Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16"

Transkript

1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Innspill til revisjon av forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Midt-Norge Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte sak 184/16 Protokoll: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1

2 Innspill til revisjon av forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Midt-Norge Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Rune Hedegart Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådens innstilling til vedtak: Norsk rovviltpolitikk har en todelt målsetting om å sikre både levedyktige rovviltbestander og bærekraftige beitenæringer. Stortinget har bestemt at disse målene skal nås gjennom en geografisk differensiert rovdyrforvaltning. Rovvilt og beitedyr (sau, storfe og rein) som oppholder seg på samme sted til samme tid, vil medføre tap av beitedyr. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag gir følgende innspill til arbeidet med ny forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Midt-Norge: 1. Dersom man skal følge en geografisk differensiering, dvs fordele ynglinger geografisk og tilpasse forvaltningen etter soner hvor beitedyr har forrangen eller i soner hvor rovvilt har forrangen, er det nødvendig at planen viser: De viktigste beiteområdene (sau, storfe og rein), utvikling i antall bruk, antall beitedyr og utnytting av beiter. De viktigste yngleområdene for rovvilt. Hvilke prioriteringer som er gjort i fordeling av ynglinger og soner. 2. Vi mener prinsippet om byrdefordeling og geografisk differensiering må føre til at andre deler av regionen enn Nord-Trøndelag må ta et større ansvar for gaupe, jerv og kongeørn. 3. Det er svært viktig at rovviltnemnda faktisk iverksetter nødvendige tiltak for å bringe bestander av store rovdyr ned på bestandsmålet, hvis de er over dette, uten at dette hindres av klager og påfølgende nasjonal behandling. 4. Det må settes inn større innsats for å samle inn materiale til DNA-analyse på bjørn for å bedre dokumentere den faktiske bestandsstørrelsen og antall ynglende binner. Systematisk bruk av «hårfeller» bør iverksettes. 5. Areal innenfor et godkjent rovdyravvisende gjerde skal forvaltes som prioritert beiteområde. De viktigste beiteområdene for bufe og kalvingsområder for rein bør ikke inngå i prioriterte yngleområder for rovvilt. 6. Skadefelling er ikke å regne som ordinær jakt. Det skal derfor ikke ligge de samme begrensinger på skadefellingen som for ordinær jakt, mht for eksempel bruk av motorisert kjøretøy, lys/lysforsterkende kikkerter og løs på drevet halsende hund til 2

3 skadefelling av bjørn og gaupe. Det må settes av tilstrekkelige ressurser fra staten for på en helhetlig måte å følge opp både mannskap og hunder. Regelverket må legge til rette for slik trening og oppfølging slik at man skal kunne gjennomføre effektive uttak. 7. Samisk språk, kultur og levesett, særlig i de sørsamiske områdene, ser ut til å tape i avveiingen når internasjonale konvensjoner skal følges opp. Dette må rettes opp. 3

4 Fylkesrådens vurdering Nord-Trøndelag har tradisjonelt mye bruk av utmarksbeiteressursene, mest av småfe og tamrein, men delvis også storfe. Samtidig har vi relativt store rovdyrbestander, med eneansvar for bjørneyngling i regionen, samt en stor del av den regionale bestanden av både gaupe og jerv. Kongeørna er også en merkbar skadegjører. Jeg mener rovdyrbyrden er skjevt fordelt i regionen. Videre mener jeg at de internasjonale konvensjonene er tillagt forskjellig vekt, som går i disfavør av ILOkonvensjonen, slik at samisk språk, kultur og levesett ser ut til å være taperen. Jeg ser at det er vanskelig å «flytte» ynglingene av bjørn til andre steder enn der det faktisk finnes binner. Likevel oppleves målsettingen om tre årlige ynglinger av bjørn i et fylke som Nord-Trøndelag å være svært konfliktfylt mot beitenæringen. Jeg mener at andre deler av regionen må ta et langt større ansvar enn de gjør i dag for at de andre artene skal ha en populasjonsstørrelse som svarer til målsettingen. Disse artene finnes i hele regionen, og da kan uttaket økes i Nord-Trøndelag, mens det holdes på et tilsvarende lavere nivå i resten av regionen. Det er tradisjon for at verneorganisasjonene klager på gaupekvota. Dette fører til nasjonal behandling, og delvis overprøving av rovviltnemnda. Jeg mener dette er en uholdbar situasjon. Ettersom dette har skjedd flere ganger, må det være mulig å endre rutinene, slik at nemda faktisk kan bringe bestanden ned på det vedtatte nivået. At arealet innenfor et godkjent rovdyravvisende gjerde skal forvaltes som prioritert rovviltområde når det ligger i et slikt område, blir feil for meg. Slike areal må forvaltes som prioritert beiteområde uansett, dersom det skulle komme rovvilt innenfor gjerdet. Når det iverksettes skadefelling på store rovdyr, er det svært viktig at det gjøres på en mest mulig effektiv måte. Det kan ikke være riktig at slik fellingsutøvelse skal anses som ordinær jakt, med de regler som da gjelder. Både for å raskt ta ut skadevolderen og av økonomiske årsaker, er det viktig at fellinga gjøres på en mest mulig effektiv måte. Gode hjelpemidler, inkludert trente hunder, god opplæring og erfaringsoppbygging og et regelverk som ikke er mer til hinder for jaktutøvelsen enn høyst nødvendig vil bidra til dette. Steinkjer, 1. november 2016 Tomas Iver Hallem fylkesråd for samferdsel og miljø (sign) 4

5 Saksutredning for fylkesrådet Sammendrag Gjeldende forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 (Midt-Norge) ble godkjent av rovviltnemnda den 21. november Den skal nå revideres, og ny plan forventes vedtatt i desember Det er nå åpnet for innspill til arbeidet med å revidere planen. Nord-Trøndelag fylkeskommune bør vurdere å gi innspill på følgende punkter: 1. Forvaltningsplanens tredelte målsetting. 2. Prinsippet om byrdefordeling og geografisk differensiering. 3. Agering ved overskridelse av bestandsmålet. 4. Systematisk bruk av «hårfeller» for å komme nærmere en dokumentasjon av den faktiske bestanden av bjørn. 5. Forvaltning av areal innafor godkjent rovdyravvisende gjerder. 6. Effektiv skadefelling. 7. Oppfølging av internasjonale konvensjoner. Referanse for saken Melding om oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan for store rovdyr i rovviltregion 6 Midt-Norge, fra Rovviltnemnda, Saksframstilling Bakgrunn Rovviltnemndenes ansvar og arbeidsoppgaver er hjemlet i «Forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005». I henhold til forskrifta, skal rovviltnemnda utarbeide en forvaltningsplan som skal legge til rette for og nå fastsatte bestandsmål, samtidig som en sikrer forutsigbarhet for berørte parter, herunder landbruk, reindrift og utmarksbaserte næringer. Det er svært viktig å være klar over de begrensingene som ligger i rovviltnemndas handlingsrom. De skal forsøke å sy sammen en regional rovviltforvaltning ut fra den nasjonalt vedtatte rovviltpolitikken. Dette gjør at «frihetsgradene» er relativt små. I Nord-Trøndelag fylkeskommune sin uttalelse kan vi gi signaler rettet mot nasjonal rovviltpolitikk, men dette vil ikke kunne tas inn i utformingen av forvaltningsplanen. Det er derfor viktig å ha innspill på forhold som ligger innafor rovviltnemndas mandat. Forvaltningsplan for rovdyr i region 6 ble første gang vedtatt i november Revideringen av forvaltningsplanen skal denne gang ta utgangspunkt i gjeldende 5

6 plan, som ble godkjent av rovviltnemnda den 21. november Den nye planen skal etter planen vedtas i desember Etter at gjeldende forvaltningsplan ble godkjent har spørsmålet om etablering av yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag og konsekvensene ved å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv blitt utredet av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Utredningen fra NINA ble gjennomført på oppdrag av rovviltnemnda. Nemnda har trukket følgende konklusjon: Med bakgrunn i NINAs utredning fattet rovviltnemnda følgende vedtak i 2015: Forollhogna sin status som yngleområde for jerv må sees i sammenheng med region 3 sitt samordningsoppdrag for forvaltningen av den sørvestlige bestanden av jerv. I påvente av at region 3 sitt samordningsoppdrag for en helhetlig forvaltning av den sørvestlige jervebestanden ferdigstilles beholder Forollhogna inntil videre sin status som yngleområde for jerv. Dagens grenser for yngleområde for jerv i Forollhogna opprettholdes. Det vil ikke bli etablert yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. Dagens yngleområde for bjørn opprettholdes. Dette vurderes å ligge som en premiss for revisjonen. Problemstillinger Hva planen skal omhandle. Rovviltnemnda skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen skal det etableres en geografisk differensiert forvaltning av store rovdyr i regionen. Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemnda vil prioritere midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak innafor regionen, i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Planen skal også gi anbefalinger om bruken av landbruks- og reindriftspolitiske virkemidler innafor regionen, for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap og konflikter. Hvordan forvaltningen er bygd opp. En skisse over forvaltningsaktørene innen rovviltforvaltninga kan se slik ut: 6

7 Nemndene utarbeider en regional forvaltningsplan for rovvilt, og har ansvaret for prioritering av forebyggende og konfliktdempende virkemidler, samt ansvaret for de ulike jakt- og fellingsregimer for rovvilt i regionen. Forvaltningsplanen bygger på de nasjonale målsettinger for de enkelte rovviltarter i regionen. Forvaltningsplanen skal også inneholde konkrete retningslinjer for den geografiske arealdifferensieringen for regionen, og er nemndas grunnlag til å vurdere bruk av blant annet forebyggende og konfliktdempende tiltak. I en evaluering av regional rovviltforvaltning kom nemndene godt ut. Inntrykket er at man fra de fleste hold i Nord-Trøndelag er godt fornøyd med hvordan nemdene fungerer. I Midt-Norge er nemnda satt sammen slik: Gunnar Alstad fra Nord-Trøndelag (leder) Ida Marie Bransfjell fra Sametinget (nestleder) Anne Berit S. Sæther fra Nord-Trøndelag Gunn I. Stokke fra Sør-Trøndelag Frank Sve fra Møre og Romsdal Mattias Jåma fra Sametinget Sekretariat: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, med Inge Hafstad som saksbehandler. Fylkesmannen har ansvar for forvaltning av kongeørn, skadefelling og administrasjon av kvote og lisensfelling. Fylkesmannen har en rådgivende funksjon ovenfor rovviltnemndene, i tillegg til å være sekretariat for nemnda. Det er fylkesmannen som tildeler midler til forebyggende tiltak mot rovviltskade ut fra «Regelverk for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader», samt ut fra de føringer som er lagt i forvaltningsplanen for rovvilt innen hver region. Fylkesmannen behandler søknader om båsfangst av jerv og gaupe og søknader om erstatning for skade på bufe forvoldt av fredet rovvilt. 7

8 Statens naturoppsyn (SNO) er en del av Miljødirektoratet. SNO utfører det praktiske arbeidet i felt og har lokalkontor spredt over hele landet. Naturoppsynets rovviltseksjon arbeider blant annet med å bistå dyreeiere med dokumentasjon av rovviltskader på husdyr og tamrein, forebygging og å forhindre miljøkriminalitet rettet mot store rovdyr, overvåke bestandene og gjennomføre tiltak etter vedtak gitt av sentral viltmyndighet. SNO har lokale rovviltkontakter over hele landet. Noen sentrale begreper Kvotejakt er en ordinær jakt med hjemmel i viltlovens 9 (jaktbare viltarter og jakttider) på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i viltloven. Det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten. Det er kun åpnet for kvotejakt på gaupe av rovviltartene. Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart kan felles med hjemmel i naturmangfoldloven. Du må være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å delta i lisensfellingen. Skadefelling. Fylkesmannen kan på eget initiativ eller etter søknad fatte vedtak om iverksetting av felling for å forhindre skade eller fremtidig skade. Man skal holde seg innenfor rammen av den årlige kvote for betinget skadefelling gitt av rovviltnemnda. Det er et mål at skadedyr skal tas ut så raskt og effektivt som mulig. I områder med store rovviltskader skal det etableres lokale eller regionale fellingslag, som skal delta aktivt i forsøket på felling. Det er i utgangspunktet kommunenes eget ansvar å opprette skadefellingslag. Opplæring av jaktledere bør prioriteres. Disse skal skoleres og følges opp årlig. For å effektivisere skadefellingsforsøkene oppfordres det til interkommunalt samarbeid. Fra og med 2010 har det blitt gitt godtgjørelse til personell som bidrar i skadefellingsforsøk i regi av kommunale og/eller interkommunale fellingslag. Felling skal være rettet mot bestemte individer. Vedtak om felling skal være begrenset til et bestemt område, tidsrom og antall dyr. Forvaltningsområde. Disse fastsettes av rovviltnemndene for rovdyrene gaupe, jerv, ulv og bjørn. Innenfor disse områdene skal rovdyr ha prioritet. Utenfor disse områder har beitedyr prioritet. Dette innebærer blant annet at rovdyrområdene er prioriterte yngleområder for rovvilt, og innafor forvaltningsområdene vil dermed virkemidler være rettet mot beitedyr, for eksempel i form av støtte til inngjerding, tidlig nedsanking av beitedyr og så videre. Nasjonale bestandsmål Forvaltningsregion Fylke Gaupe Jerv Ulv Bjørn Region 1 Vest-Agder, Rogaland,

9 Forvaltningsregion Fylke Gaupe Jerv Ulv Bjørn Region 2 Hordaland og Sogn og Fjordane Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Region 3 Oppland Region 4 Oslo, Akershus og Østfold 6-4-6* Region 5 Hedmark * 3 Region 6 Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag * Region 7 Nordland * Region 8 Troms og Finnmark Sum ** * Region 4 og 5 har felles mål om 4-6 årlige ungekull av ulv, hvorav 3 helnorske. Ungekull i grenserevir deles med Sverige og teller med en faktor på 0,5. ** Bestandsmålet for bjørn ble endret fra 15 til 13 etter rovviltforliket i 2011, med reduksjon på ett ungekull i Midt-Norge og Nordland. Bestandssituasjon og bestandsmål for store rovdyr i Nord-Trøndelag Bestandsmålet i Nord-Trøndelag i gjeldende forvaltningsplan er på fire jerveynglinger pr. år. Antallet ynglinger har i hele perioden ligget over bestandsmålet, og det er nylig dokumentert sju ynglinger. Målet på gaupeynglinger er seks familiegrupper pr. år i Nord- Trøndelag, og 12 totalt for rovviltregion 6. Det ble i 2015 registrert 17 familiegrupper av gaupe, som er hele fem over bestandsmålet totalt i regionen derav fire over målet i Nord- Trøndelag. For bjørn er måltallet fra antall årlige ynglinger innen region 6 satt til tre. Alle ynglingene er fortsatt lagt til Namdal. Per i dag anslås antall bjørneynglinger i Nord- Trøndelag å være to. Utvikling i tap av sau og rein i regionen Tapsprosent for sau og lam på utmarksbeite fra 1970 og fram til 2011 i de tre fylkene i rovviltregionen. 9

10 Tapsprosent for rein i Sør-Trøndelag/Hedmark og Nord-Trøndelag i perioden 85/86-10/11. Forvaltningsområder (yngleområder) for bjørn, jerv og gaupe i region 6 Forvaltningsområde for bjørn. 10

11 Forvaltningsområde for jerv. 11

12 Forvaltningsområde for gaupe. Spesielle forhold i kalvingsområder for rein Rovviltnemnda har i gjeldende forvaltningsplan lagt følgende retningslinjer til grunn for forvaltning av rovdyr innenfor kalvingsområdene for rein: I definerte yngleområder (bjørn og jerv) o Prioriteres i forbindelse med ekstraordinære uttak av jerv og bjørn, fortrinnsvis før kalvingsperioden (uttak av restkvote) o Lavere terskel for skadefellingstillatelser før 15. juni o Prioriteres i forhold til tildeling av FKT-midler o Reinbeitedistriktets samlede belastning skal vektlegges 12

13 Utenfor yngleområdene (bjørn og jerv) o Kvotene for kvotejakt og/eller lisensfelling skal ikke være begrensende o Lav terskel for skadefellingstillatelser Midler til forebyggende tiltak Nord-Trøndelag får hvert år forebyggende tiltaksmidler på rundt 10 mill. kr. Disse midlene forvaltes av Fylkesmannen og skal benyttes til tapsreduserende tiltak rettet mot rein og bufe. Punkter der vi bør gi innspill, med vurdering 1. Evaluering av forvaltningsplanens tredelte målsetting. Med bakgrunn i nemndenes nedfelte ansvar og arbeidsoppgaver har gjeldende forvaltningsplan en målsetting om at den skal bidra tredelt: Sikring av rovviltartenes overlevelse gjennom oppfylling av Stortingets bestandsmål. Lavere konflikter og å sikre næringsdrift, herunder aktivt bruk av utmarksbeite, gjennom målrettede virkemidler. Forutsigbarhet. Rovviltnemnda har bedt sekretariatet om en evaluering av forvaltningsplanens tredelte målsetting, noe det også vil være naturlig for Nord-Trøndelag fylkeskommune å gi synspunkter på. Vurdering: Nord-Trøndelag har mye rovvilt og ganske mange beitedyr, fordelt over det meste av fylket. Samisk kultur og reindrift er nært sammenvevet. Reindrifta står sterkt i Nord-Trøndelag, men er under press, bl.a. på grunn av predasjon fra store rovdyr. Både nasjonalt og regionalt må det være et mål å avlaste rovdyrbelastningen i Nord-Trøndelag, slik at andre deler av landet og regionen tar en større del av ansvaret for rovviltet. Dette er nærmere omtalt i punkt 2. Bestandsplanen gir nok både en sikring av rovviltartenes overlevelse og en viss forutsigbarhet. Men om den klarer å bidra til lavere konflikt vurderes som usikkert. Konflikten ligger primært i antall rovdyr på den ene siden og antall rein og småfe på beite på den andre. Ut fra disse overordnede faktorene er det vanskelig å redusere konflikten vesentlig gjennom tiltak. 2. Følgende tekst er hentet fra eksisterende plan: «Byrdefordeling og geografisk differensiering Forvaltningsplanen skal legge til grunn at det skjer en byrdefordeling mellom områder. Områder med et særlig ansvar for rovviltstammen for én rovviltart skal avlastes i forhold til utfordringene med de andre rovviltartene, så langt det lar seg gjøre. Gjennom geografisk differensiering ønsker man å begrense skadene på husdyr og tamrein så langt som mulig. Differensieringen tar utgangspunkt i skadesituasjonen og rovviltartenes hovedutbredelse. Mål om ynglinger av de ulike artene er lagt dit de lettest kan nås og der de totalt sett vil gi minst konflikter med beitenæringen.» 13

14 Prinsippet om byrdefordeling, geografisk differensiering mellom rovvilt og husdyr/rein og størrelsen på yngleområder bør vi gi synspunkter på. Vurdering: De to prinsippene strider delvis mot hverandre. Skal man fordele byrden må rovdyrbelastningen fordeles. Dette gjør at man ikke kan differensiere så sterkt. Nord-Trøndelag har for stor andel av byrden med rovdyr i dag, både sett i nasjonal og regional sammenheng. Ettersom Nord-Trøndelag har eneansvar for yngleområde for bjørn og bidrar med en stor del av ynglingene på jerv, bør resten av regionen tildeles et betydelig større ansvar for gaupe og kongeørn (ulv er mindre aktuelt pr. i dag). Nord-Trøndelag har langt flest gauper i dag, og det er det gode muligheter til å endre på, ettersom gaupa forekommer over store deler av regionen. Dette kan gjøres ved å sette kvotene mye høyere i Nord-Trøndelag ved uttak av gaupe. For kongeørn kan en legge opp til tettere hekking i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Å ha en geografisk differensiering mellom rovvilt og beitedyr (husdyr/rein) vurderes som svært vanskelig, nærmest umulig. Rovdyrene beveger seg langt, og vil oppsøke områder med beitedyr. Dersom man forestiller seg at man skal holde dem mer eller mindre adskilt, kan det føre til at prioriterte områder for rovvilt i praksis brakklegges for beitedyr, slik vi har opplevd for eksempel i Lierne. Når det er lite beitedyr igjen, flyttes rovviltproblemene uansett til nye områder, og man har skadet mye i ett område, uten å oppnå særlig mye på litt lenger sikt. Når det gjelder forholdet rein og rovvilt er det ekstra problematisk, med tanke på å skille dem geografisk. I praksis er det ikke mulig å skille dem. Reinen er avhengig av de store områdene de lever i, med sesongbeite i forskjellige områder og kalvingsområder. Ett område kan ikke «plukkes ut» i denne årssyklusen. Det er dessuten ikke nøyaktig de samme områdene som benyttes hvert år. Og det er de samme områdene rovviltet lever i. Det er også vanskeligere med tapsforebyggende tiltak innen reindrifta, i forhold til husdyr. Seint slipp om våren og tidlig nedsanking om høsten er ikke et tema. Å kjøpe ut og omstille til annen produksjon er ikke mulig, osv. Det finnes dessuten knapt avbøtende tiltak for reindrifta. Store eller noe mindre yngleområder vurderes å kunne ha både positive og negative konsekvenser. Med så små områder som mulig, vil «verktøykassa» kunne brukes på de resterende arealene, som da vil utgjøre de største arealene. Men når man ser hvor vanskelig det er å ta ut skadedyr, og lignende, er effekten nok ikke så stor av å ligge utenfor yngleområde som det burde være. Velger man å ha store yngleområder, kan man fordele byrden på mange. Totaltapet vurderes å bli større. Men man kan håpe på større forståelse for utfordringene fra storsamfunnet, ettersom flere personer og større arealer vil bli berørt. 3. For gaupe har vi opplevd at bestandsmålet har vært betydelig overskredet. Det har tatt tid å få bestanden ned. 14

15 Vurdering: Det er viktig at kvotene settes høye nok når bestandene overstiger bestandsmålene, uavhengig av art. Sjablonmessig klage på kvotene fra naturverninteresser er problematisk. 4. Hvis et godkjent rovdyravvisende gjerde ligger i et yngleområde for en eller flere av de store rovdyrene, forvaltes arealet innafor gjerdet i dag som yngleområde. Det betyr at det er samme restriktive regime mht uttak av rovdyr som evt. kommer seg innafor gjerdet som i områder utafor gjerdet. Dette virker svært ulogisk. Vurdering: Areal innafor et godkjent rovdyravvisende gjerder bør forvaltes som prioritert beiteområde. 5. Effektiv skadefelling. Skadefelling skal være et virkemiddel for å ta ut enkeltindivider som gjør skade. Uttaket skal gjøres så effektivt som mulig. I dag er det imidlertid relativt store hindringer, som gjør at uttaket ikke blir særlig effektivt. Vurdering: Skadefelling er ikke å regne som ordinær jakt. Det bør derfor ikke ligge de samme begrensinger på jaktutøvelsen som for ordinær jakt, mht for eksempel bruk av motorisert kjøretøy, lys/lysforsterkende kikkerter, løs på drevet halsende hunder og lignende. Det er dessuten økonomiske begrensninger i dag, noe som bør unngås. Opplæringen bør styrkes ytterligere for enkeltpersoner som spesialiserer seg på skadefelling. De bør etter kursing få utvidete fullmakter og spesialutstyr. I beitesesongen (barmark) er gode hunder et svært viktig «redskap» for å lykkes. De som skal drive med skadefelling bør ha tilgang til spesialtrente hunder. Det bør være økonomiske ordninger, slik at hundene kan holdes i trening. Det bør åpnes for bruk av drivende hunder på gaupe og bjørn under skadefelling (er tillatt i Sverige). For å lykkes med skadefelling er det viktig å komme raskt i gang, mens skadevolderen er i området. Det bør derfor være lav terskel og rask respons ved tildeling av skadefelling. 6. Oppfølging av internasjonale konvensjoner; ILO- og Bernkonvensjonen. Forvaltning av store rovdyr skal avveie blant annet disse to internasjonale konvensjonene, som Norge har ratifisert. Vurdering: Samisk språk, kultur og levesett ser ut til å tape i denne avveiingen. Den sørsamiske kulturen er under ekstra sterkt press. Denne kulturen er nærmest helt avhengig av reindrifta. Rovdyrbelastninga for reindrifta i Nord-Trøndelag er størst i landet, kanskje i «konkurranse» med Troms. Dette bør gjøre at ivaretakelsen av reindrifta er ekstra viktig i vår region. Dette ser ikke ut til å være særlig framtredende i den gjeldende forvaltningsplanen. 7. Systematisk innsamling av materiale til DNA analyse. Jegere og andre som ferdes i naturen har vært flinke til å samle inn ekskrementer og noe hår fra bjørn. Men det er kun en relativt liten andel av de innsamlede prøvene som er gode nok til å gi en DNA-profil. De som samler og sender inn går lei og mister motet når de er ganske sikre på at de samler inn prøve fra bjørn, men den er negativ gang på gang. 15

16 Vurdering: Dagens metode for dokumentasjon av bjørnebestanden og antall ynglende binner er alt for usikker og usystematisk. Gjennom konkrete observasjoner er det mye som tyder på at det er langt flere ynglende bjørnebinner i Nord-Trøndelag enn den ene som er «godkjent» gjennom teknisk beregning. Det er derfor svært viktig å gjøre en innsats for å komme så nært sannheten som mulig på antall bjørn. Hårfeller er testet ut og kan gi en ganske systematisk innsamling av materiale for DNA-analyse, men er noe ressurskrevende. Håfeller plasseres i utmarka ved at man fester litt piggtråd på trær eller stubber og har på lukt som bjørn (og andre rovdyr) gjerne vil gni seg på. Hår fra viltet fester seg til piggtråden, og man kan samle inn hårene. Dette gir sikrere mulighet for DNA-profil enn ekskrementer, som utgjør størst antall innsamlede prøver i dag. Dessuten kan man lage et systematisk forband av hårfeller. For å få tillitt til rovviltarbeidet, er det helt avgjørende at man prioriterer bestandsovervåkningen. Systematisk bruk av hårfeller bør derfor gjennomføres som et prosjekt i Nord-Trøndelag. Konklusjon Nord-Trøndelag fylkeskommune bør vurdere å gi innspill på følgende punkter: 1. Forvaltningsplanens tredelte målsetting. 2. Prinsippet om byrdefordeling og geografisk differensiering. 3. Agering ved overskridelse av bestandsmålet. 4. Bruk av hårfeller for mer systematisk bestandsovervåkning av bjørn. 5. Forvaltning av areal innafor godkjent rovdyravvisende gjerder. 6. Effektiv skadefelling. 7. Oppfølging av internasjonale konvensjoner. RETT UTSKRIFT DATO 8.november

Forvaltningsplan for store rovdyr Region

Forvaltningsplan for store rovdyr Region Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 04.04.2016 Gunnar Alstad Rovviltnemndas rolle og oppgave Hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i regionen o Utøve Stortingets og regjeringens føringer i

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein

Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein 29.02.2016 Gunnar Alstad Leder rovviltnemnda region 6 Rovviltnemd region 6 2016-2019 Oppnevnt av KLD (og Sametinget) Leder : Gunnar

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet

Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 Rovdyrseminar - Naturvernforbundet 18.10.2016 Gunnar Alstad Rovviltnemd Region 6 2016-2019 Leder : Gunnar Alstad, NT N. leder : Ida Marie Bransfjell, Sametinget

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Høringsuttalelse til revidert forvaltningsplan for store rovdyr i Midt-Norge

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Høringsuttalelse til revidert forvaltningsplan for store rovdyr i Midt-Norge SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 12.09.2017 109/17 Høringsuttalelse til revidert forvaltningsplan for store rovdyr i Midt-Norge Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/4012 ART-VI-SH 02.05.2007 Arkivkode: Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Med hjemmel

Detaljer

Forvaltning av store rovdyr i norsk natur. Veronica Sahlén 13. oktober 2017

Forvaltning av store rovdyr i norsk natur. Veronica Sahlén 13. oktober 2017 Forvaltning av store rovdyr i norsk natur Veronica Sahlén 13. oktober 2017 Hva skal vi gå gjennom? Norsk rovviltpolitikk rammer, målsetting Hvordan fungerer dette i praktikken? Regioner og bestandsmål

Detaljer

Revidering av forvaltningsplanen

Revidering av forvaltningsplanen Revidering av forvaltningsplanen Lisensfelling jerv og kvotejakt gaupe Lisensfelling jerv Lisensfelling jerv Kvotejakt gaupe Kvotejakt gaupe Utgangspunktet for revideringen Gjeldende forvaltningsplan Rovviltnemndas

Detaljer

Revidert forvaltningsplan. Arne Braut Leder Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge

Revidert forvaltningsplan. Arne Braut Leder Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge Revidert forvaltningsplan Arne Braut Leder Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge Rev. forvaltningsplan Første forvaltningsplan godkjent 1. november 2006 Revisjon av plan fra 30. mai 2011 Kontaktmøter med

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

Revidert forvaltningsplan. Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Revidert forvaltningsplan. Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Revidert forvaltningsplan Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rovviltnemnda Regional nemnd oppnevnt av MD (forslag fra fylkesting) To representanter fra Sametinget Fylkesmannen i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 7 Nordland

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 7 Nordland Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 7 Nordland Forrige nemnds bestilling Ber sekretariatet om å utarbeide forslag til ny sonering mellom beitedyr og rovdyr i Nordland. Følgende kriterier

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/ Geir Rannem Endringer i rovviltforskriften. Høring

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/ Geir Rannem Endringer i rovviltforskriften. Høring Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00188-7 Geir Rannem 30.03.2012 Endringer i rovviltforskriften. Høring Det vises til Deres oversendelse

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Rovviltforvaltning i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Rovviltforvaltning i Nordland Rovviltforvaltning i Stortingsmelding nr 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur Innst. S. nr 174 (2003-2004) Politikerstyrt rovdyr forvaltning = region 7 Konkrete nasjonale bestandsmål Nye regionale rovviltnemnder

Detaljer

Skadefelling og begrepet skadepotensial

Skadefelling og begrepet skadepotensial Statsråden Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2195 9. juli 2014 Skadefelling og begrepet skadepotensial Det har fra mange hold vært mye diskusjon og ulike tolkninger knyttet til begrepet skadepotensial,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 13/2017 Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges

Detaljer

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Ny forvaltningsplan i Nordland Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Generelle forvaltningsprinsipper 1. Bestandsmålene:10 årlige ynglinger av gaupe, 10 årlige ynglinger av jerv og 1 årlig yngling av

Detaljer

Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 - Faglig uttalelse fra Miljødirektoratet

Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 - Faglig uttalelse fra Miljødirektoratet Rovviltnemnda i region 6 v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Trondheim, 04.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/980 Saksbehandler: Marit Gystøl

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt

Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt Låarte Sijte v /Kjell Jøran Jåma Agle 7760 SNÅSA Vår dato: 12.01.2016 Deres dato: 11.01.2016 Vår ref.: 2016/189 Arkivkode: Deres ref.: Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i Låarte sijte / Luru

Detaljer

11_ DET KONGELIGE KLIMA-OG MILJØDEPARTEMENT. Statsråden. 14/2195 Dato 0 9 JULI2014

11_ DET KONGELIGE KLIMA-OG MILJØDEPARTEMENT. Statsråden. 14/2195 Dato 0 9 JULI2014 11_ - DET KONGELIGE KLIMA-OG MILJØDEPARTEMENT A3,53 Statsråden Ifølge liste Deres refvår ref 14/2195 Dato 0 9 JULI2014 Skadefelling og begrepet skadepotensial Det har fra mange hold vært mye diskusjon

Detaljer

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Østfold, Akershus og Oslo Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 1. juni 2016 15. februar 2017 Oppsummering og konklusjon Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda

Detaljer

Ny forvaltningsplan i Nordland utfordringer og ulike interesser. Siv Mossleth, leder i rovviltnemnda i region 7

Ny forvaltningsplan i Nordland utfordringer og ulike interesser. Siv Mossleth, leder i rovviltnemnda i region 7 Ny forvaltningsplan i Nordland utfordringer og ulike interesser Siv Mossleth, leder i rovviltnemnda i region 7 Nordland fylke utgangspunkt Sau Ca 220 000 sau og lam Sentral næring i flere distriktskommuner

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 01.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1989-16.07.2015 Klage på vedtak om betingede skadefellingstillatelser på gaupe i region 6 i 2015/2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Naturvernforbundet

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Postboks 2600 7734 Steinkjer Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/6312-7 Ingvill Dahl 46898849 22.09.2017 Melding om vedtak - Høring,

Detaljer

Virkninger av rovviltforliket Sør-Trøndelag. Marit Gystøl, Rennebu 11.april 2012

Virkninger av rovviltforliket Sør-Trøndelag. Marit Gystøl, Rennebu 11.april 2012 Virkninger av rovviltforliket Sør-Trøndelag Marit Gystøl, Rennebu 11.april 2012 Nasjonale føringer for rovviltforvaltningen i dag Naturmangfoldloven St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur Innst.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 11/2016 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma sameby - våren 2009

Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma sameby - våren 2009 John Thomas Påve Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/4955 ART-VI-SH 03.06.2009 Arkivkode: 445.21 Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite Mattilsynet, Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL Deres ref Vår ref Dato 201200237 10.02.2012 Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 22.05.2015 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2015/2016 Rovviltnemnda

Detaljer

KONGELIGE 15/ Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region 6 i 2015

KONGELIGE 15/ Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region 6 i 2015 DET KONGELIGE /5~5&5 KLIMA- oc MILIØDEPARTEMENT Hr _ Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/466-27.07.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om utvidet kvote for betinget fellingstillatelse på gaupe i region

Detaljer

Rovviltforliket i praksis oppfølging og utfordringer. Marit Gystøl, Oppdal,

Rovviltforliket i praksis oppfølging og utfordringer. Marit Gystøl, Oppdal, Rovviltforliket i praksis oppfølging og utfordringer Marit Gystøl, Oppdal, 10.02.2012 Nasjonale føringer for rovviltforvaltningen i dag Naturmangfoldloven St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur

Detaljer

Rovdyr i Nord-Trøndelag og region 6. Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Rovdyr i Nord-Trøndelag og region 6. Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rovdyr i Nord-Trøndelag og region 6 Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Telefonmøte 2. mars 2015 Kvotevedtaket endret Kvotejaktsområde 4 utvidet med de deler av kommunene Holtålen

Detaljer

3. Utenfor blå sone skal kvoten for lisensfelling av jerv settes så høyt at den ikke begrenser uttaket.

3. Utenfor blå sone skal kvoten for lisensfelling av jerv settes så høyt at den ikke begrenser uttaket. Forvaltningsprinsipper for jerv (blå sone) 1. Byrdefordeling: Det er et mål at jerveynglinger skal spres innenfor blå sone slik at byrden på beitenæringene fordeles. Ingen reinbeitedistrikt bør ha mer

Detaljer

Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn:

Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn: Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn: Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets

Detaljer

Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015

Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015 Alle fylkesmenn Trondheim, 28.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3389 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015 Med hjemmel i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen beitelag

Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen beitelag Lauvdalen Beitelag Trondheim, 21.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/2859 Saksbehandler: Susanne Hanssen Svar på søknad om uttak jerv i Åsnes/Våler kommune - Lauvdalen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge Tid: Mandag den 24. tirsdag den 25. oktober 2016. Møtestart kl. 17.30

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5342 ART-VI-SH 02.05.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag Hans Erik Sandvik 7760 SNÅSA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/2053 ART-VI-JPB 24.02.2009 Arkivkode: Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag lokallag STSG Nord-Trøndelag Regional forvaltning og politiske parti i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Rovviltnemnda i region 6 Steinkjer 20.03.2012 Høring om endring av rovviltforskriften

Detaljer

Betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017

Betingede skadefellingstillatelser på ulv 2017 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 Lillehammer Trondheim, 25.04.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/4200 Saksbehandler: Veronica Sahlén Betingede skadefellingstillatelser

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/4693 ART-VI-LBA 13.04.2011 Arkivkode: Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tidspunkt: Onsdag 7. august 2013 (09:00 10:00) Sted: Telefonmøte Saksliste

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Adresseliste Trondheim, 10.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3087 Saksbehandler: Terje Bø Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 5 - Hedmark Med hjemmel i Lov

Detaljer

Rovvilt i Møre og Romsdal - utfordringar Stjørdal 4.april 2016

Rovvilt i Møre og Romsdal - utfordringar Stjørdal 4.april 2016 Rovvilt i Møre og Romsdal - utfordringar Stjørdal 4.april 2016 Statleg samordning ei stemme Største utfordringa for sauebonden: - Finne kadaver i beiteområdene Foto: Statens naturoppsyn Forvatningsmessig

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 17.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Beiteseminar med rovviltfokus 13. 14. november 2013 Ellen Hambro, miljødirektør Disposisjon 1. Miljødirektoratets rolle 2. Statens naturoppsyns roller

Detaljer

Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak - Nesseby og Sør-Varanger kommune

Vedtak om skadefelling av jerv av eget tiltak - Nesseby og Sør-Varanger kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Trondheim, 20.02.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/1432 Saksbehandler: Veronica Sahlén Vedtak om skadefelling av jerv av eget

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. Fylkesmannens anbefaling til høringsforslag, oktober 2016

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. Fylkesmannens anbefaling til høringsforslag, oktober 2016 Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland Fylkesmannens anbefaling til høringsforslag, oktober 2016 Forrige nemnds bestilling Ber sekretariatet om å utarbeide forslag til ny sonering mellom beitedyr

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge

Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge Adresseliste Trondheim, 23.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5236 Saksbehandler: Marit Gystøl Ekstraordinært uttak av jerv i deler av region 6 - Midt-Norge Direktoratet

Detaljer

Status og aktuelle saker i rovviltpolitikken

Status og aktuelle saker i rovviltpolitikken Klima- og miljødepartementet Status og aktuelle saker i rovviltpolitikken Statssekretær Lars Andreas Lunde Beiteseminar, Oslo, 24. februar 2016 Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor Ny klima-

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2016-2017 Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-2004) og Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål

Detaljer

Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på to jerver i deler av Levanger, Verdal og Meråker kommuner

Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på to jerver i deler av Levanger, Verdal og Meråker kommuner Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Vår dato: 30.01.2017 Deres dato: 30.01.2017 Vår ref.: 2017/722 Arkivkode: Deres ref.: Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på to jerver i deler av

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Onsdag 24. juni 2015 kl. 08:30 Sted: Telefonmøte Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Hva kan vi forvente oss av store rovdyr og forvaltningen av disse?

Hva kan vi forvente oss av store rovdyr og forvaltningen av disse? Klima- og miljødepartementet Hva kan vi forvente oss av store rovdyr og forvaltningen av disse? Harald Askilsrud Førde, 17. mars 2017 Hvordan rovviltforvaltningen fungerer rovviltet påvirker hjortevilt

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland

Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016 i deler av Nordland Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr Trondheim, 11.04.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1483 Saksbehandler: Susanne Hanssen Ekstraordinært uttak av jerv våren 2016

Detaljer

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016 Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5 2015/ 2016 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen for

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Heidi Marie Gabler 77 64 22 31 03.04.2014 2014/2159-3 433.52 Deres dato Deres ref. 31.03.2014 Nils Ole Henrik Oskal Sagelvvatn 9050 Storsteinnes Avslag

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Postboks 2600 STEINKJER Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2017/3623 2016/15897-14 Kristin

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNSPILL TIL REVIDERING AV FORVALTNINGSPLAN FOR STORE ROVDYR I REGION 6 MIDT NORGE

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNSPILL TIL REVIDERING AV FORVALTNINGSPLAN FOR STORE ROVDYR I REGION 6 MIDT NORGE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Saksbehandler: Evy-Ann Ulfsnes Direktetelefon: 72 42 81 43 Direkte e-post: evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no Vår ref. Deres ref. Dato 16/1089-2-EUL/K47

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 7 - Hattfjelldal kommune

Ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 7 - Hattfjelldal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/3700 ART-VI-MG 02.04.2012 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av bjørn i deler av region 7 - Hattfjelldal kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kjell

Detaljer

Grunnlag for skadefelling av jerv i Noreg våren 2017

Grunnlag for skadefelling av jerv i Noreg våren 2017 Grunnlag for skadefelling av jerv i Noreg våren 2017 1. Bakgrunn Etter naturmangfoldloven er jerven freda. Det er likevel mogeleg å felle jerv med heimel i naturmangfoldloven sine unntaksreglar, medrekna

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

Betinget fellingstillatelse på ulv2014

Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Alle fylkesmenn, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Seniorrådgiver Lars Bendik Austmo Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, 1, juni 2012 Representantforslag 163 S (2010-2011) Forliket om endringer i forvaltningen

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner

Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2928 ART-VI-KMV 12.03.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Vistdalsområdet - Nesset og Rauma kommuner Vi viser til

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8

Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 09/1748 ART-VI-MOK 27.02.2009 Arkivkode: 445.23/445.22 Ekstraordinært uttak av jerv - Troms fylke - region 8 Med hjemmel i viltloven 12,

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2015/512 Deres ref: Vår dato: 11.02.2016 Deres dato: 08.02.2016 Arkivkode: 433.52

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/8032 433.52 26.05.2016 Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2016/2017 Rovviltnemnda

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 10:30 16:00 Sted: Scandic Hell Hotell

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 11.04.2014 2014/5-19 433.52 Deres dato Deres ref. Arnt-Magnus Gamst 9144 SAMUELSBERG Avslag på søknad om skadefelling av gaupe

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 27.5.2014 Telefonmøte Tid: 09.00 Sakliste 8/14 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1 9/14 Orienteringssaker s. 1 10/14 Kvoter

Detaljer

Saksbehandlere: Leder av landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen / Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandlere: Leder av landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen / Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 11/705-2 Arkivnr.: K46 &13 Saksbehandlere: Leder av landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen / Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING - FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 12/2017 Vurdering av lisensfelling av jerv og ulv i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region seks Tidspunkt: Torsdag 30. mai kl. 10.00 15.00 Sted: Ersgard i Stjørdal kommune Til

Detaljer

Rovviltsituasjonen i Midt-Gudbrandsdalen Geir Johan Groven, avdelingsleder landbrukskontoret, Nord-Fron

Rovviltsituasjonen i Midt-Gudbrandsdalen Geir Johan Groven, avdelingsleder landbrukskontoret, Nord-Fron Rovviltsituasjonen i Midt-Gudbrandsdalen 23.9.2016 Geir Johan Groven, avdelingsleder landbrukskontoret, Nord-Fron Sleppte søyer og lam, Midt-Gudbrandsdalen, 2006-2015. Kjelde. Organisert beitebruk Sleppte

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke Tjeldøy reinbeitedistrikt v/ Anders Huva 9436 Kongsvik Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/1747 ART-VI-GSY 17.02.2009 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund

Detaljer

Saksframlegg møte i Rovviltnemnda for region 7 Nordland 29. juni 2017

Saksframlegg møte i Rovviltnemnda for region 7 Nordland 29. juni 2017 Rovviltnemnda i region 7 Saksb.: Øyvind Skogstad e-post: fmnooys@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 68 Vår ref: 2017/153 Deres ref: Vår dato: 26.06.2017 Deres dato: Arkivkode: 434.11 Saksframlegg møte i Rovviltnemnda

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 13.02.2017 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Tilbakemelding

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune i Telemark

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune i Telemark Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 06.10.2017 Deres dato Vår ref. 2017/1917 Deres ref. Fyresdal kommune 3870 FYRESDAL Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune

Detaljer