Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett."

Transkript

1 N Y T T N R Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring se side 10

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Kleven Gård 6 Boligministeren svarer 9 Asker avfall 10 Reiseforsikring 12 Medlemstjenester 14 Ha det på badet! 17 Nytt om navn 19 Matspalten 20 Aktuelle tjenester 23 Lybeck-tur Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Anne Marie Nesse Knudsen Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL-nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Snorre Sigurdsson mobil e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf MEGLER MED OVERGANGSORDNING Med virkning fra må alle som skal jobbe med eiendomsmegling ha gjennomført og bestått en treårig utdannelse. For de som jobbet som meglere før den nye loven trådte i kraft og som ikke hadde den formelle utdannelsen, har det være arrangert kurs med avsluttende eksamen. De fire dette gjaldt i ABBL Eiendomsmegling, Arne Kristiansen, Jan Erik Reenskaug, Ole Kvigne og Stian Nyblin Erichsen, har alle gjennomført nødvendige kurs og bestått eksamen. Det vil si at ABBL Eiendomsmegling står klar til å møte de nye kravene. ABBL gratulerer samtlige fire med gjennomført og bestått eksamen!

3 ABBL NYTT NR FORBUD MOT ETABLERING AV LAVINNSKUDDSBOLIGER? Regjeringen har, etter en innstilling fra et statssekretær utvalg, foreslått å nedlegge forbud mot etabler ing av lavinnskudsboliger. Med lavinnskuddsboliger mener man andelsleiligheter i borettslag, hvor fellesgjelden er høyere enn 75 % av kostnadsoverslaget. Bakgrunnen for forslaget er de problemer som er oppstått etter at regjeringen ved forrige endring av borettsloven åpnet adgang for at private spekulanter skulle kunne kontorstifte borettslag på samme måte som boligbyggelag. Loven ble vedtatt til tross for sterke advarsler fra ABBL. Kontorstiftelse av borettslag var tidligere et redskap for å fremme bygging av rimelige boliger for boligbyggelagenes medlemmer. Modellen fungerte godt så lenge boligbyggelagene hadde enerett på kontorstiftelse. Gjennom kontorstiftelsen ga de fremtidige andelseiere boligbyggelaget en generalfullmakt til å oppføre boliger for deres regning og risiko, som igjen hadde til formål å skaffe gode boliger til best mulig pris. Det sier seg selv at man ikke bør gi en slik fullmakt til hvem som helst. Regjeringen hadde to målsetninger for å endre borettslovene. Begge var bygget på mistillit til boligbyggelagene. For det første skulle bustadoppføringslova innføres for tilknyttede borettslagsleiligheter. Deretter skulle man frata boligbyggelagene eneretten til å kontorstifte borettslag, for på den måten å oppnå konkurranse. Og hvilken konkurranse fikk man? Jo, konkurransen om å flå de minst ressurssterke boligsøkerne mest mulig. Spekulantene fant raskt ut at man ved å etablere borettslag, kunne skjule de faktiske kostnadene for kjøperne på en finurlig måte. De frekkeste beholdt eierskapet til tomten selv og festet den ut til borettslaget, noen ganger med fritak for festeavgift de første par årene. Samtidig opptok man lån på vegne av borettslaget, med avdragsfrihet de første årene, uten å forklare for kjøperne at de fellesutgiftene (husleien) som var oppgitt i prospektet, etter all sannsynlighet ville tredoble seg når avdragsfriheten var ute. Mer eller mindre seriøse eiendomsmeglere fulgte opp som rådgivere for spekulantene. I noen tilfeller ble heller ikke kjøpernes innskudd tilfredsstillende sikret. Fellesobligasjonen ble ikke tinglyst og ingen visste hva innskuddet lød på. Dette ble mulig fordi «lovmakerne» glemte å etablere sikringsrutiner for innskudene og ikke en gang fant det nødvendig å kreve innskuddets pålydende registrert i det nye borettslagsregisteret. Dette ble også påpekt av ABBL, men heller ikke her ble vi hørt. For å bøte på de problemer som den forrige lovendringen skapte, har regjeringen funnet ut at man skal nedlegge forbud mot etablering av lavinnskuddsboliger. Men hvor skal boligkjøpere Adm. dir. Søren Pedersen med svak finansieringsevne bo? Skal de henvises til utleiemarkedet? Det sier man ingen ting om. ABBL anbefaler at regjeringen trekker hele lovforslaget tilbake, før nye skader oppstår. I stedet bør det nedsettes et fagutvalg, som kan utrede hvordan lavinnskuddsboliger kan organiseres på en trygg og tilfredsstillende måte. Det foreligger et stort behov for lavinnskuddsboliger. Borettslagsformen har kun sin berettigelse i forhold til lavinnskuddsboliger. Ut over lavinnskuddsboliger kan boligene mer effektivt organiseres som eierseksjonsleiligheter. Stiftelse av borettslag med lavinnskuddsboliger bør forbeholdes boligbyggelag og organiseres som tilknyttede borettslag. Det bør etableres en særskilt lovgivning for dette. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT NR nye familieboliger på KLEVEN GÅRD tomannsboliger og enebolig i rekke Kleven gartneri, en gammel husmannsplass under Gjønnes gård, ligger idyllisk til i gangavstand fra Bekkestua sentrum. Eieren, Ole Kleven, ønsker å bygge familieboliger på de 7 målene av tomten som i gjeldende kommuneplan er satt av til boligbebyggelse. Planskissen viser et forslag med 6 stk. saltakshus i halvannen etasje. Hver enkelt bygning vil bestå av 2 til 3 boenheter på ca. 120 m 2. Området vil gi 16 nye boliger. Den gamle bebyggelsen på gården vil bli bevart og det er derfor lagt vekt på å tilpasse den nye bebyggelsen både til de gamle bygningene og den mer moderne villabebyggelsen i området. Kommuneplanen tillater en begrenset utbygging på Kleivjordet, som legger vekt på å bevare det landlige preget og mulighetene for turgåing. Før boligbyggingen kan settes i gang, må området reguleres. Prosessen med å få godkjent en reguleringsplan kan ta alt fra 12 måneder eller mer, avhengig blant annet av kommunens kapasitet på saksbehandling. Deretter skal det innhentes rammetillatelse. Byggestart vil derfor først kunne forventes en gang i løpet av Boligene vil bli fordelt etter ansiennitet blant ABBLs medlemmer.

5 ABBL NYTT NR BOLIGPROSJEKT PÅ KLEVEN GÅRD, BEKKESTUA ENEBOLIGER I REKKE 16 STK FAMILIEBOLIGER NORD Ballerud Gård

6 6 ABBL NYTT NR Boligministeren svarer Tekst: Hilde Bringsli. Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix Hvor lenge har vi behov for to boliglover? Hva er rammebetingelsene for disse? Hva gjør regjeringen for å legge til rette for ungdom og vanskeligstilte som ønsker å etablere seg i boligmarkedet? Her er Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppas svar! 1. Hvor lenge vil vi ha behov for to boliglover, borettslagloven og eierseksjonsloven, hvor ulikhetene etter hvert har blitt ganske marginale? MMK: Det stemmer at det er store likheter mellom borettslag og eierseksjonssameier. Det er likevel noen grunnleggende forskjeller som gjør at vi fremdeles har to lover. Jeg mener både eierseksjons- og borettslagsmodellen er gode eier modeller. Å tillate ulike eiermodeller, tilrettelegger for større mangfold på boligmarkedet. En utdypende kommentar i denne sammenheng: Det er et hovedprinsipp i borettslagsloven at eier skal benytte boligen selv. I denne loven er det derfor begrensninger i muligheten til å leie ut. Tilsvarende prinsipp gjelder ikke i eierseksjonsloven. Det er lettere for et borettslag å sikre fellesfinansiering. Det er fordi et borettslag kan ta opp lån med sikkerhet i borettslagets eiendom. Hvis vi ser bort fra fellesfinansiering som etableres ved stiftelse av borettslag, kan borettslag tilby sikkerhet i eiendommen ved låneopptak som skal finansiere rehabiliteringer eller utbedringer i borettslaget. Et eierseksjonssameie har ikke den samme muligheten. 2. Boligbyggelagenes primære formål er å skaffe medlemmene bolig. Hvilke rammebetingelser har et boligbyggelag i dag fremfor andre kommersielle boligbyggere? MMK: Det er private som bygger, eier og forvalter boliger her i landet. Stat og kommune har tradisjonelt vært tilbakeholden med å gå inn som byggherre og boligeier. Når det gjelder boligbygging, blir byggingen i hovedsak ivaretatt av tre typer private byggherrer: Enkeltpersoner, boligbyggelag og andre profesjonelle boligbyggefirmaer, inklusive byggmestere. Boligbyggelag har derfor hovedsakelig de samme rammebetingelser som andre kommersielle aktører på boligmarkedet. 3. Lavinnskuddsboliger i borettslag har skapt mye usikkerhet omkring nye borettslagsleiligheter. Vil regjeringen vurdere å gjeninnføre boligbyggelagenes enerett til kontorstiftelse av borettslag? MMK: Regjeringen har fulgt nøye opp problemer knyttet til lavinnskuddsboliger. Her kan jeg nevne at regjeringen nedsatte et hurtigarbeidende statssekretærutvalg til å vurdere tiltak for å forebygge problemer med lavinnskuddsboliger. Et statssekretærutvalg har lagt fram en tiltaksplan for å forebygge problemer med lavinnskuddsboliger. Vi følger opp statssekretærutvalgets forslag. Som en direkte oppfølging av enkelte av forslagene, har departementet sendt forslag til endringer i blant annet borettslagsloven på høring. Høringsfristen var 5. juni i år. 4. I dag er ikke andelens og innskuddets pålydende registrert i borettslagsregisteret. Det fremgår heller ikke av registeret om andelen er tilknyttet et boligbyggelag eller om den inngår i et frittstående borettslag, eller hvem som er forretningsfører for borettslaget. Dette begrenser tredjemanns innsikt i hvordan borettslaget er organisert og finansiert. Vil regjeringen vurdere om slike opplysninger bør fremgå av borettslagsregisteret? MMK: Det er ulike steder en person kan skaffe seg kunnskap om borettslagsboliger. Det skyldes at registrene har ulike formål. Det er opplysninger i grunnboken og i foretaksregisteret. Regjeringen er opptatt av å sikre boligkjøpere nødvendige opplysninger. Dette sikrer at kjøpere vet hva de kjøper og hvilke forpliktelser som følger av kjøpet. I høringsutkastet som jeg nevnte under foregående spørsmål, har vi noen forslag som skal sikre kjøperne ytterligere opplysninger. Her kan jeg nevne at vi foreslår at kjøperne av borettslagsbolig sikres opplysninger om totalprisen på boligen. 5. Flere boligbyggelag og kommuner har etablert såkalte utleiestiftelser uten særskilt økonomisk formål. Stiftelsenes formål er å skaffe ungdom i etableringsfasen rimelige utleieboliger. For utleieboliger har ikke leietaker fradragsrett for gjeldsrenter. Vil regjeringen vurdere en endring av skatteloven som gir leietakere i slike stiftelser samme fradragsrett som eiere av leiligheter i borettslag og boligaksjeselskaper? MMK: Regjeringen er opptatt av å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi har flere virkemidler til rådighet i den forbindelse. Enkelte virkemidler retter seg mot å kunne etablere seg på boligmarkedet slik som startlån og boligtilskudd til etablering. Andre virkemidler retter seg mot leiere: for eksempel bostøtten. Skatte- og avgiftsordningene vurderes til enhver tid av regjeringen. Der er det mange hensyn som må tas. 6. Mange unge sliter med å etablere seg for første gang i boligmarkedet. Hva kan regjeringen bidra med for å legge til rette for utbygging av nye og rimelige boliger for unge i etableringsfasen? MMK: Regjeringens viktigste bidrag er startlånet. I tiltakspakken som ble presentert i januar utvidet regjeringen lånerammen til banken med to milliarder kroner. Den er nå på 14 milliarder kroner. Hittil i år har norske kommuner bortimot doblet opptaket av startlån sammenliknet med i fjor. Startlånet skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. For eksempel unge i etableringsfasen som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital kan søke om startlån. Startlånet gis både som topp- og fullfinansiering. Lånet kan også benyttes som refinansiering av eksisterende lån for å sikre at personer kan bli boende i sin nåværende bolig. banken har hatt et særlig fokus i forhold til

7 ABBL NYTT NR å øke den boligfaglige kompetansen i kommunene. Blant annet gjennomfører de i disse dager, i samarbeid med KS, konferanser over hele landet for å øke kommunenes kjennskap til og kunnskap om bruk av startlånet. Vi ser at et godt samarbeid mellom bank, kommune og boligbyggelag, hvor man bruker de ulike boligsosiale virkemidler på en helhetlig og effektiv måte, gir resultater. Som et eksempel kan vi se til Bergen kommune. Her har kommunen, tre boligbyggelag og banken gått sammen om å etablere inntil 75 boliger. Målgruppen for prosjektet er unge familier i etableringsfasen, og det skal etableres både leieog eieboliger. 7. I 2009 har regjeringen tredoblet satsingen på utleieboliger til vanskeligstilte. Hvem faller inn under denne kategorien og hvordan søker man om støtte? MMK: Boligtilskudd til utleieboliger skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. I forbindelse med tiltakspakken er det bevilget ytterligere 250 millioner kroner til etablering av nye kommunalt disponerte utleieboliger og opprustning av eksisterende utleieboliger i Det er lagt til grunn at det skal gis tilsagn til etablering av om lag nye utleieboliger, det vil si en dobling fra saldert budsjett Både kommuner, stiftelser og selskaper kan søke om tilskudd til oppføring eller kjøp av utleieboliger til husstander med svak økonomi. Boligtiltak for bostedsløse er høyest prioritert blant søknadene. Videre er Ungbo-prosjekter og andre boligtiltak for unge og vanskeligstilte, hvor det tilknyttes sosialfaglige tjenester, høyt prioritert. Det samme gjelder boliger til etablering av flyktninger. Kommunene har ulike utfordringer. De kan derfor utøve skjønn i forhold til hvem som vurderes å falle innenfor målgruppen for ordningen. 8. Regjeringen har som mål å stimulere til bærekraftig kvalitet i boliger og bygg. På hvilken måte gjør dere det? MMK: La meg først si litt om hva regjeringen legger i bærekraftig kvalitet i boliger og bygg. Bærekraft gir retningen på regjeringens politikk på bolig og bygningsfeltet. Det handler om å ivareta nåtidens og framtidens behov, om å skape balanse mellom økonomisk og sosial utvikling, om å ikke stenge folk ute fra samfunnsdeltakelse. Bærekraften skal prege de sentrale kvalitetene i boligog bygningspolitikken: miljøvennlige boliger og bygg, byggeskikk og stedsutforming og universell uforming. Regjeringens politikk har fokus på alle aktørene i sektoren, på byggnæringen så vel som den enkelte bolig- og byggeier. For å stimulere til bærekraftige kvaliteter har regjeringen en rekke virkemidler, jeg vil her særlig trekke fram: Ny planog bygningslov, plandelen trer i kraft til sommeren mens bygningsdelen av loven trer i kraft neste år. Loven og forskriftene skal fremme bærekraftig utvikling og ivareta universell utforming. banken bidrar til å stimulere til kvalitet i det bygde miljø og satser på boligsosiale tiltak gjennom informasjon og veiledning og gjennom låne- og tilskuddsordninger. Statens bygnings tekniske etat driver et aktivt informasjonsarbeid rettet mot kommuner, næringen og bygg- og boligeiere når det gjelder informasjonsprogrammet for universell utforming og nettkampanjen «Din feil». I tillegg legger Kommunal- og regionaldepartementet snart fram en ny tverrdepartemental miljøhandlingsplan for bolig- og byggesektoren Planen presenterer regjeringens samlede innsats for å møte miljøutfordringene i sektoren. Ett av Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppas mange ansvarsområder er boligpolitikk.

8 8 ABBL NYTT NR Tenk deg at det begynner å brenne hjemme hos deg, eller hos naboen... Visste du at nå kan hele boligsameiet tilknyttes med brannalarm til Asker og Bærum brannvesen? Da er alle i boligsameiet sikret øyeblikkelig utrykning. Raskere går det ikke. Ta kontakt på telefon for mer informasjon og tilbud. AKERSHUS VESTFOLD ØSTFOLD OSLO BUSKERUD Eget system for permanent Graffitibeskyttelse Egen fasadeentreprenør - Buer & Bratfoss AS Et av Norges største malermesterfirmaer Ledige stillinger: Prosjektledere, malere og regnskapsmedarbeider arbeider innen maler- og gulvarbeider til boliger, industri, næring og institusjoner på hele østlandsområdet. I gruppen inngår også Buer & Bratfoss AS som er en entreprenørbedrift som har komplett fasaderehabilitering som sin spesialitet. Gruppen har over 100 ansatte og en omsetning på 185 mill. NOK i Mallinggata 11, 3044 Drammen PB 344 Økern, 0513 Oslo Tlf / faks:

9 ABBL NYTT NR ASKER: AVFALL I NY DRAKT Asker kommune skal i løpet av 2011 innføre utvidet kildesortering, hvor matavfall skal sorteres, i tillegg til de avfallstypene som sorteres i dag. Allerede nå presenterer kommunen gode estetiske løsninger for hvordan avfallsbeholderne kan plasseres i ulike bygningsmiljøer. Dermed kan også byggeprosjekter som realiseres før 2011 ta hensyn til de nye plass behovene. Kildesorteringen medfører at husstandene får tre avfallsbeholdere, for papir/papp/kartong, matavfall og restavfall. Kommunen ønsker at det økte antall beholdere i minst mulig grad skal fremstå som uryddige og dominerende langs veier og i oppkjørsler, og har derfor i samarbeid med Jarmund/Vigsnæs a.s. arkitekter m.n.a.l. utarbeidet et designprogram «Avfalls design». Det omfatter en serie med avskjerm inger og boder som med en felles arkitektonisk profil gir varierende grad av skjerming og overdekning. Det er lagt vekt på en arkitektur som er rolig og tilpasningsdyktig til varierte bygningsmiljøer. Samtidig ønsker vi med flettverksveggene å gi disse små «bygningene» et litt forenklet og lett uttrykk ved at planker og sammenføyninger er skilt fra hverandre, slik at det oppstår et mangfoldig spill av lys og skygger, sier arkitekt Håkon Vigsnæs. I løsningene brukes det gjennomgående sibirsk lerk av høy kvalitet. Bunnplater er av forskalingsfiner og transparente tak av kanalplast. Plankene er godt skrudd sammen, flate elementer sammenkobles med rustfrie vinkelbeslag. Lerken tåler å stå ubehandlet for å gråne, også mot bakken. Den kan også oljes, males eller beises, og må da være helt tørr. Skal løsningene behandles, kan også gran benyttes. Asker kommune har innledet et samarbeid med Daleløkken arbeidssenter, med henblikk på å produsere avskjermingene. Det tas sikte på at de minste typene kan leveres flatpakket og tilkjørt. Tegninger vil bli lagt ut på kommunens nettsider, fritt tilgjengelig for selvbygging av kommunens innbyggere. Det er ikke tillatt med privat kommersiell produksjon av «Avfallsdesign» basert på kommunens tegninger. Generelt søkes det en helhetlig bærekraft i hele produksjonskjeden: Avfallssorteringen er bra for miljøet, de bygningsmessige løsningene er tilpasset universell utforming (tilgjengelighet for bevegelseshemmede), materialer skal være miljøgunstige med hensyn til utvinning/produksjon og varighet og produksjonen kan skje på en av kommunens vernede bedrifter. Fra venstre arkitekt Håkon Vigsnæs, faggruppeleder for avfall og gjenvinning, Kari Ekerholt, ordfører Lene Conradi og anvarlig for kildesorteringsinnføringen i 2011, Sølvi Rønnekleiv Haugedal.

10 10 ABBL NYTT NR Reiseforsikring kan redde privatøkonomien din: Ingen spøk å bli syk i utlandet Om feriebudsjettet ditt er trangt, skal du ikke la deg friste til å spare på reiseforsikringen. Blir du syk eller skadet i utlandet, kan det nemlig bli et økonomisk mareritt å mangle forsikring. I Norge er vi vant til gratis helsetjenester, men utenfor EØS-området er det bare reiseforsikring som dekker deg. Sykehusopphold eller hjemtransport kan fort koste hundretusener, sier reiseskadesjef Arnt Morten Skei i TrygVesta Forsikring. Hjerteinfarkt kostet Det er ikke lenge siden TrygVesta dekket sykehusutgifter på kroner for en nordmann som fikk hjerteinfarkt i USA. Mannens datter ble tilkalt fra Norge, og TrygVesta arrangerte hjemtransport, til en prislapp på kroner. Selv bagatellmessige sykdomsforløp kan få taksameteret til å løpe løpsk, spesielt i USA. Skei forteller om en ung jente som fikk feber og influensasymptomer. Hotellet kontaktet en lege. For ett besøk på rommet og for medisin skulle legen ha kroner. Kostbar båretransport k reiseforsikring også innenfor EØS og Sveits. Sykehusutgifter i dette området dekkes av Folketrygden, men du kan få andre store utgifter, som syketransport eller båretransport hjem, advarer Skei. En TrygVesta-kunde som ferierte i Spania, ble alvorlig skadet i en trafikkulykke og døde på sykehus. Sykehuskostnader, tilkalling av familie og hjemtransport av båre kom på kroner. Midt i sorgen er det i alle fall bra for de pårørende å slippe å måtte betale slike regninger, sier Skei. Uforsikrede tar kontakt Skei forteller at forsikringsselskapet ikke sjelden blir kontaktet av nordmenn som har fått problemer i utlandet, men som har glemt eller unnlatt å tegne reiseforsikring. Det er fryktelig å måtte konstatere at vi sjelden kan gjøre noe i slike tilfeller. Jeg vil advare andre på det sterkeste mot å havne i en slik situasjon, sier Skei. Tror ambassaden kan hjelpe En undersøkelse gjort for TrygVesta i fjor, viste at åtte av ti nordmenn tror at norske myndigheter vil hjelpe dem hvis de blir utsatt for sykdom eller ulykke i utlandet. Nordmenn ser ut til å ha en overdreven tro på at norske utenriksstasjoner vil hjelpe dem. Men norske myndigheter bistår bare i spesielle tilfeller og gir som hovedregel aldri lån til nordmenn som har et pengeproblem i utlandet. Blir du syk, forulykket eller blir Å reise ut i verden uten reiseforsikring er risikosport, sier reiseskadesjef Arnt Morten Skei i TrygVesta.

11 ABBL NYTT NR frastjålet noe, må du vanligvis henvende deg til forsikringsselskapet ditt for å få hjelp, sier Skei. Dekker evakuering ved kriser Reiseforsikringen kan også dekke evakuering hvis det skjer en naturkatastrofe, terroraksjon eller andre alvorlige hendelser der du ferierer. Men utbruddet av svineinfluensa i Mexico viste at det er viktig å velge en god reiseforsikring. De fleste forsikringsselskapene følger nemlig reiserådene fra Utenriksdepartementet (UD). De første ukene av utbruddet frarådet ikke UD folk å reise til Mexico, og dermed måtte mange nordmenn i Mexico dekke sin fremskyndete hjemreise selv. Unntaket var TrygVesta, som har langt mer liberale betingelser. TrygVesta dekker utgifter ved hjemreise fra områder der det oppstår kritiske situasjoner, selv om myndighetene ikke har beordret evakuering. Kan avbestille ved frykt Vi forholder oss ikke bare til UD. Hvis du opplever overhengende fare for liv og helse, kan du etter avtale med oss få dekket evakuering, enten til et sikkert sted eller helt hjem, selv om UD ikke fraråder reise, sier Skei. Hvis du har bestilt, men ikke påbegynt reisen, kan du også avbestille billetten etter avtale med oss. Hvis det oppstår en usikker situasjon i et land, skal du ikke føle deg tvunget til å dra, sier Arnt Morten Skei. Reiseforsikring er et suplement til ABBLs rammeavtale om forsikring med TrygVesta.

12 12 ABBL NYTT NR MEDLEMSTJENESTER/ RABATTAVTALER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelig brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. På de følgende sider i bladet, presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Kinoveien 3A 1337 SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. BADEROM Dina's Boligservice - Fliser, lim, fug og tilbehør Gamle Ringeriksvei 30 til flislegging 20 % 1357 BEKKESTUA - Baderomsmøbler og tilbehør 15 % Tlf Håndverkstjenester 10 % E-post: (rabatt på ord. timepris) BANKTJENESTER Handelsbanken - Boligfinansiering Løkketangen 20 A - Innskuddsplasseringer 1337 SANDVIKA - Nettbank Tlf Egne kunderådgivere for ABBLs medlemmer (link til Handelsbanken) Brukernavn: ABBL Passord: medlem BOLIGALARM Securitas Direct Gratis befaring og prosjektering Postboks 24 av boligalarm OSLO Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på Tlf grunnpakken. E-post: BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Trelast 13 % Semsveien 155 Maling 10 % 1384 ASKER Byggevarer 10 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Kinoveien 3A 1337 SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS - 25 % på lyskilder, glødelamper, Slependveien 48, Postboks 93, lysrørtennere, kompaktlysrør, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL lavvoltlamper (Philips, Osram). Tlf. sentralbord: % på armaturer/ovner (Glamox/ Tlf. serviceavd.: Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel Askerveien ASKER Tlf E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf Flügger Farve Jens Rings vei BEKKESTUA Tlf % på maling, malerverktøy og tapet Gjelder ikke tilbudsvarer.

13 ABBL NYTT NR FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9 20 % på fliser og lim 0275 OSLO Behjelpelig med tilpassing av fliser. Tlf Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. Besøk oss også på: MALING Star Fabrikkutsalg ebysletta LIERSTRANDA Tlf E-post: 10 % på maling, beis, lakk og malerverktøy. FLYTTEEMBALLASJE/SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Flytteemballasje: Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 15 % rabatt på 0614 OSLO - Flytteesker Gratis grønt nr Bokesker Tlf / fax Bobleplast E-post: - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMS- ORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,-, + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler FORSIKRING TrygVesta - Innboforsikring (forsikr.sum ): Asker: Ordinær dekning: kr 864* Bærum (Stabekk): Ekstra dekning: kr 1 028* Bærum (Vøyenenga): Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring. Grønt nr Rabatt på el-sjekk *Priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken MINICRUISE Stena Line Norge AS Gavekort (se midtoppslag). MiniCruise Postboks 764 Sentrum tur/retur Oslo Fredrikshavn for inntil 0106 OSLO 4 personer i standard 4-sengs innvendig lugar. Bestill reisen på: Tillegg for utreise fredag og lørdag. (Gavekortet er gyldig i perioden 19. juni til 19. september 2009) MOBILT MINILAGER Lagerboks AS Cecilie Thoresens vei OSLO av lagerboks Tlf Tilbud om Lübecktur se side % på korttidsleie av lagerboks 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S 12 % på alle varer. Avd. Bærum: Gjelder ikke tilbudsvarer. Industriveien SANDVIKA Tlf GARASJEPORT, PORTÅPNERE OG GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S 10 % på glass og speil til bygnings- Bærumsveien 300 formål samt innramming HASLUM Gjelder ikke tilbudsvarer. Tlf E-post: KJØKKEN Østerby Kjøkkenstudio AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA Tlf % på ebykjøkken 20 % på garderobe LÅS / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Låsesmed Info-Rama Bolig- og bedriftssikring Sandviksveien % på alle lagerførte varer 1337 SANDVIKA Gratis sikkerhetsbefaring av bolig- og Tlf næringslokaler E-post: Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S - 10 % på granitt, skifer og marmor Skollerudveien % vinterrabatt på gravmonumenter 1350 LOMMEDALEN fra nyttår til påske. Tlf E-post: Stor og variert utstilling av gravwww.settem.no monumenter med gode priser. TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf LÅSESMED Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. Firmaer som ønsker å gi ABBLs medlemmer gode rabatter, kan ta kontakt med Irene Nøbben, telefon

14 14 ABBL NYTT NR Ha det på badet! Tekst: Scritto, Hilde Bringsli. Foto: Ifi. Å pusse opp badet er både tidkrevende og kostbart. Mulighetene og kombinasjonene er nærmest uendelige. Derfor er det en god investering å sette av rikelig med tid til planlegging og gjennom føring. Ta gjerne hele familien med på råd, da er sjansen for at alle blir fornøyde størst. Her er noen tips på veien. Det aller første du bør gjøre er å tenke gjennom hvilke funksjoner rommet skal fylle. Hvor mange skal bruke badet og hvilke behov har de ulike familiemedlemmene? Er det små barn i huset er det kanskje ekstra hyggelig med badekar? Er det mange i huset, og du har plass, kan det være en god idé å sette opp to servanter for å unngå kø om morgenen. Mange har vaskemaskin på badet. Det er praktisk, men tar mye plass. Hvis du bor i et borettslag er det kanskje mulig å plassere maskinen i felles vaskekjeller? Fagfolk Når du har funnet ut hvilken funksjon baderommet skal fylle, er det på tide å tenke på hvordan oppussingen skal gjennomføres. Mange av oss velger å delvis pusse opp badet selv. Da er det viktig at vi vet hva vi faktisk kan og ikke kan gjøre på egenhånd. Daglig leder i Dina s Boligservice, Suad Sabanovic, understreker viktigheten av å bruke fagfolk som er godkjent for våtrom. Det er mange useriøse aktører i bransjen. Velger du å bruke folk som ikke har papirene i orden, er det du som står med hele ansvaret hvis noe går galt. Du nyter heller ikke godt av en eventuell forsikring. Bor du i borettslagsleilighet er det ekstra viktig å tenke på dette, da eventuelle feil også kan føre til skader i tilstøtende leilighet. Sabanovic er opptatt av at folk bruker god tid til planlegging, for selv om baderommet ofte er lite er det mye å tenke på: rør- og slukopplegg, ventilasjon, material- og fargevalg, stil, innredning og belysning. For å få bedre oversikt og for utnytte plassen best mulig, bør du lage en tegning av baderommet, gjerne i 3D. Da får du et godt bilde av hvordan baderommet vil bli, sier Sabanovic. Gulvsluk og vannrør Når du tenker nytt, må du huske på at du må rette deg etter hvor gulvsluket er plassert og hvor vannet kommer opp hvis du ikke skal skifte røropplegg. Noe annet du bør ha i tankene er: når du eventuelt skal velge nye møbler og skjule røropplegg har jeg veggavløp eller gulvavløp? Det er faktisk fort gjort å glemme å stille seg dette «kontrollspørsmålet». Og skal du kasse inn rør og installasjoner, sørg for at de er tilgjengelige og ikke murt inne. Velger du en løsning med innebygd badekar må du også sørge for å lage en såkalt inspeksjonsluke. Glemmer du det, er det ikke mulig å få luftet eller drenert hulrommet under badekaret. Da er det fare for både tilstopping av avløp, og sopp- og muggvekst, sier Sabanovic og minner om viktigheten av god ventilasjon på baderommet. Ventilasjon Tilstrekkelig utlufting er helt nødvendig. Det aller beste er å montere en mekanisk vifte. Det finnes mange varianter på markedet. Prismessig ligger de på rundt kroner. Investerer du i en vifte

15 ABBL NYTT NR til rundt 1800 kroner, får du en av god kvalitet, sier Sabanovic og tilføyer: Det er også viktig at det er en viss luftgjennomstrømming mellom baderomsdøren og tilstøtende rom. Det kan handle om en luftespalte ved døren eller gjennom veggen. Fargevalg For badet gjelder samme regel som for resten av huset: lyse farger får små rom til å virke større, og motsatt mørke farger forminsker. I tillegg gir horisontale striper høyde til rommet, mens loddrett dekor får rommet til å virke lengre og bredere. For et helhetlig inntrykk, bør det ikke være for store kontraster mellom gulv og vegger. Du bør heller ikke bringe inn mer enn maks 3 4 farger, da det fort kan skape et rotete inntrykk. Og husk, gulvet skal være mørkere enn veggene hvis du velger ulike farger, råder Sabanovic. Planlegg belysningen En annen ting du bør bestemme deg for så tidlig som mulig er hvilken type belysning du vil ha: spotlight eller lysrør, i veggen eller i taket? Du må også bestemme deg for hvilken type strømbryter du vil ha, hvor uttakene skal være og hvor mange det skal være. Lamper med dimmer er et godt valg. Da kan du ha maks lys når du trenger det, og dempet belysning når du skal ta et avslappende bad. Ellers er det viktig å være klar over hovedregelen om at alt lys på baderommet skal være fastmontert. Her bør du bruke en faglært. k også at badet er delt inn i ulike soner og at disse har betydning for hvor nærme vann og damp lampen kan monteres, minner Sabanovic. Flisvalg Hvis du skal ha fliser på badet, er det greit å huske følgende hovedregel: Gulvflisene skal være større enn veggflisene. For et helhetlig inntrykk bør veggflisene enten være like store som eller halvparten så store som gulvflisene. Store flater gir et roligere inntrykk da de ikke stykkes opp av mange fuger. Blanke fliser på veggen kan virke forstørrende, men velg for all del ikke blanke fliser på gulvet, da de blir såpeglatte. I følge Sabanovic er populære farger sand, krem, eggeskall, lyse gråtoner og hvitt. Oppbevaringen De fleste har behov for oppbevaringsplass på badet. Det kan være smart å sette opp en liste over hva du vil ha plass til. Igjen, tenk praktisk og utnytt plassen. Kanskje du for eksempel kan henge opp en skopose i plast/voks på baderomsdøren? Skoposen er ideell til å oppbevare alt fra kremer til hårbørster, pads og andre småsaker. Ønsker du å oppbevare håndklær, kluter o.l - kjøp servant med underskap. Og gå gjerne for vegghengt. Dersom du kan unngå elementer på sokkel, vil badet virke luftigere. Dette fordrer imidlertid at det legges inn gode fester i veggen og stendere på tvers. Slipp inn lyset Alle setter vel pris på lyse rom. Har du et lite bad er det ekstra viktig å slippe lyset til. Det kan du få til ved å droppe gardiner og heller velge rullgardiner eller persienner. Bare husk at materialene må tåle vann. Folie på vinduet er også en god idé. Det finnes mange forskjellige typer, med og uten mønstre. Disse får du kjøpt hos både glassmestre og i baderomsforretninger. Dusj eller badekar Har du et lite bad, kan det være lurt å gå for dusj. Jeg anbefaler dusjløsning rett på gulvet, og gjennomsiktige dører som kan slås helt inn, når dusjen ikke er i bruk. Da utnytter du plassen godt. Det optimale målet på dusjnisjen er 90/90. Da har du god plass til å bevege deg uten å komme borti veggene, avslutter Sabanovic. Lurt å tenke på: Gjør fukttesten Hvis det er damp igjen på speilet ca. 20 min. etter en dusj, er luftsirkulasjonen for dårlig. Bruk rørlegger og elektriker k at rør-arbeid og el-arbeid skal utføres av fagfolk. Ved en eventuell forsikringssak krever forsikringsselskapet at arbeidet skal være fagmessig utført. VVS i baderommet holder ca. 20 år Kanskje er det på tide å bytte gamle rør og gulvsluk? Strømuttak i baderommet skal være 230 volt Dette er beskrevet i våtromsnormen. Uttaket skal være jordet og koplet via jordfeilbryter. k at du som ABBL-medlem får rabatt hos Dina s Boligservice, Byggmakker, Sem Bruk, Flisekompaniet og Flügger.

16 Svært mange borettslag og sameier har inngått en avtale om KOMPLETT, fremtidens tv- og bredbåndsløsning fra Canal Digital. Til en fast lav månedspris får alle beboerne en digital grunnpakke på nærmere 40 tv-kanaler, HD-kanaler, 2 ekstra favorittkanaler, bredbånd og mulighet for bredbåndstelefoni. Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT. * KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggsavtale utover grunnpakken/serviceavtale.

17 ABBL NYTT NR nytt om navn Inkassomedarbeider Kathrine Bakke Snersrud er ansatt som inkassomedarbeider fra 1. april Kathrine er 35 år og har utdannelse innen regnskap og kredittfag. Hun har jobbet med inkasso siden 1993, og kom fra stillingen som inkassoleder ved Selvaag Forvaltning AS. Hennes hovedarbeidsoppgaver er oppfølging og inndriving av husleie/fellesutgifter mv. på inkassoavdelingen. Ingeniør Cato Galåsen I forbindelse med at en av våre medarbeidere skal ut i svangerskapspermisjon er Cato Galåsen ansatt i vikariat som ingeniør fra 25. mai Cato er 34 år. Han har fagbrev og mesterbrev som tømrer, og er i tillegg utdannet bygningstekniker fra Drammen Tekniske Fagskole. Han har det siste året jobbet som byggeleder i Hedalm Anebyhus AS. I tillegg har han mange års erfaring som tømrer, hvor han har jobbet innen nybygg, tilbygg og rehabilitering. Hans hovedoppgaver vil være faglig rådgivning i byggtekniske spørsmål, samt gjennomføring av vedlikeholdsbefaringer og utarbeidelse av vedlikeholdsrapporter og periodiske vedlikeholdsplaner. RENHOLD - VAKTMESTERTJENESTER - HÅNDVERKSTJENESTER NSC gjør arbeidet komplett! Vi kaller det totalpakke. Nordisk Service Consult AS ble etablert i 1997 og er i dag totalleverandør innen bygg og eiendomsdrift, med hovedfokus på renhold, vaktmestertjenester og håndverkstjenester. Vårt slagord er Vi gjør arbeidet komplett fordi vi legger stor vekt på å gjøre arbeidet godt, og HELT ferdig. Industriveien Sandvika Telefon: Faks: E-post: -

18 ABBL NYTT NR

19 ABBL NYTT NR Mattips Oppskrift: Opplysningskontoret for meieriprodukter Foto: Bård Ek. vinanbefaling: Hilde Bringsli Ørret i basilikumsaus Til 4 personer 8 stk poteter 600 gram ørret ½ ss olje ½ ts salt ½ ts pepper Basilikumsaus: 3 stk sjalottløk 2 ss olje eller smør 1 ½ dl hvitvin eller eplejuice 3 dl fiskebuljong (utblandet) 2 dl helmelk 3 ss maizenna 1 potte frisk basilikum 2 stk hjertesalat 16 stk cherrytomater Fremgangsmåte Kok poteter. Ørreten pensles med olje, salt og pepper. Stekes på brett i ovn på 200 C i ca 15 minutter. Basilikumsaus Surr finhakket sjalottløk i olje eller smør til den blir myk. Tilsett vin, eventuelt eplejuice og fiskebuljongen og kok inn til væsken halveres. Tilsett melk, kok opp, rør inn maizenna og la det småkoke i 1 minutt. Ha i finhakket basilikum helt på slutten, for å unngå at den blir bitter. Del hjertesalaten i to på langs og damp den i 1 minutt. Legg opp to halve hjertesalater på hver tallerken med ørretfileten på toppen. Server med cherrytomater, poteter og basilikumsaus. Vinanbefaling I denne oppskriften er det ørret, som ofte er mindre fet enn laks, rå grønnsaker og en delvis mager, men smaksrik urtesaus. En tommelfingerregel er som alltid at man skal søke etter de samme elementene i vinen som i maten. Denne retten har mange elementer av «grønt». Druer som kan kombinere godt med dette er Sauvignon Blanc og Albarino. Sauvignon Blanc passer kanskje best til rå grønnsaker. Det beste av Sauvignon Blanc druen finner vi ofte i Sancerre og Pouilly Fumè, mens druen Albarino finner vi i Rias Baixas (Spania). Begge vinene har nok kraft og friskhet til å takle denne retten.

20 20 ABBL NYTT NR A K T U E L L E T J E N E S T E R EL-INNSTALLASJON OG SERVICE Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum Varmesystemer? i ABBL-nytt! Elfagsjekk av ditt anlegg? Lys og varme? Alarmer? Telefoni? Porttelefon? ANNONSESALG Ring hytta varm? Snorre Sigurdsson Treff lokalmarkedet Telefon: i Asker og Bærum e-post: i ABBL-nytt! ANNONSESALG Snorre Sigurdsson Telefon: e-post: FARGEHANDLERE MASKINENTREPRENØRER Vi hjelper deg med klargjøring av sommerredskapen VAKTMESTERTJENESTER RØRLEGGERE PeRo_SOMMER-59X80.indd :27:28 Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping Faks: Mob: TAKSERING ANNONSESALG Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum i ABBL-nytt! ANNONSESALG Snorre Sigurdsson Telefon: e-post: ALT INNEN RØRLEGGERFAGET Vann og avløpsteknikk-59x80.indd :55:16 Sanitæranlegg Nyanlegg Modernisering Vedlikehold Kjøle/varmeanlegg Industrianlegg Sprinkleranlegg Trykkluft Kompetanse innen ENØK Fargerike Asker-59X40.indd takstsenteret-59x40.indd 14:13: :14:35

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 54, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 735,- Fellesgjeld: Kr. 42 514,- Visning: 20.10.2009 kl. 18:30-19:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Kokkerudåsen 27, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 4 755,- Fellesgjeld: Kr. 194 590,- Visning: lør 10.9.2011 kl. 14:00-15:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms andelsleilighet med solrik balkong Adresse: Conradis vei 14 D, 3 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 48/48/52 m² F.kostnader: Kr. 2 028,- Fellesgjeld: Kr. 67 946,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HOSLE : Spesielt strøken 3(4)-roms. Totalrenovert med høy standard - fjordutsikt Adresse: Grevlingåsen 5 C, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 82/82/90 m² F.kostnader: Kr. 2 492,-

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Ny borettslov - hva er nytt?

Ny borettslov - hva er nytt? Ny borettslov - hva er nytt? Ny lov om borettslag er trådt i kraft. Loven har bestemmelser om organisering og drift av borettslag. Den er viktig for deg som bor i et borettslag og for deg som som har planer

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 N Y T T N R 2 2 0 1 0 VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 (se side 4 9 samt midtoppslag) NORDDALPLASSEN BOLIGSAMEIE Visning mandag 31. mai og tirsdag 1. juni kl. 1800 BONDISTRANDA Visning onsdag 2. og torsdag 3.

Detaljer

WWW.DFDS.NO/KLUBB 21 62 13 33

WWW.DFDS.NO/KLUBB 21 62 13 33 OSLO - KØBENHAVN SEAWAYSKLUBB - MØT VÅREN I KØBENHAVN KJÆRE KLUBBMEDLEM! I vårens klubbfolder finner du gunstige tilbud på ulike reiser til København. Tilbudene kan bestilles på dfds.no/klubb. Nytt i år

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Større enn en stor by!

Større enn en stor by! Norske Boligbyggelag i 2006: Større enn en stor by! og viktigere for alle som bor der Over en halv million nordmenn velger bolig med innebygget trygghet Mange av oss bor i din kommune Norske Boligbyggelag

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN.

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HØVIK FAGERSTRANDVEIEN 32, 1368 STABEKK PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Innhold Borettslagsmodellen, styrets oppgaver, fellesgjeld og felleskostnader........................... 4 Om borettslagsmodellen.............................................

Detaljer

AKS. Innredning AS Holtervn. 3 - PB 1002 1442 Drøbak Tlf.: 6490 7100 Fax: 6493 5054 E-post: post@aksie.no www.aksie.no.

AKS. Innredning AS Holtervn. 3 - PB 1002 1442 Drøbak Tlf.: 6490 7100 Fax: 6493 5054 E-post: post@aksie.no www.aksie.no. Utstyrsleverandøren som leverer komplette anlegg. AKS tilbyr: Entreprenørarbeid Utstyrsleveranser Finansiering innen alle bransjer AKS Estland Magdaleena 3e 11312 Tallinn Estonia Tlf.: +3726610994 Fax.:

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Abonnement/Vedlikeholdsavgift for kabel -TV/radio

- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Abonnement/Vedlikeholdsavgift for kabel -TV/radio 4. GENERELT TIL ORIENTERING 4.1 FELLESUTGIFTER Den månedlige fellesutgiften dekker følgende: - Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Felles bygningskaskoforsikring (med unntakelse av sameieres

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte Skreddersydde løsninger for hjem og hytte Vi har spesialisert oss på skreddersydde møbler og innredninger til hus og hytter, og leverer gode håndverksprodukter til en fornuftig pris. Møbler og innredninger

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

N R 2 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE. SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps. SIDE 8-9 Kommunevalg. SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn

N R 2 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE. SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps. SIDE 8-9 Kommunevalg. SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn N Y T T N R 2 2 0 0 7 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn SIDE 8-9 Kommunevalg SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps 2 ABBL NYTT NR 2 2007 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum!

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! får jobben gjort! Leder Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! I denne forbindelse har vi laget denne brosjyren for å presentere oss selv og hva vi kan tilby. Er du i behov av restaurering

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT L Å G R Ø D Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJKT Mange har ventet på utbyggingen av Lågerødåsen i Stokke - og det med god grunn! Stokke har alt vil noen si - det er ikke langt

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål Innhold Del 7, Vi regner med ulike mål Kilo og gram 1 Liter og desiliter 10 Kvadratmeter 18 Tips til gruppeoppgaver

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Veileder for utendørs avfallsløsninger

Veileder for utendørs avfallsløsninger Veileder for utendørs avfallsløsninger Inkludert Avfallsdesign Utgave 2 Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune Sorter avfallet - skap verdier! 1 Innledning Dette er en veileder

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Gjelder fra og med 1. mars 2015 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn.

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn. Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:08 PM Side 8 Det er noe spesielt med gamle møbler, sier Eva. Jeg føler en egen ro når jeg holder på med et nytt prosjekt, og liker tanken på at møbler som ellers

Detaljer

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN Adresse: Skrukkerødtunet 2A, 3924 Porsgrunn Etasje: Første Bruksareal: Ca. 86 m 2 Prisvurdering: 750.000,- + eierskiftegebyr

Detaljer