Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) For Inga-Mari Ramsfjell-Kind møtte Anette Hjertø (H)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) For Inga-Mari Ramsfjell-Kind møtte Anette Hjertø (H)"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. desember 2009 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Torunn K. Husvik (A) Haakon Sandøy (A) Gudmund Brede (A) Trude Johansen (A) Nora Fjelddalen (SV) Stian Oen (SV) Firuz Kutal (SV) Rune Aale-Hansen (H) Lars Erik Becken (H) Helge L Orange (H) Torkild Strandvik (V) Gudrun Jære Hoel (V) Remi Padoin (F) Hans Petter De Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) For Inga-Mari Ramsfjell-Kind møtte Anette Hjertø (H) Bydelsdirektør Tone Frønes Avdelingssjef Sven Bue Berger Avdelingssjef Ole Kristian Brastad Internrevisor Sveinung Lervåg Seksjonsleder økonomi Ayub Tughra Kristin Kaus Åpen halvtime Vestre Aker eldresenter Ragna Opheim

2 Elsa Karin Ringkjøb Reidun Landberg St. Hanshaugen eldresenter Inger Grødum Hammersborg fritidsklubb Jakob Skram Andreas Svela Filiph Winter Sigurd Bræin Geitmyrsveien barnepark Jan Arild Davidsen Jenny Westad Hilde Thea Mari Laura Skjevik Familiebarnehage Hanne Ramdal Godkjenning av innkalling og sakskart Godkjent Saker behandlet under møte Sak 219 /09 BU-protokoll november Sak 220 /09 Protokoller fra råd utvalg og komiteer... 1 Sak 221 /09 Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo høring. 1 Sak 222 /09 Lovisenberggata 5 og 7 Gnr/Bnr 220/64 - Oppføring av parkeringskjeller - anmodning om uttalelse i byggesak... 3 Sak 223 /09 Lovisenberggata 7 Gnr/Bnr 220/66 - Oppføring av omsorgsbygg - Diakonissehuset Lovisenberg - anmodning om uttalelse til byggesak... 4 Sak 224 /09 Bydel St. Hanshaugens policy for utleie av kommunal grunn på fortau, torg, plasser, i gågater og i parker... 5 Sak 225 /09 Anmodning om uttalelse til byggesak - Lovisenberggata Sak 226 /09 Champ Bar & Cafe,Sonja Henies plass 2: Høringsuttalelse til søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute... 9 Sak 227 /09 Status barnehageutbygging November Sak 228 /09 Rullering av strategisk plan Sak 229 /09 Søknad om permisjon fra Cecilie Brein (F) Sak 230 /09 Møteplan Sak 231 /09 Økonomisk status pr. november Sak 232 /09 Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan Sak 233 /09 Bydelsdirektørens forslag til budsjett Sak 234 /09 Oppnevning av vararepresentant til OKK fra Venstre Referatsaker ii

3 Sak 219 /09 BU-protokoll november 2009 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Godkjent Sak 220 /09 Protokoller fra råd utvalg og komiteer Bydelsdirektørens forslag til vedtak Tatt til orientering Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Tatt til orientering Sak 221 /09 Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo høring Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, AUsak 2/2006. Vedtak følger vedlagt. 2. Kommunedelplanen, høringsutkast 2, fremstår nå som et godt strukturert dokument, som sammen med kartbilag og oversikter gir et operativt plandokument. Bydelsutvalget mener imidlertid at synspunkter i bydelens tidligere vedtak ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til i det reviderte forslaget. 3. Bydelsutvalget ser at planforslaget fortsatt medfører at mye av utbyggingen i indre by ikke vil bli gjenstand for politisk behandling og lokaldemokratisk innflytelse, noe som svekker lokaldemokratiet og bydelens rolle i byutviklingen. Bydelsutvalget forutsetter at planen suppleres med et forslag til hvordan lokaldemokratiet skal fungere i forhold til planprosessen (både på regulerings- og bebyggelsesplannivå). 4. Bydelsutvalget forutsetter at grunneiere som berøres varsles slik at de gis anledning til å uttale seg før deler av planen blir juridisk bindende. 5. Bydelsutvalget forutsetter at det settes lavere grenser for krav til regulerings- og bebyggelsesplaner, da 5000 respektive 1500 m2 representerer et stort område i indre by. 6. Byggehøydene som foreslås i planene er fortsatt for høye og må endres. 1

4 7. Byantikvarens Gule Liste forutsettes revidert, og en ny vurdering av bevaringsverdig bebyggelse utarbeidet for berørte deler av indre by i planen. Behandling: Endringsforslag til punkt 5 fra Remi Padoin (F) Bydelsutvalget ønsker å opprettholde dagens grenser for krav til regulerings- og bebyggelsesplaner, 5000m2, respektive 1500m2. Endringsforslag til punkt 6 fra Remi Padoin (F) Oslo er i vekst og har vært det i mange år. Det er estimert en befolkningsøkning i Stor-Oslo på omlag de nærmeste år. Dersom det er slik at det politiske flertallet ikke vil bygge ved vannet, ikke fortette, og ikke vurdere markagrensen, gjenstår kun å bygge i høyden. I tråd med økende innflytting til Oslo, mener bydelsutvalget at det må tas høyde for bygging av flere høyhus for å få plass til de som ønsker å bo i Oslo. Endringsforslag til punkt 3 fra Torkild Strandvik (V) på vegne av SV og V: Bydelsutvalget ser at planforslaget fortsatt medfører at mye av utbyggingen i indre by ikke vil bli gjenstand for politisk behandling og lokaldemokratisk innflytelse, noe som svekker lokaldemokratiet og bydelens rolle i byutviklingen. Bydelsutvalget ser med stor bekymring på at viktige beslutninger innen byutvikling flyttes fra demokratiske organer over til saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten. Bydelsutvalget presiserer at beslutningsmyndigheten knyttet til byutvikling skal og må ligge hos demokratiske organer som bydelsutvalg og bystyret. Bydelsutvalget forutsetter at planen suppleres med et forslag til hvordan lokaldemokratiet skal fungere i forhold til planprosessen (både på regulerings- og bebyggelsesplannivå). Endringsforslag til punkt 5 fra Torkild Strandvik (V) på vegne av SV og V: Bydelsutvalget forutsetter at det settes betraktelig lavere grenser for krav til regulerings- og bebyggelsesplaner, da 5000 respektive 1500 m2 representerer et stort område i indre by. Bydelsutvalget mener at kravet til bebyggelsesplan må tre i kraft for tomter over 800 m2 og endres til en skal-bestemmelse. Endringsforslag til punkt 6 fra Torkild Strandvik (V): Byggehøydene som foreslås i planene er for høye og må senkes. Samtidig er definisjonene for uklare og gir rom for fortolkninger utover hensiktene. Byggehøydene må være klarere definert for å hindre usikkerheter om absolutte høyder. Votering: Bydelsdirektørens forslag punkt 1 enstemmig vedtatt Bydelsdirektørens forslag punkt 2 enstemmig vedtatt Bydelsdirektørens forslag punkt 3 satt opp mot Strandviks og falt mot 5 stemmer (H og F) Bydelsdirektørens forslag punkt 4 enstemmig vedtatt Endringsforslag til punkt 5 fra Padoin falt mot 1 stemme (F) Bydelsdirektørens forslag punkt 5 satt opp mot Strandviks og falt mot 1 stemme (F) Endringsforslag til punkt 6 fra Padoin falt mot 1 stemme (F) Bydelsdirektørens forslag punkt 6 satt opp mot Strandviks og falt mot 5 stemmer (H og F) Bydelsdirektørens forslag punkt 7 vedtatt mot 1 stemme (V - Strandvik) Vedtak: 1. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, AUsak 2/

5 Vedtak følger vedlagt. 2. Kommunedelplanen, høringsutkast 2, fremstår nå som et godt strukturert dokument, som sammen med kartbilag og oversikter gir et operativt plandokument. Bydelsutvalget mener imidlertid at synspunkter i bydelens tidligere vedtak ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til i det reviderte forslaget. 3. Bydelsutvalget ser at planforslaget fortsatt medfører at mye av utbyggingen i indre by ikke vil bli gjenstand for politisk behandling og lokaldemokratisk innflytelse, noe som svekker lokaldemokratiet og bydelens rolle i byutviklingen. Bydelsutvalget ser med stor bekymring på at viktige beslutninger innen byutvikling flyttes fra demokratiske organer over til saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten. Bydelsutvalget presiserer at beslutningsmyndigheten knyttet til byutvikling skal og må ligge hos demokratiske organer som bydelsutvalg og bystyret. Bydelsutvalget forutsetter at planen suppleres med et forslag til hvordan lokaldemokratiet skal fungere i forhold til planprosessen (både på regulerings- og bebyggelsesplannivå). 4. Bydelsutvalget forutsetter at grunneiere som berøres varsles slik at de gis anledning til å uttale seg før deler av planen blir juridisk bindende. 5. Bydelsutvalget forutsetter at det settes betraktelig lavere grenser for krav til regulerings- og bebyggelsesplaner, da 5000 respektive 1500 m2 representerer et stort område i indre by. Bydelsutvalget mener at kravet til bebyggelsesplan må tre i kraft for tomter over 800 m2 og endres til en skal-bestemmelse. 6. Byggehøydene som foreslås i planene er for høye og må senkes. Samtidig er definisjonene for uklare og gir rom for fortolkninger utover hensiktene. Byggehøydene må være klarere definert for å hindre usikkerheter om absolutte høyder. 7. Byantikvarens Gule Liste forutsettes revidert, og en ny vurdering av bevaringsverdig bebyggelse utarbeidet for berørte deler av indre by i planen. Sak 222 /09 Lovisenberggata 5 og 7 Gnr/Bnr 220/64 - Oppføring av parkeringskjeller - anmodning om uttalelse i byggesak Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget anbefaler søknad om rammetillatelse for et felles underjordisk parkeringsanlegg for nybyggene i Lovisenberggata 5 og Bydelsutvalget ber om at ledig kapasitet på beboerplasser i parkeringshuset forbeholdes pårørende, slik at de ikke må henvises til andre parkeringsplasser i nærområdet. 3. Bydelsutvalget er enig med naboene i at innkjøring til parkeringskjelleren bør flyttes fra sørsiden av bygningen til nordsiden, slik at trafikken forbi naboenes tomt i Lovisenberggata 3 minimeres. 4. Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. Behandling: 3

6 Endringsforslag fra Helge L orange (H) Nytt punkt 2: Bydelsutvalget er positiv til ytterligere garasjeparkeringsplasser dersom utbygger ser det formålstjenelig. Endringsforslag fra Stian Oen (SV): Punkt 1 endres til: Bydelsutvalget anbefaler ikke søknad om rammetillatelse for et felles underjordisk parkeringsanlegg for nybyggene i Lovisenberggata 5 og 7. Punkt 2 strykes. Punkt 3 blir nytt pkt. 2 og endres til: Gitt det vedtas bygget parkeringshus mener bydelsutvalget at innkjøring til parkeringskjelleren bør flyttes fra sørsiden av bygningen til nordsiden, slik at trafikken forbi naboenes tomt i Lovisenberggata 3 minimeres. Hvis parkeringshus skal etableres må tilsvarende antall parkeringsplasser i samme område fjernes. Gateparkeringsplassene må fjernes før ferdigattest er gitt. Votering: Bydelsdirektørens forslag punkt 1 ble satt opp mot endringsforslaget fra Oens og falt mot 7 stemmer (V, F og H). Bydelsdirektørens forslag punkt 2 falt enstemmig vedtatt Endringsforslag fra Oen satt opp mot nytt forslag 2 fra L orange og vedtatt mot 7 stemmer (V, H og F) Bydelsdirektørens forslag punkt 3 ble satt opp mot endringsforslaget fra Oens og falt mot 7 stemmer (V, F og H). Bydelsdirektørens forslag punkt 4 enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Bydelsutvalget anbefaler ikke søknad om rammetillatelse for et felles underjordisk parkeringsanlegg for nybyggene i Lovisenberggata 5 og Gitt det vedtas bygget parkeringshus mener bydelsutvalget at innkjøring til parkeringskjelleren bør flyttes fra sørsiden av bygningen til nordsiden, slik at trafikken forbi naboenes tomt i Lovisenberggata 3 minimeres. Hvis parkeringshus skal etableres må tilsvarende antall parkeringsplasser i samme område fjernes. Gateparkeringsplassene må fjernes før ferdigattest er gitt. 3. Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. Sak 223 /09 Lovisenberggata 7 Gnr/Bnr 220/66 - Oppføring av omsorgsbygg - Diakonissehuset Lovisenberg - anmodning om uttalelse til byggesak Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget anbefaler søknad om rammetillatelse for nybygget Omsorg+ i Lovisenberggata Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. Votering: Enstemmig vedtatt 4

7 Vedtak: 1. Bydelsutvalget anbefaler søknad om rammetillatelse for nybygget Omsorg+ i Lovisenberggata Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. Sak 224 /09 Bydel St. Hanshaugens policy for utleie av kommunal grunn på fortau, torg, plasser, i gågater og i parker Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget vedtar den framlagte Policy for utleie av areal på kommunal grunn på fortau, plasser, torg, friområder og i bydelens parker, punkt 1 9. Policy for utleie av areal på kommunal grunn på fortau, plasser, torg, friområder og i bydelens parker 1. Parker og friområder skal være tilgjengelige for bydelens beboere og andre besøkende. Aktiviteter og arrangementer skal være til berikelse og glede for bydelens innbyggere og gjenspeile mangfoldet i bydelens befolkning. 2. Parker og friområder skal ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper eller deler av befolkningen. Bydelen ønsker arrangementer som gjenspeiler bydelens visjon: Bydel St. Hanshaugen - Mangfold i sentrum 3. Alle arrangementer rettet mot barn og unge skal være alkoholfrie. 4. Frivillige lag og organisasjoner i bydelen, som tar initiativ til lokale arrangement og aktiviteter, skal prioriteres ved planlagt bruk av areal i parker og på friområder. 5. Utleie til ikke-kommersielle aktiviteter på plasser, torg og i parker er vederlagsfrie, men alle må søkes om og få bydelens tillatelse til å stille opp stand. Som ikke-kommersielle aktiviteter regnes: Kulturelle, politiske og religiøse ytringer fra faste plasser for stands. Demonstrasjoner og opptog. Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle grupper i befolkingen. 6. I Bydel St. Hanshaugen er disse plassene godkjent for ikke-kommersielle standtillatelser: Torggata, i krysset ved Linaaes gate C. J. Hambros plass Arbeidersamfunnets plass Knud Knudsens plass Andre områder kan vurderes 7. 5

8 Markedspris skal legges til grunn for all arealutleie til kommersiell virksomhet på fortau, plasser, torg og gategrunn som er regulert til trafikkområder. Som kommersiell virksomhet regnes: Uteservering langs stedbundet serveringssteds fasade. Vareutstilling langs stedbundet forretnings fasade. Frittstående salgsplass for salg av abonnement, medlemskap og lignende. Filmopptak Enmannstorg for salg av egenproduserte varer som kunst- og håndverk, matvarer og lignende. Salg av juletrær og kranser Arrangement og markedsdager Mobile salgsvogner Andre virksomheter kan vurderes som kommersielle 8. I Bydel St. Hanshaugen kan juletrær selges fra følgende plasser: Idioten (Ullevålsveien) Marienlyst (Kirkeveien, ved Suhms gate) Thereses gate (ved Sporveisgata) Stensgata (ved Thereses gate) Kristparken (ved Møllergata) Gåsa, øverst i Damstredet Adamstuen Andre plasser kan vurderes 9. Bydelsdirektøren er delegert myndighet til å fastsette - og justere priser for utleie av areal på kommunale fortau, plasser, torg og i parker henhold til gjeldende regler i bydelen og i Oslo kommune fastsette grenser for leietid og arealstørrelse beslutte om det skal etableres uteservering i parker og gatetun, etter individuell vurdering av det området det søkes om tillatelse for inngå leieavtaler og vedta gyldighetsperioder for langtids- og kortidskontrakter. legge til - eller avvikle utleieareal etter at nye kartlegginger er gjennomført revidere og endre kriterier for det enkelte utleieformål Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget vedtar den framlagte Policy for utleie av areal på kommunal grunn på fortau, plasser, torg, friområder og i bydelens parker, punkt 1 9. Policy for utleie av areal på kommunal grunn på fortau, plasser, torg, friområder og i bydelens parker 1. Parker og friområder skal være tilgjengelige for bydelens beboere og andre besøkende. Aktiviteter og arrangementer skal være til berikelse og glede for bydelens innbyggere og gjenspeile mangfoldet i bydelens befolkning. 2. 6

9 Parker og friområder skal ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper eller deler av befolkningen. Bydelen ønsker arrangementer som gjenspeiler bydelens visjon: Bydel St. Hanshaugen - Mangfold i sentrum 3. Alle arrangementer rettet mot barn og unge skal være alkoholfrie. 4. Frivillige lag og organisasjoner i bydelen, som tar initiativ til lokale arrangement og aktiviteter, skal prioriteres ved planlagt bruk av areal i parker og på friområder. 5. Utleie til ikke-kommersielle aktiviteter på plasser, torg og i parker er vederlagsfrie, men alle må søkes om og få bydelens tillatelse til å stille opp stand. Som ikke-kommersielle aktiviteter regnes: Kulturelle, politiske og religiøse ytringer fra faste plasser for stands. Demonstrasjoner og opptog. Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle grupper i befolkingen. 6. I Bydel St. Hanshaugen er disse plassene godkjent for ikke-kommersielle standtillatelser: Torggata, i krysset ved Linaaes gate C. J. Hambros plass Arbeidersamfunnets plass Knud Knudsens plass Andre områder kan vurderes 7. Markedspris skal legges til grunn for all arealutleie til kommersiell virksomhet på fortau, plasser, torg og gategrunn som er regulert til trafikkområder. Som kommersiell virksomhet regnes: Uteservering langs stedbundet serveringssteds fasade. Vareutstilling langs stedbundet forretnings fasade. Frittstående salgsplass for salg av abonnement, medlemskap og lignende. Filmopptak Enmannstorg for salg av egenproduserte varer som kunst- og håndverk, matvarer og lignende. Salg av juletrær og kranser Arrangement og markedsdager Mobile salgsvogner Andre virksomheter kan vurderes som kommersielle 8. I Bydel St. Hanshaugen kan juletrær selges fra følgende plasser: Idioten (Ullevålsveien) Marienlyst (Kirkeveien, ved Suhms gate) Thereses gate (ved Sporveisgata) Stensgata (ved Thereses gate) Kristparken (ved Møllergata) Gåsa, øverst i Damstredet Adamstuen Andre plasser kan vurderes 7

10 9. Bydelsdirektøren er delegert myndighet til å fastsette - og justere priser for utleie av areal på kommunale fortau, plasser, torg og i parker henhold til gjeldende regler i bydelen og i Oslo kommune fastsette grenser for leietid og arealstørrelse beslutte om det skal etableres uteservering i parker og gatetun, etter individuell vurdering av det området det søkes om tillatelse for inngå leieavtaler og vedta gyldighetsperioder for langtids- og kortidskontrakter. legge til - eller avvikle utleieareal etter at nye kartlegginger er gjennomført revidere og endre kriterier for det enkelte utleieformål Sak 225 /09 Anmodning om uttalelse til byggesak - Lovisenberggata 5 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget anbefaler søknad om rammetillatelse med de omsøkte dispensasjoner for boligbygget for seniorer 55+ i Lovisenberggata Bydelsutvalget ber om at ledig kapasitet på beboerplasser totalt sett i parkeringsgarasjen bør ikke tilbys ansatte i området eller benyttes til parkering for butikken, men forbeholdes pårørende, slik at disse ikke blir henvist til andre parkeringsplasser i nærområdet. 3. Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. Behandling: Endringsforslag fra Stian Oen (SV): Bydelsdirektørens forslag punkt 2 endres til: Gitt det vedtas bygget parkeringshus ber bydelsutvalget om at det stilles krav til at ledig kapasitet på beboerplasser totalt sett i parkeringsgarasjen ikke skal tilbys ansatte i området eller benyttes til parkering for butikken, men forbeholdes pårørende, slik at disse ikke blir henvist til andre parkeringsplasser i nærområdet. Votering: Bydelsdirektørens forslag punkt 1 enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag punkt 2 satt opp mot endringsforslaget fra SV og falt mot 5 stemmer (F og H). Bydelsdirektørens forslag punkt 3 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Bydelsutvalget anbefaler søknad om rammetillatelse med de omsøkte dispensasjoner for boligbygget for seniorer 55+ i Lovisenberggata Gitt det vedtas bygget parkeringshus ber bydelsutvalget om at det stilles krav til at ledig kapasitet på beboerplasser totalt sett i parkeringsgarasjen ikke skal tilbys ansatte i området eller benyttes til parkering for butikken, men forbeholdes pårørende, slik at disse ikke blir henvist til andre parkeringsplasser i nærområdet. 3. Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. 8

11 Sak 226 /09 Champ Bar & Cafe,Sonja Henies plass 2: Høringsuttalelse til søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute Bydelsdirektørens forslag til vedtak om høringsuttalelse: Bydelsutvalget kan ikke se at en utvidelse av Champ Bar & Café sin åpnings- og skjenketid ute vil komme i konflikt med beboerinteresser siden det ikke er boliger i nærheten. Området er dessuten et knutepunkt med mye aktivitet og trafikk store deler av døgnet. Bydelsutvalget mener at like skjenke- og serveringstilbud, som holder til i samme område, bør ha samme muligheter til holde åpent og skjenke alkohol like lenge, under forutsetning av at skjenkebevillingen utøves etter gjeldende lover og på en forsvarlig måte. Bydelsutvalget anbefaler at Champ Bar & Café, Sonja Henies plass 2, 0185 Oslo får bevilling med utvidet åpningstid ute til kl 03:30 og skjenketid ute til kl 03:00. Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget kan ikke se at en utvidelse av Champ Bar & Café sin åpnings- og skjenketid ute vil komme i konflikt med beboerinteresser siden det ikke er boliger i nærheten. Området er dessuten et knutepunkt med mye aktivitet og trafikk store deler av døgnet. Bydelsutvalget mener at like skjenke- og serveringstilbud, som holder til i samme område, bør ha samme muligheter til holde åpent og skjenke alkohol like lenge, under forutsetning av at skjenkebevillingen utøves etter gjeldende lover og på en forsvarlig måte. Bydelsutvalget anbefaler at Champ Bar & Café, Sonja Henies plass 2, 0185 Oslo får bevilling med utvidet åpningstid ute til kl 03:30 og skjenketid ute til kl 03:00. Sak 227 /09 Status barnehageutbygging November 2009 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering. Behandling: Tilleggsforslag fra Hans Petter de Fine (R): 2. Bydelen må stoppe Adamstuen midlertidige barnehage i sin nåværende form. Stillinger med krav om førskolelærerutdanning lyses ut på nytt og bydelen må sette inn ressurser for å skaffe kvalifisert personale. 3. Bydelsutvalget ønsker en særskilt sak om barnehageprosjektet i Adamstuen midlertidige barnehage. Vedtatt mot 5 stemmer F og H Votering: Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt Punkt 2 fra de Fine falt mot 1 stemme (R) 9

12 Punkt 3 fra de Fine vedtatt mot 5 stemmer (H og F) Vedtak: 1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 2. Bydelsutvalget ønsker en særskilt sak om barnehageprosjektet i Adamstuen midlertidige barnehage. Sak 228 /09 Rullering av strategisk plan Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vedtar innhold i rullering av strategisk plan Behandling: Stian Oen Stryk punktet 6-timersdagen Votering: Bydelsdiretørens forslag enstemmig vedtatt Endringsforslag fra Oen enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget vedtar innhold i rullering av strategisk plan Punkt om 6-timersdagen strykes. Sak 229 /09 Søknad om permisjon fra Cecilie Brein (F) Bydelsdirektørens forslag til vedtak Cecilie Brein får fritak fra sine verv i den tiden hun er byrådssekretær. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Cecilie Brein får fritak fra sine verv i den tiden hun er byrådssekretær. Sak 230 /09 Møteplan 2010 Bydelsdirektørens forslag til vedtak UTVALG MØTE INNLEVERINGSFRIST BYDELSUTVALGET Tirsdag kl Tirsdag (BU) 23. februar 02. februar 23. mars 02. mars 27. april 06. april 25. mai 04. mai 15. juni 25. mai 31. august 10. august 28. september 07. september 26. oktober 05. oktober 10

13 30. november 02. november 14. desember 23. november ARBEIDSUTVALGET Torsdag kl Tirsdag (AU) 21. januar 11. januar 18. februar 02. februar 18. mars 02. mars 22. april 06. april 20. mai 04. mai 10. juni 25. mai 26. august 10. august 23. september 07. september 21. oktober 05. oktober 25. november 02. november 09. desember 23. november ELDRERÅDET Tirsdag kl Tirsdag (ER) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 20. april 06. april 18. mai 04. mai 08. juni 25. mai 24. august 10. august 21. september 07. september 19. oktober 05. oktober 23. november 02. november 07. desember 23. november HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Tirsdag kl Tirsdag (HSK) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 20. april 06. april 18. mai 04. mai 08. juni 25. mai 24. august 10. august 21. september 07. september 19. oktober 05. oktober 23. november 02. november 07. desember 23. november RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Mandag kl Tirsdag (RFF) 15. februar 02. februar 15. mars 02. mars 19. april 06. april 18. mai Merk tirsdag 04. mai 07. juni 25. mai 23. august 10. august 18. september 07. september 22. oktober 05. oktober 22. november 02. november 06. desember 23. november UNGDOMSRÅDET Tirsdag kl Tirsdag (UR) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 11

14 20. april 06. april 18. mai 04. mai 08. juni 25. mai 24. august 10. august 21. september 07. september 19. oktober 05. oktober 23. november 02. november 07. desember 23. november OPPVEKST- OG Onsdag kl Tirsdag KULTURKOMITEEN 17. februar 02. februar (OKK) 17. mars 02. mars 21. april 06. april 19. mai 04. mai 09. juni 25. mai 25. august 10. august 22. september 07. september 20. oktober 05. oktober 24. november 02. november 08. desember 23. november Behandling: Rune Aale-Hansen (H) Flytte alle møtedatoer i juni en uke frem i tid. Tilleggsforslag fra Hans Petter de Fine (R) Dette gjelder alle råd og komiteer Votering: Bydelsdirektørens forslag satt opp mot endringsforslagene og falt enstemmig Vedtak: BYDELSUTVALGET Tirsdag kl Tirsdag (BU) 23. februar 02. februar 23. mars 02. mars 27. april 06. april 25. mai 04. mai 22. juni 01. juni 31. august 10. august 28. september 07. september 26. oktober 05. oktober 30. november 02. november 14. desember 23. november ARBEIDSUTVALGET Torsdag kl Tirsdag (AU) 21. januar 11. januar 18. februar 02. februar 18. mars 02. mars 22. april 06. april 20. mai 04. mai 17. juni 25. mai 26. august 10. august 23. september 07. september 12

15 21. oktober 05. oktober 25. november 02. november 09. desember 23. november ELDRERÅDET Tirsdag kl Tirsdag (ER) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 20. april 06. april 18. mai 04. mai 15. juni 01. juni 24. august 04. august 21. september 08. september 19. oktober 06. oktober 23. november 03. november 07. desember 24. november HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Tirsdag kl Tirsdag (HSK) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 20. april 06. april 18. mai 04. mai 15. juni 01. juni 24. august 04. august 21. september 08. september 19. oktober 06. oktober 23. november 03. november 07. desember 24. november RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Mandag kl Tirsdag (RFF) 15. februar 02. februar 15. mars 02. mars 19. april 06. april 18. mai Merk tirsdag 04. mai 14. juni 01. juni 23. august 04. august 18. september 08. september 22. oktober 06. oktober 22. november 03. november 06. desember 24. november UNGDOMSRÅDET Tirsdag kl Tirsdag (UR) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 20. april 06. april 18. mai 04. mai 15. juni 01. juni 24. august 04. august 21. september 08. september 19. oktober 06. oktober 23. november 03. november 07. desember 24. november OPPVEKST- OG Onsdag kl Tirsdag KULTURKOMITEEN 17. februar 02. februar (OKK) 17. mars 02. mars 13

16 21. april 06. april 19. mai 04. mai 16. juni 01. juni 25. august 04. august 22. september 08. september 20. oktober 06. oktober 24. november 03. november 08. desember 24. november Sak 231 /09 Økonomisk status pr. november - 09 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken om økonomisk status pr. oktober til orientering og vedtar følgende budsjettjusteringer: Budsjett på FO 2A økes med ,- Budsjett på FO 2A økes med ,- Budsjett på FO 3 økes med ,- Budsjett på FO 3 økes med ,- Budsjett på FO 3 økes med ,- Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget tar saken om økonomisk status pr. oktober til orientering og vedtar følgende budsjettjusteringer: Budsjett på FO 2A økes med ,- Budsjett på FO 2A økes med ,- Budsjett på FO 3 økes med ,- Budsjett på FO 3 økes med ,- Budsjett på FO 3 økes med ,- Sak 232 /09 Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til økonomiplan Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til økonomiplan Sak 233 /09 Bydelsdirektørens forslag til budsjett

17 Bydelsdirektørens forslag til vedtak BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 KAP. 004 BYDEL ST. HANSHAUGEN. Bydelsdirektøren anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak med grunnlag i byrådets budsjettforslag for Aktivitetstilpasning og budsjettfordeling FO 1 FO 2A FO 2B FO 3 FO 4 Total Dok. 3, Korrigert budsjett Ramme 2010 eks. pris og lønnsjustering Pris og lønnsjustering Budsjettramme Tilleggsinnstillingen (53) 586 (90) Lønns / prisjustering i tilleggsinnstillingen Sum tilleggsinnstillingen Budsjettforslag inkl. tilleggsinnstillingen Rammefordeling etter budsjettforlik Endelig budsjettforslag Budsjett per resultatenhet Oppvekst og nærmiljøavdelingen ONA Barnehageseksjonen Oppvekstseksjonen Nærmiljøseksjonen Stab ONA Sum ONA Velferd og helseavdelingen VHA Sosialtjenesten/ Kvalifiseringss. Forvaltningsseksjonen Seksjon for hj.baserte tj. Stab VHA Sum VHA Administrasjonsavdelingen ADA Admin. Avdeling Stab ADA Sum ADA Bydelsdirektøren Bydelsdirek. / avsetninger Sum Bydel St. Hanshaugen

18 Budsjett per funksjonsområde og KOSTRA-funksjon KOSTRAfunksjon Navn Budsjett Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Forebyggende arbeid - helse og sosial Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Plansaksbehandling Kommunal næringsvirksomhet Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiviteter Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager Aktivitetstilbud for barn og unge Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien SUM Funksjonsområde 2B: Oppvekst Aktivisering eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg og hjelp i institusjon Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Transport (ordninger) for funksjonshemmede SUM Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg Økonomisk sosialhjelp SUM Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp TOTAL BYDELEN Generelt er det lagt inn 2 % vakanse i lønnsbudsjettet og som gjenspeiler en viss treghet ved nyansettelser og mindre bruk av vikarer. I tillegg vil bruken av en del av sykepengerefusjoner bli styrt sentralt. 16

19 1.2 Det foretas følgende nedleggelser Geitemyrsveien barnepark nedlegges fra Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet Administrasjonsavdelingen (ADA): En ledig lederstilling i Fellestjenester holdes ubesatt. Oppvekst- og nærmiljøavdelingen (ONA): Oppvekstseksjonen: Stillinger som inndras: 1 helsesøster 70 %, St. Hanshaugen helsestasjonen 1 helsesøster 80 %, St. Hanshaugen helsestasjonen 1 utekontakt 100 % Oppvekstseksjonen 1 jordmorstilling 20 %, St. Hanshaugen helsestasjonen 1 klubblederstilling 20 %, Hammersborg fritidsklubb Inndraging av 100 % utekontakt, erstattes av miljøarbeid på prosjektmidler. Midler til oppdragstakere går ut, da det satses på å benytte oppdragstakere på prosjektmidler. Dette medfører en besparelse på kr Barnehageseksjonen: Stillinger som inndras: 1 barneparkleder 60 %, fra ; Geitemyrsveien barnepark 1 barneparkleder 60 %, fra ; Geitemyrsveien barnepark Stillinger som opprettes: Midlertidig 50 % stilling Omgjøring av en 100 % midlertidig konsulentstilling til en fast stilling Geitemyrsveien barnepark nedlegges fra Velferds- og helseavdelingen (VHA): Forvaltningsseksjonen: Faste stillinger som inndras: 100 % konsulentstilling knyttet til innsatsteam 50 % fysioterapeutstilling knyttet til innsatsteam 100 % booppfølgerstilling 100 % konsulentstilling bosetting Aktivitetsnivå på tjenestene reduseres med 20 %. St. Hanshaugen hjemmebaserte tjenester: 17

20 Faste stillinger som er inndras: 50 % ergoterapeutstilling fysio/ergoterapitjenester ved hjemmetjenesten 1.4 Satser for redusert plass i barnehager Bystyret vedtar betalingssatser for barnehagene i Bydelsutvalget vedtar satser for delte plasser. Som prinsipp, og i tråd med tidligere praksis, settes satsene lik prosentandelen av det brukerne ville betalt for heldagsplass. Dette gir følgende satser fra 1. januar 2010: 5 dager pr. uke: 100 % tilbud Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med barn barn (70 %) barn og øvrige (50 %) dager pr. uke: 80 % tilbud Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med barn barn (70 %) barn og øvrige (50 %) dager pr. uke: 60 % tilbud Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med barn barn (70 %) barn og øvrige (50 %) dager pr. uke: 50 % tilbud Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med barn barn (70 %) barn og øvrige (50 %) Barneparker Sats for barnepark opprettholdes på vedtatt nivå med kr pr. måned. 1.6 Egenbetaling for trygghetsalarm Bydelen følger byrådets forslag om kr 185 i egenandel på trygghetsalarm. 18

21 1.7 Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet m.v. innenfor de rammer for videredelegering som går fram av økonomireglementets punkt 4 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene, underpunkt 4.3 Rammer for videredelegering. 1.8 Framføring av mindreforbruk Bydelen forventer et mindreforbruk fra 2009 som vil tilføres bydelen etter avlagt regnskap i juni 2010 og er foreløpig ikke en del av bydelens ramme. Disponering av mindreforbruket behandles av bydelsutvalget i juni 1.9 Fremlegging av budsjettjusteringssaker Det framlegges budsjettjusteringssaker ved behov, dog minst to saker i løpet av Behandling: Endringsforslag fra Rune Aale-Hansen (H) for H, V og F Budsjett: Videre drift av begge barneparkene Tilskudd til driften av Hammersborg Slå sammen BU/komitemøter i løpet av året så det totalt blir 9 møter - saldert effekt: Økt inntekt fra leie av kommunal grunn, torg og plasser Effektivisering i administrasjonen (vakans/inndragning av stilling) Balanse 0 Verbalforslag: 1) Frie midler etter bystyrets budsjettvedtak Frie midler som bydelen får tilført ekstra etter bystyrets budsjettvedtak for 2010 dvs , skal i sin helhet overføres til FO 3, kostrafunksjon 253 (institusjon) og 254 (hjelp i hjemmet) først og fremst for å styrke tilbudet om hjelp i hjemmet, herunder innsatsteam (jfr Bydelsdirektørens forslag til nytt punkt 2). Mindreforbruk ila slutten av 2009 som ikke er innarbeidet i budsjettet, overføres tilsvarende til FO3. Votert: 2) Barneparkene Bydelsutvalget er opptatt av å videreføre valgfrihet i barnepasstilbudet, og vil derfor opprettholde bydelens barneparker. Bydelsdirektøren bes i enda større grad markedsfører tilbudet, også til andre bydeler som har lagt ned sine barneparker for å bidra til økt dekningsgrad. 3) Eldresenter: Bydelsutvalget ønsker å opprettholde to eldresentre i bydelen, og å videreføre den ordinære driftsstøtten til hhv St Hanshaugen eldresenter og Vestre Aker eldresenter. Dersom et av sentrene velger å avvikle sin egen aktivitet, skal beløpet overføres i sin helhet til det andre senteret med sikte på å opprettholde fortsatt drift med 2 fysiske lokaler. 4) Nærmiljøarbeid LA21 St Hanshaugen bydelsutvalg har gjennom mange år jobbet med miljøarbeid som har betydning for bydelen innbyggere. Dette har bidratt til at bydelen 2 ganger er blitt kåret til den grønneste bydelen i Oslo. Det har også bidratt til at bydelen er blitt pilotbydel på miljøtiltak som blant annet plastretur. Dette har vært en følge av bredt tverrpolitisk samarbeid og et aktivt LA21-arbeid. 19

22 Som et ledd i bydelens miljøarbeid mener Bydelsutvalget at det er viktig å gå foran med et godt eksempel. Administrasjonen bes derfor styrke innsatsen for at bydelens tjenestesteder blir miljøsertifisert i løpet av 2010 innenfor ordinært driftsbudsjett. I anbudsrunder bydelen gjennomfører, bør det legges mer vekt på miljøkriterier enn i dag. 5) Barnvern i sentrum Bydelsutvalget peker på de ekstra utfordringer bydelen opplever gjennom internasjonale saker, spesielt innen barnevern, og forventer at Byrådet/Bystyret fullt ut dekker de merkostnader dette påfører bydelen. Bydelsutvalget peker også på at bydelen trenger effektiv støtte fra kommuneadvokaten i form av juridisk bistand og støtte overfor norske og utenlandske myndigheter. Bydelsutvalget forventer at Byrådet etablerer gode rutiner for juridisk håndtering av slike saker på vegne av bydelene og at det iverksettes opplæring av ansatte i bydelen om de juridiske aspektene ved internasjonale barnevernssaker." 6) Trafikksikkerhet og miljø Bydelsutvalget er opptatt av fortsatt satsing på trafikksikkerhet og bedring av nærmiljø gjennom tryggere sykkelveinett, redusert tomgangskjøring av biler og redusering av antall biler på gateplan. For å oppnå bedre flyt i trafikken for både myke og harde trafikanter ønsker Bydelsutvalget derfor å legge til rette for økt bruk av underjordiske parkeringsanlegg. 7) Utekontakt Bydelsutvalget visere til tidligere satsing på utekontakt i bydelen som et viktig bidrag i forebyggende barne- og ungdomsarbeid i bydelen. Bydelsutvalget er opptatt av å videreføre dette arbeidet, og forutsetter at det vil bli ivaretatt gjennom prosjektmidler / SaLTo stillinger. Administrasjonen skal legge frem grundig orienteringssak om utvikling av tilbudet senest på møte i juni Ungdomsrådet inviteres spesielt til å uttale seg i saken. 8) Økte leieinntekter fra gater, torg og plasser Bydelsutvalget viser til nylig vedtatt policy for utleie av kommunal grunn, og vil at denne policyen skal tas aktivt i bruk. Kommersiell utnyttelse av kommunal grunn (gater, torg og plasser) skal medføre leieinntekter til bydelen. Bydelsutvalget oppfatter at denne inntektssiden ikke er utnyttet til fulle, og legger derfor til grunn at grundigere oppfølging vil bidra til ytterligere inntekter til bydelen. Bydelsdirektøren bes i denne sammenheng også ta initiativ overfor næringslivet om eventuell interesse for markedsdag à la Farmers Market i Bogstadveien/markedet på Vestkanttorget. Dette kan f.eks. gjennomføres på Knut Knutsens plass, kanskje også med tilhørende aktiviteter i parken som en "folkefest". Overskudd som ikke er øremerket skal i sin helhet bidra til å styrke FO 3, kostra 253 og 254. Forslag fra Stian Oen (SV) for A, SV og R: Bydelsutvalget gjør følgende budsjettvedtak: 1.1 Aktivitetstilpasning Basert på bystyrets budsjettvedtak står bydelen overfor tilpasningsbehov i 2010 som redegjort for i beskrivelsen av rammeendring i bydelsdirektørens forslag til budsjett Budsjettfordeling 20

23 Byrådets forslag til netto budsjettramme på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen fordeles slik på respektive tjenesteområder/funksjonsområder: Funksjon Navn Budsjett Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Forebyggende arbeid - helse og sosial Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Plansaksbehandling Kommunal næringsvirksomhet Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiviteter Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Funksjonsområde 2A: Barnehager Aktivitetstilbud for barn og unge Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Funksjonsområde 2: Oppvekst Aktivisering eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Transport ( ordninger ) for funksjonshemmede Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg Økonomisk sosialhjelp Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp I forhold til bydelsdirektørens budsjettforslag fremlagt 17. november 2009 er det gjort følgende endringer: Funksjonsområde 231 er styrket med kr , som skal gå til bydelens fritidsklubber. Funksjonsområde 234 er styrket med kr , til Vestre Aker Eldresenter. Funksjonsområde 254 er styrket med kr , til opprettholdelse av til sammen 100 prosent stilling innen hjemmesykepleien og/eller innsatsteamet. Funksjonsområde 232 er styrket med til sammen Dette fordeler seg på følgende vis: -kr , til opprettholdelse av 80 prosent stilling som helsesøster ved St. Hanshaugen Helsestasjon. -kr , til opprettholdelse av 20 prosent stillingshjemmel som jordmor. -kr , til innkjøp av psykologtjenester til St. Hanshaugen Helsestasjon. Funksjonsområde 201 er styrket med kr , til opprettholdelse av rådgivningstjenesten til familiebarnehagene. 21

24 Funksjonsområde 100 er redusert med kr , som følge av at Miljø- og byutviklingskomiteen nedlegges. Funksjonsområde 120 er redusert med kr , som hentes fra hovedsatsningsprosjektet innen de sentrale opplæringstiltakene. Endringene har en kostnadsramme på til sammen kr Dette dekkes inn på følgende måte: Økt overføring ifb. med bystyrets budsjettbehandling Nedleggelse av Miljø- og byutviklingskomitéen Reduksjon av sentrale opplæringsmidler SUM Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet Administrasjonsavdelingen (ADA): En ledig lederstilling i Fellestjenester holdes ubesatt. Oppvekst- og nærmiljøavdelingen (ONA): Oppvekstseksjonen: Stillinger som inndras: 1 helsesøster 70 %, St. Hanshaugen Helsestasjonen 1 utekontakt 100 % Oppvekstseksjonen Inndraging av 100 % utekontakt, erstattes av miljøarbeid på prosjektmidler. Midler til oppdragstakere går ut, da det satses på å benytte oppdragstakere på prosjektmidler. Dette medfører en besparelse på kr Barnehageseksjonen: Stillinger som opprettes: Midlertidig 50 % stilling Omgjøring av en 100 % midlertidig konsulent stilling til en fast stilling Velferd- og helseavdelingen (VHA): Forvaltningsseksjonen: Faste stillinger som inndras: 100 % stilling knyttet til innsatsteam eller 50 % stilling knyttet til innsatsteam 100 % booppfølger stilling 100 % konsulentstilling bosetting Aktivitetsnivå på tjenestene reduseres med 20 %. St. Hanshaugen hjemmebaserte tjenester: Faste stillinger som er inndras: 50 % stilling tilknyttet hjemmesykepleien kan opprettholdes dersom 50 prosent stilling opprettholdes innen innsatsteamet (istedenfor 100 prosent stilling) 1.4 Satser for redusert plass i barnehager Bystyret vedtar betalingssatser for barnehagene i Bydelsutvalget vedtar satser for delte plasser. Som prinsipp, og i tråd med tidligere praksis, 22

25 settes satsene lik prosentandelen av det brukerne ville betalt for heldagsplass. Dette gir følgende satser fra 1. januar 2010: 5 dager pr. uke 100% tilbud Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med barn barn (30 %) barn og øvrige (50% dager pr. uke 80% tilbud Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med barn barn (30 %) barn og øvrige (50% dager pr. uke 60% tilbud Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med barn barn (30 %) barn og øvrige (50% dager pr. uke 50% tilbud Inntekt til og med Inntekt mellom Inntekt fra og med barn barn (30 %) barn og øvrige (50% Barneparker Sats for barnepark fastsettes til kr pr. måned. 1.6 Egenbetaling for trygghetsalarm Bydelen følger byrådets forslag om kr 185 i egenandel på trygghetsalarm. 1.7 Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet m.v. innenfor de rammer for videredelegering som går fram av økonomireglementets punkt 4 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene, underpunkt 4.3 Rammer for videredelegering. Slike endringer må i sum, i løpet av budsjettåret ikke overstige 5% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. 1.8 Framføring av mindreforbruk Bydelen forventer et mindreforbruk fra 2009 som vil tilføres bydelen etter avlagt regnskap i juni 2010 og er foreløpig ikke en del av bydelens ramme. Disponering av mindreforbruket behandles av bydelsutvalget i juni 1.9 Fremlegging av budsjettjusteringssaker Det framlegges budsjettjusteringssaker ved behov, dog minst to saker i løpet av Verbalfoslag 1. Generell budsjettmerknad 23

26 Bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen vil uttrykke stor skuffelse over at bydelenes behov ikke er sterkere ivaretatt i det budsjettforliket som ble vedtatt i bystyret. Det er bydelene som er kjernen i vår velferdskommune, og en svekket bydelsøkonomi vil gå ut over tilbud som folk i Oslo kjenner på kroppen. Vi viser til at i Arbeiderpartiet og SVs alternative budsjettforslag foreslo man å øke bydelsrammen med 150 millioner mer enn byrådets forslag, og 110 millioner mer enn det som ble vedtatt av de borgerlige partiene. For Bydel St.Hanshaugen ville det utgjort 3.5 millioner kroner ekstra. Bydelsutvalget konstaterer at de kuttene som nå må foretas vil gå ut over eldre mennesker som er avhengig av hjemmetjenester eller sykehjemsplass, barn som trenger oppfølging av barnevernet, eller ungdom som mister fritidsklubben sin. Disse er de indirekte taperne når bydelsøkonomien ikke prioriteres høyere i borgerlige partienes budsjettforlik. 2. Omstillingsuttak Bydelsutvalget vil vise til at Bydel St. Hanshaugen i 2010 er pålagt av bystyret et såkalt omstillingsuttak på 0,6 av bydelens drift, som til sammen utgjør millioner kroner. BU er opptatt av at bydelens midler skal brukes på en måte som sikrer at mest mulig tjenester produseres innenfor den gitte budsjettrammen. Bydelene har imidlertid blitt pålagt å gjennomføre effektiviseringsuttak/omstillingsuttak også de foregående årene, og effekten av slike tiltak må derfor nå kunne antas å være tatt mer eller mindre helt ut. Omstillingsuttaket for 2010 vil dermed slik bydelsutvalget ser det så godt som utelukkende måtte dekkes inn gjennom reduksjon av tjenesteproduksjonen, og altså ikke som følge av gevinster av omstillingstiltak. Resultatet vil bli et dårligere velferds- og tjenestetilbud til bydelens innbyggere. Bydelsutvalget vil derfor be byrådet om så tidlig som mulig i 2010 å fremme egen sak for bystyret der innstrammingene i bydelens velferds- og tjenestetilbud som følge av omstillingsuttaket oppheves, gjennom en ekstratildeling til bydelene. 3. Kriteriesystemet Bydelsutvalget viser til at bystyrets budsjettvedtak innebærer at Bydel St. Hanshaugen for 2010 får minst penger per innbygger av alle Oslos bydeler. Dette først og fremst som følge av Oslos kriteriesystem, som innebærer at bydelenes budsjettrammer i all hovedsak tildeles ut fra alderssammensetningen og levekårssituasjonen i befolkningen. Bydel St. Hanshaugen er imidlertid en sentrumsbydel, noe som gjerne innebærer at bydelen har en rekke tilbud og tiltak som benyttes av langt flere enn bydelens egne innbyggere. Eksempler kan være bydelens fritidsklubber, ulike nærmiljøtiltak, lokale parker og nærmiljøanlegg, samt lavterskeltiltak rettet mot personer med mentale lidelser. Bydelsutvalget ønsker at Bydel St. Hanshaugen også i fremtiden skal være en åpen og inkluderende bydel, også for folk som ikke er bosatt i bydelen. Dette forutsetter imidlertid at bystyret sørger for at bydelens budsjettrammer i større grad reflekterer bydelens særskilte utfordringer knyttet til beliggenheten i sentrum. Bydelsutvalget ber derfor byrådet om at dette i større grad hensyntas, både i fremtidige budsjettfremleggelser og i kommende budsjettjusteringssaker. 4. Helsestasjonene Bydelsutvalget mener at helsestasjonen har en viktig forebyggende rolle på helseområdet. Bydelsutvalget mener det er tragisk at bydelen er i en budsjettsituasjon som fører til kutt på et sensitivt område. Bydelsutvalget ønsker å gjøre de negative konsekvensene ved budsjettsituasjonen mindre gjennom å videreføre stillingene som 80 % helsesøster tilsvarende ,- og 20 % jordmor tilsvarende ,- innenfor oppvekstseksjonen. 24

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Protokoll 9/12

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Protokoll 9/12 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 9/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23475300 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 15. februar 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 41 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

For Cecilie Brein (F) møtte Erlend Sølvberg(F) For Cecilie Holtan (V) møtte Gudrun Jære Hoel (V)

For Cecilie Brein (F) møtte Erlend Sølvberg(F) For Cecilie Holtan (V) møtte Gudrun Jære Hoel (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 16. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23474210 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Protokoll 10/05

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Protokoll 10/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen Protokoll 10/05 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 6. desember 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 72 Møteleder:

Detaljer

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 18. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 93 Møteleder: Tilstede: Torunn K Husvik

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 9/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 9/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/07 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 12. desember 2007 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Geir

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Anne-Berit Evang (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)) Kari Haug Warberg (H) Ine Saxvik (H) Sven Bue Berger

Anne-Berit Evang (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)) Kari Haug Warberg (H) Ine Saxvik (H) Sven Bue Berger Oslo kommune Protokoll 8/05 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 40 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I

Detaljer

Torunn K. Husvik (A) Tone Frønes

Torunn K. Husvik (A) Tone Frønes Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 19. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 Møteleder: Tilstede: Torunn K. Husvik

Detaljer

Haakon Sandøy (A) Tone E. Sylou-Creutz (F) Stian Oen (SV), Marte Galaasen (H), Frida Blomgren (V)

Haakon Sandøy (A) Tone E. Sylou-Creutz (F) Stian Oen (SV), Marte Galaasen (H), Frida Blomgren (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/05 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 19. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Stian Oen (SV) Gudmund Brede (A) Bydelsdirektør Tone Frønes

Stian Oen (SV) Gudmund Brede (A) Bydelsdirektør Tone Frønes Oslo kommune Protokoll 8/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 24. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 9/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 9/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 9/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 22. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/06 Oslo kommune Møteinnkalling 1/06 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Kirkeveien 161 Møtetid: tirsdag 21. februar 2006 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling /07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 23. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

For Erlend Hansen (A) møtte Lena Haugseth (A) For Sigrid Bøe-Elgsaas (A) Tor Hugo Waage Wee (A) For Stian Oen (SV) møtte Firus Kutal

For Erlend Hansen (A) møtte Lena Haugseth (A) For Sigrid Bøe-Elgsaas (A) Tor Hugo Waage Wee (A) For Stian Oen (SV) møtte Firus Kutal Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 10/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 12. desember 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H), Karin-Elin Berg (V)

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H), Karin-Elin Berg (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Bydelsdirektør Tone Frønes Avdelingssjef administrasjon Kjersti Halvorsen Avdelingssjef bestiller Sven Bue Berger

Bydelsdirektør Tone Frønes Avdelingssjef administrasjon Kjersti Halvorsen Avdelingssjef bestiller Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 6/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 SAKSKART

Detaljer

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre

Detaljer

Erlend Hansen (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)

Erlend Hansen (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 Møteleder: Tilstede: I tillegg

Detaljer

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Kim-André

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 7/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Protokoll 7/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Protokoll 7/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 7/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 21. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 8/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 26. oktober 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder:

Detaljer

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. desember 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andrè Åsheim

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F)

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F) Oslo kommune Protokoll 3/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. april 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre Åsheim (SV)

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 08. desember 2009 kl. 19.00

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Protokoll 8/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRA RÅDET FUNKSJONSHEMMEDE 10.12.2014 KL. 16.30 17.30 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Nr.13, 2 etasje

PROTOKOLL FRA RÅDET FUNKSJONSHEMMEDE 10.12.2014 KL. 16.30 17.30 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Nr.13, 2 etasje Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA RÅDET FUNKSJONSHEMMEDE 10.12.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, møterom 7-8 Møtetid: Mandag 03. desember 2012 kl. 16.00 Sekretariat: 23439983

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Møteinnkalling 3/06 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 19. april 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Hans Petter de Fine (R) Sandra Clark (V), Tone Kristiansen (H) Gudmund Brede (A) Remi Padoin (F) Helen Ingrid Andreassen (A)

Hans Petter de Fine (R) Sandra Clark (V), Tone Kristiansen (H) Gudmund Brede (A) Remi Padoin (F) Helen Ingrid Andreassen (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/10 Møte: Oppvekst-, miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 19. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 50 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 8/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 19. oktober 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Torunn K Husvik (A) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Kim-Andre Åsheim (SV) Bydelsdirektør Tone Frønes

Torunn K Husvik (A) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Kim-Andre Åsheim (SV) Bydelsdirektør Tone Frønes Oslo kommune Protokoll 4/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 22. april 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 93 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 17. desember 2008 kl. 17.00 NB! Merk møtetidspunkt SAKSKART

Detaljer

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 200900535-30 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. oktober 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 51 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bogerudsletta barnehage, Bogerudveien 102 Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Grünerløkka BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Generelt forslag: R0 For små budsjettrammer til bydelene Byrådets forslag til budsjett gir bydelene og bydel Grünerløkka alt for små rammer

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 9/12

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 9/12 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 9/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23475300

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 1/12

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 1/12 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 1/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 28. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23475210

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 9/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 9/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. november 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23474210 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Serviceavdelingen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Protokoll 2/05 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. mars 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 40 Møteleder: Tilstede: Forfall: Erlend

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Protokoll 0/07 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. august 2007 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 07/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 14.00 Sekretariat: 23421923/94 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

Erlend Sølvberg (F) Aud Gundersen (SV) Andreas Meeg-Berntzen (H) Beate Svenningsen (A) Åsmund Strand Johansen (SV) Stian Haldsrud (F)

Erlend Sølvberg (F) Aud Gundersen (SV) Andreas Meeg-Berntzen (H) Beate Svenningsen (A) Åsmund Strand Johansen (SV) Stian Haldsrud (F) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/08 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 19. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 10/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 19. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Edna Thomassen Edna Thomassen Eli Karin Sundh Reidar Skarfoss Dag Omholt Evy Berit Johansen. Stein Mejlbo Gittan Kristiansen, vara for Stein Mejlbo

Edna Thomassen Edna Thomassen Eli Karin Sundh Reidar Skarfoss Dag Omholt Evy Berit Johansen. Stein Mejlbo Gittan Kristiansen, vara for Stein Mejlbo Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olav Helsethsv. 6, 0694 Os Møtetid: mandag 10. september 2012 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Åpne halvtime: Roger Lee fra Tøyen Velforening til sakene 55/2014 og 58/2014

Åpne halvtime: Roger Lee fra Tøyen Velforening til sakene 55/2014 og 58/2014 Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

Detaljer

Haakon Sandøy (A) Tone E. Sylou-Creutz (F) Frida Blomgren (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Haakon Sandøy (A) Tone E. Sylou-Creutz (F) Frida Blomgren (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen Protokoll 3/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 18. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen Protokoll 2/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 27 47 53 03 Møteleder:

Detaljer

Aud Gundersen (SV) Beate Svenningsen (A) Gudmund Brede (A) Steffen Moen (A)

Aud Gundersen (SV) Beate Svenningsen (A) Gudmund Brede (A) Steffen Moen (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/08 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. mai 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Lena Haugseth (A) Firuz Kutal (SV) for Mohammed Saqib (SV) Jon Ole Whist (H) Tone Sylou-Creutz (F) for Gerhard Rinner (F) Geir Olsen (V)

Lena Haugseth (A) Firuz Kutal (SV) for Mohammed Saqib (SV) Jon Ole Whist (H) Tone Sylou-Creutz (F) for Gerhard Rinner (F) Geir Olsen (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 1/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Olav Bye (H) Milla Dokka

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Olav Bye (H) Milla Dokka Oslo kommune Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 2/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. mars 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23475300 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen Protokoll 2/05 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. mars 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 26.01.2015 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 26.01.2015 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Møteinnkalling Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 26.01.2015 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate 7 0555 Oslo Telefon: 02180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 17. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23475300 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 3/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 16. april 2012 kl. 17.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 6/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 6/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 6/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Vinkel, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 18. november 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 58 SAKSKART Åpen

Detaljer

Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)

Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen Protokoll 1/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 27 47 53 00 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 14. august 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 5/05

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 5/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen Møteinnkalling 5/05 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 07. juni 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART

Detaljer

Kari Haug Warberg (H) Åsmund Strand Johansen (SV) Sven Bue Berger. Godkjenning av innkalling og sakskart: Innkalling og sakskart godkjent

Kari Haug Warberg (H) Åsmund Strand Johansen (SV) Sven Bue Berger. Godkjenning av innkalling og sakskart: Innkalling og sakskart godkjent Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Protokoll 7/05 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 40 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 7. november 2013. 49/13 13/00423-23 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 4

Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 7. november 2013. 49/13 13/00423-23 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 4 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 9/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 05.12.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Nora Fjelddalen (SV) Lars Martin Mediaas (A)

Nora Fjelddalen (SV) Lars Martin Mediaas (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/08 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 12. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Avdelingssjef Kjersti Halvorsen, 23475252

Detaljer

Møtebok. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 14.12.2006 Tidspunkt: 18:30 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 14.12.2006 Tidspunkt: 18:30 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 14.12.2006 Tidspunkt: 18:30 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Tone Tellevik Dahl LEDER AP Jan Fredrik Pedersen NESTLEDER

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Tema for diskusjon: Bu's rolle i sentrum Vedlagt informasjon fra møtet med rektor ved Oslo musikk- og kulturskole (omk). Forslag til videre arbeid

Tema for diskusjon: Bu's rolle i sentrum Vedlagt informasjon fra møtet med rektor ved Oslo musikk- og kulturskole (omk). Forslag til videre arbeid Oslo kommune Serviceavdelingen Møteinnkalling 3/05 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 17. mars 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Protokoll 8/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Protokoll 8/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 8/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. oktober 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder:

Detaljer

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 4/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder:

Detaljer

Rune Aale-Hansen (H) Gerhard Rinner (F) for Herman Foss

Rune Aale-Hansen (H) Gerhard Rinner (F) for Herman Foss Oslo kommune Protokoll 7/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 9/05

Oslo kommune. Protokoll 9/05 Oslo kommune Protokoll 9/05 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. november 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 52 40 Møteleder: Tilstede: Kari Haug Warberg (H) Kjetil

Detaljer

Grethe Aksnes Ernst Laine Aanund Tveitå. Karen Nielsen (for Ulla Askeland) Odd Nilsen (for Per-Egil Berg)

Grethe Aksnes Ernst Laine Aanund Tveitå. Karen Nielsen (for Ulla Askeland) Odd Nilsen (for Per-Egil Berg) Oslo kommune Protokoll 7/05 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 20. september 2005 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V)

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ikke

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/06. Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 24. mai 2006 kl Sekretariat:

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/06. Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 24. mai 2006 kl Sekretariat: Oslo kommune Møteinnkalling 5/06 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 24. mai 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09. Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 17. februar 2009 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 72

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09. Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 17. februar 2009 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 72 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 17. februar 2009 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling og sakskart

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 7/05

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 7/05 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Møteinnkalling 7/05 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 25. august 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22, 3 etasje Møtetid: onsdag 11. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3. etasje Møtetid: torsdag 12. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ole-Martin

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer