VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990"

Transkript

1 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av forbundsstyret 30. august 2002 Retningslinjer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av forbundsstyret 19. desember 2006 Side 1 av 27

2 INNHOLD Retningslinjer er i vedtektene satt inn i kursiv skrift. I tillegg er det særskilte retningslinjer bakerst i heftet. GENERELLE VEDTEKTER FOR FORBUNDETS OPPBYGGING OG ORGANISERING NAVN FORMÅL ORGANISASJON MEDLEMSKAP KONTINGENT ØKONOMI SEKRETARIAT MEDLEMSBLAD VEDTEKTSENDRINGER OPPLØSNING TAUSHETSPLIKT MISLIGHOLD 5 LANDSMØTE LANDSMØTET FORMÅL SAMMENSETNING INNKALLING KONSTITUERING OG FORRETNINGSORDEN VALG EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 9 FORBUNDSSTYRET FORBUNDSSTYRET FORMÅL ANSVAR OG DRIFT MEDLEMSBLADET REPRESENTASJON LANDSRÅD 12 Side 2 av 27

3 REGIONRÅD REGIONRÅDET FORMÅL SAMMENSETNING REGIONENS ÅRSKONFERANSE VALG ØKONOMI REGIONRÅDETS OPPGAVER REPRESENTASJON OPPLØSNING 15 LOKALLAG LOKALLAGET FORMÅL STYRET ÅRSMØTET VALG REPRESENTASJON ØKONOMI EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE OPPLØSNING 22 RETNINGSLINJER FOR VALG AV FORBUNDSSTYRE OG VALGKOMITÉ 23 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FORBUNDETS EMBLEM 25 RETNINGSLINJER FOR TILDELING LIKEMANNSMIDLER LOKALLAG 26 RETNINGSLINJER FOR FAGLIG RÅD 27 Side 3 av 27

4 GENERELLE VEDTEKTER FOR FORBUNDETS OPPBYGGING OG ORGANISERING 1.1 NAVN Forbundets navn er: Norsk Thyreoideaforbund (NTF), heretter kalt forbundet. (Norsk Hypothyreoseforening ble stiftet og skiftet navn 1. januar 2003 til Norsk Thyreoideaforbund.) 1.2 FORMÅL Forbundet skal ivareta interessene til personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen (thyreoidea) ved å drive opplysende og rådgivende virksomhet. Forbundet skal stimulere til forskning, skal samarbeide med helsefaglige miljøer og virke som kontaktorgan overfor myndighetene. Forbundet er partipolitisk og livssynsmessig nøytralt. 1.3 ORGANISASJON Forbundet består av lokallag, regionråd, forbundsstyre og landsmøte. Forbundets virksomhet drives i hovedsak av lokallagene. Opprettelse av lokallag skal godkjennes av forbundsstyret. 1.4 MEDLEMSKAP Forbundet har individuelt medlemskap og er åpent for alle. Medlemskap er gyldig når årskontingent er betalt. Utmelding av forbundet skal skje skriftlig. Forbundet har følgende medlemskategori: - Hovedmedlem 1.5 KONTINGENT Kontingenten fastsettes av landsmøtet og skal gå til forbundets drift. Kontingenten betales til forbundet sentralt. Andelen av kontingent som skal gå til lokallagets drift, fastsettes av landsmøtet med et fast beløp pr. betalende medlem pr. år. 1.6 ØKONOMI Forbundets drift bygger på medlemskontingent og statlig støtte. Prokura innehas etter retningslinjer gitt av forbundsstyret. Regnskap skal føres av eksternt regnskapsbyrå. Revisor velges av Landsmøtet. 1.7 SEKRETARIAT Sekretariatet ledes av generalsekretæren, som er organisasjonens administrative leder. Sekretariatet har ansvar for forbundets drift og behandler saker etter retningslinjer og fullmakter gitt av forbundsstyret. Sekretariatet innstiller overfor forbundsstyret. Generalsekretæren kan fremme saker til forbundsstyret. Side 4 av 27

5 1.8 MEDLEMSBLAD Forbundet utgir medlemsbladet Thyra. 1.9 VEDTEKTSENDRINGER Forslag til endringer av vedtekter kan fremmes av det enkelte lokallag, regionråd eller av Forbundsstyret. Forslag må sendes Forbundsstyret senest 6 måneder før Landsmøtet. Endringer vedtas med 2/3 flertall OPPLØSNING Oppløsning av forbundet kan bare skje etter landsmøtevedtak av to på hverandre følgende Landsmøter, hvorav ett er ordinært. Vedtak må treffes med 2/3 flertall, og avstemmingen skal være skriftlig. Hvis forbundet oppløses, skal dets aktiva overføres til forskningsvirksomhet / formål i Norge som ivaretar interessene til mennesker med thyreoideasykdommer TAUSHETSPLIKT Enhver tillitsvalgt har taushetsplikt om alt av personlig og fortrolig informasjon som måtte bli meddelt en gjennom tillitsvervet. Alle som har et tillitsverv må underskrive en egen taushetserklæring. Taushetsplikten gjelder også etter at en har fratrådt tillitsvervet MISLIGHOLD Dersom en tillitsvalgt bryter forbundets vedtekter, misligholder taushetsplikten og/eller misbruker forbundets midler, skal vedkommende umiddelbart fratas sitt tillitsverv. Saken oversendes forbundsstyret for behandling og endelig beslutning. Side 5 av 27

6 LANDSMØTE 2.1 LANDSMØTE Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Landsmøtet avholdes ordinært hvert annet år om høsten. 2.2 FORMÅL Landsmøtet skal vedta hovedlinjene i forbundets arbeid kommende landsmøteperiode. 2.3 SAMMENSETNING Landsmøtet består av Forbundsstyret, delegater fra lokallag, regionråd og representanter fra sentrale kontaktutvalg. Lokallagenes representasjon er følgende: medlemmer 1 delegat over 200 medlemmer 2 delegater over 400 medlemmer 3 delegater over 600 medlemmer 4 delegater Hvert regionråd er representert med 1 delegat. Regionrådene og lokallagene velger varadelegater Sentrale kontaktutvalg er representert med 1 representant hver med talerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Sentrale kontaktutvalg oppnevner vararepresentanter. Generalsekretæren har talerett. Landsmøtet er beslutningsdyktig når ¾ av landsmøtedelegatene er tilstede. 2.4 INNKALLING Forslag til saker som ønskes behandlet av Landsmøtet sendes skriftlig til Forbundsstyret senest 6 måneder før Landsmøtet. Forslag på kandidater sendes skriftlig til valgkomiteen senest 6 måneder før Landsmøtet. Forbundsstyrets innstilling samt valgkomiteens innstilling og begrunnelse til kandidater sendes lokallagene, regionrådene og sentrale kontaktutvalg senest 3 måneder før Landsmøtet. Innkalling med dagsorden, årsberetninger, regnskaper for de to foregående år, budsjettforslag for kommende to år, handlingsplan og øvrige saksdokumenter sendes ut til landsmøtedelegatene senest 1 måned før Landsmøtet. Side 6 av 27

7 2.5 KONSTITUERING OG FORRETNINGSORDEN Navnopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Konstituering - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av sekretær - Valg av to til å underskrive protokollen - Valg av tellekorps - Valg av redaksjonskomité Forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden Revidert regnskap for de to foregående år Innkomne forslag Forslag til handlingsplan for kommende landsmøteperiode Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag for kommende landsmøteperiode Fastsettelse av tid og sted for neste Landsmøte Valg Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsberetninger og regnskap. Saker som behandles av Landsmøtet avgjøres med absolutt flertall (mer enn halvparten av stemmene). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall, det samme gjelder ekstraordinært landsmøte og oppløsning av forbundet. Fullmakt kan ikke benyttes. 2.6 VALG Landsmøtet velger medlemmer til Forbundsstyret for 2-års perioder og til valgkomiteen for 4-års perioder. Valg av forbundsleder Valg av nestleder Valg av 3 styremedlemmer Valg av 3 varamedlemmer Valg av 2 eller 3 medlemmer til valgkomiteen Valg av revisor Valgene skal skje skriftlig. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Side 7 av 27

8 Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Valgkomiteen består av 5 medlemmer. 2 av medlemmene er på valg det ene Landsmøtet og 3 av medlemmene er på valg det andre Landsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Det året forbundet har landsmøtet, blir i det følgende kalt landsmøteåret, og kalenderåret uten landsmøte blir kalt mellomåret. Forberedelser: 1. Valgkomiteen får innen 1. juni i mellomåret en skriftlig oversikt over hvem som er på valg i henhold til vedtektene, tid og sted for neste landsmøtet, samt og vedtekter og alle retningslinjer for NTF. 2. Valgkomiteen retter en skriftlig henvendelse til forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer og spør om de stiller seg til disposisjon for en ny periode. Svarfristen fastsettes av valgkomiteen. 3. Forbundsstyret retter en skriftlig henvendelse til de av valgkomiteens medlemmer som er på valg, og spør om de stiller seg til disposisjon for en ny periode. Svarfristen fastsettes av forbundsstyret. 4. Valgkomiteen har ansvar for å annonsere de forestående sentrale valgene. Det skal opplyses om hvilke valg som skal foregå, tidsfrist for å sende inn forslag på kandidater og hvor forslagene skal sendes. I mellomåret annonseres valget i Thyra. I tillegg sendes to skriv til lokallagene og regionrådene med mer utfyllende informasjon, der det blant annet oppfordres til at de engasjerer seg i arbeidet med rekruttering. Det første skrivet sendes ut innen 1. oktober i mellomåret. Det andre skrivet sendes ut innen 1. februar i landsmøteåret. Samtidig bekjentgjøres hvem i det sittende forbundsstyret som har sagt seg villig til valg for en ny periode. Forslagskjema legges ved sammen med sistnevnte brev. Den samme informasjonen går ut i Thyra nr Alle medlemmer, lokallag og regionråd i NTF kan sende inn forslag med bakgrunnsopplysninger og begrunnelse på kandidater til forbundsstyret og valgkomiteen. Forslaget skal sendes skriftlig til valgkomiteens leder innen den oppgitte fristen, som er seks måneder før landsmøtet. Kandidatene skal være forespurt og skriftlig stille seg disponibel for det aktuelle vervet innen den oppgitte fristen. Valgkomiteen kan på eget initiativ kontakte medlemmer i NTF for å finne mulige kandidater, og tilleggsopplysninger om foreslåtte kandidater. 6. Valgkomiteen innstiller medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret. Ved delt innstilling avgjør valgkomiteens leder med sin dobbeltstemme. Valgkomiteen sender sin innstilling med begrunnelse til forbundsstyret innen 3 måneder før landsmøtet. 7. Forbundsstyret innstiller medlemmer til valgkomiteen på bakgrunn av de innsendte forslag. Forbundsstyret kan også på eget initiativ kontakte medlemmer i NTF for å finne mulige kandidater. Forbundsstyret legger frem forslag til valg av revisor. Side 8 av 27

9 8. Valgkomiteen deltar på landsmøtet. Valgkomiteens leder legger frem innstillingen og begrunnelsen for landsmøtet 9. Gjennomføring av valget Valgkomiteen legger fram sin innstilling med en kandidat til hver verv. Forbundsstyret legger frem sin innstilling på to kandidater til valgkomiteen. På bakgrunn av tilsendte opplysninger er det i landmøtets sakspapirer en skriftlig presentasjon av alle foreslåtte kandidater til forbundsstyret og valgkomiteen. Dirigenten leder valget etter gjeldende regler i vedtektene 2.6. Det er skriftlig avstemming på personvalg til forbundsstyret og den sentrale valgkomiteen. Først velges forbundsleder, så nestleder, videre tre medlemmer og tre varamedlemmer til sentralstyret. Deretter velges to medlemmer til valgkomiteen. Til sist velges revisor Eventuelle motkandidater til verv i forbundsstyret og valgkomiteen, må fremmes ved benkeforslag. Med benkeforslag menes forslag på andre kandidater enn de som er innstilt av valgkomiteen. Også kandidater som tidligere er foreslått, men ikke innstilt av valgkomiteen må fremmes som benkeforslag. Den som har tillitsverv i forbundsstyret (forbundsleder, nestleder og styremedlemmer) bør ikke samtidig ha verv i lokallag eller regionråd. 10. Stemmesedler fra det enkelte valg telles og legges i forseglede konvolutter, hvor stemmetallet noteres utenpå. Oppbevares nedlåst i sekretariatet til neste sentrale valg er avviklet. Brev vedrørende valgkomiteens arbeid sendes sekretariatet for arkivering. Valgkomiteens medlemmer har et individuelt ansvar for å makulere personopplysninger i etterkant av valget. 11. Sekretariatet sender innen to uker etter landsmøtet b rev til alle nye tillitsvalgte med informasjon om tillitsverv og hvilken periode de er valgt for. Kandidater som ikke ble valgt får skriftlig melding om dette fra sekretariatet. 2.7 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE Ekstraordinært landsmøte kan sammenkalles av Forbundsstyret med 14 dagers varsel. Møtet behandler kun de saker det er innkalt for. Vedtak fattes med 2/3 flertall. Side 9 av 27

10 FORBUNDSSTYRET 3.1 FORBUNDSSTYRET Forbundsstyret velges av Landsmøtet og er forbundets øverste myndighet i perioden mellom landsmøtene. Forbundsstyret består av forbundsleder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Forbundsstyret er forbundets øverste myndighet mellom landsmøtene. Forbundsstyret har ansvar for at driften skjer etter de vedtekter og retningslinjer, samt vedtak som Landsmøtet har truffet for landsmøteperioden. Forbundsstyret fatter nødvendige vedtak i saker der Landsmøtet ikke har trukket opp retningslinjer. Den som har tillitsverv i forbundsstyret (forbundsleder, nestleder og styremedlemmer) bør ikke samtidig ha verv i lokallag eller regionråd. Forbundsstyrets arbeidsutvalg består av forbundsleder, nestleder og generalsekretær. Arbeidsutvalget forbereder saker til styremøter og tar stilling til mindre løpende saker. Beslutninger fattet av arbeidsutvalget meddeles forbundsstyret. Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer må gjennomgå en opplæring i NTFs regi etter at de har tiltrådt styret. Det er ønskelig at et flertall av forbundsstyrets medlemmer har erfaring fra andre verv i NTF. 3.2 FORMÅL Forbundsstyret skal fremme forbundets formål nasjonalt og ivareta forbundets interesser nasjonalt, i Norden og internasjonalt. 3.3 ANSVAR OG DRIFT Forbundsstyret har overordnet ansvar for forbundets drift og økonomistyring. Forbundsstyret ansetter personell og utarbeider stillingsbeskrivelser. Forbundsstyret har overordnet ansvar for forbundets regionråd, lokallag og har hovedansvar for studie- og likemannsarbeid i alle ledd i organisasjonen. Forbundsstyret oppnevner medlemmer til komiteer, råd, utvalg og representanter til de organ forbundet er tilsluttet eller representert i. Forbundsstyret behandler saker innsendt fra regionråd, lokallag, og komiteer, råd eller utvalg. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene/varamedlemmene, deriblant forbundsleder eller nestleder, er tilstede. Vedtak fattes ved absolutt flertall. Ved stemmelikhet har fungerende forbundsleder dobbelstemme. Det skal føres protokoll fra forbundsstyrets møter. Side 10 av 27

11 Forbundsstyret skal: Forberede landsmøte Forberede saker som skal fremlegges for Landsmøtet Utarbeide handlingsplan for landsmøteperioden Utarbeide handlingsplan for kommende landsmøteperiode Utarbeide budsjett for kommende landsmøteperiode Legge frem valgkomiteens innstilling Legge frem forbundsstyrets innstilling til valg av valgkomiteén Følge opp Landsmøtets vedtak Ha hovedansvar for studiearbeid Ha hovedansvar for likemannsarbeid Ha hovedansvar for informasjon og kommunikasjon Fordeling av arbeidsoppgaver: 1. Forbundsleder Hovedansvar for hele organisasjonen, og i samarbeid med forbundsstyret ansvar for forbundets økonomi, visjoner og strategi, planlegging og utvikling. Leder forbundsstyrets arbeidsutvalg Hovedansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon Ansvarlig redaktør for medlemsbladet Thyra Forbundsstyrets representant i Thyra-fondet Forbundets representant i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Forbundets representant i Nordisk Thyreoidea Samarbeid Forbundets representant i Thyroid Federation International Arbeidsgiveransvar for de ansatte i forbundet 2. Nestleder Stedfortreder for forbundsleder Medlem av arbeidsutvalget Leder av Thyra-priskomiteen Ansvar for Thyra-dagen sammen med informasjonsansvarlig 3. Informasjonsansvarlig Sammen med forbundsleder ansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon Medlem av redaksjonsrådet for Thyra Ansvar for opplæring i mediekontakt sammen med studieansvarlig Utarbeider strategi for informasjon og kommunikasjon Utarbeider handlingsplan for informasjon og kommunikasjon Ansvar for Thyra-dagen sammen med nestleder 4. Likemannsansvarlig Hovedansvar for at likemannsarbeid gjennomføres på alle plan i organisasjonen Hovedansvar for bemanning av sentrale kontaktutvalg Ansvar for likemannsopplæring sammen med studieansvarlig Utarbeider strategi for likemannsarbeidet Side 11 av 27

12 Utarbeider handlingsplan for likemannsarbeidet 5. Studieansvarlig Hovedansvar for at kurs og opplæring gjennomføres på alle plan i organisasjonen Hovedansvar for utarbeidelse og revisjon av kurs og studieplaner Utarbeider strategi for studiearbeidet Utarbeider handlingsplan for studiearbeidet Forbundets representant i Funksjonshemmedes Studieforbund 6. Økonomiansvarlig Et av forbundsstyrets medlemmer har, sammen med forbundsleder og generalsekretær, et spesielt ansvar for forbundets økonomi. Nestleder bør være økonomiansvarlig. 7. Varamedlemmer Varamedlemmer innkalles til møter i forbundsstyret når de faste medlemmene har forfall. For å holde seg orientert om arbeidet, får varamedlemmene tilsendt samme informasjon som de faste medlemmene i form av innkallinger, protokoller og andre saksdokumenter. Forbundsstyret kan, i samråd med varamedlemmene, tildele disse spesielle arbeidsoppgaver. 3.4 MEDLEMSBLAD Forbundsstyret har ansvar for utgivelse av medlemsbladet Thyra. Forbundsleder er ansvarlig redaktør. 3.5 REPRESENTASJON Forbundsstyret representerer forbundet i møter, styrer og råd i samsvar med forbundets vedtekter og retningslinjer. 3.6 LANDSRÅDET Landsrådet er et rådgivende organ for forbundsstyret. Landsrådet består av Forbundsstyret og regionrådenes medlemmer. Forbundsstyret innkaller med en måneds varsel til landsråd som avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Forslag på saker som ønskes behandlet av landsrådet, sendes skriftlig til Forbundsstyret innen 1. mars. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder årsberetning og regnskap. Landsrådet treffer beslutninger ved absolutt flertall. Landsrådet behandler følgende saker: Navneopprop Valg av møteleder Valg av møtesekretær Godkjenning av innkalling Konstituering Side 12 av 27

13 - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av to til å underskrive protokollen Forbundsstyrets årsberetning. Forbundsstyrets reviderte regnskap. Innkomne forslag Høringssaker Orienteringssaker Side 13 av 27

14 REGIONRÅD 4.1 REGIONRÅDET Regionrådet utgjør et rådgivende organ for forbundsstyret og lokallagene. Regionrådet består av leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Regionrådet skal koordinere virksomheten i regionen mellom sentrale organ og lokallagene. Regionrådet utfører de oppgaver de blir pålagt etter forbundets vedtekter og retningslinjer. Regionrådet velger delegat og varadelegat til Landsmøtet. NTF har fem regionråd: Norsk Thyreoideaforbund Region Øst, Norsk Thyreoideaforbund Region Sør, Norsk Thyreoideaforbund Region Vest, Norsk Thyreoideaforbund Region Midt- Norge og Norsk Thyreoideaforbund Region Nord. Regionrådene omfatter de samme fylkene som helseregionene. 4.2 FORMÅL Regionrådet skal fremme forbundets formål regionalt. 4.3 SAMMENSETNING Regionrådet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Regionrådets medlemmer velges på fritt grunnlag blant alle medlemmene i regionen etter innstilling fra lokallagene. Alle medlemmer i en region som har betalt medlemskontingent kan velges til medlem eller varamedlem i regionrådet. Man bør tilstrebe en god geografisk fordeling i regionen. Hvert lokallag har mulighet for å innstille kandidater fra eget eller andre lokallag. Ingen kan velges mot sin vilje. Side 14 av 27

15 4.4 REGIONENS ÅRSKONFERANSE Regionrådet innkaller til regionens årskonferanse som holdes innen utgangen av mars måned hvert år, med en måneds varsel. Til regionens årskonferanse innkalles regionrådets medlemmer og lederne i regionens lokallag. Regionrådets årskonferanse behandler: Valg av møteleder Valg av møtesekretær Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av tellekorps Valg av to til å underskrive protokollen Regionrådets årsmelding Regionrådets regnskap Budsjett og årsplan Valg av leder Valg av 2 medlemmer Valg av 2 varamedlemmer Valg av revisor Valg av leder av valgkomité blant lokallagslederne Regionrådsmedlemmene har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. Lokallagslederne fungerer som valgkomité til regionrådet. Lokallagene innstiller medlemmer til regionrådet. Valgperioden er på 2 år for medlemmer av regionrådet. Varamedlemmer velges for 1 år. Hvert lokallag har en stemme. Valg skal skje skriftlig. Regionrådets medlemmer bør ikke samtidig være medlem av sentralstyret eller sentral valgkomité. Hvis de har tillitsverv i et lokallagsstyre, bør de tre ut av vervet ved neste valg. Leder av valgkomiteen i regionen innkaller til valgmøte. Alle lokallagene bør være representert ved valget ved leder eller en annen fra styret. Navnet på kandidater må sendes til leder av regionens valgkomité snarest mulig etter det lokale årsmøtet, og kan senest legges fram for valgkomiteens leder i forkant av valget. I forkant av valget bør kandidatene presenteres. Valget ledes av valgkomiteens leder, og gjennomføres med skriftlig avstemming. Til sist velges en av lokallagslederne som leder av neste valgkomité. Side 15 av 27

16 I tilknytning til årskonferansen kan regionrådet invitere til samling, for eksempel likemannssamling eller studiesamling. Det er mulig å søke om økonomisk støtte til slike samlinger. 4.5 VALG Valg av leder Valg av 2 medlemmer Valg av 2 varamedlemmer Valg av revisor Valg av leder av valgkomiteen blant lokallagslederne Valgperioden er to år for leder og medlemmer. Varamedlemmene og revisor er på valg hvert år. Lokallagslederne fungerer som valgkomité til regionrådet. Lokallagene innstiller medlemmer til regionrådet. Hvert lokallag har en stemme. Valg skal skje skriftlig. 4.6 ØKONOMI Alle regionrådene har ansvar for egen økonomi og regnskap. Leder og kasserer har ansvaret for økonomien i regionrådet. Begge har prokura på bankkontoen og begge signerer alle bilag. Regnskapet revideres av valgt revisor. Regionrådene får hvert år overført en sum til drift fra NTF sentralt. Revidert regnskap og budsjett sendes forbundsstyret innen gitt frist hvert år på fastsatt skjema, som sendes ut gjennom Regionrådsinfo. I banken fås skjema som skal utfylles og beskjed om hva som ellers kreves av dokumentasjon og underskrifter for prokura på kontoen til leder og kasserer. Banken trenger en originalt signert utskrift av valgprotokollen. Denne prosedyren gjelder ved hvert nytt valg av kasserer og leder, dvs. ved behov for endring av prokura. 4.7 REGIONRÅDETS OPPGAVER Regionrådet skal holde seg orientert om lokallagenes medlemsutvikling, drift og økonomi. Regionrådet har ansvar for å overholde frister for søknad om økonomisk støtte. Regionrådet informerer lokallagene om søknadsfrister i forhold til søknader om økonomisk støtte som skal sendes via regionrådet. Regionrådet søker på vegne av lokallagene. Regionrådet skal bistå lokallagene med likemannsarbeid, studiearbeid og faglig rådgivning. Side 16 av 27

17 Leders ansvarsområder: Det overordnede ansvar for regionrådets drift. Har sammen med kasserer ansvar for regionrådets økonomi og banktjenester jfr Kasserers ansvarsområder: Har sammen med leder ansvar for regionrådets økonomi og banktjenester jfr Har ansvar for budsjett og regnskapsarbeid og for at regnskapet blir revidert. Sekretærs ansvarsområder: Har sammen med leder ansvar for innkalling og sakliste. Fører protokoll fra møtene. Annet sekretærarbeid. Øvrige oppgaver som regionrådets medlemmer må dekke: 1. Faglig veiledning til lokallagene. 2. Likemannsarbeide. 3. Studiearbeide. Varamedlemmene mottar alle innkallinger og protokoller og møter ved forfall. Ved behov kan også varamedlemmene tildeles oppgaver. Regionrådene mottar og samordner lokallagenes søknader om likemannsmidler og sender til sentralstyret innen gitt frist. De har også ansvar for å samordne søknader om midler til fylkeskommunale instanser på vegne av lokallagene. Midlene de får tildelt overføres regionrådets konto og fordeles derfra videre til de enkelte lokallag, Regionrådene sender selv søknad om økonomiske midler til egen drift og aktiviteter fra de tilskuddsordninger som finnes i de ulike fylker og helseregioner de hører til. 4.8 REPRESENTASJON Regionrådet representerer forbundet i møter, styrer og råd i samsvar med forbundets vedtekter og retningslinjer OPPLØSNING Dersom regionrådet oppløses tilfaller regionrådets eiendeler og midler i sin helhet forbundet sentralt. Vedtak om oppløsning må fattes av Landsmøtet med 2/3 flertall Forbundsstyret fatter vedtak om oppløsning av regionrådet. Side 17 av 27

18 LOKALLAG 5.1 LOKALLAGET Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet og består av lokallagets medlemmer. Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet. Navn på lokallag skal være i samsvar med forbundets vedtekter 1.1 med tilføyelse av stedsnavn og lokallag. Eksempel: Norsk Thyreoideaforbund, Oslo lokallag. Lokallag kan bestå av en eller flere kommuner I store byer eller landkommuner med stor utstrekning kan det ved behov dannes likemannsgrupper med en eller flere likemannskontakter. Lokallaget ved styret har det overordnede ansvar for likemannsgruppene. Likemanngruppens leder rapporterer til lokallagsstyret. 5.2 FORMÅL Lokallagene skal fremme organisasjonens formål lokalt. Dersom lokallaget ønsker å fremme organisasjonens formål utenfor sitt ansvarsområde, skal dette tas opp til vurdering med regionrådet og forbundsstyret. 5.3 STYRET Mellom årsmøtene er det styret som er lokallagets høyeste myndighet. Styret organiserer og leder lokallaget ut i fra det som ble vedtatt på årsmøtet. Styret i lokallaget består av leder, kasserer og minst tre styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styrets øvrige sammensetning og oppgaver fordeles etter behov. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene/varamedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbelstemme. Det skal føres protokoll over styrets møter. Mellom årsmøtene er det styret som er lokallagets høyeste myndighet. Styret organiserer og leder lokallaget ut i fra det som ble vedtatt på årsmøtet. Ved oppstart av et nytt eller et tidligere nedlagt lokallag, kan det blant medlemmene dannes et interimsstyre som fungerer frem til årsmøte og valg av ordinært styre. Styret har ansvar for medlemsmøter, temamøter og andre arrangementer. Styret har ansvaret for likemannsarbeid og studiearbeid. Styret bør søke å samarbeide og utveksle erfaring og med andre interesseorganisasjoner der dette er hensiktsmessig. Leders ansvar: Leder har det overordnede ansvar for styret og lokallaget og for kontakten med regionråd og sentralstyre. Leder delegerer arbeidsoppgaver til styrets medlemmer. Årsmøtet velger lokallagsleder. Side 18 av 27

19 Kasserers ansvar: Kasserer har ansvar for lokallagets økonomi og banktjenester. Kasserere har ansvar for alle inntekter og utgifter i lokallaget og for budsjett- og regnskapsarbeid. Årsmøtet velger kasserer. Styremedlemmers ansvar: Øvrige funksjoner fordeles av styret blant de valgte medlemmene: Nestleder: Er leders stedfortreder og utfører de arbeidsoppgaver som blir pålagt av leder. Sekretær: Sammen med leder ansvar for innkalling, sakliste. Fører protokoll fra møtene. Annet sekretærarbeid. Styremedlem: Ansvar for likemannsarbeid og studiearbeid fordeles på styrets øvrige medlemmer. Andre oppgaver kan være medieansvar (sammen med leder), arrangementsansvarlig osv. Varamedlemmene mottar alle innkallinger og protokoller og møter ved forfall. Ved behov kan også varamedlemmene tildeles oppgaver. 5.4 ÅRSMØTET Styret innkaller til årsmøtet som avholdes innen utgangen av februar måned hvert år, med 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden. Forslag på saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes skriftlig til styret innen 1. januar. Protokoll fra årsmøtet med beretning, regnskap, budsjett og handlingsplan oversendes Regionrådet. Årsmøtet treffer beslutninger ved absolutt flertall. Årsmøtet behandler: Valg av møteleder Valg av møtesekretær. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av tellekorps. Valg av to til å underskrive protokoll. Styrets beretning. Styrets regnskap. Innkomne forslag. Styrets forslag til handlingsplan. Styrets budsjettforslag. Valg Alle medlemmer i lokallaget som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Dersom styret finner det hensiktsmessig, kan andre aktiviteter arrangeres i tilknytning til årsmøtet, for eksempel et åpent møte eller likemannstreff. Årsmøtet behandler sakene i henhold til vedtektene. Side 19 av 27

20 5.5 VALG Valg av leder Valg av kasserer Valg av inntil 5 styremedlemmer Valg av 2 varamedlemmer Valg av delegat/delegater til Landsmøtet i landsmøteåret Valg av varadelegat/varadelegater til Landsmøtet Valg av kandidat/kandidater til Regionrådet Valg av minimum 2 medlemmer til valgkomiteen, evt. 3 medlemmer Valg av revisor Valgperioden er to år for leder, kasserer og medlemmer. Varamedlemmer velges for 1 år. Valget skjer slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Vararepresentantene, valgkomiteen og revisor er på valg hvert år. Lokallagene innstiller representanter til regionrådet. Lokallagslederne i regionen fungerer som valgkomité i regionen og samordner valget av medlemmer og varamedlemmer til regionrådet. Valgkomiteen møtes innen fire uker etter valget og velger sin leder. Valgkomiteen gir beskjed til lokallagets styre v/ leder om hvem som er valgkomiteens leder. Lokallagets styre sender innen 1. november en skriftlig orientering til valgkomiteen v/ leder om det kommende valget. Det informeres om tid og sted for årsmøtet, og det gis en oversikt over styret og valgkomiteen der det framkommer hvem som er på valg og hvem som ikke er på valg. Fristen for å komme med forslag på kandidater til valg er 1. januar, og forslagene stiles til valgkomiteens leder. Alle medlemmer som hører til lokallaget, kan fremme forslag på kandidater til valg. Styret kan informere lokallagets medlemmer om det kommende valg. Det kan gjøres skriftlig gjennom brev til alle medlemmer, og en kan ta opp saken på medlemsmøter. En må opplyse om tid og sted for årsmøtet, valgkomiteens leder med navn og adresse og tidsfristen 1. januar. Valgkomiteen engasjerer seg i lokallaget gjennom hele valgperioden. Etter å ha fått den skriftlige orienteringen (innen 1. nov.) fra styret, tar valgkomiteen kontakt med de som er på valg for å høre om de stiller til gjenvalg. Valgkomiteen tar i mot innkomne forslag, og kan i tillegg på eget initiativ kontakte medlemmer i lokallaget for å finne mulige kandidater. Alle kandidater som innstilles, skal være forespurt og stille seg disponibel for det aktuelle vervet. Valgkomiteen sender sin innstilling til styret innen 1. februar. Side 20 av 27

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer