Nr. 3/136 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3/136 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 1999"

Transkript

1 Nr. 3/136 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked( 1 ), sist endret ved direktiv 92/118/EØF( 2 ), særlig artikkel 9 nr. 4, under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked( 3 ), sist endret ved direktiv 92/118/EØF, særlig artikkel 10 nr. 4, og ut fra følgende betraktninger: KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 1999 om vernetiltak mot visse dioksinforurensede svine- og fjørfeprodukter beregnet på konsum eller fôr(*) [meddelt under nummer K(1999) 4220] (1999/788/EF) 2002/EØS/03/45 som tilsvarer tiltakene som gjelder fjørfe, blant annet har de forbudt slakting av storfe og svin fra 3. juni ) Det har vist seg at disse fôrvarene, levende dyr som er fôret med disse fôrvarene, og produkter som er framstilt av disse dyrene, er solgt til andre medlemsstater og tredjestater. Andre dyrearter kan være fôret med disse forurensede fôrvarene. Det pågår en undersøkelse av hvem som har ansvaret for denne forurensningen. Fellesskapets inspeksjon i Belgia fra 8. til 11. juni 1999 konkluderte med at det på grunnlag av de foreliggende analyseresultater fant sted en omfattende forurensning i et begrenset tidsrom, og at det ikke dreide seg om et tilbakevendende problem. De belgiske myndigheter har gjennomført en rekke overvåkingsprogrammer i fôrvaresektoren. Disse programmene har ikke påvist positive resultater i forbindelse med dioksinforurensning i fôrvareingredienser og fôrblandinger produsert etter 2. april ) 27. mai 1999 underrettet de belgiske myndigheter Kommisjonen om et tilfelle av alvorlig dioksinforurensning av fôrblandinger. Disse fôrblandingene var distribuert til et betydelig antall av fjørfedriftsenhetene i Belgia (omtrent 25 %) fra 15. januar ) Fra 26. mai 1999 innførte de belgiske myndigheter restriksjoner for alle fjørfedriftsenheter som har mottatt disse fôrvarene. De belgiske myndigheter forbød slakting av fjørfe fra 1. juni Produkter beregnet på konsum eller fôr som er framstilt av dyr oppdrettet ved disse driftsenhetene før denne datoen, kan fremdeles være på markedet. 3) 2. juni 1999 underrettet de belgiske myndigheter Kommisjonen om at de hadde innført restriksjoner for ca. 500 svinedriftsenheter som kan ha mottatt forurensede fôrvarer. 3. juni 1999 underrettet de Kommisjonen om at forurensede fôrvarer også var distribuert til en rekke storfedriftsenheter. De belgiske myndigheter har truffet tiltak for svin og storfe og produkter framstilt av disse, (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 310 av , s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2001 av 30. mars 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av , s. 14. ( 1 ) EFT L 395 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 62 av , s. 49. ( 3 ) EFT L 224 av , s ) Fra 20. september 1999 har de belgiske myndigheter innført forbud mot slakting av svin og fjørfe og markedsføring av egg, med mindre de kommer fra homogene grupper som ifølge resultatene av analyser av representative stikkprøver fra disse dyrene og eggene, ikke er forurenset av dioksiner eller polyklorerte bifenyler (PCB). Videre har de belgiske myndigheter innført et analyseprogram for godkjenning av alle fjørfeog svinedriftsenheter. Dette programmet er under gjennomføring og vil bli avsluttet så raskt som mulig. De belgiske myndigheter har truffet tiltak for å destruere flokker eller besetninger i driftsenheter hvor forurensning bekreftes ved tilleggsundersøkelser. I mellomtiden har de belgiske myndigheter fra 15. oktober 1999 forbudt markedsføring av svin og fjørfe til avl, produksjon eller slakting, og av rugeegg og egg til konsum, med mindre de kommer fra driftsenheter som de belgiske myndigheter har godkjent som dioksin- eller PCB-frie på grunnlag av ovennevnte analyseprogram. 6) På bakgrunn av opplysningene ovenfor bør det treffes tiltak for å verne forbrukernes helse. Tiltakene bør få anvendelse på produkter framstilt av fjørfe og svin oppdrettet i Belgia fra 15. januar Tiltakene bør ikke få anvendelse på produkter som ifølge analyseresultater ikke er dioksinforgiftet, eller som er framstilt av dyr som er slaktet etter 20. september 1999, eller av egg som er

2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/137 lagt etter denne datoen. Det bør fastsettes at forurensede produkter skal destrueres på en måte som sikrer at de ikke kan komme tilbake til næringskjeden for mennesker eller dyr. Det er ennå ikke hensiktsmessig å fastsette en sluttdato for anvendelsen av tiltakene. Dessuten bør disse tiltakene også få anvendelse på eksport til tredjestater for å forebygge vridninger i handelsmønsteret. Kommisjonen, medlemsstatene og tredjestater bør få tilsendt alle relevante opplysninger, eventuelt ved hjelp av systemet for rask utveksling av opplysninger fastsatt ved rådsdirektiv 92/59/EØF av 29. juni 1992 om alminnelig produktsikkerhet( 1 ). Med henblikk på handel innenfor Fellesskapet og eksport til tredjestater bør det innføres et system med sertifikater for forsendelser av belgisk opprinnelse. På bakgrunn av de vanskeligheter som har oppstått i forbindelse med systemet for sporing som brukes i Belgia, bør det ved handel med eller eksport til tredjestater ikke lenger utstedes sertifikater på grunnlag av sporbarhet. Belgia og medlemsstater som har mottatt visse belgiske produkter, bør utarbeide en overvåkingsplan for å vurdere om produkter av animalsk opprinnelse er forurenset av dioksiner/pcb. Kommisjonen bør foreta inspeksjoner for å kontrollere gjennomføringen av dette vedtak. 7) De belgiske myndigheter er villige til å godta at medlemsstatene sender disse produktene tilbake i henhold til artikkel 7 i direktiv 89/662/EØF. Det bør fastsettes strenge og særlige regler for framgangsmåten som skal følges når produktene sendes tilbake til Belgia, for å sikre at de ikke kan komme tilbake til næringskjeden for mennesker eller dyr før de har gjennomgått den relevante kontroll som kan avgjøre om de er sikre. 8) Ved artikkel 15 i rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater( 2 ), er det fastsatt særlige regler for gjeninnførsel av produktforsendelser med opprinnelse i Fellesskapet som er avvist av en tredjestat. Det bør sikres at produkter som sendes tilbake til Belgia fra tredjestater, ikke kan komme tilbake til næringskjeden for mennesker eller dyr før de har gjennomgått den relevante kontroll som kan avgjøre om de er sikre. 9) Ved rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer( 3 ) er det fastsatt at fôrvarer bare kan omsettes innenfor Fellesskapet dersom de er av sunn og god handelskvalitet. 10) På grunnlag av det aktuelle toksikologiske og epidemiologiske bevismaterialet vurderer Det internasjonale senter for kreftforskning (IARC) under Verdens helseorganisasjon (WHO) tetraklordibenzodioksin (TCDD) som et kreftframkallende stoff i klasse 1 (høyeste klasse i IARC-klassifiseringen). WHO har anbefalt at et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 1-4 pg/kg kroppsvekt/dag overholdes for dioksiner. Det er ikke fastsatt grenseverdier for dioksinforurensning for enkeltvarer og næringsmidler. Det finnes opplysninger om bakgrunnsnivåer for forurensning. I mangel av internasjonale grenseverdier, fellesskapsgrenseverdier eller nasjonale grenseverdier for dioksiner, bør opplysningene om bakgrunnsnivåer brukes som referanse. Analysen av dioksiner krever avanserte metoder som bare foreligger ved et begrenset antall laboratorier i medlemsstatene. 11) 11. juni 1999 konkluderte Kommisjonens arbeidsgruppe for PCB som markør for dioksinforurensning med at innholdet av sju persistente PCB i egg og fjørfeprodukter er en pålitelig indikator for dioksiner. Videre konkluderte den med at det kan brukes en grenseverdi på 200 ng PCB (summen av de sju polyklorerte bifenyler)/g fett for fjørfeprodukter. Komiteen og Kommisjonens arbeidsgruppe understreket at disse grenseverdiene bare skal gjelde i den nåværende spesielle situasjon i Belgia og ikke bør anses som en angivelse av en fast grenseverdi for PCB i de berørte produktene. 12) Det synes nødvendig å fastsette et midlertidig høyeste PCB-innhold i ferskt svinekjøtt og produkter av dette i påvente av at det blir samlet inn opplysninger til en vitenskapelig evaluering. 13) 28. og 29. juni 1999 vurderte Kommisjonens arbeidsgruppe for PCB-/dioksinforurensning av den belgiske næringsmiddelforsyning om det er tilstrekkelig med en terskel på 2 % fett, der næringsmidlene under denne verdien unntas fra de fastsatte restriksjoner. Denne arbeidsgruppen konkluderte med at det på bakgrunn av ovennevnte uttalelse fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler og de tilgjengelige opplysningene om PCB og dioksiner i belgiske produkter er rimelig å anta at det er lite sannsynlig at en forekomst av eggprodukter som inneholder mindre enn 10 % eggefett, i mengder på under 2 %, øker inntaket av PCB og dioksiner vesentlig over bakgrunnsnivåene. 14) Kommisjonen kan i henhold til artikkel 9 nr. 4 i direktiv 89/662/EØF og artikkel 10 nr. 4 i direktiv 90/425/EØF vedta vernetiltak for dyr og produkter angitt i disse direktivene, og for produkter som er framstilt av disse produktene, dersom situasjonen krever det. Tiltakene fastsatt i dette vedtak kan også i enkelte tilfeller omfatte produkter som ikke er oppført i vedlegg I til traktaten. Situasjonen med hensyn til dioksinforurensning rettferdiggjør slike tiltak. ( 1 ) EFT L 228 av , s. 24. ( 2 ) EFT L 24 av , s. 9. ( 3 ) EFT L 115 av , s. 32.

3 Nr. 3/138 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15) Kommisjonsvedtak 1999/640/EF av 23. september 1999 om vernetiltak mot visse dioksinforurensede svine- og fjørfeprodukter beregnet på konsum eller fôr bør derfor oppheves. 16) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 1. Belgia skal forby omsetning, herunder distribusjon til sluttforbruker, handel med og eksport til tredjestater av alle følgende produkter beregnet på konsum eller fôr, som er framstilt av fjørfe av arter nevnt i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 71/118/EØF( 1 ), og av svin oppdrettet i Belgia fra 15. januar 1999: a) ferskt fjørfekjøtt, som definert i rådsdirektiv 71/118/EØF( 2 ), b) ferskt kjøtt, som definert i rådsdirektiv 64/433/EØF( 3 ), c) mekanisk utbeinet kjøtt, d) hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt, som definert i rådsdirektiv 94/65/EF( 4 ), e) kjøttprodukter og andre produkter av animalsk opprinnelse, som definert i rådsdirektiv 77/99/EØF( 5 ), unntatt mager, blærer og innvoller, som er renset, saltet eller tørket og/eller oppvarmet, f) produkter beregnet på konsum som inneholder andre produkter framstilt av svin eller fjørfe, som definert i rådsdirektiv 77/99/EØF, med et innhold på mer enn 2 % animalsk fett, g) egg, h) eggprodukter, som definert i rådsdirektiv 89/437/EØF( 6 ), unntatt eggehvite, i) produkter beregnet på konsum som inneholder mer enn 2 % egg eller mer enn 2 % eggprodukter med et innhold på mer enn 10 % eggefett, j) smeltet fett, som nevnt i direktiv 92/118/EØF, k) bearbeidede animalske proteiner, som nevnt i direktiv 92/118/EØF, l) råvarer til produksjon av fôrvarer, som nevnt i direktiv 92/118/EØF, m) fôrblandinger og premikser. 2. Forbudet fastsatt i nr. 1, får ikke anvendelse når: ( 1 ) EFT L 253 av , s. 19. ( 2 ) EFT L 55 av , s. 23. ( 3 ) EFT 121 av , s. 2012/64. ( 4 ) EFT L 368 av , s. 10. ( 5 ) EFT L 26 av , s. 85. ( 6 ) EFT L 212 av , s. 87. a) analyseresultatene viser at produktene ikke er dioksinforurenset, eller at PCB-innholdet ikke overstiger nivåene angitt i vedlegg A, eller b) produktene er framstilt av dyr som er slaktet etter 20. september 1999, eller av egg som er lagt etter denne datoen. 3. Belgia skal påse at alle produkter nevnt i nr. 1 som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2, destrueres på en måte som er godkjent av vedkommende myndigheter, og som sikrer at de ikke kan komme tilbake til næringskjeden for mennesker eller dyr. 4. Belgia skal umiddelbart underrette Kommisjonen og medlemsstatene, om nødvendig ved hjelp av fellesskapssystemet for rask utveksling av opplysninger i samsvar med direktiv 92/59/EØF, og tredjestater som har mottatt produkter som er omfattet av nr. 3 i denne artikkel. 5. Belgia skal overvåke dioksininnholdet i belgiske produkter av animalsk opprinnelse. For dette formål skal Belgia omgående framlegge for Kommisjonen en overvåkingsplan. 6. Belgia skal holde Kommisjonen og medlemsstatene underrettet om resultatene av undersøkelsen av kilden til dioksinforurensning av fôrvarer. Artikkel 2 1. Ved handel innenfor Fellesskapet og eksport til tredjestater skal det med hver enkelt forsendelse av produkter av belgisk opprinnelse nevnt i artikkel 1 nr. 1, i tillegg til det relevante handelsdokument eller den offisielle attest, følge et offisielt sertifikat underskrevet av den vedkommende belgiske myndighet som fastsatt i vedlegg B. 2. Det offisielle sertifikatet nevnt i nr. 1, skal på lastedatoen utformes på språket eller språkene i avsendermedlemsstaten og på det offisielle språket i mottakermedlemsstaten, og det skal bestå av ett enkelt ark. Artikkel 3 Medlemsstater som har mottatt produkter av belgisk opprinnelse nevnt i artikkel 1 nr. 3, skal umiddelbart: a) spore alle produkter av belgisk opprinnelse som er omfattet av dette vedtak, og alle produkter oppført i artikkel 1 nr. 1 beregnet på konsum eller fôr som inneholder slike produkter av belgisk opprinnelse, b) påse at produktene nevnt i bokstav a), destrueres på en måte som er godkjent av vedkommende myndighet, og som sikrer at de ikke kan komme tilbake til næringskjeden for mennesker eller dyr, med mindre det kan bevises at de ikke er dioksinforurenset, eller at PCB-innholdet ikke overstiger nivåene angitt i vedlegg A,

4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/139 c) umiddelbart underrette Kommisjonen og medlemsstatene om nødvendig ved hjelp av fellesskapssystemet for rask utveksling av opplysninger i samsvar med direktiv 92/59/EØF, og berørte tredjestater om resultatene av undersøkelsen og om eventuelle tiltak de har truffet, d) overvåke PCB- og dioksininnholdet i produkter av animalsk opprinnelse. For dette formål skal de berørte medlemsstatene omgående framlegge for Kommisjonen en overvåkingsplan. Artikkel 4 1. Som unntak fra artikkel 3 bokstav b) i dette vedtak, kan medlemsstatene i samsvar med artikkel 7 i direktiv 89/662/EØF sende produkter av belgisk opprinnelse som artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak får anvendelse på, og som er framstilt av dyr som er slaktet før 20. september 1999, eller av egg som er lagt før denne datoen, tilbake til Belgia dersom produktene ikke er analysert for dioksiner eller PCB. 2. Nr. 1 får anvendelse bare dersom følgende vilkår er oppfylt: a) Belgia skal ha gitt skriftlig tillatelse til at produktene sendes tilbake med opplysning om den nøyaktige adressen til bedriften som produktene skal sendes tilbake til, b) med produktene skal det følge et offisielt sertifikat som fastsatt i vedlegg C, og en kopi av handelsdokumentet eller helsesertifikatet som fulgte med produktene fra Belgia til den berørte medlemsstaten, c) produktene skal transporteres i containere eller kjøretøyer som er forseglet av vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten på en slik måte at seglene brytes når containeren eller kjøretøyet åpnes, d) produktene skal transporteres direkte til den bedriften som er nevnt i bokstav a), e) medlemsstater som sender produkter tilbake til Belgia, skal ved hjelp av telefaks underrette vedkommende myndighet som har ansvar for bedriften nevnt i bokstav a), om opprinnelsessted og bestemmelsessted for det tilbakesendte produktet med angivelse av opplysningene fastsatt i vedlegget til kommisjonsvedtak 91/637/EØF( 1 ). Telefaksen skal inneholde ordene «Produkt som sendes tilbake i samsvar med artikkel 4 i vedtak 1999/788/EF», f) Belgia skal ved hjelp av telefaks bekrefte overfor vedkommende myndighet i medlemsstaten som sendte tilbake produktene, at hver forsendelse er ankommet, g) Belgia skal påse at de tilbakesendte produktene pålegges restriksjoner til de destrueres på en måte som er godkjent av vedkommende myndighet, og som sikrer at de ikke kan komme tilbake til næringskjeden for mennesker eller dyr, eller til analyseresultatene viser at produktene ikke er dioksinforurenset, eller at PCB-innholdet ikke overstiger nivåene angitt i vedlegg A. 3. Belgia skal føre et fullstendig register som dokumentasjon for at nr. 2 overholdes. Artikkel 5 Belgia skal påse at produktene av belgisk opprinnelse som gjeninnføres til Belgia fra tredjestater i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 15 i rådsdirektiv 97/78/EF, pålegges restriksjoner til: a) de destrueres på en måte som er godkjent av vedkommende myndighet, og som sikrer at de ikke kan komme tilbake til næringskjeden for mennesker eller dyr, eller b) analyseresultatene viser at produktene ikke er dioksinforurenset, eller at PCB-innholdet ikke overstiger nivåene angitt i vedlegg A til dette vedtak. Belgia skal føre et fullstendig register som dokumentasjon for at denne artikkel overholdes. Artikkel 6 Kommisjonen kan foreta inspeksjoner for å kontrollere gjennomføringen av dette vedtak. Artikkel 7 Medlemsstatene skal vedta de tiltak som er nødvendige for at de bestemmelser de anvender på handelen, bringes i samsvar med dette vedtak. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Artikkel 8 Dette vedtak kan gjennomgås på nytt på bakgrunn av resultatene av Kommisjonens inspeksjoner og opplysninger fra medlemsstatene. Artikkel 9 Vedtak 1999/640/EF oppheves. Artikkel 10 Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 3. desember For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen ( 1 ) EFT L 343 av , s. 46.

5 Nr. 3/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG A Høyeste PCB-innhold for visse produkter oppført i artikkel 1 nr. 1 Egg, eggprodukter, ferskt fjørfekjøtt og produkter av dette Produkter Høyeste PCB-innhold ( 1 ) 200 ng/g fett Ferskt svinekjøtt og produkter av dette 200 ng/g fett ( 2 ) ( 1 ) Summen av følgende PCB (IUPAC): 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180. ( 2 ) Midlertidig nivå.

6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/141 VEDLEGG B HELSESERTIFIKAT for produkter av belgisk opprinnelse framstilt av fjørfe eller svin, beregnet på konsum eller fôr og oppført i artikkel 1 nr. 1 i vedtak 1999/788/EF Mottakerstat: Dette helsesertifikatets referansenummer: Ansvarlig departement( 1 ): Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l environnement/ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Ministère des classes moyennes et de l agriculture/ministerie van Middenstand en Landbouw Sertifiseringsmyndighet: I. Identifikasjon av produktene( 1 ) ferskt kjøtt, som definert i rådsdirektiv 64/433/EØF, ferskt fjørfekjøtt, som definert i rådsdirektiv 71/118/EØF, mekanisk utbeinet kjøtt, hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt, som definert i rådsdirektiv 94/65/EF, kjøttprodukter og andre produkter av animalsk opprinnelse, som definert i rådsdirektiv 77/99/EØF, unntatt mager, blærer og innvoller, som er renset, saltet eller tørket og/eller oppvarmet, produkter beregnet på konsum som inneholder andre produkter framstilt av storfe, svin eller fjørfe, som definert i direktiv 77/99/EØF, med et innhold på mer enn 2 % animalsk fett, egg, eggprodukter, som definert i rådsdirektiv 89/437/EØF, unntatt eggehvite, produkter beregnet på konsum som inneholder mer enn 2 % egg eller mer enn 2 % eggprodukter med et innhold på mer enn 10 % eggefett, smeltet fett, som nevnt i rådsdirektiv 92/118/EØF, bearbeidede animalske proteiner, som nevnt i direktiv 92/118/EØF, råvarer til produksjon av fôrvarer, som nevnt i direktiv 92/118/EØF, fôrblandinger og premikser. Produktene ble framstilt av: fjørfe/svin ( 1 ) Emballasjens art: Antall kolli: Nettovekt: II. Produktenes opprinnelse Adresse og veterinært godkjennings- eller registreringsnummer for den godkjente eller registrerte bedrift: ( 1 ) Stryk det som ikke passer.

7 Nr. 3/142 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende III. Produktenes bestemmelsessted Produktene sendes fra: (avsendersted) Til: (mottakerstat og bestemmelsessted) Med følgende transportmiddel: Avsenderens navn og adresse: Mottakerens navn og adresse: IV. Attestasjon Undertegnede offentlige vedkommende myndighet erklærer å være kjent med bestemmelsene i vedtak 1999/788/EF og attesterer at produktet beskrevet ovenfor er i samsvar med vedtak 1999/788/EF, og særlig at( 1 ): analyseresultatene viser at produktet ikke er dioksinforurenset, eller at PCB-innholdet ikke overstiger nivåene angitt i vedlegg A til vedtak 1999/788/EF, eller produktet er framstilt av dyr som er slaktet/egg som er lagt( 1 ) etter 20. september Utstedt i , den (sted) (dato) Stempel( 2 ) (den offentlige vedkommende myndighets underskrift)( 2 ) (underskrivers navn med store bokstaver, tittel og stilling) ( 1 ) Stryk det som ikke passer. ( 2 ) Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.

8 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/143 VEDLEGG C HELSESERTIFIKAT for produkter av belgisk opprinnelse som er omfattet av vedtak 1999/788/EF, og som skal sendes tilbake til Belgia fra medlemsstatene Mottakerstat: BELGIA Dette helsesertifikatets referansenummer: Ansvarlig departement: Sertifiseringsmyndighet: I. Identifikasjon av produktene( 1 ) ferskt kjøtt, som definert i rådsdirektiv 64/433/EØF, ferskt fjørfekjøtt, som definert i rådsdirektiv 71/118/EØF, mekanisk utbeinet kjøtt, hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt, som definert i rådsdirektiv 94/65/EF, kjøttprodukter og andre produkter av animalsk opprinnelse, som definert i rådsdirektiv 77/99/EØF, unntatt mager, blærer og innvoller, som er renset, saltet eller tørket og/eller oppvarmet, produkter beregnet på konsum som inneholder andre produkter framstilt av svin eller fjørfe, som definert i rådsdirektiv 77/99/EØF, med et innhold på mer enn 2 % animalsk fett, egg, eggprodukter, som definert i rådsdirektiv 89/437/EØF, unntatt eggehvite, produkter beregnet på konsum som inneholder mer enn 2 % egg eller mer enn 2 % eggprodukter med et innhold på mer enn 10 % eggefett, smeltet fett, som nevnt i rådsdirektiv 92/118/EØF, bearbeidede animalske proteiner, som nevnt i direktiv 92/118/EØF, råvarer til produksjon av fôrvarer, som nevnt i direktiv 92/118/EØF, fôrblandinger og premikser. Produktene ble framstilt av: fjørfe/svin( 1 ) Emballasjens art: Antall kolli: Nettovekt: II. Produktenes opprinnelse Adresse og veterinært godkjennings- eller registreringsnummer for den godkjente eller registrerte belgiske bedrift( 2 ): ( 1 ) Stryk det som ikke passer. ( 2 ) Eventuelt.

9 Nr. 3/144 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende III. Produktenes bestemmelsessted Produktene sendes fra: (avsenderstedets adresse) Til: (bestemmelsesstedets adresse) Med følgende transportmiddel: Den offisielle forseglingens nummer: Avsenderens navn og adresse: Mottakerens navn og adresse: IV. Attestasjon Undertegnede offentlige vedkommende myndighet attesterer: a) å ha mottatt en erklæring fra mottakeren/innehaveren/detaljisten( 1 ) om at produktet beskrevet ovenfor, ble sendt fra Belgia sammen med handelsdokument/sertifikat( 1 ) nr , som dette sertifikatet er vedlagt en kopi av, b) at produktet sendes tilbake til Belgia i samsvar med artikkel 5 i vedtak 1999/788/EF, og særlig: at produktet ikke er analysert for dioksiner eller PCB, og at produktet på alle andre måter fremdeles har samme helsestatus som det hadde ved ankomst. Utstedt i , den (sted) (dato) Stempel( 2 ) (den offentlige vedkommende myndighets underskrift)( 2 ) (underskrivers navn med store bokstaver, tittel og stilling) ( 1 ) Stryk det som ikke passer. ( 2 ) Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999 Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe

Detaljer

Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 16. november 1998

KOMMISJONSVEDTAK. av 16. november 1998 Nr. 3/153 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK av 16. november 1998 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003 av 10. juli 2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til overførbar

Detaljer

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008 Nr. 29/3 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008 2015/EØS/29/02 av 21. mai 2008 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 i kategori 3(*) KOMMISJONEN

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 260/2003 av 12. februar 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007 Nr. 5/105 KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/10 av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre

Detaljer

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17.

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG D DEL A Modell for helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet eller produsert etter 31.

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier

Detaljer

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003 2009/EØS/10/07 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999 Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.1.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999 Nr. 3/329 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/90 av 26. juli 1999 om endring av vedtak 98/371/EF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av ferskt kjøtt fra visse europeiske stater for

Detaljer

Nr. 16/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/74/EF. av 22. september 2003

Nr. 16/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/74/EF. av 22. september 2003 Nr. 16/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/74/EF 2007/EØS/16/25 av 22. september 2003 om endring av rådsdirektiv 96/22/EF om forbud mot bruk av visse

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88

NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88 NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88 Commission Regulation (EC) No 2076/2005 of 5 December 2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2007

Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. desember 2007 Nr. 29/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/29/08 av 20. desember 2007 om godkjenning av den kontroll før eksport som De forente stater foretar av jordnøtter og

Detaljer

Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. mars 2002

Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. mars 2002 Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/28 av 25. mars 2002 om endring av vedtak 93/198/EØF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17.

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen DET EUROPEISKE FELLESSKAP/EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006. av 18. desember 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006. av 18. desember 2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 1923/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

Nr. 26/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. november 2003

Nr. 26/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. november 2003 Nr. 26/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/26/03 av 25. november 2003 om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue(*) [meddelt under nummer K(2003)

Detaljer

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.4. Vedkommende lokale myndighet

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009 Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF 2015/EØS/25/23 av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)(*)

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Nr. 57/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 9. november 2001

Nr. 57/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 9. november 2001 Nr. 57/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK av 9. november 2001 om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue, og om regler for forflytning av dyr innenfor

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17.

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/119/EF. av 18. desember 2008

27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/119/EF. av 18. desember 2008 Nr. 49/187 RÅDSDIREKTIV 2008/119/EF 2015/EØS/49/31 av 18. desember 2008 om fastsettelse av minstestandarder for vern av kalver (kodifisert utgave)(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 56/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/48/EF. av 30. mai 2002

Nr. 56/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/48/EF. av 30. mai 2002 Nr. 56/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/48/EF 2004/EØS/56/13 av 30. mai 2002 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av iprovalikarb, prosulfuron

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 60 ISSN 1022-9310. 7. årgang 21.12.2000 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 60 ISSN 1022-9310. 7. årgang 21.12.2000 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 7. årgang 21.12.2000 2000/EØS/60/01 EØS-komiteens beslutning nr. 101/99

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0225.lbjo OJ L 77/12, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 225/2012 of 15 March 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the

Detaljer

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse Del 1: Opplysninger om forsendelsen Dyrehelsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

Detaljer

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003 Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF 2006/EØS/30/12 av 24. september 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VI til rådsdirektiv

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999 Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 Commission Regulation (EC) No 645/2000 of 28 March 2000 setting out detailed implementing rules necessary for the proper functioning of certain provisions of Article

Detaljer

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009 Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.4.2015 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF 2015/EØS/25/31 av 28. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for

Detaljer

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004 Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.4.2008 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/22/33 av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005

Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005 Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 2009/EØS/63/30 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av

Detaljer

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/37/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 37 9. årgang 25.7.2002 Kommisjonsvedtak 2000/485/EF av 18.

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF. av 30. september 2005

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF. av 30. september 2005 Nr. 39/349 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF 2009/EØS/39/17 av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til krav til sporbarhet og melding av alvorlige

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF. av 28. mai. 2003

Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF. av 28. mai. 2003 Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF 2006/EØS/30/26 av 28. mai. 2003 om endring av rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(*)

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1895/2005 av 18. november 2005 om bruksrestriksjoner for visse epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler KOMMISJONEN FOR

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

8.5.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003. av 26. mai 2003

8.5.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003. av 26. mai 2003 Nr. 27/45 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003 2008/EØS/27/11 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006 av 10. april 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til Det forente kongerike og om oppheving av rådsvedtak 98/256/EF

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 7. årgang 23.11.2000 Del 1 2000/EØS/54/01 2000/EØS/54/02 EØS-komiteens

Detaljer

Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater.

Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater. Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater. Del 1 Modell: POR-X Jf. direktiv 2004/68/EF art. 7 litra e), art. 11 og art. 20, jf. vedtak 79/542/EØF, vedlegg

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency

Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency NOR/305R1905.00T OJ L 304/05, p. 1-9 Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32

NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32 NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 523/2008 of 11 June 2008 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003 Nr. 15/77 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF 2006/EØS/15/15 av 26. mai 2003 om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006. av 31. juli 2006

Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006. av 31. juli 2006 Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006 2010/EØS/67/14 av 31. juli 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/83 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/22 av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvars for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF. av 20. desember 2001

Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF. av 20. desember 2001 Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF av 20. desember 2001 om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999 2001/EØS/26/08 av 11. mai 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF)

Detaljer

Nr. 10/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008. av 7. november 2008

Nr. 10/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008. av 7. november 2008 Nr. 10/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.2.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008 2015/EØS/10/05 av 7. november 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til

Detaljer

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat KAPITTEL 4 A Hygienesertifikat For import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som brukes til tekniske formål, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2 ) Den europeiske union

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004

Kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004 Kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk med de endringer og tillegg som følger av vedlegg I,

Detaljer

17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1/2005. av 22. desember 2004

17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1/2005. av 22. desember 2004 17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/15 RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1/2005 2008/EØS/62/04 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr.

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. 1248/2001, forordning (EF) nr. 1326/2001, forordning (EF) nr.

Detaljer

Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003. av 14.

Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003. av 14. Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003 2005/EØS/58/42 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

av 14. april 2003 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

av 14. april 2003 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/32/EF. av 23. april 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/32/EF. av 23. april 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/17 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/32/EF 2007/EØS/9/05 av 23. april 2003 om detaljerte spesifikasjoner med hensyn til de krav som er fastsatt i rådsdirektiv

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 29.mars 2007 i medhold av lov 19. desember 2003

Detaljer

Nr. 56/110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/95/EF. av 3. desember 2001

Nr. 56/110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/95/EF. av 3. desember 2001 Nr. 56/110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.11.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/95/EF 2004/EØS/56/16 av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer