Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg. Per Ludvig Bjerke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg. Per Ludvig Bjerke"

Transkript

1 Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg Per Ludvig Bjerke O P P D R AG S R A P P O R T B

2 Oppdragsrapport B nr Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Per Ludvig Bjerke Trykk: Opplag: Forsidefoto: ISBN NVEs hustrykkeri Steinselva ved Haugen Sammendrag: Flomberegninga for Steinselva gir en 200 års flom lik 608 m3/s ved Nordmelanfossen. Vannlinjeberegningen viser at veien ikke bør ligge lavere enn på kote 32 moh. ved vassverket ved Skolengsholmen. Ved Liastrand anbefales ikke å legge veien lavere enn kote 61 moh. ved brua og kote 60 moh. ved profil Ved Haugen anbefales ikke å legge veien lavere enn på kote 71 moh. ved profil Det anbefales å bruke stein av minimum størrelse D50= 0.75 m. Det bør legges duk og/eller filtermasse bak steinen/plastringa. Emneord: Flomberegning, hydraulisk analyse Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: 2

3 Innhold Forord... 4 Sammendrag Beskrivelse av nedbørfeltet Målestasjoner Flomanalyser Døgnmiddelvannføringer Kulminasjonsvannføringer Klimaendringer Vannlinjeberegning Datagrunnlag Skauvåsbekken ved profil 3025 (C209) Hovedelva ved Skolengsholmen (profil 8025) (C1590.1) Skolengsbekken (profil 8285) Hovedelva ved Haugen (profil 13050) Hovedelva ved Liastranda (profil 10650) Erosjonsskring/Plastring Konklusjon Referanser... 18

4 Forord På oppdrag for Statens vegvesen Region midt har NVE, Hydrologisk avdeling, utført flom- og vannlinjeberegninger for Steinselva i Osen kommune i Sør-Trøndelag. Middelflom og flommer med gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100 og 200 år er beregnet. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer. Thomas Væringstad har utført flomberegningen og Per Ludvig Bjerke har utført vannlinjeberegningen. Per Alve Glad har kvalitetskontrollert rapporten. Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige behandling av saken. Oslo, september 2016 Sverre Husebye seksjonssjef Per Ludvig Bjerke sjefingeniør 4

5 Sammendrag Det er utført flomberegning for Steinselva i Osen kommune i Sør-Trøndelag. Middelflom og flommer med gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100 og 200 år er beregnet. Datagrunnlaget for flomberegningen kan klassifiseres som middels, med en inndeling fra godt, middels og til dårlig. Steinselva ligger i et av de områdene i Norge hvor klimaframskrivningene gir økning i flomstørrelser frem mot år Her er det derfor benyttet et klimapåslag 20 % på de beregnede flomvannføringene. Resulterende kulminasjonsvannføringer ved utløpet av elva ble: QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s Steinselva Klima + 20 % Beregnede verdier er benyttet på strekningen oppstrøms ved at det er skalert mht. forskjell i areal ved aktuelt sted og utløpet i sjøen. Vannlinjeberegningen viser at veien ikke bør ligge lavere enn på kote 32 moh. ved vassverket ved Skolengsholmen. Ved Liastrand anbefales å legge veien ikke lavere enn kote 61 moh. ved brua og kote 60 moh. ved profil Ved Haugen anbefales ikke å legge veien lavere enn på kote 71 moh. ved profil

6 1 Beskrivelse av nedbørfeltet Steinselva er et middels stort vassdrag på Fosen. Elva er i hovedsak uregulert. Flomregime: flommer opptrer både vår, høst og vinter men det er sannsynlig at de høyeste flomtoppene opptrer om høsten eller vinteren. Feltkarakteristika for nedbørfeltene er vist i tabell 1 og feltgrensene er vist i figur 1. Tabell 1. Feltkarakteristika for Steinselva. Sted Feltareal, A km 2 Eff. sjø, ASE % QN (61-90)* l/s km 2 Høyde m Feltlengde, LF km Steinselva (hele) 264 0,2 43, ,2 Steinselva v/åseggfossen 169 0,4 45, ,6 * Avrenning beregnet fra NVEs avrenningskart for normalperioden Figur 1. Nedbørfeltet til Steinselva. 6

7 2 Målestasjoner En oversikt over nedbørfeltene til aktuelle sammenligningsstasjoner i området er gitt i tabell 2. Beliggenhet og feltgrenser er vist i figur 2. Figur 2. Kart over målestasjoner i området (sort) og nedbørfeltet til Steinselva (rødt). 7

8 Tabell 2. Feltkarakteristika for aktuelle sammenligningsstasjoner. Stasjon Måleperiode Feltareal (km 2 ) Eff.sjø (%) QN (l/s km 2 ) Qobs (l/s km 2 ) Høydeint. (moh.) Krinsvatn 1915-d.d ,1 63,8 60, Øyungen 1916-d.d ,4 50,6 51, Første Aunvatn 1982-d.d. 87,3 1, , Møllehusfoss 1982-d.d. 95,2 0, , Lavvatn 1964-d.d. 73,8 1, , Q N betegner normalavrenningen i perioden beregnet fra NVEs avrenningskart. Q obs betegner middelavrenningen beregnet for periode med tilgjengelige observasjoner. 3 Flomanalyser 3.1 Døgnmiddelvannføringer Det er utført frekvensanalyse på årsflommer (døgnverdier) for målestasjonene. Store flommer forekommer hele året, men flere av de største flommene har vært på høsten eller vinteren. I tabell 3 vises resultatene for flomfrekvensanalysene. Det er relativt stor spredning i spesifikk middelflom og forholdstallene ved de ulike målestasjonene som er tatt med i analysen (tabell 3). For middelflom varierer det fra drøyt 550 l/s km 2 til snaut 830 l/s km 2. Forholdstallet Q 200 /Q M varierer fra 2,0 til 2,7 ved målestasjonene. Ut fra en ren sammenligning av feltegenskapene (tabell 2) er det rimelig å anta at spesifikk middelflom ved Steinselva er i samme størrelsesorden med f.eks. Krinsvatn og Øyungen, som har omtrent samme areal, men litt større avrenning og effektiv sjøprosent. Regionalt formelverk fra Sælthun mfl (K2) anslår en middelflom på omtrent 375 l/s km 2. Formelverket virker å ligge noe lavt i denne sammenhengen og er ikke vektlagt i de videre beregningene. Det vurderes som at målestasjon Krinsvatn er mest representativt for middelflom i Steinselva. Steinselva har omtrent samme areal, mindre effektiv sjøprosent og spesifikk avrenning. Det er valgt å runde ned spesifikk døgnmiddelflom til 650 l/s km 2. Tabell 3. Flomfrekvensanalyse på årsflommer, døgnmiddelverdier. Per. Ant år QM Q5/ m 3 /s l/s km 2 QM Q10/ QM Q20/ QM Q50/ QM Q100/ QM Q200/ QM Q500/ QM Q1000/ Krinsv , ,23 1,45 1,68 2,00 2,25 2,53 2,92 3, Øyung , ,23 1,47 1,72 2,07 2,35 2,66 3,11 3, F.Aunv , ,17 1,33 1,49 1,70 1,87 2,04 2,28 2, Mølleh , ,20 1,67 1,53 1,73 1,89 2,04 2,24 2, Lavv , ,19 1,39 1,59 1,88 2,12 2,38 2,75 3,06 RFFA (1997) K ,24 1,44 1,59 1,87 2,05 2,27 2,49 2,69 Steinselva ,23 1,45 1,68 2,00 2,25 2,53 2,92 3,24 * Beregningen gjelder for kulminasjonsverdier QM 8

9 Som representativ flomfrekvenskurve for Steinselva brukes flomfrekvensfaktorer fra Krinsvatn. Tabell 4 gir resulterende døgnmiddelvannføringer ved forskjellige gjentaksintervall for to punkter i Steinselva. 3.2 Kulminasjonsvannføringer I små vassdrag vil kulminasjonsvannføringen være atskillig større enn døgnmiddelvannføringen. Dette er spesielt karakteristisk i vassdrag hvor vannføringen kan stige raskt og flommene har et spisst forløp. Små nedbørfelt med lav effektiv sjøprosent vil typisk ha et raskere og spissere flomforløp sammenlignet med større nedbørfelt med høyere effektiv sjøprosent. Forholdet mellom kulminasjonsvannføring (momentanvannføring) og døgnmiddelvannføring (Q mom /Q mid ) anslås fortrinnsvis ved å analysere de største observerte flommene i vassdraget. Siden det ikke finnes vannføringsdata fra vassdraget må forholdstallet Q mom /Q mid dermed beregnes med utgangspunkt i nærliggende og lignende målestasjoner i området og beregnede forholdstall fra eksisterende formelverk. Målestasjon Krinsvatn har de senere år data med finere tidsoppløsning og en sammenligning mellom døgn og kulminasjonsvannføringer gir et forholdstall på 1,21. Krinsvatn har noenlunde lignende feltparametere med Steinselva, men det er antatt at Steinselva har noe raskere respons i feltet pga. mindre effektiv sjøprosent. I Sælthun mfl. (1997) er det utarbeidet ligninger som uttrykker en sammenheng mellom forholdet Q mom /Q mid og feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent) for vår- og høstsesong. Formlene er: 0.5 Vårflom: Q mom /Q døgn = 1,72 0,17 loga 0,125 A SE 0.5 Høstflom: Q mom /Q døgn = 2,29 0,29 loga 0,270 A SE hvor A er feltareal og A SE er effektiv sjøprosent. For Steinselva gir formlene et forholdstall på 1,25 for vårflom og 1,47 for høstflom. Det er noenlunde samsvar ved bruk av formelverk (gjennomsnitt høst/vår) sammenlignet med observerte flommer ved Krinsvatn, og er det valgt å bruke en faktor på 1,4 videre i analysen for Steinselva. Kulminasjonsverdiene blir dermed som i tabell 4. Tabell 4. Beregnet middelflom (Q M ) og resulterende flomverdier ved ulike gjentaksintervall for Steinselva, kulminasjonsvannføringer. Areal km 2 Kulm./ døgn QM m 3 /s l/s km 2 Q5 m 3 /s Q10 m 3 /s Q20 m 3 /s Q50 m 3 /s Q100 m 3 /s Q200 m 3 /s Q500 Q1000 m 3 /s m 3 /s Døgnmiddelvannføring Kulminasjonsvannføring 264 1, Klimaendringer I henhold til NVEs klimastrategi (Hamarsland, 2010) skal det tas hensyn til et endret klima for tiltak/ beslutninger med lang levetid. For eksempel ved å ta hensyn til endringer i flomstørrelser ved arealplanlegging og bygging/ ombygging av viktig infrastruktur. 9

10 I Lawrence og Hisdal (2011) er det gitt anbefalinger om hvordan man skal ta hensyn til ventet klimautvikling frem til år 2100 ved beregning av flommer med forskjellige gjentaksintervall. Steinselva ligger i en av områdene hvor en venter økning i flomvannføringer på grunn av klimaendringer. Ut fra avsnitt 8.3 i nevnte rapport, er det anbefalt for vassdrag som Steinselva å vurdere en økning av flommer på 20 på grunn av klimaendringer. Det gir følgende flomverdier i vassdraget (tabell 5). Tabell 5. Beregnet middelflom (Q M ) og resulterende flomverdier ved ulike gjentaksintervall for Steinselva, kulminasjonsvannføringer, justert med + 20 % som følge av ventede klimaendringer. Areal km 2 QM m 3 /s l/s km 2 Q5 m 3 /s Q10 m 3 /s Q20 m 3 /s Q50 m 3 /s Q100 m 3 /s Q200 m 3 /s Q500 m 3 /s Q1000 m 3 /s Klimapåslag 20 % Vannlinjeberegning 4.1 Datagrunnlag Befaring av elva ble utført den 27.mai Innmålinger av høyder av terreng og vannstander som ble gjort under befaringen er gitt i vedlegg 1 og vist på kart i vedlegg 2. Dette er med og danner en del av grunnlaget for de hydrauliske beregninger. Høyder er angitt i NN2000. Det er mange sideelver i vassdraget og det er derfor beregnet en 200 års verdi for hver parsell. Det er tatt utgangspunkt i flomberegninga for Nordmelanfossen som har et areal på 264 km 2. For de andre parsellene oppover i vassdraget er 200 års flommen arealskalert pluss at det tatt hensyn til at den spesifikke flommen er større i mindre felt enn i store. Dette er gjort ved å plusse på 10 % for flommene ved Skolengsholmen og Liastranda og 20 % ved Haugen. Dette gir en 200 års flom ved Skolengsholmen på 520 m 3 /s, for Liastranda blir den 416 m 3 /s og ved Haugen blir den 290 m 3 /s. 4.2 Skauvåsbekken ved profil 3025 (C209) Bekken er 2 m bred i bunnen og har en sideskråning med helning 1:1. Ved en 200 års flom på 10.5 m 3 /s og en helning av bunnen av bekken på 4 % gir dette hastighet på 1.5 m/s. Det er beregnet en spesifikk 200 års flom på 3000 l/sek*km 2. Det kreves da et areal på 7 m 2 for å ta unna en 200 års flom. Dersom bekken bevares med 2 m bredde og skråninger på 1:1 gir dette 2 m nødvendig høyde med erosjonssikring. Dette kan gjøres ved plastring, legg stein i røys eller bygge mur. Ved plastring bør stein være av minimum 0.75 m størrelse. 10

11 Sikringa bør gå helt ned til bunnen av bekken og støttes med en fotgrøft for at erosjonssikringa skal bli stabil. Figur 3 Kart over ny veitrasee. Figur 4 Bekken slik den er i dag ved profil

12 4.3 Hovedelva ved Skolengsholmen (profil 8025) (C1590.1). Veien ligger på innsiden av Skolengsholmen som ved flom deler elva i 2 og der det ved flom er en betydelig strøm også på innsiden nær ved veien. Ved profil 8025 vil skråninga gå helt ned til elva som vist i figur 5. Figur 5 Veifylling som går ned i elva ved profil 8025 like ned for vassverk. Figur 6 Ny trasee ved vassverk. 12

13 Resultatene viser at vannstanden ved en 200 års flom på 520 m 3 /s vil gå opp til kote 31 moh. ved vassverket. Figur 7 viser hvordan elva er ved Skolengsholmen ved 200 års flom og figur 8 viser vannlinjen ved normalvannstand i blått og de andre flommene med blå strek og 200 års flommen som øverste. Figur 7 Figurs om viser hvordan elva er ved 200 års flom. Figur 8 Den beregnede vannlinjen i hovedelva forbi Skolengsholmen. 13

14 4.4 Skolengsbekken (profil 8285) Bekken har et nedbørfelt på 1.6 km 2 og en 200 års flom er beregnet til å være 4.5 m 3 /s. Det er da antatt en spesifikk 200 års flom på 3000 l/sek*km 2. Det er antatt en helning av bekken ved passering av veien på 1 %. Dette gir en hastighet på 1.5 m/s for vannet inn i kulverten. Det kreves et areal på 4 m 2 inkludert usikkerhet i beregningene og for å ta høyde for at is og grener kan stoppe til røret og redusere kapasiteten. 4.5 Hovedelva ved Haugen (profil 13050) På denne strekningen er elva veldig slak, se bildet i figur 9. Den nye veilinje er vist i figur 10. Beregningen viser at en 200 års flom på 290 m 3 /s vil nå opp til kote 70.3 moh. ved dagens bru. Dagens brubane ligger på kote moh. og normalvannstanden er ca 67.5 moh. ved brua. Figur 9 Bildet som viser elva ved lav vannføring. 14

15 Figur 10 Plankart som viser hvordan veiskråningen vil ligge ned mot elva. Resultatene av beregningene er vist i figur 11. Ved profil er vannstanden på kote 70.2 moh og at det anbefales å ikke legge veilinjen lavere enn på kote 71 moh. Figur 11 Vannlinjene forbi brua. Profil er midt på strekningen. 4.6 Hovedelva ved Liastranda (profil 10650) Beregningen viser at vannstanden ved 200 års flom på 416 m 3 /s ligger på kote 60.4 moh. ved brua og at den 200 m lenger ned synker til ca 59.5 moh. Figur 12 vise dagens bru ved 15

16 Liastranda og figur 13 viser den planlagte nye veilinje. Figur 14 viser den beregnede vannlinje pluss energihøyden. Det øverste profil er brua. Figur 12 Dagens bru ved Liastranda Figur 13 Kart som viser forslag til ny veitrasee ved Liastranda. 16

17 Figur 14 Figur som viser vannlinje og energilinje Det anbefales at veibanen ikke legges lavere enn på kote 61 moh. ved brua og ikke lavere enn kote 60 moh. ved profil Erosjonsskring/Plastring På de partiene der veiskråningen kommer i berøring med 200 års flommen må de sikres mot erosjon opp til nivået for 200 års flom. Dette fordi det ved flom kan bli store vannhastigheter mot skråningen og drag- og løftekrefter vil kunne dra løs masser og stein hvis de ikke er sikret. Dette kan gjøre på flere måter avhengig av hvilken helning på skråninga som velges. I vedlegg 5 vises forskjellige måter som plastring og/eller stein brukes som sikring.. Det anbefales å bruke stein av minimum størrelse 0.75 m. Dersom det er finmasser innenfor må det legges duk og/eller filtermasse bak steinen/plastringa. Plastringa bør forankres ved å føre gjennomgående spyd nedover lagene. Det er vanlig å bygge fotgrøft i elva som støtte for plastringa/muren. Men der det er fast fjell i elvebotn kan de nederste steinlaget boltes i fjellet i stedet. 6 Konklusjon Det er beregnet at 200 års flommen ved Normelanfossen er 730 m 3 /s. For Skolengsholmen blir den 520 m 3 /s, for Liastranda blir den 454 m 3 /s og for Haugen blir den 290 m 3 /s. 17

18 Dette gir at veibanen ved vassverket ved Skolengsholmen ikke bør ligge under kote 32 moh., ved Liastrand bør ikke veibanen ligge under kote 61 moh. ved brua og kote 60 moh. ved profil og ved Haugen bør den ikke ligger under kote 71 moh. ved profil For Skauvåsbekken blir 200 års flommen 10.5 m 3 /s og krever et areal på 7 m 2 for å ta unna en 200 års flom. Dette betyr at veien bør legges minimum 2 m over bunnen av bekken antatt bredden i bunnen er 2 m og sidehelning minimum 1:1. For Skolengsbekken vil 200 års flommen være 4.5 m 3 /s og med en dimensjonerende hastighet på 1.5 m/s kreves et areal på 4 m 2. Det er da inkludert en sikkerhetsmargin for å ta høyde for usikkerhet i beregningene og at is og grener kan redusere kapasiteten. For eksempel kan en 2 x 2 m kulvert anbefales. Det anbefales å bruke stein av minimum størrelse 0.75 m. Dersom det er finmasser innenfor må det legges duk og/eller filtermasse bak steinen/plastringa. Plastringa bør forankres ved å føre gjennomgående spyd nedover lagene. 4 Referanser NVE (7/2015): NVE (14/1997): NVE (2010): Veileder for flomberegning i små felt. Regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag. Vassdragshåndboka. NVE (5/2011): Hydrological projections for floods in Norway under a future climate. Berg (1992): Flomberegning og kulvertdimensjonering, SINTEF 60 A Chow (1959): Open-channel hydraulics. 18

19 VEDLEGG 1 Innmåling av høyder og vannstander. 19

20 VEDLEGG 2 Kart som viser innmåling av høyder og vannstander. 20

21 VEDLEGG 3 Kart over feltet til Skauvåsbekken. 21

22 VEDLEGG 4 Feltet ned til Skolengsholmen 22

23 VEDLEGG 5 Felt ned til Haugen 23

24 VEDLEGG 6 Feltet til Skolengsbekken. 24

25 VEDLEGG 7 Sikringstiltak i Steinselva. Fra NVE Atlas 25

26 Ingen sikring ved Skolengholmen, mens det like ovenfor Aaseggfossen er sikret 26

27 Det er ikke kjennskap til sikring ved Liastranda eller Haugen 27

28 VEDLEGG 8 Skisser som viser ulike måter å bygge en erosjonssikring. 28

29 Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Telefon: Internett:

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad 33 2015 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 33-2015 Flom- og vannlinjeberegning

Detaljer

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold Flomberegning for Vesleelva Sande kommune i Vestfold Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Oppdragsrapport Flomberegning for Vesleelva, Sande kommune i Vestfold Oppdragsgiver: Forfatter: Breivollveien

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva. Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) OPPDRAGSRAPPORT B

Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva. Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) 16 2013 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva

Detaljer

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist 27 2015 R A P P O R T Rapport nr 27 2015 Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags

Detaljer

Flomberegning for Falkelva. Hamarøy kommune, Nordland (170.BA)

Flomberegning for Falkelva. Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Flomberegning for Falkelva Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 14 2013 Flomberegning for Falkelva, Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Oppdragsgiver:

Detaljer

Flomberegning av tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan for omkjøring i Hammerfest sentrum

Flomberegning av tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan for omkjøring i Hammerfest sentrum Flomberegning av tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan for omkjøring i Hammerfest sentrum Petter Reinemo 14 2014 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for tre vassdrag i tilknytning til Reguleringsplan

Detaljer

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 2015 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Oppdragsrapport B nr 21-2015 Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu.

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B x/2014 Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord.

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B 32/2014 Flomberegning og hydraulisk analyse i

Detaljer

Flomberegning for Storelva

Flomberegning for Storelva Flomberegning for Storelva Stryn kommune, Sogn og Fjordane (087.5A0) Ann-Live Øye Leine 51 2017 R A P P O R T Rapport nr 51-2017 Flomberegning for Storelva Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags-

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Flomberegning for Apeltun (056.32) Thomas Væringstad 58

Flomberegning for Apeltun (056.32) Thomas Væringstad 58 Flomberegning for Apeltun (056.32) Thomas Væringstad 58 2016 R A P P O R T Rapport nr 58-2016 Flomberegning for Apeltun (056.32) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Thomas

Detaljer

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland. Per Ludvig Bjerke OPPDRAGSRAPPORT B

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland. Per Ludvig Bjerke OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Lundeelva ved Kielland Per Ludvig Bjerke 4 2014 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Lundeelva ved Kielland, 022-4 Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Oppdragsrapport nr. 4-2014.

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva Sortland kommune, Nordland (178.62Z) Seija Stenius 18 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 18-2016 Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva Andøy kommune, Nordland (178.63Z) Seija Stenius 17 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 17-2016 Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

Detaljer

Flomberegning for Valldøla

Flomberegning for Valldøla Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Valldøla Thomas Væringstad 5 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Valldøla (100.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr. 5-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Aureelva

Flomberegning for Aureelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Aureelva Thomas Væringstad 9 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Aureelva (097.72Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 9-2007 Flomberegning

Detaljer

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603710-02 Dato: 17.02.2017 Skrevet av: Ingrid Alne Kvalitetskontroll: Jon Zeigler VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Nedbørfelt... 3 3 Flomberegning...

Detaljer

Hydraulisk analyse for Vievegen (084.A1A), Førde kommune i Sogn og Fjordane. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse for Vievegen (084.A1A), Førde kommune i Sogn og Fjordane. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse for Vievegen (084.A1A), Førde kommune i Sogn og Fjordane Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2016 Oppdragsrapport nr. xx - 2015 Hydraulisk analyse for

Detaljer

Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Thomas Væringstad

Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Thomas Væringstad Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Thomas Væringstad 16 2014 R A P P O R T Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr. 16-2014 Flomberegning

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

Flomberegning for Figgjo

Flomberegning for Figgjo Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Figgjo Lars-Evan Pettersson 15 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Figgjo (028.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 15-2003 Flomberegning

Detaljer

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI 1 Oppdragsgiver: Vik kommune Oppdrag: 536250-01 Reguleringsplan Vikja - Seimsvegen Dato: 05.10.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI INNHOLD Innledning...

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva

Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) 17 2013 OPPDRAGSRAPPORT B Flom- og vannlinjeberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva

Detaljer

Flomberegning for Levangselva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Levangselva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Levangselva Lars-Evan Pettersson 20 2012 R A P P O R T Flomberegning for Levangselva (126.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 20-2012 Flomberegning for Levangselva

Detaljer

Flomberegning for Vosso (062.Z)

Flomberegning for Vosso (062.Z) Flomberegning for Vosso (062.Z) Revidert juni 2015. Erik Holmqvist 56 2015 R A P P O R T Flomberegning for Vosso (062.Z) Utgitt av: Norges vassdrags og energidirektorat Redaktør: Forfattere: Erik Holmqvist

Detaljer

Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold. Thomas Væringstad 14 OPPDRAGSRAPPORT B

Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold. Thomas Væringstad 14 OPPDRAGSRAPPORT B Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold Thomas Væringstad 14 2015 OPPDRAGSRAPPORT B Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

1 Flom- og vannlinjeberegning

1 Flom- og vannlinjeberegning 1 Flom- og vannlinjeberegning 1.1 Innledning På oppdrag fra Statens vegvesen Region midt, har Sweco Norge AS (Sweco) i Trondheim utført hydrologisk og hydraulisk vurdering for den planlagte kryssinga av

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

Flomberegning for Oselva

Flomberegning for Oselva Flomberegning for Oselva Thomas Væringstad 14 2009 D O K U M E N T Flomberegning for Oselva (055.7Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Dokument nr. 14-2009 Flomberegning for Oselva (055.7Z) Utgitt

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG SVV - fv 710 hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 TIL KOPI TIL Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Torstein Rød Klausen OPPRETTET AV Frøydis Sjøvold Wolf-Dietrich Marchand DATO Hydrologiske og

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Flomberegning for Øysteseelvi

Flomberegning for Øysteseelvi Flomberegning for Øysteseelvi Thomas Væringstad 15 2009 D O K U M E N T Flomberegning for Øysteseelvi (052.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Dokument nr. 15-2009 Flomberegning for Øysteseelvi

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

Flomberegning for Longyearelva

Flomberegning for Longyearelva Flomberegning for Longyearelva Spitsbergen, Svalbard (400) Seija Stenius 7 2016 OPPDRAGSRAPPORT A Oppdragsrapport A nr 7-2016 Flomberegning for Longyearelva Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi)

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Kontrollert av: Kjetil Sandsbråten NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Oslo Dam Saggrenda

Detaljer

Flomberegning for Audna ved Konsmo, 023.B. Erik Holmqvist

Flomberegning for Audna ved Konsmo, 023.B. Erik Holmqvist Flomberegning for Audna ved Konsmo, 023.B Erik Holmqvist 2 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Audna ved Konsmo Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr. 2 2006. Flomberegning for Audna

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ)

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 15-2007 Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan

Detaljer

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Flomvurderinger av nye E18 over Hobølelva

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Flomvurderinger av nye E18 over Hobølelva E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Flomvurderinger av nye E18 over Hobølelva Statens vegvesens rapporter E18 Ørje-Vinterbro Region øst November 2012 Flomvurderinger av ny E18 over Hobølelva

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Statens vegvesen. Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva. Utgave: 1 Dato: Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva Utgave: 1 Dato: 2014-01-2 Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva Utgave/dato:

Detaljer

Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0), Hemsedal kommune i Buskerud. Utarbeidet av Demissew K. Ejigu

Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0), Hemsedal kommune i Buskerud. Utarbeidet av Demissew K. Ejigu Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0), Hemsedal kommune i Buskerud Utarbeidet av Demissew K. Ejigu Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0),

Detaljer

Flomberegning for Sogndalselvi

Flomberegning for Sogndalselvi Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sogndalselvi Turid-Anne Drageset 6 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sogndalselvi (077.3Z) Flomsonekartprosjektet Norges vassdrags- og energidirektorat 2003

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Lærdal kommune. Flom- og vannlinjeberegning for Håbakken næringspark

Lærdal kommune. Flom- og vannlinjeberegning for Håbakken næringspark Flom- og vannlinjeberegning for Håbakken næringspark Utgave: 1 Dato: 25.08.2016 I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Flom- og vannlinjeberegning for Håbakken næringspark Utgave/dato: 1/

Detaljer

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Erik Holmqvist 5 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund (311. Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling:

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling: Sammendrag På oppdrag fra SVV ble det tidligere utført flomberegning og vannlinjeberegning for Forra på eksisterende og ny bru, samt midlertidig fylling for anleggsperioden. Det er nå utført flomberegning

Detaljer

I forbindelse med vurdering av bekkeåpning av Mærradalsbekken ved Hovseter/ Røa er det gjort en vurdering av påregnelige flomstørrelser for bekken.

I forbindelse med vurdering av bekkeåpning av Mærradalsbekken ved Hovseter/ Røa er det gjort en vurdering av påregnelige flomstørrelser for bekken. Til: Oslo VAV Fra: Norconsult AS v/ Jon Olav Stranden (QA James Lancaster) Dato/Rev: 2015-04-17 Vedlegg 2. Beregning av flomstørrelser i Mærradalsbekken I forbindelse med vurdering av bekkeåpning av Mærradalsbekken

Detaljer

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde Ubergsmoen, Vegårshei kommune

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde Ubergsmoen, Vegårshei kommune Vegårshei kommune Flom- og vannlinjeberegning i planområde Ubergsmoen, Vegårshei kommune September 2015 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 14293001-1 14293001 26.09.2015

Detaljer

Flomberegning for Rauma (103.Z)

Flomberegning for Rauma (103.Z) Flomberegning for Rauma (103.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 8-2004 Flomberegning for Rauma (103.Z) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan Pettersson

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Notat nr.: 5111447:01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5111447 Til: Kenth Paul Opheim Fra: Daniel

Detaljer

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Vansjø og Mosseelva Lars-Evan Pettersson 3 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Vansjø og Mosseelva (003.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 3-2008 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Audna ved Vigeland, 023.Z. Erik Holmqvist

Flomberegning for Audna ved Vigeland, 023.Z. Erik Holmqvist Flomberegning for Audna ved Vigeland, 023.Z Erik Holmqvist 11 2010 D O K U M E N T Flomberegning for Audna ved Vigeland Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr. 11 2010. Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Årdalselva

Flomberegning for Årdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Årdalselva Lars-Evan Pettersson 14 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Årdalselva (033.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 14-2004 Flomberegning

Detaljer

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark DBC Arkitektur AS Flomvurdering Ål Folkepark RAPPORT Flomvurdering Ål Folkepark Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R01 142891 19.02.2009 Kunde: DBC Arkitektur AS ved Torstein Kaslegard Flomvurdering Ål folkepark

Detaljer

Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva

Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Flomsonekartprosjektet Seija Stenius 17 2017 R A P P O R T Rapport nr 17-2017 Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss

Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss Kistefossmuseet Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss Fra dam Kistefoss til ca. 1 km nedstøms dammen inklusive utløpsområdet fra kraftverket Kistefoss II 500- og 200-årsflom 2017-01-12 Oppdragsnr.:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Februar 2013 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 99719001-1 99719001 07.02.2014 Kunde:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: HYDROLOGI OG ÅPNING AV BØBEKKEN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: HYDROLOGI OG ÅPNING AV BØBEKKEN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: HYDROLOGI OG ÅPNING AV BØBEKKEN Hydrologi Åpning av Bøbekken Utgave: 1 Dato: 14.04.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi Åpning

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Flomberegning for Søgneelva

Flomberegning for Søgneelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Søgneelva Erik Holmqvist 16 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Søgneelva (022.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 16 2002. Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

Hydraulisk vurdering for Rømua (002.D2Z) ved nye Hammeren bru i Sørum kommune i Akershus fylke

Hydraulisk vurdering for Rømua (002.D2Z) ved nye Hammeren bru i Sørum kommune i Akershus fylke Notat Til: Fra: Ansvarlig: Sørum kommunalteknikk KF Demissew K. Ejigu Sverre Husebye Dato: 12.05.2010 Vår ref.: NVE 200904654-10 Arkiv: Kopi: 333/002.D2Z Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Dato: 02.02.2016 Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Utarbeidet av: Maria Gulbrandsen 01.02.2016 Kontrollert av: ilde Solaas 02.02.2016 For parsellen

Detaljer

Flomberegning for Stjørdalselva

Flomberegning for Stjørdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Stjørdalselva Lars-Evan Pettersson 13 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Stjørdalselva (124.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 13-2003

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Standard rørlengde. Maks overdekning. Anbefalt diameter. Nødvendig lengde

NOTAT SAMMENDRAG. Standard rørlengde. Maks overdekning. Anbefalt diameter. Nødvendig lengde NOTAT OPPDRAG Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen DOKUMENTKODE 416813-RIVass-NOT-001 EMNE Dimensjonering av dreneringssystem TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER JBV-Trondheimsregion

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 531128-01 Peterson Fabrikker Peterson Fabrikker Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Rune Skeie INNHOLD 1. Innledning... 1 1.2 Hydrologi... 2 2. Vurdering av

Detaljer

Flomberegning for Sandvikselva

Flomberegning for Sandvikselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sandvikselva Thomas Væringstad 8 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sandvikselva (008.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr. 8-2003 Flomberegning

Detaljer

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Halsa Kommune Oppdrag: 529012-01 Kommunedelplan og konsekvensutredning for Liabøen, Halsa kom Dato: 31.03.2016 Beregninger utført av: Haregewoin Haile Chernet Skrevet av: Haregewoin Haile

Detaljer

Flomfrekvensanalyse for Z Lauvsneselva

Flomfrekvensanalyse for Z Lauvsneselva Flomfrekvensanalyse for 137.7 Z Lauvsneselva Beate Sæther 8 2006 O P P D R A G S R A P P O R T A Flomfrekvensanalyse for 137.7 Z Lauvsneselva Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Oppdragsrapport

Detaljer

Flomberegning og hydrauliske beregninger for nye bruer ved Trofors i Nordland. Oppdragsrapport 4/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydrauliske beregninger for nye bruer ved Trofors i Nordland. Oppdragsrapport 4/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydrauliske beregninger for nye bruer ved Trofors i Nordland Oppdragsrapport 4/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport Flomberegning og

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal

Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal Foto: H.M. Larsen, NTB Scanpix Innhold Bakgrunn Klimaendringers effekt på flom Konsekvenser for dimensjonering

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat KLIMAUTVIKLING Flom og flomsonekart Per Ludvig Bjerke Kommunesamling, Orkanger 24 april 2013 Disposisjon Flomsonekart Flom Bakgrunn og formål Flomsonekart Hva kan

Detaljer

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING RAPPORT STATENS VEGVESEN Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING VER. DATO ENDRING KONTR. AV UTARB. AV 00 28.05.2015 - NOWOLF NOCAPU

Detaljer

Aurland kommune. Flomsonekart i Flåm. Leinafossen kraftverk. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: C

Aurland kommune. Flomsonekart i Flåm. Leinafossen kraftverk. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: C Aurland kommune Oppdragsnr.: 5161024 Dokumentnr.: 1 Versjon: C01 2016-09-15 Leinafossen kraftverk Sammendrag Norconsult AS utarbeidet i 2009 på oppdrag fra Aurland kommune et flomsonekart for tettstedet

Detaljer

Oppdragsgiver: Vang kommune Vang, Fløgstrøndfjorden - Flom- og skredvurderinger for renseanlegg Dato:

Oppdragsgiver: Vang kommune Vang, Fløgstrøndfjorden - Flom- og skredvurderinger for renseanlegg Dato: Oppdragsgiver: Vang kommune Oppdrag: 534436 Vang, Fløgstrøndfjorden - Flom- og skredvurderinger for renseanlegg Dato: 2014-03-18 Skrevet av: Adrian Sigrist Kvalitetskontroll: Petter Reinemo, 17.03.2014

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Flomberegninger i Vosso (062.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002

Flomberegninger i Vosso (062.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Flomberegninger i Vosso (062.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 1 2003. Flomberegninger i Vosso, 062.Z Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Erik Holmqvist

Detaljer

Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Ann-Live Øye Leine

Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Ann-Live Øye Leine Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Ann-Live Øye Leine 21 2017 R A P P O R T Rapport nr 21-2017 Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer

As Kongsberg Tomteselskap. Nummer og navn Kongsberg, Flomfarevurdering i Jondalen Nummer Utført av

As Kongsberg Tomteselskap. Nummer og navn Kongsberg, Flomfarevurdering i Jondalen Nummer Utført av Rapport Oppdragsgiver Navn As Kongsberg Tomteselskap Oppdrag Dokument Skred AS Adresse: Baklivegen 27, 3570 Ål Kontorer: Kongsberg, Voss, Ål Nummer og navn 16086 Kongsberg, Flomfarevurdering i Jondalen

Detaljer

Dønfoss camping, vurdering av flomfare

Dønfoss camping, vurdering av flomfare Til: Fra: Skjåk kommune Lars Jenssen Dato 2017-02-15 Dønfoss camping, vurdering av flomfare 1 Bakgrunn og hensikt Dønfoss camping skal utvides og det skal utarbeides en ny reguleringsplan for området.

Detaljer

Flomberegning for Hønefoss. Erik Holmqvist

Flomberegning for Hønefoss. Erik Holmqvist Flomberegning for Hønefoss Erik Holmqvist 13 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Hønefoss (012.E0) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 13 2002. Flomberegning for Hønefoss, 012.E0

Detaljer

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK 25 1994 A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Eirik Traae VASSDRAGSTEKNISK VURDERING AV UTFYLLINGER, LANGS DRAMMENSELVA, FOR G/S-VEIER I NEDRE EIKER KOMMUNE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT BIBLIOTEK

Detaljer

Jessheim Sør Utvikling AS. Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2

Jessheim Sør Utvikling AS. Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2 Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2 Utgave: 2 Dato: 04.11.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2 Utgave/dato: 2/ 04.11.2016

Detaljer

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå Statens Vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå RAPPORT Flomberegning Skjomen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144091 Kunde: Statens vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Befaring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Befaring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Flomvurdering hyttetomt ved Rembekken DOKUMENTKODE 418109-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kjell Sagen Berg OPPDRAGSLEDER Ann Kristin Tuseth KONTAKTPERSON Mette Pütz

Detaljer

Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Erik Holmqvist 20

Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Erik Holmqvist 20 Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Erik Holmqvist 20 2017 R A P P O R T Rapport nr 20-2017 Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z). Utgitt av:

Detaljer

Flomberegning for Verdalselv (127.Z) Ann-Live Øye Leine

Flomberegning for Verdalselv (127.Z) Ann-Live Øye Leine Flomberegning for Verdalselv (127.Z) Ann-Live Øye Leine 96 2016 R A P P O R T Rapport nr 96-2016 Flomberegning for Verdalselv (127.Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget

Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget Lars-Evan Pettersson 22 2005 D O K U M E N T Flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer