VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990"

Transkript

1 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av forbundsstyret 30. august 2002 Retningslinjer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av forbundsstyret 19. desember 2006 Side 1 av 27

2 INNHOLD Retningslinjer er i vedtektene satt inn i kursiv skrift. I tillegg er det særskilte retningslinjer bakerst i heftet. GENERELLE VEDTEKTER FOR FORBUNDETS OPPBYGGING OG ORGANISERING NAVN FORMÅL ORGANISASJON MEDLEMSKAP KONTINGENT ØKONOMI SEKRETARIAT MEDLEMSBLAD VEDTEKTSENDRINGER OPPLØSNING TAUSHETSPLIKT MISLIGHOLD 5 LANDSMØTE LANDSMØTET FORMÅL SAMMENSETNING INNKALLING KONSTITUERING OG FORRETNINGSORDEN VALG EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 9 FORBUNDSSTYRET FORBUNDSSTYRET FORMÅL ANSVAR OG DRIFT MEDLEMSBLADET REPRESENTASJON LANDSRÅD 12 Side 2 av 27

3 REGIONRÅD REGIONRÅDET FORMÅL SAMMENSETNING REGIONENS ÅRSKONFERANSE VALG ØKONOMI REGIONRÅDETS OPPGAVER REPRESENTASJON OPPLØSNING 15 LOKALLAG LOKALLAGET FORMÅL STYRET ÅRSMØTET VALG REPRESENTASJON ØKONOMI EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE OPPLØSNING 22 RETNINGSLINJER FOR VALG AV FORBUNDSSTYRE OG VALGKOMITÉ 23 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FORBUNDETS EMBLEM 25 RETNINGSLINJER FOR TILDELING LIKEMANNSMIDLER LOKALLAG 26 RETNINGSLINJER FOR FAGLIG RÅD 27 Side 3 av 27

4 GENERELLE VEDTEKTER FOR FORBUNDETS OPPBYGGING OG ORGANISERING 1.1 NAVN Forbundets navn er: Norsk Thyreoideaforbund (NTF), heretter kalt forbundet. (Norsk Hypothyreoseforening ble stiftet og skiftet navn 1. januar 2003 til Norsk Thyreoideaforbund.) 1.2 FORMÅL Forbundet skal ivareta interessene til personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen (thyreoidea) ved å drive opplysende og rådgivende virksomhet. Forbundet skal stimulere til forskning, skal samarbeide med helsefaglige miljøer og virke som kontaktorgan overfor myndighetene. Forbundet er partipolitisk og livssynsmessig nøytralt. 1.3 ORGANISASJON Forbundet består av lokallag, regionråd, forbundsstyre og landsmøte. Forbundets virksomhet drives i hovedsak av lokallagene. Opprettelse av lokallag skal godkjennes av forbundsstyret. 1.4 MEDLEMSKAP Forbundet har individuelt medlemskap og er åpent for alle. Medlemskap er gyldig når årskontingent er betalt. Utmelding av forbundet skal skje skriftlig. Forbundet har følgende medlemskategori: - Hovedmedlem 1.5 KONTINGENT Kontingenten fastsettes av landsmøtet og skal gå til forbundets drift. Kontingenten betales til forbundet sentralt. Andelen av kontingent som skal gå til lokallagets drift, fastsettes av landsmøtet med et fast beløp pr. betalende medlem pr. år. 1.6 ØKONOMI Forbundets drift bygger på medlemskontingent og statlig støtte. Prokura innehas etter retningslinjer gitt av forbundsstyret. Regnskap skal føres av eksternt regnskapsbyrå. Revisor velges av Landsmøtet. 1.7 SEKRETARIAT Sekretariatet ledes av generalsekretæren, som er organisasjonens administrative leder. Sekretariatet har ansvar for forbundets drift og behandler saker etter retningslinjer og fullmakter gitt av forbundsstyret. Sekretariatet innstiller overfor forbundsstyret. Generalsekretæren kan fremme saker til forbundsstyret. Side 4 av 27

5 1.8 MEDLEMSBLAD Forbundet utgir medlemsbladet Thyra. 1.9 VEDTEKTSENDRINGER Forslag til endringer av vedtekter kan fremmes av det enkelte lokallag, regionråd eller av Forbundsstyret. Forslag må sendes Forbundsstyret senest 6 måneder før Landsmøtet. Endringer vedtas med 2/3 flertall OPPLØSNING Oppløsning av forbundet kan bare skje etter landsmøtevedtak av to på hverandre følgende Landsmøter, hvorav ett er ordinært. Vedtak må treffes med 2/3 flertall, og avstemmingen skal være skriftlig. Hvis forbundet oppløses, skal dets aktiva overføres til forskningsvirksomhet / formål i Norge som ivaretar interessene til mennesker med thyreoideasykdommer TAUSHETSPLIKT Enhver tillitsvalgt har taushetsplikt om alt av personlig og fortrolig informasjon som måtte bli meddelt en gjennom tillitsvervet. Alle som har et tillitsverv må underskrive en egen taushetserklæring. Taushetsplikten gjelder også etter at en har fratrådt tillitsvervet MISLIGHOLD Dersom en tillitsvalgt bryter forbundets vedtekter, misligholder taushetsplikten og/eller misbruker forbundets midler, skal vedkommende umiddelbart fratas sitt tillitsverv. Saken oversendes forbundsstyret for behandling og endelig beslutning. Side 5 av 27

6 LANDSMØTE 2.1 LANDSMØTE Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Landsmøtet avholdes ordinært hvert annet år om høsten. 2.2 FORMÅL Landsmøtet skal vedta hovedlinjene i forbundets arbeid kommende landsmøteperiode. 2.3 SAMMENSETNING Landsmøtet består av Forbundsstyret, delegater fra lokallag, regionråd og representanter fra sentrale kontaktutvalg. Lokallagenes representasjon er følgende: medlemmer 1 delegat over 200 medlemmer 2 delegater over 400 medlemmer 3 delegater over 600 medlemmer 4 delegater Hvert regionråd er representert med 1 delegat. Regionrådene og lokallagene velger varadelegater Sentrale kontaktutvalg er representert med 1 representant hver med talerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Sentrale kontaktutvalg oppnevner vararepresentanter. Generalsekretæren har talerett. Landsmøtet er beslutningsdyktig når ¾ av landsmøtedelegatene er tilstede. 2.4 INNKALLING Forslag til saker som ønskes behandlet av Landsmøtet sendes skriftlig til Forbundsstyret senest 6 måneder før Landsmøtet. Forslag på kandidater sendes skriftlig til valgkomiteen senest 6 måneder før Landsmøtet. Forbundsstyrets innstilling samt valgkomiteens innstilling og begrunnelse til kandidater sendes lokallagene, regionrådene og sentrale kontaktutvalg senest 3 måneder før Landsmøtet. Innkalling med dagsorden, årsberetninger, regnskaper for de to foregående år, budsjettforslag for kommende to år, handlingsplan og øvrige saksdokumenter sendes ut til landsmøtedelegatene senest 1 måned før Landsmøtet. Side 6 av 27

7 2.5 KONSTITUERING OG FORRETNINGSORDEN Navnopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Konstituering - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av sekretær - Valg av to til å underskrive protokollen - Valg av tellekorps - Valg av redaksjonskomité Forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden Revidert regnskap for de to foregående år Innkomne forslag Forslag til handlingsplan for kommende landsmøteperiode Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag for kommende landsmøteperiode Fastsettelse av tid og sted for neste Landsmøte Valg Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsberetninger og regnskap. Saker som behandles av Landsmøtet avgjøres med absolutt flertall (mer enn halvparten av stemmene). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall, det samme gjelder ekstraordinært landsmøte og oppløsning av forbundet. Fullmakt kan ikke benyttes. 2.6 VALG Landsmøtet velger medlemmer til Forbundsstyret for 2-års perioder og til valgkomiteen for 4-års perioder. Valg av forbundsleder Valg av nestleder Valg av 3 styremedlemmer Valg av 3 varamedlemmer Valg av 2 eller 3 medlemmer til valgkomiteen Valg av revisor Valgene skal skje skriftlig. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Side 7 av 27

8 Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Valgkomiteen består av 5 medlemmer. 2 av medlemmene er på valg det ene Landsmøtet og 3 av medlemmene er på valg det andre Landsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Det året forbundet har landsmøtet, blir i det følgende kalt landsmøteåret, og kalenderåret uten landsmøte blir kalt mellomåret. Forberedelser: 1. Valgkomiteen får innen 1. juni i mellomåret en skriftlig oversikt over hvem som er på valg i henhold til vedtektene, tid og sted for neste landsmøtet, samt og vedtekter og alle retningslinjer for NTF. 2. Valgkomiteen retter en skriftlig henvendelse til forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer og spør om de stiller seg til disposisjon for en ny periode. Svarfristen fastsettes av valgkomiteen. 3. Forbundsstyret retter en skriftlig henvendelse til de av valgkomiteens medlemmer som er på valg, og spør om de stiller seg til disposisjon for en ny periode. Svarfristen fastsettes av forbundsstyret. 4. Valgkomiteen har ansvar for å annonsere de forestående sentrale valgene. Det skal opplyses om hvilke valg som skal foregå, tidsfrist for å sende inn forslag på kandidater og hvor forslagene skal sendes. I mellomåret annonseres valget i Thyra. I tillegg sendes to skriv til lokallagene og regionrådene med mer utfyllende informasjon, der det blant annet oppfordres til at de engasjerer seg i arbeidet med rekruttering. Det første skrivet sendes ut innen 1. oktober i mellomåret. Det andre skrivet sendes ut innen 1. februar i landsmøteåret. Samtidig bekjentgjøres hvem i det sittende forbundsstyret som har sagt seg villig til valg for en ny periode. Forslagskjema legges ved sammen med sistnevnte brev. Den samme informasjonen går ut i Thyra nr Alle medlemmer, lokallag og regionråd i NTF kan sende inn forslag med bakgrunnsopplysninger og begrunnelse på kandidater til forbundsstyret og valgkomiteen. Forslaget skal sendes skriftlig til valgkomiteens leder innen den oppgitte fristen, som er seks måneder før landsmøtet. Kandidatene skal være forespurt og skriftlig stille seg disponibel for det aktuelle vervet innen den oppgitte fristen. Valgkomiteen kan på eget initiativ kontakte medlemmer i NTF for å finne mulige kandidater, og tilleggsopplysninger om foreslåtte kandidater. 6. Valgkomiteen innstiller medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret. Ved delt innstilling avgjør valgkomiteens leder med sin dobbeltstemme. Valgkomiteen sender sin innstilling med begrunnelse til forbundsstyret innen 3 måneder før landsmøtet. 7. Forbundsstyret innstiller medlemmer til valgkomiteen på bakgrunn av de innsendte forslag. Forbundsstyret kan også på eget initiativ kontakte medlemmer i NTF for å finne mulige kandidater. Forbundsstyret legger frem forslag til valg av revisor. Side 8 av 27

9 8. Valgkomiteen deltar på landsmøtet. Valgkomiteens leder legger frem innstillingen og begrunnelsen for landsmøtet 9. Gjennomføring av valget Valgkomiteen legger fram sin innstilling med en kandidat til hver verv. Forbundsstyret legger frem sin innstilling på to kandidater til valgkomiteen. På bakgrunn av tilsendte opplysninger er det i landmøtets sakspapirer en skriftlig presentasjon av alle foreslåtte kandidater til forbundsstyret og valgkomiteen. Dirigenten leder valget etter gjeldende regler i vedtektene 2.6. Det er skriftlig avstemming på personvalg til forbundsstyret og den sentrale valgkomiteen. Først velges forbundsleder, så nestleder, videre tre medlemmer og tre varamedlemmer til sentralstyret. Deretter velges to medlemmer til valgkomiteen. Til sist velges revisor Eventuelle motkandidater til verv i forbundsstyret og valgkomiteen, må fremmes ved benkeforslag. Med benkeforslag menes forslag på andre kandidater enn de som er innstilt av valgkomiteen. Også kandidater som tidligere er foreslått, men ikke innstilt av valgkomiteen må fremmes som benkeforslag. Den som har tillitsverv i forbundsstyret (forbundsleder, nestleder og styremedlemmer) bør ikke samtidig ha verv i lokallag eller regionråd. 10. Stemmesedler fra det enkelte valg telles og legges i forseglede konvolutter, hvor stemmetallet noteres utenpå. Oppbevares nedlåst i sekretariatet til neste sentrale valg er avviklet. Brev vedrørende valgkomiteens arbeid sendes sekretariatet for arkivering. Valgkomiteens medlemmer har et individuelt ansvar for å makulere personopplysninger i etterkant av valget. 11. Sekretariatet sender innen to uker etter landsmøtet b rev til alle nye tillitsvalgte med informasjon om tillitsverv og hvilken periode de er valgt for. Kandidater som ikke ble valgt får skriftlig melding om dette fra sekretariatet. 2.7 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE Ekstraordinært landsmøte kan sammenkalles av Forbundsstyret med 14 dagers varsel. Møtet behandler kun de saker det er innkalt for. Vedtak fattes med 2/3 flertall. Side 9 av 27

10 FORBUNDSSTYRET 3.1 FORBUNDSSTYRET Forbundsstyret velges av Landsmøtet og er forbundets øverste myndighet i perioden mellom landsmøtene. Forbundsstyret består av forbundsleder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Forbundsstyret er forbundets øverste myndighet mellom landsmøtene. Forbundsstyret har ansvar for at driften skjer etter de vedtekter og retningslinjer, samt vedtak som Landsmøtet har truffet for landsmøteperioden. Forbundsstyret fatter nødvendige vedtak i saker der Landsmøtet ikke har trukket opp retningslinjer. Den som har tillitsverv i forbundsstyret (forbundsleder, nestleder og styremedlemmer) bør ikke samtidig ha verv i lokallag eller regionråd. Forbundsstyrets arbeidsutvalg består av forbundsleder, nestleder og generalsekretær. Arbeidsutvalget forbereder saker til styremøter og tar stilling til mindre løpende saker. Beslutninger fattet av arbeidsutvalget meddeles forbundsstyret. Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer må gjennomgå en opplæring i NTFs regi etter at de har tiltrådt styret. Det er ønskelig at et flertall av forbundsstyrets medlemmer har erfaring fra andre verv i NTF. 3.2 FORMÅL Forbundsstyret skal fremme forbundets formål nasjonalt og ivareta forbundets interesser nasjonalt, i Norden og internasjonalt. 3.3 ANSVAR OG DRIFT Forbundsstyret har overordnet ansvar for forbundets drift og økonomistyring. Forbundsstyret ansetter personell og utarbeider stillingsbeskrivelser. Forbundsstyret har overordnet ansvar for forbundets regionråd, lokallag og har hovedansvar for studie- og likemannsarbeid i alle ledd i organisasjonen. Forbundsstyret oppnevner medlemmer til komiteer, råd, utvalg og representanter til de organ forbundet er tilsluttet eller representert i. Forbundsstyret behandler saker innsendt fra regionråd, lokallag, og komiteer, råd eller utvalg. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene/varamedlemmene, deriblant forbundsleder eller nestleder, er tilstede. Vedtak fattes ved absolutt flertall. Ved stemmelikhet har fungerende forbundsleder dobbelstemme. Det skal føres protokoll fra forbundsstyrets møter. Side 10 av 27

11 Forbundsstyret skal: Forberede landsmøte Forberede saker som skal fremlegges for Landsmøtet Utarbeide handlingsplan for landsmøteperioden Utarbeide handlingsplan for kommende landsmøteperiode Utarbeide budsjett for kommende landsmøteperiode Legge frem valgkomiteens innstilling Legge frem forbundsstyrets innstilling til valg av valgkomiteén Følge opp Landsmøtets vedtak Ha hovedansvar for studiearbeid Ha hovedansvar for likemannsarbeid Ha hovedansvar for informasjon og kommunikasjon Fordeling av arbeidsoppgaver: 1. Forbundsleder Hovedansvar for hele organisasjonen, og i samarbeid med forbundsstyret ansvar for forbundets økonomi, visjoner og strategi, planlegging og utvikling. Leder forbundsstyrets arbeidsutvalg Hovedansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon Ansvarlig redaktør for medlemsbladet Thyra Forbundsstyrets representant i Thyra-fondet Forbundets representant i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Forbundets representant i Nordisk Thyreoidea Samarbeid Forbundets representant i Thyroid Federation International Arbeidsgiveransvar for de ansatte i forbundet 2. Nestleder Stedfortreder for forbundsleder Medlem av arbeidsutvalget Leder av Thyra-priskomiteen Ansvar for Thyra-dagen sammen med informasjonsansvarlig 3. Informasjonsansvarlig Sammen med forbundsleder ansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon Medlem av redaksjonsrådet for Thyra Ansvar for opplæring i mediekontakt sammen med studieansvarlig Utarbeider strategi for informasjon og kommunikasjon Utarbeider handlingsplan for informasjon og kommunikasjon Ansvar for Thyra-dagen sammen med nestleder 4. Likemannsansvarlig Hovedansvar for at likemannsarbeid gjennomføres på alle plan i organisasjonen Hovedansvar for bemanning av sentrale kontaktutvalg Ansvar for likemannsopplæring sammen med studieansvarlig Utarbeider strategi for likemannsarbeidet Side 11 av 27

12 Utarbeider handlingsplan for likemannsarbeidet 5. Studieansvarlig Hovedansvar for at kurs og opplæring gjennomføres på alle plan i organisasjonen Hovedansvar for utarbeidelse og revisjon av kurs og studieplaner Utarbeider strategi for studiearbeidet Utarbeider handlingsplan for studiearbeidet Forbundets representant i Funksjonshemmedes Studieforbund 6. Økonomiansvarlig Et av forbundsstyrets medlemmer har, sammen med forbundsleder og generalsekretær, et spesielt ansvar for forbundets økonomi. Nestleder bør være økonomiansvarlig. 7. Varamedlemmer Varamedlemmer innkalles til møter i forbundsstyret når de faste medlemmene har forfall. For å holde seg orientert om arbeidet, får varamedlemmene tilsendt samme informasjon som de faste medlemmene i form av innkallinger, protokoller og andre saksdokumenter. Forbundsstyret kan, i samråd med varamedlemmene, tildele disse spesielle arbeidsoppgaver. 3.4 MEDLEMSBLAD Forbundsstyret har ansvar for utgivelse av medlemsbladet Thyra. Forbundsleder er ansvarlig redaktør. 3.5 REPRESENTASJON Forbundsstyret representerer forbundet i møter, styrer og råd i samsvar med forbundets vedtekter og retningslinjer. 3.6 LANDSRÅDET Landsrådet er et rådgivende organ for forbundsstyret. Landsrådet består av Forbundsstyret og regionrådenes medlemmer. Forbundsstyret innkaller med en måneds varsel til landsråd som avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Forslag på saker som ønskes behandlet av landsrådet, sendes skriftlig til Forbundsstyret innen 1. mars. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder årsberetning og regnskap. Landsrådet treffer beslutninger ved absolutt flertall. Landsrådet behandler følgende saker: Navneopprop Valg av møteleder Valg av møtesekretær Godkjenning av innkalling Konstituering Side 12 av 27

13 - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av to til å underskrive protokollen Forbundsstyrets årsberetning. Forbundsstyrets reviderte regnskap. Innkomne forslag Høringssaker Orienteringssaker Side 13 av 27

14 REGIONRÅD 4.1 REGIONRÅDET Regionrådet utgjør et rådgivende organ for forbundsstyret og lokallagene. Regionrådet består av leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Regionrådet skal koordinere virksomheten i regionen mellom sentrale organ og lokallagene. Regionrådet utfører de oppgaver de blir pålagt etter forbundets vedtekter og retningslinjer. Regionrådet velger delegat og varadelegat til Landsmøtet. NTF har fem regionråd: Norsk Thyreoideaforbund Region Øst, Norsk Thyreoideaforbund Region Sør, Norsk Thyreoideaforbund Region Vest, Norsk Thyreoideaforbund Region Midt- Norge og Norsk Thyreoideaforbund Region Nord. Regionrådene omfatter de samme fylkene som helseregionene. 4.2 FORMÅL Regionrådet skal fremme forbundets formål regionalt. 4.3 SAMMENSETNING Regionrådet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Regionrådets medlemmer velges på fritt grunnlag blant alle medlemmene i regionen etter innstilling fra lokallagene. Alle medlemmer i en region som har betalt medlemskontingent kan velges til medlem eller varamedlem i regionrådet. Man bør tilstrebe en god geografisk fordeling i regionen. Hvert lokallag har mulighet for å innstille kandidater fra eget eller andre lokallag. Ingen kan velges mot sin vilje. Side 14 av 27

15 4.4 REGIONENS ÅRSKONFERANSE Regionrådet innkaller til regionens årskonferanse som holdes innen utgangen av mars måned hvert år, med en måneds varsel. Til regionens årskonferanse innkalles regionrådets medlemmer og lederne i regionens lokallag. Regionrådets årskonferanse behandler: Valg av møteleder Valg av møtesekretær Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av tellekorps Valg av to til å underskrive protokollen Regionrådets årsmelding Regionrådets regnskap Budsjett og årsplan Valg av leder Valg av 2 medlemmer Valg av 2 varamedlemmer Valg av revisor Valg av leder av valgkomité blant lokallagslederne Regionrådsmedlemmene har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. Lokallagslederne fungerer som valgkomité til regionrådet. Lokallagene innstiller medlemmer til regionrådet. Valgperioden er på 2 år for medlemmer av regionrådet. Varamedlemmer velges for 1 år. Hvert lokallag har en stemme. Valg skal skje skriftlig. Regionrådets medlemmer bør ikke samtidig være medlem av sentralstyret eller sentral valgkomité. Hvis de har tillitsverv i et lokallagsstyre, bør de tre ut av vervet ved neste valg. Leder av valgkomiteen i regionen innkaller til valgmøte. Alle lokallagene bør være representert ved valget ved leder eller en annen fra styret. Navnet på kandidater må sendes til leder av regionens valgkomité snarest mulig etter det lokale årsmøtet, og kan senest legges fram for valgkomiteens leder i forkant av valget. I forkant av valget bør kandidatene presenteres. Valget ledes av valgkomiteens leder, og gjennomføres med skriftlig avstemming. Til sist velges en av lokallagslederne som leder av neste valgkomité. Side 15 av 27

16 I tilknytning til årskonferansen kan regionrådet invitere til samling, for eksempel likemannssamling eller studiesamling. Det er mulig å søke om økonomisk støtte til slike samlinger. 4.5 VALG Valg av leder Valg av 2 medlemmer Valg av 2 varamedlemmer Valg av revisor Valg av leder av valgkomiteen blant lokallagslederne Valgperioden er to år for leder og medlemmer. Varamedlemmene og revisor er på valg hvert år. Lokallagslederne fungerer som valgkomité til regionrådet. Lokallagene innstiller medlemmer til regionrådet. Hvert lokallag har en stemme. Valg skal skje skriftlig. 4.6 ØKONOMI Alle regionrådene har ansvar for egen økonomi og regnskap. Leder og kasserer har ansvaret for økonomien i regionrådet. Begge har prokura på bankkontoen og begge signerer alle bilag. Regnskapet revideres av valgt revisor. Regionrådene får hvert år overført en sum til drift fra NTF sentralt. Revidert regnskap og budsjett sendes forbundsstyret innen gitt frist hvert år på fastsatt skjema, som sendes ut gjennom Regionrådsinfo. I banken fås skjema som skal utfylles og beskjed om hva som ellers kreves av dokumentasjon og underskrifter for prokura på kontoen til leder og kasserer. Banken trenger en originalt signert utskrift av valgprotokollen. Denne prosedyren gjelder ved hvert nytt valg av kasserer og leder, dvs. ved behov for endring av prokura. 4.7 REGIONRÅDETS OPPGAVER Regionrådet skal holde seg orientert om lokallagenes medlemsutvikling, drift og økonomi. Regionrådet har ansvar for å overholde frister for søknad om økonomisk støtte. Regionrådet informerer lokallagene om søknadsfrister i forhold til søknader om økonomisk støtte som skal sendes via regionrådet. Regionrådet søker på vegne av lokallagene. Regionrådet skal bistå lokallagene med likemannsarbeid, studiearbeid og faglig rådgivning. Side 16 av 27

17 Leders ansvarsområder: Det overordnede ansvar for regionrådets drift. Har sammen med kasserer ansvar for regionrådets økonomi og banktjenester jfr Kasserers ansvarsområder: Har sammen med leder ansvar for regionrådets økonomi og banktjenester jfr Har ansvar for budsjett og regnskapsarbeid og for at regnskapet blir revidert. Sekretærs ansvarsområder: Har sammen med leder ansvar for innkalling og sakliste. Fører protokoll fra møtene. Annet sekretærarbeid. Øvrige oppgaver som regionrådets medlemmer må dekke: 1. Faglig veiledning til lokallagene. 2. Likemannsarbeide. 3. Studiearbeide. Varamedlemmene mottar alle innkallinger og protokoller og møter ved forfall. Ved behov kan også varamedlemmene tildeles oppgaver. Regionrådene mottar og samordner lokallagenes søknader om likemannsmidler og sender til sentralstyret innen gitt frist. De har også ansvar for å samordne søknader om midler til fylkeskommunale instanser på vegne av lokallagene. Midlene de får tildelt overføres regionrådets konto og fordeles derfra videre til de enkelte lokallag, Regionrådene sender selv søknad om økonomiske midler til egen drift og aktiviteter fra de tilskuddsordninger som finnes i de ulike fylker og helseregioner de hører til. 4.8 REPRESENTASJON Regionrådet representerer forbundet i møter, styrer og råd i samsvar med forbundets vedtekter og retningslinjer OPPLØSNING Dersom regionrådet oppløses tilfaller regionrådets eiendeler og midler i sin helhet forbundet sentralt. Vedtak om oppløsning må fattes av Landsmøtet med 2/3 flertall Forbundsstyret fatter vedtak om oppløsning av regionrådet. Side 17 av 27

18 LOKALLAG 5.1 LOKALLAGET Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet og består av lokallagets medlemmer. Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet. Navn på lokallag skal være i samsvar med forbundets vedtekter 1.1 med tilføyelse av stedsnavn og lokallag. Eksempel: Norsk Thyreoideaforbund, Oslo lokallag. Lokallag kan bestå av en eller flere kommuner I store byer eller landkommuner med stor utstrekning kan det ved behov dannes likemannsgrupper med en eller flere likemannskontakter. Lokallaget ved styret har det overordnede ansvar for likemannsgruppene. Likemanngruppens leder rapporterer til lokallagsstyret. 5.2 FORMÅL Lokallagene skal fremme organisasjonens formål lokalt. Dersom lokallaget ønsker å fremme organisasjonens formål utenfor sitt ansvarsområde, skal dette tas opp til vurdering med regionrådet og forbundsstyret. 5.3 STYRET Mellom årsmøtene er det styret som er lokallagets høyeste myndighet. Styret organiserer og leder lokallaget ut i fra det som ble vedtatt på årsmøtet. Styret i lokallaget består av leder, kasserer og minst tre styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styrets øvrige sammensetning og oppgaver fordeles etter behov. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene/varamedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbelstemme. Det skal føres protokoll over styrets møter. Mellom årsmøtene er det styret som er lokallagets høyeste myndighet. Styret organiserer og leder lokallaget ut i fra det som ble vedtatt på årsmøtet. Ved oppstart av et nytt eller et tidligere nedlagt lokallag, kan det blant medlemmene dannes et interimsstyre som fungerer frem til årsmøte og valg av ordinært styre. Styret har ansvar for medlemsmøter, temamøter og andre arrangementer. Styret har ansvaret for likemannsarbeid og studiearbeid. Styret bør søke å samarbeide og utveksle erfaring og med andre interesseorganisasjoner der dette er hensiktsmessig. Leders ansvar: Leder har det overordnede ansvar for styret og lokallaget og for kontakten med regionråd og sentralstyre. Leder delegerer arbeidsoppgaver til styrets medlemmer. Årsmøtet velger lokallagsleder. Side 18 av 27

19 Kasserers ansvar: Kasserer har ansvar for lokallagets økonomi og banktjenester. Kasserere har ansvar for alle inntekter og utgifter i lokallaget og for budsjett- og regnskapsarbeid. Årsmøtet velger kasserer. Styremedlemmers ansvar: Øvrige funksjoner fordeles av styret blant de valgte medlemmene: Nestleder: Er leders stedfortreder og utfører de arbeidsoppgaver som blir pålagt av leder. Sekretær: Sammen med leder ansvar for innkalling, sakliste. Fører protokoll fra møtene. Annet sekretærarbeid. Styremedlem: Ansvar for likemannsarbeid og studiearbeid fordeles på styrets øvrige medlemmer. Andre oppgaver kan være medieansvar (sammen med leder), arrangementsansvarlig osv. Varamedlemmene mottar alle innkallinger og protokoller og møter ved forfall. Ved behov kan også varamedlemmene tildeles oppgaver. 5.4 ÅRSMØTET Styret innkaller til årsmøtet som avholdes innen utgangen av februar måned hvert år, med 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden. Forslag på saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes skriftlig til styret innen 1. januar. Protokoll fra årsmøtet med beretning, regnskap, budsjett og handlingsplan oversendes Regionrådet. Årsmøtet treffer beslutninger ved absolutt flertall. Årsmøtet behandler: Valg av møteleder Valg av møtesekretær. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av tellekorps. Valg av to til å underskrive protokoll. Styrets beretning. Styrets regnskap. Innkomne forslag. Styrets forslag til handlingsplan. Styrets budsjettforslag. Valg Alle medlemmer i lokallaget som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Dersom styret finner det hensiktsmessig, kan andre aktiviteter arrangeres i tilknytning til årsmøtet, for eksempel et åpent møte eller likemannstreff. Årsmøtet behandler sakene i henhold til vedtektene. Side 19 av 27

20 5.5 VALG Valg av leder Valg av kasserer Valg av inntil 5 styremedlemmer Valg av 2 varamedlemmer Valg av delegat/delegater til Landsmøtet i landsmøteåret Valg av varadelegat/varadelegater til Landsmøtet Valg av kandidat/kandidater til Regionrådet Valg av minimum 2 medlemmer til valgkomiteen, evt. 3 medlemmer Valg av revisor Valgperioden er to år for leder, kasserer og medlemmer. Varamedlemmer velges for 1 år. Valget skjer slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Vararepresentantene, valgkomiteen og revisor er på valg hvert år. Lokallagene innstiller representanter til regionrådet. Lokallagslederne i regionen fungerer som valgkomité i regionen og samordner valget av medlemmer og varamedlemmer til regionrådet. Valgkomiteen møtes innen fire uker etter valget og velger sin leder. Valgkomiteen gir beskjed til lokallagets styre v/ leder om hvem som er valgkomiteens leder. Lokallagets styre sender innen 1. november en skriftlig orientering til valgkomiteen v/ leder om det kommende valget. Det informeres om tid og sted for årsmøtet, og det gis en oversikt over styret og valgkomiteen der det framkommer hvem som er på valg og hvem som ikke er på valg. Fristen for å komme med forslag på kandidater til valg er 1. januar, og forslagene stiles til valgkomiteens leder. Alle medlemmer som hører til lokallaget, kan fremme forslag på kandidater til valg. Styret kan informere lokallagets medlemmer om det kommende valg. Det kan gjøres skriftlig gjennom brev til alle medlemmer, og en kan ta opp saken på medlemsmøter. En må opplyse om tid og sted for årsmøtet, valgkomiteens leder med navn og adresse og tidsfristen 1. januar. Valgkomiteen engasjerer seg i lokallaget gjennom hele valgperioden. Etter å ha fått den skriftlige orienteringen (innen 1. nov.) fra styret, tar valgkomiteen kontakt med de som er på valg for å høre om de stiller til gjenvalg. Valgkomiteen tar i mot innkomne forslag, og kan i tillegg på eget initiativ kontakte medlemmer i lokallaget for å finne mulige kandidater. Alle kandidater som innstilles, skal være forespurt og stille seg disponibel for det aktuelle vervet. Valgkomiteen sender sin innstilling til styret innen 1. februar. Side 20 av 27

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer