Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Innhold 3 Årsberetning Noter OSL Årsrapport

3 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008 ble et tydelig tegn på det. Fra en positiv innledning på året med høy passasjervekst snudde det i løpet av sommeren, og de siste månedene viste en markert nedgang i forhold til samme periode i Den lange perioden med økning i passasjertallene siden 2002 er dermed brutt. Til tross for dette hadde OSL i 2008 det høyeste registrerte passasjerantallet noensinne med over 19,3 millioner passasjerer. OSL feiret sitt tiårs jubileum i oktober, og dette ble markert med arrangementer både for ansatte på og for naboer av flyplassen. OSL igangsatte i 2008 utvidelsen av terminalbygningen mot øst. Dette vil gi økt kapasitet på innsjekkings- og bagasjefunksjonene, og utvidelsen er ventet å stå klar sommeren Selskapets driftsresultat (før finansposter) var på millioner kroner. Dette er 64 millioner kroner bedre enn i Resultat etter skatt ble 809 millioner kroner. Trafikk på Oslo lufthavn i Endringer i % Passasjerer Rute innland ,1 Charter innland ,5 Rute utland ,4 Charter utland ,6 Sum ,6 De største rutene i 2008 og endringen fra 2007 var: Trondheim passasjerer (0,0 %) Bergen passasjerer (-3,1 %) Stavanger passasjerer (4,0 %) København passasjerer (-3,4 %) Størst vekst på utenlandsrutene var det til Paris, som fikk flere passasjerer. Andre utenlandsruter med stor vekst var Antalya i Tyrkia med og Billund i Danmark med flere passasjerer i 2008 enn i På charter var det størst økning til Egypt med flere passasjerer i 2008 enn året før. For innlandstrafikken var det størst økning på rutene til Stavanger og Kristiansand med henholdsvis og flere passasjerer i 2008 enn i Sterling, Coast Air og City Star gikk konkurs i Sterling med den følge at OSL mistet 2 ruter: Nottingham East Midland og Aberdeen (reetablert i 2009 med Eastern Airways). De øvrige rutene til Sterling ble tatt over av Norwegian. SAS og Norwegian opprettet i alt 25 ruter i var sesongruter og 3 var helårsruter i Norge: Norwegians ruter til Bardufoss (overtatt fra SAS), Kristiansand og Ålesund. I 2008 hadde OSL direkteruter til 125 flyplasser i inn- og utland. Det er 5 flere enn i SAS-gruppen er den største kunden og befordret 50,8 prosent (-1,6 prosent) av passasjerene. Norwegian hadde 28,3 prosent (+3,7 prosent) og Lufthansa 2,8 prosent (0 prosent). OSL Årsrapport

4 Årsberetning Noter Endringer i % Flybevegelser Rute innland ,2 Rute utland ,1 Charter ,8 Frakt ,4 Øvrige (GA, militær med mer) ,1 Sum ,8 Frakt og Post Antall tonn post og frakt til/fra OSL var tonn i Det er en reduksjon på tonn eller seks prosent fra Det er en nedgang både på rene fraktfly og passasjerfly. Passasjerer Vekst Utenriksandel Sammenligning med de øvrige store lufthavnene i Norden Oslo ,6 % 53,5 % København ,6 % 90,6 % Stockholm ,2 % 73,2 % Helsinki ,2 % 79,9 % Kilde: Lufthavnenes nettsider Sikkerhet OSLs mål innen sikkerhet i 2008 har vært at selskapet ikke skal ha ulykker og at antall alvorlige hendelser skal reduseres. I forhold til flysikkerhet (safety) har selskapet i 2008 fokusert på områdene: Rullebanesikkerhet (Runway Incursions) Sikkerhet ved avkjøringer fra rullebane/avkjøringer (Runway Excursions) Sikkerhet ved taxing (Runway/Taxiway Confusion) Sikkerhetskultur på flyoppstillingsplass I forhold til sikkerhet mot anslag (security) har fokuset vært rettet mot: Sikkerhetskontrollens kvalitet og effektivitet Forhindre irregulære hendelser knyttet til sikkerhetskontrollen Gjennomføre en kostnadseffektiv implementering av internasjonale og nasjonale securitytiltak Det har ikke vært luftfartsulykker ved Oslo Lufthavn Gardermoen i Det har oppstått 2 hendelser som kategoriseres som alvorlige luftfartshendelser, mot 8 hendelser i Det er i 2008 vidererapportert 75 hendelser til Luftfartstilsynet og 3 hendelser til Statens havarikommisjon for transport, dette i samsvar med rapporteringsforskriften fra Luftfartstilsynet. Av de oppståtte hendelsene, er 3 internt gransket i samsvar med rutiner i selskapets sikkerhetsstyringssystem. Revisjoner og tilsyn Internt tilsyn, i form av revisjoner og inspeksjoner, har i samsvar med selskapets satsingsområder fokusert på sikkerhetsmessige forhold. Det er i løpet av 2008 gjennomført 18 interne revisjoner og inspeksjoner innen safety, security, kvalitet og HMS. Både interne og eksterne tilsyn har påvist en gjennomgående god kvalitet ved lufthavnen, samtidig som det er påpekt forhold som ytterligere vil forbedre kvalitet og sikkerhet. Av tilsyn fra myndighetsorgan i 2008, har dette i hovedsak omfattet securityinspeksjoner fra ESA og Luftfartstilsynet. Den generelle tilbakemeldingen er at securitynivået er godt og at myndighetene anerkjenner det kontinuerlige arbeidet med å forbedre kvaliteten. OSL Årsrapport

5 Årsberetning Noter Ytre miljø Selskapet har siden 2006 utarbeidet klimaregnskap, verifisert av Det Norske Veritas (DnV). Regnskapet er oppdatert etter krav fra DnV etter hvert som metodene forbedres. Regnskapet viser samlede årlige klimagassutslipp på tonn CO2-ekvivalenter for de tre årene det er utarbeidet regnskap. OSLs utslipp i 2008 var på cirka tonn. OSL kjøper klimakvoter gjennom FN-systemet for å kompensere for selskapets klimagassutslipp. På grunnlag av tall for 2006/2007 vedtok OSL sommeren 2008 en egen tiltaksplan for reduksjon av CO2-utslipp fra Forbruket av flyavisingskjemikalier sesongen tilsvarte en gjennomsnittssesong, mens forbruket av baneavisingskjemikaler er noe høyere enn normalt. Det ble påvist to mindre brudd på utslippstillatelsen for grunnvannet i løpet av avisingssesongen , og i vassdrag (Sogna) ble det påvist mindre brudd på utslippstillatelsen ved prøver tatt i smelteperioder. OSL fikk ny utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) på slutten av Tillatelsen avløser tidligere tillatelser, og samler alle vilkår i én tillatelse. Den samlede støybelastningen rundt lufthavnen har gått ned fra 2007 til 2008, til tross for at antall flybevegelser i 2008 var på sitt høyeste siden åpningen. Årsaken til dette ligger i at flyselskapene utfaser de mest støyende flytypene, og erstatter disse med flytyper med lavere støynivå. I samarbeid med Flysikringsdivisjonen i Avinor har OSL i 2008 gjennomført en rekke analyser for å belyse støymessige konsekvenser av nytt trafikkavviklingssystem (ASAP), kombinert med Luftfartstilsynets forslag til ny forskrift. Ny forskrift ventes innført før endring av luftromsstruktur iverksettes, og OSLs støy- og traséovervåkingsanlegg er under oppdatering med hensyn til forskriftsforslagets endringer. Ansatte, arbeidsmiljø Helse, miljø og sikkerhet har selskapets høyeste prioritet og det arbeides planmessig for å forebygge sykefravær og personskader. Følgende nøkkeltall gjelder for 2008 (sammenligningstallene for 2007 inneholder 73 ansatte som ble overført til Avinor AS per 31. desember 2007): Ved utgangen av 2008 hadde Oslo Lufthavn AS 435 fast ansatte, en reduksjon fra 465 ved forrige årsskifte. Personell-turnover i 2008 var 1,9 prosent mot 5,2 prosent året før. Ved utgangen av 2008 var gjennomsnittsalder 45 år, som forrige år. Kjønnsfordelingen ved utgangen av 2008 var 18 prosent kvinner og 82 prosent menn. Året før var kjønnsfordelingen henholdsvis 23 prosent og 77 prosent. I lederstillinger er kvinneandelen 5 prosent, mot 11 prosent året før. Årsaken til endringene ligger i overflyttingen av ansatte til Avinor, der andelen ansatte og ledere var større enn i selskapet ellers. Av nyrekrutteringen er 27 prosent kvinner mot 16 prosent i OSL har som målsetning å oppnå en bedre kjønnsfordeling, spesielt i ledende stillinger. Virksomheten har satset på og tar også videre sikte på å utvikle kvinnelige ledere gjennom konsernets lederutviklingsprogram, og ved ellers like forutsetninger skal kvinner foretrekkes. Lønnsmessig ligger de kvinnelige ledere på et lønnsnivå som tilsvarer 96 prosent av lønnsnivået for mannlige ledere. Sykefraværet i OSL var i ,4 prosent mot 5,8 prosent året før. Langtidssykefraværet, som utgjør størst andel av det totale sykefravær, har de siste par år vist en nedadgående trend. Kontakten med de sykmeldtes fastleger er bedret gjennom etableringen av såkalte dialogmøter. Det utarbeides oppfølgingsplaner og arbeidsplassbeskrivelser for alle langtidssykmeldte. Disse planer og beskrivelser gjennomgås med de langtidssykmeldtes fastleger. I 2008 ble det registrert 15 skader i OSL (10 i 2007), hvorav 5 var skader med fravær (samme antall som i 2007). Dette gir en H-verdi på 5.1. Skadetilfellene i 2008 karakteriseres som ikke alvorlige. Antall fraværsdager forårsaket av de 5 skadene var 28 mot 102 i prosent av de ansatte gjennomførte mål- og utviklingssamtale med sin leder. Utfordringene knyttet til langtidssykefravær, en stigende gjennomsnittsalder og en høy andel skiftgående personell, gjorde at administrasjonen siste par år har intensivert arbeidet innen forebyggende helse og arbeidsmiljø, særlig innenfor områdene: Forebygging av muskel-/skjelettplager Kosthold/ernæring Tiltakene som er iverksatt omfatter trening mot muskel- og skjelettplager, veiledning i forhold til livsstil, kosthold og ernæring, og styrking av ledernes kompetanse i sykefraværsoppfølging. Selskapet har i løpet av 2008 etablert en kompetanseutviklingsenhet som skal jobbe med både spesielt fagrettet og mer generell kompetanseutvikling. Selskapets ledere deltar i konsernets lederutviklingsprogram som ble igangsatt i 2008, og i tillegg har selskapet utviklet et fagrettet lederprogram med moduler innenfor relevante temaer. For å ivareta hovedbedriftsansvaret i henhold til Arbeidsmiljøloven har Oslo Lufthavn AS etablert en overordnet HMS- (Helse, Miljø og Sikkerhet) struktur ved lufthavnen. Det foretas regelmessige HMS befaringer på lufthavnens fellesområder under ledelse av OSL, og med deltakelse fra de aktuelle selskapers ledelse og hovedverneombud. I tillegg utføres systematiske vernerunder i eget selskap, noe som er et viktig ledd i kartleggingen av arbeidsmiljøet og i det forebyggende HMS-arbeidet. OSL har en etablert kollegastøtteordning i en egen omsorgsplan som er en del av Kriseplanverket. Ordningen er opprettet i hovedsak for å kunne bistå ansatte i OSL som har opplevd kritiske og alvorlige hendelser på jobb. På slutten av 2008 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse med en svarprosent på 91 prosent den høyeste svarprosent vi har hatt noen gang på disse undersøkelsene. Undersøkelsen ga et generelt positivt inntrykk med høy trivsel og lojalitet til selskapet samtidig som den pekte ut enkelte forbedringsområder. I 2008 tok personer OSLs HMS kurs med tilhørende eksamen. Av disse gjennomførte personer kurs i praktisk brannvernopplæring. OSL Årsrapport

6 Årsberetning Noter Utbygginger Flysidetiltak En ny fjernoppstillingsplass ble bygget og tatt i bruk i Utvidelse av avisingsplattform ble startet opp og skal ferdigstilles høsten På vestsiden, nord for den gamle passasjerterminalen, ble det igangsatt et prosjekt med å bedre sikkerheten på området. Dette området brukes hovedsaklig av privatfly og fraktfly. Prosjektet ferdigstilles til høsten Tiltak i Terminalen Toalettanlegget på utlandsdelen av Terminalen ble utvidet, og utvidelsen ble ferdigstilt og tatt i bruk til juletrafikken Vestre serviceblokk ble øket med en etasje. Dette ga cirka 750 m 2 nye kontorarealer. Arealøkningen ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten Det ble startet et prosjekt for å øke kapasiteten i sikkerhetskontrollen for reisende, samt bedre arbeidsforholdene for de ansatte. Full ferdigstillelse av prosjektet er planlagt til påsketrafikken I tiden frem til terminalutvidelsen er klar, jamfør nedenfor, er det iverksatt flere tiltak for å kunne tilby tilstrekkelig kapasitet. Hovedtiltaket er å utvide Terminalen i full høyde 36 meter østover. Utvidelsen som skal stå ferdig til høsten 2009 og vil øke henholdsvis avgangs- og ankomstnivå med cirka m 2 hver. Tiltaket omfatter også en økning av kapasiteten på bagasjehåndteringsanleggene. Terminal 2 Som en følge av at dagens terminalbygning er i ferd med å nå sin kapasitetsgrense har OSL igangsatt planlagt utvidelse av terminalbygningen (Terminal 2). I løpet av 2008 har styret vedtatt overordnet konsept for utbyggingen, og det er gjennomført arkitekt- og prosjekteringskonkurranse. I 2009 vil det bli arbeidet med forprosjekt og beslutningsunderlag. OSL tar sikte på å legge utbyggingen frem for endelig vedtak i slutten av året. Fremtidig utvikling og utfordringer Trafikkutvikling Det har vært en sterk trafikkutvikling de senere år, men utover i 2008 snudde denne trenden og de siste månedene av året viste negativ utvikling sammenlignet med tilsvarende periode i OSL forventer en reduksjon i trafikken i 2009, og forventer også lav vekst inntil de generelle økonomiske forhold både nasjonalt og internasjonalt bedrer seg. De økonomiske resultater er avhengige av hvor stor trafikkøkningen er, og spesielt gjelder dette utviklingen i utenlandstrafikken. Det er knyttet usikkerheter til trafikkprognosene, herunder konsekvenser av etableringen av Rygge sivile lufthavn som en ny konkurrent i Oslo-markedet. Situasjonen omkring økte miljøkrav representerer en usikkerhet omkring videre vekst i luftfarten. Lufthavnplan ( ) Høsten 2008 vedtok OSL å igangsette et planarbeid for å utarbeide en masterplan som skal oppsummere areal- og kapasitetsbehovene til lufthavnen for perioden Planprogrammet er nå godkjent av OSLs ledergruppe og prosjektarbeidet starter i mars I henhold til gjeldende fremdriftsplan skal planen foreligge innen utgangen av De viktigste elementene i planen foruten hovedfunksjonenes fremtidige areal- og kapasitetsbehov, vil være å analysere og anbefale den totalt sett mest optimale plasseringen av en fremtidig tredje rullebane og tilhørende Terminal 3. Den ferdige masterplanen vil fremstå som en videreføring av Lufthavnplan Samferdselsdepartementet fikk i 2006 utredet behovet for en tredje rullebane av norske og tyske konsulenter. Konsulentrapportens hovedkonklusjoner er i hovedsak sammenfallende med Lufthavnplan Det er påkrevet at det fattes vedtak som hindrer innebygging av lufthavnen. I Samferdselsdepartementets rapport «Strategi for norsk luftfart», datert juni 2008, står det at Regjeringen vil arbeide for å sikre båndlegging av areal til en eventuell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn, Gardermoen. Foreliggende trafikkprognoser tilsier at behovet for en tredje rullebane vil komme i perioden I Norsk Transportplan fremlagt 13. mars 2009 uttrykker regjeringen at de vil sette i gang en prosess for å sikre arealer for en tredje rullebane. På nyåret 2008 vedtok Akershus fylkeskommune fylkesdelplanen «Gardermoen 2040, strategisk utviklingsplan for Gardermoen». Der anbefales entydig at arealplanleggingen på Gardermoen må omfatte en fremtidig tredje rullebane. Ullensaker kommune har utarbeidet kommuneplan med arealdel som også vektlegger arealbruk og vekstmønster for områdene rundt flyplassen. Høringsrunden foregikk høsten 2007, og herredsstyrets vedtak kan ventes våren OSL Årsrapport

7 Årsberetning Noter Andre utbygginger OSL vil de nærmeste årene gjennomføre flere tiltak for å bedre kapasitet og sikkerhet ved lufthavnen. Ved siden av terminalutvidelsene er selskapet i ferd med å gjennomføre en oppgradering av lufthavnens vestside som brukes til privatflyging og postflyginger. Det vil videre bli etablert nye flyoppstillingsplasser, økt kapasitet for flyavising samt kapasitetsøkninger knyttet til banesystemene. Kommersielle inntekter Etter en periode med sterk vekst i kommersielle inntekter på grunn av innføring av dutyfree på ankomst og en sterk utvikling i salg per passasjer, vil det fremover kreves økte kommersielle arealer for å gi passasjerene den nødvendige service og opprettholde inntektsveksten per passasjer. De senere år har det vært minimalt med økning av de kommersielle arealene på grunn av operative behov som følge av at lufthavnen nærmer seg sin kapasitetsgrense. Hovedutfordringen fremover er en løpende utvikling av nye og godt lokaliserte kommersielle arealer. Dutyfree på ankomst vil bli utvidet både i 2009 og 2010 slik at den i mai 2010 vil være på cirka m 2. Det er også planlagt en videre utvikling av butikker og serveringsarealer på avgang utland. Summen av disse tiltakene vil skape grunnlag for videre vekst i kommersielle inntekter. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2009 og langsiktige prognoser for årene fremover. Egenkapitalen i selskapet er lav, men selskapet er allikevel i en sunn økonomisk og finansiell stilling da selskapet har ansvarlig lån på millioner kroner som er prioritert etter annen gjeld. Omsetning OSL hadde i 2008 en omsetning på millioner kroner, noe som er en økning på 220 millioner kroner i forhold til OSLs inntekter er todelte; 43 prosent av inntektene kommer direkte fra flytrafikken over lufthavnen, og inntektene utfaktureres på grunnlag av avreiste passasjerer og flyginger fra lufthavnen. Disse inntektene ble redusert med 144 millioner kroner fra 2007 til Den resterende del av inntektene kommer fra avledet virksomhet som utleie av arealer til butikkdrift, service, parkering og annen bruk av bygningsog grunnmessig infrastruktur. Andel inntekter fra avledet virksomhet er redusert i Inntektene fra slik avledet virksomhet er sterkt avhengig av trafikkutviklingen, spesielt utenlandstrafikken. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Regnskapet for 2008 er det første OSL presenterer i henhold til «Forskrift om forenklet IFRS», fastsatt av Finansdepartementet 21. januar Effektene av overgangen er presentert i noter til regnskapet. Resultatet for 2008 viser et overskudd på millioner kroner før skatt, og 809 millioner kroner etter skatt. Tilsvarende tall for 2007 var henholdsvis millioner kroner og 742 millioner kroner. Selskapet hadde per 31. desember 2008 en total balansesum på millioner kroner. Aktivasiden består i det alt vesentlige av flyplassinvesteringer i form av banesystemer og bygninger. Passivasiden består hovedsakelig av egenkapital på millioner kroner, ansvarlig lån fra Avinor AS på millioner kroner og langsiktig lån fra Staten ved Samferdsels departementet på millioner kroner. Selskapets samlede investeringer i varige driftsmidler i 2008 var på 711 millioner kroner. Selskapet har fri egenkapital per 31. desember 2008 på 2,4 millioner kroner etter resultatdisponering. Selskapets stilling er god, og kan per 31. desember 2008 nedbetale kortsiktig gjeld og avdrag på langsiktig gjeld ved hjelp av sine likvide midler. Det ansvarlige lånet fra Avinor AS er prioritert etter all annen gjeld. Innenfor dette resultatet har OSL betalt 227 millioner kroner i festeavgift og 93 millioner kroner i renter på ansvarlig lån til morselskapet Avinor AS. OSL Årsrapport

8 Årsberetning Noter Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i langsiktig rentenivå, da en vesentlig del av selskapets finansiering (statslån) er knyttet til langsiktige statsobligasjonsrenter. Selskapet er marginalt eksponert for endringer i valutakurser. Kredittrisiko Frem til i dag har OSL og morselskapet Avinor AS hatt lave tap på fordringer hos våre viktigste kunder, flyselskapene. Øvrige inntekter er i stor grad knyttet til omsetningsbaserte vederlag med lave kredittider. Den økonomiske nedgangskonjunkturen påvirker kundenes økonomi negativt, men selskapet vurderer fortsatt at det er en lav risiko for at kundene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god. Eierforhold Selskapet eies 100 prosent av Avinor AS. Avinor har til sammen totalt skutt inn 1 070,1 millioner kroner i egenkapital i OSL, fordelt på 250 millioner kroner i aksjekapital, 660 millioner kroner i overkursfond og 160,1 millioner kroner i konsernbidrag (etter skatt). Overkursfondet er delvis benyttet til dekning av tidligere års tap. Per 31. desember 2008 består balanseført innskutt egenkapital av aksjekapital på 250 millioner kroner, overkursfond på 46,9 millioner kroner og innskutt annen egenkapital 160,3 millioner kroner, til sammen 457,2 millioner kroner. Styrets sammensetning I ordinær generalforsamling ble Sverre Quale som leder og Petter Johannessen som nestleder gjenvalgt for to år. Hilde Jordfald og Helge Clem ble valgt inn som nye medlemmer i styret for to år. Fra tidligere er Margrethe Snekkerbakken valgt inn i styret for gjeldende periode. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene er fra Avinor AS. Ansatterepresentanter i styret er Ole Hansen, Heidi Anette Sørum og Hans Petter Stensjøen. Eierstyring og selskapsledelse I henhold til vedtektene er selskapets formål å eie og drive hovedflyplass ved Gardermoen. Styret i Avinor AS er selskapets generalforsamling. Selskapet har etter avtale med de ansatte ikke bedriftsforsamling, men har i stedet tre representanter for de ansatte i styret. Styrets og administrerende direktørs ansvar og oppgaver er nedfelt i styrevedtatt styreinstruks og instruks for administrerende direktør. Selskapets styre har bedt eier om en vurdering av selskapets kapitalstruktur, og denne vurderingen vil danne grunnlag for fremtidig utbyttepolitikk. Styret er sammensatt av fem aksjonærvalgte medlemmer i tillegg til tre ansattevalgte medlemmer. Styret fastsetter årlig en plan for sitt arbeid. Oslo Lufthavn Eiendom AS OSL har et heleid datterselskap, Oslo Lufthavn Eiendom AS, som har til oppgave å utvikle og bygge kommersielle bygg i flyplassens sentrale område. Selskapet eier hotellet som ligger ved Terminalen og drives av Radisson-kjeden, kontor- og servicebygget OSL Flyporten og parkeringshus for ansatte. Det ble i 2008 vedtatt å starte bygging av et nytt hotell i tilknytning til Terminalen, og dette forventes å stå ferdig i september Selskapet hadde i 2008 en omsetning på 126,9 millioner, og resultatet ble på 54,8 millioner kroner før skatt. OSL Årsrapport

9 Årsberetning Noter Oslo Lufthavn Tele og Data AS Oslo Lufthavn Tele og Data AS eies av Telenor Telecom Solutions AS og OSL som har 50 prosent av aksjene hver. Selskapet er totalleverandør av telekommunikasjon, IT-tjenester, IT-systemer og IT-produkter til flyselskaper, serviceselskaper, forretninger, offentlige etater og publikum på Oslo Lufthavn. I 2008 omsatte selskapet for 42,9 millioner kroner og hadde et årsresultat på 4,9 millioner kroner før skatt. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd på kroner disponeres til konsernbidrag til Avinor AS på kroner og overføring til annen egenkapital på kroner. Forslag til konsernbidrag har sin bakgrunn i skattemessig underskudd i Avinor AS, samt finansiell samordning i konsernet. I henhold til St.meld. nr. 15 ( ) Om verksemda i Avinor fremgår det at konsernet finansielt sett er en enhet som skal finansiere den totale lufthavnstrukturen. Gardermoen, 27. mars 2009 OSL Årsrapport

10 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember NOK mill. Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 1 557, ,6 Leieinntekter fast eiendom 1 882, ,5 Salgsinntekter 143,2 194,9 Andre driftsinntekter 1,5 0,3 Sum driftsinntekter , ,3 Driftskostnader Vareforbruk 47,6 21,3 Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift med videre 4 387,8 366,4 Avskrivning 8 540,4 557,5 Verdiendringer og andre tap/gevinster netto 0,0-3,8 Andre driftskostnader , ,3 Sum driftskostnader 2 152, ,7 Driftsresultat 1 432, ,6 Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter 80,6 66,2 Finansinntekter 4,0 1,9 Rentekostnader 375,6 402,6 Finanskostnader 15,6 1,0 Netto finanskostnad 5 306,6 335,5 Ordinært resultat før skattekostnad 1 125, ,1 Skattekostnad på ordinært resultat 7 316,0 289,2 Årsresultat 809,4 742,9 Overføringer Avgitt konsernbidrag 702,0 Avsatt utbytte 0,0 Overført til annen egenkapital 107,4 Sum overføringer 809,4 OSL Årsrapport

11 Årsberetning Noter per 31. desember NOK mill. Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 7 400,1 335,2 Sum immaterielle eiendeler 400,1 335,2 Varige driftsmidler Varige driftsmidler 7 769, ,2 Anlegg under utførelse 609,5 193,8 Sum varige driftsmidler , ,0 Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap 9 89,8 89,8 Investering i tilknyttete selskaper og felleskontrollert virksomhet 9 1,6 1,6 Andre langsiktige fordringer 14 16,1 17,3 Sum finansielle anleggsmidler 107,5 108,7 Sum anleggsmidler 8 886, ,9 Omløpsmidler Varer 0,0 4,4 Fordringer Kundefordringer ,8 305,1 Konserninterne fordringer , ,8 Derivater 12 0,6 16,3 Andre fordringer 14 42,5 30,1 Sum frdringer 1 381, ,3 Kontanter og bankinnskudd 15 49,4 20,8 Sum omløpsmidler 1 431, ,5 Sum eiendeler , ,4 OSL Årsrapport

12 Årsberetning Noter per 31. desember NOK mill. Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ,0 250,0 Overkursfond 46,9 46,9 Innskutt annen egenkapital 160,3 160,3 Sum innskutt egenkapital 457,2 457,2 Opptjent egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført -132,4-128,6 Annen egenkapital 709,4 602,0 Sum opptjent egenkapital 577,0 473,4 Sum egenkapital ,2 930,6 Gjeld Avsetning til forpliktelser Pensjonsforpliktelser ,5 279,5 Utsatt skatt 7 0,5 0,0 Annen forpliktelse 0,1 0,0 Sum avsetning til forpliktelser 290,1 279,5 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , ,9 Ansvarlig lånekapital morselskap 5, , ,3 Derivater 12 44,5 26,4 Sum langsiktig gjeld 6 664, ,7 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 212,5 150,4 Betalbar skatt 7 106,0 45,2 Skyldig offentlige avgifter 43,9 56,0 Konsernbidrag 975, ,0 Konsernintern gjeld ,9 320,0 Derivater 12 4,3 1,8 Regnskapsmessig avsetning 2,4 15,2 Annen kortsiktig gjeld ,9 562,0 Sum kortsiktig gjeld 2 328, ,6 Sum gjeld 9 283, ,8 Sum gjeld og egenkapital , ,4 I styret for Oslo Lufthavn AS, Gardermoen 27. mars 2009 OSL Årsrapport

13 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember NOK mill Likvider tilført/brukt på virksomheten Resultat før skatt 1 125, ,1 Tap/gevinst anleggsmidler -1,3-0,3 Betalbar skatt -45,2-239,6 Ordinære avskrivninger 540,4 557,5 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 25,0 27,9 Endring i konserninterne fordringer og forpliktelser -762,7 24,0 Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld 74,7-38,1 Endringer i andre tidsavgrensningsposter 50,2 99,8 Netto likviditetsendring fra virksomheten 1 006, ,3 Likvider tilført/brukt på investeringer - Investeringer i varige driftsmidler -711,5-563,8 - Refusjon merverdiavgift på tidligere års investeringer 0,0 0,0 + Salg av varige driftsmidler (salgssum) 10,8 0,0 Investering i datterselskaper 0,0 0,0 Salg andre investeringer 0,0 0,0 Netto likviditetsendring fra investeringer -700,7-563,8 Likvider tilført/brukt på finansiering Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) 0,0 0,0 Nedbetaling av gjeld -388,8-388,8 Utbytte/konsernbidrag ,0-458,5 Netto likviditetsendring fra finansiering ,8-847,3 Netto endring i likvider i året ,0 52,2 Kontanter og bankinnskudd per 1. januar 1 182, ,2 Kontanter og bankinnskudd per 31. desember 49, ,4 OSL Årsrapport

14 Noter Årsberetning Note 1 Regnskapsprinsipper Oslo Lufthavn AS er et aksjeselskap registrert i Norge Selskapets hovedkontor er lokalisert på Gardermoen, Edvard Munchs veg, 2060 Gardermoen, Norge Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven 3 9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 21. januar Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er vedtatt av selskapets styre 27. mars Forenklet IFRS Selskapet har anvendt følgende forenklinger fra innregnings- og vurderingsreglene i IFRS: IFRS 1 nr. 7 om videreføring av anskaffelseskost på investeringer i datterselskap og tilknyttete selskaper og felleskontrollert virksomhet. IAS 10 nr 12 og 13 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvare med regnskapslovens bestemmelser. IAS 28 og IAS 31 fravikes slik at kostmetoden er benyttet for investering i tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet. 1.2 Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet Selskapsregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi. 1.3 Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig avskrivninger på varige driftsmidler, vurdering av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. 1.4 Segmentinformasjon Selskapet er organisert som ett rapporterende segment. 1.5 Prinsipper for inntektsføring Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Utbytte fra datterselskaper inntektsføres i det året utbyttet avsettes i datter selskapet. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen. Konsernbidrag som mottas fra datterselskap inntektsføreres dersom det ligger innenfor tilbakeholdte akkumulerte resultater i datterselskapet etter investeringstidspunktet. Ved inntektsføring, føres konsernbidraget brutto (før skatt) på egen linje i resultatregnskapet. Tilbakebetaling av kostpris skal redusere investeringens verdi i balansen. Konsernbidraget føres da netto (etter skatt). Konsernbidrag som avgis til datterselskap øker balanseført verdi av investeringen. Avgitt konsernbidrag regnskapsføres netto (etter skatt). Konsernbidrag som avgis til morselskapet regnskapsføres direkte mot annen egenkapital. Avgitt konsernbidrag regnskapsføres netto (etter skatt). 1.6 Omregning av utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. 1.7 Inntektsskatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Selskapet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats knyttet til postene hvor den midlertidige forskjellen har oppstått. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. OSL Årsrapport

15 Note 1 Regnskapsprinsipper 1.8 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres første gang til anskaffelseskost. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Lånekostnader som påløper under konstruksjon av driftsmidler balanseføres fram til eiendelen er klar til påtenkt bruk. Tomter og boliger avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er: Bygg og fast eiendom Veier, anlegg m.m. Banesystem Transportmidler Andre anleggsmidler år 5 50 år år 3 10 år 5 15 år Driftsmidlenes utnyttbare levetid revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. 1.9 Leieavtaler Selskapet som leietaker Finansielle leieavtaler Leieavtaler hvor selskapet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Selskapet som utleier Operasjonelle leieavtaler Selskapet presenterer eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden Finansielle eiendeler Selskapet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: 1. Til virkelig verdi over resultatet 2. Lån og fordringer Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Denne kategorien har to underkategorier: finansielle eiendeler holdt for handelsformål, og finansielle eiendeler som ledelsen initielt har valgt å klassifisere til virkelig verdi over resultatet. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger, eller dersom ledelsen velger å klassifisere den i denne kategorien. Derivater klassifiseres også som holdt for handelsformål, med mindre de er en del av regnskapsmessig sikring. Eiendeler i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler hvis de holdes for handelsformål eller hvis de forventes å bli realisert innen tolv måneder etter balansedagen. Lån og fordringer Lån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn tolv måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Lån og fordringer klassifiseres som «kundefordringer og andre fordringer» i balansen. På hver balansedag vurderer selskapet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. Nedskrivning gjøres om en verdiforringelse antas å være vesentlig og ha varig karakter Derivater og sikring Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontrakten inngås, og deretter løpende til virkelig verdi. Regnskapsføringen av tilhørende gevinster og tap avhenger av hvorvidt derivatet er utpekt som et sikringsinstrument, og hvis dette er tilfelle, typen av sikring. Selskapet klassifiserer derivater som inngår i en sikring som en sikring av en bestemt risiko knyttet til en balanseført eiendel, forpliktelse eller svært sannsynlig fremtidig transaksjon (kontantstrømsikring). Ved begynnelsen av sikringstransaksjonen dokumenterer selskapet sammenhengen mellom sikringsinstrumentene og sikringsobjektene, formålet med risikostyringen og strategien bak de forskjellige sikringstransaksjonene. Selskapet dokumenterer også hvorvidt derivatene som benyttes er effektive i å utligne endringene i virkelig verdi eller kontantstrøm knyttet til sikringsobjektene. Slike vurderinger dokumenteres både ved sikringens begynnelse og løpende i sikringsperioden. Virkelig verdi av et sikringsderivat klassifiseres som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld dersom gjenværende løpetid på sikringsobjektet er lenger enn tolv måneder og som omløpsmiddel eller kortsiktig gjeld dersom gjenværende løpetid på sikringsobjektet er mindre enn tolv måneder. Derivater holdt for handelsformål klassifiseres som omløpsmiddel eller kortsiktig gjeld. OSL Årsrapport

16 Note 1 Regnskapsprinsipper Selskapet definerer som hovedregel sine derivater knyttet til innlån som sikringsderivat, og benytter seg derfor som hovedregel av sikringsbokføring når det gjelder disse lånene. Da man også normalt fører lån til virkelig verdi vil virkelig verdi på derivater i stor grad motsvares av virkelig verdi på de lån som derivatene blir sett i sammenheng med. Dette betyr at verdiendringer på derivater blir ført direkte over egenkapitalen, og blir klassifisert som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel i balansen. Selskapet gjennomfører økonomisk sikring i forbindelse med kjøp av kraft og utenlandsk valuta. For kraft benyttes kraftderivater handlet på Nord- Pool. Disse derivatene kvalifiserer ikke for sikringsbokføring. Endringer i virkelig verdi på derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring resultatføres som «andre (tap)/gevinster netto» eller som finanskostnader netto. Begge typer derivater vurderes til virkelig verdi over resultatet. Kontantstrømsikring Den effektive delen av endring i virkelig verdi på derivater som designeres og kvalifiserer som kontantstrømsikring, regnskapsføres direkte i egenkapitalen. Tap og fortjeneste på den ineffektive delen resultatføres som «andre (tap)/gevinster netto» eller som finanskostnader netto. Beløp som føres direkte mot egenkapitalen resultatført som inntekt eller kostnad i den perioden som den sikrede forpliktelsen eller planlagte transaksjonen påvirker resultatregnskapet (for eksempel når det planlagte salget finner sted). Gevinsten eller tapet som knytter seg til den effektive del av rentebytteavtalen som sikrer flytende rente lån resultatføres under «finanskostnader». Når et sikringsinstrument utløper eller selges, eller når en sikring ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring, skal samlet gevinst eller tap ført direkte mot egenkapitalen på dette tidspunktet forbli i egenkapitalen og først resultatføres samtidig med at den planlagte transaksjonen blir ført i resultatregnskapet. Hvis en planlagt transaksjon ikke lenger forventes å inntreffe, resultatføres den akkumulerte gevinsten eller tapet som tidligere er ført mot egenkapitalen umiddelbart Derivater som ikke er sikringsinstrumenter Finansielle derivater som ikke er regnskapsført som sikringsinstrumenter vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi resultatføres løpende Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som kortsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjer med mindre nedskrivning har vært nødvendig Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra andre selskaper inntektsføres som annen finansinntekt Pensjoner Pensjonsordningen er ikke fondsbasert. Utbetalingen av pensjoner er garantert av den norske stat (pensjonslovens 1). Det blir simulert en forvaltning av tildelte pensjonsmidler («fiktivt fond») som om disse midlene er plassert i langsiktige statsobligasjoner. Pensjonsordningen kan ikke flyttes på samme måte som en privat pensjonsordning og det forutsettes at pensjonsordningen videreføres i SPK. I simuleringen legges det til grunn at obligasjonene holdes til tidspunkt for utløp. Pensjonsmidlene verdsettes derfor til bokført verdi. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til Statens Pensjonskasse, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger. Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning. En ytelsesplan er en ordning hvor arbeidsgiver forplikter seg til periodiske pensjonsytelser til den ansatte når vedkommende blir pensjonist. Pensjonsutbetalingen er avhengig av flere faktorer, som mellom annet antall år ansatt i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet (eller langsiktig statsobligasjonsrente) i den samme valuta som ytelsene vil bli betalt og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen. Endringer i forutsetninger, grunnlagsdata og som ytelser som gir opphav til regnskapsmessig tap eller gevinst føres direkte mot egenkapitalen. OSL Årsrapport

17 Note 1 Regnskapsprinsipper 1.18 Pålagte investeringer på annen manns eiendom Kostnader forbundet med støyisolering av eiendommer i flyplassens naboområder har vært balanseført og avskrevet over 15 år. Fra regnskapsåret 2003 og senere vil eventuelle kostnader til støyisolering bli direkte kostnadsført. Tilsvarende prinsipp gjelder for kostnader til reetablering av småflyplassanlegg Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig Betingede forpliktelser og eiendeler Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser, med unntak betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte selskapet Konsernregnskap Morselskapet Avinor AS utarbeider konsernregnskap. Konsernregnskap kan innhentes fra Avinor AS sin nettside OSL Årsrapport

18 Note 2 Finansielle risikofaktorer Selskapets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko, virkelig verdi renterisiko, flytende rente risiko og kraftprisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Selskapets overordnede risikostyringsplan fokuserer på å minimalisere de potensielle negative effektene på selskapets finansielle resultater. Selskapet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer. Risikostyringen for selskapet ivaretas av en sentral finansavdeling i Avinor AS i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av konsernstyret. Konsernets finansavdeling identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike driftsenhetene. Det er etablert retningslinjer som regulerer den overordnede risikostyringen samt spesifikke områder som valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko, bruk av finansielle derivater og øvrige finansielle instrumenter samt investering av overskuddslikviditet. Kredittrisiko Selskapet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Selskapet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at alle motparter som får kreditt hos selskapet, for eksempel kunder, skal godkjennes og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Selskapet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Selskapet har kredittrisiko knyttet til to vesentlige kunder som utgjør cirka en tredjedel av omsetningen. Det har ikke vært problemer med oppgjør fra disse kundene. Selskapet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer. Selskapet har ikke garantert for tredjeparters gjeld. Renterisiko Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter (se note 13). Deler av den rentebærende gjelden har flytende rentebetingelser som innebærer at selskapet er påvirket av endringer i rentenivået. Formålet med selskapets styring av renterisiko er å redusere rentekostnadene og på samme tid holde volatiliteten på fremtidige rentebetalinger innenfor akseptable rammer. Selskapet benytter ulike derivater for å justere den effektive renteeksponeringen. Alle rentederivater er tilpasset løpetid og øvrige betingelser for spesifikke lån. Hensyntatt rentederivater har selskapet 80 prosent av langsiktig gjeld til fast rente. Alle renteswapper er sikring av kontantstrøm. Alle renteswapper er balanseført til virkelig verdi. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etterhvert som de forfaller. Selskapets strategi for å håndtere likviditetrisiko er å ha tilstrekkelig med likvider til enhver tid for å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall, både under normale og ekstraordinære omstendigheter, uten å risikere uakseptable tap eller på bekostning av selskapets rykte. Selskapet er deltaker i konsernkontosystemet til Avinor AS. Ubenyttede kredittmuligheter utover kreditt på konsernkontoordningen er omtalt i note 15. Øvrig overskuddslikviditet er plassert i bankinnskudd. Se note 13 for informasjon om langsiktige lån. Valutarisiko Selskapet er eksponert for valutasvingninger knyttet til verdien av norske kroner relativt mot andre valutaer på grunn av kjøp i flere forskjellige land med ulike valutaer. Selskapet inngår terminkontrakter og opsjonsavtaler for å redusere valutarisikoen i kontantstrømmer nominert i utenlandsk valuta. Valutarisiko blir beregnet for hver utenlandsk valuta og tar hensyn til eiendeler og gjeld, ikke balanseførte forpliktelser og svært sannsynlige kjøp og salg i den aktuelle valutaen. Selskapet har per 31. desember 2008 ingen inngåtte valutaterminkontrakter eller opsjonsavtaler. Kraftprisrisiko Selskapet er forbruker av elektrisk kraft. Det er inngått finansielle og fysiske kontrakter via Nord Pool for å sikre deler av kraftforbruket. Per 31. desember 2008 er det inngått kontrakter som dekker det meste av forventet forbruk i 2009, 2010 og Kraftkjøp skjer i Euro. Kontraktene inngår ikke i noen regnskapsmessig sikringsrelasjon. Andre noteopplysninger Ingen finansielle eiendeler har blitt reklassifisert på en slik måte at verdsettelsesmetode har blitt endret fra amortisert kost til virkelig verdi eller motsatt. Virkelig verdi av derivater er utpekt som sikringsinstrumenter, er regnskapsført som andre omløpsmidler/annen kortsiktig gjeld eller andre langsiktige eiendeler/annen langsiktig gjeld avhengig av forfallstidspunktet til det tilhørende sikringsobjektet. Renteswappene har en løpetid mellom seks måneder og fire år. OSL Årsrapport

19 Note 3 Finansielle risikofaktorer NOK mill Trafikkinntekter Terminalavgift 457,4 437,4 Startavgift 653,6 613,7 Sum terminal-/startavgift 1 111, ,1 Sikkerhetsavgift 446,1 362,5 Trafikkinntekter ifølge resultatregnskap 1 557, ,6 Terminal-/startavgift fordelt på type flyvninger Utenlands trafikk 665,6 622,6 Innenlands trafikk 445,4 428,5 Sum terminal-/startavgift 1 111, ,1 Leieinntekter Posten «Leieinntekter fast eiendom» kroner 1 882,8 (2007: kroner 1 755,5) omfatter vederlag for leie av fast eiendom og bruk av infrastruktur på flyplassområdet. Salgsinntekter Salgsinntekter kroner 143,2 (2007: kroner 194,9) består av: salg av varer og tjenester til handlingoperatører konserninternt salg av tjenester utleie/salg av tjenester vedrørende telekommunikasjon øvrig salg av tjenester Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer NOK mill Lønnskostnader Lønninger 272,6 261,2 Arbeidsgiveravgift 39,3 35,5 Pensjonskostnader 57,2 51,7 Andre ytelser 18,7 18,0 Sum 387,8 366,4 Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 510, herav 425 fast ansatte. NOK mill. adm. dir. Styret Ytelser til ledende personer Lønn 1,4 0,4 Annen godtgjørelse 0,2 Pensjonskostnader 0,5 Administrerende direktør er omfattet av selskapets kollektive pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, samt har avtale om pensjonsdekning utover 12G. Ved oppsigelse er administrerende direktør berettiget til full lønn i oppsigelsestiden på seks måneder. Det er ikke avtalefestet etterlønn utover oppsigelsestiden. OSL Årsrapport

20 Lån og sikkerhetsstillelse til ansatte, ledende personer med videre Selskapet har per 31. desember 2008 ingen lån til ansatte. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Revisor (kostnadsført) Lovpålagt revisjon 0,2 Honorar til revisor er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Note 5 Finansposter NOK mill Finansinntekter Renteinntekter på kortsiktig bankinnskudd 35,3 66,2 Renteinntekter på konserninterne fordringer 45,4 0,0 Mottatt konsernbidrag og utbytte 1,6 0,0 Valutagevinst på finansieringsaktiviteter 2,3 1,9 Sum finansinntekter 84,6 68,1 Finanskostnader Rentekostnad banklån/statslån 281,4 333,9 Rentekostnad på konsernintern gjeld 94,2 68,7 Valutatap på finansieringsaktiviteter 15,6 1,0 Sum finanskostnader 391,2 403,6 Note 6 Annen driftskostnad NOK mill Festeavgift til Avinor AS 227,1 226,1 Leie lokaler/tomt 39,3 43,9 Drift/vedlikehold bygninger 154,2 120,1 Reparasjoner vedlikehold/driftsmateriell 149,8 140,3 Eksterne tjenester 502,8 427,3 Verdiendring gevinst/tap 17,8 0,0 Øvrige driftskostnader 85,8 97,5 Sum annen driftskostnad 1 176, ,3 OSL Årsrapport

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer