Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva"

Transkript

1 Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva Andøy og Sortland kommune, Nordland (178.63Z og Z) Seija Stenius O P P D R AG S R A P P O R T B

2 Oppdragsrapport B nr Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Seija Stenius Trykk: Opplag: Forsidefoto: ISBN Kun digitalt Roksøyelva, o.s. bru. Foto: S. Stenius, NVE. Sammendrag: På oppdrag for Statens vegvesen Region nord har NVE, Hydrologisk avdeling, utført flomberegninger for Forfjordelva og Roksøyelva i Andøy og Sortland kommune i Nordland. Middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100 og 200 år er beregnet. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer. Emneord: Flomberegning, Forfjordelva, Roksøyelva, Andøy, Sortland, Nordland. Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Juli

3 Innhold Forord... 2 Sammendrag Beskrivelse av nedbørfeltene Metode Målestasjoner Flomformler Flomberegninger Flomfrekvensanalyser og estimat fra formelverk Justering av flomverdier i forhold til forventede klimaendringer Sammenligning med andre beregninger og observasjoner i regionen Usikkerhet Referanser Vedlegg Vedlegg

4 Forord På oppdrag for Statens vegvesen Region nord har NVE, Hydrologisk avdeling, utført flomberegninger for Forfjordelva og Roksøyelva i Andøy og Sortland kommune i Nordland. Middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100 og 200 år er beregnet. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer. Arbeidet er blitt utført i perioden april juni Seija Stenius har vært ansvarlig for oppdraget fra NVEs side, i tillegg har Thomas Væringstad kvalitetskontrollert arbeidet. Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige behandling av saken. Oslo, juli 2016 Sverre Husebye seksjonssjef Seija Stenius overingeniør 2

5 Sammendrag Det er utført flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva, der Fv 82 krysser over vassdragene, strekning Sortland-Risøyhamn i Andøy og Sortland kommune i Nordland. Middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100 og 200 år er beregnet. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer. Flomberegningen er kontrollert av Thomas Væringstad, NVE. Det finnes ingen vannføringsstasjoner i vassdragene. Flomberegningene er derfor basert på formelverk for små nedbørfelt (Glad mfl., 2015) og flomfrekvensanalyser fra fem sammenligningsstasjoner i regionen. Resultatet ble (kulminasjonsverdier): Sted Areal QM Q50 Q100 Q200 km 2 l/s km 2 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s Forfjordelva 29, ,3 51,9 59,4 67,9 Roksøyelva 16, ,7 19,7 22,8 26,4 Kulminasjonsvannføringer for flommer i et endret klima (år 2100) er som følger: Sted Areal QM Q50 Q100 Q200 km 2 l/s km 2 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s Forfjordelva 29, ,5 62,3 71,3 81,5 Roksøyelva 16, ,6 23,6 27,3 31,6 Med bakgrunn i det tilgjengelige datagrunnlaget for disse beregningene kan usikkerheten i resultatene regnes som stor «Brukbart hydrologisk datagrunnlag, med store gradienter i spesifikke flomstørrelser i området». Usikkerheten er klassifisert iht. usikkerhetsklasser gitt i Stenius mfl. (2015). 3

6 1 Beskrivelse av nedbørfeltene Forfjordelva renner ut i Forfjorden og Roksøyelva renner i Roksøyfjorden. Begge vassdragene renner under bruer til vei 82, mellom Sortland og Risøyhamn, rett før de renner ut i sjøen. Årsflommer dominerer i området. Feltkarakteristika for nedbørfeltet er vist i tabell 1 og feltgrensene er vist i figur 1. Detaljerte feltkarakteristika og flybilde er vist i vedlegg 1. Tabell 1. Feltkarakteristika for nedbørfeltene. Sted Feltareal, A, km 2 QN (61-90)* l/s km 2 Eff. sjø, A SE % Høydeintervall moh. Feltlengde, L F, km Elvegradient, S T, m/km Forfjordelva 29,2 54 0, ,0 30,4 Roksøyelva 16,1 53 3, ,8 6,5 * Avrenning beregnet fra NVEs avrenningskart for normalperioden Figur 1. Nedbørfelt til analysefeltene. 4

7 2 Metode Flomberegningene baserer seg på formelverk for små nedbørfelt (Glad mfl., 2015) og spesifikke middelflomverdier og vekstkurver fra sammenligningsstasjoner i regionen. 2.1 Målestasjoner En oversikt over nedbørfeltene til aktuelle sammenligningsstasjoner i området er gitt i tabell 2. Beliggenhet og feltgrenser er vist i figur 2. Målestasjon Langvatn ligger ca. 20 km sør for analysefeltene. Langvatn har høyere spesifikk middelavrenning og mye høyere effektiv sjøprosent sammenlignet med analysefeltene. Langvatn har omtrent lik størrelse på feltarealet sammenlignet med Roksøyelva, men mindre feltareal sammenlignet med Forfjordelva. Stasjonen har to kurveperioder. Kvaliteten på vannføringskurven på flom 1 er vurdert som middels for den senere kurveperioden. Målestasjon Ånesvatn ligger ca. 30 km nord for analysefeltene. Stasjonen ble flyttet 1997 og het før Åelv. Ånesvatn har større feltareal og mye høyere effektiv sjøprosent men lavere middelavrenning sammenlignet med analysefeltene. Det er mye våtmark i nedbørfeltet. Vannføringskurven er oppdelt i flere perioder. For perioden dd er kurvekvaliteten på flom 1 vurdert som middels. Periodene før 1997 er vurdert som meget dårlige. Målestasjon Gåslandsvatn ligger ca. 40 km sydvest for analysefeltene. Gåslandsvatn har mindre feltareal, men veldig mye større effektiv sjøprosent sammenlignet med analysefeltene. Vannføringskurven er oppdelt i to perioder og er vurdert som dårlig respektive middels på flomvannføringer 1. Målestasjon Sneisvatn ligger ca. 50 km sør for analysefeltene. Sneisvatn har mye høyere spesifikk middelavrenning sammenlignet med analysefeltene, større feltareal sammenlignet med Roksøyelva og høyere effektiv sjøprosent sammenlignet med Forfjordelva. Kvaliteten på vannføringskurven på flom 1 er vurdert som dårlig. Målestasjon Grønlivatn ligger ca. 100 km sydøst for analysefeltene. Grønlivatn har mindre feltareal sammenlignet med analysefeltene, høyere effektiv sjøprosent sammenlignet med Forfjordelva, men lavere effektiv sjøprosent sammenlignet med Roksøyelva. Målestasjonen har den korteste tidsserien av sammenligningsstasjonene. Kvaliteten på vannføringskurven på flom 1 er vurdert som middels. Ingen av sammenligningsstasjonene er direkte sammenlignbar med analysefeltene 1 Flom i denne sammenhengen er definert som ca. en middelflomverdi. Kurveusikkerheten på høyere flomvannføringer er ikke vurdert. 5

8 Figur 2. Nedbørfelt til sammenligningsstasjoner i området (sort) og nedbørfeltet til analysefeltene (rødt og blått). Tabell 2. Feltkarakteristika for aktuelle sammenligningsstasjoner. Stasjon Måleperiode Feltareal (km 2 ) Eff. sjø (%) QN (61-90) (l/s km 2 (l/s km 2 ) (moh.) (km) Langvatn 1953-dd 18,4 6, , Ånesvatn 1978-dd 47,0 7, , Gåslandsvatn 1934-dd 7,7 19, , Sneisvatn 1916-dd 29,6 2, , Grønlivatn 1989-dd 7,41 1, ,6 Q N årsmiddelavrenningen i perioden beregnet fra NVEs avrenningskart. Q obs årsmiddelavrenningen beregnet for periode med tilgjengelige observasjoner. 2.2 Flomformler Qobs Høydeint. Formelverket for flomberegninger i små felt er utarbeidet for å estimere middelflom og flommer med ulike gjentaksintervall direkte som kulminasjonsverdier for nedbørfelt under ca. 50 km 2 (Glad mfl., 2015). Formelverket er basert på ett sett med ligninger for hele Norge. En ligning for estimering av middelflommen, Q M, og en ligning for å beskrive vekstkurven, Q T/Q M, (forholdet mellom middelflom og en flom med et vilkårlig gjentaksintervall T). Middelflommen (Q M) fås av følgende formel: Q M = 18.97Q N ee ASE ( 1 ) Feltlengde 6

9 hvor Q N er nedbørfeltets middelvannføring (m 3 /s) i perioden hentet fra avrenningskartet, A SE er den effektive sjøprosenten (%) og e er grunntallet e 2,718. Middelflommen (Q M) øker med økende middelvannføring, men minker med økende effektiv sjøprosent (se formel 1). Vekstkurven (Q T/Q M) fås av følgende formel: QT QM = q N Γ(1+k)Γ(1-k)- (T-1) -k /k ( 2 ) hvor q N er middelvannføring (l/s km 2 ) i perioden hentet fra avrenningskartet, Γ er gammafunksjonen, T er gjentaksintervall og konstanten k gis av: kk = 1 + 2/[1 + ee AASE/100 ] Ligningen (2) viser at økt normalavrenning gir slakere kurve og økt effektiv sjøprosent gir brattere kurve. Av de to parameterne i formel (1) er det middeltilsiget som er mest usikkert. Denne verdien blir hentet ut fra avrenningskartet og usikkerheten varierer kraftig mellom forskjellige geografiske plasseringer. 3 Flomberegninger For beregning av middelflom og flommer med ulik gjentaksintervall er det gjort en vurdering av flomfrekvensanalyser for målestasjonene i tabell 2 og det er estimert middelflom og flommer med ulike gjentaksintervall fra formelverk for små nedbørfelt (Glad mfl., 2015) 3.1 Flomfrekvensanalyser og estimat fra formelverk I «Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt» (Stenius mfl., 2015) er det anbefalt å bruke flere ulike metoder for å sammenligne ulike resultat før et endelig valg av flomverdier tas. Følgelig er det utført flomfrekvensanalyser for målestasjonene i tabell 2 og middelflom og vekstkurve for analysefeltene er estimert med formelverk for små felt (Glad mfl., 2015). Resultatene fra flomfrekvensanalysene og formelverket er presentert i tabell 3 (frekvensfordelinger er vist vedlegg 2). Det ble i utgangspunktet sett på flere ulike fordelingsfunksjoner med særlig vekt på Gev(bayes) og Gumbel(bayes). Det ble valgt å bruke to-parameterfordelingen Gumbel(bayes) for alle analysene, med unntak for Langvatn, døgn, der tre-parameterfordelingen Gev(bayes) ble valgt. 7

10 Tabell 3. Flomfrekvensanalyse på årsflommer, døgnmiddel- og kulminasjonsverdier. Fordelingen som er brukt er Gumbel (bayes) med unntak for Langvatn, døgn, der Gev(bayes) er brukt. Det er også presentert resultat ved bruk av formelverket (Glad mfl., 2015) for analysefeltene. Stasjon Periode Ant. år Areal km 2 QM Q50/ l/s km 2 m 3 /s QM Q100/ Langvatn, DØGN , ,2 1,9 2,1 2, Ånesvatn, DØGN , ,8 2,0 2,2 2, Gåslandsvatn, , ,0 1,9 2,1 2, Sneisvatn, DØGN , ,8 1,7 1,8 2, Grønlivatn, DØGN , ,3 1,5 1,6 1,7 QM Q200/ QM Qmom/ Qdøgn Langvatn, KULM , ,1 1,9 2,1 2,3 1, Ånesvatn, KULM , ,2 1,9 2,2 2,4 1, Gåslandsvatn, , ,4 1,9 2,1 2,2 1, Sneisvatn, KULM , ,4 1,7 1,8 1,9 1, Grønlivatn, KULM , ,6 1,6 1,8 1,9 1,42 Gjennomsnitt, DØGN 427 1,8 2,0 2,1 Gjennomsnitt, KULM 530 1,8 2,0 2,2 NIFS 2, Forfjordelva 29, ,2 2,0 2,3 2,6 NIFS 2, Roksøyelva 16, ,1 2,0 2,4 2,7 1 Q mom/q døgn verdien er beregnet ut fra middelflom estimert for døgn og findata for den samme perioden som det finnes findata. 2 Formelverk for små felt (Glad mfl., 2015) som ble utviklet i samband med NIFS-prosjektet ( Det er relativt stor spredning i den spesifikke middelflommen i området. Døgnverdiene varierer fra ca l/s km 2 og kulminasjonsverdiene varierer fra ca l/s km 2. Det er ingen av sammenligningsstasjonene som er direkte sammenlignbar med analysefeltene. Langvatn, Ånesvatn og Gåslandsvatn har mye eller veldig mye høyere effektiv sjøprosent og har dermed større demping i feltet sammenlignet med analysefeltene. Av disse tre har Langvatn den laveste effektive sjøprosenten og mye høyere middelvannføring sammenlignet med analysefeltene. De spesifikke middelflommen ved analysefeltene ventes dermed å være over l/s km 2. Sneisvatn og Grønlivatn har lavere effektiv sjøprosent sammenlignet med Roksøyelva, men Sneisvatn har større feltareal og mye høyere middelvannføring og Grønlivatn har mye mindre feltareal. Nedbørfeltet til Roksøyelva har sannsynlig noe større selvreguleringsevne sammenlignet med Grønlivatn og ventes dermed å ha noe lavere eller omtrent lik spesifikk middelflom som Grønlivatn. Forfjordelva har lavere effektiv sjøprosent sammenlignet med Grønlivatn, den spesifikke middelflomverdier ventes dermed å være høyere enn den for Grønlivatn, 630 l/s km 2 (kulm.). Ved sammenligning av middelflomverdier fra frekvensanalyse (tabell 3), kulminasjonsverdier, og middelflomverdier utledet ved hjelp av formelverket (Glad mfl., 8

11 2015) for sammenligningsstasjonene overestimerer formelverket i gjennomsnitt 25 % (10-55 %). Formelverket for små felt (Glad mfl., 2015) gir en spesifikk middelflom, kulminasjonsverdier, på 964 l/s km 2 for Forfjordelva og 630 l/s km 2 Roksøyelva. Ut fra en samlet vurdering av resultatene presentert i tabell 3 og en sammenligning av resultater fra frekvensanalyse og formelverk, der formelverket systematisk overestimerer, settes den kulminerende spesifikke middelflommen til 900 l/s km 2 for Forfjordelva og 600 l/s km 2 Roksøyelva. Frekvenskurvene i regionen er forholdsvis enhetlige. Q 50/Q M varierer fra 1,5-2,0 og Q 200/Q M variere fra 1,7-2,4. Vekskurvene fra formelverket er noe brattere sammenlignet med vekstkurvene fra frekvensanalysene. Q 50/Q M er 2,0 for begge analysefeltene og Q 200/Q M er 2,6 respektive 2,7. I «Veileder for flomberegninger for små uregulerte felt» (Stenius mfl., 2015) sies følgende om valg av vekskurve: «Vekstkurven fra formelverket er robust og lite sensitiv for lokale variasjoner og anbefales derfor som regel som første valg. Dersom det finnes lange tidsserier med god kvalitet ( år eller mer) som vurderes som representative, sammenlign da gjerne vekstkurve fra formelverket med vekstkurve fra data og vurder hva som virker mest sannsynlig. Det kan også lages en kombinasjon av vekstkurve fra formelverk og data.». Ut fra en samlet vurdering av datakvalitet, lengde på tidsserier og usikkerhet ved valg av fordelingsfunksjon er det valgt å bruke vekskurven fra formelverket videre i analysen. Tabell 4 gir resulterende kulminasjonsvannføringer ved forskjellige gjentaksintervall for analysefeltene. Tabell 4. Kulminasjonsflommer med ulike gjentaksintervall for analysefeltene. Sted Areal QM Q50 Q100 Q200 Q50 Q100 Q200 km 2 l/s km 2 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 Forfjordelva 29, ,3 51,9 59,4 67, Roksøyelva 16, ,7 19,7 22,8 26, Justering av flomverdier i forhold til forventede klimaendringer I (Stenius mfl., 2015) anbefales det et klimapåslag for alle flomberegninger med gjentaksintervall 200 år på minimum 20 % og at det gjøres individuelle vurderinger for om det bør legges til 40 %. Den individuelle vurderingen anbefales gjort med utgangspunkt i NVE-report Hydrological projections for floods in Norway under a future climate (Lawrence og Hisdal, 2011) og kommende oppdateringen av rapporten «Klimaendring og fremtidige flommer i Norge» (Lawrence, 2016) samt rapporten «Klima i Norge 2100» (Hanssen Bauer mfl., 2015). 9

12 Ut fra informasjon og anbefalinger i de nevnte rapportene velges en faktor på 1,2 (20 % økning) for å anslå klimaendringers effekt på flommer med forskjellige gjentaksintervall. Kulminasjonsvannføringer for flommer i et endret klima (år 2100) blir dermed som i tabell 5. Tabell 5. Beregnet middelflom (Q M) og resulterende flomverdier ved ulike gjentaksintervall for analysefeltene, kulminasjonsvannføringer, justert med + 20 % som følge av ventede klimaendringer. Sted Areal QM Q50 Q100 Q200 Q50 Q100 Q200 km 2 l/s km 2 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s l/s km 2 l/s km 2 l/s km 2 Forfjordelva 29, ,5 62,3 71,3 81, Roksøyelva 16, ,6 23,6 27,3 31, Sammenligning med andre beregninger og observasjoner i regionen I NVEs veileder (Stenius mfl., 2015) er variasjonen av spesifikke 200-års verdier oppgitt for ulike landsdeler i Norge. For Nordland er det oppgitt at en 200-års verdi ventes å ligge et sted mellom l/s km 2. De høyeste verdiene finner en rundt Svartisen og langs kysten. De laveste verdiene finner en i indre strøk og/eller for felt med høy selvreguleringsevne. Verdiene som er funnet for Forfjordelva og Roksøyelva ligger innenfor erfaringstallene presentert i veilederen. De spesifikke flomverdiene for Forfjordelva og Roksøyelva er også sammenlignet med andre lignende oppdrag i regionen og funnet å ha en rimelig overensstemmelse med hverandre. 4 Usikkerhet Det er en hel del usikkerhet knyttet til frekvensanalyser av flomvannføringer. De observasjoner som foreligger er av vannstander. Disse omregnes ut fra en vannføringskurve til vannføringsverdier. Vannføringskurven er basert på observasjoner av vannstander og tilhørende målinger av vannføring i elven men disse direkte målingene er ofte ikke utført på store flommer. De største flomvannføringene er altså beregnet ut fra et ekstrapolert forhold mellom vannstander og vannføringer, dvs. også observerte flomvannføringer inneholder en stor grad av usikkerhet. Andre kilder til usikkerhet er bruk av døgnmiddelverdier og mangel av lange findataserier. I følge Glad mfl. (2015) fås usikkerheten ved bruk av formelverket for små felt for lave (< 100 år) respektive høye gjentaksintervall (> 100 år) ved å multiplisere eller dividere med ca. 1,8 respektive ca. 2,0 med et 95 % konfidensintervall. For Forfjordelva og Roksøyelva blir da flomestimatene med tilhørende 95 % konfidensintervall som i figur 3. Den kulminerende spesifikke middelflommen ventes dermed å ligge et sted mellom l/s km 2 for Forfjordelva og l/s km 2 Roksøyelva (95 % konfidensintervall). 200-års flommen ventes å ligge et sted mellom l/s km 2 for Forfjordelva og l/s km 2 for Roksøyelva (95 % konfidensintervall). 10

13 Figur 3. Flomverdier for analysefeltene med tilhørende usikkerhets bånd (95 % konfidensintervall) estimert med formelverk for små felt (Glad mfl., 2015). Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er meget vanskelig. Det er mange faktorer som spiller inn, særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata. I «Veileder for flomberegninger i små felt» (Stenius mfl. 2015) er det beskrevet en tilnærming for å klassifisere flomberegningen og det tilgjengelige hydrologiske datagrunnlaget. Ut fra metoden beskrevet i Stenius mfl. (2015) vurderes flomberegningen for Forfjordelva og Roksøyelva til stor «Brukbart hydrologisk datagrunnlag, med store gradienter i spesifikke flomstørrelser i området». 11

14 5 Referanser Glad. P. A., Reitan. T. og Stenius. S. 2015: Nasjonalt formelverk for flomberegninger i små nedbørfelt. NVE Rapport nr Hanssen-Bauer, I., Førland, E.J., Haddeland, I., Hisdal, H., Mayer, S., Nesje, A., Nilsen, J.E.Ø., Sandven, S., Sandø, A.B., Sorteberg, A. og Ådlandsvik, B. Klima i Norge Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i NCCS report no. 2/2015. Lawrence og Hisdal 2011: Hydrological projections for floods in Norway under a future climate. NVE Report No Lawrence, D. (2016). Klimaendring og fremtidige flommer i Norge, NVE Rapport (til trykk). Stenius, S., Glad, P.A., Wang, T. K., Væringstad T. (2015): Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt. NVE Veileder

15 Vedlegg 1 Nedbørfelt med feltkarakteristika for Forfjordelva. Nedbørfelt med feltkarakteristika for Roksøyelva. 13

16 Flyfoto over nedbørfeltene til analysefeltene. 14

17 Vedlegg 2 Flomfrekvensanalyser og fordelingsfunksjoner Alle grafene nede har gjentaksintervall, enhet år, på x-aksen Langvatn (kulm. og døgn) Ånesvatn (kulm. og døgn) Gåslandsvatn (kulm. og døgn) 15

18 177.4 Sneisvatn (kulm. og døgn) Grønlivatn (kulm. og døgn) 16

19 Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Telefon: Internett:

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold Flomberegning for Vesleelva Sande kommune i Vestfold Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Oppdragsrapport Flomberegning for Vesleelva, Sande kommune i Vestfold Oppdragsgiver: Forfatter: Breivollveien

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad 33 2015 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 33-2015 Flom- og vannlinjeberegning

Detaljer

Flomberegning for Storelva

Flomberegning for Storelva Flomberegning for Storelva Stryn kommune, Sogn og Fjordane (087.5A0) Ann-Live Øye Leine 51 2017 R A P P O R T Rapport nr 51-2017 Flomberegning for Storelva Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags-

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Flomberegning for Horndøla

Flomberegning for Horndøla Flomberegning for Horndøla Hornindal kommune, Sogn og Fjordane (89.C20). Ann-Live Øye Leine 7 2016 R A P P O R T Rapport nr 7-2016 Flomberegning for Horndøla Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags-

Detaljer

Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva. Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) OPPDRAGSRAPPORT B

Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva. Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) 16 2013 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva

Detaljer

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Thomas Væringstad 1 2015 O P P D R AG S R A P P O R T A Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Flomberegning for Falkelva. Hamarøy kommune, Nordland (170.BA)

Flomberegning for Falkelva. Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Flomberegning for Falkelva Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 14 2013 Flomberegning for Falkelva, Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Oppdragsgiver:

Detaljer

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist 27 2015 R A P P O R T Rapport nr 27 2015 Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags

Detaljer

Flomberegning av tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan for omkjøring i Hammerfest sentrum

Flomberegning av tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan for omkjøring i Hammerfest sentrum Flomberegning av tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan for omkjøring i Hammerfest sentrum Petter Reinemo 14 2014 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan

Detaljer

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 2015 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Oppdragsrapport B nr 21-2015 Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu.

Detaljer

Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg. Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg. Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg Per Ludvig Bjerke 22 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 22-2016 Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei

Detaljer

Flomberegning for Longyearelva

Flomberegning for Longyearelva Flomberegning for Longyearelva Spitsbergen, Svalbard (400) Seija Stenius 7 2016 OPPDRAGSRAPPORT A Oppdragsrapport A nr 7-2016 Flomberegning for Longyearelva Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Flomberegninger for Fedaelva, Kvinesdal kommune, Vest-Agder (025.3A1) Per Alve Glad

Flomberegninger for Fedaelva, Kvinesdal kommune, Vest-Agder (025.3A1) Per Alve Glad Flomberegninger for Fedaelva, Kvinesdal kommune, Vest-Agder (025.3A1) Per Alve Glad 28 2013 R A P P O R T Flomberegninger for Fedaelva, Kvinesdal kommune, Vest-Agder (025.3A1) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Revidert flomberegning for Sokna

Revidert flomberegning for Sokna Revidert flomberegning for Sokna Flomsonekartprosjektet Seija Stenius 60 2017 R A P P O R T Rapport nr 60-2017 Revidert flomberegning for Sokna Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer Internt notat Til: Paul Christen Røhr Fra: Anne Fleig. Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 28.08.2014 Saksnr.: 201404480-1 Arkiv: Kopi: Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51)

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva Sortland kommune, Nordland (178.62Z) Seija Stenius 18 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 18-2016 Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Detaljer

Hydraulisk analyse for 16 bruer, Svenningdal i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse for 16 bruer, Svenningdal i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse for 16 bruer, Svenningdal i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2016 Rapport Hydraulisk analyse for 16 nye bruer på E6 ved Svenningdal, Nordland.

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva Andøy kommune, Nordland (178.63Z) Seija Stenius 17 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 17-2016 Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Flomberegning for Apeltun (056.32) Thomas Væringstad 58

Flomberegning for Apeltun (056.32) Thomas Væringstad 58 Flomberegning for Apeltun (056.32) Thomas Væringstad 58 2016 R A P P O R T Rapport nr 58-2016 Flomberegning for Apeltun (056.32) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Thomas

Detaljer

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi)

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Kontrollert av: Kjetil Sandsbråten NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Oslo Dam Saggrenda

Detaljer

Flomberegning for Lakselva i Misvær

Flomberegning for Lakselva i Misvær Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Lakselva i Misvær Lars-Evan Pettersson 2 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Lakselva i Misvær (162.7Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr

Detaljer

Flomberegning for Figgjo

Flomberegning for Figgjo Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Figgjo Lars-Evan Pettersson 15 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Figgjo (028.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 15-2003 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Leira

Flomberegning for Leira Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Leira Lars-Evan Pettersson 16 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Leira (002.CAZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 16-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Storelva i Utvik (087.4Z)

Flomberegning for Storelva i Utvik (087.4Z) Flomberegning for Storelva i Utvik (087.4Z) Stryn kommune, Sogn og Fjordane Ann-Live Øye Leine 94 2017 R A P P O R T Rapport nr 94-2017 Flomberegning for Storelva i Utvik (087.4Z) Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll

Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll RAPPORT BEREGNING AV FLOM OG KULVERTDIMENSJONER VED FJELDLY OG LEIKVOLL, GJERDRUM KOMMUNE Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll Prosjektnummer:

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Flomberegning for Aureelva

Flomberegning for Aureelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Aureelva Thomas Væringstad 9 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Aureelva (097.72Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 9-2007 Flomberegning

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B x/2014 Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva

Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Flomsonekartprosjektet Seija Stenius 17 2017 R A P P O R T Rapport nr 17-2017 Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Hydrologiske data til utløp Sørfjordelva (167.2A), Sørfold kommune i Nordland

Hydrologiske data til utløp Sørfjordelva (167.2A), Sørfold kommune i Nordland Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: Kopi: Minikraft AS, v/alf Arne Eide Seija Stenius Sverre Husebye NVE NVE 200905546-2 hv/shu 333/167.2A Region Nord Kongens gate 14-18 Postboks 394 8505

Detaljer

Flomberegning for Spjelkavikelva

Flomberegning for Spjelkavikelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Spjelkavikelva Lars-Evan Pettersson 5 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Spjelkavikelva (101.5Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 5-2007

Detaljer

Flomberegning for Vosso (062.Z)

Flomberegning for Vosso (062.Z) Flomberegning for Vosso (062.Z) Revidert juni 2015. Erik Holmqvist 56 2015 R A P P O R T Flomberegning for Vosso (062.Z) Utgitt av: Norges vassdrags og energidirektorat Redaktør: Forfattere: Erik Holmqvist

Detaljer

Revidert flomberegning for Reisavassdraget

Revidert flomberegning for Reisavassdraget Revidert flomberegning for Reisavassdraget Flomsonekartprosjektet Seija Stenius 18 2017 R A P P O R T Rapport nr 18-2017 Revidert flomberegning for Reisavassdraget Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra. Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra. Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B

Detaljer

Flomberegning for Valldøla

Flomberegning for Valldøla Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Valldøla Thomas Væringstad 5 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Valldøla (100.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr. 5-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Sørkedalselva

Flomberegning for Sørkedalselva Flomberegning for Sørkedalselva Lars-Evan Pettersson 10 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Sørkedalselva (007.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 10-2008 Flomberegning for Sørkedalselva

Detaljer

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603710-02 Dato: 17.02.2017 Skrevet av: Ingrid Alne Kvalitetskontroll: Jon Zeigler VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Nedbørfelt... 3 3 Flomberegning...

Detaljer

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune Vegårshei kommune Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune Februar 2016 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 16208001-1 16208001 04.02.2015

Detaljer

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland. Per Ludvig Bjerke OPPDRAGSRAPPORT B

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland. Per Ludvig Bjerke OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Lundeelva ved Kielland Per Ludvig Bjerke 4 2014 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Lundeelva ved Kielland, 022-4 Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Oppdragsrapport nr. 4-2014.

Detaljer

Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Thomas Væringstad

Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Thomas Væringstad Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Thomas Væringstad 16 2014 R A P P O R T Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr. 16-2014 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Lierelva

Flomberegning for Lierelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Lierelva Thomas Væringstad 8 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Lierelva (011.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 8-2007 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Vansjø og Mosseelva Lars-Evan Pettersson 3 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Vansjø og Mosseelva (003.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 3-2008 Flomberegning

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva

Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) 17 2013 OPPDRAGSRAPPORT B Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva

Detaljer

Flomberegning for Sogndalselvi

Flomberegning for Sogndalselvi Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sogndalselvi Turid-Anne Drageset 6 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sogndalselvi (077.3Z) Flomsonekartprosjektet Norges vassdrags- og energidirektorat 2003

Detaljer

Flomberegning for Levangselva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Levangselva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Levangselva Lars-Evan Pettersson 20 2012 R A P P O R T Flomberegning for Levangselva (126.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 20-2012 Flomberegning for Levangselva

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Oselva

Flomberegning for Oselva Flomberegning for Oselva Thomas Væringstad 14 2009 D O K U M E N T Flomberegning for Oselva (055.7Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Dokument nr. 14-2009 Flomberegning for Oselva (055.7Z) Utgitt

Detaljer

Flomberegning for Sira ved Tonstad. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Sira ved Tonstad. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Sira ved Tonstad Lars-Evan Pettersson 6 2010 D O K U M E N T Flomberegning for Sira ved Tonstad (026.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr 6-2010 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Ognaelva

Flomberegning for Ognaelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ognaelva Erik Holmqvist 15 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Ognaelva (027.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 15 Flomberegning for

Detaljer

Anbefale metoder for flomberegninger i små uregulerte felt. Naturfareprosjektet (NIFS), aktivitet 5.1 Flom- og dimensjoneringsberegninger i små felt.

Anbefale metoder for flomberegninger i små uregulerte felt. Naturfareprosjektet (NIFS), aktivitet 5.1 Flom- og dimensjoneringsberegninger i små felt. Anbefale metoder for flomberegninger i små uregulerte felt Naturfareprosjektet (NIFS), aktivitet 5.1 Flom- og dimensjoneringsberegninger i små felt. 97 2015 R A P P O R T Anbefale metoder for flomberegninger

Detaljer

Flomberegning for Nitelva

Flomberegning for Nitelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Nitelva André Soot 16 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Nitelva (002.CC0) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 16 2007. Flomberegning for

Detaljer

Flomsonekartprosjektet. Flomberegning for Storelva og Nordelva. Thomas Væringstad D O K U M E N T

Flomsonekartprosjektet. Flomberegning for Storelva og Nordelva. Thomas Væringstad D O K U M E N T Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Storelva og Nordelva Thomas Væringstad 14 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Storelva (037.Z) og Nordelva (037.2Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Flomberegning for Årdalselva

Flomberegning for Årdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Årdalselva Lars-Evan Pettersson 14 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Årdalselva (033.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 14-2004 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Øysteseelvi

Flomberegning for Øysteseelvi Flomberegning for Øysteseelvi Thomas Væringstad 15 2009 D O K U M E N T Flomberegning for Øysteseelvi (052.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Dokument nr. 15-2009 Flomberegning for Øysteseelvi

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

Flomberegning for Eidfjordvassdraget

Flomberegning for Eidfjordvassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Eidfjordvassdraget Lars-Evan Pettersson 1 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Eidfjordvassdraget (050.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord.

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B 32/2014 Flomberegning og hydraulisk analyse i

Detaljer

Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord

Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Erik Holmqvist 2 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 2 2007.

Detaljer

Flomberegning for Rauma (103.Z)

Flomberegning for Rauma (103.Z) Flomberegning for Rauma (103.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 8-2004 Flomberegning for Rauma (103.Z) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan Pettersson

Detaljer

Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt. Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Delprosjekt 5.1.

Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt. Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Delprosjekt 5.1. Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Delprosjekt 5.1.7 86 2015 R A P P O R T Sammenligning av metoder for flomberegninger

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen NOTAT OPPDRAG Flomvurdering ved Sanddalsbotn DOKUMENTKODE 416492-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TOWN HOUSE ANSVARLIG ENHET KONTAKTPERSON Gunnar Størksen 3084 Hydrologi KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Ann-Live Øye Leine

Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Ann-Live Øye Leine Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Ann-Live Øye Leine 21 2017 R A P P O R T Rapport nr 21-2017 Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Hydraulisk analyse for Vievegen (084.A1A), Førde kommune i Sogn og Fjordane. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse for Vievegen (084.A1A), Førde kommune i Sogn og Fjordane. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse for Vievegen (084.A1A), Førde kommune i Sogn og Fjordane Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2016 Oppdragsrapport nr. xx - 2015 Hydraulisk analyse for

Detaljer

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Erik Holmqvist 5 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund (311. Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Flomfrekvensanalyse for Z Lauvsneselva

Flomfrekvensanalyse for Z Lauvsneselva Flomfrekvensanalyse for 137.7 Z Lauvsneselva Beate Sæther 8 2006 O P P D R A G S R A P P O R T A Flomfrekvensanalyse for 137.7 Z Lauvsneselva Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Oppdragsrapport

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Areal+ AS. Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i Follebu

Areal+ AS. Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i Follebu Areal+ AS Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i Follebu Utgave: 1 Dato: 01.10.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Areal+ AS Rapporttittel: Flom- og vannlinjeberegning, Fyrverkerilager i

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG SVV - fv 710 hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 TIL KOPI TIL Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Torstein Rød Klausen OPPRETTET AV Frøydis Sjøvold Wolf-Dietrich Marchand DATO Hydrologiske og

Detaljer

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde Ubergsmoen, Vegårshei kommune

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde Ubergsmoen, Vegårshei kommune Vegårshei kommune Flom- og vannlinjeberegning i planområde Ubergsmoen, Vegårshei kommune September 2015 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 14293001-1 14293001 26.09.2015

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydraulisk vurdering i forbindelse

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag. Notat Til: Melhus kommune ved Kjersti Dalen Stæhli Fra: Per Ludvig Bjerke Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: 4.11. 2016 Saksnr.: Arkiv: Kopi: 333/122.AZ Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella

Detaljer

Flomberegning for Tanavassdraget

Flomberegning for Tanavassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Tanavassdraget Lars-Evan Pettersson 8 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Tanavassdraget (234.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 8 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Batnfjordelva (108.3Z) Flomsonekartprosjektet

Flomberegning for Batnfjordelva (108.3Z) Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Batnfjordelva (108.3Z) Flomsonekartprosjektet Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 5-2003 Flomberegning for Batnfjordelva (108.3Z) Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ)

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 15-2007 Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

Flomberegning for Verdalselv (127.Z) Ann-Live Øye Leine

Flomberegning for Verdalselv (127.Z) Ann-Live Øye Leine Flomberegning for Verdalselv (127.Z) Ann-Live Øye Leine 96 2016 R A P P O R T Rapport nr 96-2016 Flomberegning for Verdalselv (127.Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Februar 2013 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 99719001-1 99719001 07.02.2014 Kunde:

Detaljer

IVF-statistikk for Vestfold

IVF-statistikk for Vestfold No. 16/2017 ISSN 2387-4201 MET report Climate IVF-statistikk for Vestfold Anita Verpe Dyrrdal Title IVF-statistikk for Vestfold Section FOU Author(s) Anita Verpe Dyrrdal Client(s) COWI Date 20.10.2017

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Flomberegning for Beiarelva (161.Z)

Flomberegning for Beiarelva (161.Z) Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Beiarelva (161.Z) Erik Holmqvist 9 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Beiarelva (161.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 9-2004 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Stjørdalselva

Flomberegning for Stjørdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Stjørdalselva Lars-Evan Pettersson 13 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Stjørdalselva (124.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 13-2003

Detaljer

Flomberegning for Sandvikselva

Flomberegning for Sandvikselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sandvikselva Thomas Væringstad 8 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sandvikselva (008.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr. 8-2003 Flomberegning

Detaljer

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer Har vært på høring Er under korrektur Nye

Detaljer