HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: Tid: 08:00-15:30 Til stede på møtet Arbeiderpartiet Medlemmer: Forfall: Vara: Uavhengig Medlemmer: Uavhengig: Forfall: Vara: Tor-Asgeir Johansen og Johan Daniel Hætta Emma Kristensen Bjarne Langmo Tommy Kristensen Øystein Allen Eide Viggo Vikholt (Arbeiderpartiet) Felleslista for Høyre, KrF, Venstre og Uavhengige Medlemmer: Heidi Kalvåg og Stig Kåre Amundsen Forfall: Filip Mikkelsen og Jan Ivar Jakobsen Vara: Jørgen Kintel (fra kl ) og Beathe Rahka-Knutsen (fra kl.10.00) Tverrpolitisk liste for Tysfjord Medlemmer: Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen og Jan-Einar Pedersen Senterpartiet Medlemmer: Øyvind Johansen (til kl ) Forfall: Leif Harald Olsen Vara: Roy Hovde Johansen (til kl ) Sosialistisk venstreparti Medlemmer: John Gunnar Skogvoll Tysfjord Bygdeliste: Forfall: Monika Jensen og Kurt Solstrøm Vara: Marleif Eriksen og Rainer Soleng Postadresse: Besøksadresse: Telefon: KJØPSVIK KJØPSVIK Telefaks:

2 Fra adm. (evt. andre): Konstituert rådmann/helse- og omsorgssjef Lill-Tove Hansen, formannskapssekretær Lillian K. Bolstad, økonomileder Mari Hegge, teknisk sjef Pål Strøm Jensen og personalsjef Ingunn Foshaug Fra Norcem: fabrikksjef Klaus Hvassing og prosess- og miljøsjef Annika Steien. Innkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent Behandlede saker: 21/17-27/17 Orienteringer: - Norcem Svovelrenseanlegg Annet: - Jørgen Kintel og Beathe Rahka-Knutsen deltok fra kl Øyvind Johansen og Roy Hovde Johansen innvilget permisjon fra kl Enstemmig vedtatt uttalelse fra kommunestyret angående eiendomsskatt vannkraftanlegg: Tysfjord kommune anmoder finansdepartementet v/finansminister Siv Jensen sterkt om å justere rentenivået som legges til grunn for beskatning av vannkraftanlegg. Stortinget har bestemt at disse skal beskattes etter anleggenes reelle markedsverdi. Men siden Finansdepartementet bruker en for høy rente, 4,5 %, reduseres kommunens inntekter, der anleggene faktisk ligger til fordel for staten. Renten som benyttes for kommunens eiendomsskatt på kraftanlegg er faktisk den eneste renten som ikke er redusert av de statlige skatteordningene. Dette er en unnlatelse som skaper vilkårlig forskjellsbehandling etter Tysfjord kommunes syn, og som nevnt fører inntekter over til staten. Tysfjord kommunestyre ber om at dette snarest rettes opp. Side 2 av 18

3 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Kjøpsvik, Tor-Asgeir Johansen ordfører Lillian K. Bolstad formannskapssekretær Side 3 av 18

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/17 16/663 BUDSJETT-OG ØKONOMIPLAN /17 17/133 DELEGERINGSREGLEMENT /17 17/134 PROSJEKTHÅNDBOK /17 17/135 EIERSTRATEGIER /17 17/157 SERIØSITETSKRAV I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 26/17 17/186 VALG VALG AV SAMEVALGSTYRE 27/17 17/239 KONSTIUERING AV RÅDMANN Side 4 av 18

5 Spørretime Samtlige spørsmål fra John Gunnar Skogvoll (SV) Like før påske ble det kjent at Fylkesmannen i Nordland hadde gitt NRK tilgang til hele vedtaket og deler av et saksdokument i sak 6/17 i møtet i Tysfjord kommunestyre. Jeg registrerer at Fylkesmannen i brev av skriver at kravet/klagen fra NRK om innsyn i personalsaka tas delvis til følge: Jeg var av de som reagerte på offentliggjørelsen i denne saka, men jeg tar selvfølgelig Fylkesmannens vedtak til orientering ut fra bestemmelsene i offentlighetsloven. Imidlertid synes jeg dette stiller kommunestyrets saksbehandlingsprosedyre i et noe merkelig lys. For saksdokumentene ble delt ut til oss representanter i møtet, og så samlet inn etter at vedtak i sak var gjort; vi kunne altså ikke få lov til å beholde dem, selv om vi har taushetsplikt bl.a. i personalsaker; alt var så hemmelig! Referatet fra møtet inneholder ingen vedtak eller saksdokumenter. Og meg bekjent har ingen av oss representanter, inklusive ordføreren, villet uttale oss offentlig i denne saka, selv om vi har blitt spurt, både av media og av en del innbyggere. Er det da ikke ting som tyder på at kommunestyret i fortsettelsen må behandle denne saka på en noe annen måte? Svar fra ordfører: Saken er nå avsluttet. Og er det ikke bedre at det er kommunestyret selv, ev. med ordføreren som talsmann, som informerer utad, også i personalsaker, som faktisk mange av innbyggerne er interessert i opplysninger om, i stedet for å måtte gå omvei via Fylkesmannen? Jeg ber ordføreren komme med sine svar og betraktninger om overnevnte. Svar fra ordfører: Kommunestyret vedtok at denne saken skulle unntas offentlighet jfr. offentlighetsloven, og at ordfører var den som skulle håndtere spørsmål. Ordfører har også håndtert dette, men siden det fra kommunestyrets side var sagt unntatt offentlighet, var det veldig begrenset hva ordfører kunne orientere om, og samtidig forholde seg til at saken var unntatt offentlighet. Eiendomsskattegrunnlaget for kraftanleggene i kommunen oppfølging fra interpellasjonen i møtet I. For det første antydet Ordføreren i forrige møte at kommunestyret skulle komme med en uttalelse om problematikken. Og det forutsetter jeg virkelig skjer! Svar fra ordfører: Ja, ordfører har ferdig et forslag som han ønsker å fremme for kommunestyret. II. For det andre har jeg litt forbauset registrert at kommunestyret i Narvik etter hva avisa Fremover erfarer vil kreve å få tilbake flere millioner kroner fra staten på grunn av etter et plutselig og uventet verdifall på disse kraftanleggene forsvinner nesten en fjerdedel av disse skattinntektene, 7,7 millioner kroner, ut av Narvik kommunes regnskaper inneværende år, ifølge Fremover Side 5 av 18

6 Vår økonomisjef var ikke noe overrasket over disse plutselig og uventet verdifall på kraftanleggene i Tysfjord da hun allerede i oktober 2016 overfor både Sentralskattekontoret for storbedrifter og LVK reagerte på det store skattetapet for Tysfjord på nesten 2 millioner fra 2016 til Dessuten var det et nokså stort fall i eiendomsskattegrunnlaget også året før; for Tysfjords del på hele 17,3 % bare for Nordkraft. Hvis virkelig Narvik kommune skulle være så heldig å få tilbake disse pengene, på grunn av «rett og slett urettferdig politikk fra regjeringen», vil det jo være svært positivt. Og selvfølgelig må vel vi Tysfjord kaste oss på klagen og også be om å få tilbake de pengene som jeg nøye dokumenterte i min interpellasjon!? Jeg greier dessverre ikke helt å tro at så skjer; i så fall måtte først regelverket for fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget endres, så måtte alle kraftkommuner i Norge behandles likt. Videre synes det som om Narvik kommunestyre vil sende en bønn til Nordkraft om nødhjelp. Formannskapet har enstemmig før påske vedtatt å anmode Nordkraft om å utrede alternative løsninger for å unngå kommunens tap av inntekter. Også her kan vi jo håpe på at Narvik kommune vinner fram, og at det i så fall vil dryppe noe på Tysfjord også, men ut fra Nordkrafts svært anstrengte økonomi etter 2013, samt forholdet til de øvrige aksjonærer, virker dette lite sannsynlig. Vil Ordføreren ta kontakt med den politiske ledelsen i Narvik kommune for ev. å samordne krav/ønsker overfor Regjeringen og overfor Nordkraft? Svar fra ordfører: Ja, ordfører vil ta kontakt med Narvik kommune for å orientere seg om hva de har gjort og evt. samordne saken. A. FYSIOTERAPITJENESTEN PÅ DRAG Den privatpraktiserende terapeuten på Drag har en driftsavtale med Tysfjord kommune. Men i lengre tid har fysioterapitjenesten ikke vært betjent. På kommunens nettside står bare følgende: er ikke tilgjengelig, blir borte ut mars måned Jeg velger å anta at det er behov for fysioterapi også på kommunens vestside. Og da er det uholdbart for brukerne at tjenesten ikke er tilgjengelig over lang tid! Mine spørsmål er følgelig: Hva er gjort fra kommunens side overfor den privatpraktiserende fysioterapeuten når det gjelder å oppfylle driftsavtalen, herunder å skaffe vikar? Det er virkelig på tide enten å få oppfylt driftsavtalen omgående, eller anse den som avsluttet, og så omgående skaffe alternative løsninger, ev. i nabokommuner. Er Ordføreren enig i dette? Svar fra ordfører: Kommunes nettside er rettet opp med hensyn til tilgjengelighet. Kommunen har dialog med fysioterapeuten som innehar driftstilskuddet og det er avtalt møte 22. mai mellom kommunen og han. Det er ikke kommunen som skaffer vikar i forhold til et driftstilskudd. Side 6 av 18

7 Kommunen er også i dialog med Kommunenes sentralforbund i forhold til driftsavtalen. Ordfører vil holde seg orientert om fremdriften i denne saken. B. BØLGEDEMPERNE I KJØPSVIKVÅGEN Det har nå vært to vintre uten at prosjektet er ferdigstilt. Dette er uakseptabelt! Slik flyteelementene nå ligger hindrer de kun de minste, ufarlige, bølgene, ikke de større bølgene fra sør/sørøst. Jeg har i kommunestyret spurt om dette for flere måneder siden, men intet har skjedd siden da. Det er store verdier som befinner seg i havna innenfor demperne. Det må være greit for kommunestyret å bli orientert om bakgrunnen for situasjonen. Er det mangel på penger, eller andre forhold som har gjort at prosjektet ikke er ferdig? Vil Ordføreren bidra til ei snarlig løsning? Svar fra ordfører: Entreprenøren opplyser at dekk og kjettinger er montert. Det er klart til å feste dem på bølgedemperne. Forventer at arbeidet med bølgedemperne ferdigstilles i løpet av mai måned. Ordfører vil følge opp saken så dette kommer på plass raskest mulig. Side 7 av 18

8 21/17 BUDSJETT-OG ØKONOMIPLAN Rådmannens innstilling: Budsjett- og økonomiplan Formannskapets vedtak sak. 67/16 Opprettholdelse av Kjøpsvik skole trinn kr Opprettholdelse av Storjord skole trinn kr kr Udekket fra rådmannens budsjettforslag kr Totalt underdekning kr inndekning Reduksjon Kjøpsvik skole kr Økt stillingskutt Tysfjord kommune kr Sum dekning kr Tillegg/Endring til FSK-vedtak Økte utgifter: For mye ført inndekning Kjøpsvik skole kr Opprettholdelse av stillinger kr Opprettholdelse av Driftsutvalget kr Økning grunnbemanning Åpen omsorg kr Vikarbank Helse/omsorg kr Helsesøster Drag 50 % stilling kr Inntak lærlinger kr Diabetessykepleier kr Eldrerådet kr Ungdomsrådet kr Kultur/Næring/Utvikling kr Reparasjon bolig Drag kr Sum kr kr Inndekning/Inntekter: Reduksjon vikarutgifter/innleie Helse og omsorg kr Økt refusjon ressurskrevende brukere kr Reduksjon Bibliotek Kjøpsvik og Drag (1500 og 1501) kr Reduksjon tilskudd Kirke kr Reduksjon Natur (6601) kr Inntekt husleie (bolig Drag) kr Permisjonsreglementet (innskjerping 3) kr Sum kr kr Til inndekning av tidligere års merforbruk kr Side 8 av 18

9 Vedlegg til Endrings-/tilleggsforslag Helse og omsorg Styrking av grunnbemanning og vikarbank skal være med på å styrke hjemmebasert tjenesteyting og avlaste institusjonspleie, samt redusere vikarbruk og konsulenttjenester 2. Bibliotek Kjøpsvik og Drag (1500 og 1501) I forslaget ligger det oppsigelse av husleie i Kjøpsvik, samt samlokalisering av drift. Videre forsøkes tilbud opprettholdt ved økt besøkstid med Bokbuss Drag og Kjøpsvik Ansvarsområde 1500 og 1501 samordnes i nytt ansvarsområde 1500 Hovedbibliotek Tysfjord 3. Oppvekst og utdanning For mye inntekter Kjøpsvik skole innarbeid med kr Natur Kontor Natur samlokaliseres med kontor Drag gamle skole. Reduksjon i husleie kr , samt reduksjon ekstrahjelp kr Utredning institusjonspleie/styrking næringsutvikling Det avsettes kr på ansvarsområde 1600 Kultur, Næring og utvikling til utredning av ressursbruk ved institusjonspleie, sett i sammenheng med nye Margits Minne, samt styrking av kommunens nærings-/utviklingsarbeid. Utredning ressursbruk ved institusjonspleie forsøkes utført innenfor dagens ressurser i tett samarbeid med Helse og omsorgssjef. Som en del av en helhetlig styrking av utviklingsarbeidet legges forvaltningsområdet for samisk språk, medregnet stillingen som samisk språkkonsulent, under ansvarsområde Kultur, Næring og utvikling. 6. Diabetessykepleier Oppretting av stillingshjemmel Diabetessykepleier vil avlaste legetjenesten, samt bidra til reduksjon i permisjoner og sykefravær Vedlegg til Endrings-/tilleggsforslag Side 9 av 18

10 I tillegg ønskes gjennomført: Bygge ut ordningen med trygghetsalarmer slik at det blir vaktberedskap på natt Samle ressurskrevende brukere for å spare personell Bruke egne lokaler i stedet for å leie (Biblioteket og Natur og miljø) Hent gratis ressurser til å lage prosjekter der det er mulig (bemanningsplaner, turnus mm) Utvide ordningen med omsorgslønn Samkjøre ledelse ved sykehjem og åpen omsorg Gjennomgang av telefonreglementet Gjennomgang av kommunens organisasjonsplan Gjennomgang av reglement for dekning av fergekort Alle vesentlig tiltak også av midlertidig karakter legges fram for Kommunestyret Tillegg til Formannskapets kulepunkter: Startlån tas opp med inntil 4 millioner i Husbanken for videre utlån Det søkes til Fylkesmannen om endret nedbetalingsplan av tidligere års merforbruk Behandlingen i Kommunestyret: Forslag fra Arbeiderpartiet: - Søkes om startlån på inntil 4 millioner i Husbanken for videre utlån - Kommunen skal ta inn to lærlinger. - Formannskapet skal videre behandle saken og forslagene som har kommet frem i kommunestyremøte. Dette blir gjort i formannskapsmøte den 9. mai. Votering: Forslag fra Arbeiderpartiet opp til votering Forslag fra arbeiderpartiet enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag fra Arbeiderpartiet: - Søkes om startlån på inntil 4 millioner i Husbanken for videre utlån. - Kommunen skal ta inn to lærlinger. - Formannskapet skal videre behandle saken og forslagene som har kommet frem i kommunestyremøte. Dette blir gjort i formannskapsmøte den 9. mai. Side 10 av 18

11 22/17 DELEGERINGSREGLEMENT Formannskapets innstilling: Formannskapet anbefaler ikke revidering av eksisterende reglement på nåværende tidspunkt. Formannskapet viser blant annet til kommunereformen der blant annet delegasjonsreglementet inngår i prosessen i forbindelse med kommunereformen. Behandlingen i Kommunestyret: Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Tverrpolitisk liste for Tysfjord: Delegasjonsreglementet legges frem for kommunestyret til revisjon til høsten. Votering: Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Tverrpolitisk liste for Tysfjord satt opp imot formannskapets innstilling. Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Tverrpolitisk liste for Tysfjord vedtatt 11 mot 4 stemmer. Vedtak: Delegasjonsreglementet legges frem for kommunestyret til revisjon til høsten. Side 11 av 18

12 23/17 PROSJEKTHÅNDBOK Formannskapets innstilling: Prosjekthåndbok med vedlegg godkjennes. Behandlingen i Kommunestyret: Endringsforslag fra Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk liste for Tysfjord: Saken trekkes. Votering: Innstilling settes opp imot endringsforslag. Endringsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken trekkes. Side 12 av 18

13 24/17 EIERSTRATEGIER Rådmannens innstilling: Tysfjord kommunes eierstrategi for kommunale foretak godkjennes. Behandlingen i Kommunestyret: Endringsforslag fra Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk liste for Tysfjord: Saken trekkes. Votering: Innstilling settes opp imot endringsforslag. Endringsforslag vedtatt 12 mot 3 stemmer. Vedtak: Saken trekkes. Side 13 av 18

14 25/17 SERIØSITETSKRAV I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Innstilling: I tillegg til dagens generelle krav til tilbydere, skal følgende klausuler inntas som spesielle kontraktsbestemmelser i forbindelse med utlysning av anbud på bygg- og anleggskontrakter med verdi over kr ,- eks. mva., samt kontrakter om kjøp av varer og tjenester så langt det passer. 1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og deres ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenører og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de ansatte har fagbrev innenfor sitt fagområde. 2. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren. 3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, enkeltpersonforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev, inntas i kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven 14-12a og Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det kreves at minst en person på hvert arbeidslag forstår norsk og kan gjøre seg godt forstått på norsk. 5. Byggherren tillater som utgangspunkt ikke mer enn to ledd i kontraktkjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne tre ledd når det foreligger en god begrunnelse. Mer enn tre ledd skal aldri godkjennes. 6. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet må være tilknyttet en offentlig godkjent læreordning. Når prosjektets størrelse tilsier det, og det foreligger et klart definert behov for læreplasser i bransjen, kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet. Dette gjelder kun for norske selskaper. 7. Næringsdrivende som har gitt oppdrag på byggeplass, plikter å gi melding til sentralskattekontoret for utenlandssaker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller arbeidstaker som utfører oppdrag på byggeplassen, jf. ligningsloven Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktkjeden, herunder fremskaffe og fremlegge for byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller arbeidstaker. 9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en norsk bank. 10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene. Side 14 av 18

15 11. Byggherren kan kreve dagmulkt fra tilbyderen dersom han selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr. virkedag. 12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og hos eventuelle underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av til enhver tids gjeldende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jf. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 5. Tilbyder skal på oppfordring legge frem dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår som innebærer utføring av arbeid etter denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende dokumentasjon. Dersom tilbyder ikke etterlever dette, og forholdet ikke er rettet innen en fastsatt frist, har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør og fastsettes på samme måte som i punkt Det skal bekreftes på vedlagte egenerklæring at ILO-konvensjon nr. 94 følges. 14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og hvor entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Behandlingen i Kommunestyret: Votering: Innstilling settes opp til votering. Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: I tillegg til dagens generelle krav til tilbydere, skal følgende klausuler inntas som spesielle kontraktsbestemmelser i forbindelse med utlysning av anbud på bygg- og anleggskontrakter med verdi over kr ,- eks. mva., samt kontrakter om kjøp av varer og tjenester så langt det passer. 1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og deres ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenører og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de ansatte har fagbrev innenfor sitt fagområde. 2. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren. 3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, enkeltpersonforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev, inntas i kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven 14-12a og Side 15 av 18

16 4. Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det kreves at minst en person på hvert arbeidslag forstår norsk og kan gjøre seg godt forstått på norsk. 5. Byggherren tillater som utgangspunkt ikke mer enn to ledd i kontraktkjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne tre ledd når det foreligger en god begrunnelse. Mer enn tre ledd skal aldri godkjennes. 6. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet må være tilknyttet en offentlig godkjent læreordning. Når prosjektets størrelse tilsier det, og det foreligger et klart definert behov for læreplasser i bransjen, kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet. Dette gjelder kun for norske selskaper. 7. Næringsdrivende som har gitt oppdrag på byggeplass, plikter å gi melding til sentralskattekontoret for utenlandssaker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller arbeidstaker som utfører oppdrag på byggeplassen, jf. ligningsloven Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktkjeden, herunder fremskaffe og fremlegge for byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller arbeidstaker. 9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en norsk bank. 10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene. 11. Byggherren kan kreve dagmulkt fra tilbyderen dersom han selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr. virkedag. 12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og hos eventuelle underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av til enhver tids gjeldende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jf. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 5. Tilbyder skal på oppfordring legge frem dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår som innebærer utføring av arbeid etter denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende dokumentasjon. Dersom tilbyder ikke etterlever dette, og forholdet ikke er rettet innen en fastsatt frist, har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør og fastsettes på samme måte som i punkt Det skal bekreftes på vedlagte egenerklæring at ILO-konvensjon nr. 94 følges. 14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og hvor entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Side 16 av 18

17 26/17 VALG VALG AV SAMEVALGSTYRE Rådmannens innstilling: De som ble valgt til å sitte i valgstyret for storting- og fylkestingvalget 2017 blir valgt til å sitte i samevalgstyret for I kommunestyremøtet ble følgeden vedtak fattet i sak 9/17 valg valg av valgstyre: Medlemmer og varamedlemmer til valgstyret: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen Guttorm Aasebøstøl Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen Ellen Verdier Pedersen Varamedlemmer: Jevnfør listen over varamedlemmer i formannskapet. Leder og nesteleder: Leder: Tor Asgeir Johansen Nestleder: Guttorm Aasebøstøl Behandlingen i Kommunestyret: Protokolltilførsel: Kurt Solstrøm blir første vara for Ellen Verdier Pedersen. Votering Innstilling med protokolltilførsel opp til votering. Innstilling med protokolltilførsel enstemmig vedtatt. Vedtak: Medlemmer og varamedlemmer til samevalgstyret: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen Guttorm Aasebøstøl Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen Ellen Verdier Pedersen Varamedlemmer: Jevnfør listen over varamedlemmer i formannskapet. Leder og nesteleder: Leder: Tor Asgeir Johansen Nestleder: Guttorm Aasebøstøl Protokolltilførsel: Kurt Solstrøm blir første vara for Ellen Verdier Pedersen. Side 17 av 18

18 27/17 KONSTIUERING AV RÅDMANN Innstilling: Helse- og omsorgssjef Lill-Tove Hansen konstitueres som rådmann ut mai 2017, med mulighet for forlengelse. Med dette tildeles Lill-Tove Hansen alle fullmakter og rettigheter som følger med rådmannstillingen i Tysfjord kommune. Behandlingen i Kommunestyret: Votering: Innstilling tatt opp til votering. Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Helse- og omsorgssjef Lill-Tove Hansen konstitueres som rådmann ut mai 2017, med mulighet for forlengelse. Med dette tildeles Lill-Tove Hansen alle fullmakter og rettigheter som følger med rådmannstillingen i Tysfjord kommune. Side 18 av 18

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Personalsjef/ass rådmann Espen Bjørnsund Gundersen og formannskapssekretær Kari Ingvaldsen.

Fra administrasjonen møtte: Personalsjef/ass rådmann Espen Bjørnsund Gundersen og formannskapssekretær Kari Ingvaldsen. Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Dato: 19.10.2016 Møtetid: 09:00 11:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Arbeidsgiverrepresentanter: Rådmann Ola Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Blåsalen Rådhuset Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Hans Petter Horsgaard Nestleder

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.08.2009 Tid: 10.00 17.15 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså, Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendehus Møtedato: 30.03.2009 Tid: 10.00 16.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Behandlede saker: 69/09 73/09 med unntak av sak 69/09 og 71/09 som ble utsatt.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Behandlede saker: 69/09 73/09 med unntak av sak 69/09 og 71/09 som ble utsatt. HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09.00 10.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.06.2008 Tid: 08.00 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne Drag Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.45 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo Johanne Ellingsen,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 01.03.2016 Fra kl: 09:00 Til kl: 11:00 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Innkalling ble sendt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 24.08.2011 Tid: 10.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Landbrukskontoret, Drag Møtedato: 31.01.2008 Tid: 11.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Inge Olsen, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2009 Tid: 08.00 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Pernille Krog Storøy, Johanne Ellingsen, Leif Kristian Klæboe

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Pernille Krog Storøy, Johanne Ellingsen, Leif Kristian Klæboe HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne Drag Møtedato: 22.04.2010 Tid: 09.00 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Pernille Krog Storøy, Johanne Ellingsen, Leif Kristian Klæboe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 08.30 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen Forfall: Pernille

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 10.06.2010 Tid: 13.00 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 08.00 11.50 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Johanne Ellingsen, Tor Asgeir Johansen, Leif K. Klæboe, Jan-Einar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 12.04.2011 Tid: 09.00 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Pernille Krogh Storøy, Jan Einar Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Fra adm. (evt. andre): fung. Rådmann Lill Tove Hansen, formannskapssekretær Ante M. Eriksen, tek.sjef Pål Strøm Jensen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Fra adm. (evt. andre): fung. Rådmann Lill Tove Hansen, formannskapssekretær Ante M. Eriksen, tek.sjef Pål Strøm Jensen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.08.2009 Tid: 08.00 09.30 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Stig Kåre Amundsen Forfall: Varamedlemmer: Inge Olsen, Johanne Ellingsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Pernille

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: 11.00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 03.10.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Tysfjord Turistsenter, Storjord Møtedato: 26.08.2010 Tid: 09.30 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 14.00 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.02.2011 Tid: 08.00 09.20 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 10.00 17.45 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: 12.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Forfall: Ellbjørg Mathisen, Stig Setså,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Innkalling: Godkjent Merknader: Mette Bolsøy ble innvilget permisjon fra kl. 13:30 Behandlede saker: 15-17/09

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Innkalling: Godkjent Merknader: Mette Bolsøy ble innvilget permisjon fra kl. 13:30 Behandlede saker: 15-17/09 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Bente Sollien Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 13.10.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 12.04.2005 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Tor A. Johansen, Leif K. Klæboe, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Tor A. Johansen, Leif K. Klæboe, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 19.05.2009 Tid: 12.45 17.55 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Tor A. Johansen, Leif K. Klæboe, Jan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

Den oppsatte sakslisten har sak nr 71/05 til behandling. Saken er unntatt offentlighet.

Den oppsatte sakslisten har sak nr 71/05 til behandling. Saken er unntatt offentlighet. Hammerfest kommune 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Alf E Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.02.2010 Tid: Kl. 16:30 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 12.10.2010 Tid: 10.00 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Asgeir Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Pernille Krogh Storøy, Johanne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 19.09.05 Tid: 14.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen(AP), Per

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.02.2011 Tid: 10.00-17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen,, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Arbeidskriminalitet Samarbeid om seriøsitet Hvorfor er arbeidet med seriøsitet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Storjord skole Møtedato: 06.05.2008 Tid: 09.20-17.30 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Ellbjørg Mathisen, Stig Setså Forfall: Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: Gunnvald Lindset la fram følgende interpellasjon i kommunestyret :

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: Gunnvald Lindset la fram følgende interpellasjon i kommunestyret : VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 15/1163-1 INTERPELLASJON INNKJØP 1. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar redegjørelsen tilknyttet representanten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen, Guttorm Nergård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Tor Einar Fagereng Helene Berg Nilsen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtested: Rådhuset, Møterom 210, Evenskjer Møtedato: 04.11.2013 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Olaug Skog, Karl Griff, Kristine Olsen og Ruth Nylund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 19.10.2015 Tid: kl. Kl. 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Ingunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Leif-Yngve Wallenius,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 12.04.2011 Tid: 11.00 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Ellbjørg Mathisen,

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø Forfall: John Maaland Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Fra: 0900 Til: 1045 Tilstede: Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Fra administrasjonen

Detaljer

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 Oslo kommune Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124 Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 ENDRINGER I OSLO KOMMUNES STANDARDKONTRAKTER FOR Å MOTVIRKE OG BEKJEMPE SOSIAL

Detaljer