1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling"

Transkript

1 09 Årsrapport

2 Innhold: Styrets årsberetning... s. 3 Resultatregnskap - konsern... s. 8 Balanse - konsern... s. 9 Kontantstrømoppstilling - konsern...s. 10 Endringer i konsernets egenkapital... s. 11 Noter til regnskapet - konsern... s. 12 Resultatregnskap - morselskap... s. 38 Balanse - morselskap... s Kontantstrømoppstilling - morselskap... s. 40 Endringer i morselskapets egenkapital... s. 41 Noter til regnskapet - morselskap... s. 42 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse... s. 47 Revisors beretning... s. 50 Erklæring fra styret og administrerende direktør...s. 51 Vedtekter...s. 51

3 Årsberetning Om Biotec Pharmacon Svein W. F. Lien overtok den 15. mars 2010 som ny konsernsjef etter Lars Viksmoen. Lien har tidligere blant annet vært administrerende direktør i Axis-Shield plc, et diagnostikkselskap børsnotert i både London og Oslo. Konsernet Biotec Pharmacon består ved utgangen av 2009 av morselskapet Biotec Pharmacon ASA og det heleide datterselskapet Biotec Marine Biochemicals AS. Datterselskapene Immunocorp Consumer Health AS og Immunocorp, USA ble solgt per Morselskapet Biotec Pharmacon ASA utvikler farmasøytiske produkter for behandling av immunrelaterte sykdommer og kontraktsproduserer dessuten beta-glukaner til kosttilskudd og hudpleieprodukter. Biotec Marine Biochemicals AS utvikler og markedsfører marine enzymer til bruk innenfor forskningsog diagnostikksektoren. Begge selskapene har produksjonsanlegg og forskningsavdeling i Tromsø. Selskapene har et omfattende samarbeid med akademiske institusjoner og forskningsinstitutter både i Norge og i utlandet. 2. Farmasøytisk utvikling 2.1 Sårtilheling Biotec Pharmacon utvikler nye farmasøytiske produkter for behandling av immunrelaterte sykdommer. Selskapet har gjennomført et utviklingsprogram for Soluble Beta-Glucan (SBG) innen indikasjonene behandling av kroniske diabetessår og forebygging og behandling av oral mukositt. Felles for begge indikasjonene var at resultatene ikke viste signifikante forskjeller mot placebo. Den sannsynlige årsaken til dette er relatert til produktets stabilitet i polyetylenbeholdere. En slik årsakssammenheng forventes å bli ytterliggere underbygget i løpet av første halvår Selskapet deltar også i et program for immunterapi av kreft i klinisk fase I/II og et preklinisk program for IBD (inflammatorisk tarmsykdom). Undersøkelser som er gjort i etterkant av fase III resultatene bekrefter at produksjonsprosessen av SBG er tilfredstillende. Tegn i undersøkelsesarbeidet tyder imidlertid på at det har skjedd en uventet interaksjon mellom produktbeholderen og SBG som kan ha ledet til inaktivering av produktet over tid. En slik interaksjon kunne ikke avsløres med testmetodene som var tilgjengelig da studiene startet, men utvikling av nye biologiske tester indikerer at fraksjoneringen som skjer ved lagring i polyetylen påvirker den biologiske aktiviteten til produktet. Hos diabetikere oppstår det ofte sårdannelser knyttet til nedsatt funksjon av immunceller lokalt i huden. SBG reaktiverer denne type immunceller og stimulerer disse på en slik måte at det blir dannet nytt vev som bidrar til raskere sårtilheling. Det kan være aktuelt å se på denne indikasjonen på nytt når en har konkludert i forhold til de undersøkelser som pågår. 2.2 Immunterapi av kreft Modellstudier i dyr gjennomført ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York har vist at SBG gitt i kombinasjon med injisert antistoff mot kreft gir en bedre effekt enn antistoff gitt alene. Det antas at SBG bidrar til spesifikt å innrette immunsystemets drapsmekanismer mot de kreftceller som blir gjenkjent og merket av de injiserte antistoffene. Denne kunnskapen ligger til grunn for den første kliniske fase I/II-studien hvor SBG blir gitt i kombinasjon med et kreftantistoff mot neuroblastom hos barn. Formålet med denne studien er å klarlegge egnet og sikker dose av SBG samt mulig behandlingseffekt. Studien er underveis blitt utvidet til å omfatte flere dosenivåer enn opprinnelig planlagt hvor man ønsket å påvise en mulig maksimal tolererbar dose (MTD), dvs. den høyeste dosen uten påviselige produktrelaterte bivirkninger. Studien har rekruttert totalt 45 pasienter, og i en foreløpig studierapport etter at samtlige pasienter er inkludert rapporteres det respons i rundt % av pasientene, noe som oppfattes som lovende. I tillegg til studien gjennomført ved Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, har Biotec Pharmacon i løpet av de siste to årene gjennomført to andre studier der SBG testes ut i kombinasjonen med det injiserte antistoffet trastuzumab (Herceptin ) mot brystkreft hos kvinner samt rituximab (Mabthera ) mot non-hodgkins lymfom. Den første studien ble gjennomført ved Ullevål Universitetssykehus og den andre ved Radiumhospitalet. Resultatene fra begge studiene ble rapportert i begynnelsen av 2010 og viste at kombinasjonsbehandlingen ikke medførte ytterligere bivirkninger utover det som var forventet. 3

4 4 2.3 Inflammatorisk tarmsykdom Laboratoriet for immunhistokjemi og immunpatologi ved Rikshospitalet har vist at SBG beskytter mus mot eksperimentell kolitt. Studien klargjorde enkelte virkemekanismer som kan forklare hvordan SBG virker i modellen. Eksperimentell kolitt er ment å modellere lidelsen ulerøs kolitt hos mennesker. Tilstanden karakteriseres av kronisk inflammasjon i tykktarmen, og kategoriseres sammen med Crohns sykdom under fellesbegrepet inflammatoriske tarmsykdommer. En svakhet ved studien ved Rikshospitalet er at modellen som ble benyttet viser et akutt sykdomsforløp. Et preklinisk konsept for bruk av SBG i forbindelse med inflammatoriske tarmsykdommer kan derfor sies å være delvis etablert, men bør testes i modeller som etterligner et kronisk sykdomsforløp. 2.4 Patenttvist i USA avsluttet Biotec Pharmacon forberedte seg gjennom de første åtte månedene i 2009 på at rettssaken mot det amerikanske selskapet Biothera skulle starte. Dette selskapet hadde i 2005 saksøkt Biotec Pharmacon med påstander om at selskapets beta-glukaner gjorde inngrep i Biotheras patenter for det amerikanske markedet. Selskapet har siden 2005 nedlagt et betydelig arbeid sammen med juridiske rådgivere for å kunne forsvare sin posisjon. I januar 2009 avviste en distriktsdomstol i Minnesota Biotheras krav mht 12 av de 14 amerikanske patentene som saken omfattet. Det gjenstod da bare krav knyttet til påståtte krenkelser av 2 patenter som omhandlet selskapets hudpleieprodukter og SBG. Retten påla partene en forhandlingsrunde for å vurdere et forlik, og i september 2009 avtalte Biothera og Biotec Pharmacon å forlike saken. Partene ble enige om at forliket skulle være unntatt offentlighet. Biotec Pharmacons egen begrunnelse for å inngå forlik var at det ville være mindre ressurskrevende enn å gjennomføre en rettssak, selv om en skulle vinne frem på alle punkter. Alle kostnadene for selskapet forbundet med forberedelsene til rettsaken og til forliket er kostnadsført. 3. Marine Biokjemikalier Biotec Pharmacon produserer og selger avanserte kuldetilpassede enzymer på verdensmarkedet. I juni 2009 ble denne virksomheten skilt ut i det heleide datterselskapet Biotec Marine Biochemicals AS med en egen leder for å sikre økt fokus på den forretningsmessige utviklingen. Salgsinntektene fra segmentet marine biokjemikalier i 2009 var 17,6 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 47% sammenlignet med året før. Selskapets produkter er utviklet basert på marin bioprospektering som innebærer systematisk leting i naturen etter stoffer som har bestemte egenskaper i forhold til en industriell anvendelse. Biotec Marine Biochemicals viderefører et langsiktig samarbeid med universitetsmiljøet i Tromsø for å finne frem til nye anvendbare enzymer. Selskapet har fra kilder i det marine miljø funnet frem til enzymer med egenskaper som gjør dem velegnet for bruk til bl.a. DNA- og RNA-baserte analyser innenfor forskning, rettsmedisin og diagnostikk. Hovedproduktet er SAP (Shrimp Alkaline Phosphatase). Produktet markedsføres gjennom det amerikanske selskapet US Biochemicals mot forsknings- og diagnostikkmarkedet internasjonalt. Biotec Marine Biochemicals AS har også utviklet andre marine enzymer, bl.a. produktet Cod UNG (Cod Uracil-DNA-Glucosylase) som er et nyere produkt enn SAP og som viser betydelig større vekst enn SAP (over 100% i 2009). Ledende internasjonale forskningsreagens- og diagnostikkselskap har evaluert produktet for inklusjon i sine forsknings - og diagnostiske kits, og de første større avtalene ble inngått i Mot slutten av 2008 startet leveransene av Cod UNG enzymet til Siemens Healthcare Diagnostics som initielt vil benytte enzymet i et nytt diagnostisk produkt for kvantifisering av HIV-1 viruspartikler. Cod UNG vil bli et gjennomgående element i den nye diagnostiske kpcr plattformen for Siemens Healthcare Diagnostics. I tillegg til SAP og Cod UNG har Biotec Marine Biochemicals en dobbeltråd spesifikk nuklease (dsdnase) på markedet. Enzymet er i ferd med å bli introdusert i kits hos flere av de store aktørene på molekylærbiologimarkedet. Dette forventes å øke salget av produktet vesentlig. Mot slutten av 2009 ble to nye produkter lansert en forbedret versjon av dsdnase som kalles HL-dsDNase, og en Salt Aktiv Nuklease (SAN) som begge supplerer selskapets øvrige produkter. HL-dsDNase er gjort ytterligere varmelabil og har enda bedre egenskaper ved RNA-rensing, mens SAN har egen-

5 skaper som gjør at den kan benyttes innenfor proteinrensing. Begge de nye produktene har blitt godt mottatt i markedet og er allerede til utprøvning hos flere mulige kunder. Selskapet forventer betydelig vekst fremover og har gjennom en økning av bemanningen fått ressurser til økt forskningsaktivitet, et tettere samarbeid med kundene om applikasjonsutvikling og ikke minst flere salgsaktiviteter for å møte kundene i markedet. 4. Avhendede virksomheter Biotec Pharmacon solgte per 30. desember 2009 sin konsumenthelsevirksomhet som ble drevet gjennom de 100 % eide datterselskapene Immunocorp Consumer Health AS og Immunocorp Inc (USA), til det norske selskapet Sana Pharma AS for 31,5 MNOK. Avtalen med Sana Pharma innebærer at Biotec Pharmacon skal fortsette å produsere virkestoffet til Immunocorp Consumer Health s beta-glukanprodukter. For Biotec Pharmacon innebar salget en enda sterkere fokusering mot de to strategiske satsingsområdene farmasøytisk utvikling og marine biokjemikalier. Samtidig styrkes selskapets finansielle fundament for en videreutvikling av virksomheten innenfor disse områdene. 5. Resultat og balanse Regnskapet for konsernet Biotec Pharmacon er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Sammenligningstall for 2008 er omarbeidet etter salget av konsumenthelsevirksomheten. Tallene i tidligere publiserte rapporter er derfor ikke direkte sammenlignbare. Konsernet Biotec Pharmacon hadde salgsinntekter på 24,1 millioner kroner i 2009 for den videreførte virksomheten etter salget av Immunocorp Consumer Health AS. I 2008 var den sammenlignbare omsetningen 20,8 millioner kroner. Selskapets salgsinntekter kommer i hovedsak fra salg av produkter fra segmentet marine biokjemikalier, mens segmentet farmasøytisk utvikling foreløpig kun selger produkter eksklusivt til avhendede datterselskap. Salget av marine biokjemikalier økte totalt med 47 % fra året før. Salget av ingredienser til konsumenthelse gikk ned med 26%. Som nevnt foran er denne virksomheten nå overtatt av et annet selskap, og Biotec Pharmacon vil fortsette som leverandør av råvarer. Årsresultatet for konsernet ble et resultat på -99,4 millioner kroner sammenlignet med et resultat på -52,2 millioner kroner i Konsernet har i 2009 netto kostnadsført utgifter (EBIT) til farmasøytisk utvikling med 73,8 millioner kroner sammenlignet med 72,0 millioner kroner i Driftsresultatet for marine biokjemikalier på 8,3 millioner kroner var 3,0 millioner kroner bedre enn året før. Kostnader til forberedelse til rettssaken vedrørende patentsøksmålet i USA og påfølgende kostnader til forlik, samt kostnader til konsernadministrasjon, belastet regnskapet med 19,6 millioner kroner i 2009 mot 11,4 millioner kroner i Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften i 2009 på -89,0 millioner kroner mot -58,4 millioner kroner i Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter var 14,1 millioner kroner mot 32,8 millioner kroner i Den positive kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter skyldes i hovedsak salget av Immunocorp Consumer Health AS i Konsernet hadde ingen kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter verken i 2009 eller i Netto kontantstrøm i 2009 var -75,0 millioner kroner mot -25,7 millioner kroner i Av forsiktighetshensyn valgte selskapet å kostnadsføre tidligere utsatt skattefordel per Beløpet på 30,7 millioner kroner er belastet resultatregnskapet for morselskapet som skattekostnad i fjerde kvartal En legger til grunn at fremtidige skattbare overskudd vil bli skjøvet noe ut i tid på grunn av konklusjonene på fase III studiene og at konsumenthelsevirksomheten ble avhendet. Salgsinntektene i morselskapet Biotec Pharmacon ASA ble 36,8 millioner kroner og årsresultatet -97,1 millioner kroner. Tilsvarende for 2008 var henholdsvis 35,7 millioner kroner i salgsinntekter og et resultat på -33,6 millioner kroner. Den farmasøytiske utviklingen i konsernet finner sted i morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Morselskapets resultat i 2009 er påvirket negativt av et nettoresultat før skatt på -19,0 MNOK fra salget av Immunocorp Consumer Health AS per 30. desember 2009, mens resultatet for 2008 var tilsvarende positivt påvirket med 32,6 MNOK for salget av Immunocorp Animal Health AS per 1. september Videre ble resultatet påvirket negativt med 30,7 MNOK ved at en valgte å kostnadsføre tidligere aktivert utsatt skattefordel i sin helhet. Styret foreslår at årets underskudd i morselskapet Biotec Pharmacon ASA på 97,1 millioner kroner dekkes gjennom overføring fra annen egenkapital. Resultatet for 2009 er sammenlignbart med hva som ble kommunisert i fjorårets årsberetning med unntak av kostnadsføring av utsatt skattefordel og engangseffekten fra salget av Immunocorp Consumer Health AS. Forsknings- og utviklingskostnader ble som forutsatt høye som følge av investeringen i fase III studiene og påfølgende investering i regulatoriske og markedsmessige forberedelser for å kunne levere søknad om markedsføringstillatelse. Selskapet har også videreført arbeidet med å styrke viktig preklinisk dokumentasjon. Etter årsskiftet og frem til avleggelsen av årsberetning og årsregnskap er det ikke inntruffet andre forhold av vesentlig betydning som ikke er nevnt i årsberetningen. Utover det som fremgår av årsregnskapet er styret ikke kjent med forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling. Egenkapitalen i konsernet Biotec Pharmacon utgjorde 61,2 millioner kroner ved utgangen av 2009 mot 159,3 millioner 5

6 ved inngangen til året. Egenkapitalandelen tilsvarte 66 % av totale eiendeler. Likvide midler utgjorde 49,6 millioner kroner pr mot 124,6 millioner kroner året før. Selskapet har ingen rentebærende gjeld. Selskapet har en ubenyttet trekkrettighet i bank på 5 millioner kroner. Konsernet har i 2009 netto investert 1,3 millioner kroner i varige driftsmidler. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne forutsetning ligger selskapets planer, den aktuelle kapitalsituasjon og de langsiktige prognoser selskapet forholder seg til. 6 Selskapets likviditetsbeholdning og trekkrettigheter ved årsskiftet forventes å være tilstrekkelig til å dekke nettokostnadene til drift og planlagt utviklingsprogram fremover. Biotec Pharmacon vil aktivt søke å inngå en eller flere samarbeidsavtaler for sin SBG produktportefølje i løpet av Styret og administrasjonen vil arbeide for å styrke selskapets økonomiske og finansielle handlefrihet. Morselskapet har en fri egenkapital per på kr. 34,1 millioner. 6. Aksjonærforhold Kursen på Biotec Pharmacon-aksjen har svingt mye i Aksjekursen steg fra 10,75 kroner ved inngangen til året til nærmere 40 kroner i begynnelsen av november før den falt kraftig etter fremleggingen av resultatene fra fase III studiene i slutten av november og var per ,94 kroner. Antall aksjonærer i selskapet steg fra ca. 800 ved inngangen på året til ca ved utgangen av Risiko Konsernet er eksponert overfor visse typer risiko. Valutarisiko er en følge av at en stor andel av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar. Selskapets kostnadsbase er i hovedsak i norske kroner og euro. En høyere dollarkurs mot norske kroner vil normalt påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. For euro er effektene motsatt. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Konsernets eksponering vil på sikt kunne endres ved nye produktlanseringer. Konsernet har ikke rentebærende gjeld. Rentebærende plasseringer foretas kun i form av bankinnskudd, sertifikater eller rentefond med kort løpetid. Konsernet er således lite eksponert mot renterisiko. Det tas ikke risiko i aksjemarkedet. Konsernet har ingen vesentlige konsen trasjoner av kredittrisiko. Andre risikofaktorer er knyttet til virksomhetens art. Det er forbundet høye kostnader med å drive klinisk utprøving av produkter, og det vil alltid være en risiko for at forsøk på en bestemt indikasjon kan slå feil. I tillegg er det betydelig risiko knyttet den tekniske utviklingen av substansen og det regulatoriske arbeidet med å sikre godkjenning og dermed anledning til å selge det ferdige produktet i markedet. Konsernet søker å beskytte sine immaterielle rettigheter gjennom patentbeskyttelse. Det vil likevel være en risiko for at andre selskap kan komme til å bestride slike rettigheter. På samme måte kan konsernet måtte ta på seg kostnader for å forsvare egne rettigheter mot patentinngrep fra andre virksomheter. 8. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av 2009 var det 40 ansatte i konsernet hvorav 35 ansatte i morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Basert på resultatene fra de publiserte fase III studiene, iverksatte selskapet planer ved årsskiftet for å redusere bemanningen til 15 stillinger i morselskapet, mens datterselskapet Biotec Marine Biochemicals i første fase vil øke til 8 stillinger. En slik kraftig og plutselig nedbemanning har vært merkbar for selskapet. Sykefraværet i løpet av året var på 356 dager for det videreførte konsernet, noe som tilsvarer 4,1 %. Mer enn halvparten av sykefraværet er langtidsfravær. Korrigert for langtidsfravær over 3 måneder, representerte sykefraværet kun 1,4 %. I løpet av året har det ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i person- eller materiellskader. Arbeidsmiljøet betraktes generelt som godt. Lovbestemte og andre tiltak blir iverk satt etter hvert som virksomheten har

7 endret seg. Selskapet har inngått avtale om å flytte til nye lokaler i Tromsø i begynnelsen av Selskapet er opptatt av å legge til rette for rekruttering og utvikling av medarbeidere av begge kjønn. Likestilling praktiseres ved at kvinner og menn vurderes likt med hensyn til karrieremuligheter og avlønning. Ved årets slutt var 21 kvinner og 19 menn ansatt i konsernet. 9. Miljø Selskapets virksomhet påvirker i liten grad det ytre miljøet. Hjelpestoff og kjemikalier som ikke kan resirkuleres i produksjonsprosessen, samles opp og returneres til godkjent produsent for miljømessig forsvarlig gjenvinning. Energiforbruket ved produksjonen er beskjedent. fase III studiene vil selskapet søke å finne måter og føre det farmasøytiske utviklingsprogrammet videre innenfor realistiske rammer. Selskapet har en betydelig teknologibase, god patentbeskyttelse og ingen gjeld så man vil nå bruke noe tid for å utarbeide nye planer og kommunisere disse til markedet. Selskapet vil øke satsningen på marine biokjemikalier og styrke samarbeidet med forskningsinstitusjoner både lokalt og internasjonalt på dette strategisk viktige området. Salget av Immunocorp Consumer Health medfører at selskapet kan videreføre produksjon av beta-glukaner til helsekost og kosmetikk uten store markedsføringskostnader. Dette gir grunnlag for en sikker inntektsstrøm basert på en eksklusiv avtale om salg av denne type aktive ingredienser. 10. Eierstyring og selskapsledelse Styret har etablert prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i tråd med norsk anbefaling. En nærmere redegjørelse er gjengitt på side Utsikter Basert på foreløpige konklusjoner relatert til de publiserte Tromsø, 25. mars 2010 Svein Mathisen Styreleder Kari Stenersen Styremedlem Jan Gunnar Hartvig Nestleder Ingrid Wiik Styremedlem Ingrid Alfheim Styremedlem Morten Elde Ansatte valgt Styremedlem Jan Gunnar Rørstad Styremedlem Arne Handeland Styremedlem Svein W. F. Lien Adm. dir.

8 Resultatregnskap - Konsern 8 1. januar til 31. desember (Beløp i kroner) Note Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger 6, Andre inntekter, (tap) og gevinster - netto 18, Kjøp av eksterne tjenester Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skatt videreført virksomhet Skattekostnad videreført virksomhet 16, Resultat videreført virksomhet etter skatt Årsresultat avviklet virksomhet etter skatt - dyrehelse Årsresultat avviklet virksomhet etter skatt - konsumenthelse Årsesultat Resultat per aksje Fra videreført virksomhet 25-4,73-2,75 Fra avviklet virksomhet 25 0,53 0,54 Resultat per aksje -4,20-2,21 Utvannet resultat per aksje Fra videreført virksomhet 25-4,73-2,75 Fra avviklet virksomhet 25 0,53 0,54 Utvannet resultat per aksje -4,20-2,21 UTVIDET KONSOLIDERT RESULtatrEGNSKAP (Beløp i kroner) Note Årsresultat Utvidet resultat: Verdijustering finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Omregningsdifferanse Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Note 1 til 32 er en integrert del av konsernregnskapet.

9 Balanse - Konsern Per 31. desember (Beløp i kroner) Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Forskning og utvikling 7, Pensjonsfond Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkurs og annen innskutt egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1 til 32 er en integrert del av konsernregnskapet. Tromsø, 25. mars 2010 Svein Mathisen Styreleder Kari Stenersen Styremedlem Jan Gunnar Hartvig Nestleder Ingrid Wiik Styremedlem Ingrid Alfheim Styremedlem Gunnar Rørstad Styremedlem Morten Elde Ansatte valgt Styremedlem Arne Handeland Styremedlem Svein W. F. Lien Adm. direktør

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING - Konsern 1. januar til 31. desember 10 Kontantstrømmer fra driften Årsresultat Justeringer for: Skattekostnad videreført og avviklet virksomhet Note Avskrivninger Note Ansatteopsjoner Note Urealisert disagio (agio) Gevinst ved salg av varige driftsmidler Gevinst ved avhentedelse datterselskap Note 31, Endring i arbeidskapital: Varer Kundefordringer og andre fordringer Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Note 6, Salg av varige driftsmidler Salg datterselskap, netto Investering finansielle eiendeler Note Endring langsiktige fordringer Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endringer i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember Note Note 1 til 32 er en integrert del av konsernregnskapet.

11 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 1. januar til 31. desember (Beløp i kroner) Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum EK Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Egenkapital Årsresultat Utvidet resultatregnskap Omregningsdifferanser Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Sum utvidet resultat Transaksjoner med eierne: Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Ansattes aksjeopsjonsordning - verdi av ytelse Nedsettelse overkursfond Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Årsresultat Utvidet resultatregnskap Omregningsdifferanse Sum utvidet resultat Transaksjoner med eierne: Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Ansattes akseopsjonsordning - verdi av ytelse Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Note 1 til 32 er en integrert del av konsernregnskapet

12 NOTER TIL REGNSKAPET - Konsern 12 Note 1 Generell informasjon Biotec Pharmacon asa er et biofarmasøytisk selskap som utvikler farmasøytiske produkter til behandling av forskjellige immunrelaterte sykdommer. Selskapet har på basis av egen forskning og produksjonskompetanse utviklet et bioaktivt stoff (SBG, løselig beta-1,3/1,6-glukan) som binder seg til bestemte typer immunceller og utløser mekanismer som styrker immunforsvarets evne til å angripe og ødelegge kreftceller, reparere sår i huden og bekjempe infeksjoner. Selskapets andre forretningsområde omfatter utvikling, produksjon og salg av marine biokjemikalier. Disse produktene omfatter DNA-modifiserende enzymer som brukes i genteknologisk forskning og diagnostikk. Dette er en virksomhet i god vekst og med god lønnsomhet. Selskapet har gjennomført et farmasøytisk utviklingsprogram til og med klinisk fase III med SBG innenfor to terapiområder; behandling av diabetiske sår og forebygging og behandling av oral mukositt. Selskapet har også et program for immunterapi av kreft (klinisk fase I/II) og et preklinisk program for inflammatorisk tarmsykdom. Selskapets strategi innebærer å søke verdiøkende allianser med andre selskaper, for eksempel farmasiselskaper, innenfor de aktuelle terapiområdene. I tilknytning til den farmasøytiske utviklingsaktiviteten, fremstiller og selger selskapet egenutviklede ikke-farmasøytiske betaglukaner som styrker immunsystemet. Dette salget er basert på en eksklusiv avtale. Biotec Pharmacon asa har hovedkontor i Tromsø og er samlokalisert med datterselskapet Biotec Marine Biochemicals AS. Per ble datterselskapet Immunocorp Consumer Health AS og datterdatterselskapet Immunocorp i Long Beach, California, som har markedsført ikke-farmasøytiske beta-glukaner til konsumenthelsesektoren, solgt ut av konsernet. Resultatregnskapet for 2008 og 2009 er omarbeidet for å vise sammenlignbare tall uten konsumenthelse- og dyrehelsevirksomheten Rammeverk for regnskapsavleggelsen Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner: finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Nærmere opplysninger rundt dette fremgår av note Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger (a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet Konsernet har i 2009 tatt i bruk følgende nye standarder og endringer: IFRS 7 Financial Instruments: Discloures (endret). Endringen krever ytterligere opplysninger vedrørende måling av virkelig Verdi og likviditetsrisiko, herunder opplysninger om hvilke verdsettelsesmetoder som benyttes ved måling av virkelig verdi. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Den reviderte standarden krever at inntekts- og kostnadsposter som tidligere ble ført direkte i egenkapitalen nå skal presenteres i utvidet resultatregnskap. I egenkapitaloppstillingen vises transaksjoner med eiere og inntekts- og kostnadsposter for seg, begge fordelt per egenkapitalkategori som tidligere. Sammenligningstallene er endret slik at de er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. Biotec Pharmacon asa er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 25. mars Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. IFRS 2 Share-based Payment (endret) er knyttet til innvinningsbetingelser og kanselleringer. Endringen klargjør at innvinningsbetingelsene er begrenset til tjeneste- og prestasjonsbetingelser. Andre betingelser ved aksjebasert betaling er ikke innvinningsbetingelser, men skal inkluderes i virkelig verdi på tildelingstidspunktet for transaksjoner med ansatte og andre som leverer lignede tjenester, og skal ikke påvirke antallet tildelinger som forventes innløst eller verdsettelsen av disse etter tildelingstidspunktet. Alle kanselleringer, enten utført av enheten eller av

13 andre parter, skal følge samme behandling regnskapsmessig. Endringen har ikke vesentlig påvirkning på regnskapet. IFRS 8 Operating segments erstattet IAS 14 Segment reporting og samordner segmentrapportering med kravene i FASB standarden SFAS 131, Disclosures about segments of an enterprise and related information. Den nye standarden krever bruk av en ledelsestilnærming hvor segmentformasjon presenteres på samme måte som ved intern rapportering. Ny rapporteringsform er besluttet og iverksatt i 2009, det vises til note 5. (b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse I årsregnskapet for 2010 og senere vil følgende nye standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som er utgitt være obligatoriske. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noen av disse. måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres. IFRS 3 Business Combinations (revidert). Oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret. For eksempel skal alle vederlag ved kjøp av virksomhet regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Betingede vederlag klassifiseres normalt som gjeld og etterfølgende verdiendringer resultatføres. Konsernet kan for hvert enkelt oppkjøp velge om eventuelle ikke-kontrollerende interesser i det oppkjøpte selskapet skal måles til virkelig verdi eller kun til andel av nettoeiendelene eksklusiv goodwill. Alle transaksjonskostnader skal resultatføres. Standarden anvendes for oppkjøp der oppkjøpstidspunktet er etter 1. januar IAS 38 Intangible Assets (endret). Standarden er endret for å presisere regnskapsføringen av immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutninger som er tett knyttet til øvrige eiendeler eller som gjelder flere immaterielle eiendeler som er nært knyttet sammen. Endringen har ikke vesentlig påvirkning på regnskapet. 13 IFRIC 17 Distribution of Non-cash assets to Owners. Fortolkningen regulerer regnskapsføring av nærmere definerte tingsutdelinger til eierne. IFRS 5 er også endret slik at eiendeler som skal deles ut klassifiseres som holdt for utdeling når de er tilgjengelig for utdeling i nåværende tilstand og utdelingen er svært sannsynlig. Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet. IAS 27 Consolidated and Seperate Financial Statements (revidert). Etter revidert standard skal virkningen av alle transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal enhver gjenværende interesse i enheten IFRS 5 Measurement of non-current assets (or disposal group) classified as held-for-sale (endret). Endringen presiserer krav til tilleggsopplysninger knyttet til anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) holdt for salg eller avviklet virksomhet. Standarden presiserer også at de generelle kravene i IAS 1 fortsatt gjelder, spesielt punkt 15 (dekkende fremstilling) og punkt 125 (kilder til estimeringsusikkerhet). Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet. IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Endringen presiserer at et potensielt oppgjør av en forpliktelse ved utstedelse av egenkapital ikke har betydning for klassifiseringen som kortsiktig eller langsiktig forpliktelse. Endringen tillater en forpliktelse å bli klassifisert som langsiktig (gitt at

14 foretaket har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret ved å overføre kontanter eller andre eiendeler minst 12 måneder etter balansedagen) til tross for at motparten kan kreve at foretaket når som helst må gjøre opp i aksjer. IFRS 2 (endret). Group Cash-settled and Share-based Payments Transactions. Endringen innarbeider tidligere IFRIC 8 og IFRIC 11. Det gis i tillegg noe utvidet veiledning for klassifisering av konsernutbetalinger som ikke var dekket av IFRIC 11. Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet. IFRIC 19, Konvertering av gjeld til egenkapital (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. juli 2010). IFRIC 19 klargjør den regnskapsmessige behandlingen når en reforhandling medfører at utestående forpliktelser konverteres helt eller delvis til egenkapitalinstrumenter. IFRIC 19 krever at det skal beregnes en gevinst eller tap ved reforhandlingen. Fortolkningen forventes ikke å ha en vesentlig effekt på regnskapet til konsernet eller morselskapet. 2.2 Konsolideringsprinsipper Det konsoliderte regnskapet består av morselskapet Biotec Pharmacon ASA samt det heleide datterselskapet Biotec Marine Biochemicals AS. Det vises til morselskapets Note 11 for nærmere informasjon om datterselskap. 14 IFRS 9, Finansielle Instrumenter (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. januar 2013) erstatter målereglene i IAS 39 for finansielle eiendeler. Måling i IFRS 9 er bestemt av selskapets forretningsmodell og egenskapene til den enkelte finansielle eiendel. En finansiell eiendel måles til amortisert kost hvis målsetningen til selskapets forretningsmodell er å holde eiendelen for å motta kontraktsfestede kontantstrømmer og kontantstrømmene fra eiendelen kun representerer avdrag og renter på utestående beløp. Konsernet og morselskapet er ikke ferdig med å vurdere effektene av IFRS 9. IAS 24 (revidert), Opplysninger om nærstående parter (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. januar 2011). Endringen medfører lettelser i informasjonskravene knyttet til transaksjoner med offentlige nærstående parter. Selskapet har ikke offentlige nærstående parter. Endringen forventes ikke å ha effekt på de noteopplysningene som konsernet eller morselskapet skal gi fremover. Endring i IAS 32: Tegningsrettemisjoner (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. februar 2010). Endringen innebærer at tegningsrettigheter i emisjoner hvor tegningsrettighetter tildeles alle eksisterende eiere i forhold til hvor mye de eier før emisjonen og hvor tegningskursen er et fast beløp i valuta skal klassifiseres som egenkapital. Endringen forventes ikke å ha effekt på regnskapene til konsernet eller morselskapet. IFRIC 18, Overføring av eiendeler fra kunder (gjelder for eiendeler overført fra kunder på eller etter 1. juli 2009, godkjent av EU for overføringer i årsregnskap som starter på eller etter 1. november 2009). IFRIC 18 krever at et selskap som mottar en eiendel fra en kunde skal vurdere hvorvidt eiendelen oppfyller definisjonen av en eiendel i rammeverket og i tilfelle balanseføre eiendelen til virkelig verdi. Inntektsføringen skal skje i samsvar med IAS 18. Fortolkningen forventes ikke å ha en vesentlig effekt på regnskapet til konsernet eller morselskapet. Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 2.3 Segmentinformasjon Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Biotec Pharmacon viser segmentinformasjon for virksomhetene farmasøytiske utvikling og marine biokjemikaler. Segmentinformasjonen fremgår av note Omregning av utenlandsk valuta a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i norske kroner (NOK) som er både den funksjonelle og presentasjonsvalutaen til morselskapet og konsernet.

15 b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. c) Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernenheter med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: - balansen er regnet om til sluttkursen på balansedagen - resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs - omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat og spesifiseres separat i egenkapitalen som egen post Goodwill og virkelig verdi av eiendeler og gjeld ved oppkjøp av en utenlandsk enhet tilordnes den oppkjøpte enheten og omregnes til balansedagens kurs. 2.5 Varige driftsmidler Konsernets varige driftsmidler omfatter i hovedsak produksjonsmaskiner, inventar og biler. Driftsmidlene regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Anskaffelseskost kan også omfatte gevinster eller tap overført fra egenkapital som skyldes sikring av kontantstrøm i utenlandsk valuta ved kjøp av driftsmidler. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. 2.6 Immaterielle eiendeler a) Varemerker og kundedatabase I forbindelse med oppkjøp av det amerikanske datterselskapet Immunocorp ble det ervervet varemerke og kundedatabase. Disse er antatt å inneha en begrenset utnyttbar levetid og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Det er lagt til grunn en utnyttbar levetid på 5 år regnet fra 30. juni Beløpet er nedskrevet til null per Varemerke og kundedatabase er solgt i b) Forskning og utvikling, patenter og lisenser Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Utviklingskostnader på produkter klassifiseres som immaterielle eiendeler når det er sannsynlig at produktet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at produktet kan kommersialiseres, at det er mulig å bruke eller selge produktet og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utviklingskostnader resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært fra tidspunktet for kommersialisering over den periode det er forventet å gi økonomiske fordeler. Balanseførte utviklingskostnader testes årlig for verdifall i tråd med IAS 36. Generelt oppfyller ikke utviklingskostnadene, som i hovedsak er knyttet til selskapets farmasøytiske utviklingsaktiviteter, kriteriene for balanseføring. Slike utviklingskostnader er derfor kostnadsført løpende. 15 Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidlene avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid som er: Maskiner Kjøretøy Inventar år 3-5 år 3-8 år Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper. 2.7 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi med fradrag av salgskostnader. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Det vises i denne forbindelse til note 2.7 Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).

16 Finansielle eiendeler Klassifisering Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. - Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. - Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. - Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen kategori. De inkluderes i anleggsmidlene så sant ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen Regnskapsføring og måling Vanlig kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på transaksjonstidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpostensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tigjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Utlån og fordringer måles i senere perioder til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under Andre (tap) gevinster i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i andre inntekter når konsernet har juridisk krav på utbytte. Når verdipapir klassifisert som tilgjengelig for salg selges eller nedskrives, omklassifiseres verdiregulering som er ført i utvidet resultat over resultatet som Gevinst eller tap fra investeringer i verdipapirer. 2.9 Verdifall på finansielle eiendeler Eiendeler balanseført til amortisert kost Konsernet ser ved hver balansedato etter om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. Tap ved verdifall av en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler innregnes bare dersom det er objektive indikasjoner på verdifall som et resultat av en eller flere hendelser som har inntruffet etter førstegangsinnregningen (en tapshendelse ) og denne tapshendelsen (eller hendelsene) påvirker fremtidige estimerte kontantstrømmer på en måte som kan måles pålitelig. Kriteriene som konsernet benytter for å avgjøre om det er objektivt belegg for et tap ved verdifall inkluderer: - Vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller debitor - Kontraktsbrudd, for eksempel mislighold av kontrakt eller manglende betaling av forfalte renter eller forfalt hovedstol - Konsernet av økonomiske eller juridiske grunner knyttet til låntakers finansielle vanskeligheter, låntaker en innrømmelse som långiver ellers ikke ville ha vurdert - Det blir sannsynlig at låntaker vil gå konkurs eller gjennomgå en finansiell restrukturering - Et aktivt marked for den finansielle eiendelen forsvinner på grunn av finansielle vanskeligheter - observerbare opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i den estimerte fremtidige kontant strømmen fra en gruppe av finansielle eiendeler siden førstegangsinnregning av disse eiendelene, selv om nedgangen ennå ikke kan identifiseres til de enkelte finansielle eiendelene i gruppen, herunder - Negative endringer i betalingsstatus for lånetakerne i gruppen - Nasjonale eller lokale økonomiske forhold som står i forbindelse mislighold av eiendelene i gruppen Størrelsen på tapet måles til differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmer (eksklusive fremtidige kredittap som ikke har påløpt) diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente. Eiendelens balanseførte verdi reduseres og tapsbeløpet innregnes i det konsoliderte resultatregnskapet. Dersom et lån eller en investering som holdes til forfall har variabel rente, er diskonteringsrenten for måling av verdifall den løpende effektive renten fastsatt i henhold til låneavtalen. Som er praktisk tilnærming, kan konsernet også

17 reverseres i det konsoliderte resultatregnskapet Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader, andre direkte kostnader og indirekte produksjonskostnader (basert på normal kapasitet). Lånekostnader medregnes ikke. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg. Anskaffelseskost for varer inkluderer gevinster eller tap på sikring av kontantstrøm ved råvarekjøp overført fra egenkapital. måle verdifall på grunnlag av instrumentets virkelig verdi ved bruk av en observerbar markedspris. Dersom verdifall senere reduseres, og reduksjonen objektivt kan knyttes til en hendelse som inntreffer etter at verdifallet ble innregnet (for eksempel en forbedring av debitors kredittverdighet), skal det tidligere tapet reverseres i det konsoliderte resultatregnskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt til handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste eller av strategisk karakter. Eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg Konsernet vurderer hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. For gjeldsinstrumenter benytter konsernet kriteriene som referert til over i avsnittet om Eiendeler balanseført til amortisert kost. For egenkapitalinstrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, vil en vesentlig eller en langvarig reduksjon i virkelig verdi av instrumentet under anskaffelseskost også være en indikasjon på at eiendelen er utsatt for verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner, og verdireduksjoner tidligere har vært ført mot utvidet resultat, skal det kumulative tapet som er innregnet i utvidet resultat omklassifiseres til det konsoliderte resultatregnskapet. Beløpet måles som differansen mellom anskaffelseskost og dagens virkelig verdi, med fradrag for tap ved verdifall som tidligere er resultatført. Tap ved verdifall innregnet i det konsoliderte resultatregnskapet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg i en etterfølgende periode øker, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at tapet ved verdifall var innregnet i resultatregnskapet, skal tapet ved verdifall 2.11 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive bevis for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som Andre driftskostnader Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig forfallstid Aksjekapital og overkurs Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden Leverandørgjeld Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Selskapet har ikke rentebærende lån per

18 Betalbar og utsatt inntektsskatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis dette er tilfellet, blir skatten også ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Skattekostnaden er beregnet i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Dersom utsatt skatt oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendeler i en transaksjon, som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet påvirker verken regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller på investeringer i datterselskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Med virkning fra 1. januar 2005 etablerte konsernet en innskuddsbasert pensjonsording for alle ansatte i Norge. Ordningen er basert på prosentvise innskudd av medlemmenes lønn. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. aksjer. Per omfattet ordningen aksjeopsjoner tilordnet 23 stillinger. Virkelig verdi av de tjenester som selskapet har mottatt fra de ansatte som motytelse for de tildelte opsjonene regnskapsføres som en kostnad. Det totale beløp som skal kostnadsføres over opptjeningsperioden blir beregnet basert på virkelig verdi av de tildelte opsjonene, fratrukket virkningen av eventuelle opptjeningsbetingelser som ikke er reflektert i markedet. Opptjeningsbetingelser som ikke er reflektert i markedet, påvirker forutsetningene gjennom hvor mange opsjoner som forventes å bli utøvd. På hver balansedag revurderer selskapet sine estimater for antall opsjoner som forventes å bli utøvd. Selskapet regnskapsfører den eventuelle betydningen av endringen av de originale estimatene i resultatregnskapet og med en tilsvarende justering mot egenkapitalen. Nettoverdien av mottatt proveny fratrukket direkte henførbare transaksjonskostnader krediteres aksjekapitalen (nominell verdi) og overkursfond når opsjonene utøves Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav i disse tilfeller: 1) Det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, 2) det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økono miske ressurser og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter termineringsgebyr på leiekontrakter og sluttvederlag til ansatte. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av tidens løp føres som rentekostnad Inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Konserninternt salg elimineres. Inntekter resultatføres som følger: Konsernet regnskapsfører en forpliktelse og en kostnad for bonuser basert på en vurdering om nøkkelpersoners måloppnåelse. Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige og sannsynlige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse Aksjebasert avlønning Konsernet har en aksjebasert avlønningsplan med oppgjør i Salg av varer - en gros Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. Salg av varer detalj Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har solgt produktet til kunden. Betaling ved detaljsalg

19 skjer oftest i form av kontanter eller ved bruk av kredittkort. Inntekten resultatføres med fradrag av kredittkortgebyrer som påløper ved transaksjonen. Ved salg til sluttbruker i visse markeder har kunden returrett. Opparbeidet erfaring anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for slik retur på salgstidspunktet. Pr har konsernet ingen detaljsalg av varer. Renteinntekter Renteinntekter resultatføres proporsjonalt over tid i samsvar med effektiv rente metoden. Ved nedskrivning av fordringer, reduseres fordringens balanseførte verdi til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med opprinnelig effektive rente. Etter nedskrivning resultatføres renteinntekter basert på opprinnelig effektiv rentesats. Lisensinntekter Lisensinntekter resultatføres når de opptjenes, i samsvar med reelt innhold i den underliggende avtalen Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at tilskuddet vil bli mottatt og at selskapet vil oppfylle betingelsene knyttet til tilskuddet. Tilskuddene resultatføres i den perioden som gir best sammenstilling med de kostnadene de er ment å kompensere. Offentlig tilskudd i forbindelse med kjøp av varige driftsmidler er ført som reduksjon i balanseført anskaffelseskost, og kommer til uttrykk i resultatet gjennom lavere årlige avskrivninger over forventet levetid på de aktuelle driftsmidlene Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden Utbytte Utbytte klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen. Det er ikke foreslått utbytte for rapporteringsperioden har konsernet ikke hatt rentebærende lån. Finansielle instrumenter benyttes normalt ikke til omsetningsformål. Rentebærende plasseringer utover bankinnskudd kan foretas i sertifikater eller rentefond med kort løpetid. 3.1.a Markedsrisiko (i) Valutarisiko En stor andel av salgsinntektene er i utenlandsk valuta, særlig amerikanske dollar. Selskapets kostnadsbase er i hovedsak basert i norske kroner og euro. En høyere dollarkurs mot norske kroner og euro vil derfor påvirke resultatet i positiv retning, mens en lavere dollarkurs vil ha motsatt effekt. Videre ventes en betydelig del av kostnadene å påløpe i euro, slik at endringer i eurokursen mot norske kroner også vil ha resultateffekt. Som hovedregel foretar konsernet kun terminsikring av større enkeltposter som påvirker kontantstrømmer. Dersom NOK i forhold til USD var 5 % sterkere/svakere pr 31. desember 2009 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til et lavere/høyere resultat etter skatt på TNOK 142 (2008: TNOK 92). Tilsvarende ville virkningen på egenkapitalen ha vært. Endringen skyldes hovedsakelig valuta- tap/gevinst i forbindelse med omregning av kundefordringer. (ii) Prisrisiko Konsernet er i svært liten grad utsatt for risiko knyttet til råvarepriser. Konsernet foretar normalt ikke investeringer i aksjer med unntak av strategiske eierskap. Aksjer tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler utgjør en uvesentlig del av konsernets eiendeler. (iii) Renterisiko Konsernet er lite eksponert for renterisiko ettersom plassering av overskuddslikviditet skjer i bankinnskudd, sertifikater og/ eller pengemarkedsfond med kort underliggende løpetid i plasseringene. Konsernet har ikke rentebærende gjeld. 3.1.b Kredittrisiko Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer. Ingen enkeltkunder representerer store utestående kredittpo ster, og kredittrisikoen knyttet til dette vurderes som lav. Maksimal risikoeksponering er uttrykt ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene. 19 Note 3 Finansiell risikostyring 3.1 Finansielle risikofaktorer Konsernet er gjennom sine aktiviteter, eksponert mot visse typer finansiell risiko; markedsrisiko inkludert valutarisiko, kredittrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyring ønsker å minimalisere potensielle negative effekter av uforutsigbare endringer i kapitalmarkedene. For

20 3.1.c Likviditetsrisiko Kontantstrømsprognoser blir laget for hvert selskap i konsernet. Det blir vurdert på konsernnivå om de rullerende prognosene imøtekommer konsernets likviditetskrav, dvs at en har tilstrekkelig kontantekvivalenter til å møte driftsrelaterte forpliktelser. Konsernet plasserer sin likviditet i bankinnskudd eller rentebærende papirer med lav risiko. Hovedvekten er plassert i det norske pengemarkedet. På rapporteringsdagen hadde konsernet pengemarkedsfond til en verdi av TNOK og bankinnskudd på TNOK som likviditetsbuffer. Konsernet har ikke andre finansielle forpliktelser enn leverandørgjeld som inngår i en likviditetsanalyse. På rapporteringsdagen utgjør leverandørgjeld og andre avsetninger TNOK mot per Denne gjelden har forfallstidspunkt kortere enn ett år og vil bli betalt ved forfall. 3.2 Kapitalforvaltning Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og å opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet utstede nye aksjer, eller selge eiendeler. Konsernet har ikke langsiktig gjeld og det utbetales ikke utbytte til aksjonærene da konsernet er i en utviklingsfase. Tabellen nedenfor viser konsernets netto kontanter og kontantekvivalenter: (Beløp i kr) Total gjeld (kortsiktig) Minus kontant og kontantekvivalent Netto kontanter og kontantekvivalent Vurdering av virkelig verdi Med virkning fra 1. januar 2009 har konsernet implementert endringene i IFRS 7 knyttet til finansielle instrumenter målt til virkelig verdi på balansedagen. Endringene krever presentasjon av virkelig verdimåling per nivå med følgende nivådeling for måling av virkelig verdi: 1. Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel 2. Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer 3. Verdsettelse basert på andre ikke observerbare fortutsetninger Eiendeler til virkelig verdi (Beløp i kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Andre finansielle eiendeler Verdipapirer Pengemarked Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige fra en børs, handler, megler o.l og disse prisene representerer faktisk og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på en armlengdes avstand (Nivå 1) Disse verdsettelsesmetoder maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og belager seg minst mulig på konsernets egne estimater (Nivå 2). Dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i Nivå 3. Tabellen under viser endringene i instrumentene klassifisert i Nivå 3 pr. 31. desember Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. (Beløp i kr) Virkelig verdi Sum Åpningsbalanse Tilgang til nivå Gevinst eller tap ført i resultatet 0 0 Utgående balanse Sum gevinst ellet tap på perioden inkludert i resultatet for eiendeler på balansedagen 0 0 Konsernet har i 2009 kjøpt en ikke børsnotert aksjepost som er klassifisert i Nivå 3.

21 Note 4 Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger vurderes ikke å medføre vesentlige justeringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår. Balanseføring av utgifter til utvikling forutsetter at fremtidige kontantstrømmer overstiger de balanseførte utgiftene. Årlige nedskrivningstester samt tilsvarende vurderinger knyttet til milepæler i utviklingsprosjektene, skal motvirke risikoen for at konsernet balansefører utgifter til utvikling som ikke forsvarer verdien i balansen. De fremtidige, forventede kontantstrømmene er likevel forbundet med usikkerhet, og vil dersom de reduseres, kunne føre til nedskrivning av balanseførte utgifter til utvikling. 21 Tidligere balanseført utsatt skattefordel er reversert i sin helhet i Balanseført utsatt skattefordel er kostnadsført som følge av salg av datterselskap, og ut fra den vurdering at selskapet og konsernet dermed har manglende sannsynliggjøring av utnyttelse av skattemessig fremførbart underskudd. Note 5 Segmentinformasjon Konsernet har etter salget av konsumenthelsevirksomheten ultimo 2009 inndelt den gjenværende virksomheten på to segmenter marine biokjemikalier og farmasøytisk utvikling. Segmentet marine biokjemikalier består av de samlede salgsinntekter og driftskostnader knyttet til datterselskapet Biotec Marine Biochemicals AS, samt tilsvarende inntekter og kostnader knyttet til morselskapets fremstilling og salg av marine finkjemikalier i første halvår Datterselskapet Immunocorp Consumer Health ble solgt i desember 2009, og er klassifisert som avviklet virksomhet. For 2008 inngår også Immunocorp Animal Health i avviklet virksomhet. Under ikke-allokert segment inngår kostnader til patenttvist i USA og kostnader tilknyttet konsernadministrasjon og børs.

22 Segmentresultatene er som følger: Marine biokjemikalier Farmasøytisk utvikling Ikke allokert Sum Marine biokjemikalier Farmasøytisk utvikling Ikke allokert Salgsinntekter Andre inntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat videreført virksomhet Resultat etter skatt for avviklet virksomhet Sum 22 Årsresultat Eiendeler, gjeld og investeringer fordelt på segmentene: Farmasøytisk utvikling Ikke allokert Sum Marine biokjemikalier Ikke-farmasøytiske produkter Forskning og farmasøytisk utvikling Ikke allokert Eiendeler Gjeld Investeringer Sum Segmentinndelingen i balansen er ikke sammenlignbar for de to årene som følge av avhendet virksomhet. Ikke allokerte eiendeler for 2008 omfatter balanseført utsatt skattefordel samt kontanter og bankinnskudd. Salgsinntekter fordelt geografisk: Salgsinntekter (Beløp i kroner): Norge Europa Asia/Australia/Afrika USA Sum Avviklet virksomhet Sum salgsinntekt videreført virksomhet Balanseførte eiendeler fordelt geografisk (Beløp i kroner): Norge USA Sum Investeringer fordelt geografisk (Beløp i kroner): Norge Sum

23 Note 6 Varige driftsmidler (Beløp i kroner) Produksjonsmaskiner og anlegg Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Regnskapsåret 2008 Tilgang Avgang Valutaendring Årets avskrivning Balanseført verdi (videreført og avviklet) Pr 31. desember 2008 Anskaffelseskost Arets avskrivning (videreført virksomhet) Balanseført verdi (videreført og avviklet) Regnskapsåret 2009 Tilgang Avgang Avskrivning driftsmidler i avgang Årets avskrivning (videreført virksomhet) Balanseført verdi (videreført virksomhet) Pr 31. desember 2009 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Selskapet leier alle lokaler. Selskapet har for egen regning tilpasset produksjonslokalene til eget formål. Leieavtalen for produksjonslokalene gjelder frem til med opsjon på forlengelse i 4 år. Kostnader knyttet til leieavtaler for lokaler utgjør TNok i 2009 mot TNok i Balanseført verdi av driftsmidlene er pantsatt som sikkerhet for trekkrettighet på 5 millioner kroner i Fokus Bank.

24 Note 7 Immaterielle eiendeler (Beløp i kroner) Varemerker og kundedatabase Forskning og utvikling Pr 1. januar 2008 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Regnskapsåret 2008 Tilgang Avgang 0 0 Årets avskrivning 0 0 Balanseført verdi Pr 31. desember 2008 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Regnskapsåret 2009 Tilgang 0 0 Avgang Årets avskrivning 0-60 Balanseført verdi Pr 31. desember 2009 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger 0-60 Balanseført verdi Erverv av varemerker og kundedatabase er knyttet til oppkjøp av datterselskapet Immunocorp US i år Varemerke og merverdi tilknyttet datterselskapet Immunocorp US ble solgt i Aktivert utviklingskostnad gjelder kun innkjøpte tjenester og avskrives over 12 år. Note 8a Finansielle instrumenter etter kategori Følgende gruppering for etterfølgende måling av finansielle instrumenter har blitt anvendt for finansielle instrumenter i balansen: (beløp i kroner) Utlån og fordringer Tilgjengelig for salg Til virkelig verdi over resultat Sum Pr Eiendeler Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum Forpliktelser Finansielle forpliktelser til amortisert kost Sum Leverandørgjeld og annen gjeld, ekslusiv lovpålagte forpliktelser

25 (beløp i kroner) Utlån og fordringer Tilgjengelig for salg Sum Pr Eiendeler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum Finansielle forpliktelser til amortisert kost Sum Forpliktelser Leverandørgjeld og annen gjeld, ekslusiv lovpålagte forpliktelser Note 8b Kredittverdighet i finansielle eiendeler 25 Kredittrisiko i finansielle instrumenter som ikke er forfalt eller som ikke har vært gjenstand for nedskrivninger, er vurdert ved bruk av eksterne kredittvurderinger: Kontanter og kontantekvivalenter: Rating (Mody s) Aa Aa Aa Sum Se note 10 for kredittvurdering av kundefordringer. Note 9 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Balanseført verdi Tilgang 0 0 Netto urealisert tap ført mot egenkapitalen Balanseført verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg består av aksjer i Seagarden AS, ervervet i desember Aksjeposten er unotert. Virkelig verdi er basert på neddiskontert verdi av kontantstrømmer.

26 Note 10 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer Avsetning påregnelig tap på kundefordringer Kundefordringer netto Fordringer innvilget forskningstilskudd Fordringer Skattefunn Andre fordringer Fordringer merverdiavgift Lån til nærstående parter (Note 29) Sum kundefordringer og mindre fordringer Herav anleggsmidler (langsiktig): Lån til nærstående parter og depositum Omløpsmidler Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er lik balanseført verdi. Konsernet tilbakeførte tidligere avsetninger for tap på fordringer i 2009 med TNok 200. Dette er inkludert i andre driftskostnader for Det er ikke oppstått tap på fordringer for konsernets videreførte virksomhet. Det er ingen vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko bortsett fra en større fordring som er oppgjort i 1. kvartal Under Andre fordringer for 2009 inngår fordring for restoppgjøret for salg av avviklet virksomhet. Aldersfordeling av kundefordringer per : Ikke forfalt 0 30 dager dager dager Over 90 dager Sum Forfalte fordringer på rapporteringstidspunktet (utover avsetning tap på fordringer) er i ettertid oppgjort. Aldersfordeling av kundefordringer per : Ikke forfalt 0 30 dager dager dager Over 90 dager Sum Forfalte fordringer på rapporteringstidspunktet (utover avsetning tap på fordringer) er i ettertid oppgjort. Aldersfordeling av kundefordringer per : Avsetning for tap på fordringer Tilbakeført avsetning Pr 31. desember Virkelig verdi av konsernets kundefordringer og andre fordringer pr valuta: USD Euro NOK Andre valuter Maksimal eksponering for kredittrisiko på rapporteringstidspunktet er virkelig verdi av hver klasse angitt over. Note 11 Varer Råvarer Varer under tilvirkning Ferdige varer Det er ikke foretatt noen nedskrivning for ukurans verken i 2009 eller 2008.

27 Note 12 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og bankinnskudd Pengemarkedsfond Depositum for husleie Skattetrekkskonto Kontanter og kontantekvivalenter ihht balanseoppstilling Note 13 Aksjekapital, overkurs og annen egenkapital ikke resultatført (Faktisk antall aksjer) Antall aksjer Herav egne aksjer Pr. 1. januar Kjøpt egne aksjer Solgt egne aksjer Pr. 31. desember Kjøpt egne aksjer Solgt egne aksjer Pr. 31. desember Samtlige aksjer er fullt innbetalt. Pålydende per aksje er kr 1,00. I generalforsamling den 7. mai 2009 ble styret tildelt tre fullmakter: 1. Emisjonsfullmakt på aksjer. Emisjonsfullmakten omfatter ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret, men emisjonskursen kan ikke settes lavere enn kr 10,- per aksje. Fullmakten løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2010 og er ubenyttet. På den ordinære generalforsamlingen i 2010 vil styret foreslå å forlenge emisjonsfullmakten på aksjer frem til neste års ordinære generalforsamling. 2. Fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i Ingen aksjer er utstedt under denne fullmakten per 31. desember På den ordinære generalforsamlingen i 2010 vil styret foreslå at fullmakten fornyes for 1 år. 3. Fullmakt til kjøp av inntil egne aksjer. Laveste pris per aksje er kr 1,- og høyeste pris er kr 100,-. Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Selskapet eide ingen egne aksjer per 31. desember Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i På den ordinære generalforsamlingen i 2010 vil styret foreslå at fullmakten fornyes for 1 år.

28 Aksjeopsjoner Aksjeopsjoner tildeles ledelsen og et antall nøkkelpersoner. Utøvelseskursen har vært satt til kurs på tildelingsdato. Ordningen skal gi et incentiv om å bli i selskapet, og tildelingen graderes etter muligheten den ansatte har for å kunne medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. Til sammen er opsjoner utstedt per Hoveddelen av de gjenværende opsjoner som er tildelt før forutsetter at opsjonene kun kan utøves dersom Biotec Pharmacon-aksjen har hatt en gjennomsnittlig kursøkning på minst 12 % per år fra tildelingsdato til dato for utøvelse. Avhengig av dato for erklæring, krever dette en kurs på over 50 kr innen hovedfristen som er For tildelte opsjoner i 2008 og 2009 er det ikke knyttet forutsetning om kursøkning. For tildelingene i 2009 ble det lagt et tak på maksimal gevinst ved utøvelse av opsjonene på 60 kroner per opsjon. I motsetning til tidligere år hvor tildelte opsjoner kunne utøves 100 % 2 år etter tildelingen og over en periode på 1år, vil opsjonene fra 2009 tidligst kunne utøves 3 år etter tildelingen og med maksimalt 50 % gjennom det tredje året etter tildelingen, mens de resterende 50 % av opsjonene vil kunne utøves i det fjerde året etter tildelingen Gjennomsnittlig Antall opsjoner Gjennomsnittlig Antall opsjoner utøvelseskurs utøvelseskurs Per 1. januar 32, , Årets tildeling 20, , Forspilt ,40 0 Utøvet Utløpt 33, Per 31. desember 28, , Utløpsdato, kurs og antall opsjoner ved årets slutt Utløpsdato Gjennomsnittlig utøvelseskurs Antall 2009 Antall , 30. sept 33, , 30. sept 36, , 30. sept 23, , 16. okt 53, , 30. sept 20, Antall utøvbare opsjoner per Virkelig verdi av opsjonene er beregnet ut fra Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. De viktigste inndata er aksjekurs på tildelingstidspunktet, utøvelseskursene vist over, 40 % volatilitet, forventet utbytte på 0 % (2008: 0 %), forventet løpetid på 2,5 år, årlig risikofri rente på 2,5% (2008: 5 %). Volatiliteten er estimert i samråd med en markedsaktør. Virkelig verdi kostnadsføres over opptjeningsperioden. Per er det kostnadsført TNok Konsernet har ingen juridisk eller underforståtte forpliktelser til å kjøpe tilbake eller gjøre opp opsjonene kontant. Det vises til note 29 hva gjelder syntetiske opsjoner.

29 Aksjonærinformasjon De 20 største aksjonærene per : Aksjer Eierandel Odin Norge Verdipapirfond ,62 % Ludwig Mack AS ,47 % Verdane Private Equity AS ,91 % Progusan AS ,36 % Nordea Bank Denmark ,33 % Jan Raa ,90 % Avanza Bank AB Meglerkonto ,82 % Hartvig Wennberg AS ,52 % MP Pensjon ,48 % Bras Kapital AS ,48 % Knut Eirik Andersen ,36 % Øystein Erling Tvenge ,27 % Leikvollbakken AS ,27 % B Skaugen AS ,06 % Holstein AS ,85 % Arne Handeland ,87 % Espen Sagvolden Landgraff ,85 % Magnolia System AS ,85 % Hustadlitt AS ,85 % SAF Invest AS ,85 % Sum 20 største ,95 % 29 Annen egenkapital ikke resultatført: Omregningsdifferanser Balanseført verdi 1. januar Valutaomregningsdifferanser datterselskap USA 2008 Balanseført verdi 1. januar Valutaomregningsdifferanser datterselskap USA 2009 ved salg Balanseført verdi Valutaomregningsdifferanser knytter seg til datterdatterselskapet Immunocorp Inc. I forbindelse med avhendelsen av selskapet, se note 32, er omregningsdifferansen nullstilt og resultatført. Note 14 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter og trekk Påløpt lønn, feriepenger Påløpte kostnader Sum I posten Annen kortsiktig gjeld inngår avsetning for syntetiske opsjoner (kontantbasert) med TNok for 2009 og TNok for Det vises til Note 29 for nærmere informasjon hva gjelder syntetiske opsjoner. Balanseført verdi av kortsiktig gjeld er tilnærmet lik virkelig verdi.

30 Note 15 Lån Selskapet har en konsernkontokreditt i Fokus Bank. Som sikkerhet for kreditten er det stillet pant i fordringer, varelager og driftstilbehør. Vilkårene for kreditten inneholder et krav om at konsernets egenkapital skal overstige 20 millioner kroner og at egenkapitalandelen skal være høyere enn 40%. Konsernkontokreditten var ubenyttet per Note 16 Utsatt skattefordel Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen forutsatt at den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Konsernet har ingen utsatt skatt slik at nettoføring ikke er gjennomført. Utsatt skattefordel er reversert i sin helhet i Endringer i balanseført utsatt skattefordel: Balanseført verdi Resultatført i perioden videreført virksomhet Utsatt skattefordel i avviklet virksomhet Skatt ført direkte mot egenkapitalen Balanseført verdi Endring i utsatt skattefordel: Utsatt skattefordel (Beløp i kroner) Skattem. avskrivn Fremførbart underskudd USA Fremførbart underskudd Norge Sum Egenkapitalføring Resultatført i perioden Utsatt skattefordel i avhendet virksomhet Resultatført i perioden Utsatt skattefordel knyttet til skattemessig underskudd er balanseført i den utstrekning det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd. Konsernet har unnlatt balanseføring av utsatt skattefordel på MNok 53,8 (2008: MNok 14,4) knyttet til skattemessig fremførbart underskudd.

31 Note 17 Pensjoner Selskapet avsluttet den sin pensjonsordning med pensjoner basert på fremtidig avtalte ytelser. Selskapet har ikke forpliktelser utover disse innskuddene til fremtidige pensjoner. Per var det 38 medlemmer i ordningen. Fra ble det etablert en pensjonsordning basert på lønnsavhengige innskudd gjennom et forsikringsselskap. Balanseført pensjonsinnskudd er vurdert til virkelig verdi, og er tatt inn i balansen med virkning fra 1. januar Balanseført verdi 31. desember 2009 utgjør TNok 342, og kan anvendes til betaling av fremtidige pensjonsinnskudd. Netto pensjonskostnad resultatført Note 18 Andre inntekter Offentlig tilskudd FoU (note 28) Tilskudd Skattefunn (note 28) Gevinst avgang anleggsmidler 57 3 Kursdifferanser valuta Sum andre inntekter Avviklet virksomhet 0-62 Sum andre inntekter videreført virksomhet Note 19 Varekostnader Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdige varer Andre varekostnader Sum varekostnader Avviklet virksomhet Sum varekostnader videreført virksomhet

32 Note 20 Lønnskostnader Lønninger og honorarer Arbeidsgiveravgift Endring avsetning til bonus Aksjeopsjoner kontantbasert Aksjeopsjoner egenkapitalbasert (note 13) Pensjonskostnader (note 17) Sum lønnskostnader Avviklet virksomhet Sum lønnskostnader videreført virksomhet Antall ansatte Note 21 Andre driftskostnader Markedsføring Kjøp av eksterne tjenester Patent- og lisenskostnader Leie og drift av lokaler Annet Sum andre driftskostnader Avviklet virksomhet Sum andre driftskostnader videreført virksomhet Kjøp av eksterne tjenester omfatter kjøp av CRO-tjenester (clinical research) tilknyttet de kliniske studiene. Note 22 Skattekostnad Endring utsatt skattefordel USA Endring utsatt skattefordel videreført virksomhet Endring utsatt skattefordel avviklet virksomhet Sum skattkostnad videreført og avviklet virksomhet Skatten på konsernets resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom konsernets veide gjennomsnittlige skattesats hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger: Resultat før skattekostnad videreført og avviklet virksomhet Skatt beregnet med de forskjellige lands skattesats på de respektive resultater Ikke skattemessig fradragsberettigede kostnader Skatt ført mot egenkapitalen Ikke skattepliktig inntekt Ikke balanseført utsatt skattefordel Skattekostnad Veid gjennomsnittlig skattesats 54,46 % -0,73 % Forskjell i skattesats skyldes i hovedsak det forhold at konsernet ikke har balanseført utsatt skattefordel.

33 Note 23 Investering i finansielle eiendeler Aksjer i Glycotex Inc Aksjeposten er ikke børsnotert. Bokført verdi tilsvarer virkelig verdi. Note 24 Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekt pengemarkedsfond Andre renteinntekter 3 77 Andre rentekostnader Finansinntekter, netto Avviklet virksomhet Sum finansinntekter netto videreført virksomhet Note 25 Resultat per aksje Resultat per aksje er beregnet ved å dele årsresultatet på et veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer (note 13) Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer Årsresultat fra videreført virksomhet Årsresultat fra avviklet virksomhet Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer (i tusen aksjer) Veid snitt av antall utstedte aksjer og opsjoner (i tusen aksjer) Resultat per aksje (NOK per aksje), videreført virksomhet -4,73-2,75 Resultat per aksje (NOK per aksje), avviklet virksomhet 0,53 0,54 Resultat per aksje (NOK per aksje) -4,20-2,21 Note 26 Hendelser etter balansedagen Det er ingen hendelser etter balansedagen som har vesentlig betydning for vurdering rapportert balanse. Note 27 Utviklingskostnader I tråd med konsernets regnskapsprinsipper (note 2.6.b) er det vurdert at ingen av de løpende utviklingsprosjektene oppfyller kriteriene for balanseføring i henhold til IFRS per Ikke balanseført utviklingskostnader og forskningskostnader Lønnskostnader Kjøp av eksterne tjenester Andre driftskostnader Avskrivninger Sum ikke balanseførte utv.kostnader og forskningskostnader

34 Note 28 Offentlige tilskudd Konsernet har ikke mottatt investeringstilskudd fra Innovasjon Norge de siste fem år. Dersom driftsmidler det er mottatt tilskudd for, avhendes innen 5 år etter mottak av tilskuddet, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt helt eller delvis. Investeringstilskuddet er i utgangspunktet skattefritt, men det påhviler en latent skatt i 5 år etter mottakelsen. Tilskudd til forsknings- og utviklingsaktiviteter er inntektsført og inngår i posten andre inntekter (note 18). Disse kan spesifiseres slik: Fra Norges Forskningsråd Fra Mabit Andre tilskudd (RDA) Skattefunn Sum offentlige tilskudd Note 29 Nærstående parter og godtgjørelser Selskapet leier lokaler hos en av sine aksjonærer; Ludwig Mack AS. Leieavtalen er inngått på markedsmessige vilkår, og det er kostnadsført brutto leie og oppvarming på NOK i 2009 (2008: NOK ). Konsernet har ellers ingen transaksjoner med nærstående parter. Godtgjørelse utbetalt til styret og ledende ansatte i 2009: i 2008 (Beløp i kroner) Lønn/ honorar Utbetalt bonus Pensjonsutgifter Andre ytelser Lønn/ honorar Utbet. bonus Pensjonsutgifter Andre ytelser Svein Mathisen, styreleder Jan Gunnar Hartvig, nestleder Kari Stenersen, styremedlem Ingrid Alfheim, styremedlem Ingrid Wiik, styremedlem Arne Handeland, styremedlem Morten Elde, ansattvalgt styremedlem Lars Viksmoen, adm. direktør Finn Samuelsen, finansdirektør Rolf Engstad, forskningsdirektør Jan Buch Andersen, adm.dir. Biotec Marine BIochemicals AS Selskapet og Rolf Seljelid reforhandlet i 2009 en avtale fra 2005 der Seljelid hadde krav på 2 kontantbonuser hver på kr avhengig av positive resultater fra bestemte kliniske studier. Seljelids avtale for den siste gjenværende syntetiske opsjonen på tilsvarende aksjer med rett til en kontantutbetaling tilsvarende forskjellen mellom 25 kroner og børskurs på utøvelsestidspunktet, ble også reforhandlet. Ny avtale innebærer at Seljelid vil ha krav på en kontantbonus på kr ved første markedsføringsgodkjennelse i Europa, USA eller Japan på indikasjonen diabetiske sår og en kontantbonus på kr ved oppstart av første fase III studie med SBG i kombinasjon med adaptiv immunisering innenfor kreftbehandling. I tillegg vil en syntetisk opsjon tilsvarende aksjer løpe fra mot tidligere til Avtalen forutsetter at kursen på selskapets aksjer på det tidligste tidspunkt opsjonene kan utøves, 04.05,2010, overstiger kroner 55,88 per aksje. Verdien tilsvarer forskjellen mellom aksjekurs på utøvelsestidspunktet og 25 kroner, med maksimalt 60 kroner per opsjon. Videre er lån på kr fra selskapet til Seljelid fra 2001 ettergitt. Det er gjort avsetning for bonus og syntetisk opsjon under posten Annen kortsiktig gjeld, se note 14. Rolf Seljelid er ansatt på deltid i selskapet som vitenskapelig rådgiver medisin. Det foreligger en bonusordning for ledende ansatte og leder av datterselskap. Bonus vil være avhengig av at selskapet oppnår diverse definerte mål (Key Performance Indicators) for inneværende år. Maksimal bonus er 40% av lønn for Lars Viksmoen og 25% av lønn for øvrige ledende ansatte. Kriteriene for utbetaling av bonus for 2009 til forskningsdirektør Rolf Engstad er delvis oppfylte.

35 Lån til nærstående parter (Beløp i kroner) Balanseført verdi Tilbakebetalt i løpet av året Ettergitt lån Balanseført verdi (Beløp i kroner) Saldo Vilkår Lån til Steinar Børresen, produksjonsdirektør 41 Månedlige avdrag over 5 år, rentefritt Aksjer eiet eller kontrollert av styremedlemmer og ledende ansatte per Opsjoner Aksjer* Svein Mathisen Jan Gunnar Hartvig Arne Handeland Ingrid Alfheim Kari Stenersen Ingrid Wiik Morten Elde Lars Viksmoen Rolf Engstad * Inkluderer aksjer eiet av nærstående. Revisor Revisjonskostnader utgjør: Lovpålagt revisjon Revisjon Immunocorp US 0 84 Andre attestasjonsoppgaver Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon 54 0 Sum

36 Note 30 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styret beslutter lønn og annen godtgjørelse for administrerende direktør, og fastsetter retningslinjer for slike ordninger når det gjelder øvrige ledende ansatte. Styrets beslutning er basert på forslag fra et kompensasjonsutvalg nedsatt av styret. Mandatet for kompensasjons utvalgets arbeid er fastsatt i en egen instruks som er vedtatt av styret. Kompensasjonsutvalget søker ordninger som skal stimulere til langsiktig verdiskapning i selskapet, samtidig som kompensasjonsordningene skal være konkurransedyktige med ordninger i sammenlignbare selskap. Betingelser for ledelsen forøvrig bestemmes av administrerende direktør. Det foreligger en bonusordning for ledende ansatte i Biotec Pharmacon ASA. For 2009 har administrerende direktør Lars Viksmoen, forskningsdirektør Rolf Engstad og direktør for forretningsutvikling Sven Rohmann vært omfattet av ordningen. Bonus vil være avhengig av at selskapet oppnår forskjellige definerte mål (Key Performance Indicators). Maksimal bonus er 40 % av lønn for administrerende direktør og 25 % av lønn for andre ledende ansatte. Det foreligger også en bonusordning for adm. dir. Jan Buch Andersen i Biotec Marine Biochemicals AS. Det foreligger en særskilt avtale om bonus og syntetiske opsjoner for rådgiver - medisin Rolf Seljelid. En nærmere beskrivelse av denne avtalen fremgår av note 29 i årsregnskapet for Det er etablert en opsjonsordning som omfatter ledende ansatte og andre nøkkelpersoner. Hovedprinsippene for opsjonsordningen er at utøvelseskursen skal være lik eller høyere enn markedskurs ved tildeling, ordningen skal gi et incentiv om å bli i selskapet, og ordningen skal graderes etter muligheten den ansatte har for å kunne medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. Ved utløpet av 2009 var 23 personer omfattet av opsjonsordningen. I løpet av regnskapsåret ble administrerende direktør Lars Viksmoen tildelt opsjoner med utøvelseskurs 20,14 kroner per aksje. Øvrige stillinger ble tildelt til sammen opsjoner med utøvelseskurs 20,14 kroner per aksje opsjoner ble kansellert i løpet av året da fristen for utøvelse gikk ut. Til sammen er opsjoner utstedt per Hoveddelen av de gjenværende opsjoner tildelt før forutsetter at opsjonene kun kan utøves dersom Biotec Pharmacon-aksjen har hatt en gjennomsnittlig kursøkning på minst 12 % per år fra tildelingsdato til dato for utøvelse. Avhengig av dato for erklæring, krever dette en kurs på over 50 kr innen hovedfristen som er For tildelte opsjoner i 2008 og 2009 er det ikke knyttet forutsetning om kursøkning. For tildelingene i 2009 ble det lagt et tak på maksimal gevinst ved utøvelse av opsjonene på 60 kroner per opsjon. I motsetning til tidligere år hvor tildelte opsjoner kunne utøves 100 % 2 år etter tildelingen og over en periode på 1år, vil opsjonene fra 2009 tidligst kunne utøves 3 år etter tildelingen og med maksimalt 50 % gjennom det tredje året etter tildelingen, mens de resterende 50 % av opsjonene vil kunne utøves i det fjerde året etter tildelingen. Det er styrets intensjon å foreta en ny tildeling av opsjoner i Alle fast ansatte vil få ta del i opsjonsprogrammet, og tildeling vil bli foretatt ut fra stillingsplassering. Antall tildelte opsjoner vil bli noe færre enn i Ingen opsjoner har blitt innløst i 2009 eller tidligere. Administrerende direktør Svein W. F. Lien er ved ansettelse berettiget til følgende aksjeopsjoner: Per : Erverv av aksjer til kurs kr 6,60 (Aksjekurs per ) Per : Erverv av aksjer til kurs kr 6,60 Per : Erverv av aksjer til kurs kr 6,60 Alle opsjoner kan erklæres inntil 24 måneder etter at de er tildelt. Ledende ansatte inngår i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning og gruppelivsforsikring på lik linje med øvrige ansatte. Administrerende direktør Svein W. F. Lien i Biotec Pharmacon ASA og adm. dir. Jan Buch Andersen i Biotec Marine Biochemicals AS har rett til 6 måneders etterlønn utover oppsigelsestiden dersom selskapet avvikler ansettelsesforholdet. Direktør IP Alexander Bjørnå har avtale om 3 måneders etterlønn på tilsvarende vilkår. Det er ikke etablert etterlønnsordninger for andre ledende ansatte. I tilknytning til nedbemanningsprosessen i desember 2009, ble det på visse vilkår gitt tilbud om en ekstra månedslønn til de som ikke hadde fått tilbud om nytt arbeid ved oppsigelsestidens utløp. Som en del av forberedelsene til salg av datterselskapet Immunocorp Consumer Health AS, ble det i 2009 inngått en bonusavtale med adm. dir. Arvid Lindberg. Avtalen forutsatte at han skulle bidra til å videreføre selskapet hos ny eier, og herigjennom sikre maksimal verdi for selger. Bonusutbetalingen ble foretatt i 2010 med kr ,- med samme avsetning i regnskapet til morseselskapet for Her er det rapportert under fellesposten gevinst avviklet virksomhet. Ledende ansatte kan inneha ordinære tilleggsytelser som for eksempel abonnement på tidsskrifter og fri tilgang til elektronisk kommunikasjon.

37 Note 31 Avviklet virksomhet - dyrehelse Datterselskapet Immunocorp Animal Health AS ble solgt per sammen med patenter og varemerker som var tilknyttet dyrehelseaktiviteten. Regnskapet er omarbeidet for tidligere perioder i henhold til IFRS 5, slik at resultat og gevinst ved salg av dyrehelse inngår i posten Resultat etter skatt for avviklet virksomhet. I forhold til bokførte verdier ble det en gevinst etter netto transaksjonskostnader på 32,6 mill NOK, hvorav 16,6 mill NOK er knyttet til salg av IP og 16,0 mill NOK er gevinst på salg av aksjer. Resultat fra avviklet virksomhet var som følger: Driftsinntekter Driftskostnader Finansinntekter 0 0 Resultat før skatt Gevinst ved salg avviklet virksomhet Skattekostnad Resultat etter skatt avviklet virksomhet Kontantstrøm avviklet virksomhet: Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Kontantstrøm avviklet virksomhet Note 32 Avviklet virksomhet - konsumenthelse Datterselskapet Immunocorp Consumer Health AS ble solgt per sammen med patenter og varemerker som var tilknyttet konsumenthelseaktiviteten. Regnskapet er omarbeidet for tidligere perioder i henhold til IFRS 5, slik at resultat og gevinst ved salg av konsumenthelse inngår i posten Resultat etter skatt for avviklet virksomhet. I forhold til konsernets verdier ble det en netto gevinst på 16,2 mill NOK, etter en salgssum på 31,5 mill NOK. Resultat fra avviklet virksomhet var som følger: Driftsinntekter Driftskostnader Finansinntekter Resultat før skatt Gevinst ved salg avviklet virksomhet Skattekostnad Resultat etter skatt avviklet virksomhet Kontantstrøm avviklet virksomhet: Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Kontantstrøm avviklet virksomhet

38 RESULTATREGNSKAP - Morselskap januar til 31. desember Note Salgsinntekt Fremmedfinansiering FoU Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdige varer Varekostnader Lønnskostnader Salg, markedsføring og patentkost Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført fra annen egenkapital Utvidet resultatregnskap: Note Årsresultat Utvidet resultat: Verdijustering finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat

39 BALANSE - Morselskap Per 31. desember (Beløp i kroner) Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Andre langsiktige fordringer og aksjer 4, Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPItaL OG GJELD EGENKAPItaL Innskutt egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Tromsø, 25. mars 2010 Svein Mathisen Styreleder Kari Stenersen Styremedlem Jan Gunnar Hartvig Nestleder Ingrid Wiik Styremedlem Ingrid Alfheim Styremedlem Gunnar Rørstad Styremedlem Morten Elde Ansatte valgt Styremedlem Arne Handeland Styremedlem Svein W. F. Lien Adm. direktør

40 KONTANTSTRØMOPPSTILLING - Morselskap 1. januar til 31. desember (Beløp i kroner) Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat før skattekostnader Ordinære avskrivninger Aksjeopsjoner ansatte Tap/gevinst ved salg aksjer Gevinst ved salg av driftsmidler Økning (-) nedgang (+) i kundefordringer Økning (-) nedgang (+) i varebeholdning Økning (+) nedgang (-) i leverandører Endring andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investert i FoU og maskiner, inventar o.l Salg driftsmidler Salg av konsumenthelse Investering i datterselskap Andre investeringer Endring i langsiktige fordringer Netto likviditetsendring fra investeringer B Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Investert egne aksjer Solgt egne aksjer Netto likviditetsendring fra finansiering C Netto endring likviditet A +B+ C Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

41 Endring i morselskapets egenkapital (Beløp i kr) Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital per Nedsetting av overkursfond Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Aksjeopsjoner ansatte Nedskrivning aksjer for salg Årsresultat Egenkapital per Sum Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Aksjeopsjoner ansatte Årsresultat Egenkapital per Selskapets aksjekapital består av aksjer. Selskapet eier ingen egne aksjer per Selskapets frie egenkapital per 31. desember 2009 er TNok

42 NOTER TIL REGNSKAPET - Morselskap REGNSKAPSPRINSIPPER Biotec Pharmacon ASA har valgt å benytte seg av adgangen til å anvende forenklet IFRS i selskapsregnskapet. Reglene om dette er hjemlet i regnskapsloven 3-9. Forenklet anvendelse av IFRS i selskapsregnskapet innebærer at vurderingsregler og regnskapsprinsipper som er lagt til grunn i konsernregnskapet også gjelder for morselskapet Biotec Pharmacon ASA. Det vises i denne sammenheng til konsernregnskapets prinsippnoter. Når det gjelder oppstillingsplan og noteinformasjon, hjemler forenklet anvendelse av IFRS at disse kan være i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Oppstillingsplanen og noteinformasjonen for morselskapet er således gjort opp i samsvar med dette, med unntak av utvidet resultat som er i henhold til IFRS. I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskap behandlet i henhold til kostmetoden. 42 Note 1 Avskrivninger varige driftsmidler (Beløp i kroner) Produksjonsmaskiner Øvrig løsøre Totalt Kostpris Årets tilgang, brutto Årets avgang Kostpris Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats 10-25% 20-33% Leie av lokaler Note 2 Årets skattegrunnlag Endring Midlertidige forskjeller Utestående fordringer Driftsmidler Regnskapsmessig avsetning Pensjonsfond Sum midlertidige forskjeller Fremførbart skattemessig underskudd Totalt grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (28%) Selskapet har vedtatt å kostnadsføre balanseføre utsatt skattefordel som følge av salg datterselskap og dermed manglende sannsynliggjøring av utnyttelse skattemessig fremførbart underskudd. Årets resultat før skattekostnader Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Inntekt før fremførbart underskudd Mottatt konsernbidrag 0 0 Grunnlag skatt Endring utsatt skattefordel Årets skattekostnad

43 Note 3 Bankinnskudd Pr er TNok sperret som sikkerhet for skattetrekk og TNok som sikkerhet for husleie. Pr er TNok sperret som sikkerhet for skattetrekk og TNok som sikkerhet for husleie. Note 4 Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år: 41 TNok gjelder lån til ansatte (2008: 230). 0 TNok er lån til datterselskap (2008: 1.215) Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Note 5 Varer Lager av råvarer Lager av varer under tilvirkning Lager av ferdigvarer Sum Note 6 Salgsinntekter Geografisk fordeling salg % MNOK % MNOK Norge 72,5 % 26,6 56,2 % 20,1 Europa 0,2 % 0,1 2,2 % 0,8 Asia 0,0 % 0,0 0,3 % 0,1 Nord-Amerika 27,4 % 10,1 41,3 % 14,8 Sum 100,0 % 36,8 100,0 % 35,7 43 Høy omsetning begge år skyldes overdragelse av immaterielle rettigheter i forbindelse med avviklet virksomhet innen konsumenthelse i 2009 og avviklet virksomhet innen dyrehelse i Note 7 Andre driftsinntekter/fremmedfinansiering FoU Royalty for varemerker og know-how Andre driftsinntekter Annen driftsinntekt Økning i posten Andre driftsinntekter skyldes i hovedsak gevinst ved salg av virksomhetsområdet marine biokjemkalier til datterselskapet Biotec Marine Biochemicals AS. Fremmedfinansiering FoU Tilskudd skattefunn Fremmedfinansiering FoU Note 8 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser Lønninger/honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader med uføredekning Andre ytelser Sum

44 Antall årsverk i 2009: 34,5 fordelt på 16,2 menn og 18,3 kvinner. Antall årsverk i 2008: 32,3 fordelt på 16,5 menn og 15,8 kvinner. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Revisjonskostnader i 2009 utgjorde TNok 338, hvorav lovpålagt revisjon utgjorde TNok 205 skatterådgivning TNok 33, bistand delårs- og årsrapport TNok 33, diverse bistand TNok 54 og attestasjonsoppdrag TNok 13. Revisjonskostnad i 2008 utgjorde TNok 392. Av dette utgjorde lovpålagt revisjon TNok 224 (inkluderer revisjon av Immunocorp US med TNok 84), skatterådgivning TNok 28, bistand delårs- og årsrapport TNok 129 attestasjonsoppdrag TNok Godtgjørelse utbetalt til styret og ledende ansatte (Beløp i kroner) Lønn/ honorar Utbetalt bonus i 2009: i 2008: Andre ytelser Lønn/ honorar Svein Mathisen, styreleder Jan Gunnar Hartvig, nestleder Kari Stenersen, styremedlem Ingrid Alfheim, styremedlem Ingrid Wiik, styremedlem Arne Handeland, styremedlem Utbet. bonus Pensjonsutgifter Pensjonsutgifter Andre ytelser Morten Elde, ansattvalgt styremedlem Lars Viksmoen, adm. direktør Finn Samuelsen, finansdirektør Rolf Engstad, forskningsdirektør Selskapet og Rolf Seljelid reforhandlet i 2009 en avtale fra 2005 der Seljelid hadde krav på 2 kontantbonuser hver på kr avhengig av positive resultater fra bestemte kliniske studier. Seljelids avtale for den siste gjenværende syntetiske opsjonen på tilsvarende aksjer med rett til en kontantutbetaling tilsvarende forskjellen mellom 25 kroner og børskurs på utøvelsestidspunktet, ble også reforhandlet. Ny avtale innebærer at Seljelid vil ha krav på en kontantbonus på kr ved første markedsføringsgodkjennelse i Europa, USA eller Japan på indikasjonen diabetiske sår og en kontantbonus på kr ved oppstart av første fase III studie med SBG i kombinasjon med adaptiv immunisering innenfor kreftbehandling. I tillegg vil en syntetisk opsjon tilsvarende aksjer løpe fra mot tidligere til Avtalen forutsetter at kursen på selskapets aksjer på det tidligste tidspunkt opsjonene kan utøves, , overstiger kroner 55,88 per aksje. Verdien tilsvarer forskjellen mellom aksjekurs på utøvelsestidspunktet og 25 kroner, med maksimalt 60 kroner per opsjon. Det er gjort avsetning for bonus og syntetisk opsjon under posten Annen kortsiktig gjeld, se note 14 i konsernregnskapet. Rolf Seljelid er ansatt på deltid i selskapet som vitenskapelig rådgiver medisin. Det vises til note 13 i konsernregnskapet hva gjelder aksjeopsjoner knyttet til selskapets ansatte. Det foreligger en bonusordning for ledende ansatte og leder av datterselskap. Bonus vil være avhengig av at selskapet oppnår diverse definerte mål (Key Performance Indicators) for inneværende år. Maksimal bonus er 40% av lønn for Lars Viksmoen og 25% av lønn for øvrige ledende ansatte. Kriteriene for utbetaling av bonus for 2009 til forskningsdirektør Rolf Engstad er delvis oppfylte. Note 9 Utviklingskostnader I tråd med konsernets regnskapsprinsipper (note 2.6.b) er det vurdert at ingen av de løpende utviklingsprosjektene oppfyller kriteriene for balanseføring i henhold til IFRS per Balanseførte utviklingskostnader Per Tilgang Avgang Balanseført verdi per

45 Ikke balanseførte utviklingskostnader og forskningskostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum ikke balanseførte utv.kostnader og forskningskostnader Note 10 Aksjekapital (Faktisk antall aksjer, beløp i kroner) Antall aksjer Herav egne aksjer Ordinær aksjekapital Per 1. januar Kjøpt egne aksjer Solgt egne aksjer Per 31. desember Kjøpt egne aksjer Solgt egne aksjer Per 31. desember Samtlige aksjer er fullt innbetalt. Pålydende per aksje er kr 1,00. I generalforsamling den 7. mai 2009 ble styret tildelt tre fullmakter: 1. Emisjonsfullmakt på aksjer. Emisjonsfullmakten omfatter ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret, men emisjonskursen kan ikke settes lavere enn kr 10,- per aksje. Fullmakten løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2010 og er ubenyttet. På den ordinære generalforsamlingen i 2010 vil styret foreslå å forlenge emisjonsfullmakten på aksjer frem til neste års ordinære generalforsamling. 2. Fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i Ingen aksjer er utstedt under denne fullmakten per 31. desember På den ordinære generalforsamlingen i 2010 vil styret foreslå at fullmakten fornyes for 1 år. 3. Fullmakt til kjøp av inntil egne aksjer. Laveste pris per aksje er kr 1,- og høyeste pris er kr 100,-. Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Selskapet eide ingen egne aksjer per 31. desember Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i På den ordinære generalforsamlingen i 2010 vil styret foreslå at fullmakten fornyes for 1 år. Det vises til konsernregnskapets note 13 for oversikt over selskapets største aksjeeiere. Note 11 Aksjer i datterselskap (Beløp i kr) Hovedkontor Aksjekapital Eierandel Bokført verdi Resultat Egenkapital inkl. overkus Biotec Marine Biochemicals AS Tromsø % Selskapet har i 2009 solgt datterselskapet Immunocorp Consumer Health AS og datterdatterselskapet Immunocorp. Salget har skjedd med virkning fra 30. desember Salget medførte et regnskapsmessig tap på aksjer på TNok Note 12 Mellomværende med selskap i konsernet Fordringer på datterselskap per : Gjeld til datterselskap per : 0 7

46 Note 13 Annen kortsiktig gjeld Påløpt lønn, feriepenger Påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Note 14 Finansinntekter og kostnader 46 Renteinntekter fra datterselskap Renteinntekter Renteinntekter obligasjoner Andre renteinntekter 3 42 Agio Gevinst ved salg av aksjer Valutaendring på lån til datterselskap Sum finansinntekter Finanskostnader Tap ved salg av aksjer Note Sum finansinntekter Netto finansposter Stor endring i netto finansposter skyldes i hovedsak tap ved salg av aksjer i 2009 og gevinst ved salg av aksjer i 2008.

47 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse Biotec Pharmacons prinsipper for eierstyring og selskapsledelse følger strukturen i anbefaling fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styret har utarbeidet prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene, beskrevet i dette dokumentet, følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober Selskapet skal bygges på et verdigrunnlag preget av grundighet, etterrettelighet og likebehandling overfor aksjonærer, ansatte, kunder og leverandører. Selskapet skal i tillegg følge de retningslinjer for kvalitet og etikk som kreves av et farmasøytisk selskap, herunder følge retningslinjer som er fastsatt av Legemiddelindustriforeningen ( 2. Virksomhet Selskapets virksomhet er beskrevet i vedtektenes 3. Vedtektene er vist på side XX i årsrapporten for I tillegg er vedtektene lagt ut på selskapets hjemmeside Selskapskapital og utbytte Selskapets egenkapital per utgjorde 61,2 millioner kroner. Styret mener at egenkapitalen er tilfredsstillende sett i forhold til selskapets virksomhet. Utbyttepolitikken er publisert på hjemmesiden Så lenge selskapet er i en investeringsfase innenfor det farmasøytiske området, forventer ikke styret at det vil bli foreslått utbytte.. I generalforsamling den 7. mai 2009 ble styret tildelt en emisjonsfullmakt på aksjer hver pålydende kr 1,00. Emisjonsfullmakten omfatter ikke tingsinnskudd eller kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. Øvrige vilkår for utstedelse av nye aksjer bestemmes av styret, men emisjonskursen kan ikke settes lavere enn kr 10,- per aksje. Fullmakten løper frem til den ordinære generalforsamlingen i På den ordinære generalforsamlingen i 2010 vil styret foreslå en ny emisjonsfullmakt på aksjer, med en emisjonskurs som ikke kan settes lavere enn kr 6,00 per aksje, som løper frem til neste års ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen den 7. mai 2009 ble styret tildelt en fullmakt til kjøp av inntil egne aksjer. Laveste pris per aksje er kr 1,- og høyste pris per aksje er kr 100,-. Styret kan beslutte når og hvordan aksjene eventuelt skal avhendes. Selskapet eide ingen egne aksjer per 31. desember Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i På den ordinære generalforsamlingen i 2010 vil styret foreslå at fullmakten fornyes for 1 år.. På generalforsamlingen den 7. mai 2009 ble styret også tildelt en fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeordninger rettet mot ansatte. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i Ingen aksjer er utstedt under denne fullmakten per 31. desember På den ordinære generalforsamlingen i 2010 vil styret foreslå at fullmakten fornyes for 1 år. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Biotec Pharmacon har kun én aksjeklasse med like rettigheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser kan fravikes etter gjeldende fullmakt. Begrunnelsen for dette er at styret kan ha fleksibilitet til å innhente kapital raskt dersom man mener dette er hensiktsmessig som et ledd i en vurdering av selskapets fremtidige kapitalbehov. Selskapets transaksjoner med egne aksjer vil som hoved regel skje til børskurs. I visse tilfeller vil transaksjoner med egne aksjer skje til kurser som avviker fra børskurs, f.eks. i forbindelse med aksjeordninger for ansatte og ved oppgjør i form av aksjer ved oppkjøp. Transaksjoner med nærstående parter er beskrevet i note 29 i årsrapporten for Styremedlemmer og ledende ansatte plikter å gi melding til styret dersom de har vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet.

48 5. Fri omsettelighet Selskapets vedtekter setter ingen begrensninger vedrørende omsetning av aksjer i selskapet. 6. Generalforsamling Innkalling og saksdokumenter til selskapets generalforsamlinger sendes aksjonærene senest 3 uker før møtet og gjøres senest samtidig tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Påmeldingsfristen settes normalt til dagen før avholdelse av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke selv kan delta på møtet, kan stemme ved bruk av fullmakt. Selskapet vil oppnevne en person som kan stemme for akseeierne som fullmektig og vil legge til rette for å håndtere fullmakter på generalforsamlingen med mulighet for aksjonærene til å binde fullmakten i hver enkelt sak. I innkallingen beskrives de prosedyrer som gjelder for deltakelse, fullmaktsskjema, fremming av forslag til behandling og informasjon om hvor saksdokumenter er tilgjengelig. I henhold til vedtektene er det styrets leder som åpner generalforsamlingen og foreslår møteleder. Normalt vil også medlemmer av styret, valgkomite, revisor og ledelse være tilstede på generalforsamlingen. Protokoll fra generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside Valgkomité Selskapet har en vedtektsfestet valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I henhold til vedtektenes 6 skal medlemmene av komiteen være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. På generalforsamlingen i 2009 ble Stein Annexstad (leder), Kåre Frydenberg og Svein Lien innvalgt. Svein Lien har trådt ut av valgkomiteen fra det tidspunktet han overtok som administrerende direktør i selskapet. Valgkomiteen er uavhengig av styret og den daglige ledelsen. Instruks for valgkomiteen er vedtatt av generalforsamlingen og er lagt ut på selskapets hjemmeside. 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Selskapets styre skal i følge vedtektene bestå av fra 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav minst 4 og maksimalt 7 skal være aksjonærvalgte. For tiden har styret 7 aksjonærvalgte medlemmer etter at styret ble utvidet på ekstraordinær generalforsamling den 21. januar, og 1 ansatterepresentant. Flertallet i styret anses for å være uavhengig av selskapets hovedaksjeeiere. Styrets leder velges av generalforsamlingen i henhold til selskapets vedtekter. Styrets funksjonstid er inntil to år. Informasjon om styrets medlemmer fremgår på selskapets hjemmesider. 9. Styrets arbeid Det er utarbeidet en instruks for styrets arbeid. Styret fastsetter ved inngangen til hvert år en plan for sitt arbeid det kommende året, som i tillegg til å dekke de saker som ifølge lov eller forskrift krever styrets behandling, også inneholder andre tema som det er viktig for styret å følge opp. Det foreligger stillingsinstruks for administrerende direktør og for den øvrige toppledelse. Styret foretar minst en årlig egenevaluering av sitt arbeid og sin kompetanse. Evalueringen oversendes valgkomiteen. I tillegg foretar styret minst en årlig evaluering av arbeidet til administrerende direktør og den øvrige topp ledelse, blant annet ved å vurdere oppnåelsen av fast satte mål. Styret har hatt 13 møter i løpet av året. Gjennomsnittlig deltakelse har vært på 96,7%. Det er valgt nestleder som leder styremøtene når styreleder ikke kan delta. Styret har etablert et styreutvalg for å vurdere kompensasjon til ledende ansatte. Selskapet etablerte i 2008 et eget revisjonsutvalg med 3 uavhengige medlemmer valgt blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget er et forberedende organ som søker å hjelpe styret med å møte sitt ansvar med hensyn til Biotec Pharmacons finansielle rapportering, revisjon og internkontroll. Utvalget er ansvarlig for å fremlegge forslag overfor generalforsamlingen på valg av og honorar for selskapets eksterne, uavhengige revisor. Det er utarbeidet egne instrukser for kompensasjonsutvalgets og revisjonsutvalgets arbeid. Saksforberedende styreutvalg oppnevnes også i forbindelse med andre saker der det vurderes som hensiktsmessig. Representanter for ledelsen i morselskapet har vært oppnevnt som styremedlemmer i konsernets datterselskap. 10. Risikostyring og intern kontroll Revisjonsutvalget og styret har en årlig gjennomgang av selskapets internkontroll sammen med selskapets revisor. Det er etablert en økonomihandbok som beskriver selskapets økonomistyring. Selskapets kvalitetssystem ligger til grunn for den videreførte tilvirkertillatelse for legemidler til bruk i kliniske studier i henhold til GMP. Styret er av den oppfatning at selskapet har god intern kontroll. Det er etablert rutiner for håndtering av innside-informasjon gjeldende for alle ansatte. Det er etablert egne rutiner for primærinnsidere. Rutinene gjenspeiler retningslinjene fra Oslo Børs. Det er også etablert rutiner for regelmessig regnskapsmessig rapportering. Videre rapporterer ledelsen jevnlig overfor styret om fremdriften i selskapets farmasøytiske utviklingsprogram og andre forretningsmessige prosesser. Styret skal fortløpende kontrollere at selskapet etterlever sitt verdigrunnlag og følger sine etiske retningslinjer.

49 11. Godtgjørelse til styret Godtgjørelsen til styret fastsettes av generalforsamlingen basert på forslag fra valgkomiteen. Godtgjørelsen for 2008 var kroner for styrets leder og kroner for hvert av styrets øvrige aksjonærvalgte medlemmer. Godtgjørelsen til ansattes representant utgjør 50 % av godtgjørelsen til aksjonærvalgt styremedlem. Det er ikke etablert opsjonsordninger for styrets aksjonærvalgte medlemmer. Godtgjørelser til de enkelte styremedlemmene i 2009 fremgår av årsrapporten. Styret har sagt fra seg godtgjørelse for andre halvår 2009 som en følge av den vanskelige situasjonen selskapet havnet i etter publiseringen av negative fase III resultater. 12. Godtgjørelser til ledende ansatte Styret fastsetter retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte som fremlegges for generalforsamlingen. Innenfor disse retningslinjene beslutter styret lønn og annen godtgjørelse for administrerende direktør. Godtgjørelse til ledende ansatte utenom administrerende direktør fastsettes av administrerende direktør i samråd med styret. Styrets beslutning om godtgjørelse til administrerende direktør og prinsipper for kompensasjon av øvrige ledende ansatte er basert på forslag fra et kompensasjonsutvalg nedsatt av styret. Mandatet for kompensasjons utvalgets arbeid er fastsatt i en egen instruks som er vedtatt av styret. Kompensasjonsutvalget søker ordninger som skal stimulere til langsiktig verdiskapning i selskapet, samtidig som kompensasjonsordningene skal være konkurransedyktige med ordninger i sammenlignbare selskap. Det er etablert en opsjonsordning for ledende ansatte og nøkkelpersoner i selskapet. Det tas sikte på å utvide denne ordningen til å omfatte samtlige ansatte. Hovedprinsippene for opsjonsordningen er at (i) utøvelseskursen skal være lik eller høyere enn markedskurs ved tildeling, (ii) ordningen skal gi et incentiv om å bli i selskapet, (iii) ordningen skal stimulere til eierskap, dvs. at den ansatte forplikter seg til å eie aksjer i selskapet som minimum tilsvarer 20% av antall utøvede opsjoner og (iv) ordningen skal graderes etter muligheten den ansatte har for å kunne medvirke til en positiv verdiutvikling for selskapets aksje. Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 29 i årsrapporten for Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note Informasjon og kommunikasjon Styret har fastsatt retningslinjer for informasjon og rapportering overfor aksjemarkedet. Retningslinjene er utformet i tråd med gjeldende lovgivning og børsregelverket. Selskapet vekt legger lik og samtidig informasjon til aksjemarkedet. Selskapet avholder normalt åpne investorpresentasjoner i forbindelse med fremleggelse av kvartalsresultater. Meldinger blir lagt ut på selskapets hjemmeside samtidig som informasjonen formidles til markedet. Selskapet distribuerer pressemeldinger gjennom Hugin. Styret har også fastsatt retningslinjer for kommunikasjon med media. 14. Overtakelse Styret har ikke iverksatt tiltak som har til hensikt å forhindre eller vanskeliggjøre et eventuelt tilbud på selskapets aksjer. 15. Revisor Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers ved Kent-Helge Holst. Revisor fremlegger for revisjonsutvalget en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet det enkelte år. Selskapets interne kontrollrutiner gjennomgås en gang i året i møte mellom revisor, styret og revisjonsutvalget. Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet. Styret og revisor møtes en gang i året uten at den administrative ledelsen er til stede. Revisor har avgitt en skriftlig redegjørelse vedrørende oppfyllelse av uavhengighetskrav. En oversikt over tjenester ytet av revisor utover revisjon er fremlagt og godkjent av styret i forbindelse med behandling av årsregnskapet. Revisor deltar på selskapets ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen orienteres om fordelingen av godt gjørelse til revisor mellom revisjon og andre tjenester levert av revisor.

50 50

51 Erklæring fra styret og administrerende direktør Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2009 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på årsregnskapet, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet samt en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor. Tromsø, 25. mars 2010 Styret i Biotec Pharmacon ASA Svein Mathisen Styreleder Kari Stenersen Styremedlem Jan Gunnar Hartvig Nestleder Ingrid Wiik Styremedlem Ingrid Alfheim Styremedlem Gunnar Rørstad Styremedlem Morten Elde Ansatte valgt Styremedlem Svein W. F. Lien Adm. direktør Arne Handeland Styremedlem 51 VEDTEKTER FOR BIotEC PHARMACON ASA Per NAVN ETC. Selskapets navn er Biotec Pharmacon ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. 2 FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Tromsø. 3 FORMÅL Selskapets formål er å drive forskning, utvikling, produksjon, markedsføring og salg av farmasøytiske spesialpreparater, biokjemikalier for forskning og industriell anvendelse samt av immunstimmulerende midler for konsumenthelsemarkedet. Selskapet skal fremme utvikling av produkter og teknologisk viten innenfor sine virksomhetsområder, og skal kunne gjøre investeringer i andre selskaper innenfor disse områdene. 4 AKSJEKAPITAL Selskapet aksjekapital skal være kroner ,- fordelt på aksjer hver pålydende kroner 1,00. 5 STYRE Selskapets styre skal bestå av fra 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav minst 4 og maksimalt 7 skal være aksjonærvalgte. Det kan velges personlige varamedlemmer for styremedlemmene dersom generalforsamlingen beslutter dette. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Det enkelte styremedlems funksjonstid fastsettes av generalforsamlingen, og skal ikke overstige 2 år. Selskapets firma tegnes av styreleder i forening med et annet styremedlem, eller tre av styrets medlemmer i fellesskap. 6 VALGKOMITÉ Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og foreslå honorering av styret. Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéen. 7 GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. styrets forslag til årsregnskap med resultatregnskap og balanse, og styrets årsberetning. 2. anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd. 3. Valg av styre. 4. Valg av valgkomité. 5. andre saker som etter lov hører til generalforsamlingen.

52 BIOTEC PHARMACON ASA Strandgata 3, N-9008 Tromsø Telefon: (+47) Telefaks (+47) E-post:

1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling

1. Om Biotec Pharmacon 2. Farmasøytisk utvikling 09 Årsrapport Innhold: Styrets årsberetning... s. 3 Resultatregnskap - konsern... s. 8 Balanse - konsern... s. 9 Kontantstrømoppstilling - konsern...s. 10 Endringer i konsernets egenkapital... s. 11 Noter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kvartalsregnskap Q3 2015

Kvartalsregnskap Q3 2015 Kvartalsregnskap Q3 2015 1 Kvartalsregnskap Q3 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer