Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1

2 Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten Årsberetning... 9 Regnskap Noter til regnskapet Revisjonsberetning Organisasjon Administrasjon Vedtekter Ansvarlig redaktør: Jan Karlsen Sats og layout: SB Grafisk Svein Becken Trykt i eks. hos Merkur-Trykk, Oslo Ettertrykk med kildeangivelse er tillatt. Oslo, juni 2004 KONTROLLRÅDET for betongprodukter Postboks 53 Blindern, 0313 OSLO Telefon Telefax E-post: Web:

3 MEDDELELSEN «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» Vi gjør oppmerksom på at meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter pr. 30. april» ikke lenger inngår i vår årsberetning. Vi har i stedet valgt å konsentrere oss om den ajourførte oversikt som finnes på vår hjemmeside: Her vil man enkelt og raskt kunne søke på foretak innen en produktgruppe, geografisk område eller et enkeltforetak. På hjemmesiden finnes også tilgjengelig ytterligere informasjon om oss, selve sertifiseringsprosessen og mange av de tekniske bestemmelsene samt søknadsskjemaer. Vi vil imidlertid fortsatt kunne være behjelpelig med å sende ut papirkopier av aktuelle deler av oversikten over de godkjente og sertifiserte virksomhetene. De som ønsker slike kopier bes vennligst om å henvende seg til oss enten skriftlig eller pr. telefon. Vi vil også gjøre oppmerksom på at meddelelsen fortsatt vil være å få som trykksak fra Byggtjeneste AS. Heftet har i alle år inngått som en del i Byggnormserien og det vil det fortsatt gjøre. Heftet inngår i; Byggnormserien Perm 3 Skilleblad 23 Produktdokumentasjon Hefte Kontrollrådet for betongprodukter De som ønsker å abonnere på denne serien eller kjøpe kun heftet, kan henvende seg til; Byggtjeneste Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Telefon : Telefaks: E-post : Hjemmeside : 2 Forsidefoto: Vi har denne gangen valgt vårt forsidefoto fra anleggsektoren. Bildet viser Dam Tinnoset i Notodden kommune, Telemark. Prosjektkostnaden for anlegget har vært ca. 50 mill. kroner inklusive mva. (Foto: NCC Construction AS)

4 Virksomheten 2003 Pilestredet Park Felt F er gjenreist på arealene til gamle Rikshospitalet. Ved prosjektet har de miljømessige sider både ved riving og nybygging vært spesielt vektlagt. Bruttoarealet er på kvm og kostnadene eksklusive mva. på 160 mill. kroner. Arkitekter har vært Arkitektkontoret Gasa og Lund & Slaatto Arkitekter. (Foto: Ådne Homleid, Byggeindustrien) Nye utfordringer Generelt Med bakgrunn i at antall tilsuttede virksomheter ikke endret seg vesentlig i 2003, var Kontrollrådets inspeksjons- og sertifiseringsvirksomhet i 2003 på et tilsvarende nivå som foregående år. Vi ser fortsatt en jevn reduksjon i antall produsenter innenfor våre opprinnelige ordninger på betongområdet, jf. oversikten gitt i tabell 1. Reduksjonen innen nevnte områder kompenseres imidlertid gjennom en økning innen Kontrollrådets nye områder. Dette ser også ut til å være en tendens som vil fortsette og vi forventer en økning i antall tilsuttede virksomheter i 2004, spesielt med bakgrunn i at Kontrollrådet ved innføring av de nye tilslagsstandardene utvider virksomheten til å dekke alle bruksområder for tilslag. BA-bransjen hadde totalt sett en aktivitet i 2003 omtrent på samme nivå som i Mot slutten av 2003 var aktiviteten økende, noe som har fortsatt inn i For egen del vil vi anføre at dette ikke har tilsvarende resultat for antall produsenter. Erfaringen vår er at det totale antall produsenter ikke svinger like sterkt som svingningene i aktivitetsnivået i BA-bransjen. Kontrollrådet arbeider for øvrig fortsatt med å etablere tilbud på nye produktområder og vil blant annet tilby sertifisering av tilsetningsmaterialer og reparasjonsmørtler med basis i nye europeiske standarder så snart disse standardene forligger, sannsynligvis i Tilbudet om sertifisering av tilslag er også utvidet til å dekke nye bruksområder og innen armeringsstål inkluderer vi også tilbud om sertifisering av armeringsverksteder. Disse nye tilbudene er blant annet en konsekvens av vår utpeking som teknisk kontrollorgan innenfor nevnte produktområder. Gjennom tilbud også om akkreditert sertifisering av miljøstyringssystemer, tas det sikte på at vi skal bli en komplett tjenestetilbyder innefor de områder vi naturlig opererer. Kontrollrådet arbeider etter hvert også i nært samarbeid med andre norske, nordiske og europeiske sertifiseringsorganer: Dette gir oss gode muligheter til å hjelpe norske bedrifter ved eksport og samtidig mulighet for verdifull erfaringsutveksling og faglig bistand. Styret Styret har i 2003 hatt følgende sammensetning: Kjetil Johansen, formann oppnevnt av Betongelementforeningen Per Bjorland, nestformann oppnevnt av Norsk Fabrikkbetongforening Trygve Isaksen, medlem oppnevnt av Norsk Betongforening Ola T. Solheim, medlem oppnevnt av Norsk Kommunalteknisk Forening Trine Tveter, medlem oppnevnt av Forsknings- og prøvingsinstitusjonene Finn Fluge, medlem oppnevnt av Statens Vegvesen. Vegdirektoratet Tom J. Myrvang, medlem oppnevnt av Pukk- og Grusleverandørenes Landssammenslutning Arne Haldorsen, medlem oppnevnt av Byggevareindustriens Forening i samarbeid med BASAL Tabell 1. Godkjente virksomheter Betongprodusenter Forhandlere Laboratorier Armeringsprodusenter Tilslagsprodusenter Andre Totalt

5 Styret avholdt i 2003 i alt fire møter. I tillegg til normale styresaker behandlet styret følgende hovedsaker i det foregående år: revisjon av strategi- og handlingsplan behandling av Kontrollrådets tekniske bestemmelser innføring av nye produktstandarder evaluering av Kontrollrådets kvalitets- og HMS-system Styret foretok høsten 2003 sin årlige gjennomgang og revisjon av Kontrollrådets strategi- og handlingsplan. Målsettingen med gjennomgangen var å foreta en hovedrevisjon av planen basert på at hoveddelen av tidligere plan var oppfylt. Styret vedtok for perioden følgende fire hovedmål: 1. Kontrollrådet skal være en spesialisert og bransjerelatert organisasjon. For å sikre konkurranseevnen skal det søkes samarbeid med andre organer tilsvarende KR både nasjonalt og internasjonalt. 2. Kontrollrådet skal gi produsentene, brukerne og myndighetene et tilbud om tjenester som dekker de eksterne krav som stilles gjennom standarder og spesifikasjoner på de enkelte områder. 3. Vi skal synliggjøre Kontrollrådet gjennom utadrettet virksomhet. 4. Vi skal overvåke og videreutvikle vårt prissystem for å sikre at vårt tjenestetilbud hele tiden skal være konkurransedyktig. I tilknytning til disse hovedmålene fremheves spesielt viktigheten av å opprettholde og videreutvikle det kontaktnettet Kontrollrådet har bygget opp både nasjonalt og internasjonalt gjennom mange år. Vår informasjonsvirksomhet anses også svært viktig og vil skje både gjennom direkte informasjon til vår kunder samt ved aktiv deltakelse på bransjemøter og innen standardisering og normarbeid. Kontrollrådet vil også arbeide for å utvikle bruk av IKT-løsninger for å sikre optimal og rasjonell drift. Det blir også sett på som viktig å opprettholde vår status som teknisk kontrollorgan og som akkreditert sertifiseringsorgan for produkter, kvalitets- og miljøstyringssystemer. Dette for å sikre at våre tjenester kvalitetsmessig tilfredsstiler de eksterne krav som stilles til vår virksomhet. Styrets vedtok i 2003 nye reviderte tekniske bestemmelser innenfor klassene P Betongtilslag inklusive revidert Metodesamling del 1 og 2. De reviderte bestemmelsene og Metodesamlingene ble gjennom dette tilpasset de nye produkt- og prøvingsstandardene på tilslagsområdet. I tillegg vedtok styret reviderte tekniske bestemmelser for klasse H Laboratorier. Sistnevnte bestemmelser ble revidert for tilpasninger og justeringer i forhold til den nye standarden NS-ISO samt for inkludering av krav til personell som utfører vurdering av tilsalg mht. alkalireaktivitet. Styret i Kontrollrådet vedtok også å trekke tilbake de tekniske bestemmelsene for klasse N Markbetongprodukter. Dette med bakgrunn i at det var utkommet helt nye europeiske standarder på disse områdene. Da de nye europeiske standardene også inneholder sertifiseringsbestemmelser, gjør dette at de tekniske bestemmelsene blir overflødige. Det vil derfor være en naturlig utvikling at Kontrollrådets 4 Tjønnøybrua, Averøy i Møre og Romsdal ble ferdigstilt i Brua er en fritt frembyggsbru i 270 meters lengde med en prosjektkostnad inklusive mva. på 58 mill. kroner. (Foto: Per Helge Pedersen, Byggeindustrien)

6 Vatneleiren. Selv om Forsvaret de senere år har vært rammet av nedskjæringer, bygges det fortsatt nytt. I Vatneleiren i Sandnes i Rogaland er det bygget nytt lager og kontor på 1978 kvm for HV08. Prosjektkostnaden inklusive mva. er på 25,5 mill. kroner. (Foto: Kruse Smith AS) tekniske bestemmelser trekkes tilbake etter hvert som det kommer europeiske standarder på tilsvarende områder som bestemmelsene dekker Styret diskuterte også konsekvenser og overgangsordninger knyttet til innføring av den nye betongstandarden NS-EN Dette skjedde i nært samarbeid med administrasjonen og styret i FABEKO. Basert på dette samarbeidet var det enighet om at Kontrollrådet skulle starte sertifisering i forhold til NS-EN fra årsskiftet 2003/2004. Videre var det en felles målsetting at alle produsentene skulle være sertifisert i forhold til kravene i NS-EN i løpet av Dette med bakgrunn i at den nye standarden setter krav til to årlige besøk. FABEKO og Kontrollrådet tok i fellesskap også opp spørsmålet om når en produsent kan starte produksjon og leveranse. Statens bygningstekniske etat (BE)ble forelagt og aksepterte følgende kriterier: 1. For bedrifter der Kontrollrådet (eller annet Teknisk kontrollorgan) har erfaring for at produsenten har et fungerende produksjonskontrollsystem, dvs. bedrift som for eksempel setter opp en ny fabrikk, og der utstyr og personell er kjent og tilfredsstiller aktuelle krav kan disse, på gitte vilkår, gjennom en godt dokumentert søknad få starte produksjon uten at det foretatt inspeksjon først. Vilkårene kan være at produsenten foretar hyppigere egenkontroll under oppstart, at de har et godt utviklet og dokumentert system for håndtering av avvik og en fast innrapportering til kontrollorganet i startfasen. Inspeksjon forutsettes utført så snart som mulig etter oppstart og eventuelt med økt hyppighet i startfasen. 2. De samme prinsipper kan gjøres gjeldende dersom søkerbedrift kan dokumentere at de har et fungerende produksjonskontrollsystem (for eksempel godkjent av andre tekniske kontrollorgan nasjonalt eller europeisk) samt med kjent utstyr og personell med dokumentert tilfredsstillende kompetanse. 3. Ukjente (nye) bedrifter uten tilsvarende dokumentasjon tillates ikke å levere før inspeksjon har funnet sted. Ved inspeksjonen må alle vesentlige forhold omkring produktkvalitet og styring være på plass før levering kan starte. Det vil ikke være nødvendig at alle kravelementer mht. produksjonskontrollsystem er på plass. Før levering kan starte settes det vilkår som for eksempel hyppigere egenkontroll, innrapportering av resultater, hyppigere inspeksjoner etc. Forutsetningen fra BE s side var imidlertid at disse kriteriene justeres i forhold til det man eventuelt blir enige om på felles europeisk nivå. Styret diskuterte også flere prinsipielle forskjeller mellom kravene i NS-EN og de tekniske bestemmelser for klasse A og det var enighet om at det i bransjesammenheng føres videre samtaler mht. behovet for å etablere en frivillig tilleggssertifisering innen klasse A. For styrets del ble en viktig milepæl også nådd gjennom at styret innvilget det første CE-samsvarssertifikat som ledd i Kontrollrådets rolle som teknisk kontrollorgan. Sertifikatet ble innvilget for tilsetningsstoffer til betong med grunnlag i standarden NS-EN og ble gitt til Scancem Chemicals AS, gjengitt på side 8. Styret ble også orientert om resultatene fra ledelsens gjennomgang av Kontrollrådets eget KS-system. Styret sluttet seg til de kvali- I Sund kommune er det bygget nybygg til Sotra videregåande skule. Bruttoarealet er 6100 kvm og prosjektkostnaden inklusive mva. 88 mill. kroner. Arkitekt er Fortunen Arkitekter. (Foto: NCC Construction AS) 5

7 tetsforbedrende tiltak som ble anbefalt fra administrasjonens side basert på gjennomgangen. Administrasjonen Antall ansatte i Kontrollrådet var ved årets utgang 12. Administrasjonen hadde også i 2003 et svært arbeidskrevende år. Ut over den rene inspeksjons- og sertifiseringsvirksomheten, ble det lagt ned mye arbeid i å oppdatere de ansatte i forhold til krav i kommende europeiske standarder. I tillegg ble det arbeidet svært aktivt med utadrettet informasjonsvirksomhet samt deltakelse i både nasjonale og europeiske utvalg og komiteer innenfor Kontrollrådets virksomhetsområder. Administrativt har det også vært nedlagt mye arbeid i tilrettelegging for innføring av nye standarder og reviderte bestemmelser. I tilknytning til Kontrollrådets reakkreditering og utvidelse av akkrediteringen til nye produktområder samt for sertifisering for miljøstyringssystemer, ble det også innført nye og reviderte krav gjennom standarder og normative dokumenter. Dette gjorde det nødvendig både med faglig oppdatering og også en del arbeid knyttet til revisjon av eget KS/HMSsystem. Kontrollrådet fikk her også svært nyttig bistand gjennom våre kolleger i Danmark, DANCERT. Innenfor tilslagsområdet ble det i 2003 arbeidet spesielt aktivt med tilrettelegging for sertifisering etter de nye standardene. Dette innebar også et svært utstrakt informasjonsarbeid. Tilsvarende ble det også lagt ned mye arbeid med tilrettelegging og informasjon rundt innføringen av betongstandarden NS-EN I dette arbeidet både på tilslags- og betongområdet har det vært et nært og godt samarbeid med bransjeorganisasjonene. Totalt ble det nedlagt omkring 450 arbeidstimer internt på direkte informasjonsarbeid i For øvrig har Kontrollrådet også arbeidet med en ny utgave av sin hjemmeside for å gjøre denne mer brukervennlig og informativ. I tilknytning til dette er det etablert en egen lukket del som er bruker- og passordbeskyttet. Denne delen ønsker vi å benytte til å utveksle dokumenter mellom oss og våre kunder. Dette vil kunne rasjonalisere og forenkle dokumentflyten mellom oss og produsentene og være med på å forenkle våre forberedelser og gjennomføring tilknyttet våre besøk. Dette ses også i sammenheng med innføring av nye standarder og økede krav til dokumentasjon. Kundedelen ble startet som et prøveprosjekt fra 2004 og vil etter planen bli utvidet til et generelt tilbud i løpet av Hjemmesiden er også tenkt benyttet mer aktivt i forhold til å informere bransjen om nye ting som skjer. Grottebadet i Tromsø er prosjektert som svømmeanlegg i fjell. Bruttoarealet er 6700 kvm og prosjektkostnaden inklusive mva. er 128 mill. kroner. Arkitekt er PW Arkitekter AS. (Foto: PW Arkitekter AS) 6

8 produsent av en byggevare ikke har lov til å markedsføre eller selge varen sin dersom den ikke fullt ut er dokumentert iht. den aktuelle harmoniserte standarden når denne fristen utløper. I tabell 2 under gis en oversikt over allerede utgitte standarder innenfor våre områder. I tillegg til disse er det forventet en rekke standarder for betongelementer i 2004 og Her er den generelle standarden for produksjon av betongelementer EN allerede utgitt. Denne skal imidlertid også benyttes sammen med produktstandarder for ulike elementkategorier. Bærum kulturhus har et bruttoareal på 3700 kvm og en prosjektkostnad inklusive mva. på 111,5 mill. kroner. Arkitekter for dette spennende nybygget har vært arkitektfirmaet Snøhetta. (Foto: Ådne Homleid, Byggeindustrien) Tabell 2. Utgitte standarder innenfor våre områder. Nye standarder De første harmoniserte standardene på våre virksomhetsområder, sement og tilsetningsstoffer, kunne tas i bruk i I 2003 kom det ytterligere flere standarder og en rekke nye standarder vil kunne tas i bruk de nærmeste årene. Fra en harmonisert standard er vedtatt av CEN er det normalt et krav om at den etter 21 måneder skal være innført som nasjonal standard i alle EØS-land. Siste frist for innføring blir fastlagt ved utgivelse av standarden og den vil være angitt i den enkelte produktstandard. Rent formelt innebærer dette at en Den største utfordringen ved innføring av de nye standardene er fortsatt å få oversatt standardene til norsk. Med det store antall standarder som nå kommer og den kapasiteten som finnes på oversettelse, vil det ta relativt lang tid før en del standarder er oversatt. Flere standarder med begrenset nedslagsfelt vil ikke bli oversatt og således kun være tilgjengelig på engelsk. I en første fase vil de nye standardene komme med et norsk omslag og engelsk innhold før de eventuelt forligger i full norsk versjon. Dette er viktig å være oppmerksom når man bestiller nye standarder, dvs. at selv om standarden har betegnelsen NS-EN og norsk tittel så er innholdet nødvendigvis ikke på norsk. Standard Produkt Siste frist for innføring NS-EN Betong Desember 2003 NS-EN Mursement November 2005 NS-EN Teglstein Januar 2006 NS-EN Betongblokker Januar 2006 NS-EN Tilsetningsstoffer til betong Mai 2003 NS-EN Tilsetningsstoffer til mørtel April 2005 NS-EN Pussmørtler Januar 2005 NS-EN Murmørtler Januar 2005 NS-EN 1338 Belegningsstein av betong Februar 2005 NS-EN 1339 Heller av betong Februar 2005 NS-EN 1340 Kantstein av betong Februar 2005 NS-EN 1520 Lettbetongelementer September 2004 NS-EN 1916 Betongrør November 2004 NS-EN 1917 Betongkummer November 2004 NS-EN Tilslag til betong Juni 2004 NS-EN Tilslag til asfalt Juni 2004 NS-EN Lettilslag Juni 2004 NS-EN Tilslag til mørtel Juni 2004 NS-EN Tilslag til vei og underbygging Juni 2004 NS-EN Jernbanekult Juni 2004 CE-merking hva kreves? I tilknytning til innføring av nye harmoniserte standarder og krav knyttet til CE-merking har vi fått mange spørsmål om hvordan dette skal gjøres i praksis. Vi finner det derfor riktig å gjenta noe av den tidligere informasjon vi har gitt omkring dette temaet. Nøkkelen til kravene knyttet til CE-merking finner man i tillegg ZA i hver enkelt produktstandard. Dersom man ikke finner et slikt tillegg ZA, betyr dette at standarden ikke er harmonisert og gir rett til CE-merking. I tillegg ZA i standarden vil man finne en tabell ZA.1. Her vil det være angitt hvilke produktegenskaper som skal dokumenteres for å kunne CE-merke produktet. Normalt skal disse egenskapene være dokumentert gjennom en typeprøving etter spesifisert prøvingsmetode. Det andre som produsenten må ha på plass er det systemet for produksjonskontroll som er krevet i selve standarden, alternativt i et tillegg til standarden. Når disse to forholdene er 7

9 i orden, skal produsenten sette opp en samsvarserklæring slik det er krevet i pkt. ZA.2.2. Når dette er på plass kan produktet CE-merkes i samsvar med punkt ZA.3. For enkelte produkter skal man imidlertid ha et sertifikat fra et teknisk kontrollorgan. Dette vil i så fall være angitt i pkt. ZA.2.1. På de områder Kontrollrådet arbeider vil man, dersom det er krav til sertifikat, enten ha krav til et produktsertifikat (1+) eller et systemsertifikat (2+) som er det mest vanlige. Nummeret på et slikt sertifikat skal i tilfelle angis i produsentens samsvarserklæring og i tilknytning til CE-merkingen. I tillegg ZA vil man også finne eksempler på hvordan selve CE-merkingen kan utføres. Det er viktig å merke seg at det er kravene i tillegg ZA som skal være oppfylt for å kunne CEmerke et produkt og nødvendigvis ikke alle kravene som står i selve standarden. Tillegg ZA vil vise til de punktene i standarden som skal være oppfylt. Dette tillegget er derfor svært viktig i forbindelse med CE-merkingen. Det er også derfor man erklærer samsvar med kravene i tillegg ZA og ikke standarden i sin helhet når man avgir sin samsvarserklæring. Kontrollrådet utstedte i 2003 sitt første sertifikat knyttet til rollen som teknisk kontrollorgan. Dette sertifikatet er ett av grunnlagene for at produsenten kan påføre CE-merket på produktene sine. 8

10 Årsberetning Virksomhetens art Stiftelsen Kontrollrådet for betongprodukter driver godkjennings- og sertifiseringsvirksomhet over hele landet. Hovedtyngden av virksomheten skjer innen betong og tilslagsområdet. Deler av virksomheten har sin hjemmel i Teknisk Forskrift 1997 og med bakgrunn i at Kontrollrådet for betongprodukter er et utpekt teknisk kontrollorgan. Ut fra virksomhetens art, anses denne ikke som kommersiell virksomhet. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger Kontrollrådets sterke bransjetilhørighet og dominerende stilling innen eget virksomhetsområde. Innføringen av nye felleseuropeiske krav til sertifisering anses også å gi et solid grunnlag for fortsatt drift.kontrollrådets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god selv om de to siste års regnskaper har vist underskudd. Dette har sin bakgrunn i nødvendig satsing i forhold til innføring av nye felles europeiske sertifiseringskrav i den bransjen Kontrollrådet betjener. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i selskapet var på totalt 210 timer i regnskapsåret (270 timer i året før), som utgjorde ca. 1,1 % (1,6 % i året før) av total arbeidstid i stiftelsen. Sykefraværet kan således betraktes som meget lavt.det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker.arbeidsmiljøet betraktes som godt med stabile, kompetente og dyktige medarbeidere i alle ledd. Stiftelsen har totalt 12 medarbeidere og en kvinneandel på i overkant av 40 % er et uttrykk for bevisst rekruttering for økt kvinneandel i stiftelsen. Miljørapport Kontrollrådets virksomhet virker ikke forurensende på det ytre miljø. I regnskapsåret har Kontrollrådet arbeidet spesielt for å redusere bruken av papir ved omlegging av interne rutiner for arkivering og distribusjon av rapporter og tilhørende dokumenter. Arbeidet har vært organisert i et eget prosjekt og involverer også elektronisk distribusjon av dokumenter til våre kunder. Oslo den 18. mars 2004 Kjetil Johansen Per Bjorland Trine Tveter Styrets formann Styrets nestformann Styremedlem Tom J. Myrvang Ola T. Solheim Finn Fluge Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trygve Isaksen Arne Haldorsen Jan Karlsen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 9

11 Regnskap for 2003 Kontrollrådet for Betongprodukter RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Gebyrinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERFØRINGER Dekket av egenkapitalen ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) ( ) 10

12 Kontrollrådet for Betongprodukter BALANSE PR Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Markedsbaserte obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo den 18. mars 2004 Kjetil Johansen Per Bjorland Trine Tveter Styrets formann Styrets nestformann Styremedlem Tom J. Myrvang Ola T. Solheim Finn Fluge Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trygve Isaksen Arne Haldorsen Jan Karlsen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 11

13 Noter 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht. regnskapsprinsipper: Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Note 1 Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Total lønnskostnad Ytelser til ledende personer og revisor Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer 0 Revisor Annen godtgjørelse til revisor 0 Note 2 Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Driftsløsøre, inv., verktøy, kontorutstyr Maskiner og anlegg Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Tilbakeført avskrivning Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord. avskr Note 3 Investeringer i aksjer og andeler Selskap/forretningskontor Andeler i aksjefond Investert beløp Balanseført Markedsverdi Note 4 Obligasjoner og andre fordringer Lån til ansatte Samlede lån til ansatte utgjør kr ,- Note 5 Markedsbaserte obligasjoner Debitorkategori Firstnordic Norsk Likviditet Investert beløp Markedsverdi Note 6 Grunnkapital 2010 KAPITALKONTO Sum Grunnkapital Kontrollrådet er organisert som en stiftelse. Stiftelsens grunnkapital er ihht vedtektene kr ,-.

14 13

15 Organisasjon STYRET Tekniske utvalg ADMINISTRASJONEN Utvalg Kl. A Utvalg Kl. B Utvalg Kl. C Utvalg Kl. D Utvalg Kl. E Utvalg Kl. F Utvalg Kl. H Utvalg Kl. K Utvalg Kl. N Utvalg Kl. P Utvalg Kl. R Utvalg Kl. S Styrets medlemmer 2003 Betongelementforeningen... Norsk Fabrikkbetongforening... Norsk Kommunalteknisk Forening... Norsk Betongforening... Forsknings- og prøvingsinstitusjoner... Statens Vegvesen Vegdirektoratet... Byggevareindustriens Forening... Pukk- og grusleverandørenes Landssammenslutning... Salgssjef Kjetil Johansen formann Dir. Per Bjorland nestformann Overing. Ola T. Solheim Siv.ing. Trygve Isaksen Forskningssjef Trine Tveter Dr.ing. Finn Fluge Dir. Arne Haldorsen Disponent Tom J. Myrvang Administrasjonens ansatte: Daglig leder Jan Karlsen... fra Teknisk leder Steinar Ask... fra Distriktsing. Terje Søreng... fra Distriktsing. Odd M. Slungård... fra Distriktsing. Jarle Berntsen... fra Distriktsing. Alf Askeland... fra Kontorleder Vera Næss, deltid... fra Avd.ing. Cecilie Hagby, deltid... fra Sekretær Arnhild Helland, deltid... fra Avdelingsing. Anne Grethe Hewitt, deltid... fra Avdelingsing. Ingvild Hudø Jørgensen, deltid... fra Inspektør Steinar Frost... fra

16 Administrasjon HVEM GJØR HVA I KONTROLLRÅDET JAN KARLSEN Daglig leder Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: STEINAR ASK Teknisk leder Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: ANNE GRETHE HEWITT Avdelingsingeniør Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: VERA NÆSS Kontorleder Direkte tlf.: E-post: ARNHILD HELLAND Sekretær Direkte tlf.: E-post: CECILIE HAGBY Avdelingsingeniør Mobil tlf.: E-post: INGVILD JØRGENSEN Avdelingsingeniør Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: ALF ASKELAND Distriktsingeniør Kontortlf./faks.: Mobil tlf.: E-post: JARLE BERNTSEN Distriktsingeniør Kontortlf.: Mobil tlf.: E-post: STEINAR FROST Inspektør Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: ODD SLUNGÅRD Distriktsingeniør Kontortlf/faks : Mobil tlf.: E-post: TERJE SØRENG Distriktsingeniør Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: Forestår den daglige ledelse av administrasjonen og er styrets sekretær. Arbeider innen alle Kontrollrådets virksomhetsområder. Teknisk leder innen alle områder. Kvalitetsleder og stedfortreder for daglig leder. Utviklings- og utredningsarbeid. Inspeksjoner og oppfølging innen alle fagområder. IKT-leder. Stedfortreder for teknisk leder. Inspeksjoner og oppfølging innen betong- og tilslagsområdet. Økonomi, personal, kontoradministrasjon og korrespondanse. Korrespondanse, oppfølging og arkivering. Administrasjon og vedlikehold av database. Prosjekter og utvikling. Inspeksjon og oppfølging av tilslagsprodusentene. Prosjekter og utvikling. Inspeksjon og oppfølging av tilslagsprodusentene. Inspeksjoner generelt i fylkene Rogaland, Hordaland samt Sogn og Fjordane. Inspeksjoner generelt i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Troms og Finmark Inspeksjoner generelt, men spesielt innen tilslagsområdet. Inspeksjoner generelt i fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag samt Nordland Inspeksjoner generelt i fylkene Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder 15

17 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONTROLLRÅDET FOR BETONGPRODUKTER Fastsatt 10. april 1996 Revidert 17. juni 1998, 11. mars 1999, 7. desember 1999 og 7. mars Generelt Kontrollrådet for betongprodukter (heretter kalt Kontrollrådet eller stiftelsen) er en uavhengig, privat stiftelse sammensatt av representanter for offentlige instanser, bruker- og bransjeorganisasjoner. 2 Formål Kontrollrådets formål er å være et ledende teknisk kontrollorgan innen sine virksomhetsområder. Dette medfører at Kontrollrådet skal: gjennomføre vurdering, revisjon, godkjenning og sertifisering av produkter og produsenter i henhold til gjeldende lover og forskrifter samt hva hermed står i forbindelse. Dessuten annen virksomhet av tilsvarende art som nevnt i disse vedtekter gi bedriftene og kundene tilbud om tjenester det er behov for og man ser seg tjent med samt å sikre at tjenestene tilfredsstiller forventet kvalitet og krav til økonomi utvikle samarbeid nasjonalt og internasjonalt for å møte krav til kompetanse, kvalitet og rasjonell drift. 3 Grunnkapital Kontrollrådets grunnkapital er kr Styret 4.1 Styrets oppgaver Styret er Kontrollrådets høyeste myndighet. Styrets oppgaver er bl.a. å: ansette daglig leder og administrasjonens øvrige nøkkelpersoner, samt å oppnevne statsautorisert revisor, fastsette stillingsinstrukser for daglig leder og eventuelt andre nøkkelpersoner samt gi daglig leder de fullmakter som er nødvendig for å lede administrasjonens arbeide på en betryggende og rasjonell måte, fastsette Kontrollrådets administrative og tekniske bestemmelser vedrørende godkjenning og sertifisering fastsette regler for bruk av det registrerte varemerket, avholde styremøter slik at det er ajour med administrasjonens arbeide, påse at det forefinnes et kvalitetssystem som omfatter kvalitetshåndbok samt helse-, miljø- og sikkerhetshåndbok i henhold til Internkontrollforskriften, påse at kvalitets- samt helse-, miljø- og sikkerhetspolitikken etterleves, sikre Kontrollrådets drift og økonomi, sikre en hensiktsmessig fremtidsutvikling av virksomheten. 4.2 Styrets sammensetning Styret skal bestå av åtte medlemmer med personlige varamenn. Medlemmer og varamenn skal ha relevant faglig kompetanse og erfaring innen ett eller flere av Kontrollrådets virksomhetsområder. Av styrets åtte medlemmer skal fire representere offentlige instanser og brukersiden mens fire skal representere de foretak som er godkjent eller sertifisert av Kontrollrådet. Medlemmene og deres personlige varamenn skal primært oppnevnes av institusjoner som representerer disse interessene. Styret beslutter hvilke institusjoner som skal anmodes om å foreta slik oppnevning. 16 Styrets medlemmer oppnevnes for to år av gangen og sitter hele perioden ut i kraft av sin kompetanse. Dersom et medlem slutter i foretak godkjent eller sertifisert av Kontrollrådet, foretakets godkjenning eller sertifikat trekkes tilbake eller medlemmet av andre grunner ønsker å trekke seg ut av styret, trer det personlige varamedlemmet inn som medlem i resterende del av oppnevningsperioden. Maksimal sammenhengende funksjonstid for et medlem er åtte år. Funksjonstiden for nyoppnevnte medlemmer begynner ved styrets konstituerende møte. Styret velger selv sin formann og nestformann for ett år av gangen. 4.3 Møter Styremøter Styremøte skal holdes dersom formannen, minst tre av de øvrige styremedlemmer eller daglig leder ønsker det. Styremøtene ledes av styrets formann eller nestformann dersom formannen ikke er tilstede. Hvert styremedlem har en stemme. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende. Dersom formannen ikke er til stede, er det nestformannens stemme som er utslagsgivende. Styret er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene er til stede Styrets årsmøte Styrets årsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Følgende saker skal behandles: årsberetning revidert regnskap valg av revisor andre saker nevnt i innkallelsen Konstituerende møte Styrets konstituerende møte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Følgende saker skal behandles : konstituering av nytt styre valg av formann og nestformann andre saker nevnt i innkallelsen Åpent orienteringsmøte Et åpent orienteringsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innbydelse til møtet skal sendes til samtlige som Kontrollrådet har gitt godkjenningsog/eller sertifiseringsstatus, de tekniske utvalgene og til dem som Kontrollrådet forøvrig bestemmer. Møteleder skal oppnevnes av styret og blant styrets medlemmer. Møtet skal behandle følgende: orientering om Kontrollrådets virksomhet andre saker som er nevnt i innkallelsen. 5 Daglig leder Kontrollrådet skal ha daglig leder som forestår den daglige ledelse av administrasjonen ifølge stillingsinstruksen. Daglig leder er styrets sekretær og skal holde styret løpende orientert om stiftelsens virksomhet. 6 Administrasjonen Administrasjonen skal ivareta den daglige drift av Kontrollrådets virksomhet. Administrasjonen kan i tekniske spørsmål etter behov rådføre seg med de tekniske utvalgene før sakene forelegges styret. 7 Tekniske utvalg 7.1 Oppgaver De tekniske utvalgene skal bistå ved utarbeidelse av Kontrollrådets bestemmelser samt ved løsning av konkrete oppgaver fastlagt av styret. 7.2 Sammensetning De teknisk utvalgene skal sammensettes av personer med spesiell ekspertise og erfaring innenfor det fagområdet som styret ønsker utvalget skal dekke. Samme person kan ikke samtidig være medlem av styret og et tekniske utvalg. Medlemmene oppnevnes for den konkrete periode utvalget skal virke Møter Daglig leder, eller den han bemyndiger, er de tekniske utvalgenes sekretær og leder møtene. 8 Registrert varemerke Kontrollrådet har registrert følgende merke («K-merket»). 9 Finansiering Kontrollrådets drift finansieres ved inntekter av virksomheten. 10 Klager Klager behandles i samsvar med regler fastsatt i egne administrative bestemmelser for virksomheten. 11 Vedtektsendring Endring av Kontrollrådets vedtekter kan foretas når minst seks av styrets medlemmer inkludert formannen og/eller nestformannen er enige. 12 Omdanning Omdanning, herunder oppløsning av stiftelsen, kan skje når det er besluttet av minst seks styremedlemmer, inkludert formannen og/eller nestformannen, i to påfølgende styremøter som er innkalt med minst tre måneders varsel og som er avholdt med minst tre måneders mellomrom. Alle styremedlemmene skal være representert. Formålet skal være et av følgende: omdanning ved overføring av hele eller deler av stiftelsens midler til offentlig virksomhet innen samme eller annet produktområde/bransje, omdanning av hele eller deler av virksomheten til en annen hensiktsmessig selskapsform, sammenslutning med annen organisasjon som driver lignende virksomhet innen samme eller andre produktområder/bransjer, omdanning eller oppløsning skjer for annet formål som må anses hensiktsmessig for å fremme den virksomhet stiftelsen har drevet. Meddelelse om omdanning eller oppløsning skal straks sendes de instanser Kontrollrådet har inngått avtale med. Kontrollrådets eventuelle gjenværende midler forvaltes i overensstemmelse med vedtak om søknad om oppløsning.

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer