Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering"

Transkript

1 SBC NO utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering NS-EN Dører Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL FAX ENTERPRISE NUMBER NO

2 SPESIELLE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERING AV DØRER, PORTER OG LUKER. BRANNTEKNISK KLASSIFISERING Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater. Prøving skal være utført iht. NS 3907 eller likeverdige standarder. Norsk Standard NS-EN Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving Prøving av dører skal være utført som angitt i de respektive prøvingsstandarder som klassifiseringen er basert på. 0 ORIENTERING I utgave 4 av mai 2011 er Tabellen i tillegg F tilføyd info når det gjelder elektrostyrt lås og elektrisk sluttstykke. 0.1 Produkter vurderes i forhold til deres sluttbruk. For norske forhold gjelder REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1977, gyldig utgave (april 2003), utgitt av Statens Bygningstekniske etat (BE). Veiledningen omtaler i 7-2 Sikkerhet ved brann tar for seg bygningsdelers brannmotstand og angir hvilke brannklasser som gjelder for skillende konstruksjoner. 0.2 Overgang til europeisk standard I henhold til REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven punkt 2 gjelder følgende: I en overgangsperiode som ennå ikke er fastsatt, kan både de gamle og de nye klassebetegnelsene benyttes. Derfor vil både NS 3919:1997 og NS-EN :2003 være gyldige standarder i Norge for brannklassifisering av dører. 1 FORUTSETNING FOR SERTIFISERINGSLISENS Forutsetningen for lisens til å -merke dører, porter og luker er at søkeren forplikter seg til å overholde disse spesielle bestemmelser (SBC NO 021), kravene til dører, porter og luker i NS 3919/ NS-EN , NCS P-101 Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering og NCS P-100 Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter. Det er alltid siste utgave av dokumentene som skal benyttes. 2 SØKNAD OM SERTIFISERINGSLISENS Søknad om sertifiseringslisens, eller om utvidelse av eksisterende sertifiseringslisens, skal skrives på egen blankett rekvirert fra Nemko AS. I søknaden skal det angis hvilke typer, klasser og dimensjoner av dører, porter og luker som det ønskes sertifiseringslisens for. Side 1 av 13

3 Sammen med søknaden skal det vedlegges: - rapporter fra typekontroll (prøving og inspeksjon) i henhold til punkt 4.1. Typeprøvingsrapportene eller de siste rapportene over utført prøving/inspeksjon skal normalt ikke være eldre enn to år og være i henhold til relevante standarder for produktet angitt i den aktuelle klassifiseringsstandarden. - Ved sertifisering iht. NS-EN skal det også foreligge en klassifiseringsrapport, med opplysninger om anvendelsesområde, utgitt av prøvingsorganet. - Inspeksjonsrapporten skal bekrefte at produsentens egenkontroll er i henhold til NCS P-101. Rapportene fra prøving og inspeksjon skal foreligge på skandinavisk eller engelsk. - 2 daterte eksemplarer av gjeldende konstruksjonstegninger og eventuelle tilleggsspesifikasjoner. Tegningene skal være identiske med de som ligger til grunn for prøvingen. Hver dørtype skal spesifiseres fullstendig med dørblad, densitet på innlegg i dørblad, karm, terskel, tetninger, lås og beslag. Klaring mellom dørblad og karm skal angis. - Monteringsveiledning fortrinnsvis på norsk i henhold til Tillegg C til denne SBC. Monteringsveiledningen skal være identisk med den som ligger til grunn for prøvingen. Den endelige monteringsveiledningen skal være datert og ha utgavenummer. - Dersom klassifisering skal utføres etter NS 3919 er det gitt mulighet for montering av beslag på nye -merkede dører på byggeplass basert på retningslinjer i Tillegg F til denne SBC. Beslaget skal da være spesifisert på den gjeldende monteringsveiledningen. Nødvendig dokumentasjon for dette skal vedlegges søknaden. - For dører med glass hvor glasset skal monteres på byggeplass, skal det foreligge en rutine som sikrer at innfestingen gjennomføres i henhold til egen monteringsveiledning for glasset. - forslag til sertifiseringsmerking i henhold til punkt 5 i denne SBC. Merkingen skal inkludere forslag til utforming av det åpne feltet i sertifiseringsmerket. Feltet er til fri bruk for lisensinnehaver. Hvis det er avvik fra prøvingen utført i henhold til krav i NS 3919 skal det være vedlagt en uttalelse fra et kontrollorgan godkjent av Nemko, se tillegg A, som gir positiv uttalelse for eventuelle tillegg / avvik. Behandlingstiden for en søknaden er avhengig av hvor komplett søknaden er i forhold til de angitte krav til vedlegg som skal følge søknaden. 3 SERTIFISERINGSLISENS Sertifiseringslisens for brannteknisk klassifiserte dører kan utstedes når rapportene i forbindelse med typekontroll viser at kravene i NS 3919/NS-EN og NCS P-101 er tilfredsstilt, se punkt 4.2.1, og når de øvrige vedleggene til søknaden i henhold til punkt 2 er godkjent. Sertifiseringslisensen spesifiseres ifølge de innsendte dokumenter. For dør gjelder definisjonen som er angitt i NS 3919:1997 punkt 3 eller NS-EN pkt. 3.4 En sertifiseringslisens for NS-merking av dører, porter og luker vil bli gitt 5 års gyldighet. Innen utgangen av gyldighetsperioden skal Nemko foreta en gjennomgang av all dokumentasjon som foreligger, og som danner grunnlaget for sertifiseringslisensens gyldighet. Det vil bli gjort en vurdering om det er behov for ny typeprøving/uttalelse fra kontrollorgan. Lisensens gyldighet er overordnet avhengig av at sertifiseringen er forenlig med de til enhver tid gjeldende europeiske krav. Side 2 av 13

4 En dør som er sertifisert iht. NS 3919 skal normalt kun monteres i den veggtypen den er prøvd i. Der veggtypen som vil bli brukt i praksis ikke kan spesifiseres, prøves døren i en vegg av betong, lettbetong eller mur. Det skal foreligge godkjent monteringsveiledning for alle veggtyper som døren er ment brukt i. For en dør sertifisert iht. NS-EN vil anvendelsesområdet fremgå av klassifiseringsrapporten. Klassifikasjonens gyldighet er betinget av at produsentens monteringsveiledning er nøye fulgt, og at det ikke er foretatt noen endringer av produktet. En sertifiseringslisens kan bare omfatte produkter fra en produsent og fra ett produksjonssted. 4 KONTROLL Krav til kontroll er angitt i NCS P-100 punkt Typekontroll Typekontrollen utføres som angitt i NCS P-100 punkt Typeprøving Generelle krav vedrørende typeprøving er gitt i NCS P-100 punkt Typeprøvingen skal utføres i henhold til kravene i NS 3919 / NS-EN og omfatte de typene som inngår i søknaden. Monteringsveiledningen skal foreligge ved typeprøvingen. Ved typeprøvingen av dører iht. NS 3919 skal følgende bemerkes: - tofløyede dører med dørblad som slår i samme retning prøves som tofløyet dør. Basert på tegningsunderlag og beskrivelse vil lisensen etter vurdering også kunne omfatte enfløyet dør. - typeprøving av enfløyede dører kan også danne basis for lisens for tofløyede dører hvor dørbladene slår i hver sin retning og/eller har midtstolpe. Forutsetningen for dette er at det foreligger uttalelse/vurdering fra kontrollorganet som er basert på tegninger, bl. a. med tanke på utformingen av dørbladmøtet. - alternative beslag, låser o.l. kan omfattes av lisensen dersom dette angis i uttalelse/vurdering fra kontrollorganet Inspeksjon Krav vedrørende inspeksjon er gitt i NCS P-100 punkt Løpende kontroll Krav vedrørende løpende kontroll er gitt i NCS P-100 punkt Egenkontroll Generelle krav vedrørende egenkontroll er gitt i NCS P-100 punkt Prøving i forbindelse med egenkontrollen skal spesifiseres etter avtale med kontrollorgan og være godkjent av Nemko. Side 3 av 13

5 4.2.2 Ekstern kontroll Generelle krav vedrørende ekstern kontroll er gitt i NCS P-100 punkt Prøving i forbindelse med ekstern kontroll skal spesifiseres etter avtale med kontrollorgan og være godkjent av Nemko. Hver eksterne kontroll skal omfatte kontroll av produktet inkl. komponenter (isolasjon, glasstype e.l.) for kontroll av dimensjoner i henhold til tegninger, beskrivelser etc Annen kontroll Nemko har rett til ved behov å foreta annen kontroll. 4.3 Kontroll ved endring av konstruksjon, materiale, produksjon etc. Krav vedrørende kontroll ved endring av konstruksjon, materiale, produksjon etc. er gitt i NCS P-100 punkt SERTIFISERINGSMERKING 5.1 Generelt Dører som omfattes av sertifiseringslisensen, skal være tydelig og varig merket. Det kan benyttes ett eller flere skilt. Produktene skal merkes på fabrikken. Produktet skal merkes med -merket, lisensnummer, brannteknisk klasse og serie- /produksjonsnummer. I tillegg kan produksjonsår(to siste sifre) og uke benyttes. I dører som har glassinnfelling skal merkingen også inneholde glassets type og tykkelse. Glasset skal være tilsvarende merket samt med produktnavn/produsent. Ingen del av den øvrige merkingen på produktet skal kunne forveksles med det beskyttede -merket. -merkets utforming er gitt i Tillegg D til denne SBC. -merkede dørblad til branndører skal ikke omsettes som deler av branndører adskilt fra den tilhørende karm og terskel. 5.2 Utseende Dørmerket skal ha følgende utforming: Hvor: 000 er sertifiseringslisensnummer (3-4 siffer) X YY er opplysning om brannteknisk klasse (se pkt. 5.4 og 5.5) Det åpne feltet i midten er til fri bruk for lisensinnehaver. Ytre diameter skal være minimum 25 mm Bunnfargen skal være som angitt i pkt. 5.4 og 5.5 I tillegg til dette skal dørblad og karm også merkes med serie-/produksjonsnummer. I dører som har glassinnfelling skal merkingen også inneholde glassets typebetegnelse og tykkelse. Denne merkingen kan være på et eget skilt eller sammen med det runde merket. Merkene/skiltene kan være av aluminium eller rustfritt stål med pregede bokstaver som ikke lar seg fjerne. Side 4 av 13

6 Dersom lisensinnehaver ønsker å benytte annet materiale på merkingen enn angitt her, må lisensinnehaver kunne dokumentere merkingens varighet i henhold til testprosedyre angitt i Tillegg E. 5.3 Plassering Merkingen skal være plassert på hver dør, både på dørblad og på den tilhørende karm. På tofløyede dører skal begge dørbladene merkes. Det runde sertifiseringsmerket plasseres rett nedenfor øverste hengsel på dørbladets sidekant, evt. ca 180 cm fra dørbladets underkant. For porter og luker skal sertifiseringsmerket plasseres på en av sidekantene. Øvrig merkings plassering er valgfri, men den skal være varig og synlig for kontroll av sporbarhet. 5.4 Brannklasser iht. NS 3919 Døren merkes med brannklasse A, B eller F og antall minutter, f.eks B30, jfr. pkt 5.2 Dersom døren er prøvet uten aktivert selvlukker og sertifisert for bruk med eller uten selvlukker, (jfr. NS 3919 punkt 5.2), kan dette angis med f.eks. B 30/B 30S, B30 eller B30S: B30/B30S angir at døren kan ha påmontert dørlukker eller ikke. B30 angir at døren ikke skal ha påmontert dørlukker. B30S angir at døren skal ha påmontert dørlukker. Dersom døren er prøvet med aktivert selvlukker skal døren merkes med S. Se også punkt 5 i Tillegg C til denne SBC. Bunnfargen skal være rød for klasse A, blå for klasse B og sort for klasse F. 5.5 Brannklasser iht. NS-EN : Døren merkes med den brannklasse som angitt i lisensen og klassifikasjonsrapporten. Eksempler på betegnelser som benyttes er gitt i standardens pkt. 7.5 og 7.6, f.eks EI30 Dersom døren er godkjent for bruk av selvlukker skal den merkes med C0 til C5 (jfr. standardens pkt ). Det settes ikke krav til farge på merkingen når klassifiseringen skjer iht. NS-EN Dersom lisensinnehaver likevel ønsker å benytte farge, gjelder følgende: bunnfargen skal være rød for konstruksjoner av ubrennbart materiale, blå for konstruksjoner med brennbart materiale og sort for klasse E (integritet). 6 AVGIFTER Generelle krav vedrørende avgifter er gitt i NCS P-100 punkt 6. Søknads- og årsavgifter er som angitt i Tillegg B til disse spesielle bestemmelsene. Tillegg B følger SBCen som et eget løst vedlegg. En eventuell prisregulering skjer ved årsskiftet. Tillegg B blir oppdatert og kan fås ved henvendelse til Nemko. Kostnadene ved typekontroll, egenkontroll, ekstern kontroll og alle øvrige kontroller angitt i punkt 4 skal betales av søkeren/lisensinnehaveren, med unntak av det som er angitt i NCS P-100. Side 5 av 13

7 7 REFERANSER NCS P-100 NCS P-101 NS 3919:1997 NS-EN :2003 Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1977, gjeldende utgave (april 2003). 8 TILLEGG A B C D E Kontrollorgan for prøving og inspeksjon Avgifter (Kan fås ved henvendelse til Nemko AS) Monteringsveiledning, krav til innhold -merket med mål Prosedyre for test av merking F Retningslinjer for montering av beslag på byggeplass på NYE -merkede dører klassifisert iht. NS Side 6 av 13

8 TILLEGG A Dette tillegget er en del av de spesielle bestemmelsene. KONTROLLORGAN FOR PRØVING OG INSPEKSJON 1 Prøvingslaboratorier Prøving av dører for sertifisering av overensstemmelse med krav i NS 3919 / NS-EN skal utføres av et prøvingslaboratorium som er akkreditert i henhold til EN ISO/IEC Akkrediteringen skal omfatte prøvingsstandardene angitt i NS 3919/ NS-EN Inspeksjonsorgan Inspeksjon av produsentens fortløpende egenkontroll for å kvalitetssikre aktuelt produkt som skal sertifiseres/er sertifisert, skal utføres av et inspeksjonsorgan som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC Bedømmingen av inspeksjonsorganene gjøres av Nemko AS. 3 Kontrollorgan godkjent av Nemko for typekontroll (P) og ekstern kontroll (I): Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 DK-2650 HVIDOVRE Tlf.: Faks: (P/I) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandteknik Box 857 S BORÅS Tlf.: Faks: (P/I) Nemko AS Postboks 73 Blindern N-0314 OSLO Tlf.: Faks: (I) VTT Building and Transport P.O. Box 1800 FIN VTT Tlf.: Faks: (P/I) SINTEF NBL AS N-7465 TRONDHEIM Tlf.: Faks: (P/I) Side 7 av 13

9 TILLEGG C Dette tillegget er en del av de spesielle bestemmelsene. MONTERINGSVEILEDNING FOR -MERKEDE BRANNDØRER, -PORTER OG LUKER (Dører er videre brukt som felles betegnelse på dører, porter og luker.) All montering av dører skal gjennomføres på en slik måte at de til enhver tid gjeldende myndighetskrav til denne type konstruksjoner blir tilfredsstilt. Monteringsveiledningen (fortrinnsvis på norsk) skal følge med hver dør, port og luke og skal minimum gi følgende opplysninger: 1 Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart som et byggesaksdokument for fremvising ved behov. 2 Det skal ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding av dørblad og karm utover det som sertifiseringslisensen omfatter. 3 Det skal ikke brukes andre beslag (låser, lukkemekanismer, etc) enn det som gjelder for sertifiseringslisensen. 4 Det skal angis hvordan døren skal monteres i samtlige av de veggtyper som er angitt i lisensen som akseptabel veggkonstruksjon. Festepunkter og festemiddel (skruer, bolter etc.) skal angis med antall og dimensjon. Illustrasjoner kan benyttes om nødvendig. 5 Dersom døren er sertifisert med selvlukker skal følgende opplysninger tas med: Hvilken type selvlukker og skal den monteres på karm eller dørblad. Videre skal det henvises til monteringsanvisning for selvlukker. Det skal også fremkomme krav om kontroll av montering, posisjon, type og merking av selvlukker. Montør skal ut fra merkingen og monteringsveiledningen for døren se om selvlukker kan eller skal monteres på døren. Se pkt. 5.4 og 5.5 i denne SBC. 6 Det skal angis hvordan fuge mellom karm og tilstøtende vegg skal tettes. Utførelse og materiale spesifiseres nøyaktig i henhold til sertifiseringslisensen. Illustrasjoner kan benyttes om nødvendig. 7 Største og minste tillatte fugestørrelse mellom karm og vegg skal angis. Hvis ikke annet kan dokumenteres gjennom tester, skal fugen ikke på noe sted være over 20 mm. Dersom fugen på noe sted ikke tilfredsstiller største og/eller minste fugestørrelse, må veggen endres. Endringen må gjøres innenfor gjeldende krav til veggen. 8 Klaring mellom karmfals og dørbladets kanter for den monterte dør i det ferdige bygg skal være som spesifisert på konstruksjonstegningene. For tofløyede dører skal dørbladmøte spesifiseres. 9 Angi hvor og hvordan eventuelle tettelister i klaring mellom karmfals og dørbladets kanter skal monteres. 10 Produsentens navn og adresse skal være angitt. 11 Monteringsveiledningen skal inneholde en rubrikk for døridentifikasjon (produksjonsnr. e.l. påføres i samsvar med merkingen), monteringsdato og signatur av ansvarlig montør etter at monteringen er utført og kontrollert. Signert monteringsveiledning skal følge byggets dokumentasjon. 12 Monteringsveiledningen skal være datert og ha utgavenummer. 13 For heisdører erstattes pkt. 1, 6 og 11 av egne regler for heisdører. Side 8 av 13

10 TILLEGG D Dette tillegget er del av de spesielle bestemmelsene. -merket er registrert som fellesmerke i Patentstyret under registreringsnummer merket må ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra Nemko AS. Side 9 av 13

11 TILLEGG E Dette tillegget er en del av de spesielle bestemmelsene. PROSEDYRE FOR TEST AV MERKING 1 Utførelse Varigheten av merkingen kontrolleres ved å forsøke å fjerne den ved å gni lett i 15 sekunder med et tøystykke dyppet i vann. Etter tørking gjentas behandlingen, men denne gangen skal tøystykket være innsatt med petroleumbasert løsemiddel. Etter at testen er utført skal merkingen være leselig, merkingen skal ikke være lett å fjerne og skal ikke vise tegn til å krølle seg. 2 Materiale Petroleumbasert løsemiddel som benyttes skal være hexan basert med et innhold av aromatiske stoffer på maksimum 0.1 volum %, en verdi på 29% for kauri-butanol, start kokepunkt på ca. 65ºC, et tørrpunkt på ca. 69ºC og en tetthet på ca g/cm³. Side 10 av 13

12 TILLEGG F Dette tillegget er en del av de spesielle bestemmelsene. RETNINGSLINJER FOR MONTERING AV BESLAG PÅ BYGGEPLASS PÅ NYE -MERKEDE DØRER KLASSIFISERT IHT. NS FORUTSETNINGER Det skal kun benyttes beslag i henhold til gjeldende sertifiseringslisens for døren. Dette betyr at beslaget skal være spesifisert og enten være prøvd sammen med døren, eller være omfattet av en positiv brannteknisk tilleggsvurdering. Beslaget skal også være spesifisert på den gjeldende monteringsveiledningen for døren. Beslaget skal monteres i henhold til dørprodusentens anvisning. Dørprodusenten er ansvarlig for at også nødvendige monteringsveiledninger for beslag følger døren ved levering. Disse monteringsveiledningene skal signeres og oppbevares på byggeplass sammen med selve dørens monteringsveiledning. Tabellen på baksiden av dette arket viser hvilket beslag som krever egen monteringsveiledning. 2. ROLLEFORDELING Tabellen angir også rollefordelingen. P står for dørprodusent alene og A står for dørprodusent, dørmontør og/eller låsesmed/beslagmontør. 3. DØRPRODUSENTENS FORPLIKTELSER OG ANSVAR Når en dør leveres uten alt beslag montert, forplikter dørprodusenten seg til å sende med de nødvendige monteringsveiledninger. Ansvaret for at monteringsveiledningene følges ligger hos byggets ansvarshavende. 4. DØRMONTØRENS OG/ELLER LÅSESMEDENS/BESLAGMONTØRENS FORPLIKTELSE OG ANSVAR Dørmontøren og/eller låsesmeden/beslagmontøren forplikter seg til å følge produsentens monteringsveiledninger, signere disse og sørge for at byggets ansvarshavende får monteringsveiledningene til oppbevaring. Ved uklarheter plikter man å kontakte dørprodusenten. 5. KONSEKVENSER OM IKKE RETNINGSLINJER FØLGES Dersom det på byggeplass monteres andre beslag eller gjøres andre inngrep i døren enn det som fremgår av produsentens monteringsveiledning, er ikke døren i henhold til sertifisert produkt, og har dermed ikke rett til å være -merket. Merkeskiltene skal da fjernes fra dørblad og karm og returneres til dørprodusenten. Der er frivillig hvorvidt man vil benytte seg av muligheten til å montere beslag på byggeplass. Kun beslag spesifisert i lisens og monteringsveiledning vil være omfattet av ordningen. Først når lisens er utarbeidet og monteringsveiledning er godkjent av Nemko, vil ordningen kunne iverksettes for den enkelte dørprodusent. Det gjøres oppmerksom på at dersom det viser seg at denne ordningen ikke er forenelig med krav i nye europeiske standarder når disse blir vedtatt, vil den falle bort. Side 11 av 13

13 ROLLEFORDELING - BESLAG PÅ NYE SERTIFISERTE BRANNTEKNISK KLASSIFISERTE DØRER (2 sider) NB! Det kan kun monteres beslag som inngår i dørprodusentens lisens. Beslag kategori Tilleggslås Klargjort for Utfresing for Borring m/evnt. gjenging for feste Montering Utskifting uten inngrep Spes. montasje anvisning nødvendig Merknader Låskasse P P P P A Nei Elektrostyrt lås P P P/A A A Ja Monteres iht. dørprodusentens egen monteringsveiledning før døren tas i bruk. Microbryter i låskasse P P U A A Nei Krever karmoverføring med ledningsføring. Vrider/skilt/sylinder P P A A A Nei Inngår i generell monteringsveiledning Sluttstykker, P P P P A Nei mekanisk Elektrisk sluttstykke på hovedlås Hovedlås Microbryter i sluttstykke P P A A A Ja, når blindstolper ikke er montert av p. Når det elektriske sluttstykket ikke er montert skal det være montert en blindstolpe før dør tas i bruk 1-fløyet A U A A A Nei Krever ikke karmoverføring m/ledn. føring 2-fløyet P P A A Nei Krever karmoverføring m/ledningsføring P Låskasse P P P A A Nei Når tilleggslåsen ikke er montert, skal det være montert en blindstolpe fra fabrikk. Microbryter i P P U A A Nei Krever karmoverføring låskasse med ledningsføring. Skilt/sylinder P P A A A Nei Inngår i generell monteringsveiledning Sluttstykker, P P P P A Nei mekanisk Elektrisk sluttstykke P P A A A Nei Når det elektriske på tilleggslås sluttstykket ikke er montert, skal det være montert en blindstolpe Microbryter i sluttstykke Fortsetter neste side. fra fabrikk. 1-fløyet A U A A A Nei Krever ikke karmoverføring m/ledn. føring 2-fløyet P P P A A Nei Krever karmoverføring m/ledningsføring Side 12 av 13

14 Beslag kategori Klargjort for Utfresing for Borring m/evnt. gjenging for feste Montering Utskifting uten inngrep Spes. montasje anvisning nødvendig Merknader Karmoverføring P P P P A Nei Ledningsføring P P P P U Uaktuell Magnetkontakter P P A A A Ja Skåter/espagnoletter P P P P A Nei Panikkbeslag P P A A A Ja Dørkoordinatorer P P A A A Nei Dørlukkere P P A A A Nei Inngår i generell monteringsveiledning Holdemagnet U U A A A Nei Magnetlåser P P A A A Ja Bakkantssikringer P P P P A Nei Håndtak P P P A A Nei P dørprodusent alene A - dørprodusent, dørmontør og/eller låsesmed/beslagmontør U uaktuelt Side 13 av 13

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard - NS-INSTA 142 Visuelt sortert trelast - NS-EN

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL

NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL KRAV TIL VINDUER OG YTTERDØRER REGLER FOR TILDELING AV MERKERETT Oppdatert:Mai 2012 Side 2 -Regler Følgende endringer er utført etter trykkingen 13.september 2001: (De eldste

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Versjon: 9.00. NA Dok. 14. Vilkår for bruk av. Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker. og for henvisning til akkreditering

Versjon: 9.00. NA Dok. 14. Vilkår for bruk av. Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker. og for henvisning til akkreditering Norsk akkreditering NA Dok. 14: Vilkår for bruk av Mandatory/Krav Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 9.00 Gjelder fra: 03.01.2014 Sidenr: 1 av 11 NA Dok. 14 Vilkår for bruk av Dokumentkategori:

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer