Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1

2 Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten Årsberetning... 9 Regnskap Noter til regnskapet Revisjonsberetning Organisasjon Administrasjon Vedtekter Ansvarlig redaktør: Jan Karlsen Sats og layout: SB Grafisk Svein Becken Trykt i eks. hos Merkur-Trykk, Oslo Ettertrykk med kildeangivelse er tillatt. Oslo, juni 2004 KONTROLLRÅDET for betongprodukter Postboks 53 Blindern, 0313 OSLO Telefon Telefax E-post: Web:

3 MEDDELELSEN «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» Vi gjør oppmerksom på at meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter pr. 30. april» ikke lenger inngår i vår årsberetning. Vi har i stedet valgt å konsentrere oss om den ajourførte oversikt som finnes på vår hjemmeside: Her vil man enkelt og raskt kunne søke på foretak innen en produktgruppe, geografisk område eller et enkeltforetak. På hjemmesiden finnes også tilgjengelig ytterligere informasjon om oss, selve sertifiseringsprosessen og mange av de tekniske bestemmelsene samt søknadsskjemaer. Vi vil imidlertid fortsatt kunne være behjelpelig med å sende ut papirkopier av aktuelle deler av oversikten over de godkjente og sertifiserte virksomhetene. De som ønsker slike kopier bes vennligst om å henvende seg til oss enten skriftlig eller pr. telefon. Vi vil også gjøre oppmerksom på at meddelelsen fortsatt vil være å få som trykksak fra Byggtjeneste AS. Heftet har i alle år inngått som en del i Byggnormserien og det vil det fortsatt gjøre. Heftet inngår i; Byggnormserien Perm 3 Skilleblad 23 Produktdokumentasjon Hefte Kontrollrådet for betongprodukter De som ønsker å abonnere på denne serien eller kjøpe kun heftet, kan henvende seg til; Byggtjeneste Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Telefon : Telefaks: E-post : Hjemmeside : 2 Forsidefoto: Vi har denne gangen valgt vårt forsidefoto fra anleggsektoren. Bildet viser Dam Tinnoset i Notodden kommune, Telemark. Prosjektkostnaden for anlegget har vært ca. 50 mill. kroner inklusive mva. (Foto: NCC Construction AS)

4 Virksomheten 2003 Pilestredet Park Felt F er gjenreist på arealene til gamle Rikshospitalet. Ved prosjektet har de miljømessige sider både ved riving og nybygging vært spesielt vektlagt. Bruttoarealet er på kvm og kostnadene eksklusive mva. på 160 mill. kroner. Arkitekter har vært Arkitektkontoret Gasa og Lund & Slaatto Arkitekter. (Foto: Ådne Homleid, Byggeindustrien) Nye utfordringer Generelt Med bakgrunn i at antall tilsuttede virksomheter ikke endret seg vesentlig i 2003, var Kontrollrådets inspeksjons- og sertifiseringsvirksomhet i 2003 på et tilsvarende nivå som foregående år. Vi ser fortsatt en jevn reduksjon i antall produsenter innenfor våre opprinnelige ordninger på betongområdet, jf. oversikten gitt i tabell 1. Reduksjonen innen nevnte områder kompenseres imidlertid gjennom en økning innen Kontrollrådets nye områder. Dette ser også ut til å være en tendens som vil fortsette og vi forventer en økning i antall tilsuttede virksomheter i 2004, spesielt med bakgrunn i at Kontrollrådet ved innføring av de nye tilslagsstandardene utvider virksomheten til å dekke alle bruksområder for tilslag. BA-bransjen hadde totalt sett en aktivitet i 2003 omtrent på samme nivå som i Mot slutten av 2003 var aktiviteten økende, noe som har fortsatt inn i For egen del vil vi anføre at dette ikke har tilsvarende resultat for antall produsenter. Erfaringen vår er at det totale antall produsenter ikke svinger like sterkt som svingningene i aktivitetsnivået i BA-bransjen. Kontrollrådet arbeider for øvrig fortsatt med å etablere tilbud på nye produktområder og vil blant annet tilby sertifisering av tilsetningsmaterialer og reparasjonsmørtler med basis i nye europeiske standarder så snart disse standardene forligger, sannsynligvis i Tilbudet om sertifisering av tilslag er også utvidet til å dekke nye bruksområder og innen armeringsstål inkluderer vi også tilbud om sertifisering av armeringsverksteder. Disse nye tilbudene er blant annet en konsekvens av vår utpeking som teknisk kontrollorgan innenfor nevnte produktområder. Gjennom tilbud også om akkreditert sertifisering av miljøstyringssystemer, tas det sikte på at vi skal bli en komplett tjenestetilbyder innefor de områder vi naturlig opererer. Kontrollrådet arbeider etter hvert også i nært samarbeid med andre norske, nordiske og europeiske sertifiseringsorganer: Dette gir oss gode muligheter til å hjelpe norske bedrifter ved eksport og samtidig mulighet for verdifull erfaringsutveksling og faglig bistand. Styret Styret har i 2003 hatt følgende sammensetning: Kjetil Johansen, formann oppnevnt av Betongelementforeningen Per Bjorland, nestformann oppnevnt av Norsk Fabrikkbetongforening Trygve Isaksen, medlem oppnevnt av Norsk Betongforening Ola T. Solheim, medlem oppnevnt av Norsk Kommunalteknisk Forening Trine Tveter, medlem oppnevnt av Forsknings- og prøvingsinstitusjonene Finn Fluge, medlem oppnevnt av Statens Vegvesen. Vegdirektoratet Tom J. Myrvang, medlem oppnevnt av Pukk- og Grusleverandørenes Landssammenslutning Arne Haldorsen, medlem oppnevnt av Byggevareindustriens Forening i samarbeid med BASAL Tabell 1. Godkjente virksomheter Betongprodusenter Forhandlere Laboratorier Armeringsprodusenter Tilslagsprodusenter Andre Totalt

5 Styret avholdt i 2003 i alt fire møter. I tillegg til normale styresaker behandlet styret følgende hovedsaker i det foregående år: revisjon av strategi- og handlingsplan behandling av Kontrollrådets tekniske bestemmelser innføring av nye produktstandarder evaluering av Kontrollrådets kvalitets- og HMS-system Styret foretok høsten 2003 sin årlige gjennomgang og revisjon av Kontrollrådets strategi- og handlingsplan. Målsettingen med gjennomgangen var å foreta en hovedrevisjon av planen basert på at hoveddelen av tidligere plan var oppfylt. Styret vedtok for perioden følgende fire hovedmål: 1. Kontrollrådet skal være en spesialisert og bransjerelatert organisasjon. For å sikre konkurranseevnen skal det søkes samarbeid med andre organer tilsvarende KR både nasjonalt og internasjonalt. 2. Kontrollrådet skal gi produsentene, brukerne og myndighetene et tilbud om tjenester som dekker de eksterne krav som stilles gjennom standarder og spesifikasjoner på de enkelte områder. 3. Vi skal synliggjøre Kontrollrådet gjennom utadrettet virksomhet. 4. Vi skal overvåke og videreutvikle vårt prissystem for å sikre at vårt tjenestetilbud hele tiden skal være konkurransedyktig. I tilknytning til disse hovedmålene fremheves spesielt viktigheten av å opprettholde og videreutvikle det kontaktnettet Kontrollrådet har bygget opp både nasjonalt og internasjonalt gjennom mange år. Vår informasjonsvirksomhet anses også svært viktig og vil skje både gjennom direkte informasjon til vår kunder samt ved aktiv deltakelse på bransjemøter og innen standardisering og normarbeid. Kontrollrådet vil også arbeide for å utvikle bruk av IKT-løsninger for å sikre optimal og rasjonell drift. Det blir også sett på som viktig å opprettholde vår status som teknisk kontrollorgan og som akkreditert sertifiseringsorgan for produkter, kvalitets- og miljøstyringssystemer. Dette for å sikre at våre tjenester kvalitetsmessig tilfredsstiler de eksterne krav som stilles til vår virksomhet. Styrets vedtok i 2003 nye reviderte tekniske bestemmelser innenfor klassene P Betongtilslag inklusive revidert Metodesamling del 1 og 2. De reviderte bestemmelsene og Metodesamlingene ble gjennom dette tilpasset de nye produkt- og prøvingsstandardene på tilslagsområdet. I tillegg vedtok styret reviderte tekniske bestemmelser for klasse H Laboratorier. Sistnevnte bestemmelser ble revidert for tilpasninger og justeringer i forhold til den nye standarden NS-ISO samt for inkludering av krav til personell som utfører vurdering av tilsalg mht. alkalireaktivitet. Styret i Kontrollrådet vedtok også å trekke tilbake de tekniske bestemmelsene for klasse N Markbetongprodukter. Dette med bakgrunn i at det var utkommet helt nye europeiske standarder på disse områdene. Da de nye europeiske standardene også inneholder sertifiseringsbestemmelser, gjør dette at de tekniske bestemmelsene blir overflødige. Det vil derfor være en naturlig utvikling at Kontrollrådets 4 Tjønnøybrua, Averøy i Møre og Romsdal ble ferdigstilt i Brua er en fritt frembyggsbru i 270 meters lengde med en prosjektkostnad inklusive mva. på 58 mill. kroner. (Foto: Per Helge Pedersen, Byggeindustrien)

6 Vatneleiren. Selv om Forsvaret de senere år har vært rammet av nedskjæringer, bygges det fortsatt nytt. I Vatneleiren i Sandnes i Rogaland er det bygget nytt lager og kontor på 1978 kvm for HV08. Prosjektkostnaden inklusive mva. er på 25,5 mill. kroner. (Foto: Kruse Smith AS) tekniske bestemmelser trekkes tilbake etter hvert som det kommer europeiske standarder på tilsvarende områder som bestemmelsene dekker Styret diskuterte også konsekvenser og overgangsordninger knyttet til innføring av den nye betongstandarden NS-EN Dette skjedde i nært samarbeid med administrasjonen og styret i FABEKO. Basert på dette samarbeidet var det enighet om at Kontrollrådet skulle starte sertifisering i forhold til NS-EN fra årsskiftet 2003/2004. Videre var det en felles målsetting at alle produsentene skulle være sertifisert i forhold til kravene i NS-EN i løpet av Dette med bakgrunn i at den nye standarden setter krav til to årlige besøk. FABEKO og Kontrollrådet tok i fellesskap også opp spørsmålet om når en produsent kan starte produksjon og leveranse. Statens bygningstekniske etat (BE)ble forelagt og aksepterte følgende kriterier: 1. For bedrifter der Kontrollrådet (eller annet Teknisk kontrollorgan) har erfaring for at produsenten har et fungerende produksjonskontrollsystem, dvs. bedrift som for eksempel setter opp en ny fabrikk, og der utstyr og personell er kjent og tilfredsstiller aktuelle krav kan disse, på gitte vilkår, gjennom en godt dokumentert søknad få starte produksjon uten at det foretatt inspeksjon først. Vilkårene kan være at produsenten foretar hyppigere egenkontroll under oppstart, at de har et godt utviklet og dokumentert system for håndtering av avvik og en fast innrapportering til kontrollorganet i startfasen. Inspeksjon forutsettes utført så snart som mulig etter oppstart og eventuelt med økt hyppighet i startfasen. 2. De samme prinsipper kan gjøres gjeldende dersom søkerbedrift kan dokumentere at de har et fungerende produksjonskontrollsystem (for eksempel godkjent av andre tekniske kontrollorgan nasjonalt eller europeisk) samt med kjent utstyr og personell med dokumentert tilfredsstillende kompetanse. 3. Ukjente (nye) bedrifter uten tilsvarende dokumentasjon tillates ikke å levere før inspeksjon har funnet sted. Ved inspeksjonen må alle vesentlige forhold omkring produktkvalitet og styring være på plass før levering kan starte. Det vil ikke være nødvendig at alle kravelementer mht. produksjonskontrollsystem er på plass. Før levering kan starte settes det vilkår som for eksempel hyppigere egenkontroll, innrapportering av resultater, hyppigere inspeksjoner etc. Forutsetningen fra BE s side var imidlertid at disse kriteriene justeres i forhold til det man eventuelt blir enige om på felles europeisk nivå. Styret diskuterte også flere prinsipielle forskjeller mellom kravene i NS-EN og de tekniske bestemmelser for klasse A og det var enighet om at det i bransjesammenheng føres videre samtaler mht. behovet for å etablere en frivillig tilleggssertifisering innen klasse A. For styrets del ble en viktig milepæl også nådd gjennom at styret innvilget det første CE-samsvarssertifikat som ledd i Kontrollrådets rolle som teknisk kontrollorgan. Sertifikatet ble innvilget for tilsetningsstoffer til betong med grunnlag i standarden NS-EN og ble gitt til Scancem Chemicals AS, gjengitt på side 8. Styret ble også orientert om resultatene fra ledelsens gjennomgang av Kontrollrådets eget KS-system. Styret sluttet seg til de kvali- I Sund kommune er det bygget nybygg til Sotra videregåande skule. Bruttoarealet er 6100 kvm og prosjektkostnaden inklusive mva. 88 mill. kroner. Arkitekt er Fortunen Arkitekter. (Foto: NCC Construction AS) 5

7 tetsforbedrende tiltak som ble anbefalt fra administrasjonens side basert på gjennomgangen. Administrasjonen Antall ansatte i Kontrollrådet var ved årets utgang 12. Administrasjonen hadde også i 2003 et svært arbeidskrevende år. Ut over den rene inspeksjons- og sertifiseringsvirksomheten, ble det lagt ned mye arbeid i å oppdatere de ansatte i forhold til krav i kommende europeiske standarder. I tillegg ble det arbeidet svært aktivt med utadrettet informasjonsvirksomhet samt deltakelse i både nasjonale og europeiske utvalg og komiteer innenfor Kontrollrådets virksomhetsområder. Administrativt har det også vært nedlagt mye arbeid i tilrettelegging for innføring av nye standarder og reviderte bestemmelser. I tilknytning til Kontrollrådets reakkreditering og utvidelse av akkrediteringen til nye produktområder samt for sertifisering for miljøstyringssystemer, ble det også innført nye og reviderte krav gjennom standarder og normative dokumenter. Dette gjorde det nødvendig både med faglig oppdatering og også en del arbeid knyttet til revisjon av eget KS/HMSsystem. Kontrollrådet fikk her også svært nyttig bistand gjennom våre kolleger i Danmark, DANCERT. Innenfor tilslagsområdet ble det i 2003 arbeidet spesielt aktivt med tilrettelegging for sertifisering etter de nye standardene. Dette innebar også et svært utstrakt informasjonsarbeid. Tilsvarende ble det også lagt ned mye arbeid med tilrettelegging og informasjon rundt innføringen av betongstandarden NS-EN I dette arbeidet både på tilslags- og betongområdet har det vært et nært og godt samarbeid med bransjeorganisasjonene. Totalt ble det nedlagt omkring 450 arbeidstimer internt på direkte informasjonsarbeid i For øvrig har Kontrollrådet også arbeidet med en ny utgave av sin hjemmeside for å gjøre denne mer brukervennlig og informativ. I tilknytning til dette er det etablert en egen lukket del som er bruker- og passordbeskyttet. Denne delen ønsker vi å benytte til å utveksle dokumenter mellom oss og våre kunder. Dette vil kunne rasjonalisere og forenkle dokumentflyten mellom oss og produsentene og være med på å forenkle våre forberedelser og gjennomføring tilknyttet våre besøk. Dette ses også i sammenheng med innføring av nye standarder og økede krav til dokumentasjon. Kundedelen ble startet som et prøveprosjekt fra 2004 og vil etter planen bli utvidet til et generelt tilbud i løpet av Hjemmesiden er også tenkt benyttet mer aktivt i forhold til å informere bransjen om nye ting som skjer. Grottebadet i Tromsø er prosjektert som svømmeanlegg i fjell. Bruttoarealet er 6700 kvm og prosjektkostnaden inklusive mva. er 128 mill. kroner. Arkitekt er PW Arkitekter AS. (Foto: PW Arkitekter AS) 6

8 produsent av en byggevare ikke har lov til å markedsføre eller selge varen sin dersom den ikke fullt ut er dokumentert iht. den aktuelle harmoniserte standarden når denne fristen utløper. I tabell 2 under gis en oversikt over allerede utgitte standarder innenfor våre områder. I tillegg til disse er det forventet en rekke standarder for betongelementer i 2004 og Her er den generelle standarden for produksjon av betongelementer EN allerede utgitt. Denne skal imidlertid også benyttes sammen med produktstandarder for ulike elementkategorier. Bærum kulturhus har et bruttoareal på 3700 kvm og en prosjektkostnad inklusive mva. på 111,5 mill. kroner. Arkitekter for dette spennende nybygget har vært arkitektfirmaet Snøhetta. (Foto: Ådne Homleid, Byggeindustrien) Tabell 2. Utgitte standarder innenfor våre områder. Nye standarder De første harmoniserte standardene på våre virksomhetsområder, sement og tilsetningsstoffer, kunne tas i bruk i I 2003 kom det ytterligere flere standarder og en rekke nye standarder vil kunne tas i bruk de nærmeste årene. Fra en harmonisert standard er vedtatt av CEN er det normalt et krav om at den etter 21 måneder skal være innført som nasjonal standard i alle EØS-land. Siste frist for innføring blir fastlagt ved utgivelse av standarden og den vil være angitt i den enkelte produktstandard. Rent formelt innebærer dette at en Den største utfordringen ved innføring av de nye standardene er fortsatt å få oversatt standardene til norsk. Med det store antall standarder som nå kommer og den kapasiteten som finnes på oversettelse, vil det ta relativt lang tid før en del standarder er oversatt. Flere standarder med begrenset nedslagsfelt vil ikke bli oversatt og således kun være tilgjengelig på engelsk. I en første fase vil de nye standardene komme med et norsk omslag og engelsk innhold før de eventuelt forligger i full norsk versjon. Dette er viktig å være oppmerksom når man bestiller nye standarder, dvs. at selv om standarden har betegnelsen NS-EN og norsk tittel så er innholdet nødvendigvis ikke på norsk. Standard Produkt Siste frist for innføring NS-EN Betong Desember 2003 NS-EN Mursement November 2005 NS-EN Teglstein Januar 2006 NS-EN Betongblokker Januar 2006 NS-EN Tilsetningsstoffer til betong Mai 2003 NS-EN Tilsetningsstoffer til mørtel April 2005 NS-EN Pussmørtler Januar 2005 NS-EN Murmørtler Januar 2005 NS-EN 1338 Belegningsstein av betong Februar 2005 NS-EN 1339 Heller av betong Februar 2005 NS-EN 1340 Kantstein av betong Februar 2005 NS-EN 1520 Lettbetongelementer September 2004 NS-EN 1916 Betongrør November 2004 NS-EN 1917 Betongkummer November 2004 NS-EN Tilslag til betong Juni 2004 NS-EN Tilslag til asfalt Juni 2004 NS-EN Lettilslag Juni 2004 NS-EN Tilslag til mørtel Juni 2004 NS-EN Tilslag til vei og underbygging Juni 2004 NS-EN Jernbanekult Juni 2004 CE-merking hva kreves? I tilknytning til innføring av nye harmoniserte standarder og krav knyttet til CE-merking har vi fått mange spørsmål om hvordan dette skal gjøres i praksis. Vi finner det derfor riktig å gjenta noe av den tidligere informasjon vi har gitt omkring dette temaet. Nøkkelen til kravene knyttet til CE-merking finner man i tillegg ZA i hver enkelt produktstandard. Dersom man ikke finner et slikt tillegg ZA, betyr dette at standarden ikke er harmonisert og gir rett til CE-merking. I tillegg ZA i standarden vil man finne en tabell ZA.1. Her vil det være angitt hvilke produktegenskaper som skal dokumenteres for å kunne CE-merke produktet. Normalt skal disse egenskapene være dokumentert gjennom en typeprøving etter spesifisert prøvingsmetode. Det andre som produsenten må ha på plass er det systemet for produksjonskontroll som er krevet i selve standarden, alternativt i et tillegg til standarden. Når disse to forholdene er 7

9 i orden, skal produsenten sette opp en samsvarserklæring slik det er krevet i pkt. ZA.2.2. Når dette er på plass kan produktet CE-merkes i samsvar med punkt ZA.3. For enkelte produkter skal man imidlertid ha et sertifikat fra et teknisk kontrollorgan. Dette vil i så fall være angitt i pkt. ZA.2.1. På de områder Kontrollrådet arbeider vil man, dersom det er krav til sertifikat, enten ha krav til et produktsertifikat (1+) eller et systemsertifikat (2+) som er det mest vanlige. Nummeret på et slikt sertifikat skal i tilfelle angis i produsentens samsvarserklæring og i tilknytning til CE-merkingen. I tillegg ZA vil man også finne eksempler på hvordan selve CE-merkingen kan utføres. Det er viktig å merke seg at det er kravene i tillegg ZA som skal være oppfylt for å kunne CEmerke et produkt og nødvendigvis ikke alle kravene som står i selve standarden. Tillegg ZA vil vise til de punktene i standarden som skal være oppfylt. Dette tillegget er derfor svært viktig i forbindelse med CE-merkingen. Det er også derfor man erklærer samsvar med kravene i tillegg ZA og ikke standarden i sin helhet når man avgir sin samsvarserklæring. Kontrollrådet utstedte i 2003 sitt første sertifikat knyttet til rollen som teknisk kontrollorgan. Dette sertifikatet er ett av grunnlagene for at produsenten kan påføre CE-merket på produktene sine. 8

10 Årsberetning Virksomhetens art Stiftelsen Kontrollrådet for betongprodukter driver godkjennings- og sertifiseringsvirksomhet over hele landet. Hovedtyngden av virksomheten skjer innen betong og tilslagsområdet. Deler av virksomheten har sin hjemmel i Teknisk Forskrift 1997 og med bakgrunn i at Kontrollrådet for betongprodukter er et utpekt teknisk kontrollorgan. Ut fra virksomhetens art, anses denne ikke som kommersiell virksomhet. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger Kontrollrådets sterke bransjetilhørighet og dominerende stilling innen eget virksomhetsområde. Innføringen av nye felleseuropeiske krav til sertifisering anses også å gi et solid grunnlag for fortsatt drift.kontrollrådets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god selv om de to siste års regnskaper har vist underskudd. Dette har sin bakgrunn i nødvendig satsing i forhold til innføring av nye felles europeiske sertifiseringskrav i den bransjen Kontrollrådet betjener. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i selskapet var på totalt 210 timer i regnskapsåret (270 timer i året før), som utgjorde ca. 1,1 % (1,6 % i året før) av total arbeidstid i stiftelsen. Sykefraværet kan således betraktes som meget lavt.det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker.arbeidsmiljøet betraktes som godt med stabile, kompetente og dyktige medarbeidere i alle ledd. Stiftelsen har totalt 12 medarbeidere og en kvinneandel på i overkant av 40 % er et uttrykk for bevisst rekruttering for økt kvinneandel i stiftelsen. Miljørapport Kontrollrådets virksomhet virker ikke forurensende på det ytre miljø. I regnskapsåret har Kontrollrådet arbeidet spesielt for å redusere bruken av papir ved omlegging av interne rutiner for arkivering og distribusjon av rapporter og tilhørende dokumenter. Arbeidet har vært organisert i et eget prosjekt og involverer også elektronisk distribusjon av dokumenter til våre kunder. Oslo den 18. mars 2004 Kjetil Johansen Per Bjorland Trine Tveter Styrets formann Styrets nestformann Styremedlem Tom J. Myrvang Ola T. Solheim Finn Fluge Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trygve Isaksen Arne Haldorsen Jan Karlsen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 9

11 Regnskap for 2003 Kontrollrådet for Betongprodukter RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Gebyrinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERFØRINGER Dekket av egenkapitalen ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) ( ) 10

12 Kontrollrådet for Betongprodukter BALANSE PR Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Markedsbaserte obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo den 18. mars 2004 Kjetil Johansen Per Bjorland Trine Tveter Styrets formann Styrets nestformann Styremedlem Tom J. Myrvang Ola T. Solheim Finn Fluge Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trygve Isaksen Arne Haldorsen Jan Karlsen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 11

13 Noter 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht. regnskapsprinsipper: Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Note 1 Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Total lønnskostnad Ytelser til ledende personer og revisor Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer 0 Revisor Annen godtgjørelse til revisor 0 Note 2 Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Driftsløsøre, inv., verktøy, kontorutstyr Maskiner og anlegg Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Tilbakeført avskrivning Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord. avskr Note 3 Investeringer i aksjer og andeler Selskap/forretningskontor Andeler i aksjefond Investert beløp Balanseført Markedsverdi Note 4 Obligasjoner og andre fordringer Lån til ansatte Samlede lån til ansatte utgjør kr ,- Note 5 Markedsbaserte obligasjoner Debitorkategori Firstnordic Norsk Likviditet Investert beløp Markedsverdi Note 6 Grunnkapital 2010 KAPITALKONTO Sum Grunnkapital Kontrollrådet er organisert som en stiftelse. Stiftelsens grunnkapital er ihht vedtektene kr ,-.

14 13

15 Organisasjon STYRET Tekniske utvalg ADMINISTRASJONEN Utvalg Kl. A Utvalg Kl. B Utvalg Kl. C Utvalg Kl. D Utvalg Kl. E Utvalg Kl. F Utvalg Kl. H Utvalg Kl. K Utvalg Kl. N Utvalg Kl. P Utvalg Kl. R Utvalg Kl. S Styrets medlemmer 2003 Betongelementforeningen... Norsk Fabrikkbetongforening... Norsk Kommunalteknisk Forening... Norsk Betongforening... Forsknings- og prøvingsinstitusjoner... Statens Vegvesen Vegdirektoratet... Byggevareindustriens Forening... Pukk- og grusleverandørenes Landssammenslutning... Salgssjef Kjetil Johansen formann Dir. Per Bjorland nestformann Overing. Ola T. Solheim Siv.ing. Trygve Isaksen Forskningssjef Trine Tveter Dr.ing. Finn Fluge Dir. Arne Haldorsen Disponent Tom J. Myrvang Administrasjonens ansatte: Daglig leder Jan Karlsen... fra Teknisk leder Steinar Ask... fra Distriktsing. Terje Søreng... fra Distriktsing. Odd M. Slungård... fra Distriktsing. Jarle Berntsen... fra Distriktsing. Alf Askeland... fra Kontorleder Vera Næss, deltid... fra Avd.ing. Cecilie Hagby, deltid... fra Sekretær Arnhild Helland, deltid... fra Avdelingsing. Anne Grethe Hewitt, deltid... fra Avdelingsing. Ingvild Hudø Jørgensen, deltid... fra Inspektør Steinar Frost... fra

16 Administrasjon HVEM GJØR HVA I KONTROLLRÅDET JAN KARLSEN Daglig leder Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: STEINAR ASK Teknisk leder Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: ANNE GRETHE HEWITT Avdelingsingeniør Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: VERA NÆSS Kontorleder Direkte tlf.: E-post: ARNHILD HELLAND Sekretær Direkte tlf.: E-post: CECILIE HAGBY Avdelingsingeniør Mobil tlf.: E-post: INGVILD JØRGENSEN Avdelingsingeniør Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: ALF ASKELAND Distriktsingeniør Kontortlf./faks.: Mobil tlf.: E-post: JARLE BERNTSEN Distriktsingeniør Kontortlf.: Mobil tlf.: E-post: STEINAR FROST Inspektør Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: ODD SLUNGÅRD Distriktsingeniør Kontortlf/faks : Mobil tlf.: E-post: TERJE SØRENG Distriktsingeniør Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: Forestår den daglige ledelse av administrasjonen og er styrets sekretær. Arbeider innen alle Kontrollrådets virksomhetsområder. Teknisk leder innen alle områder. Kvalitetsleder og stedfortreder for daglig leder. Utviklings- og utredningsarbeid. Inspeksjoner og oppfølging innen alle fagområder. IKT-leder. Stedfortreder for teknisk leder. Inspeksjoner og oppfølging innen betong- og tilslagsområdet. Økonomi, personal, kontoradministrasjon og korrespondanse. Korrespondanse, oppfølging og arkivering. Administrasjon og vedlikehold av database. Prosjekter og utvikling. Inspeksjon og oppfølging av tilslagsprodusentene. Prosjekter og utvikling. Inspeksjon og oppfølging av tilslagsprodusentene. Inspeksjoner generelt i fylkene Rogaland, Hordaland samt Sogn og Fjordane. Inspeksjoner generelt i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Troms og Finmark Inspeksjoner generelt, men spesielt innen tilslagsområdet. Inspeksjoner generelt i fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag samt Nordland Inspeksjoner generelt i fylkene Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder 15

17 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONTROLLRÅDET FOR BETONGPRODUKTER Fastsatt 10. april 1996 Revidert 17. juni 1998, 11. mars 1999, 7. desember 1999 og 7. mars Generelt Kontrollrådet for betongprodukter (heretter kalt Kontrollrådet eller stiftelsen) er en uavhengig, privat stiftelse sammensatt av representanter for offentlige instanser, bruker- og bransjeorganisasjoner. 2 Formål Kontrollrådets formål er å være et ledende teknisk kontrollorgan innen sine virksomhetsområder. Dette medfører at Kontrollrådet skal: gjennomføre vurdering, revisjon, godkjenning og sertifisering av produkter og produsenter i henhold til gjeldende lover og forskrifter samt hva hermed står i forbindelse. Dessuten annen virksomhet av tilsvarende art som nevnt i disse vedtekter gi bedriftene og kundene tilbud om tjenester det er behov for og man ser seg tjent med samt å sikre at tjenestene tilfredsstiller forventet kvalitet og krav til økonomi utvikle samarbeid nasjonalt og internasjonalt for å møte krav til kompetanse, kvalitet og rasjonell drift. 3 Grunnkapital Kontrollrådets grunnkapital er kr Styret 4.1 Styrets oppgaver Styret er Kontrollrådets høyeste myndighet. Styrets oppgaver er bl.a. å: ansette daglig leder og administrasjonens øvrige nøkkelpersoner, samt å oppnevne statsautorisert revisor, fastsette stillingsinstrukser for daglig leder og eventuelt andre nøkkelpersoner samt gi daglig leder de fullmakter som er nødvendig for å lede administrasjonens arbeide på en betryggende og rasjonell måte, fastsette Kontrollrådets administrative og tekniske bestemmelser vedrørende godkjenning og sertifisering fastsette regler for bruk av det registrerte varemerket, avholde styremøter slik at det er ajour med administrasjonens arbeide, påse at det forefinnes et kvalitetssystem som omfatter kvalitetshåndbok samt helse-, miljø- og sikkerhetshåndbok i henhold til Internkontrollforskriften, påse at kvalitets- samt helse-, miljø- og sikkerhetspolitikken etterleves, sikre Kontrollrådets drift og økonomi, sikre en hensiktsmessig fremtidsutvikling av virksomheten. 4.2 Styrets sammensetning Styret skal bestå av åtte medlemmer med personlige varamenn. Medlemmer og varamenn skal ha relevant faglig kompetanse og erfaring innen ett eller flere av Kontrollrådets virksomhetsområder. Av styrets åtte medlemmer skal fire representere offentlige instanser og brukersiden mens fire skal representere de foretak som er godkjent eller sertifisert av Kontrollrådet. Medlemmene og deres personlige varamenn skal primært oppnevnes av institusjoner som representerer disse interessene. Styret beslutter hvilke institusjoner som skal anmodes om å foreta slik oppnevning. 16 Styrets medlemmer oppnevnes for to år av gangen og sitter hele perioden ut i kraft av sin kompetanse. Dersom et medlem slutter i foretak godkjent eller sertifisert av Kontrollrådet, foretakets godkjenning eller sertifikat trekkes tilbake eller medlemmet av andre grunner ønsker å trekke seg ut av styret, trer det personlige varamedlemmet inn som medlem i resterende del av oppnevningsperioden. Maksimal sammenhengende funksjonstid for et medlem er åtte år. Funksjonstiden for nyoppnevnte medlemmer begynner ved styrets konstituerende møte. Styret velger selv sin formann og nestformann for ett år av gangen. 4.3 Møter Styremøter Styremøte skal holdes dersom formannen, minst tre av de øvrige styremedlemmer eller daglig leder ønsker det. Styremøtene ledes av styrets formann eller nestformann dersom formannen ikke er tilstede. Hvert styremedlem har en stemme. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende. Dersom formannen ikke er til stede, er det nestformannens stemme som er utslagsgivende. Styret er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene er til stede Styrets årsmøte Styrets årsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Følgende saker skal behandles: årsberetning revidert regnskap valg av revisor andre saker nevnt i innkallelsen Konstituerende møte Styrets konstituerende møte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Følgende saker skal behandles : konstituering av nytt styre valg av formann og nestformann andre saker nevnt i innkallelsen Åpent orienteringsmøte Et åpent orienteringsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innbydelse til møtet skal sendes til samtlige som Kontrollrådet har gitt godkjenningsog/eller sertifiseringsstatus, de tekniske utvalgene og til dem som Kontrollrådet forøvrig bestemmer. Møteleder skal oppnevnes av styret og blant styrets medlemmer. Møtet skal behandle følgende: orientering om Kontrollrådets virksomhet andre saker som er nevnt i innkallelsen. 5 Daglig leder Kontrollrådet skal ha daglig leder som forestår den daglige ledelse av administrasjonen ifølge stillingsinstruksen. Daglig leder er styrets sekretær og skal holde styret løpende orientert om stiftelsens virksomhet. 6 Administrasjonen Administrasjonen skal ivareta den daglige drift av Kontrollrådets virksomhet. Administrasjonen kan i tekniske spørsmål etter behov rådføre seg med de tekniske utvalgene før sakene forelegges styret. 7 Tekniske utvalg 7.1 Oppgaver De tekniske utvalgene skal bistå ved utarbeidelse av Kontrollrådets bestemmelser samt ved løsning av konkrete oppgaver fastlagt av styret. 7.2 Sammensetning De teknisk utvalgene skal sammensettes av personer med spesiell ekspertise og erfaring innenfor det fagområdet som styret ønsker utvalget skal dekke. Samme person kan ikke samtidig være medlem av styret og et tekniske utvalg. Medlemmene oppnevnes for den konkrete periode utvalget skal virke Møter Daglig leder, eller den han bemyndiger, er de tekniske utvalgenes sekretær og leder møtene. 8 Registrert varemerke Kontrollrådet har registrert følgende merke («K-merket»). 9 Finansiering Kontrollrådets drift finansieres ved inntekter av virksomheten. 10 Klager Klager behandles i samsvar med regler fastsatt i egne administrative bestemmelser for virksomheten. 11 Vedtektsendring Endring av Kontrollrådets vedtekter kan foretas når minst seks av styrets medlemmer inkludert formannen og/eller nestformannen er enige. 12 Omdanning Omdanning, herunder oppløsning av stiftelsen, kan skje når det er besluttet av minst seks styremedlemmer, inkludert formannen og/eller nestformannen, i to påfølgende styremøter som er innkalt med minst tre måneders varsel og som er avholdt med minst tre måneders mellomrom. Alle styremedlemmene skal være representert. Formålet skal være et av følgende: omdanning ved overføring av hele eller deler av stiftelsens midler til offentlig virksomhet innen samme eller annet produktområde/bransje, omdanning av hele eller deler av virksomheten til en annen hensiktsmessig selskapsform, sammenslutning med annen organisasjon som driver lignende virksomhet innen samme eller andre produktområder/bransjer, omdanning eller oppløsning skjer for annet formål som må anses hensiktsmessig for å fremme den virksomhet stiftelsen har drevet. Meddelelse om omdanning eller oppløsning skal straks sendes de instanser Kontrollrådet har inngått avtale med. Kontrollrådets eventuelle gjenværende midler forvaltes i overensstemmelse med vedtak om søknad om oppløsning.

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

VIRKSOMHETEN 2004. Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2

VIRKSOMHETEN 2004. Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Innhold VIRKSOMHETEN 2004 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2004... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innhold «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» ÅRSBERETNING 2001. Styrets beretning... 2. Regnskap... 4. Noter til regnskapet...

Innhold «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» ÅRSBERETNING 2001. Styrets beretning... 2. Regnskap... 4. Noter til regnskapet... MEDDELELSEN «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» Innhold Vi gjør oppmerksom på at meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter pr. 30. april» ikke lenger inngår i vår årsberetning. Vi har i

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2002 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Veien videre... 3 Styrets beretning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF PUKK SOM BYGGERÅSTOFF Sertifiseringstjenester og kvalitet av tilslagsmaterialer Jan Karlsen Kontrollrådet www.kontrollbetong.no 1968 2015 : Kvalitetssikring gjennom mer enn 40 år HVEM ER KONTROLLRÅDET?

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT STAAL JØRPELAND IL RESULTAT Driftsinntekter Note Budsjett 2016 Virkelig 2015 Budsjett 2015 Virkelig 2014 Videresalg reklameskilt 0 18 856 0 117 939 Kontingenter 1 418 500 1 422 436 1 515 500 1 162 751

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Innhold ÅRSBERETNING 1999. Styrets beretning... 2. Regnskap... 4. Ved et tusenårsskifte... 8. Administrasjon... 13. Organisasjon...

Innhold ÅRSBERETNING 1999. Styrets beretning... 2. Regnskap... 4. Ved et tusenårsskifte... 8. Administrasjon... 13. Organisasjon... Innhold ÅRSBERETNING 1999 Styrets beretning... 2 Regnskap... 4 Ved et tusenårsskifte... 8 Administrasjon... 13 Organisasjon... 14 Plan- og bygningslov. Ny 77... 16 Vedtekter for Kontrollrådet for betongprodukter...

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr.

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr. Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnr. .------ LEVANGER FRITIDSPARK AS Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER G DRIFTSKSTNADER Driftsin ntekter Annen inntekt 71458 Leieinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer