Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes"

Transkript

1 N Y T T N R Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side 4 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: MEDLEMSKORT FOR 2009 MEDLEMSTILBUD S. 8 12

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Revisjon av kommuneplan for Bærum 8 Rabattavtaler 10 Handelsbanken 12 Dinas Boligservice 13 Vellykket sprekk i fasaden 18 Dyrt å droppe innboforsikring 21 Mattips 22 Miljøvennlig oppussing 24 Vask riktig 27 ABBLs besøksadresse Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Anne Marie Nesse Knudsen Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL-nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Snorre Sigurdsson mobil e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf MEDLEMSKORT FOR 2009 Medlemskontingent og medlemskort for 2009 følger vedlagt bladet. Forfall for årets kontingent er 1. april. Ved fremvisning av medlemskort og legitimasjon vil du få rabatt hos firmaer som inngår i ABBLs rabattordning, se side 8 og 9. Har du mottatt ABBL-nytt, men ikke medlemskort? Da er du ikke personlig medlem av boligbyggelaget, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig hvor ABBL er forretningsfører. Ønsker du å melde deg inn, ring

3 ABBL NYTT NR ER DET RISIKABELT Å KJØPE ANDELSLEILIGHET I BORETTSLAG? Gjennom media er vi i løpet av den senere tid servert historier som kan tyde på at det kan være risikabelt å kjøpe andelsleieligheter i borettslag. Frykten ser ut til å ha slått inn i markedet, idet omsetningen av andelsleiligheter i borettslag, i følge ABBLs boligsalgstatistikk, ble halvert i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med året før. Hva er så faktum: Jo, det kan være risikabelt! Ikke minst i Oslo ble det, etter at boligbyggelagene mistet monopolet på å kunne kontorstifte boretts lag, etablert en rekke borettslag på spekulativt grunnlag. Oppskriften fra utbygger var høy fellesgjeld og lav egenkapital, fellesgjeld med avdragsfrihet de første årene, slik at utbygger kunne presentere et driftsbudsjett med tilsynelatende lave fellesutgifter. I ABBL-nytt nr. 3/2006 varlset vi om at den nye boretts loven kunne invitere til gjeldsbomber. Varslet viste seg å være betimelig og verre vil det bli når avdragene om noen år begynner å løpe og fellesutgiftene må dobles eller tredobles. Vårt råd er: Kjøp ikke borettslagsleiligheter av nyere dato med høy fellesgjeld og avdragsfrie lån! Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har i et brev til kommunalminister Magnhild Mel tveit Kleppa anmodet om at «lov om burettslag» endres, slik at fellesgjeld i borettslag ikke kan overstige 70 %. NBBL begrunner forslaget med at borettslagsmodellen, uten en slik begrensning kan misbrukes, ikke minst i oppgangstider. Selv om ABBL ikke er medlem av NBBL, støtter vi dette forslaget fullt ut. Med en slik begrensning vil kjøperne, som NBBL så riktig uttaler, bli beskyttet av bankenes kredittvurderinger når de søker om lån til finansiering av egenkapitalen. Når banken kan gå god for at kjøperen greier å betjene sin samlede gjeldsforpliktelse, er dette en trygghet både for kjøperen og de øvrige andelseierne i borettslaget. Når det gjelder eldre, veldrevne borettslag i Asker og Bærum, er det derimot ingen fare. ABBL har ca. 25 borettslag til forvaltning og alle disse har sunn økonomi. Adm. dir. Søren Pedersen Selvfølgelig har flere av disse også fellesgjeld, men her er fellesgjelden blitt benyttet til å finansiere vedlikehold- og rehabiliteringprosjekter, som samtidig har økt eiendommens verdi. Fellesgjelden er moderat og ikke minst påregnlig gjennom annuitetslån og ofte rente binding. Skulle du allikevel være i tvil, ta kontakt med ABBL før du kjøper og be om en gjennomgang av borettslagets renskap. Alle andelsleiligheter tilknyttet ABBL blir utlyst til ABBLs medlemmer på forkjøpsrett, uansett om ABBL er megler eller ikke. Derfor har vi full oversikt over alle andelsleiligheter som blir omsatt. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT NR BÆRUM KOMMUNE REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Plan- og bygningsloven krever at alle kommuner skal utarbeide en kommuneplan. Minst en gang i hver valg periode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den. Gjennom rikspolitiske retningslinjer kan Kongen gi retningslinjer for den fysiske, økonomiske og sosiale utvikling som skal legges til grunn for planleggingen i kommunen. Kommuneplanen skal inneholde en langsiktig arealplan, med retningslinjer for forvaltningen av arealer og andre natur ressurser. Planen er juridisk bindende for de berørte grunn eiere og legger overordnede føringer for hvordan grunneier skal kunne utnytte sine arealer. Kommuneplanens arealdel er det krafigste virkemiddel politikerne har til å styre utviklingen av kommunen. Gjennom kommuneplanen kan politikerne legge helt grunnleggende føringer som påvirker grunneierens rettig heter så vel rettslig som fysisk. Det er derfor viktig at beslutninger som fattes gjennom kommuneplanens arealdel, ikke fattes over hodet på de berørte grunneiere, og at beslutningstakerne tenker nøye gjennom hvilke konsekvenser en endret arealdispo nering vil få for den som berøres. Ikke minst er dette viktig når politikerne, gjennom endringer i kommuneplanen, ønsker å frata grunneierne etablerte rettigheter. Det er viktig å huske at eiendomsretten i Norge også gjelder tomter større enn 1,5 dekar. ABBL har avgitt følgende innspill til kommune planens arealdel: «Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) er Bærums desidert størte interesseorganisasjon, med over betalende medlemmer, hvorav ikke er tildelt bolig og med over boliger til forvaltning. Hver tredje husstand i Bærum har en relasjon til ABBL, enten som medlem eller gjennom forvaltning. Det er vår oppgave å ivareta de hus søkende medlemmene og beboernes bointeresser. HOVEDPUNKTER: Planforslaget mangler visjon og forståelse for kommunens kulturhistoriske rolle som den viktigste forstadskommenen til Oslo, Norges hovedstad. Planen har for kort tidshorisont. Burde ta utgangspunkt i en generasjon, ca. 30 år. Mange innbyggere i kommunen er opptatt av at barna som er født og oppvokst i kommunen, skal kunne fortsette å bo her også som voksne. Dette tar ikke planforslaget hensyn til. Planen legger ikke til rette for en bedring av de trafikale forhold internt i kommunen. Det bør utredes muligheter for utvikling av områdene langs jernbanen og Kolsåsbanen med tilhørende styrking av eksisterende nærsentre langs banene, for å motvirke unødig interntrafikk. Det må åpnes for alternative boligområder til Fornebu. Scandinavian Property Development vil få et tilnærmet monopol på utbygging av nye boliger i planperioden. INNLEDNING Bærum kommune, slik kommunen fremstår i dag, har en kort historie. Bærum ble i hovedsak befolket som en følge av åpningen av Drammensbanen i Den første villamessige bosetningen ble etablert langs jernbanen mellom Lysaker, Stabekk, Høvik og Blommenholm. Senere trakk bebyggelsen nordover, langs åsene mellom Stabekk og Jar og videre opp mot det nåværende Bekkestua og Haslum. I 1924 ble Bærumsbanen bygget frem til Avløs og i 1930 forlenget til Kolsås. Fra 1960 ble byggesonen utvidet med rekkehus og blokkbebyggelse, først på Eiksmarka og Lijordet, deretter på Hosle og Østerås. Røa-banen ble forlenget først til Lijordet og senere til Østerås. I 1970 flyttet de første husstandene inn på Rykkinn og midt på åttitallet fikk vi utbyggingen på Bærums Verk. Etter det har den videre utbygging av Bærum stort sett skjedd ved fortetting.

5 Svært mange borettslag og sameier har inngått en avtale om KOMPLETT, fremtidens tv- og bredbåndsløsning fra Canal Digital. Til en fast lav månedspris får alle beboerne en digital grunnpakke på nærmere 40 tv-kanaler, HD-kanaler, 2 ekstra favorittkanaler, bredbånd og mulighet for bredbåndstelefoni. Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT. * KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggsavtale utover grunnpakken/serviceavtale.

6 6 ABBL NYTT NR AREALPOLITIKKEN MANGLER VISJON Den arealplan som nå er fremlagt, mangler visjon og kulturell forståelse for hvilken rolle Bærum har som den viktigste forstadskommunen til Norges hovedstad, Oslo. Planen mangler også forståelse og respekt for de familier som gjennom flere generasjoner har betalt skatt til kommunen og vært med på å bygge opp kommunen til det den er i dag. Bolig er den viktigste miljøfaktor i menneskenes liv. Boligen er det sted vi oppholder oss mest. En god bolig i nærhet av familie og etablert miljø er den viktigste faktor som skal til for å oppnå et harmonisk liv. Kommunens arealpolitikk slik den er lagt opp til i arealplanutkastet, bidrar til å frata oss dette gode. I stadig større grad opplever vi at barn av gamle bærumsfamilier, mot sitt ønske, må forlate kommunen fordi de taper i konkurransen med innflyttere innenfor et alt for snevert boligmarked. Samtidig mister vi den omsorg nær familie har for sine nærmeste, fordi de yngste flytter ut og de gamle blir igjen. I tillegg rammes den offentlige og private service av at stillinger i tradi sjonelle serviceyrker ikke lar seg besette, fordi søkerne ikke har økonomi til å bo i Bærum. Arealpolitikken fører kommunen og dens innbyggere inn i en ond sirkel, hvor gjensidig hjelp og forståelse erstattes med kortsiktighet og egoisme, begrenset til det utsyn man har fra eget hagegjerde. Respekten for eiendomsretten svekkes. «Alt som ikke er mitt er fellesareal. Og bruk av fellesareal skal være gratis.» FOR KORT PLANPERIODE Arealplanen har ved denne rulleringen en tids horisont på 12 år. Dette er avkorting av tids horisonten sammenlignet med tidligere arealplaner. Selv om planen rulleres hvert fjerde år, bør arealplanen trekke opp et lengre tidsperspektiv. Dette begrunner vi med behovet for langsiktighet innenfor de kommunale primæroppgaver befolk ningsutvikling, næringsutvikling, infrastruktur og service. Arealplanen burde derfor tatt utgangspunkt i planperiode for en generasjon, ca. 30 år. DE KOLLEKTIVE TRANSPORTLINJER OG NÆRSENTRENE SVEKKES Jernbanen og Kolsåsbanen ligger der som i Kolsåsbanen er sågar midlertidig stengt, men når den forhåpentligvis gjenåpnes om et par år, vil den ha omtrent samme FAKSIMILE Gjennom Budstikka har to av kommunens mest sentrale arealpolitikere, Ole Andreas Lillo-Olsen (V) og Hans Petter Skattum (H) gitt hver sin kommentar til ABBLs innspill. Når det gjelder Skattums visjon om Sandvika-banen, er vi redd for at dette vil bli et tungt prosjekt. Som alle vet, har Bærum kommune ikke klart å få Akershus Fylke og Staten til å finansiere oppstart av Fornebubanen, en bane som skal betjene et konsentrert område med ca arbeidsplasser og boliger. Hvordan tenker Skattum seg at Kolsåsbanens forlengelse til Sandvika skal finansieres? Kolsåsbanens forlengelse til Sandvika vil koste tre til fire ganger så mye å bygge og vil ha et langt svakere trafikkgrunnlag enn Fornebu-banen. Mye tyder på at Sandvika-banen vil lide samme skjebne som boligområdet «Avtjerna», en plan for «avlat».

7 ABBL NYTT NR rutetabell som i Årsaken er åpenbar. Utbyggingen har ikke skjedd langs baneterrassene. Her ligger fortsatt villahagene. Alle klager over biltrafikken, men areaplanen gir ingen tiltak for å løse den. Istedenfor å konsentrere utbyggingen langs banetrasèene og etablere mest mulig selvforsynte kollektivknutepunkter med tjenestetilbud som handel, service, helse, barnehager, idrett og rekreasjon, angir arealplanen at en aktiv utvikling av etablerte nærsentre som Bekkestua, Kolsås, Høvik, Stabekk, Jar, Haslum, Avløs, Østerås, Eiksmarka og Rykkinn, tvert imot skal stanses. All utbygging skal i hovedsak skje på Fornebu og i aksen Sandvika Vøyenenga. Det vil si i områder hvor kollektivtransporttilbudet er dårlig utbygget og hvor nye beboere i hovedsak vil være avhengig av bil for å kunne utføre sine daglige gjøremål. En videre nedprioritering av nærsentrene langs kollektivtrafikkknutepunktene vil medføre at disse taper konkurransen med for eksempel Sandvika Storsenter. Når befolkningen ikke lenger kan nyttiggjøre seg lokale tilbud, øker trafikken på lokalveiene. Skal man oppnå en balansert utvikling i areal strategien, bør tvert imot nærsentrene styrkes, slik at de kan forsvare seg i konkurransen med Sandvika Storsenter og lignende trafikkforsterk ende institusjoner. SPD GIS TILNÆRMET MONOPOL Ved ikke å stimulere til utbyggingen langs kollektivtrafikktrasèen med tilhørende knutepunkter, blir boligbyggingen i Bærum ensrettet. At man legger opp til ca. 800 nye boliger pr. år er for så vidt greit, men at 500 av disse skal være på Fornebu, gir Scandinavian Property Development (SPD) et tilnærmet boligmonopol i hele planperioden, etter at naturlig fortetting av villahager er trukket i fra. Dette er svært uheldig, idet en aktør på denne måten vil kunne regulere utbud og pris ut i fra sine egne økonomiske målsetninger, uten særlig konkurranse fra andre utbyggere. Igjen vil Bærums egne innbyggere bli taperne.» «Budstikka, 12. februar Journalist: Nils H. Harnes» Ellers vet alle som er rimelig kjent i Bærum at aksen Sandvika Vøyenenga, stort sett er det området i kommunen som egner seg dårligst for boliger. Området har gjennomgående svake solforhold og ugunstig klima. Det er ingen tilfeldighet at man i dette området finner de tradisjonelt minst etterspurte boligene i Bærum. Historisk var det kun de som ikke hadde andre valg som bosatte seg her. Da er det greiere med Lillo-Olsen, han vil bare stanse all boligbygging. Et klart standspunkt, men ikke særlig visjonelt i en tid hvor Norges befolkning øker sterkere enn noen gang og særlig i områdene omkring hovedstaden. Søren Pedersen adm.dir.

8 8 ABBL NYTT NR MEDLEMSTJENESTER/ RABATTAVTALER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelig brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. På de følgende sider i bladet, presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Vi gjør deg som medlem spesielt oppmerksom på den nye og forbedrede avtalen med Handelsbanken (se egen omtale s. 10 og 11). Avtalen med Dina s Boligservice er ny i år. Dina s Boligservice på Bekkestua er totalleverandør av bad og baderomsinteriør i tillegg til at firmaet utfører håndverkstjenester (se side 12). Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Kinoveien 3A 1337 SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. BADEROM Dina's Boligservice - Fliser, lim, fug og tilbehør Gamle Ringeriksvei 30 til flislegging 20 % 1357 BEKKESTUA - Baderomsmøbler og tilbehør 15 % Tlf Håndverkstjenester 10 % E-post: (rabatt på ord. timepris) BANKTJENESTER Handelsbanken - Boligfinansiering Løkketangen 20 A - Innskuddsplasseringer 1337 SANDVIKA - Nettbank Tlf Egne kunderådgivere for ABBLs medlemmer (link til Handelsbanken) Brukernavn: ABBL Passord: medlem BOLIGALARM Securitas Direct Gratis befaring og prosjektering Postboks 24 av boligalarm OSLO Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på Tlf grunnpakken. E-post: BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Trelast 13 % Semsveien 155 Maling 10 % 1384 ASKER Byggevarer 10 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Kinoveien 3A 1337 SANDVIKA Tlf Ta kontakt for medlemstilbud. ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS - 25 % på lyskilder, glødelamper, Slependveien 48, Postboks 93, lysrørtennere, kompaktlysrør, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL lavvoltlamper (Philips, Osram). Tlf. sentralbord: % på armaturer/ovner (Glamox/ Tlf. serviceavd.: Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel Askerveien ASKER Tlf E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf Flügger Farve Jens Rings vei BEKKESTUA Tlf % på maling, malerverktøy og tapet Gjelder ikke tilbudsvarer.

9 ABBL NYTT NR FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9 20 % på fliser og lim 0275 OSLO Behjelpelig med tilpassing av fliser. Tlf Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. Besøk oss også på: MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf E-post: 10 % på maling, beis, lakk og malerverktøy. FLYTTEEMBALLASJE/SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Flytteemballasje: Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 15 % rabatt på 0614 OSLO - Flytteesker Gratis grønt nr Bokesker Tlf / fax Bobleplast E-post: - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMS- ORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,-, + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler FORSIKRING TrygVesta - Innboforsikring (forsikr.sum ): Asker: Ordinær dekning: kr 864* Bærum (Stabekk): Ekstra dekning: kr 1 028* Bærum (Vøyenenga): Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring. Grønt nr Rabatt på el-sjekk *Priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken GARASJEPORT, PORTÅPNERE OG GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S 10 % på glass og speil til bygnings- Bærumsveien 300 formål samt innramming HASLUM Gjelder ikke tilbudsvarer. Tlf E-post: KJØKKEN Østerby Kjøkkenstudio AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA Tlf % på Husebykjøkken 20 % på garderobe LÅS / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Låsesmed Info-Rama Bolig- og bedriftssikring Sandviksveien % på alle lagerførte varer 1337 SANDVIKA Gratis sikkerhetsbefaring av bolig- og Tlf næringslokaler E-post: LÅSESMED Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. MINICRUISE Stena Line Norge AS Gavekort på minicruise / tilbud på Postboks 764 Sentrum pakketur tilbys medlemmene et par 0106 OSLO ganger pr. år. (Gavekortet / tilbudet har begrenset gyldighet). I denne utgaven av bladet er det ikke tilbud på minicruise. MOBILT MINILAGER Lagerboks AS 10 % på korttidsleie av lagerboks Cecilie Thoresens vei 3 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) 1153 OSLO av lagerboks Tlf STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S 12 % på alle varer. Avd. Bærum: Gjelder ikke tilbudsvarer. Industriveien SANDVIKA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S - 10 % på granitt, skifer og marmor Skollerudveien % vinterrabatt på gravmonumenter 1350 LOMMEDALEN fra nyttår til påske. Tlf E-post: Stor og variert utstilling av gravwww.settem.no monumenter med gode priser. TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. TELEFONI OG MOBILTELEFONI VITEL AS (tidligere SEA Norge) Spar opptil 25 % på både mobil og Bekkeveien 163 fasttelefoni 3173 VEAR Bestill på Tlf (9 15) eller ring for tilbud UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf Firmaer som ønsker å gi ABBLs medlemmer gode rabatter, kan ta kontakt med Irene Nøbben, telefon

10 10 ABBL NYTT NR NY OG FORBEDRET AVTALE MED HANDELSBANKEN ABBL har nå reforhandlet sin totalkundeavtale med Handelsbanken, på vegne av medlemmene. Målsetningen med avtalen er at: ABBL skal fremstå som en organisasjon som kan tilby sine medlemmer gunstige banktjenester, herunder spareprodukter og finansiering. ABBLs medlemmer skal kunne tilbys en lokal banktjeneste, hvor bankens saksbehandler kan fatte raske beslutninger på vegne av kunden. LITT OM HANDELSBANKEN Handelsbanken har i flere år gått til topps i uavhengige undersøkelser, som banken med de mest fornøyde kundene. Oppskriften er en åpen bedriftskultur der de ansatte har stor frihet i møte med kunden. Handelsbanken ble etablert i Sverige i 1871 og er i dag en av Nordens største banker, med ansatte på verdensbasis. Banken etablerte seg i Norge i De siste årene har banken hatt en formidabel vekst, og har i dag 48 bankkontor rundt om i landet. STABIL OG TRYGG I en tid med finansiell uro har Handelsbanken, takket være sin solide økonomiske stilling, klart seg meget godt. Bankens gode «rating» fører til at kostnadene holder seg lave og det gir konkurransedyktige tjenester for kundene. Banken er den mest kostnadseffektive banken i Norden. Handelsbanken er det man i dagens turbulente marked kan kalle en «trygg bank». SMÅ SELVSTENDIGE KONTORER Handelsbanken har ikke filialer! Her er det bankkontoret som er banken. Det betyr at hvert enkelt bankkontor har hele kunde- og resultatansvaret, med myndighet til å ta de beslutninger som skal til for å gjøre kunden fornøyd. Banken har ikke mellomledere, noe som gjør at veien mellom kunde og beslutningstaker blir kort. SANDVIKA-KONTORET ble etablert i september Kontorene ligger midt mellom Sandvika Storsenter og gågata nærmere bestemt i Andenæsgården (Løkketangen 20), kun 3 minutters gangtid fra ABBLs kontor.

11 ABBL NYTT NR ABBLs TOTALPAKKE BESTÅR AV FØLGENDE PRODUKTER: Innskudd Totalkonto/lønnskonto Hønnørkonto Høyrente-konto E-kapital konto Nettbank Gebyrfri som totalkunde og den er knyttet til lønnskonto. Visa-kort Gebyrfritt. Plasseringer Spareavtaler med 50 % rabatt på tegningsomkostninger. IPS individuell pensjonssparing. Finansiering Alle typer boligfinansiering, herunder: Mellomfinansiering Kortsiktig finansiering Langsiktig finansiering For nærmere opplysninger om vilkår, se (link til Handelsbanken) Brukernavn: ABBL Passord: medlem ABBL er tildelt egne kunderådgivere ved Handelsbankens Sandvika-kontor, som til enhver tid vil stå klare for å betjene ABBLs medlemmer. ANETTE FAHLSTRØM Telefon ERIK OLSTAD Telefon MARTHE EIDE JOHANSEN Telefon

12 12 ABBL NYTT NR NY MEDLEMSAVTALE DINA s BOLIGSERVICE Dina s Boligservice er totalleverandør av alt innen bad og interiørtjenester. Foruten egen baderoms butikk i Gamle Ringeriksvei 30 på Bekkestua, kan Dina tilby alle håndverker tjenester som snekker, murer, flislegger, rørlegger og maler. Alle tjenester kan kjøpes individuelt eller samlet. Du vil derfor ikke være forpliktet til å kjøpe alt utstyret i butikken for å nyte godt av håndverkertjenestene og omvendt. Ved rehabilitering av gamle bad er det viktig med grundig planlegging. Ta gjerne med plantegning av det gamle badet, så utarbeider Dina forslag til ny innredning i 3 D. ABBL-medlemmer får følgende rabatter: Fliser, lim, fug og tilbehør til flislegging 20 % Baderomsmøbler og tilbehør 15 % Håndverkertjenester (rabatt på ord. timepris) 10 % Merk at kunder har gratis parkering i 30 minutter utenfor butikken. FORRETNINGSFØRSEL ET GODT TILBUD TIL BOLIGSAMEIER ABBL er forretningsfører for ca boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at boligselskapene får den oppfølging de trenger ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso Vi kan også forestå prosjektledelse og bygge ledelse av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker Tlf

13 ABBL NYTT NR Vellykket SPREKK i fasaden Tekst: Lene Hval Fossan. Foto: Øystein Lund Carlsen. Med en dobling av antall kvadratmeter, fikk familien på fire endelig den plassen de trengte. 65 kvadrat var mer enn nok for en gjennomsnittsfamilie da firemannsboligene i Ekeberg Borettslag ble bygget under bolignøden på femtitallet. Da familien Lund Carlsen var i startgropa som familie, var da også størrelsen perfekt. Ikke minst fordi det på kjøpet fulgte med både utgang have, tørkeloft og flere boder. Så kom Even og Jonas til verden, og med det en ikke helt ubetydelig lekebilpark. Etter hvert var det ikke en overflødig kvadratmeter. Vi hadde to muligheter, forteller mor i huset, Trude, enten flytte, eller bygge ut. Og siden vi trivdes så godt i området, valgte vi det siste. Opptatt av lys og luft Trude og Øystein deler interessen for form og farge, men kanskje er det Trudes bakgrunn i kunst og håndverk, som har gjort Fakta: at resultatet ble seende akkurat sånn ut. For det er ikke tvil om at tilbygget skiller seg ut, både fra de fleste utbyggene i borettslaget, og den opprinnelige litt bastante firemannsboligen. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, harmonerer det. Etter en epoke hvor det har vært vanlig å bygge ut som en slags forlengelse av det eksisterende, valgte Trude og Øystein nemlig annerledes. De gikk motsatt vei. De tenkte mer fornyelse enn nødvendigvis forlengelse. De tenkte glass, lys, åpne flater, der det før hadde vært vegger og streng symmetri. Både med et ønske om å skape harmoni, men også for å speile vår tid og vår tids behov. Det å bryte med det eksisterende kan nemlig ofte være vel så vellykket som det motsatte. Jeg er spesielt opptatt av lys og luft, forteller Trude. Av åpne løsninger, og store, luftige rom. Når vi bestemte oss for å bygge ut, ønsket jeg derfor ikke bare Trude og Øystein Lund Carlsen, kunst og håndverkslærer og treningsterapeut, bor sammen med gutta sine, Even og Jonas i en firemannsbolig i Ekeberg Borettslag på Bekkestua i Bærum. Huset inngår i Ekeberg Borettslag, som var det første borettslaget bygget i ABBL-regi rett etter krigen. Huset er typisk for sin tid, med knapphet både på kapital, areal og materialer. Leiligheten var opprinnelig på ca. 65 m 2, men har etter påbygging blitt ca. 120 m 2. Leiligheten ligger i første etasje med direkte utgang til hage. mer plass, men også større vindusflater og åpnere romløsning. Jeg var usikker på om de tingene lot seg forene uten at man ødela husets uttrykk, men da noen naboer viste oss arkitekttegningene sine, ble vi overbevist, og bestemte oss for å slå til på de samme. Smiler fra dør til dør Og det har de ikke angret på. Etter vel ett år som byggeplass, står tilbygget der nå i all sin prakt. En skikkelig makeover for det litt slitne etterkrigshuset. Borte er kjedelige husmorvinduer og smale, litt gjerrige balkongdører. Store glassflater, vinduer fra gulv til tak og en dobling av antall kvadratmeter, har gitt familien på fire en helt ny hverdag. Nå står firemannsboligen der og nærmest smiler fra dør til dør. Og det beste av alt er at det på langt nær ruver slik det nye kvadratmeterantallet skulle tilsi. De aller fleste av dem ligger nemlig godt kamuflert under verandaen. En helt ny tilværelse Med tilbygget har vi fått en helt ny tilværelse. En lys kjellerstue på nesten 35 kvadrat, eget rom til begge gutta, dobbelt så stor stue, og en luftig, overbygd veranda. Nå er utfordringen å skape litt atmosfære i alt dette nye, forteller Trude som ennå sørger litt over at de måtte ofre det gamle, krokete eiketreet utenfor. Men når man er en familie på fire, teller antall kvadratmeter tyngst.

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2010 Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34 Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8 Jan Espen. Elsker Deadliest Catch på

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45 NBBO Et medlemsblad for nedre buskerud boligbyggelag - utgave 1-2011 Rømersvei Borettslag Vi feirer Innflytting i Les mer på side 44-45 Lett og lekkert Bli kjent med Midtfylket NBBO s første boligblokker

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

Tyvegodset forsvinner ut. Bander står bak. Norske tollere kontrollerer ikke biler på vei FRA Norge. Valgte laftet bolig. Pynter på overflaten

Tyvegodset forsvinner ut. Bander står bak. Norske tollere kontrollerer ikke biler på vei FRA Norge. Valgte laftet bolig. Pynter på overflaten 5 2013 kroner 49,- Norske tollere kontrollerer ikke biler på vei FRA Norge Bander står bak Tyvegodset forsvinner ut Valgte laftet bolig Pynter på overflaten Ung på boligmarkedet Nytt bad på liten plass

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL. Norske Boligbyggelag

MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL. Norske Boligbyggelag bo! NR 1 / 2011. ÅRG. 10 Flere kvinner bør spare til pensjon side 7 Kobbl Eiendom side 8 Trivselsprisen side 18 Få 100.000,- fra Pangeas Miljøfond side 26 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

BoGlede. PBBL 60 år 1946-2006. Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin. Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3

BoGlede. PBBL 60 år 1946-2006. Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin. Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3 BoGlede Nr. 3 September 2006 PBBL 60 år 1946-2006 Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3 En plass å bo Jubileumssider Side 6 Hele livet Torstein Hansen

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Ditt Bate. Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2014. To gode naboer side 10. Møt Bates nye styreleder side 6.

Ditt Bate. Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2014. To gode naboer side 10. Møt Bates nye styreleder side 6. Ditt Bate Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2014 Fulldistribusjon Møt Bates nye styreleder side 6 To gode naboer side 10 Sundays Leder Diamond sofagruppe Kjære leser! Drachmann benk sort

Detaljer

Først i køen. For 250 kroner. s. 16

Først i køen. For 250 kroner. s. 16 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 4 : 2012 Først i køen. For 250 kroner. s. 16 Belysning side 5 Lettere liv med heis side 20 Jul på kjøkkenet side 12 Byutvikling: Busan side 28 Leder

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen BBL Ha en fargerik høst :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011 Solsikkebarna Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen Det er som ulykkesfugl du ser fordelen av en god bilforsikring ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer