1 Generelle bestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Generelle bestemmelser"

Transkript

1 Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015

2 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. 1.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven og lov om eierseksjoner skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon mv Fakturerings- og betalingstidspunkt Gebyr skal betales etterskuddsvis og forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 1.4 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan enhetsleder av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 1.5 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Enhetsleders avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 1.6 Avbrutt arbeid Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre, minimum 50 % av tilhørende gebyr.

3 1.7 Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år. 1.8 Gebyr til statlige etater Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer samordnes. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. 1.9 Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning I saker som krever oppmålingsforretning, har kommunen etter Matrikkelforskriften 18, en frist på 16 uker til å gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføringen. For månedene desember, januar, februar og mars gjelder dog ikke fristen dersom snøforholdene ikke gjør det mulig å gjennomføre oppmålingsforretning. Molde

4 2 Gebyrer 2.1 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr Areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 5001 m² m² kr areal over m² etter medgått tid. Minstegebyr kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 5001 m² m² kr areal over m² etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon kr Oppretting av anleggseiendom areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 5001 m² m² kr areal over m² etter medgått tid. Minstegebyr kr Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres med et grunngebyr på kr Eventuelt tillegg etter medgått tid for svært krevende saker. kr

5 2.1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning etter pkt , , og faktureres et grunngebyr på kr Tillegg etter medgått tid for svært krevende saker. Når oppmålingsforretningen fullføres, vil gebyr etter pkt , , eller komme i tillegg Oppretting av matrikkelenhet uten oppmålingsforretning For oppretting av matrikkelenhet over 100 daa uten merking og måling, jf. matrikkelforskriften 42, faktureres et grunngebyr på Tillegg etter medgått tid for svært krevende saker. kr Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene etter og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr areal fra m² kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ volum fra m 3 kr volum fra m 3 kr volum fra 501 m² m 3 kr

6 2.1.4 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² m² kr Overstiger arealet m² beregnes gebyr etter Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m 3 kr volum fra m 3 kr Overstiger volumet m 3 beregnes gebyr etter et tillegg på 25 % Klarlegging og merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 800 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Klarlegging og merking av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 500 Eventuelt tillegg etter medgått tid for svært krevende saker.

7 2.1.8 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev gebyr fastsatt av Statens Kartverk Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175 Matrikkelbrev over 10 sider Kr Gebyr for kart og eiendomsoppgaver, jf. plan- og bygningsloven Situasjonskart for tiltak etter PBL For oppdatering og ajourhold av kommunens kartverk, kreves særskilt gebyr for situasjonskart når bygge- eller delingssøknaden er godkjent etter plan- og bygningsloven. Beskrivelse av standard for situasjonskart: Ajourført etter standard FKB-B Kommunale VA-ledninger Bekreftet/ signert utskrift av planbestemmelser Egen kopi av reguleringsplan inntil reguleringsplanen blir digital integrert i situasjonskartet Nabooppgave kr Forenklet situasjonskart (for delingssøknad mv.) For oppdatering og ajourhold av kommunens kartverk, kreves særskilt gebyr for forenklet situasjonskart når bygge- eller delingssøknaden er godkjent etter plan- og bygningsloven. Beskrivelse av standard for forenklet situasjonskart: Ajourført etter standard FKB-B Kommunale VA-ledninger Nabooppgave kr 975

8 2.2.3 Eiendomsoppgave med kartvedlegg For utarbeiding av eiendomsoppgave og tilhørende kopi av kommunalt kart som viser beliggenheten til aktuelle eiendommer, og som ikke gjelder andre tjenester, skal gebyr beregnes etter medgått tid. Minstegebyr leiligheter (seksjoner, borettslag mv) Minstegebyr bolig-/fritidseiendommer: Minstegebyr næringseiendommer: kr kr kr Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider For kopi av digital kartbase levert på digital form (diskett, CD eller e-post): Gebyr i samsvar med kommunens "Geovekstavtale" Andre kart med spesifikke opplysninger Grunnbeløp som pkt Papirutskrift: A0 og A1 og A2 Papirutskrift: A3 (ikke grunnbeløp) Papirutskrift: A4 (ikke grunnbeløp) pr. stk. pr. stk. pr. stk. kr kr 140 kr 75 Gebyret settes sammen slik; grunnbeløp + papirutskrift + arbeid etter medgått tid + mva på arbeid. 2.3 Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner ( 7) Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom Sak som krever befaring: Sak som ikke krever befaring: fem rettsgebyr tre rettsgebyr I tillegg faktureres matrikkelbrev etter pkt

9 Utarbeiding av matrikkelbrev for grunnareal som inngår i en seksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon, jf pkt kr I tillegg faktureres matrikkelbrev etter pkt Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr. 2.4 Andre gebyrer Gebyrer for attester mv., som kommunen kan kreve gebyr for etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven og som ikke er spesifisert i regulativet for den enkelte lov, kan kreves følgende gebyr: Bekreftet kopi av målebrev Gebyr etter medgått tid, med minimumsgebyr kr Opplysninger om fastmerkedata og data til bruk for utstikking Gebyr etter medgått tid, med minimumsgebyr kr Gebyr for arbeid etter medgått tid Kontorarbeid - enkeltperson pr time Feltarbeid enkeltperson pr time Feltarbeid målelag pr time kr 960 kr kr 3 000