rffi ffi Brumunddal Rotary Kluhb \'/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rffi ffi Brumunddal Rotary Kluhb \'/"

Transkript

1 \'/ rffi ffi Brumunddal Rotary Kluhb v

2 Brumunddal Rotary Klubh Brumunddal Rotary Klubb's chartermedlemmer. 1. rekke f.v.: Felix Lier Harstad, Sverre Alhaug, Sigv. Jordfald, Henrik W.M. Brandanger, Nils Nes, Christian Stabell, Monrad Gudahl. 2. rekke f.v.: Frithjof Mo Gregersen, Reidar Brinch. Haakon Noodt, Bye, Simen Randgaard, Magne Bye, Arne B. Dolva, Leif Christensen. 3. rekke f.v.: Edvin Kristgffersen, Arne Egil Brustad, Carl Roll, Odd Langmoen, Jon Bakken, Hans Koren.

3 RINGSAKER KOMMUNE HI LSER JUBILANTEN Enhver by - ethvert tettsted i landet vdrt har i dag sin Rotary Klubb. Brumunddal fikk sin Rotary Klubb i Det var pa tide, for Brumunddal var da blitt en liten smdby. Hva har skapt "byen" Brumunddal? -lo, forst og fremst beliggen- W. heten og Brumunda, elva som renner gjennom det korte og ut i MjOsa. Det frodige jordbruket i Furnes, Veldre og Nes og Ringsaker har medvirket til denne bykonsentrasjonen og handelssenteret. S5 tidlig som i rene tok vangspresten Abraham Pihl opp tanken om at det burde anlegges en by ved Brumunda's i MjOsa, med fabrikker og til og med universitet. Disse tankene ble ogss tatt opp av en kgl. kommisjon noen 5r senere, og Brumunddal ble brakt pe bane igjen ogss i 1840 da arbeidet om 6 gjenreise det gamle Hamar ble tatt opp. Det var kvernbrukene som var den f0rste industrien i Brumunddal. SE kom brenneriene, garveri, meieri og spinneri - som alle fikk sin drivkraft f ra vasshjulene i elva. I 1890 kom jernbanen med stasjon i Brumunddal. Det vokste opp noen hus, og ved Srhundreskiftet var det ca. 40 hus med innbyggere. I 1930 var det 0ket til ca Fra krigen slutt i 1945 steg folketallet raskt og var i 1951, da Rotary Klubben ble stiftet, ca I dag bor det mennesker innenfor det vi kaller regulerte omr6det i Brumunddalen. Y Brumunddal er i dag byen for et distrikt hvor det er bosatt personer. Byen har ikke status som by, men fungerer som byen for omlandet med service p5 de fleste omr6der. Serlig de siste Srene har handels- og servicevirksomheter av ulike slag blomstret opp. Ringsaker kommune har i de senere Srene satset mye for 5 f5 smsbyen trivelig. I de siste par 6r, under vann-, kloakk- og vegutbygging har den nok sett ut som en forvoksen sm gutt. Men det er vart m6l at vi i av 4-5 5r skal kunne presentere smsbyen v6r som den attraktive, blomstrende sm6bven i MiOsd lstrlktet. L

4 y Brumunddal er i dag en viktig del av Ringsaker kommune av Da ble de tre kommunene Nes, Ringsaker og Furnes slstt sammen til en storkommune. En sammenslutning som pe de fleste omr6der har vart vellykket. Vi har ei bygd som fra naturens side gir oss enestsende muligheter til friluftsliv, rekreasjon og ferie. Det er en oppgave for oss alle at vi sammen tar vare pe disse verdier vi har i bygda v6r. VErt brede mangfoldige organisasjonsliv i bygda er verdifullt. Disse skal vere med og verne om det gode som gjennom generasjoner er skapt. Brumunddal Rotary Klubb har medvirketil dette. Jeg overbringer R ingsaker kommunes hjerteligste gratulasjoner med 30 6rs jubileet, og takker for det dere har bidratt med ved 5 gi Brumunddal og dens befolkning gjennom et interessant og givende foren ingsliv. Personlig vil jeg f lov 5 gi min gratulasjon til jubilanten. Jeg er stolt over at jeg selv har vert eresmedlem et r i Brumunddal Rotary Klubb. Jeg 0nsker dere lykke til videre. Peder Esbj0rnsen. v

5 BRUMUNDDAL ROTARY KLUBB BLIR TIL For mennesker flest synes ofte livet 5 bests av tilfeldigheter. Jeg skaper tilfeldighetene, sa riktignok Napoleon, men ihvert fall ville tilfeldlghetene at det vinteren 1950/51 ble holdt et for tannleger pe Turisthotell, Brumunddal PE dette motet traff tannlege Sverre Alhaug fra Brumunddal en kollega og gammel bekjent fra Stavanger som bar rotarymerket p6 sitt jakkeoppslag. Den kvelden f ikk Sverre Alhaug en forste gangs i Rotary og hva det st6r for. Tanken fanget straks. Tilfeldighetene ville ogss at det samtidig p5- gikk forberedende arbeider for 5 stifte rotaryklubber inabobyene GjOvit<, Hamar og Lillehammer. Det gikk lkke lenge for Sverre Alhaug hadde tatt en rekognoseringstur til disse tre byene for 5 f5 ytterligere impulser. Daverende guvern0r Sigvald Jordfald ble kontaktet, og som Sverre Alhaug selv hargitt uttrykk for, ble han straks fasinert av Sigvald Jordfald som det elskverdige og strslende menneske han var, og de rotaryideer han gl0det for, fenget som ild i t0rt gress. Etter dette tok Sverre Alhaug kontakt med sine omgangsvenner og bekjente, og de f6rste sju - Ette kommende rotaryanere begynte 5 holde sine m0ter pe Grand Hotall, Brumunddal, v6ren Rotary-tanken var s6dd, og den vokste fort. Innen utgangen av mai 1951 var antallet medlemmer steget Iil 21. Takket vere en energisk innsats fra Sverre Alhaug og hans sekreter Magne Bye ble alle formaliteter ordnet, og Brumunddal Rotarvklubb fikk sitt charter allerede den 30. mai 1951 med f0lgende chartermedlemmer (klassif ikasjonene i parentes): Alhaug, Sverre Bakken, Jon Brandanger, Henrik W.M. Brinch, Reidar Brustad, Arne Egil Bye, Jorgen Bye, Magne Christensen, Leif Dolva, Arne B. Gudahl, Monrad Harstad, Felix Lier Koren, Hans Kristoffersen,0ivind Langmoen, Odd (tannlegepraksis) (undervisn ing) (lege- privatpraktiserende) (e le ktrisitetsbra nsjen ) (produksjon- arbeidskler) (veibygging) (sa kf0 rerforretn ing) (spareban k) (adm. politivesen) ( dag I igva ref o rretn ing) (byggeplater) (apoteker) (mekanisk verksted) (adm. trevarer) v_

6 Mo Gregersen, Frithjof Nes, Nils Noodt, Haakon Randgaard, Simen B0 Roll, Carl Stabell, Christian Ulven, Edvin (landbru ksmaskiner) (vetrinerpra ks is) (arkitekt) (trykkeri og forlagsbransjen) (bank og (me ieriprodu kter) (herre konfe ksjonsforretn ing) I Charterfesten ble holdt pe Turisthotell den 22. juni Som fadderklubb fungerte Oslo Rotary Klubb. Foruten distriktsguvern6r Sigvald Jordfald og chartermedlemmene ;p"6 damer motte her Axel Jensen som gjest fia Danmark, hoyesterettsadvokat Hugo Moen og rorleggermester Oswald Holmen fra Gjovik Rotary Klubb, som hadde fstt sitt charter den 17. mars 1951, og overlege Nils K. Bockman fra Hamar Rotary Klubb, som hadde f6tt sitt charter den 9. april NEr man legger til at Lillehammer Rotary Klubb hadde fdtt sitt charter den 26. mai 1951, kan man konstatereat alle Mjosbyene og Brumunddal fikk sine charterklubber praktisk talt samtidig. Charterfesten ble awiklet p5 vellykket og mste av Henrik Brandanger, som var festkomiteens formann, og som ogsd hadde diktet f lere sanger til festen.

7 KLUBBENS OMRADE Brumunddal Rotary Klubb er tilsluttet Rotary Internationa,. Fra 1922 til 1953 var Norges rotaryklubber samlet og organisert i ett distrikt - distrikt nr.67. I Brumunddals jubileums6r er det seks rotarydistrikter i Norge, og Brumunddal Rotary Klubb er tilsluttet distrikt nr. 230, som omfatter Buskerud, Hedmark og Oppland fylker. Klubbens geografiske grenser var ved starten i 1951 noe upresist angitt. Selv 20 6r senere var de i Rotarys internasjonale register beskrevet slik: "Brumunddal and the nearest Surroundings Ringsaker and Furnes" ble det startet naboklubber i Moelv og Hamar Vest. ble da l0st p6 fredelig m6te. Brumunddal Rotary Klubb var for Ovrig fadder for den nye Moelv Rotary Klubb. 1ot MEDLEMSKAP P5 grunn av de internasjonale rotaryregler som ogss gjelder for Brumunddal RotarV Klubb, har klubben bare mannlige medlemmer. I norsk lovgivning om det dispensert for enkelte i nternasj onale o rgan isasj oner, b lant dem R otary. Rotarianeres ektefeller har sin egen organisasjon - lnner Wheel. I Brumunddaler det en aktiv slik klubb. Ved starten i 1951 hadde klubben 21 "chartermedlemmer". I lopet av det fdrste Sret Okte medlemstallet noe r senere - var det fortsatt 15 aktive medlemmer i klubben med medlemskap fra Ved 30-6rs jubileet er fortsatt folgende ni av disse "still going strong", men n5 som senior aktive, nemlig: Henrik W. M. Brandanger, Arne Egil Brustad, Anstein K. Dobloug, Arne B" Dolva, Monrad Gudahl, Odd Langmoen, Alf Myhre, Jorgen Opsal og Edvin Ulven. Disse kan altss feire 30-6rs jubileum som rotarianere i Medlemstall og aldersfordeling har utviklet seg slik idisse 30 Srene: ',l981 Antall medlemmer Eldste medlem Yngste medlem G jennomsn ittsalder z',t

8 KLASSIFIKASJON Rotarys medlemsskapspolitikk bygger pe et- klassifikasjonssystem. Hensikten er at hver enkelt klubb pe denne m6ten ved medlemmenes yrkesmessige fordeling skal st6 frem som et mest mulig representativt tverrsnitt av lokalsamfunnet. Klassifikasjonsreglene har vert endret flere ganger i av de siste 30 6rene og kan vel n5 sies 5 vere lite oversi kt I ige. F0lgende sterkt forenklede oppstilling viser hvordan Brumunddal Rotary Klubbs medlemmer fordeler seg pe hovedneringsgruppene: ]} Primarnaringen - jord-, skogbruk og f iske.. Bergverksdrift... I ndustri oo Kraft- og vannforsyning 00 Bygge- og anleggsvirksomhet 13 Varehandel, hotell og restaurant Transport, lagring, post og telekomm. Bank, finans og forsikring... Offentlig, sosial og privattjenesteyting IT j Neringsgrupperingene tilsvarer grupperingene i Statistisk Sentralbyr5s neringsstatistikk, men Rotarys klassifikasjoner kan vere vanskelig 6 olassere. I ovennevnte oppstilling er det ikke tatt hensyn til medlemmenes fordeling p5 gruppene aktiv og senior aktiv er fordelingen slik: Aktive...30 Senioraktive...24 ERESMEDLEMMER Rotarys vedtekter Spner adgang til 5 velge inn utenforst6ende som klubbens eresmedlem for en begrenset periode. Brumunddal Rotary Klubb har hatt disse eresmedlemmene: Tannlege Hans Setren Lege Einar Lundby Ordf0rer Peder

9 Klubbens medlem Alf Myhre var for daverende distriktnr. 131 i rotary6rer Myhre ble forovrig i 1979 utnevntil Paul Harris Fellow. Rotarianerne har moteplikt, og de internasjonale reglen er temmelig strenge pe dette punktet. I Brumunddal har moteplikten vart praktisert med rimelighet..j Motedag har i alle 5r vert mandag. M0tested var i klubbens 20 5r Grand Hotall. Fra starten hadde klubben en avtale med hotellet hvor vi fikk tildelt gratis lokale - dog med om at medlemmene burde gjore en bestilling fra kjokkenet. Etter som klubben vokste, ble lokalene for sm6, noe som i mange Er var en hemsko for klubbens vekst. Da det nve Hedemarken Hotell sto ferdig, flyttet klubben over dit med store forventninger. Disse er nok bare delvis blitt innfridd. I de utpregede sommerm6nedene hadde klubben i flere 5r den fordel 5 kunne legge sine m0ter til Nora-Sunrose's kantine, som bedriften velvillig stilte til rsdighet. I sommerm6nedener det ogs6 holdt hage- og hos medlemmer hvor dette har passet. Et verdifullt tiltak innen klubben har vert komitem0ter hjemme hos medlemmene. Det var gjerne formennene i de enkelte komiteene som f0rst inviterte. Dette var positive med diskusjoner om Rotarys mslsetting og nye opplegg for programmer - foruten at samveret styrket vennskapet medlemmene i mellom. P fester og kameratskapsaftener var det i mange 6r bra med underholdning b6de av klubbens egne rnedlemmer og av innbudte. De mer private samv r er imidlertid etter hvert blitt sjeldnere. Med 0kende medlemstall er slik virksomhet etter hvert blitt vanskeliqere 5 Klubbens ordinere er ofte ramme for programmer som man ellers - i alle fall tidligere - m6tte til polytekniske foreninger 10

10 eller folkeakademier for 6 bli del i. En av grunnene kan ha v rt at tilbudet p5 slik har vert meget beskjedent i Brumunddal. Utenom de Srlige president- og har vi deltatt i intercitym0ter og d istri ktskonferanser. Av rotaryarrangementer som klubben har stdtt for, kan nevnes: President- og sekret rm0te Distri ktskonferanse Klubben kom heldig fra disse arrangementene og fikk pen omtale. Y VENNSKAPSKLUBBER I Srene like etter siste krig ble det sokt knyttet vennskapsb6nd over landegrensene. Dette var ogss ih6y grad i Rotarys 6nd. Brumunddal' Rotary Klubb f ikk vennskapsklubber i de nordiske landene. I mange 6r hadde vi f.eks. Rotary Klubb i Danmark som vennskapsklubb. VEre medlemmer Danmark, og vi fikk gjenvisitter. Klubbene utvekslet programmer og referater fra Men utover dette kan disse forsokene pe 6 bygge ut nordiske kontakter ikke sees 5 ha fgrt til resultater. Det samme m6 dessverre ogs6 kunne sies om med "matched clubs" hvor Brumunddal Rotary Klubb var matchet med Takamatau South og Tano klubber i Japan. UNGDOMSUTVEKSLING E I Srene 1967, 1968 og 1969 deltok v6r klubb sammen med Alvdal, Elverum, Kongsvinger, Rena og Tynset Rotaryklubber i et ungdomsutvekslingsprogram. Vi har tatt imot ungdom fra England, Wales og USA. Ungdom fra Brumunddal har England. Forsok pe 5 gjenoppta denne utveksling har forel0pig ikke f0rt f rem. ROTARY FOUNDATION Klubbens akkumulerte bidrag utgjor dollar, og dette gir klubben rang som en "600% klubb". 11

11 FORSKJELLIGE SAKER A fremme forstselse og godvilje blant mennesker er en viktig side ved Rotarys m6lsetting. "Service above self" er et begrep i Rotary og angdr oss s6vel som klubb som enkeltmedlem (som rotarianer). I noen 5r hadde vi krigsinvalidehjemmet Bereia som merkesak. Vi hjemmet og underholdt pasientene. Noen karer utenom Rotary var ogs6 med. Det dreide seg om dyktige musikere som delte v6r interesse for denne sak. VEre Srlige turer for pensjonarene ved Veldre og Furnes aldershjem synes 5 ha falt heldig ut. De gamle forteller at de med glede og forventning ser frem til turene, som de sier er en stor begivenhet for dem. p Helsehjemmet Veslelia har forhspentligvis heller ikke vert uten betydning. Disse tiltakene har vert med pe 5 gi v6re medlemmer bedre kjennskap til mennesker - og ogs6 til bygda ver. En av de tidligere distriktsguvern6rene hadde Kofoedskolen i Oslo som hjertesak. Han ga klubbene orientering om skolen, og v5r klubb hadde i noen 5r innsamling av kler, sko og boker. Ett etter ver mening fint tiltak var innsamling av brukte frimerker til Tubfrim og senere 5r til Yvi, Moss. Det bet6d arbeid for invalide og penger til en god sak. yter klubben i beskjedent stotte til forskjellige virksomheter ved hjelp av "Munken" som det samles inn midler til pe hvert Munken var egentlig en som ble brukt til formslet. Den er for lengst gstt istykker og er blitt erstattet av en vanlig sparegris. Midlene blir fordelt pe lokale formdl v- hvor et bidrag ofte kan vere til stor hjelp. BRUMUNDDAL ROTARY KLUBBS PRESIDENTER '. Sverre Alhaug : Frithjof Mo Gregersen : Felix Lier Harstad ' : Haakon Noodt 12

12 : : : : : 'r : : : : : : : : 'r968-69: : : : : : : : : : : : : Alf Myhre Carl Roll Jan E. Mellbye Henri k Will iam Marstrander Brandanger Arne Egil Brustad Johan NerbOe Tom Campbell Pedersen Lennart Mellbye Tormod Ubbe Terje Lundby Leif Thorsrud Kjeld Halvorsen Torgeir Lauvdal Oddvar Aarseth Carl Erik Molstad Finn Kverneland Christen Olav Asheim Bernt Magnus Langmoen Lars Simensen Arne B. Dolva Hans G lestad Lars T0rud Finn Arne Bakke Odd Langmoen Gunnar Thyness Peder Krohn-Fahervoll v 1?

13 STYRET IJUBILEUMSARET President Peder Krohn-Fagervoll (prod. og salg tref iberplater) President elect Einar Ness (forsvaret, Heren Past president Gunnar Thyness (tannlege, egen praksis) Sekreter Jan K. Bonden (adm. meieriprodukter) Kasserer Arnold Finstad (regnskap, revisjon) StyremedlemmerOlav Paul Brandser (veteriner) Arthur Buchardt ( r0rl eggervi r kso mhet) Egil K. Sundbye (adm. ferd ighusprodu ksjon ) Medlemmer ellersoddvar Aarseth (SA)(tekn. adm. i jubileums6ret: Christen Olav Asheim (SA) (adm. forretningsbank) Per Bergsvik (kommunal adm. r6dmann) Henrik W.M. Brandanger (SA) (lege privatprak.) Arne Egil Brustad (SA) (produksjon arbeidsklar) Helge B. Castberg (produktutvikling - melkeproduk.) Anstein K. Dobloug (SA) (drift sandtak) Johs. Dobloug (a nleggsvi rksomhet vei/vann ) Arne BjOrge Dolva (SA) (adm. Politi) Monrad Gudahl (SA) (dag ligvaref orretn ing) Kjeld Halvorsen (SA) (namsvirksom het) Anders Hogstad ( bo khandel ) Kjell Johansen (bakeri, konditori) Amu nd Kristofersen (mekanisk verksted) Kjell Kroken (SA) (drift av kjemisk renseri) Svein lver Jevne (svi neoppd rett) Finn Kverneland (prod. og salg landbruksmaskiner) Berger Langmoen (jordbruk- melkeproduksjon) Bernt Magnus Langmoen (SA) (prod. og salg trelast) Odd Langmoen (SA) (adm. trevarer) Torgeir Lauvdal (SA) (videregdende skole) Terje Lundby (SA) (prod. og salg trelast) Knut Lyder Larsen (adm. sparebank) Lennart Mellbye (SA) (drift av planteskole) Carl Erik Molstad (SA) (rsdgivende Alf Myhre (SA) (adm. forretn ingsban k) Olai Myklebust ( helsetjeneste, fysioterap i ) Egil Nordal (skattevesen ) Arne Norstad (SA) (d isponent) Johan (SA) (drift av almenning) 14

14 v J0rgen Opsahl (SA) (jord bru ksd rif t ) Tom Campbell Pedersen (SA) (advokatforretning) Arne Stoud Platou (drift av egen jordbrukseiend.) Sverre Sandbakken (SA) (bensin og servicestasjon) Christian Sandberg (jordbruk- broiler prod.) Hans Petter Schj0nsby ( offentl ig helsevesen ) Lars Simensen (adm. grunnskole) Aage Solberg (f - egen virksomhet) Magne Solhaug (snekkermester) Lars (SA) (adm. konservesindustri ) Tormod Ubbe (SA) (prod. og salg plastvarer) Johan Ugelstad (rsdgivende i ngen ) EdvinUlven(SA) (herrekonfeksjonsforretning) Erik Ulven (adm. herrekonfeksjon) Alm Ener Valseth (apoteker) Leif Ole Vibe ( kjottvarep rod. og sa lg ) v Klubbens 30irs - jubileum markeres med fest pi TURISTHOTELL freda g,12.juni 81, kl.1goo. 15

Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev februar 2008

Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev februar 2008 Kjære Rotaryvenner! Mediebildet i februar var preget av en intrikat sak involverende nettverk og bruken av disse. Ramin-Osmundsen-saken burde interessere Rotarianere spesielt med tanke på etikk og moral

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr

3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr r j A iv i s N NR. 2 MAI 1950 SYVOGTYVENDE ARGANG MEDLEMSBLAD FOR IDRETTSKLUBBEN TJALVE 3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr Tjalve vant den ferste lagpokalen Hvordan ble Holmenkollstafetten til og hvem

Detaljer

På banen for dobbeltspor

På banen for dobbeltspor Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 8 2012 årgang 19 På banen for dobbeltspor Nå engasjerer Næringsforeningen og ordførerne på Jæren seg for dobbeltspor på jernbanen helt til Egersund. De vil ha bedre

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon Medlemsblad for Norsk Flyteknik Organisasjon Vi bygger ditt I.---mmnuF 9- =""I i på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vål nye katalog.

Detaljer

ORKESTER- FORUM. Alexander i farta. Bestum strykeorkester. Med Miriam til Menuhin Miriam Helms Ålien er en av fem norske finalister til den

ORKESTER- FORUM. Alexander i farta. Bestum strykeorkester. Med Miriam til Menuhin Miriam Helms Ålien er en av fem norske finalister til den ORKESTER- FORUM Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni- Orkestres Landsforbund Returadresse: Orkesterforum Postboks 4651 Sofienberg, 0506 OSLO Nr. 1 2010 20. årgang Alexander i farta

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR Utgiver: Norsk Bridge Forbund Forfatter: Geir Gisnås 2006 Design og ombrekking: Rita Åse/Duo Design Trykkeri: Valdres Trykkeri ISBN

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 32 - NR. 2 2008 www.huguliavel.no Les om Lands Museum på side 12 Synnfjell Utvikling, Anne Sofie Askvig - se side 4 GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 2 Kjære fotballvenner velkommen til en ny sesong med LFK Jan Tore Meren, Styreleder LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité:

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer