EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING. Saksliste: dl5. wtod Randi S. Haugstad J Utvalgsekretær. Utvalg: Møtested: Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING. Saksliste: dl5. wtod Randi S. Haugstad J Utvalgsekretær. Utvalg: Møtested: Dato:"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Felles brukerutvalg Formannskapssalen Tidspunkt: 8:3 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Behandles av utvalget: 14/11 Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte /1 1 Fortau / inngang gnr. 13 bnr Havnegården Egersund AS, Strandgaten 18, 16 16/1 1 Nasjonale mål, og prioriterte områder innen helse og sosial for / Årsmeldinger - levekårsavdelingen, helse og omsorg 18/1 1 Årsmelding for 21 - Felles_brukerutvalg 19/1 1 Referatsaker til felles brukerutvalgs møte /1 1 Sporsmål/orienteringer i felles brukerutvalgs møte Egersund, 15. april 211 Else Marie Schneidereit Utvalgsleder 4 dl5. wtod Randi S. Haugstad J Utvalgsekretær

2 - Eventuelle - Folgende - Ingen varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: motesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til av saken(e). eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv forfall meldes til tlf til Randi Haugstad Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å folge med på 2.1 I Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som onsker å følge varsel. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefolgen kan bli endret uten Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer:

3 Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte Felles brukerutvalg Saksnummer Utvalglkomite Møtedato 11)194 E-ost: randi.hauostadeiaersund.kommune.no Journalpostløpenr.: 11/765 Arkivsaksnr.: Telefon: Stilling: Saksbehandler: Arkiv: :FE Enhet: Politisk sekretariat Politisk sekretær Randi Haugstad Dok.nr Tittel på vedlegg Protokoll fra felles brukerutvalqs møte doc H Dokumenter - vedlagt saken: Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den godkjennes. Forslag til vedtak : Avgjøres av utvalget. Saksgang: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Sammendrag: Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak 3

4 .1 i.1

5 6/11-13/11 Tidspunkt - fra: 9 Tidspurkrt1( Møtedato Møtest Formannskapssalen Utvalg: Felles brukerutvalg i Utvalgssekretær Utvalgsleder Randi S. HaugstaW.J Else Marie Schneidereit Qo.,4.L 5. 44xstDci.a( &a offentlighet og finnes i eget protokolivedlegg som er unntatt oftentlighet (jpnr.: 11/9193) Fra kl : Orientering om Dalane Lokalmedisinske senter og kols-kofferten Sak 11/11 Tildeling av tilgjengelighetspris for Eigersund kommune 21 er unntatt ved prosjektieder Johannes Bergsåker-Aspøy og avd. sjef Mariann Svanes. Merknader til møtet: Svanes fra Dalane Lokalmedisinske senter. Plansjef Dag Kjetil Tonheim. Prosjektieder Johannes Bergsåker-Aspøy og avd. sjef Mariann Følgende fra administrasjonenlandre møtte: Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): bru Akalp, Veli (varamedlem) Følgende varamedlemmer møtte: bru - James Følgende medlemmer hadde forfall: Bawi Hnin Hrang Mang (Medlem) bru - bru Inger Marie Rodvelt Svindland (Medlem) FRP bru Johansen, Solveig (Medlem) bru - bru Berntzen, Endresen, Havsø, Arnfinn (Medlem) Schneidereit, Else Marie (Utvalgsleder) bru - Luisa M. Mairena (Medlem) Sahisten, Hans Kristian (Nestleder) Ommund (Medlem Følgende medlemmer møtte: Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE 5

6 Fra seniorrådet: Fra råd for funksjonshemmede: 5. Birgit Hestnes 2. Leif G. B. Skandsen 2. Olav Lindø 3. Bolette Risa 4. Nils Bakka 1. Håkon Tengesdal Varamedlemmer i rekkefølge. - Else Marie Schneidereit - Inger Marie Rocivelt Svindland - Solveig Johansen. 1 3/11 Spørsmål/orienteringer i felles brukerutvalgs møte /1 1 Eigersund kommunes tiltakspian mot mobbing 7/1 i Godtgjørelse til felles brukerutvalg. 8/1 1 Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte /1 1 Forsterket avdeling - 1/1 i Ordensreglement for grunnskolen i Eigersund 12/1 1 Referatsaker til felles brukerulvalgs møte /11 Tildeling av tilgjengelighetspris for Eigersund kommune 21 Lagård ungdomsskole Sak nr. Sakstittel L Saksilste: 2. Sissel Vollås (AP) 3. Bjørn Arild Amundsen (FrP) 1. Edmund Iversen (KrF) Varamedlemmer i rekkefølge: - Arnfinn Havsø (FrP) - lnghlld Vanglo (AP) Politisk valgte representanter 2. VeliAkalp 1. Solomon Phun Uk Varamedlemmer i rekkefølge: - Luisa M. Mairena Berntzen - James Bawi Hnin Hrang Mang Fra innvandrere/flyktninger: 4. (var Henry Mong 2. Birger Aam 3. Ragnhild K. Pettersen 1. Lillian Ege. Varamedlemmer i rekkefølge: - Hans Kristian Sahlsten. - Ommund Endres en. Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer: 2 6

7 Kultur- og oppvekstutvalget 1. Eigersund kommune gir sin tilslutning til foreslåtte tiltaksplan mot mobbing, og 2. Eigersund kommune vil spesielt ha fokus på mobbing via ny teknologi, digital 3. Eigersund kommune slutter seg til samarbeidet, Manifest mot mobbing. mobbing. etter de retningslinjer planen gir. Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: oppfordrer skolene til fortsatt å arbeide systematisk og målrettet mot mobbing i skolen Rådmannens forslag til vedtak : 3 Bentsens forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Gunvaldsens forslag enstemmig vedtatt. Refslands forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer. (AP+SP+V) Vote ring: Resultatene fra skolens årlige trivselsundersøkelse legges frem for FAU/SU samt kommunen utvalg for oppvekstsaker. NÅR MOBBING HAR SKJEDD: 7. Skolen skal ha en plan FOREBYGGENE ARBEID: Den enkelte skal utarbeide Pkt 2. Skolen skal ha rutiner som sk avdekke om mobbing foregår. MÅLSETTINGER: BENTE S. GUNVALDSEN (KRF) foreslo: annen skole. mobbeofferets interesser. Det må i større grad forsøkes å flytte mobberen til en Vedtak i sak 6/1 skolen prøver å finne løsninger som i sterkere grad ivaretar et eierforhold til planens innhold. Planen tas opp i alle overnevnte fora årlig for eventuell revidering, og for å få KJETIL BENTSEN (H) foreslo: mobbesaker der foreldre/foresatte er inne i bildet. (lnr.:11/5111) Nytt dokument i saken: - Skriv CAMILLA REFSLAND (H) foreslo følgende nytt pkt. 11. fra levekårssjefen, datert , vedr. oversikt over antall Møtebehandling: 6111: Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing 7

8 b) Vedtak i sak 6/1 skolen prøver å finne løsninger som i sterkere grad c) MÅLSETTINGER: Pkt 2. Skolen skal ha rutiner som! avdekke om d) FOREBYGGENE ARBEID: Den enkelte skal utarbeide efter de retningslinjer planen gir med følgende tillegg: ivaretar mobbeofferets interesser. Det må i større grad forsøkes å flytte et eierforhold til planens innhold. a) Planen tas opp i alle overnevnte fora årlig for eventuell revidering, og for å få 1. Eigersund kommune gir sin tilslutning til foreslåtte tiltaksplan mot mobbing, og Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: mobberen til en annen sko/g. mobbing foregar oppfordrer skolene til fortsatt å arbeide systematisk og målrettet mot mobbing i skolen 4 Vanglos forslag enstemmig vedtatt mot stemmer for rådmannens innstilling. Votering: innarbeides i sin helhet i tiltakspian mot mobbing, herunder pålegget om å utarbeide felles konkrete rutiner for alle skoler. skolene å arbeide systematisk og målrettet mot all form for mobbing. INGHILD VANGLO (AP) foreslo: 2. I administrasjonens rapportering om mobbing skal de prosentvise tallene som 3. Det presiseres tydeligere i tiltakspian mot mobbing at det er nulitoleranse overfor 4. Det konkretiseres at tilfeller av mobbing skal registreres i kommunens 5. I forslag til vedtak oppfordres rådmannen til å pålegge, og ikke kun oppfordre, awikssystem Qm+. Saken sendes tilbake til administrasjonen for å innarbeide følgende: mobbing. saker totalt i skolene. elver som opplever mobbing, og dette skal vurderes opp mot antall registrerte fremgår av den årlige trivselsundersøkelsen blant elevene konkretiseres til antall 1. Kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 4/1 punkt 5, tiltak mot mobbing Metebehandling: Felles brukerutvalg Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen 3 Eigersund kommune slutter seg til samarbeidet Manifest mot mobbing mobbing. 2. Eigersund kommune vil spesielt ha fokus på mobbing via ny teknologi, digital samt kommunen utvalg for oppvekstsaker Resultatene fra skolens årlige trivselsundersøkelse legges frem for FAU/SU 7. Skolen skal ha en plan... e) NÅR MOBBING HAR SKJEDD: KUO-O1l11 Vedtak:

9 avvikssystem Qm+ 4 Det konkretiseres at tilfeller av mobbing skal registreres i kommunens 3 Det presiseres tydeligere i tiltaksplan mot mobbing at det er nullfoleranse overfor mobbing saker totalt i skolene fremgår av den årlige trivselsundersøkel.sen blant elevene konkretiseres til antall elver som opplever mobbing og dette skal vurderes opp mot antall registrerte 2. I administrasjonens rapportering om mobbing skal de prosentvise tallene som innarbeidos i sin helhet i tiltakspian mot mobbing, herunder pålegget om å utarbeide felles konkrete rutiner for alle skoler. 1. Kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 4/1 punkt 5, tiltak mot mobbing Saken sendes tilbake til administrasjonen for å innarbeide følgende: 5 møtene. KON, HO, KUO, H). Dette i forhold til antall saker antall møter og tidsbruken på 1. Felles brukerutvalg mener at utvalgets honorar bør justeres til kategori 2 (K, BRU-711 I Vedtak: Havsøs forslag med Vanglos tillegg enstemmig vedtatt. Votering: neste periode. Resultatet av dette arbeidet gjøres gjeldende for resten av denne periode og for Det settes nå i gang arbeid med å revidere godtgjørelse for alle politiske utvalg. Tillegg til Havsøs forslag: INGHILD VANGLO (AP) foreslo: Saken ble første gang fremmet , det vil si at det har tatt ½ år for å behandle KUO, H). Dette i forhold til antall saker, antall møter og tidsbruken på møtene. Felles brukerutvalg mener at utvalgets honorar bør justeres til kategori 2 (K, KON, HO, en så viktig sak. ARNFINN HAVSØ (FRP) foreslo: Møtebehandling: Felles brukerutvalg Saken legges frem uten innstiling. Rådmannens forslag til vedtak : 7111: Godtgjørelse til felles brukerutvalg. skolene å arbeide systematisk og målrettet mot all form for mobbing. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 5 I forslag til vedtak oppfordres radmannen til a palegge og ikke kun oppfordre BRU-611 I Vedtak: 9

10 Saken ble første gang fremmet , det vil si at det har tatt!.4 år for å behandle en så viktig sak. 2. Det settes nå i gang arbeid med å revidere godtgjørelse for alle politiske utvalg. Resultatet av dette arbeidet gjøres gjeldende for resten av denne periode og for neste periode. Vedtaket er enstemmig. 8111: God kjenning av protokoll fra felles bru kerutvalgs møte Forslag til vedtak : Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den godkjennes Felles brukerutvalg Møtebehandling: Voteri ng: Protokollen enstemmig godkjent. BRU-811 I Vedtak: Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den godkjennes. Vedtaket er enstemmig. 9111: Forsterket avdeling - Lagård ungdomsskole Rådmannens forslag til vedtak : 1. Arbeidsgruppens rapport og forslag tas til etterretning 2. Sak vedrørende økonomiske og praktiske konsekvenser legges fram for KUO våren Felles brukerutvalg Motebehandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 6

11 Ordensreglement for grunnskolen i Eigersund vedtas. 212 Felles brukerutvalg innstiller til Kultur- og oppvekstutvalget: 1111: Ordensreglement for grunnskolen i Eigersund Vedtaket er enstemmig. 2. Sak vedrørende økonomiske og praktiske konsekvenser legges fram for KUO våren 1. Arbeidsgruppens rapport og forslag tas til etterretning Rådmannens forslag til vedtak : unntatt offentlighet (jpnr,: 11/9193) Saken er unntatt offentlighet og utvalgets behandling/vedtak finnes i eget protokolivedlegg Felles brukerutvalg at felles brukerutvalg ifølge kriteriene for tilgjengelighetsprisen er tillagt oppgaven med å velge vinner av denne prisen på selvstendig grunnlag, I tillegg er de ulike forslagene til kandidater unntatt offentlighet frem til prisen er overrakt prisvinneren. Saken forelegges felles brukerutvalg uten innstilling fra rådmannen. Bakgrunnen for dette er Rådmannens forslag til vedtak : : Tildeling av tilgjengelighetspris for Eigersund kommune Vedtaket er enstemmig. Ordensreglement for grunnskolen i Eigersund vedtas. Felles brukerutvalg innstiller til Kultur- og oppvekstutvalget: BRU-1OI11 Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Motebehandling: Felles brukerutvalg BRU-911 I Vedtak: 7 11

12 12111: Referatsaker til felles brukerutvalgs møte Referatsaker som legges frem for utvalget : Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel Høring og offentlig ettersyn - 1 i 1/5442 U i Div. mottakere revidering av kommuneplan for Eigersund kommune /6169 I Prosjektil Detaljreguleringsplan for del av Maurholen 3 i 1/3947 I i Melding om forslag til endring av Kristiansen & Selmerreguleringsplan for Leidland, Olsen gnr. 7 AS bnr. 2, 27 mfl. Reguleringsendring for del av 4 11/22 S Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS 1. gangsbehandling Reguleringsendring Halsen hyttefelt 5 1/394 S gnr. 27 bnr renseanlegg - Svåvatnet 6 11/5244 I Fylkets Eldreråd Referat fra konferanse for kommunale eldreråd /33 I Lund kommune - møteinnkalling til Lund kommune råd for eldre og mennesker med nedsattfunksjonsevne /31 27 U Oppnevning av FF Rogaland brukerrepresentanter til SAFO Vest felles brukerutvalg for perioden /5418 U i Div. mottakere Oppnevning av brukerrepresentanter til felles brukerutvalg for perioden /512 U Luisa M. Mairena Oppnevning til politiske utvalg pga Berntzen fritak i i 1 1/4599 U i Veli Akalp Oppnevning til politiske utvalg pga fritak 12 i 1/6563 U mottakere... Forespørsel - reguleringsendring Havnegården, Strandgaten - flytting av fortau og kjørevei Felles brukerutvalg Møtebehandling: Nye dokumenter i saken: RS 13: KunngjørVg jnr.:1i/76i5) reg.endring Indre Vågen Eieåna. Private og offentlige, RS 14: Reg.endring Indre Vågen Eieåna byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense ettersending av vedtatte bestemmelser (jnr.:i1/7686) RS 15: Ettersending av dokument i forbindelse med revidering av kommuneplan for Eigersund kommune (jnr.:11/7819)

13 Høring og offentlig ettersyn - revidering 222 avkommuneplan for Eigersund kommune 211 HANS KRISTIAN SAHLSTEN (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg tar kommuneplanen til etterretning med følgende: Det er viktig å finne en fornuftig tilnærming til universell utforming i bevaringsområdene i den enkelte sak. Muligheten for å få til god tilgjengelighet vil variere og en vil i en del saker måtte akseptere at universell utforming ikke er mulig å få til fullt ut for alle grupper på grunn av vernehensyn i bevaringssonene. En må i slike tilfeller vurdere alternative løsninger, herunder ringeklokker etc. Votering: Enstemmig vedtatt Detaljreguleringsplan for del av Maurholen ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Votering: Schneidereits forslag enstemmig vedtatt F3 I Melding om forslag til endring av reguleringsplan for Leidland, gnr. 7 bnr. 2, 27 mfl. ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Votering: Schneidereits forslag enstemmig vedtatt Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS 1. gangsbehandling INGHILD VANGLO (AP) foreslo: Felles brukerutvalg ber om at følgende tas inn i bestemmelsene: Det må innarbeides krav om at det skal etableres heisordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen. Dette for at bl.a. rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. Votering: Enstemmig vedtatt

14 BRU-Ol 2111 Vedtak: Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene Votering Schneidereits forslag enstemmig vedtatt Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo: 1 Vedtaket er enstemmig. Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr renseanlegg - Svåvatnet Dette for at bl.a. rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. småbåthavnen. Det må innarbeides krav om at det skal etableres heisordning på kaien i tilknytning til Felles brukerutvalg ber om at følgende tas inn i bestemmelsene: Reguleringsendring for del av Fiskarvik, Eigerøy - Svanen AS 1. gangsbehandling Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken Melding om forslag til endring av reguleringsplan for Leidland, gnr. 7 bnr. 2, 27 mfl. Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Detaljreguleringsplan for del av Maurholen på grunn av vernehensyn i bevaringssonene. En må i slike tilfeller vurdere alternative saker måtte akseptere at universell utforming ikke er mulig å få til fullt ut for alle grupper i den enkelte sak. Muligheten for å få til god tilgjengellghet vil variere og en vil i en del Det er viktig å finne en fornuftig tilnærming til universell utforming i bevaringsområdene løsninger; herunder ringeklokker etc. Felles brukerutvalg tar kommuneplanen til etterretning med følgende: Høring og offentlig ettersyn - revidering av kommuneplan for Eigersund kommune I Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18- renseanlegg - Svåvatnet I

15 arrangementet når det gjalt den internasjonale eldredagen (1.1.). pensjonistforening om at arrangementer for eldre bør foregå innendørs Viser til INGER MARIE RODVELT SVINDLAND (brukerrepr.) hadde fått en henvendelse fra en Møtebehandling: Felles brukerutvalg Spørsmållorienteringer i møtet : 11 informasjon på denne henvendelsen. Brukerutvalget ber om at kommunalsjef for levekår deltar i neste møte for å gi arbeidssituasjonen. Eritrea som lurte på hva de kan gjøre etter endt skolegang. Det er usikkert angående LUISA M. MAIRENA BERNTZEN (brukerrepr.) hadde fått spørsmål fra flyktningene fra Marie deltar. møtet avholdes, og den er derfor ikke lagt ved innkallingen som en referatsak. Else vedr. fellesmøte torsdag Denne invitasjonen er ikke mottatt før et par dager før ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) orienterte om Sokndal kommunes invitasjon kommunalsjef for levekår om hva eldremilliarden brukers til. hvor langt referansegruppen for universell utforming hadde kommet, samt en e-post fra ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) orienterte fra en e-post fra rådmannen om Det gjøres en purring til administrasjonen på dette vedtaket. servicesenter til aktivitetssenter. INGHILD VANGLO (AP) viste til forrige møte i brukerutvalget den hvor det ble gjort et vedtak om at brukerutvalget ønsker en sak på bruken av Lundeåne bo- og mangelfulit svar, så Vanglo følger opp saken og tar kontakt med Jarle Hovland. orienterte fra et skriv/henvendelse hun hadde fått fra administrasjonen. Dette var et møte, hvor han stilte spørsmål om hvordan det gikk med teleslyngen i Kulturhuset Hun INGHILD VANGLO (AP) viste til Ommund Endresens spørsmål i forrige brukerutvalgs 13111: Spørsmållorienteringer i felles brukerutvalgs møte

16 BRU-Ol 3111 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken

17 Miliøutvalqet Felles brukerutvala ISaksnurnmer Utvalg/komite Dato: Avdeling: Miljøavdelingen Arkiv: :GBR-l 3/1 868, Enhet: Seksjon Byggesak FA-L42 Saksbehandler: Tom Grøsijell Arkivsaksnr.: Stilling: Rådgiver 11/5841 I Møtedato Eigersund kommune Saksframlegg politisk saksah1 15 Joumalpostløpenr.: E-post: 11/114 Telefon: For området gjelder reguleringsplan for Havnegården, vedtatt av kommunestyret Andre opplysninger I fakta i saken: Ingen. Eventuell tidligere politisk behandling: Avgjørelsen er ikke et enkeitvedtak og kan ikke påklages. forholdet ikke er utbedret innen foretaket vil bli pålagt å utbedre forholdet i henhold til plan- og bygningslovens 32-3 dersom Eier av eiendommen gnr. 13 bnr. 1868, Havnegården Egersund AS, varsles med dette om at satt til utforming av inngangspartier. Miljøutvalget har vurdert saken og har kommet til at inngangspartiet ikke tilfredsstiller krav Rådmannens forslag til vedtak 84.11: utfallet. Felles brukerutvalg uttaler seg om saken før den legges frem for Miljøutvalget som avgjør Saksgang: Den sendte Eigersund politi en anmodning til huseier om å utbedre inngangspartiet! Det ble gjennomført befaring på stedet den ikke ansett for å være et søknadspliktig tiltak. i 21 av Havnegården Egersund AS. Arbeidet er ikke omsøkt, men er av rådmannen heller Egersund AS. fortauet til bygget da en mente utformingen på dette førte til fare for personskade. Havnegården Egersund AS awiser denne anmodningen i e-post av Egersund AS den Havnegården Egersund AS opplyser i skriv datert at foretaket anser inngangspartiet som tilfredsstillende, men spør også hvilke utbedringer kommunen vurderer Eigersund politi er leietaker i Strandgaten 16, gnr. 13 bnr Grunneier er Havnegården Som en del av renovering av bygget ble parkeringsplasser og nytt inngangsparti opparbeidet som nødvendige. Eigersund politi henvender seg da til Eigersund kommune som skriver brev til Havnegården Sammendrag: AS, Strandgaten 18, 16 Fortau I inngang gnr. 13 bnr Havnegården Egersund 17

18 Til dette svarer Havnegården Egersund AS i e-post av : han måtte innlegges på sykehus. kl. 13. i brosteinkanten utenfor politistasjonen. Personen fikk så store skader i ansiktet at Byggesakssjefen er gjort kjent med at blant annet en eldre person skadet seg ca. nedenfor fra UnnL Huseier anmodes om å foreta seg noe for å unngå at dette skjer igjen. Minst to personer har falt utenfor politistasjonen på grunn av brosteinene som har blitt lagt jf maller, 2 nærmere hva byggesakssjefens syn på saken er. Det ble den gjennomført befaring/møte med grunneier på stedet for å opplyse frisl, jamfør plan- og bygningslovens Det vises for øvrig til plan- og bygningslovens kapittel 32. anledning til å fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført eventuelle pålegg innen en særskilt angitt pålegg om retting av forhold i strid med bestemmelser i strid med lovverket. Kommunen har videre En ber om Deres kommentarer snarest og senest innen 14 dager. De gjøres oppmerksom på at kommunen med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-3 kan fatte dekket hele dette området. eiendommen. Inngangspartiet og fortauet synes for øvrig å ikke være i tråd med vedtatt reguleringsplan for Rampens plassering fører ikke naturlig til inngangen. Det er heller ingen ledelinjer eller andre oppstår et lite rom mellom rampen og parkeringsplass mot nord. Det ville vært naturlig at rampen hjelpemidler som gjør brukeren oppmerksom på dette avviket. Videre fremstår det problematisk at det TEKIO 12-4 (2) a og b er ivaretatt. En kan ikke se at disse kravene er oppfylt for inngangsparti til Strandgaten 16. Heller ikke kravene i forhold til adkomst. Det fremgår av plan- og bygningslovens 29-3 sammenholdt med forskrift om tekniske krav til byggverk (TEKIO) 12-4 (1) at inngangsparti skal være godt synlig, sentralt plassert og oversiktelig i gnr. 13 bnr. 1868, Strandgaten 16. Besiktigelsen ble foretatt på bakgrunn av en henvendelse fra Eigersund kommune foretok den en besiktigelse av inngangsparti og fortau på eiendommen Eigersund politi som kunne opplyse om en alvorlig fallulykke og flere mindre hendelser i forbindelse med ufformingen av inngangspartiet. skriver til Havnegården Egersund AS: Inngangspartiet fremstår etter byggesakssjefens syn i dag som uoversiktelig og lite brukervennlig. Eigersund politi henvender seg etter dette til Eigersund kommune som i brev av adkomstområdet som samsvarer med reguleringsbestemmelsene. Slik utforming er som kjent også bestemt for dette fortauet. Det er selvsagt beklagelig at det oppstår fall og personskader som følge av snubling i fortauskanten. 21 og fortauets høyde i forhold til trafikkarealet er utført i samsvar med de normalverdier som Dette kan bta. skyldes at publikum ikke forventer et opphøyet fortau langs byggets vestside. Normalt er et fortau opphøyet i forhold til tilstøtende trafikkareal,- bl.a. av sikkerhetsmessige årsaker. Etter avtale med kommunen ble opparbeidelsen utsatt til Miøgaten Strandgaten ble ferdigstillet; - dette bl.a for å få tilsvarende ufforming og materialvalg. Havnegården gjennomførte opparbeidelsen i gjelder for slike fortau. Som det fremgår har Havnegården gjort sitt beste for å foreta en utforming av fortau og brukere. Reguleringspianen for Havnegården, vedtatt , fastlegger krav om opphøyet fortau bl.a. langs bygget vestside. I tillegg er det krav om opphøyet felt ved siden av parkeringsplassene for HC Havnegården Egersund AS: Eigersund politi, leietaker i Havnegården, sendte den følgende e-post til

19 Kommunen uttaler bl.a.: Inngangspartiet fremstår etter byggesakssjefens syn i dag som uoversiktelig deltok: etablert med en bredde som gir ekstra god plass for sideinngangi løfteutstyr for HC- brukere. Det er etablert rampe rett foran inngangspartiet, og bruker blir naturlig ledet til bryter for automatisk og lys kantstein. døråpner. Både rampe og fortau er ufformet med gode kontraster; - Etter anmodning fra Havnegården Egersund ble det avholdt befaring hvor følgende personer Ufformingen av fortau og inngang til Havnegården er etablert på en måte som gir god adkomst, også - for HC- brukere. reguleringspianen I er det krav om to parkeringsplasser for HC- brukere. Disse er asfalt og lite bruketvennlig. Det fremstår videre som problematisk at parkeringsplassen og rampen er utformet slik at det trinnvis nivåforskjell mellom parkeringsplass i nord og sør. Faren for personskade forsterkes mellom fortauet og parkeringspiassen. Utformingen av inngangspartiet synes å skape en forventning at det ikke skal være en ved at det ikke er laget ledelinjer i bakken som gjør en oppmerksom på nivåforskjellen opparbeiding av fortau. Det ville imidlertid vært naturlig at rampen dekket hele dette området. oppstår et rom på ca. 1, 4 m mellom rampen og parkeringsplass mot nord. I dette rommet er det en nivåforskjell på ca. 13 cm. I seg selv er denne nivåforskjellen innenfor normen for Inngangspartiet er delt opp i vindusflater. Det går en rampe opp fra parkeringspiassen til fortauet foran inngangspartiet. Rampen leder rett opp til midten av vindusflaten. brukeren på vei inn i bygget, men når brukeren kommer ut må han eller hun være oppmerksom på nivåforskjellen mellom fortauet og parkeringsplassen. gjør brukeren oppmerksom på dette awiket. Dette vil kanskje ikke være et problem for lnngangsdøren til bygningen er imidlertid plassert helt til venstre. Rampens plassering fører dermed ikke naturlig til inngangen. Det er heller ingen ledelinjer eller andre hjelpemidler som svaksynte. Atkomsten frem til inngangen må være uten hinder som kan innebære fare for blinde og Det utdypes i veiledning til TEK97 (REN): uten hindre og tllrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede. Atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang, inklusive inngangen, skal være lett å finne, lett å bruke, være Det fremgår av 1-21 i TEK97: eventuelt vedtak i saken må imidlertid hjemles i plan- og bygningsloven av 28, jamfør kommunaldepartementets rundskriv om ikraftsetting H-1/1 kapittel 19. Det legges til grunn at det er plan- og bygningsloven av 1985 og teknisk forskrift av 1997 (TEK97) som gjelder for tiltaket da tiltaket er prosjektert og antatt påbegynt før Et Saksbehandlers vurderinger: Frank Remme, Havnegården Egersund Magne Eikanger rådgiver for Havnegården Egersund. kommunen vurderer som nødvendig å foreta. Jarle Valle, Eigersund kommune kommunens oppfatning, vil rette opp angivelige svakheter ved dagens løsning. rampe ved å påbygge den eksisterende rampe mot nord. Vi forstår det slik at et slikt tiltak, etter Før Havnegården vurderer å gjennomføre tlltak bes om tilbakemelding i forhold til hvilket tiltak Havnegården deler ikke kommunens beskrivelse og oppfatning vedr. inngangspartiet for bygget. Til dette svarer Havnegården Egersund AS i skriv datert : Tom GrsUel) Eigersund kommune I brev av samt under befaringen 3.2. fremhever kommunen ønske om å etablere en noe bredere 3

20 .. Inngangspartiet fremstår på denne bakgrunn etter rådmannens syn som uoversiktlig og mindre brukervennlig. Inngangspartiet er ikke tilrettelagt på slik måte som det forutsettes i 1-21 i TEK97. Kommunen kan på slik bakgrunn kreve forholdet utbedret. Det er opp til tiltakshaver/ grunneier selv å velge hvordan forholdet skal utbedres. Kommunen kan bare kreve at den nåværende situasjonen endres. Tiltak som vil fjerne eller minimere faren for personskade kan i alle tilfelle ikke som særlig kostbare eller inngripende. anses Rådmannen anbefaler med dette at det gis varsel om pålegg om retting/utbedring av inngangspartiet. økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt. Inneværende år Nesteår. : År Sum... Investeringsmessige forhold iineværende åri Neste år..ar3-4 :4 4. Alternative løsninger: Miljøutvalget anser inngangspartiet til bygningen på eiendommen gnr. 13 bnr å være universelt utformet. Det er derfor ikke behov for å gjøre utbedringer. Eigersund kommune anser seg med dette som ferdig med saken. O- o- Dokumenter - Dok.nr Tittel på vedlegg Vedrørende fortau I inngang gnr. 13 bnr Havnegården Egersund AS, Strandgaten 18, Vedr. fortau/inngang, Havnegården, Strandgaten Bilder PDF Fall i brostein utenfor politistasjonen vedlagt saken: 4 2

21 3 U I X Bilder AS Havnegården Egersund AS, Strandgaten 18, 16 AS 18 Egersund Egersund Havnegården Egersund Vedr. fortaulinngang, Havnegården, Strandgaten Fall i brostein utenfor politistasjonen Diverse e-poster gnr. 13 bnr L AS TIL Havnegården Egersund Postboks EGERSUND H ersund politistasjon vi Steinar Langholm 4379 EGERSUND Parter i saken: Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter 2 X Bilder besiktigelse Nr Dokdato AvsenderlMottaker Tittel Havnegården Egersund Vedrørende fortau I inngang gnr. 13 bnr Politistasjonen PolitistasJonen 5 21

22

23 i if I Vi Fra: Jarle Valle Sendt: Til: Tom Grøs1jell KopL Emne: VS: SV: VS: Fall I brostein utenfor politistesjonen Røkenes opplyste I dette møtet at han ville ta opp saken i et møte med politiet i neste uke. Vi følger ppp saken I morgen med brev til Havnegården. Til onenlerlog. Med hilsen Med hilsen Jarle VaNe Byggesakasjef Jarle Valle Eigersund konlnune Byggesakssjef Eigersund kommune Fra: Steinar Langholm Sendt: 17. Januar :4 Til: Emnet V5: SV: VS: Fall i brostein utenfor pollfistasjonen Fra: Jarle Valle Sendt: 17. januar :13 fl: Steinar Langtiolm Emne: SV: SV: VS: Fall i bmsteln utenfor politistasjonen Hell Hel Igjen. Da takker jeg for raks opplnlgning så langt i forbindelse med at folk snubler i fortauct utenfor politislasjonen. Saksbehancller har hall telefomak kontakt med Røkenes og foddart kommunens eyn på Inngangspartiot. Vedlagt følger Korrespondansen mellom meg og Havnogården i anledning ovennevnte. (Adkomsten tilfredastlier ikke plan og bygningslovens krav til unlversellulformingframpen er for smal.) Rekenes var skeptisk og ville Ikke øre umiddelbare tiltak. Mon han forklarte at dersom kommunen gav pålegg så viue Havnagkden vurdero dette. Mvh Tidlige Drift- og mlljasjefmld Rolfeen har I etterkant hatt møte med Re,tenes og foddartfpresentert løsninger.

24 Forøvrig så jeg etter at jeg hadde sendt mallen til dere, at navnet til personen som fatt stod I mailen. Ber Med hilsen derfor om at dere sletter navnet hans fra niallen, og sørger for at dette ikke kommer videre. Steinar Lengholm, pohtletasjonseg i Eigersund nf o -Opptirinelig melding-- Fra: Harald Røker,es Sendt 12.januai2OLl 14:2 Til: Steinar LanioIm Kopl: ROar Omdal; Unw knodt Ho%4and; 1w! 662 Egersund Emne: VS: SV: VS: Fall I brostein utenfor pcltistasjonen Hel I Reguleringsplanen for Havnegården, vedtatt )5, fastlegger krav om opphøyet førtai bla. langs bygget vestside. (tillegg er det krav om opphøyet felt ed siden av parkerlngsplassene for )IC-brukere. Fra: Sendt 12. januar :45 TIh Emne: Vs: SV: V5: Fall i brostesn utenft,r politistasjonen ttter avtale med kommunen ble opparbetdelsen uts t til Miljøgaten Strandgaten ble terdlgstiflet. dette bl.a. for å fl tilsvarende utforming og rnaterialvalg, Havneg rden gjennomførte opperbeldelsen I 21 og fortaueu høyde I forhold til trafikkarealet er utført I samsvar med de normalverdlersom gjelder forslike fortau Vider-esendt av Egersund KIwl 662/NGButIkk den :44 Det er selasagt beklagelig at det oppstår fall og personskader som følge av snubling i fortauskariten. Dette kan bla. Dato: :46 Til: Fra: Steinar Langholm skyldes at publikum ikke forventer et opphøyet fortau langs byggets vestside. Emne: SV: VS: Fall i brosteln utenfor politistasjonen Normalt er et fortsu opphøyet I forhold til tilstøltende tratikkareal,- bla. av sikkerhetsmessige årsaker. Slik Flott. utforming er som lrjent også bestemt for dette fortauet, Det ble snakk om dette I lunch pausen, og da nevnte vasltehjelpen at hun hadde sett flere som også Som det fremgk hsr Haenegården gjort sitt beste tor å foreta en utformlngav fortau og adkomsiområdet som hadde snublet I kantstelnen, men uten at de falt og slått seg. ssmsvarer med regulerlngsbestemmelsene. l-larald Røkenej HA%NEGAROCN tg(msuno

25 1(1-I. frtelvig har skrevet avvikemeiding til J.O,Lunde i ila Steinar Mvh Steinar langholm --Opprinnelig melding--- rra: Sendt 7januar211 11:16 Til: Steinar Langholm Emne: Ad: ys: Fall I brostein utenfor pollustasjonen politistasjonssjsf i Eigersund Hel Steinar Vi vil undersøke saken og gi en tllbakemelding I løpet av neste uke. Oppflmd9 tneldbig tra tflrnlåpwdtflot4ad Sendt 5.januar2Oll 14:41 Mvh fl: steinar Langhofm Ean Fall i brretdrl utanror pctitistaonen Frank Remme Steinar Langholm skrev: Til: < ) skadet seg i brosteinkanlen utenfor pollttstasjonen ca kl 13 idag 5januar Fra: Steinar Langholm 211. Dato: :49 cc: Roar Ondal croar.omdaipolltlet.no>, UnnI Åmodt Hovland Emne: VS: Fall I brostein utenfor politistasjonen Han ble hjulpet opp på venterommet I ekspedisjonen og siden lert til sin fastlege av Jegtnes. God dagt Minst to personer har falt utenfor politistesjoner; så grunn av brosteinens som har blptt lagt, jt maten nedenfor fra linni. Han fikk så store skader i ansiktet et han må Innlegges på sykehus. Han bor alene og ktstne Ikke relseh»m I denne tilstanden. Huseler anmodes om i foreta seg noe for å unngå at dette skjer lojen. Hvis en fokuserer på hoved-dera på vel Inn, eller bilen på vei ut. vil en ikke merke den høye kanten som Ugger rett foran inngangen.

26 EIGERSUND KOMMUNE Miljøavdelingen Seksjon Byggesak Vedlegg: Kopi av bilder fra besiktigelse den Veiledning lii TEK1O 12-4 Kopi av reguleringsplan med bestemmelser -2- Havnegården Egersund AS Kopi til: Postboks EGERSUND Eigersund politistasjon v/steinar Langholm 4379 EGERSUND Vår ref.: 11/133Sf / GBR-13/2868, FA-L42 Dato: Saksbehandler Tom GrøsIjell Ofrekte telefon: / E-post: tom.groestehteigersund.kommune.no Deres rel: I Vedrørende fortau I inngang gnr. 13 bnr Havnegården Egersund AS, Strandgaten 18, 16 Viser til vedlagte bilder. Eigersund kommune foretok den en besiktigelse av inngangsparti og fortau på eiendommen gnr. 13 bnr. 1868, Strandgaten 16. Besiktigelsen ble foretatt på bakgrunn av en henvendelse fra Eigersund politi som kunne opplyse om en alvorlig fallulykke og flere mindre hendelser i forbindelse med utformingen av inngangspartiet. lnngarigspartiet fremstår etter byggesakssjefens syn i dag som uoversiktelig og lite brukervennlig. Det fremgår av plan- og bygningslovens 29-3 sammenholdt med forsknft om tekniske krav til byggverk (TEK1O) 12-4 (1) at inngangsparti skal være godt synlig, sentralt plassert og oversiktelig i forhold til adkomst. En kan ikke se at disse kravene er oppfylt for inngangsparti til Strandgaten 16. Heller ikke kravene i TEKIO 12-4 (2) a og ber ivaretatt. Rampens plassering fører ikke natirlig til inngangen. Det er heller ingen ledelinjer eller andre hjelpemidler som gjør brukeren oppmerksom på dette avviket. Videre fremstår det problematisk at det oppstår et lite rom mellom rampen og parkeringsplass mot nord. Det ville vært naturlig at rampen dekket hele dette området. Inngangspartiet og fortauet synes for øvrig å ikke være i tråd med vedtatt reguleringsplan for eiendommen. En ber om Deres kommentarer snarest og senest innen 14 dager. De gjøres oppmerksom på at kommunen med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-3 kan fatte pålegg om retting av forhold i strid med bestemmelser i strid med lovverket. Kommunen har videre anledning til å fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført eventuelle pålegg innen en særskilt angitt frist, jamfør plan- og bygningslovens Det vises for øvrig til plan- og bygningslovens kapittel 32. Med vennlig hilsen Jarle Valle Byggesakssjef Besøksadresse.Nv9. 43 Egersund / Leriksgården 2 et. Telefon. r.. Epostadresse: posteigersund.kommuneno Internett: Org.nr.: Besøksadresse: Nytotvet 9, 437 Egersund) Lerviksgården 2 et. Telefon: Postadresse: Postboks 58, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: post eigersund.komnune.no tntemett: Org.nr.:

27 Før Havnegården vurderer å gjennomføre tiltak, bes om tilbakemelding i forhold til hvilket tiltak kommunen vurderer som nødvendig å foreta. (J Eigersund Kommune Med hilsen Miljøavdelingen, Seksjon Byggesak., Postboks EGERSUND / II. Ç. Egersund, J! 11t5i 9527O-9i Deres ref.: 11/1335/I I/I 14/GBR , FA-L 42 FORTAU/ INNGANG HAVNEGÅRDEN EGERSUND, STRANDGATEN 18 Det vises til henvendeler fra Deres Tom Grøsell og Arild Rolfsen samt efterfølgende brev datert Havnegården deler ikke kommunens beskrivelse og oppfatning vedr. inngangspartiet for byggel Kommunen uttaler bla.: Inngangspariteifremstår etter byggesakssjefenr sz I dag som uoversiktelig og lite brukevennlig Utformingen av fortau og inngang til Havnegården er etablert på en måte som gir god adkomst, - også for HC-brukere. 1 reguleringsplanen er det krav om to parkeringsplasser for HC-brukere. Disse er etablert med en bredde som gir ekstra god plass for sideinngang? løfteutstyr for HC-brukere. Det er etablert rampe rett foran inngangspartiet, og bruker blir naturlig ledet til bryter for den automatisk døråpner. Både rampe og fortau er utformet med gode kontraster - asfalt og lys kantstein. Etter anmodning fra Havnegården Egersund ble det avholdt befaring hvor følgende personer deltok: Jarle Valle, Eigersund Kommune Tom Grøse1l, Eigersund Kommune Frank Remme, Havnegården Egersund Magne Eikanger, rådgiver for Havnegården Egersund I brev av samt under befaringen 3.2. fremhever kommunen ønske om å etablere en noe bredere rampe ved å påbygge den eksisterende rampe mot nord. Vi forstår det slik at et slikt tiltak, etter kommunens oppfatning, vil rette opp angivelige svakheter ved dagens løsning.

28 28 i-

29

30 4

31 I b

32 I

33 c g,

34

35 Eigersund Dato: Arkiv: :FE-233 Arkivsaksnr.: 8/589 Journalpostløpenr.: 11/8995 kommune Saksframlegg politisk sak - Avdeling: Levekårsavdelingen Enhet: Levekårsstaben Saksbehandler: Kåre lngvar Helland Stilling: Kommunals;ef levekår Telefon: E-post: j Saksnummer Utvalglkomite Møtedato 14/11 Helse- og omsorgsutvalget Felles brukerutvalg i Nasjonale mål, og prioriterte områder innen helse og sosial for2oll Sammendrag: Arlig gir helsedirektoratet ut statens målsettinger og satsingsområder for angjeldende år. Målgruppenene for dette dokumentet er den politiske og administrative ledelsen i kommunene og fylkeskommunene samt den administrative ledelse i de regionale foretak og hos fylkesmennene. Rundskrivet er delt inn i underkapitler for de fire mottakergruppene. Det forutsettes at rundskrivet blir benyttet i kommunens planer og prioriteringer på helse og omsorgsområdet i tråd med de føringer som blir gitt. Rundeskrivet er spesielt viktig i år på grunn av ny helselovgivning og forberedelse til samhandlingsreformen. Saksgang: Endelig vedtak i helse og omsorgsutvalget. Rådmannens forslag til vedtak : Innholdet i foreliggende rundskriv tas til orientering Helse- og omsorgsutvalget Møtebehandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. HO Vedtak: Innholdet i foreliggende rundskriv tas til orientering. Vedtaket er enstemmig. Eventuell tidligere politisk behandling: Ingen Andre opplysninger I fakta i saken: i

36 Det er først og fremst kapittel 31 Kommunene som er aktuelt, men i samhandlingens ånd må hele rundskrivet ses i sammenheng. Kommunene har ansvaret for de primære helse og omsorgstjenestene i kommune., og planlegging av disse tjenester skal gjennomføres etter kommuneplanbestemmelsene i plan- og bygningsloven og etter bestemmelsene om økonomiplan og årsbudsjett i kommuneloven.. Nytt lowerk vil bli gjort gjeldende fra 212. Det er lagt opp til et harmonisert og sammenslått lovverk som vil sette fokus på økt samhandling kommunenes overordnede ansvar og krav til pasientsikkerhet og kvalitet. økt satsing på forebygging og helsefremmende arbeid gjennom økt satsing på folkehelse hører også med i dette bildet økte helseforskjeller mellom de forskjellige befolkningsgrupper skal motvirkes Kommunene skal legge til rette for et målrettet, samordnet og systematisk folkehelsearbeid basert på lokale forutsetninger. Det blir viktig å gi informasjon og opplæring til alle grupper som dette måtte angå. En kartlegging av helsetilstanden til befolkningen og faktorer som påvirker denne vil høre med i dette bildet. Det vil være viktig å innarbeide helse- og sosialfaglige aspekter i alle kommunale planer. Samarbeid med andre aktører vil være nødvendig for å oppnå de ønskede målsettingene i. Frisklivstilbud, etablering av lokalmedisinske sentre og kompetansehevende tiltak på bred basis vil være av sentral betydning for å implementere målsettingene. Saksbehandlers vurderinger: Foreliggende dokument er spesielt viktig for det sier noe om hvordan de statlige myndigheter planlegger å gjennomføre samhandlingsreformen i praksis. Kommunene prøver etter beste evne å forberede seg på å ta ansvar for en større del av oppgavene innenfor helse og sosialsektoren. Det er imidlertid stor usikkerhet når og om hvordan dette vil arte seg i praksis. Graden av gjennomføring vil blant annet avhegne av statlig medfinansiering. Det regnes med at det i første omgang vil komme øremerkede midler til dette, og føringene fra staten her, vil påvirke måten reformen implementeres på. Det vil si at mye av den konkrete planleggingen vil først kunne finne sted etter at statsbudsjettet er framlagt i oktober. Dog er Eigersund kommune godt i gang i og med at Dalane Lokalmedisinske Senter har vært etablert i om lag 3 år. For øvrige detaljer henvises det til vedlagte rundskriv Universell utforming: Vil ligge som en basisforutsetning i all planlegging der det er aktuelt. økonomiske konsekvenser: Store, men beløpene er ukjente.. Alternative løsninger: 2 32

37 Gjøre presiseringer eller komme med konkrete innspill i vedtaket. Dokumenter - vedlagt saken: Rundskriv 15-1 / 211. Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel 1 I Sosial- og Informasjon om tilskuddsmidlene 28 - kap 621 helsedirektoratet post 63 - og 761 post Sosial- og Fellesrundskriv - nasjonale mål, helsedirektoratet hovedprioriteringer og tilskudd for Arbeids- og Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd til velferdsdirektoratet de sosiale tjenestene i og utenfor Nav kontorene 4 I i VS Utsettelse av søknadsfrist - Barnefattigdom 5 I Helsedirektoratet Rundskriv 1S-i/29 - Nasjonale mål og hovedprioriteringer for 29 Vedrørende samarbeid med omsorgstjenesten 6 I Helsedirektoratet om opplæring i munnstell for personell i omsorgstjenesten Redd Barna; 7 I FramfyH(ingen LOs Eigersund kommune og barnefattigdom familieorganisasjon 8 I Nasjonale mål, hovedprioriteringer Arbeidsog tilskudd til de sosiale tjenestene i velferdsdirktoratet og utenfor NAV-kontoret 9 I Helsedirektoratet Rundskriv S-i/21 - Nasjonale mål og hovedprioriteringer for 21 1 I Kultur- Eigersund kommune og barnefattigdom - o redegjørelse for hvilke tiltak som er oppvekstvalget satt i verk og for å bekjempe 12 X Kåre lngvar Helland Forslag til sak om fattigdom 14 I Helsedirektoratet Rundskriv ls-1/211 - nasjonale mål og prioriterte områder for I Arbeids- og Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd i velferdsdirektoratet de kommunale sosiale tjenestene i 211 Parter i saken: 3 33

38

39 Eigersund kommune Dato: Avdeling: Arkiv: :FE-4, FA-F, Enhet: Tl-&1 4 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Stilling: 11/186 Telefon: Joumalpostløpenr.: E-post: 11/7811 Saksframlegg politisk sak Levekårsavdelingen Levekårsstaben Anne Brit W. Tengesdal Helsefaglig ansvarlig Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Helse- og omsorgsutvalget Felles brukerutvalg Årsmeldinger - levekårsavdelingen, helse og omsorg Sammendrag: De enkelte enhetene i omsorgsavdelingen har utarbeidet årsrapporter for 21. Rapportene viser at det i 21 har blitt ytt tjenester til 1425 personer. Flere av avdelingene har vært igjennom omfattende endringer for å gi en bedre kvalitet på tjenesten, og for å kunne tilby nødvendig helse og sosialtjenenester til kommunens innbyggere. Enhetene arbeider aktivt for å holde et lavt sykefravær, og for å ha nødvendig fagkompetanse. Fagutvikling og kompetanseheving prioriteres høyt i avdelingen. Det er definerte ressurspersoner på flere viktige områder, blant annet innen demens, rehabilitering, forflytning, palliasjon, hygiene og kols. Resurspersonene prioriteres i forhold til kursing/ seminarer, og har ansvar for å videreformidle dette videre i enheten. I noen tilfeller betyr det at det vil være behov for å omgjore stillinger fra assistentstilling til fagarbeider, eller fra fagarbeider til høyskoleutdannet. Flere enheter i avdelingen har opplevd at tjenestemottakerne har hatt utagerende adferd og har utøvd vold mot personellet. Dette setter høye krav til kompetanse og krever mye ressurser. Det oppleves ikke at gjeldende lowerk sikrer ansatte, brukere og nærmiljoet godt nok. Det er det innført et kvalitetssikringssystem Qm+, som gir oversikt over gjeldende aktuelt lowerk, rutiner og retningslinjer, i tillegg til at man melder og behandler awik i dette systemet. Det arbeides fortsatt med implementeringen av dette. Saksgang: Helse- og omsorgsutvalget og Felles brukerutvalg får saken til orientering. Rådmannens forslag til vedtak : Årsmeldingen fra helse- og omsorgsavdelingen tas til orientering Helse- og omsorgsutvalget Møtebehandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 35

40 H Vedtak: Årsmeldingen fra helse- og omsorgsavdelingen tas til orientering. Vedtaket er enstemmig: Eventuell tidligere politisk behandling: Ingen Andre opplysninger I fakta i saken: Kjerjaneset har 41 leiligheter der beboerne får hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Der er 2 dagsenter, et for personer med demens med 8 daglige plasser og et for andre eldre med 15 daglige plasser. Til sammen får 65 personer dagtilbud på disse dagsentrene. Dagsenter for eldre! funksjonshemmede har personer på venteliste. Dagsenteret yter tjenesten aktivisering og sosial stimulering. Kjøkken: Matlaging, servering, bestilling av matvarer til alle enheter, pakking av middagsporsjoner til alle hjemmeboende. Utfordringer i 21: Avdelingen har mangel på vikarer med fagutdanning, og har ubesatte sykepleierstillinger. Det er stort press på dagsenterplassene. Det er stort arbeidspress i serviceleilighetene pga beboerne er mer pleietrengende Lundeåne: 39 leiligheter der beboerne får hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I tillegg er der to rom som brukes til avlastningsopphold- korttidsopphold. Senteret har frisørsalong og fotpleier. Kafeen drives av NAV. Utfordringer i 21: Sykefraværet har vært en spesielt stor utfordring dette året. Flere ansatte sliter med kroniske plager som rygg-,nakke og skjelettplager. Høyt arbeidspress kan være noe av årsaken. Lagård Bo- og servicesenter: Har 42 sykehjemsplasser og 32 bofellesskapsleiligheter. Beboerne i leilighetene får hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Legevaktsentralen betjenes også av personell herfra. Spesielle uffordringer i 21: Vanskelig å ha kvalifisert personell til betjening av legevaktsentralen. Der er ubesatte sykepleierstillinger. Pasientene blir stadig mer pleietrengende, og det kreves mer avansert behandling. 2 vest Dalane LMS: Avdelingen er en del av Dalane LMS som har forlenget prosjektperioden til vest har 22 senger fordelt på 4 enerom og 9 tomannsrom. Totalt antall liggedøgn i 21 var 733. Pr er det 8 personer på 2 vest som venter på plass i bofellesskap, og 1 person som venter på sykehjemsplass. behandling. Spesielle utfordringer i 21: Ubesatte sykepleierstillinger. Opplevelsen er at pasientene på denne avdelingen blir sykere, mer ressurskrevende og krever mer avansert behandling. Sykepleierne ved avdelingen har i 21 overtatt oppgaven som medhjelper i legevakten på natt. Oversikt over tjenester som sonene ytes i sone Havsøy! Helleland, Rundevoll, Sentrum! Heilvik og Eigerøy! Lagård: hjemmesykepleie, hjenmehjelp, praktisk bistand, matombringing, brukerstyrt personlig assistent, trygghetsalarm, støttekontakt, omsorgslønn og avlastning i privat hjem. Sonene yter tjenester til hjemmeboende personer i alle aldre, herunder botiltak for utviklingshemmede og personer med utviklingshemming som bor i private boliger. Sone Rundevoll har i tillegg en avlastningsbolig for unge personer med utviklingshemming. Sone Sentrum! Helivik har i tillegg ansvar for nattpatruljen som består av en sykepleier og en helsefagarbeider hver natt. 36

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 23.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:15 Sak fra / til: 006/11-013/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten,

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten, ak - ITidiÇ. -fra: Utvalg:I Felles brukerut i 09:00 10:35 029/10-033/10 09.06.2010.F Formannskapssalen i Utvalgssekretær Utvalgsleder Randi 5. Haugtad) Else Marie Schneidereit s3, L Eigerøy fyr, Maurholen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 17.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:20 Sak fra / til: 053/10-055/10 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 12.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 047/10-052/10 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 18.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:20 Sak fra / til: 022/13-029/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:10 Sak fra / til: 030/13-036/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:55 Sak fra / til: 031/11-037/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget Utvalg: Miljøutvalget Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Formannskapssalen, ekstraordinært møte Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:15 Sak fra / til: 161/10-161/10 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg Utvalg: Planteknisk utvalg ekstraordinært møte Møtedato: 25.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:30 Tidspunkt - til: 16:15 Sak fra / til: 238/13-239/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 10.08.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:15 Sak fra / til: 033/10-039/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 15.09.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:40 Sak fra / til: 035/10-042/10 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 05.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:45 Sak fra / til: 010/11-016/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 06.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 013/12-018/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16 EIGERSUND KOMMUNE Felles kerutvalg MØTEPROTOKOLL Utvalg: Felles kerutvalg Møtedato: 02.03.2016 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16 Følgende medlemer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 024/12-033/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget d EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 059/10-063/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapssalen 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER:

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapssalen 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Felles brukerutvalg Formannskapssalen 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 I ORIENTERINGER: Kl 09.00 1000 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE [ytvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:30 (Merk fremmøtetid) Vedtak som ettersendes jf.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.06.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:15 Sak fra / til: 059/11-059/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 23.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:15 Tidspunkt - til: 12:15 Sak fra / til: 003/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Mindre reguleringsendring gnr. 4 bnr. 60, 72 og 76 - Æsane, Hellvik - justert plassering m.m

Mindre reguleringsendring gnr. 4 bnr. 60, 72 og 76 - Æsane, Hellvik - justert plassering m.m Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.12.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-4/60 Arkivsaksnr.: 10/1337 Journalpostløpenr.: 10/30100 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 27.01.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-60/76 Arkivsaksnr.: 07/3394 Journalpostløpenr.: 08/18672 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår ref.: 15/16138 / 12/2469 / FA - S00, TI - &00 Dato: 26.05.2015 Saksbehandler:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 03.06.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 21:50 Sak fra / til: 020/10-032/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:25 Sak fra / til: 033/11-034/11 Terje

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto&

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto& Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Dato: 30.05.201 i Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste sekretær utvalgsleder Randi S. Haugstad Kristin Bø Haugeland Qo-cL 3. 4jto& Med vennlig hilsen Egersund,

Detaljer

Mindre reguleringsendring - nye bestemmelser - Tuå boligfelt, Hellvik

Mindre reguleringsendring - nye bestemmelser - Tuå boligfelt, Hellvik Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 28.07.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-60/332 Arkivsaksnr.: 10/932 Journalpostløpenr.: 10/18092 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 24.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:35 Sak fra / til: 017/11-025/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 18.02.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: Sak fra / til: 001/10-010/10 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 001/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:00 Tidspunkt - til: 14:00 Sak fra / til: 120/10-125/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse-og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 09:00-10:55

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse-og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 09:00-10:55 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse-og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:55 Til behandling: Saksliste nr. 001/14-003/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede, Rådhuskantinen Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 04.02.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 001/13-009/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: Kl. 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 027/15 Søknad

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 05.12.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:10 Sak fra / til: 033/12-042/12 bru Iversen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg - Svåvatnet

Reguleringsendring Halsen hyttefelt gnr. 27 bnr. 18 - renseanlegg - Svåvatnet Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.04.2011 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-27/18 Arkivsaksnr.: 10/135 Journalpostløpenr.: 11/11256 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.05.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 23 Til saksnr. 26 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 007/11-015/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 14.02.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 001/12-009/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:55

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:55 Vågsøy kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tidspunkt: 14:00-15:55 Til behandling: Saksliste nr. 015/14-017/14 Medlemmer: NFU

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 30.08.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 026/11-032/11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 11:30 (frammøte i bodega for lunsj) Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 011/12-015/12 Kristin Bø

Detaljer

Delegering av myndighet til å foreta mindre reguleringsendring - bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner om utbyggingsavtaler

Delegering av myndighet til å foreta mindre reguleringsendring - bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner om utbyggingsavtaler Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 07.12.2012 Arkiv: :FE-142 Arkivsaksnr.: 07/3791 Journalpostløpenr.: 12/31127 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 015/11-018/11 Følgende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl.11:30 - lunsj Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.01.2017 Arkiv: : FE - 140 Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling 01/2017

Møteinnkalling 01/2017 Møteinnkalling 01/2017 Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hjørnet, Bjugn rådhus Møtedato: 22.05.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Arnlaug Lund Jakobsen, som sørger for innkalling av varamedlem.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Utvalg: Møtested:, Storgata 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk Leder KRF

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 03.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 006/11-006/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland (meldt forfall) MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland (meldt forfall) MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Holtan, Holtan Bofellesskap Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Atle Roset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 14:00-17:35

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 14:00-17:35 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 03.11.2015 Tidspunkt: 14:00-17:35 Til behandling: Saksliste nr. 019/15-022/15 Medlemmer: H - Ørjan Kvalheim

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 04.06.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 004/13-009/13 Følgende

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantina, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: 12:30 Råd for funksjonshemmede Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer