Postboks BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: fax: E-post: hfk.no. Heimeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk."

Transkript

1 Postboks BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: fax: E-post: hfk.no Heimeside: Elevhefte skuleåret

2 Kjære elev! Vel møtt til nytt skuleår der du kan oppleva læring, meistring og utvikling i samspel med andre! Det er mange som vil vera elevar ved skulen vår, og det er mange som vil arbeida med elevar her. Sjølv om me dette året har fått endå fleire elevar og tilsette, trur eg at me vil oppleva at skulen er oversiktleg nok til at alle blir sett og i varetekne, og at me har grunnlaget for eit godt fagleg og sosialt fellesskap både blant elevar og tilsette. I dette heftet har me samla ein del viktig informasjon om Bømlo vidaregåande skule. Her skal du kunna finna svar på mange av dei spørsmål du måtte ha om saker som gjeld skulen, undervisninga og skulesamfunnet generelt. Det gjeld både rettane og pliktene dine som elev, så vel som praktiske ordningar i skulekvardagen. Me ventar av deg at du held deg orientert på It`s learning, SkoleArena og elles på skulen si heimeside. Det er viktig at du gjennom skulegangen får utfordringar som du meistrar og som du vil veksa på; at du tileignar deg kunnskapar og kompetanse og når læringsmål i faga. Du skal vita at skulen har forventningar til deg, til at du møter fram og aktivt deltek i ditt eige læringsarbeid. Det kan vera avgjerande for karaktergrunnlaget og for framtida di. Satsingsområda i utviklingsplanen vår er : Elevmedverknad, vurderingsarbeid, klasseleiing og pedagogisk bruk av IKT. Dette skuleåret vil me ha særleg fokus på korleis både elevar og lærarar held fast ved den Den gode læringsøkta, og korleis det m.a. verkar inn på læringsresultat. Sjølv om det er gjort politisk vedtak som vil få store konsekvensar for skulen i framtida, er det viktig å minna om at skulen vår enno lever enno i beste velgåande. Difor skal me halda motet oppe og ha fokus på læring og skuleutvikling og god kvalitet på det me gjer. Bømlo vidaregåande skule er i mange samanhengar blitt karakterisert som ein miljøskule, både sosialt og fysisk. Me er kjende for å ha eit inkluderande miljø, og ønskjer meir enn nokon gong å leva opp til det gode omdømet. Me trur òg at arbeid med skulen sitt fysiske miljø kan verka samlande og vera viktig for våre målsettingar om haldningar og trivsel. Du vil møta ein skule der det er velstelt både inne og ute. Med elevar og tilsette sin innsats, har me òg no blitt sertifiserte som Miljøfyrtårn. Dette sertifikatet har alle i skulesamfunnet medansvar for å ta vare på. Me ønskjer at du både skal læra, og at du skal oppleva tryggleik og trivsel som elev hos oss - og at du sjølv vil spela ein aktiv rolle i skulesamfunnet. Bømlo vidaregåande skule, august 2013 Inger Lise Kippersund Rektor 2

3 VERDIAR OG HALDNINGAR Ved Bømlo vidaregåande skule ønskjer me å verna og verja om viktige verdiar, og vil at skulen vår skal kjenneteiknast ved: at me respekterer kvarandre at det er eit godt forhold prega av samarbeid mellom elevar og tilsette at det er godt samarbeid på tvers av klassar og programområde at alle godtek at det er visse reglar og normer som må følgjast at alle er villige til å ta ansvar at me er flinke til å gje ros og respons til andre at både elevar og lærarar er presise og punktlege, og til å stola på at alle kjenner seg trygge og aksepterte at det er eit godt sosialt miljø som både elevar og tilsette tek del i Elevar og lærarar er blitt meir og meir digitale. Det å vera på nettet er eit nødvendig og nyttig verktøy i skulekvardagen, men ved ukritisk bruk, kan det bli ei utfordring for skikkeleg læringsarbeid og verka øydeleggjande for enkeltpersonar. Hordaland fylkeskommune har laga ein nettstad for digitale elevar og digitale lærarar, der de m.a. nettvett og lover og reglar er framheva. Gjer deg kjend med dette på 3

4 UTDANNINGSTILBODA VED BØMLO VIDAREGÅANDE SKULE Studiespesialiserande utdanningsprogram: Programområde for studiespesialisering Vg1,Vg2,Vg3 Påbygging for elevar frå yrkesfaglege studieprogram Vg3 Yrkesfaglege utdanningsprogram: Programområde helse og oppvekstfag Vg1 Helse- og oppvekstfag Vg2 Barne-og ungdomsarbeidarfag Vg2 Helsearbeidarfag Programområde for service og samferdsel: Vg1 Service og samferdsel Vg2 Sal, service og tryggleik Arbeids-og kvardagslivstrening Realkompetansekurs for vaksne i Sal-service og tryggleik Skuleåret vil det vera omlag 280 elevar ved Bømlo vidaregåande skule på dagtid. I tillegg kjem delkurselevar i ulike fag. SKULESKYSS Sjå skulen si heimeside. Du får utdelt midlertidig Skysskort første skuledag. REGISTRERINGSSKJEMA blir utdelt ved skulestart LÆREBØKER/LÆREMIDDEL I utgangspunktet gratis. Dersom elevar bruker mykje utanom det naudsynte, kan skulen krevja ein eigendel. KOPIERING/UTSKRIFTER Sjå It`s learning: Fellesrom/IKT/info/utskrift PC-ORDNINGA Sjå eigen link på skulen si heimeside. Kontaktperson: IKT-konsulent Itslearning Itslearning brukast til å sende interne meldingar og som informasjonskanal for skolen. Du loggar deg inn på Itslearning (Feide pålogging) via På startsida finn du m.a. oversikt over dei faga du er medlem av, òg liste over gjeremål og dagens aktivitetar Skolearena Her kan du sjekka fråveret ditt, karakterane dine og evt merknader. Frå Itslearning kan du kopla direkte over til Skolearena utan ny innlogging. 4

5 LÅNEKASSE Hugs å søkje om utstyrsstipend! Kva er utstyrsstipend? Informasjonen nedanfor er gitt av Lånekassen ( ) Utstyrsstipend er pengar til nødvendig individuelt utstyr som du treng i opplæringa, for eksempel til kalkulator, kokkeklede eller idrettsutstyr. Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend frå Lånekassen. Kor mykje pengar du får, er avhengig av kva utdanningsprogram du tek, sjå lanekassen.no/utstyrsstipend. Slik får du pengane frå Lånekassen 1. Du får opptak til skoleplass og takkar ja. 2. Du søkjer frå lanekassen.no. eller vigo.no. Bruk søknaden om stipend og lån til vidaregåande opplæring. 3. Du følgjer søknaden steg for steg på Dine sider på lanekassen.no. 4. Du får SMS/e-post når søknaden er ferdigbehandla. 5. VENT Det tek minst ei veke frå du får svar frå Lånekassen, til du kan hente stipendmeldinga/gjeldsbrevet på skolen. 6. Du hentar stipendmeldinga/ gjeldsbrevet på skolen. 7. Du skriv under på stipendmeldinga/gjeldsbrevet - dersom du er under 18 år må både du og ein av foreldra dine skrive under. 8. Du sender stipendmeldinga/gjeldsbrevet tilbake til Lånekassen. Klipp av svarslippen, ikkje send inn heile brevet. Hugs frimerke. 9. VENT Det tek ca. ei veke frå Lånekassen får stipendmelding/gjeldsbrev med underskrift frå deg, til pengane er på kontoen din. Hugs at du må stå som eigar av kontoen. Visste du at når du sender søknaden, sjekkar Lånekassen automatisk om du kan ha rett til andre stipend i tillegg stipend er pengar du får, og som du ikkje treng å betale tilbake Følg Lånekassen på Facebook Lånekassen har ei eiga side på Facebook for deg som er elev på vidaregåande. Sjekk facebook.com/lanekassen.vgs. 5

6 SØKNAD OM TIDLEGARE BESTÅTT FAG Elevar som har godkjent einskildfag frå tidlegare kurs, eller av andre grunnar søkjer om godkjenning for fag, skal søkja til rektor. Dette må gjerast så tidleg som råd i skuleåret. For Vg3Påbyggelevar som har fagbrev gjeld spesielle reglar. Snakk med kontaktlærar eller avdelingsleiar. Sjå elles skjemasamling bak i dette heftet. NÅR DU TRENG HJELP OG RETTLEIING Kontaktlæraren din er den som skal vera din næraste tillitsperson på skulen. Han/ho samarbeider med andre faglærarar og fagpersonar for å koordinera opplæringa di. Også andre i skulesamfunnet kan vera til hjelp når du treng det. Du kan ta direkte kontakt eller spørja i resepsjonen i 3.høgda etter personane du vil ha kontakt med. Døme på sak/spørsmål/problem: Fagvanskar Fagval Godkjenning av fag Eksamen Klage eksamen Klage standpunkt Utanlandsopphald/utvekslingselev Yrkesval/informasjon om vidare utdanning Lånekassen Skyss Personlege problem/helseproblem/problem i fam. Dersom du tenkjer på å slutta Når du er bekymra for medelev Samarbeidsproblem elev/klasse/lærar Forslag som gjeld skulemiljø, aktivitetar o.a. elevsaker. Digitale hjelpemiddel, lån av foto- og videokamera Desse kan du ta kontakt med: Faglærar Kontaktlærar Rådgjevar Faglærar Kontaktlærar Avdelingsleiar Rådgjevar Kontaktlærar Avdelingsleiar Rektor Ass. rektor Ass. rektor Rektor Avdelingsleiar for studiespesialisering Rådgjevar Rådgjevar Elevinspektør Kontaktlærar Sjå Klikk på Dine sider. Kontoret, rådgjevar Kontoret Kontaktlærar Rådgjevar Skulehelsetenesta Rådgjevar Kontaktlærar Rådgjevar Skulehelsetenesta Faglæraren det gjeld Klassetillitsvald Kontaktlærar Rektor Klassetillitsvald Elevinspektør IKT-konsulent 6

7 Me ber alle elevar og føresette studera skulereglementet grundig, og setja seg inn i kva slags konsekvensar fråver frå undervisning og prøvar kan medføra. FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert Heimel LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) = (Oppl.lova) Forskrift til Opplæringslova av nr 724 = (f.) Ot.prp. nr. 46 ( ) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa Udir Om ordensreglement i grunnskoler og videregående skoler = (Udir ) LOV nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova) = (Fvl.) Udir Individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Udir Retten til eit godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a 1 Formål Den vidaregåande opplæringa skal ta sikte på å utvikle dugleik, forståing og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn, og hjelpe elevane, lærlingane og lærekandidatane i deira personlege utvikling. Opplæringa skal fremje menneskeleg likeverd og likestilling, åndsfridom og toleranse, økologisk forståing og internasjonalt medansvar. Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og elevar, mellom skole og heim, og mellom skole og arbeidsliv. Skolen skal arbeide for å hindre at elevar kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar. Formålet med ordensreglementet er å skape eit godt klima for samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle elevar og tilsette i skolesamfunnet og danne grunnlaget for vurdering i orden og åtferd. (Jf. Oppl.lova 1-1, 3-7, f ) 2 Virkeområde Reglementet gjeld for alle heiltids, deltids- og utvekslingselevar og lærlingar/lærekandidatar under opplæring ved skolen og, så langt det høver, også for vaksenopplæringa sine elevar, hospitantar og andre når opplæringa er i skolen sin regi. Reglementet gjeld i timane, friminutta, på veg til og frå skolen og ved opplæringsformer og aktivitetar i skolen sin regi både på og utanfor skolen sitt område (til dømes ekskursjonar og elevreiser). 7

8 3 Plikter og ansvar Elevane har plikt til å rette seg etter lover, reglement og instruksar som gjeld. Elevane skal møte skolen sine tilsette og medelevar med omsyn og respekt. 1. Møte presis Elevane er pliktig til å møte presis til opplæringa og delta i all opplæring Eleven skal snarast mogeleg ta kontakt med faglærar for å avtale korleis læringsarbeidet kan følgjast opp dersom han/ho ikkje kan følgje opp arbeid til avtalt tid. 2. Delta aktivt Elevane skal vere aktivt med i opplæringa i den form lærarane tilrettelegg og gjennomfører opplæringa i samsvar med læreplanane. (Oppl.l. 3-4,2.ledd) Elevane pliktar å delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag for å vurdere eleven sin kompetanse i faget. (f. 3-3, 3. ledd) Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter manglar. (f. 3-3, 3.ledd) 3. Bruk av utstyr Alt utstyr som nyttast i læringsarbeidet må brukast på ein slik måte at undervisninga eller læringsarbeidet ikkje blir forstyrra, eller at elevar, lærarar og andre blir utsett for mobbing og sjikane. Elevane må rette seg etter kva læraren fastset av bruk av utstyr. Elevane har sjølve ansvar for sine personlege eigedelar. Syner elles til Vilkår for bruk av berbar elev-pc Læraren har høve til å stenge av pc-utstyr eller tilgang til nettverk/internett dersom utstyret bir brukt på en måte som hindrar, forstyrrar eller vanskeleggjer undervisninga. 4. Bruk av verneutstyr Elevane skal følgje verne- og tryggleiksreglar og bruke dei arbeidsklede og verneutstyr som det vert sett krav til og/ eller som er påbode av Arbeidstilsynet. 5. Teieplikt Dersom elevar gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i samband med vidaregåande opplæring blir kjend med bestemte opplysningar som ikkje bør gis vidare, kan skolen påleggje elevane teieplikt. Dette må ikkje vere til hinder for å varsle om kritikkverdige og ulovlege tilhøve. Teieplikta gjeld også etter at eleven har avslutta vidaregåande opplæring. (Fvl. 13-c) 6. Ekskursjonar/reiser i regi av skolen Alle som deltek på ekskursjonar og reiser i skolen sin regi, skal vise omsorg og respekt for dei andre deltakarane. Tidsrommet mellom avreise og heimkomsten er å sjå på som skoletid, og ordensreglementet gjeld. Eleven skal følgje instruksar frå reiseleiarar og skal ta del i det oppsette programmet for turen. Elevane skal vise respekt for dei stadane og dei folka dei treff på reise. Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser i regi av skolen kan føre til heimsending for eigen kostnad. 4 Forbod Brot på desse reglane vert handsama etter reglane i ordensreglementet. 1. Vald og sjikane Vald, mobbing, rasistiske utsegn og handlingar, seksuell trakassering, sjikane pga seksuell legning, religion eller livssyn og anna krenkjande åtferd er ikkje tillate. Elevane skal ikkje laste ned, lagre eller spreie pornografisk, rasistisk eller anna materiale som kan verke krenkande og/eller er i strid med norsk lov. Elevane skal ikkje spreie lyd og/eller bildeopptak av andre elevar. 2. Tjuveri Elevar som tek seg inn i garderobar og andre stader som dei ikkje har noko å gjere og som stel andre sine eigedelar, vil bli meldt til politiet. 3. Farlege gjenstandar 8

9 Det er forbode å ha farlege gjenstandar og våpen på skolen sitt område og ved all aktivitet i skolen sin regi. 4. Ulovleg rusmiddel Å vere påverka av, bruke, oppbevare eller selje ulovleg rusmiddel er forbode på skolen sitt område og ved all aktivitet i skolen sin regi. Det er ikkje tillate å vere påverka av alkohol eller bruke alkohol, tobakk/snus på skolen sitt område og ved all aktivitet i skolen sin regi. 5 Hærverk Skolen sin eigedom, læremiddel og utstyr skal brukast med omtanke. Hærverk og skade fører til erstatningsansvar (jf Skadeserstatningslova). Døme på tiltak eller i tillegg til refsingstiltaka i ordensreglementet Elevar kan gjevast høve til å utbetre skadane sjølv dersom dette er føremålstenleg. Elevar som har gjort hærverk, kan påleggast å rydde opp etter seg/utbetre skadar som er gjort når oppryddinga er arbeid eleven har føresetnad for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til brotet på regelverket (rydde søppel, vaske golv, fjerne tagging o.l.) Eleven kan også bli erstatningsansvarleg etter erstatningsrettslege reglar. (Udir ) 6 Frammøte og fråvær 1. Rutinar Alt fråvær blir registrert i SkoleArena. Eleven må melde frå til kontaktlærar eller faglærar dersom han/ho må forlate opplæringa i løpet av skoledagen. Skolen skal ha beskjed om fråvær allereie frå første dag. Sjå eigne rutinar og reglar for skolen. 2. Føring av fråvær på dokumentasjonen Alt fråvær blir ført på vitnemålet og kompetansebeviset (Jf unnataka i punkt 3A og 3B) Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Det er ikkje høve til å konvertere enkelttimar til dagar Rektor kan avgjere om fråvær for deltidselevar, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet vert ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven må sjølv leggje fram samla dokumentasjon ved slutten av siste termin. (f. 3-47, ledd) 3. Fråvær som ikkje skal førast på dokumentasjonen Ved planlagt fråvær skal det søkjast til rektor. Søknaden skal vere skriftleg og grunngjeven og skal leverast i god tid. (f. 3-47, 4.ledd) Fråvær frå opplæringa vert ikkje tillate dersom det kan føre til manglande vurderingsgrunnlag, eller dersom eit fråvær gjer det vanskeleg å gjennomføre samarbeidsprosjekt. A. Permisjon inntil 10 dagar Rektor kan gje elevar permisjon inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår utan at 9

10 desse dagane skal førast som fråvær på dokumentasjonen dersom eleven kan dokumentera at fråværet skuldast: a) helse- og velferdsgrunnar For at fråvær som skuldast helsegrunnar ikkje skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. (Gjeld også sjuke barn) Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare i meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråværet strykast frå og med første fråværsdag. b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, har innanfor ramma på 10 skoledagar rett til inntil to dagar fri ved religiøse høgtider som ikkje blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. (f. 3-47, 8. ledd) Eleven må sjølv framvise dokumentasjon ved slutten av siste termin. B Sjølvstendig studiearbeid Eleven kan etter godkjenning frå faglærar søkje rektor om å få utføre organisert eller sjølvstendig studiearbeid, for eitt eller fleire avgrensa tidsrom. Eleven har sjølv plikt til å følgje opp skolearbeidet, slik at det vert grunnlag for vurdering av det sjølvstendige skolearbeidet, og at det vert grunnlag for karakter i faga. Tida som vert nytta til sjølvstendig studiearbeid, skal ikkje førast som fråvær. (f. 3-47, 7. ledd) Feriereiser kjem ikkje inn under omgrepet sjølvstendig studiearbeid, og det blir ikkje gitt permisjon til feriereiser. 7 Vurdering i orden og åtferd Formålet med vurdering i orden og i åtferd er å hjelpe til i sosialiseringsprosessen til eleven, skape eit godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og åtferd. (f. 3-2, 4.ledd) Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordens- og åtferdsreglementet ved skolen. (f. 3-5, 1.ledd) Brot på ordensreglementet kan føre til nedsett halvårsvurdering og/eller standpunktkarakter i både orden og i åtferd. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd. (f. 3-5, 5.ledd) Det er ingen fritak frå karakterar i orden og åtferd. I fastsetjinga av karakterane i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. (f. 3-5, 5.ledd) Hovudgrunnlaget for fastsetjing av standpunktkarakterar i orden og i åtferd skal vere orden og åtferd hos eleven det siste halve skoleåret. Det er berre standpunktkarakteren i orden og i åtferd (som førast på dokumentasjonen) som reknast som enkeltvedtak og løyser ut klagerett. 10

11 1. Vurdering i orden Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna at eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. (f. 3-5, 2. ledd) Vurdering i orden handlar om samanhengen mellom opplæringa og gjennomføringa av den. (T.d. manglande innlevering, å komme for seint til undervisninga = orden) 2. Vurdering i åtferd Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg på skoleområdet overfor medelevar, lærarar og andre tilsette og korleis elevane ter seg mot kvarandre på skolevegen. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. (f. 3-5, 3. ledd) Vurdering i åtferd handlar om korleis eleven opptrer i samhandling med andre i skolesamfunnet anten det gjeld mobbing, trakassering, sjenerande åtferd, bråk i opplæringa, ikkje rette seg etter kva læraren seier eller ha ei åtferd i strid med god folkeskikk. (Skulk, dårleg haldning = åtferd) Fusk på prøver (timeprøver, fellesarbeid og/eller avsluttande prøver) skal vurderast som ein del av karakteren i åtferd 8 Varsling Eleven og foreldra blir varsla skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter. (f. 3-7, 1.ledd) (Ikkje krav om varsling ved fare for karakteren 1) Eleven og foreldra blir også varsla skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter, eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i åtferd. (f. 3-7, 2.ledd) Elevar over 18 år kan gi samtykke til at føresette varslast. 9 Reaksjonar ved brot på ordens og åtferdsreglementet Alle refsingstiltak blir registrert i SkoleArena. Berre refsingstiltak som går fram av ordensreglementet kan brukast for elevar som handlar i strid med reglementet. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast. (Oppl.l. 3-7, 3.ledd) Nødrett og nødverje gir ein viss rett for personalet på skolen til å stoppe basketak og slåsting mellom elevar med fysisk makt og til å verje seg sjølv mot elevar som er trugande eller valdelege. (jf. 47 og 48 i straffelova). Det kan ut frå forholda vere lovleg å bruke fysisk makt for å hindre at elevane skader seg sjølv eller andre, eller skader eigedommen til skolen eller eigedommen til andre. Skolepersonalet har dessutan ei særleg plikt til å ha omsorg for elevane på skolen. Personalet har såleis ikkje berre rett, men også plikt til å gripe inn for å hindre at elevar skader eller plagar andre eller skader seg sjølv eller skoleeigedommen. 10 Refsingstiltak utan klagerett blir ført i SkoleArena 1. Munnleg påtale frå ein av dei tilsette ved skolen 2. Merknader 11

12 3. Gjenstandar som blir brukt til å forstyrre undervisninga kan beslagleggjast. Beslaglagde gjenstandar kan leverast attende til eleven etter skoletid 4. Ulovlege og/eller farlege gjenstandar skal beslagleggjast, og kan overleverast til politiet. 5. Ulovleg rusmiddel vert beslaglagt og overlevert politiet 6. Bortvising frå den aktuelle timen/aktiviteten for resten av arbeidsøkta etter vedtak fatta av faglærar. NB! Skolen har framleis tilsynsansvar for eleven. 7. Bortvising frå resten av skoledagen etter vedtak fatta av rektor I tillegg: Avgrensa og mellombels avstenging av tilgang til spesielle aktivitetar. Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser kan føre til heimsending for eigen kostnad. Ved skade eller tilgrising på skolen sin eigedom kan fylkeskommunen krevje istandsetjing jf. 5, eller erstatning etter reglane i Skadeserstatningslova. Lovbrot vil resultere i varsling og melding til politiet. Alle typar straffbare forhold som skjer på skolen sitt område bør meldast til politiet ved rektor. Politiet må deretter på sjølvstendig grunnlag finne ut om vilkåra for strafferettslig forfølging, eventuelt ransaking og beslag er tilstede. (Udir ) 11 Reaksjonsmåtar ved fusk ved prøve Fusk eller forsøk på fusk på prøver (timeprøver, fellesarbeid og/eller avsluttande prøver) vil telje med i vurderinga av karakteren i åtferd. Det vil ikkje bli gitt fagkarakter på prøven. Resultatet på prøven blir annullert. 12 Reaksjonsmåtar ved fusk ved eksamen Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. (f. 3-37,4.ledd) Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen. For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort. (f. 3-37,5.ledd) Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamen. (f. 3-37, 4.ledd) Fusk eller forsøk på fusk på eksamen vil få konsekvensar for karakteren i åtferd. 13 Bortvising frå eksamen Elevar skal ikkje hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamen. Dersom åtferda til ein elev er i strid med dei retningslinene som Utdanningsdirektoratet / Fylkeskommunen har for eksamen, kan eleven, etter å ha blitt åtvara, visast bort. Bortvising skal avgjerast av rektor sjølv og er eit enkeltvedtak som kan påklagast til Fylkesmannen. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg for rektor før rektor eventuelt fattar enkeltvedtaket om bortvising. (f. 3-36, 1. ledd) 12

13 14 Refsingstiltak med klagerett Følgjande er enkeltvedtak med klagerett og skal handsamast etter Forvaltningslova: 1. Annullering av eksamen etter vedtak fatta av rektor sjølv 2. Bortvising frå eksamen etter vedtak fatta av rektor sjølv Bortvising for ein heil skoledag - og inntil fem skoledagar etter vedtak fatta av rektor sjølv 3. Vedtak fatta av fylkeskommunen v/opplæringsdirektøren om pålagt skifte av skole etter sak om vald eller mobbing 4. Vedtak fatta av fylkeskommunen v/opplæringsdirektøren om bortvising for resten av skoleåret 5. Vedtak fatta av fylkeskommunen v/opplæringsdirektøren om bortvising for resten av 6. skoleåret med tap av rett til vidaregåande opplæring Når ein elev vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når ein elev alvorleg forsømmer pliktene sine, kan eleven visast bort for resten av skoleåret. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av skoleåret kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til vidaregåande opplæring etter 3-1. (Oppl.l. 3-8) 15 Sakshandsaming ved reaksjonar på brot på ordens og åtferdsreglementet der eleven har klagerett Før det vert sett i verk tiltak mot elevar som bryt ordensreglementet skal eleven få høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. I grunngjevinga frå rektor skal det visast til dei faktiske forholda vedtaket byggjer på og kva for reglar som vert nytta. Ved brot på ordensreglementet som kan føre til bortvising for meir enn resten av skoledagen, skal vedtaket grunngjevast i eige brev til eleven. Eleven og dei føresette har rett til opplysningar om klagerett, klagefrist og rett til å sjå eventuelle dokument i saka. (Fvl. 27,3 ledd) Vedtaket kan setjast i verk umiddelbart og har ingen betyding for klageretten. Eleven skal også få orientering om at det i spesielle høve kan søkjast om utsetjing av sjølve bortvisinga til handsaminga av ein eventuell klage er sluttført. (Fvl 27, 3.ledd) 13

14 16 Klagehandsaming Ein klage skal vera skriftleg og grunngjeven. I klagen må det gjerast greie for dei tilhøva det vert klaga over, og klagen skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket innan klagefristen til vanleg 3 veker etter mottak. 1. Klagen skal sendast til den som har gjort vedtaket Klage over bortvising inntil 5 dagar skal sendast til rektor Klage over annullering og bortvising frå eksamen skal sendast rektor Klage over bortvising for resten av skoleåret, eventuelt tap av opplæringsretten, skal sendast direkte til opplæringsdirektøren Dersom rektor opprettheld bortvisingsvedtaket og ikkje tek klaga til følgje, skal rektor sende klagen med si utgreiing og grunngjeving for dette vedtaket til opplæringsdirektøren som klageinstans. Dersom rektor opprettheld vedtaket om annullering av eksamen eller bortvising frå eksamen, skal rektor sende klagen vidare til Fylkesmannen Eleven som har klaga på enkeltvedtaket, skal få kopiar av oversendingsbrevet og rektor eventuelt opplæringsdirektøren si utgreiing og grunngjeving når klagesaka vert sendt vidare til klageinstansen. 2. Klageinstansar Ved vedtak om annullering av eksamen ved fusk eller forsøk på fusk som er fatta av rektor sjølv, er klageinstans Fylkesmannen. Ved vedtak om bortvising av eksamen som er fatta av rektor sjølv, er klageinstans Fylkesmannen. Ved vedtak om bortvising for inntil 5 dagar som er fatta av rektor, er opplæringsdirektøren klageinstans. Ved vedtak om bortvising for resten av skoleåret som er fatta av opplæringsdirektøren i medhald av delegasjonsfullmakt, er klageinstansen den fylkeskommunale klagenemnda. Ved vedtak om tap av opplæringsrett som opplæringsdirektøren har fullmakt til å fatte, er klageinstansen Fylkesmannen. 17 Tillegg til ordens og åtferdsreglementet For spesielle forhold som ikkje er dekte av ordens og åtferdsreglementet eller andre felles reglar som alt er gjevne av departementet eller fylkeskommunen, kan rektor fastsette tilleggsreglar. Desse kan ikkje vere i staden for, eller i strid med reglementet. 14

15 TILLEGG TIL SKULEREGLEMENT FOR BØV Parkering Du kan parkera bil på elevparkeringsplassen aust for skulebygget (ved verkstadbygg/ UFObygg ). Parkeringsplassen ved kantineinngangen er for personalet og skulen sine gjester. Plassen framfor skulen (vestsida) er ikkje parkeringsplass for bilar, unntatt etter avtale. Elevturar, ekskursjonar og utplassering Dersom det i tilknyting til undervisninga vert arrangert elevturar, ekskursjonar eller utplassering, har skulen same ansvar for deg som i ordinær undervisning på skulen sitt område. Du må retta deg etter skulereglementet og dei instruksane du får hos læraren din. Tidspunktet mellom avreise og heimkomst er å sjå på som kontinuerleg skuletid. Ved reiser til utlandet skal kvar elev som reiser underteikna kontrakt og følgja det spesielle regelverket som gjeld for desse. Slike turar skal godkjennast av opplæringsdirektøren, og det skal arrangerast informasjonsmøte for foreldre / føresette før turen. ( sjå elles vedlegg om gjeldande regelverk for ekskursjonar / utplassering). Kantine, mat og drikke Du kan ha med nistepakke eller kjøpa mat i kantina. Du skal sjølv rydda etter deg ved å kasta matpapir og anna emballasje i bosskorgene. Brukte tallerkar, krus etc., som tilhøyrer kantina, skal du setja på tilvist plass etter bruk. Dersom du et på andre stader enn i kantina, skal du sjølvsagt også rydda etter deg. Bømlohallen Kafeteria A/S har ansvar for drifta av skulekantina. Kantina er open mellom klokka 0900 og Her får du høve til å kjøpa god, sunn mat og drikke. Me oppmodar alle, både elevar og tilsette, om å respektera reglane som gjeld for kantina og kantineområdet. Gruppa med ryddeansvar skal kvar dag, og særleg etter matpausen, kontrollera at det er orden i kantineområdet. Dersom dette ikkje er tilfelle, skal desse elevane rydda vekk ting som ligg utover bord, stolar og golv. Kontaktlærar lagar ansvarsliste, der to elevar har dette oppdraget kvar dag. Undervisningsrom/fellesareal/uteareal Eit reint og ryddig areal skapar trivsel for alle i skulesamfunnet. Elevane har også ansvar for at det er orden i undervisningsromma (sjå eige reglement). I fellesarealet,til dømes korridorar, Fuglaberget og på biblioteket, skal kvar einskild elev ta ansvar for å rydda opp etter seg, setja ting på plass og kasta avfall på rett stad. Kvar veke har ei gruppe som si oppgåve å rydda rundt skulebygget, langs gangstien til Idrettshallen og i fellesareal inne. Kontaktlærar ser til at oppdraget er skikkeleg utført og kvitterer for dette på ryddelista. Vis omsyn og rydd opp etter deg, slik at du ikkje lagar ekstraarbeid for andre. GENERELLE ORDENSREGLAR I UNDERVISNINGA Alle skal ha med seg nødvendig undervisningsmateriell og anna nødvendig utstyr Du skal spørja om løyve dersom du må forlata undervisninga Timefråver skal varslast på førehand til faglærar eller kontaktlærar Det er frammøteplikt til alle prøvar. Du kan ikkje rekna med at det vert arrangert ny prøve dersom du har vore borte Du skal bidra til at det er arbeidsro i timane Du skal møta presist til timane Fristar og avtalar skal haldast Du skal visa god oppførsel, dette gjeld òg språkbruk. Mobiltelefonen skal vera avslått i timane, på prøvar og under eksamen Høyretelefonar eller anna personleg datautstyr i timane skal berre brukast dersom faglærar gjev løyve til det 15

16 REGLEMENT VED BRUK AV PC I UNDERVISNINGA Sjå om den digitale elev. Faglærar legg føringar for bruk av PC i undervisninga Bruk av program/applikasjonar/maskinvare som ikkje inngår i undervisninga er ikkje tillete Brot på reglementet fører til åtferdsmerknad. ORDENSREGLAR FOR UNDERVISNINGSROM Eleven Alle elevar har ansvar for at det er god orden i klasserommet. Ved prøve har elevane ansvar for å setja pultane enkeltvis, med god avstand, før prøven tek til Når ein klasse/gruppe forlet klasserommet, skal pultane plasserast slik som dei stod i utgangspunktet Du skal rydda pulten din og nytta det låsbare skapet ditt til personlege eigedelar (datamaskin, bøker,vassflasker o.a.) Du skal ta fat, koppar og glas attende til kantina. Vasskokar/kaffitraktar er ikkje tillete på klasseromma For å letta reinhaldet skal ranslar/vesker o.l. setjast opp på stolane når du forlet rommet mellombels for minst ei undervisningsøkt Inventar og utstyr skal brukast med omtanke, og lånt utstyr skal leverast attende på rett stad, t.d. bøker, fotoutstyr, kjøkkenutstyr Ordenseleven vaskar av tavla etter kvar økt passar på at det er generell orden i klasserommet sørgjer for at bosset er oppi bosskorga og er sortert (papir i papirinnsamlingsboksen!) før skuleslutt, syt for at evt. utstyr blir levert attende til kantina syt for at vindauga er lukka og lyset sløkt ved skuleslutt Læraren syter for at det er ei ordenselevordning og ser til at ordenseleven gjer plikta si har ansvar for kollektiv opprydding har ansvar for at pultane er sett opp rett på prøvar og at elevane spreier seg i undervisningsrommet, og at pultane vert sett på plass att. har ansvar for at utstyr og bøker som er brukt i undervisninga vert sett på plass Dersom eit undervisningsrom over lengre tid er prega av rot og slendrian, kan rommet låsast i friminuttane. 16

17 Kommersiell marknadsføring / sal Kommersielle marknadsførings- og/eller salsframstøytar retta mot elevane er ikkje tillete på skulen. Unntak er kantinedrift, private utdanningstilbod og prosjekt som skulen støttar, m.a. Løp for livet og barneheimsprosjektet, Toro Babies Home i Uganda. VURDERING Vurderingsarbeidet er eit prioritert område i utviklingsplanen vår, og nedanfor finn du lenka til Opplæringsdirektøren sitt hefte datert 21.juni 2010, om Individuell vurdering i vidaregåande opplæring. Frå 4.aug.2011 er det kome presiseringar til vurderingsforskrifta om gjensidig ansvar for lærar og elev når det gjeld å skaffa grunnlag for vurderinga av kompetanse i fag. Eleven si plikt til å møta fram og delta aktivt i undervisninga er særleg framheva. Bømlo vgs sine interne rutinar ved udokumentert fråver. Fase Kjenneteikn Tiltak Ansvarleg Målsetjing 1 Kontaktlærar tek dette opp med eleven og kontaktar føresette. Etter 1-3 enkelttimar ugyldig fråver. Etter 3 dagar samanh. fråver eller fleire dagar med sporadisk fråver. 2 Ved gjenteke udokumentert fråver. Eleven møter ikkje til opplæring, uklare årsaker. Eleven har gjentakande fråver, trass tiltak frå fase 1. Iverksetjing av tiltak. Oppfølgingskontakt med elev og føresette. Vurder varsel. Kontaktlærar informerer rådgjevar. Elev og føresette vert kalla inn til møte med rådgjevar og kontaktlærar. Skal varsel sendast? Faglærar vurderer dette. Faglærar (tek kontakt med elev og informerer kontaktlærar). Kontaktlærar. Kontaktlærar, faglærar og rådgjevar. Samtalen med eleven og føresette skal få fram årsaker til fråver, og tiltak i høve til dette. Ved sjukdom tek eleven sjølv kontakt. Etter tre dagar ringer kontaktlærar. Få auka innsikt/kartlegge årsaker, understreke alvoret i situasjonen. Avtale nye tiltak og utprøving. 3 Ressursgruppa/ eksterne instansar vert kopla inn. Elev/foreldre/ skule har trong for eksterne instansar. Tverrfagleg møte drøftar saka, og gjev råd om korleis gå vidare med saka. Skulen fortset samstundes med dei tiltak som er sett i verk. Rådgjevar, ressursgruppa og eksterne instansar. Få ei tverrfagleg drøfting av problematikken eleven syner. Avklare vidare tiltak. Sikre at eleven får nødvendig hjelp. 17

18 Når eksterne instansar er kopla inn Fase Kjenneteikn Tiltak Ansvarleg Målsetjing Den/dei instansar Set i verk som har ansvar i funksjonelle tiltak saka gjer sitt innafor sitt Aktuelle spesifikke arbeid. ansvarsområde, instansar. lovverk. 4 Eksterne instansar startar sitt arbeid. 5 Oppfølging av samansette hjelpetiltak. Eleven mottek hjelp frå eksterne instansar. Ulike hjelpetiltak er sett i gang. Jamnlege samarbeidsmøter. Rektor, rådgjevar, PPT eller annan naturleg instans. Elev, foreldre og skule mottek hjelpetiltak som endrar situasjonen. Eleven mottek funksjonelle hjelpetiltak. Planlegge og evaluere hjelpetiltaka. 6 Oppretting av ansvarsgruppe og Individuell plan. Eleven har langvarige hjelpebehov og Trong for samordning av tenester. Utarbeiding av IP, IOP m.m. Koordinator for psykisk helsearbeid i kommunen, eller andre kommunale instansar. Gje eleven funksjonelle, langvarige og koordinerte hjelpetiltak. EKSAMEN Det er to eksamensrundar kvart skuleår, ein i november/desember og ein i mai/juni. Elevar som ikkje fekk ståkarakter (2 eller betre) ved eksamen, kan melda seg opp til ny prøve gratis ved første påfølgjande eksamensrunde. Dersom ein ønskjer å nytta seg av denne retten, må ein ta kontakt med skulen. Privatistar kan melda seg opp til eksamen to gonger i året. Meldingsfristar: Hausteksamen 15. september, våreksamen 1. februar Eksamensgebyret pr. 1. august 2013 er: førstegongsprøve kr. 390, forbetring kr Gebyret skal betalast med kort til Fylkeskommunen innan oppmeldingsfristen. Oppmelding for privatistar skal skje elektronisk til fylkeskommunen via Internett. Gå inn på følgjande side: For meir info. ta kontakt med Eksamenskontoret: 18

19 ELEVRÅDET Elevrådet skal arbeida for trivsel og godt samarbeid i skulemiljøet, og ta opp elevsaker og fremja dei for skuleadministrasjonen. Elevinspektøren er elevrådet sin kontaktperson inn til skuleleiinga. Elevrådet er samansett av ein tillitselev frå kvar basisgruppe. Desse vel sjølve eit elevrådsstyre. Styret skal ha leiar, kasserar og skrivar og elles så mange medlemmer som elevrådet vedtek. Skulen inviterer elevrådet med varafolk til dagssamling i byrjinga av september. Samlinga er både ein informsjons- og ein planleggingsdag for elevrådsarbeidet for komande skuleår. Der blir det og valt elevrepresentantar til Ungdomsrådet i kommunen, AMU(skulen sitt arbeidsmiljøutval), bibliotekråd og kantineråd. SKULEHELSETENESTA Vil til vanleg vera å treffa kvar onsdag i 3.høgda. Elevane kan òg nytta helsestasjon for ungdom. OT/PPT Bømlo vidaregåande skule er tilknytt OT (oppfølgjingstenesta) og PPT (den pedagogisk-psykologiske tenesta) for Sunnhordland på Stord. OT/PPT er på skulen onsdagar i partalsveker. RESSURSGRUPPA er ei tverrfagleg kompetansegruppe som har eit særleg ansvar for tilrettelegging for elevar som treng det. Gruppa skal og arbeida med førebyggjande tiltak for alle elevar, og for utvikling av eit godt læringsmiljø. Elevinspektør leier gruppa. Ressursgruppa ved Bømlo vidaregåande skule har møte onsdagar. 19

20 Bømlo vidaregåande skule Ressursgruppa SØKNAD OM STØTTE I FAG Elev/elevar... Ønskje om støtte i faget/faga... Kontaktlærar(underskrift)... Faglærar (underskrift) Kort grunngjeving for søknaden Støttebehov (omfang/periode/timar) dato... Elev (underskrift) Handsama i ressursgruppa.. Tilråding... Ansvarleg lærar Kontaktlærar skal skal gje tilbakemelding til ressursgruppa ved leiar når vedtaket er sett i verk Oppstartsdato Vedtak..... Bømlo vidaregåande skule dato Inger Lise Kippersund rektor 20

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer