Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge"

Transkript

1 Kvartal Vest, Lørenskog 2010/ /1. halvår kvartal Management Accounts Sjøkvartalet, Lervig Brygge

2 Redegjørelse for Management Accounts for 1. halvår 2010 Hansa Property Group AS ( HPRO, Selskapet og Konsernet ) ble etablert i november 2007 gjennom oppkjøp av fire større utviklingsporteføljer i Lørenskog, Stavanger, Bergen og Tønsberg. Sommeren 2008 ble det også ervervet 70 % av 6 eiendomsprosjekter i Oslo, hvor Selvaag Bolig AS eier de resterende 30 %. Målsetningen for HPRO er å utvikle gode og lønnsomme eiendomsprosjekter basert på Konsernets differensierte eiendomsportefølje. Konsernet eier og kontrollerer sammen med sine partnere utviklingsprosjekter med utbyggingspotensial på ca m2 hvorav hovedtyngden av potensialet, ca 70 %, er bolig. Dette gjør HPRO til en betydelig eiendomsaktør i Norge. Siden oppstarten av Selskapet sent i 2007, ble 2008 og 2009 i stor grad preget av en vanskelig markedssituasjon som en følge av finanskrisen. Konsernet har av den grunn i 2009 vært gjennom en finansiell og driftsmessig restrukturering. I 2010 er Konsernet kommet over i en fase hvor en er konsentrert om normale eiendomsutviklingsaktiviteter. Dette har resultert i at de første spadetakene i noen prosjekter er tatt og at det er igangsatt salg i en lang rekke prosjekter som skal bygges og selges de nærmeste årene. Hansa Property Groups konsoliderte Management Accounts omhandler perioden Kvartalsregnskapet er urevidert og avlagt etter samme vurderings- og måleprinsipper som årsregnskapet (IFRS). Tall i parentes er for resultatposter per og for balanseposter per Resultat På konsolidert nivå var konsernets omsetning i første halvår 2010 MNOK 22,3 (247,2). Konsernets perioderesultat var negativt med MNOK -18,8 (45,6). Balanse Totalkapitalen på konsolidert nivå var MNOK 1.889,6 (2.049,3) per Egenkapitalen utgjør MNOK 791,6 (810,4), og består av aksjekapital på MNOK 271,5 samt øvrig egenkapital på MNOK 520. Egenkapitalen utgjør 42 % av totalkapitalen (40 %). Konsernet har en langsiktig gjeld på MNOK 1.053,2 (1.192,7). I tillegg kommer den relative andel av felleskontrollerte virksomheters eksterne langsiktige gjeld som utgjør MNOK 586,1 (MNOK 580). I konsernregnskapet tas Stavangerporteføljen, Hansa/Selvaag-porteføljen og Stordselskapene inn som felleskontrollerte virksomheter (FKV) og tilknyttede selskap (TS). Per er det bokført MNOK 446,4 (454,6) som investering i Tilknyttet Selskap (TS) og Felleskontrollert virksomhet (FKV). Verdien på eiendomsprosjekter, tomter og ferdige bygg utgjør MNOK 979,6 (976,8).

3 Driftsutvikling 1. halvår 2010 Konsernet inngikk i januar i år managementavtale med Selvaag Bolig hvor de påtok seg ansvaret for drift og utvikling av det meste av Konsernets eiendomsporteføljer. Avtalen er implementert og Konsernet har med dette blitt tilført både kompetanse og kapasitet. Konsernet opplever at managementavtalen har økt tempoet i prosjektutviklingen, og høster nå effekter ved at flere prosjekter raskt har blitt salgsklare. Boligprosjekter for salg i 2010 Konsernet har i første halvår hatt salg i tilsammen fem prosjekter, fire i den felleseide Osloporteføljen (Mortensrud leiligheter, Mortensrud rekkehus, Løren 5 leiligheter og Kornmoenga leiligheter og rekkehus), samt i blokk 625 i Vestparken på Lørenskog. I tillegg ble det i september igangsatt salg fra 2 prosjekter på Lervig Brygge i den felleseide Stavangerporteføljen. Det er per solgt 96 boliger totalt for alle porteføljene. Per 20. september er antall solgte boliger økt til 182 som tilsvarer en omsetning på MNOK 544. I henhold til Konsernets regnskapsprinsipper (IFRS) resultatføres inntekter ved boligsalg først ved overlevering til kunde, noe som innebærer at selv med et betydelig forhåndssalg, vil regnskapsført omsetning være lav før konsernet er over i fasen der bygg kommer til overlevering. HPRO har i all hovedsak et krav til 60 % forhåndssalg før byggestart. Estimert salgsperiode før byggestart er 6 måneder. Gjennomsnittlig byggeperiode for boliger er ca 18 måneder. Næringseiendom Konsernets utleie av næringslokaler og leiligheter har til sammen generert leieinntekter tilsvarende 19 millioner kroner i 1. halvår, inkludert tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. På tross av et tøffere leiemarked er utleiegraden per m2 stabil og forventet å holde seg på dagens nivå ut året. To betydelige leiekontrakter kommer til reforhandling i Dette er kontrakten med Bring på Skårer og Wärtsilä på Stord. Videre fremdrift i porteføljeutviklingen Som nevnt over estimeres det en salgsperiode på ca 6 måneder før bygging igangsettes, med en byggetid på ca 18 måneder. Dette medfører at årets salgsstarter er forventet å gi byggestarter mot slutten av 2010 og første halvår 2011, for overlevering i Rekkehusene på Mortensrud er løpende overlevert. Prosjektet antas å være avsluttet mot sommeren Finansiell stilling HPRO jobber aktivt og bredt i alle del-porteføljene med å tilrettelegge for realisere ulike bolig- og næringsprosjekter. Avdragsprofilen på konsernets låneportefølje sammenholdt med konsernets likvditetsreserve og ubenyttede trekkrettigheter gjør at konsernet 3

4 løpende vil vurdere salg av næringseiendom og/eller boligtomter i løpet av Konsernet har ikke avtalefestede avdrag før i 2012 og vil i perioden frem til dette derfor arbeide med å finne gode løsninger for best mulig utvikling av verdiene i eiendomsporteføljene. Kommentarer til hovedpostene i perioderegnskapet Omsetning Regnskapet for andre kvartal 2010 preges av at konsernet er i en byggeforberedende fase der boliger forhåndsselges som nødvendig sikkerhet for finansiering av byggeprosjekter. I henhold til IFRS resultatføres inntekter fra boligsalg ved overlevering til kunde, noe som innebærer at selv med et betydelig forhåndssalg, vil regnskapsført omsetning være lav før konsernet er over i fasen der bygg kommer til overlevering. Omsetningen for 2. kvartal består derfor først og fremst av leieinntekter og noe omsetning av leiligheter på Vestparken på Lørenskog. Omsetning per utgjør MNOK 22,3. Merk at omsetningen i 1. halvår 2009 er omarbeidet i forhold til halvårsrapporten som ble utarbeidet i Aksjenedsalget i Bo En-konsernet utløste en gevinst som ble presentert brutto i halvårsrapporten (Salgsinntekt og varekostnad eiendom). I årsregnskapet for 2009 ble det besluttet å presentere gevinsten netto. Sammenligningstallene for 1. halvår 2009 er derfor omarbeidet i samsvar med årsregnskapet. Driftskostnader Konsernet gjennomførte i 2009 betydelige kostnadsreduksjoner som tilpasset kostnadsnivået til aktivitetsnivået. Driftskostnadene for konsernet i 2010 ligger på samme nivå som ved utgangen av 2009, og anses å være et nøkternt og riktig kostnadsnivå for dagens virksomhet. Resultatet for 1. halvår viser en reduksjon mot 1. halvår 2009 dels som effekt av kostnadsreduksjoner, og dels som følge av regnskapsmessige konsekvenser knyttet til aksjenedsalget i Bo En-konsernet. I Konsernets halvårsregnskap for 2009 ble resultatposter fra Stavangerporteføljen konsolidert inn 100 %. Etter aksjenedsalget i juni 2009 blir bare HPROs andel av nettoresultatet i BoEn-konsernet resultatført i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Salg av prosjekter Det er i første halvår gjennomført et større tomtesalg på Jaasund i Stavanger. Tomt i størrelsesorden m2 er solgt til Østerhus AS for MNOK 100. Transaksjonen innebærer en betydelig infrastrukturforpliktelse og er således bokført med et tap i størrelsesorden MNOK 9,5. Kontanteffekten av transaksjonen fullfinansierer første del av infrastrukturinvesteringen på Jaasund, og utbyggingen av området er nå påbegynt. Salgstart er forventet omkring årsskifte 2010/2011. Resultateffekten av transaksjonen inngår i linjen for resultat fra FKV/TS i konsernregnskapet. Finansposter Renteutgiftene i konsernet er betydelig redusert sammenlignet med 1. halvår 2009 som følge av at rentevilkårene ble bedret gjennom konsernets restrukturering våren 2009, og 4

5 reduksjon av den samlede gjelden i konsernet. Totale renteutgifter per 1. halvår utgjør MNOK 21,2 hvorav MNOK 11,6 er balanseført. Alle renteutgifter i halvårsregnskapet 2009 ble balanseført. Resultatført effekt av konsernets rentesikringskontrakt er MNOK -7,5 for første halvår. Verdivurdering av konsernets eiendomsprosjekter Det ble i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet gjort en verdsettelse av konsernets eiendomsprosjekter. Selskapet vil gjøre en ny verdivurdering av konsernets tomter og eiendomsprosjekter per

6 Konsolidert resultatregnskap Note Salg av eiendommer Annen driftsinntekt Driftsinntekter Kostnader solgte eiendommer Nedskrivninger varelager (tomter) Personalkostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Driftskostnader Netto resultat fra tilknyttede selskaper/ felleskontrollerte virksomheter Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Fordelt på: Majoritetens andel av årsresultat Minoritetens andel av årsresultat Ordinært resultat per aksje (hele NOK) 3 (0,07) 0,62 (0,56) Utvannet resultat per aksje (hele NOK) 3 (0,05) 0,30 (0,44) 6

7 Konsolidert balanse Noter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - Leiekontrakter Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i TS og FKV Andre langsiktige fordringer TS og FKV Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varelager eiendomsprosjekter Varelager tomter Varelager ferdige bygg Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer Kontanter og bank (herav bundet TNOK ) Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Aksjekapital 2, Kommitert ikke innbetalt aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Minoritetsinteresser 0 0 Sum egenkapital Andre langsiktige forpliktelser Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

8 Endringer i konsernets egenkapital Aksjekapital Kommitert ikke registrert aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital Kapitalnedsettelse 18/ Kapitalnedsettelse 2/ Kontantemisjon 2/ Kontantemisjon 2/ Emisjonskostnader, etter skatt Kommitert ikke innbetalt aksjekapital Kjøp av egne aksjer Periodens resutat etter skatt Egenkapital Egenkapital Periodens resutat etter skatt Egenkapital

9 Noter til regnskapet Note 1 - Investering i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap For investeringer i felleskontrollert virksomhet hvor HPRO sin stemmeandel er markert med 62,5%, 66% eller 70%, eksisterer aksjonæravtaler som regulerer vesentlige avtalerettslige forhold mellom partene. For disse vesentlige forholdene er det regelen at det skal det være enstemmighet i styret (dermed har HPRO reelt 50% stemmeandel). For øvrige forhold, stemmer deltakerne i de felles kontrollerte virksomhetene tilsvarende sine eierandeler. Beløpene under viser konsernets respektive eierandel av eiendeler og gjeld samt av salg og resultat av investeringen i den felleskontrollerte virksomheten. Beløpene er inkludert i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden: Hansa Selvaag Bjørnåsen Syd II AS (70%) Hansa Selvaag Kornmoenga AS (70%) Hansa Selvaag Lillohøyden AS (70%) Hansa Selvaag Løren 2B AS (70%) Hansa Selvaag Løren 5 AS (70%) Hansa Selvaag Mortensrudhøyden AS (70%) Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Netto eiendeler Salgsinntekter Kostnader Årsresultat Bo En konsern (62,5%) Stord Industribygg AS (66%) Sum total TS/FKV Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Netto eiendeler Salgsinntekter Kostnader Årsresultat Av samlet gjeld på MNOK 727,7 utgjør gjeld til HPRO-konsernet MNOK 83,4. 9

10 Note 2 - Aksjekapital Vedtatt dato Type Aksjekapital (NOK) Antall aksjer etter endring Pålydende verdi (NOK) Aksjekapital Nedsettelse av pålydende ( ) Kontantemisjon Kontantemisjon Aksjekapital Aksjekapital halvår Gjennomsnittlig antall aksjer utestående Selskapets aksjekapital per består av aksjer pålydende NOK 1, alle aksjer har lik stemmerett. Liste over aksjonærer: Aksjonær Land Antall aksjer % SELVAAG BOLIG AS NO ,74 % IKM EIENDOM AS NO ,89 % VEIDEKKE EIENDOM AS NO ,25 % STOREBRAND LIVSFORSIKRING NO ,53 % MP PENSJON NO ,46 % SVITHUN FINANS AS NO ,97 % T S EIENDOM AS NO ,97 % SEB ENSKILDA ASA NO ,54 % HUSTADLITT AS NO ,33 % SJØLYST UTVIKLING AS NO ,26 % JASTO A/S NO ,84 % ROTAC AS NO ,78 % LEIF HÜBERT EIENDOM AS NO ,69 % GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY - GB ,62 % MILEPEL AS NO ,17 % MORUD MINERALS AS NO ,15 % A.B.P. EIENDOM AS NO ,09 % Sum NO ,28 % Øvrige (eierandel < 1%) NO ,72 % Totalt antall aksjer NO ,00 % Aksjer som eies av styret og ledende ansatte i selskapet Ledende ansatte Antall aksjer Thomas Rygg Hannestad, administrerende direktør Petter M. Salomonsen, eiendomsdirektør Styret Ole J. Rettedal (styrets leder) - Leif E. Johansen - Rune I. Fløgstad - Åge Olsen Hodnefjell - Steinar Mejlænder-Larsen - Totalt

11 Note 3 Resultat per aksje Ordinært resultat per aksje beregnes ved å dividere majoritetseiernes resultat med et vektet gjennomsnitt av antall ordinære aksjer i omløp i løpet av året Resultat til aksjonærer i Hansa Property Group AS (NOK) Veiet gjennomsnittlig antall aksjer utstedt Utvanningseffekt av ikke innkalt aksjekapital Veiet gjennomsnittlig antall aksjer utstedt utvannet Ordinært resultat per aksje (NOK) -0,07 0,62 Utvannet resultat per aksje (NOK) -0,05 0,30 Hansa Property Group har ikke innkalt og ikke innbetalt aksjekapital på NOK 80 millioner. Når denne kapitalen blir innbetalt, senest innen juni 2011, vil dette vanne ut eksisterende aksjer med 80 millioner aksjer. Note 4 Lån Sum langsiktige lån til amortisert kost Samtlige lån er tatt opp i NOK. Forfallsstruktur langsiktige lån, basert på reforhandlede lånevilkår i 2009: TNOK 1-2 år år Over 4 år Totalt

12 Note 5 - Andre finansielle instrumenter, kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd (frie midler) Bundne bankinnskudd Sum kontanter og bankinnskudd Kontanter, bankinnskudd og ubenyttet ramme prosjektlån utgjør følgende: Kontanter og bankinnskudd Ubenyttet ramme prosjektlån *) 0 0 Total *) Dette gjelder lån ytet til finansiering av konkrete prosjekter, inkludert bankgarantier stillet overfor grunneiere. Midlene kan ikke benyttes til andre formål. Note 6 - Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Renteinntekt Annen finansinntekt Totale finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad Andre finanskostnader Totale finanskostnader Balanseførte renter i perioden Ingen finansielle poster er ført direkte mot egenkapitalen. 12

13 Note 7 - Leieinntekter Lørenskogporteføljen Kaldnesporteføljen Stavangerporteføljen (62,5%) Stord (66%) Annen inntekt Totale leieinntekter Inkludert i linjen "Netto resultat fra TS og FKV" Leieinntekter i konsernregnskapet

14 14

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer