50 % moderasjon på de med kortest opphold foreslått redusert fra 50 til 30 pst Kostpenger per dag Timesats kjøp av ekstra tid 0 0 Ekstra dag (9 t) Betaling ved for sen henting av barn Fleksible dager: 5 % mer enn ordinær sats (kun Heddeland barnehage) R. SFO Endring foreslått fra aug timer (foreslått ny ordning fra høst - tom 10 timer 900) pr time pr time 1-18 timer (foreslått ny ordning fra høst t/u 1600) 970 pr måned 970 pr måned Over 18 timer (foreslått ny ordning fra høst 011, 0 t/u og mer 1900 kr) 140 pr måned 140 pr måned Ferier/fridager (vurderes ifb med revisjon av reglement) 18 pr time 18 pr time Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon på de med kortest opphold (foreslått opphevet søskenmoderasjon mot barnehage fra høst 011) Innkreving av eventuelle matpenger skjer etterskuddsvis. Det er måneders oppsigelse på plass i SFO S.Kulturskole Årspris

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6 Dato: 01.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer