1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak"

Transkript

1 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte: a Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastsettelse av gebyr for plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte. 1 b Behandlingsgebyr: (30 000) Fast gebyr for å ta sak til behandling Arealgebyr: 1 c Pr. 100 m² planareal < m² eller pr.100 m² BRA (ved TU>100 %)(ved BYA > 50%)(BRA= bruksareal, BYA= bebygd areal, jfr. (400) Miljøverndepartementets veileder T-1459) Pr. 100 m² planareal >100 daa (500) 550 Unntak fra gebyrer: Følgende formål blir ikke gebyrbelagt: 1 d Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelig og grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse. Offentlig vegareal Grønnstruktur Landbruks-, natur- og friluftsformål Hensynssoner, når areal innenfor hensynssonene ikke kan brukes på regningssvarende måte. 1 e Mindre endringer av reguleringsplaner: Det betales 30 % gebyr av 1 b. Små endringer som behandles administrativt. Det betales 10 % gebyr av 1 b. Behandling av planprogram: (22 000) 1 f B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER a 2 b 2 c 2 d 3 4 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av (3000) tiltakshaver, etter pbl 20-2: Mindre byggearbeid på bebygd eiendom (3000) Alminnelige driftsbygninger i landbruket (3000) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (3000) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver (3000) Rene eneboliger og fritidsboliger, etter pbl 20-1 første ledd bokstav a): Gebyr betales pr enhet. Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling (12000) Sekundærleilighet i enebolig, etter pbl 20-1 første ledd bokstav a) og g): Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større sekundærleiligheter betales gebyr i.h.t. pkt. 5. Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling (3000)

2 Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, blokk og andre boligtyper, etter pbl 20-1 første ledd bokstav a) og g): Gebyr betales pr enhet Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling (10000) Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA. Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl 20-1 første ledd bokstav a): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling (3000) Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser. Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl 20-1 første ledd bokstav a): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, inntil 70 m² BRA (3000 For hver igangsettingstillatelse Bruksareal mellom 70 m² og 400 m² BRA (5000) Bruksareal over 400 m² BRA (10000) For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst: Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: 0-50 m² (6400) + kr. 140,- pr. m², m² (11960) + kr. 110,- pr. m² som overstiger 50 m² , m² (16390) + kr. 97,- pr. m² som overstiger 100 m² , m² (23890) + kr. 40,- pr. m² som overstiger 200 m² , m² (30640) + kr. 35,- pr. m² som overstiger 400 m² ,- over 600 m² (39620) + kr. 30,- pr. m² som overstiger 600 m² ,- For tilbygg/påbygg til bolig og fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser. For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser Fasadeendring, etter pbl 20-1 bokstav c): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling (3000) Bruksendring, etter pbl 20-1 bokstav d): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling Gjelder for bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m. For bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som angitt i punkt 8 (3000) Riving, etter pbl 20-1 første ledd bokstav e) Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning.

3 a 16b 16c 16d Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling m² BRA (3000) Over 100 m² BRA (5000) For behandling av alle typer saker på fritidseiendommer: For nye fritidsboliger brukes pkt. 3 i regulativet. For tilbygg/påbygg til bebyggelsen betales gebyr i henhold til pkt. 8. Eventuelt dispensasjonsbehandlingsgebyr kommer i tillegg. For tilbygg/endring av konstruksjon og bygning som ikke har rom for varig opphold betales maks.(4 400). Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, etter pbl 20-1 første ledd bokstav f) - Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 og 3 (3000) (5000) Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker: Gebyr for lokal godkjenning av faglig leder og alle funksjoner tilknyttet søknaden (2 100) Gebyr på søknad der sentral godkjenning er gitt 0 Avslag på søknad om lokal godkjenning (2 100) Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak 6-8 (2 100) For arbeider unntatt gebyr etter pkt. 18 betales ikke gebyr etter pkt Dispensasjonsbehandling, etter pbl kap. 19: Gebyr for behandling av søknader om dispensasjon kommer i tillegg til ev. byggesaksgebyr for selve tiltaket. Dispensasjon fra formål i gjeldende plan som treffes før tiltak kan gjennomføres etter reglene for søknad etter pbl 20-1, 20-2 eller unntak etter pbl (5270) (1400) Andre vedtak / dispensasjoner som treffes før tiltak kan gjennomføres etter reglene for søknad etter pbl 20-1 og 20-2 eller unntak etter pbl Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg, etter pbl 20-1 første ledd bokstavene a), l), og separate avløpsanlegg etter pbl 27-2: Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse 1 (3000) Tiltaksklasse 2 og 3 ( 5200) Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse 1 ( 3000) Tiltaksklasse 2 og 3 (5200) Ved veger lengre enn 500 m betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser Damanlegg og basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse 1 (3000) Tiltaksklasse 2 og 3 (5200) Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

4 16e 16f Tiltaksklasse 1 (3000) Tiltaksklasse 2 og 3 for første ledning (5200) For øvrige ledninger (3000) For hver igangsettingstillatelse: Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50% av ovennevnte satser Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Tiltaksklasse 1 (5200) Tiltaksklasse 2 og 3 (10400) i tillegg kr. 120,- pr. løpemeter kaifront Brygger på fritidseiendommer (tiltaksklasse 1) For hver igangsettingstillatelse: Behandling av utslippssaker: (6000) Utslippssøknader for eneboliger, hytter og lignende 7000 Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning basert på PE (personekvivalenter) og satsen starter på kr 7000,- for inntil 10PE. Trinnvis økes gebyret til kr ,- for inntil 30PE, kr ,- inntil 100 PE og kr ,- for over 100 PE. Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resepientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon / tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessig tilsyn) Gebyr for tilsyn settes til kr. 1000,- pr gang. Det presiseres at det ikke skal innkreves faste årlige gebyr. Vesentlige terrenginngrep, etter pbl 20-1 første ledd bokstav k): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling (3000) 17 Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/ vare, etter pbl 20-1 første ledd bokstav f): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling (4 400) 18 For hver igangsettingstillatelse (2 200) Ved midlertidig installasjon i bolig settes gebyret til kr. 0,- 0 Skilt og reklameinnretninger, etter pbl 20-1 første ledd bokstav i): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling ( 4 400) 19 Endring i forhold til tidligere gitt tillatelse: 20 Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak ( 3000) 21 Avslag på søknader: Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning Mangelfull søknad: 22 Dersom kommunen må underrette søker eller tiltakshaver om mangler i søknad etter pbl 20-1, 20-2 eller søknad om dispensasjon etter pbl kap. 19 skal det betales et ekstra gebyr Oppretting av grunneiendom, etter pbl 20-1 første ledd bokstav m): Ved tillatelse til oppretting av grunneiendom betales det gebyr for hver tomt ( 3000) 23 som skal opprettes 4600 Ved avslag på søknad om oppretting av grunneiendom betales det gebyr for (3000) hver tomt som avslås Ulovlig byggearbeid (ulovlig igangsetting):

5 For tiltak som er igangsatt uten byggetillatelse og /eller som er i strid med plan- og bygningslovgivningen betales et gebyr etter den medgåtte tiden kommunen har hatt med oppfølging av ulovligheten. Gebyret skal også dekke alle ekstrautgifter bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten. Minstegebyr. I tillegg kommer ordinært behandlingsgebyr. ( 8 800) Ut over minstegebyr betales det etter medgått tid, se pkt. 25. Overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om byggesak kapittel 16 kan ilegges i tillegg. Gebyr etter medgått tid: Timepris Avviksbehandling ved tilsyn: For behandling av rapportert avvik, eller avvik som er avdekket gjennom kommunens tilsyn Minstegebyr (4 400) Ut over minstegebyr betales etter medgått tid, se pkt 25. Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn) Ved første gangs sertifisering (4 000) Ved resertifisering (3000) Øvrig: Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper nødvendige utgifter fra andre offentlige myndigheter/eksterne aktører. Alle gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres av administrasjonen. Krav om gebyrer sendes tiltakshaver. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av administrasjonen. Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med bystyrets vedtak.

6 1.3. Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven, Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal m² Areal m² Areal over m², økning pr. påbegynt da Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet Areal m Areal m Areal m Areal m Areal over m 2 økning pr. påbegynt da Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m² Areal m² Areal over m², økning pr. påbegynt da Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal m² Areal m² Areal over m², økning pr. påbegynt da Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom Volum m³ Volum over m³, økning pr. påbegynt m³ Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Timepris 930 Minstepris Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1, 1.3, 1.5 og 1.6. I tillegg kommer forhåndsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av aktuelle gebyrsatser.

7 3. Grensejustering 3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal m² Areal m² Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til m³ Volum m³ Volum m³ Arealoverføring 4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal m² Areal m² Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m² Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum m³ Volum m³ Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³ Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr. punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje. For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr. punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet Areal m Areal m Areal over m 2, økning pr. påbegynt da

8 7. Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Billigste alternativ for rekvirent velges. 8. Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid Timesats Ekspedisjonsgebyr Tilrettelegging for tinglysing av saker fra private som ikke innebærer ordinær oppmålingsforretning 10. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 11. Betalingsbestemmelser - Gebyr skal betales til kommunekassa/kemneren etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. - Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bil- og evt. båtgodtgjørelse, adm. utgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser i marka. - Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. - Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. 12. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 Matrikkelbrev over 10 sider 350 Endring i satsene for utstedelse av matrikkelbrev reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 14. Seksjonering Behandling av søknad uten befaring: 3 ganger rettsgebyr Behandling av søknad med befaring: 5 ganger rettsgebyr

9 Vann- og avløpsgebyr, slamtømmegebyr og gebyr for feiing i Siljan kommune 2015 Vann: Tilknytningsgebyr: kr. 35,- / m2 eks mva. Arealet er bygningens bruksareal NS 3940 Tilknytningsgebyret bergenes for hvert bygg slik: For de første 300 m2 gebyrsats x antall m2 x 1,0 For de neste 2700 m2 gebyrsats x antall m2 x 0,5 For de overskytende m2 gebyrsats x antall m2 x 0,15 Årsgebyr Pris pr. M3 kr. 14,70- eks mva Fast del: Eneboliger, to- og tremannsboliger (pr bolig) kr. 880,- eks mva (60 m3 x pris / m3) Boligblokker /rekkehus med 4 eller flere enheter: Mindre enn 40 m2 bruksareal kr. 294,- eks mva (20 m3 x pris /m m2 bruksareal kr. 515,50 eks mva (35 m3 x pris/m3) 75 m2 og større kr. 735,- eks mva (50 m3 x pris/m3) Fast del næring se forskrift. Variabel del (avhengig av vannforbruket): Abonnent med vannmåler: Abonnenter uten vannmåler Gebyret betales etter målt forbruk Gebyret betales etter stipulert forbruk. (1,2 m3 pr. m2 bruksareal) Avløp: Tilknytningsgebyr: kr. 35,- / m2 eks mva. Arealet er bygningens bruksareal NS 3940 Tilknytningsgebyret bergenes for hvert bygg slik: For de første 300 m2 gebyrsats x antall m2 x 1,0 For de neste 2700 m2 gebyrsats x antall m2 x 0,5 For de overskytende m2 gebyrsats x antall m2 x 0,15 Årsgebyr Pris pr. M3 kr. 14,70- eks mva Fast del: Eneboliger, to- og tremannsboliger (pr bolig) kr. 880,- eks mva (60 m3 x pris / m3) Boligblokker /rekkehus med 4 eller flere enheter: Mindre enn 40 m2 bruksareal kr. 294,- eks mva (20 m3 x pris /m m2 bruksareal kr. 515,50 eks mva (35 m3 x pris/m3) 75 m2 og større kr. 735,- eks mva (50 m3 x pris/m3) Fast del næring se forskrift. Variabel del (avhengig av vannforbruket):

10 Abonnent med vannmåler: Abonnenter uten vannmåler Gebyret betales etter målt forbruk Gebyret betales etter stipulert forbruk. (1,2 m3 pr. m2 bruksareal) Gebyr for tømming av slamavskillere Tømming av slamavskillere inntil 4m3 Over 4m3 Tømming av tette tanker kr. 1732,50 eks mva pr tømming kr. 433,- eks mva pr m3 pr tømming kr. 396,- eks mva pr m3 Gebyr for feiing og tilsyn. Årsgebyret består av en 50% avgiftsfri tilsynsdel og en 50% avgiftspliktig feiedel. Tilsyn med fyringsanlegg Feiing kr. 185,- avgiftsfritt kr. 185,- eks mva (avgiftspliktig) Årsgebyr inkl. 25% mva på feiedelen kr. 416,25

11 Renovasjonsgebyr Siljan kommune 2015 eks mva Optisk sortering: Renovasjonsabonnement standard for husholdning pr år 90/ ,- Renovasjonsabonnement standard for fritidsboliger pr år 1 027,- Abonnement pr år for husholdninger 660 liter sort 660 liter grønn 8 572,- 370 liter sort 370 liter grønn 5 143,- 240 liter sort 240 liter grønn 3 429,- 45 liter sort 140 liter grønn 1 812,- Ekstra grønn dunk: Grønn dunk ,- Grønn dunk 370 liter 459,- Grønn dunk 240 liter Grønn dunk 130 liter 193,- Fradrag: Hjemmekompostering -500,- 45 liter sort dunk -200,- Rabatt delt beholder -150,- Rabatt delt 90 liter -200,- Annet: Økt volum grønn dunk fra 130/140 til 240 liter for husholdninger Økt volum grønn dunk for abonnenter med fellesdunk Gratis Gratis Ekstra tømming usortert avfall husholdning utenom rute 250,- i tillegg kommer påslag for behandling som er satt til 1/52 dels årsabb Enhetspriser for abonnement pr år for næringskunder: Sort dunk: 660 liter 7 533,- 370 liter 4 519,- 240 liter 3 014,- 120 liter 1 805,- 90 liter 1 506,- Grønn dunk: 660 liter 1 296,- 370 liter 604,- 240 liter 374,- 140 liter 254,- Ekstra tømming usortert avfall næring utenom rute 689,- + behandling 1/52 årsab. i tillegg kommer påslag for behandling som er satt til 1/52 dels årsabb Enhetspriser usortert avfall for abonnement pr år for

12 næringskunder: 660 liter ,- 370 liter 8 314,- 240 liter 4 826,- 120 liter 2 614,- Annet: Levering hageavfall på Sandbrekkene for husholdninger 0,- Levering av farlig avfall til miljøstasjon 0,- Henting av ekstraavfall hjemme - mandagsruta, pr m 3 200,- Ekstrasekken 20,-

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2008

Innherred samkommune. Budsjett 2008 Innherred samkommune Budsjett 2008 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 29.11.2007 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3

Detaljer