Innkalling til Helse- og sosialutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Helse- og sosialutvalet"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Innkalling til Helse- og sosialutvalet Møtedato: Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: Politisk dag/gruppemøter Lunsj Hovudutvalsmøte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf , eller til slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemar møter etter nærare innkalling. Dersom det er alternative framlegg til vedtak i nokre av sakene kan dei sendast til: Flora kommune Arlene Oddbjørg Vågene leiar Arne Schei sekretær

2 Saknr. Tittel Sakliste 009/15 Godkjenning av møtebok 010/15 Refererte skriv og meldingar Protokoll - Flora Eldreråd Protokoll - Flora Eldreråd Samhandlingsnytt januar 2015 Samhandlingsnytt februar 2015 Eigenandel /vederlag for opphald institusjon 011/15 Forebygging av organisert kriminalitet - Flora kommune si rolle 012/15 BHP oppfølging 013/15 Tiltak for å få fleire i arbeid og vekk frå trygd ORIENTERINGSSAKER: Steinar Furnes om Docen II Presentasjon av BUSO-prosjekta i tiltakstenesta

3 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 009/15 Helse- og sosialutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Arne Schei K /294 Godkjenning av møtebok Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.

4 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Vedlegg: Protokoll - Helse- og sosialutvalet

5 FLORA KOMMUNE Møtedato: Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00-13:15 Møteprotokoll for Helse- og sosialutvalet Desse møtte Hildur Bendixen Petter Karl Refsnes Solbjørg Tonheim Frank Willy Djuvik Arlene Oddbjørg Vågene Gustav Johan Nydal Halvor Halvorsen Mathias Clausen Nødset Madelen Vågene Wefring Arne Rognaldsen Parti AP AP AP FRP H KRF V UB UB Eldrerådet Forfall meldt frå følgjande medlemar Rune Magnar Bortne Anita Solheim Steinset Parti H H Følgjande varamedlemar møtte Anne Margrethe Hjertenes Odd Sigfred Husebø Parti H H Møteleiar: Merknad til innk.: Godkj. sakliste: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Spm./interpell.: Synfaring: Ymse: Arlene Oddbjørg Vågene Godkjent, med merknad om at nokre av deltakarane ikkje hadde fått innkallinga inn på sine nettbrett. Godkjent. Sak 003/15 vart utsett og sak 008/15 vart trekt. Dette var samrøystes. Steinar Furnes, controller Berit Seljeseth Osa, kommunalsjef Norunn Stavø, omsorgsfagleg rådgjevar Trude Gulbranson, tenesteleiar Anne Merethe Ødven, møtesekretær Arne Schei Steinar Furnes om framdrift Docen II, Norunn Stavø om avlasting for barn og unge, og Gustav Johan Nydal om arbeidet med etterbruk av sjukehuset. Råd for funksjonshemma møtte ikkje.

6 Sakliste Saknr. Tittel 001/15 Godkjenning av møtebok 002/15 Refererte skriv og meldingar Ambulerande skjenkeløyve - Julebord Flora vidaregåande skule Einskild løyve - Nyttårsdans i Norddalsfjorden Einskildløyve - Koriander Julequiz Skjenkeløyve - Opning av nytt kunstgalleri Skjenkeløyve ved einskildarrangement - opning av ny frisørsalong Informasjon om eldremedisinsk poliklinikk NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Årsmelding Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane /15 Forebygging av organisert kriminalitet - Flora kommune si rolle 004/15 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar 005/15 Samarbeidsavtaler mellom Flora kommune og Helse Førde 006/15 Orientering om kommunens bruk av skjønnsmidlar tildelt til psykososial oppfølging etter 22.juli /15 Rutinar for sakshandsaming av felles samarbeidsavtaler, ordningar og prosjekt innan helseområdet og tilhøyrande finansiering 008/15 Førebuing til oppstart av Øh døgn i kommunen

7 001/15: Godkjenning av møtebok Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. Handsaming: Samrøystes vedteke Vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre /15: Refererte skriv og meldingar Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Handsaming: Samrøystes vedteke. Vedtak: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre : Ambulerande skjenkeløyve - Julebord Flora vidaregåande skule Handsaming: Vedtak: : Einskild løyve - Nyttårsdans i Norddalsfjorden Handsaming:

8 Vedtak: : Einskildløyve - Koriander Julequiz Handsaming: Vedtak: : Skjenkeløyve - Opning av nytt kunstgalleri Handsaming: Vedtak: : Skjenkeløyve ved einskildarrangement - opning av ny frisørsalong Handsaming: Vedtak: : Informasjon om eldremedisinsk poliklinikk

9 Handsaming: Vedtak: : NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Handsaming: Vedtak: : Årsmelding Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane 2014 Handsaming: Vedtak: /15: Forebygging av organisert kriminalitet - Flora kommune si rolle Følgjande erklæring vert teken inn i Flora kommune sin kommuneplan og alkoholpolitiske retningsliner: Flora kommune skal jobbe for, og legge til rette for eit trygt og godt lokalsamfunn for innbyggjarane våre, jfr. Folkehelselova 4. Flora kommune tek avstand frå organisert kriminalitet, herunder 1%-klubbar og -miljø, og erklærer desse for uønskte i kommunen. Det skal ikkje gjevast skjenkeløyve til klubbar som politiet definerer som kriminelle. I alle søknader som kan knyttast opp til eit kriminelt MC-miljø skal Politiet vere høyringsinstans.

10 Handsaming: Framlegg om å utsette saka. Samrøystes vedteke. Vedtak: /15: Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Flora kommune vedtek å innbetale sin del av medfinansieringa av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helse og omsorg som ei oppfølging av forpliktinga om gjennomføring av desse i samsvar med samanstilling i tabell 5 for samla kostnadar, med kr ,-. Handsaming: Rådmannen ønskjer eit tillegg til framlegget: Flora kommune førset at Helse Førde held samhandlingsbarometeret oppdatert til ei kvar tid. Samrøystes vedteke med tillegg. Vedtak: Flora kommune vedtek å innbetale sin del av medfinansieringa av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helse og omsorg som ei oppfølging av forpliktinga om gjennomføring av desse i samsvar med samanstilling i tabell 5 for samla kostnadar, med kr ,-. : Flora kommune førset at Helse Førde held samhandlingsbarometeret oppdatert til ei kvar tid /15: Samarbeidsavtaler mellom Flora kommune og Helse Førde Flora kommune inngår følgjande avtalar med Helse Førde HF: 1. Delavtale om gjensidig hospiteringsordning (godkjent av koordineringsrådet ) 2. Delavtale om smittevern (godkjent av koordineringsrådet ) 3. Samarbeidsavtale om turnuslegeordning (godkjent av koordineringsrådet )

11 4. Samarbeidsavtale om fagnettverk innan eldremedisin og eldreomsorg (godkjent av koordineringsrådet ) Kostnadane som følgjer av avtale om hospitering vert å ta innafor omsorgstenesta si ramme. Handsaming: Samrøystes vedteke. Vedtak: Flora kommune inngår følgjande avtalar med Helse Førde HF: 1. Delavtale om gjensidig hospiteringsordning (godkjent av koordineringsrådet ) 2. Delavtale om smittevern (godkjent av koordineringsrådet ) 3. Samarbeidsavtale om turnuslegeordning (godkjent av koordineringsrådet ) 4. Samarbeidsavtale om fagnettverk innan eldremedisin og eldreomsorg (godkjent av koordineringsrådet ) Kostnadane som følgjer av avtale om hospitering vert å ta innafor omsorgstenesta si ramme /15: Orientering om kommunens bruk av skjønnsmidlar tildelt til psykososial oppfølging etter 22.juli 2011 Helse og sosialutvalet tek orienteringa til vitande. Handsaming: Samrøystes vedteke. Vedtak: Helse og sosialutvalet tek orienteringa til vitande /15: Rutinar for sakshandsaming av felles samarbeidsavtaler, ordningar og prosjekt innan helseområdet og tilhøyrande finansiering

12 Flora kommune har følgjande kommentarar til dei føreslegne rutinar for sakshandsaming og finansiering av felles samarbeidsavtaler, ordningar og samhandlingsprosjekt innan helseområdet og tilhøyrande finansiering: Flora kommune sluttar seg til hovudtrekka i dei ordningane som blir skissert i denne saka. Handsaming: Samrøystes vedteke. Vedtak: Flora kommune har følgjande kommentarar til dei føreslegne rutinar for sakshandsaming og finansiering av felles samarbeidsavtaler, ordningar og samhandlingsprosjekt innan helseområdet og tilhøyrande finansiering: Flora kommune sluttar seg til hovudtrekka i dei ordningane som blir skissert i denne saka /15: Førebuing til oppstart av Øh døgn i kommunen Omsorgstenesta kan i ein periode på 2 år gjere om inntil 10 helsefag-/omsorgsarbeider stillingar til sjukepleiarstillingar for å få rett kompetanse i høve krav til ØH døgn. Omgjeringa skal skje gjennom naturleg avgang og gjennom intern flytting av tilsette. Handsaming: Saka vert trekt. Samrøystes vedteke. Vedtak:

13 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 010/15 Helse- og sosialutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Arne Schei K /294 Refererte skriv og meldingar Underliggande saker: Saksnummer Tittel Protokoll - Flora Eldreråd Protokoll - Flora Eldreråd Samhandlingsnytt januar 2015 Samhandlingsnytt februar 2015 Eigenandel /vederlag for opphald institusjon Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

14 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar:

15 FLORA KOMMUNE Møteprotokoll for Flora Eldreråd Møtedato: Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11: Desse møtte Målfrid Angell-Jacobsen Arne Rognaldsen Arne Talsæte Laila Nygård Laila Steindal Jostein Midtbø Lovise Helle Parti AP H Møteleiar: Merknad til innk.: Godkj. sakliste: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Spm./interpell.: Synfaring: Ymse: Arne Rognaldsen Ingen merknader Ingen merknader Adm. kons./møtesekretær Arne Schei Informasjonsskriv om sammøte i Jølster med andre kommunale eldreråd. Informasjon om den kulturelle spaserstokken sitt program for hausten. Informasjon om omsorgstenesta.

16 Sakliste Saknr. Tittel 031/14 Godkjenning av møtebok 032/14 Publikum tilstades på møter i eldrerådet 033/14 Serviceskyssen 034/14 Fellesmøte med eldreråda i Førde, Naustdal, Gaular og Jølster 035/14 Referat frå utvala Saker som kjem til

17 031/14: Godkjenning av møtebok Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. Handsaming: Samrøystes vedteke. Vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre /14: Publikum tilstades på møter i eldrerådet Leiar Arne Rognaldsen la fram følgjande forslag til vedtak: Sakskart vert framlagd for publikum, samt på kommunens nettside under politiske saker. Møtet startar med "Åpen halvtime", der publikum kan legge fram sine saker. For meir informasjon om dagsorden og sakskart for møtene, sjå Handsaming: Samrøystes vedteke. Vedtak: Sakskart vert framlagd for publikum, samt på kommunens nettside under politiske saker. Møtet startar med "Åpen halvtime", der publikum kan legge fram sine saker. For meir informasjon om dagsorden og sakskart for møtene, sjå /14: Serviceskyssen Informasjon om søknad som gjeld serviceskyss vert tatt til vitande. Eldrerådet ber om at samferdsleutvalet tek kontakt med busselskapet og ser om bussrutene til bybussen kan utvidast til å gå fleire stader, t.d til Kleiva, Danielsvika og Kystmuseet. Det er og ønskjeleg at det er like ofte bussavgang frå Førde til Florø, enn der er den andre vegen, frå Florø til Førde. Handsaming: Fellesframlegget til eldrerådet vart samrøystes vedteke. Vedtak: Informasjon om søknad som gjeld serviceskyss vert tatt til vitande. Eldrerådet ber om at samferdsleutvalet tek kontakt med busselskapet og ser om bussrutene til bybussen kan utvidast til å gå fleire stader, t.d til Kleiva, Danielsvika og Kystmuseet.

18 Det er og ønskjeleg at det er like ofte bussavgang frå Førde til Florø, enn der er den andre vegen, frå Florø til Førde /14: Fellesmøte med eldreråda i Førde, Naustdal, Gaular og Jølster Handsaming: Samrøystes vedteke Vedtak: Arne Talsæte møter til sammøte i Jølster med andre kommunale eldreråd tysdag 4. november /14 Referat frå utvala Referat frå utvala vert tatt til vitande Handsaming: Samrøystes vedteke Vedtak: Referat frå utvala vert tatt til vitande

19 FLORA KOMMUNE Møteprotokoll for Flora Eldreråd Møtedato: Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11:00-13:20 Desse møtte Arne Rognaldsen Lovise Helle Arne Talsæte Laila Nygård Målfrid Angell-Jacobsen Jostein Midtbø Parti H Ap Forfall Laila Steindal Møteleiar: Arne Rognaldsen Merknad til innk.: Ingen merknader Godkj. sakliste: Ingen merknader Frå adm. møtte: Pleie- og omsorgssjef Robert Kalsvik og adm. kons./sekretær Arne Schei Utlevert i møtet: Samorda møteplan for Orientering: Spm./interpell.: Synfaring: Ymse:

20 Sakliste Saknr. Tittel 01/15 Godkjenning av møtebok 02/15 Stoda i omsorgstenesta v/robert Kalsvik 03/15 Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester i Flora kommune 04/15 Fellesmøte på Skei ang. framtidig storkommune v/arne Talsæte Saker som kjem til. Vel møtt!

21 01/15: Godkjenning av møtebok Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. Handsaming: Samrøystes vedteke utan merknader Vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre /15 Stoda i omsorgstenesta Repr. Jostein Midtbø føreslo følgjande framlegg til vedtak: Eldrerådet er blitt orientert om det vedtekne budsjettet for FK i Eldrerådet er svært bekymra over dei konsekvensane dei pålagde innsparingane kan få for omsorgstenestene i kommunen. Eldrerådet ber om så snart råd om å bli orientert om korleis desse innsparingane slår ut i omsorgstenestene. Handsaming: Robert Kalsvik orienterte om budsjett 2015 og utfordringar i samband med det, og om stoda i omsorgstenesta. Framlegget til Midtbø vart samrøystes vedteke. Vedtak: Eldrerådet er blitt orientert om det vedtekne budsjettet for FK i Eldrerådet er svært bekymra over dei konsekvensane dei pålagde innsparingane kan få for omsorgstenestene i kommunen. Eldrerådet ber om så snart råd om å bli orientert om korleis desse innsparingane slår ut i omsorgstenestene /15 Prinsipp og kriterium for tildeling av tenestere i Flora kommune Arne Rognaldsen la fram følgjande framlegg til vedtak: Rutinehandboka "Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester" skal vere eit verktøy for tenestene, sakshandsamarar og tildelingsnemnd i handsaming og vurdering av meldt behov og søknader, til å ta avgjerd om eventuell tenesteyting. KRE ber om at innhaldet i rutinehandboka vert lagt ut på nett slik at også brukarar og andre kan gjere seg nytte av denne. Forskrift i forhold til lov Under punkt 2.1: Helseteneste i heimen finn vi følgjande forskrift: "Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten har forventa nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt" (jf samlerundskriv frå Helse- og sosialdepartementet ) Same teksten finn vi og under punkt 2.5 re-/habiliteringutanfor institusjon/bustad. KRE har søkt både høgt og lågt for å finne denne forskrifta utan hell. Vi konkluderar med at forskrifta har eit referansenummer som vi må ha for å finne fram, eller er gått ut på dato. Dette er for

22 dårleg. Eldrerådet har merka seg at Forskrift om verdig eldreomsorg ("verdigheitsgarantien"), som trådde i kraft 1. januar 2011, ikkje er komen med. Dette må gjerast. Verdig tenestetilbod Økonomiske rammer verkar på kor verdige tenestene opplevast. Låg bemanning og små stillingsbrøker fører til hektiske tenester, som kan opplevast som fragmenterte. Kontinuitet og nok ressursar bidrar til respekt i tenesteytinga. Kvalitet Bruaropplevingar er i seg sjølv eit mål på kvalitet, både fordi gode opplevingar byggjer tillit til tenstene og behandlinga ein mottar, og fordi mange av dei utfordingane brukarar og pårøprande peikar på, er tilhøve vi veit kan ha innverknad på behandlingutfall. Sjølv om kvalitet er nemnt med berre eitt ord i dokumentet, ber KRE om at kvalitet i alle ledd vert teke alvorleg til beste for oss alle. Handsaming: Framlegget til Arne Rognaldsen vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunalt råd for eldre har følgjande høyringsinnspel til rutinehandboka "Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester i Flora kommune": Rutinehandboka "Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester" skal vere eit verktøy for tenestene, sakshandsamarar og tildelingsnemnd i handsaming og vurdering av meldt behov og søknader, til å ta avgjerd om eventuell tenesteyting. KRE ber om at innhaldet i rutinehandboka vert lagt ut på nett slik at også brukarar og andre kan gjere seg nytte av denne. Forskrift i forhold til lov Under punkt 2.1: Helseteneste i heimen finn vi følgjande forskrift: "Retten til helsehjelp gjelder bare dersom pasienten har forventa nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt" (jf samlerundskriv frå Helse- og sosialdepartementet ) Same teksten finn vi og under punkt 2.5 re-/habiliteringutanfor institusjon/bustad. KRE har søkt både høgt og lågt for å finne denne forskrifta utan hell. Vi konkluderar med at forskrifta har eit referansenummer som vi må ha for å finne fram, eller er gått ut på dato. Dette er for dårleg. Eldrerådet har merka seg at Forskrift om verdig eldreomsorg ("verdigheitsgarantien"), som trådde i kraft 1. januar 2011, ikkje er komen med. Dette må gjerast. Verdig tenestetilbod Økonomiske rammer verkar på kor verdige tenestene opplevast. Låg bemanning og små stillingsbrøker fører til hektiske tenester, som kan opplevast som fragmenterte. Kontinuitet og nok ressursar bidrar til respekt i tenesteytinga. Kvalitet Bruaropplevingar er i seg sjølv eit mål på kvalitet, både fordi gode opplevingar byggjer tillit til tenstene og behandlinga ein mottar, og fordi mange av dei utfordingane brukarar og pårøprande peikar på, er tilhøve vi veit kan ha innverknad på behandlingutfall. Sjølv om kvalitet er nemnt med berre eitt ord i dokumentet, ber KRE om at kvalitet i alle ledd vert teke alvorleg til beste for oss alle Sak 04/15: Fellesmøte på Skei ang. framtidig storkommune Arne Talsæte orienterer om møtet på Jølster. Orienteringa vert samrøystes tatt til vitande.

23 Samhandlingsnytt januar 2015 Tilsyni høveutskrivingav pasientar I 2015skalfylkesmennenegjennomførelandsomfattandetilsyn med samhandlingom utskrivingav pasientarfrå sjukehustil kommune. Tilsynetomfattar kommunalehelse- og omsorgstenesterog somatiske spesialisthelsetenester, og rettar segmot pasientarsomer utskrivnetil eigenbustadmed behovfor hjelp frå kommunen. Tilsynetvil omfatte kommunikasjonav relevanteog nødvendige opplysningarom pasientenved utskrivingfrå sjukehusettil kommunen. Informasjontil pasientog brukarmedverknadvedutskrivingfrå spesialisthelsetenesta og vedmottak i kommuneninngåri tilsynet. Tilsynetvil her i fylket bli gjennomførti 1. halvår2015.det er førebelsikkjeavklarakvasjukehus (-avdelingar)og kommunarsomvil bli omfatta. Nye reglar opner for deling av pasientinformasjonmellom verksemder Ny pasientjournallovog ny forskrift om tilgangtil helseopplysningarmellomverksemderhar trådt i kraft. Lovverketskalbidra til at relevanteog nødvendigehelseopplysningarkanveretilgjengelige,uavhengig av kvensomgir helsehjelpog uavhengigav kor opplysningane om pasientener registrertog lagra. Det vil framleisverestrengekravtil ivaretakingav informasjonstryggleikog personvern,og ein del vilkår må vereoppfylt før det blir gitt tilgangtil å henteinformasjonpå tversav verksemder. Pakkeforløpfor kreft Frå er «pakkeforløpfor kreft» for dei fire vanlegastekreftformene lunge-, bryst-, prostata- ogtjukk- og endetarmskreft innført. I løpet av 2015vil totalt 28 pakkeforløpbli innført. Pakkeforløpfor kreft er nasjonale,standardisertepasientforløpsomskalredusereunødvendigventetid og sytefor at pasientermed mistankeom kreft veit meir om kvasomskalskje.pakkeforløpaomtaler kor langtid kvart ledd i utgreiingog behandlingskal ta. Forløpstideneer normgjevande. Alle sjukehussomutgreierog behandlerkreft skalhaein forløpskoordinatorsomskalsikresamanhengendeaktivitetar i heile forløpet. Pasientenvil få oppgitt eit telefonnummerder dei kanvendeseg for informasjonog spørsmålom sitt forløp. Forløpskoordinatorskalvererepresentertpå møte i tverrfaglege/multidisiplinæreteam (MDT)somogsåvil vereein sentraldel i dette. Dette vedkjemogsåfastleganeog samhandlingamellomnivåa.helsedirektoratethar m.a.utarbeidd eignediagnoserettleiararfor fastlegane.helseførdevil gjennompraksiskonsulentane følgjeopp med avklaringarog tiltak sommå til for at dette skalfungerebestmogleg.meir informasjonfinst på Helsedirektoratetsinenettsider. Fellesavviksordning- regionaledagsamlingar Det er innført ei ny og forbetra fellesordningfor avvikog uønskahendingarsomgjeldsamhandling.det er bestemtat det skalgjennomførastdagsamlingari kvarregionannakvartår someit ledd i implementering og evalueringav denneordninga.målgruppaer einingsleiararog andretilsette somer engasjertei kvalitetsutviklingsarbeid,bådei kommunaneog i HelseFørde. Det blir no sendtut invitasjontil samlingar: Onsdag Tysdag Onsdag Nordfjord Sogn Sunnfjordog ytre Sogn

24 Samhandlingmellom helsetenesteneog NAV NAVhar fleire ansvarsområdesomføresettett samhandlingmed mangepartar. SamhandlingamellomNAVog helsetenesteneer viktig for å kunnetilby brukarane koordinerteog heilskaplegetenester.samhandlingsnyttvil framoverogsåvereein kanalfor informasjonfrå NAVom samhandlingsrelatertetema. NAVønskjerå ta opp viktigetema somomhandlarhelseutfordringarog arbeidsdeltaking,praktisksamarbeidmellom helsetenestaog NAVi det daglege,og annan relevantinformasjon.dersomdu har tema somnavbør ta opp og t.d. formidle gjennomsamhandlingsnytt, såta kontakt med: Sognlokalmedisinskesenter Det pågårno eit hektiskarbeidmed førebuingartil oppstartav Sognlokalmedisinskesenterden Det vil skjeei opptrappingtil full drift innan Førebuinganeomfattar m.a.tilretteleggingav lokale,innkjøpav utstyr, avklaringav drifts- og leigeavtaleinkl. kjøpav tenesterfrå HelseFørde, opplæringav personale,avtalemed legane,rutineomtalar,tilretteleggingav IKT-verktøyog informasjon/kommunikasjon. Samarbeidi Sunnfjordog ytre Sogn Kommunanetek siktepå å etableredesseinterkommunalefunksjonanelokaliserttil nytt byggvedførde sentralsjukehus,med førebelsnemning«nybyggaust»: Legevakt(9 kommunar) Legevaktsentral(truleg13 kommunarpå kveld/natt og 12 kommunarpådagtid) Døgntilbodfor øyeblikkeleghjelp/observasjonssenger (11kommunar) Overgrepsmottak(tilbod for heile fylket) Sidannytt byggikkjevil ståklart før i juli 2017 og sidankommunanesi plikt til å etableredøgntilbodfor øyeblikkeleghjelp gjeldfrå er det behovfor ei mellombelsløysingsomhelseførdehar sagt segvillig til å hjelpetil med.dette blir vurdert i eit eigeprosjektmed representantarfrå beggepartar. Det gårmot at legevaktaog eventueltovergrepsmottaki denneperiodenheld fram med noverande lokalisering,og at det blir funneei løysingfor legevaktsentralog døgntilbodetfor øyeblikkeleghjelp i dei tidlegarelokalatil AMKog tilgrensandelokale.dette er i nærleikenav dagenslegevaktpå sjukehuset. TelemedisinSognog Fjordane Prosjektleiarfor prosjektettelemedisinsognog Fjordane, AnneMargretheØvsthus, slutta i stillingaden Inntil vidarevil det verevidarrosethsomivaretekprosjektleiarfunksjoneni dette prosjektet. Eldremedisinskepoliklinikkar HelseFørdehar over fleire år hatt behovfor oppbyggingav fagfeltet geriatri. Nordfjord sjukehusstartahausten2013ein tverrfaglegeldremedisinsk poliklinikk.våren2014vart det sett nedei prosjekt-gruppefor å utgreieeit tilsvarandetilbod ogsåvedførdesentralsjukehus.eldremedisinskpoliklinikki Førdestartaopp i januar2015to dagari veka,tysdagog onsdag.pasientar må tilvisastfrå fastlegeeller sjukehuslege. Det er ønskjelegå vurderepasientanei ein stabilfase. Inneliggandepasientarkantilvisasttil kontroll vedeldremedisinskpoliklinikk.i startenvil dette vereeit lågterskeltilbod. Eldremedisinskpoliklinikkvil væreeit fast team av indremedisinar,psykiatar, fysioterapeut,ergoterapeutog geriatrisksjukepleiar.alt etter sjukdomsbiletevil pasiententreffe personaleinnandei ulike fagfelta. Aktuelle møte og konferansarframover Minner igjenom at den årlegesamhandlingskonferansen i Sognog Fjordanevil bli arrangertden Brukarutvaleti Sognog Fjordanehar møte den ,fagrådetden og koordineringsrådetden Godtnytt år!

25 Fra: Roseth, Jan Vidar Sendt: 14. januar :38 Til: Postmottak; Emne: Samhandlingsnytt for januar Vedlegg: Samhandlingsnytt januar 2015.docx Til kommunane i Sogn og Fjordane v/postmottak Ber om at postmottak formidlar denne eposten til ordførar, rådmann og leiar/leiarar for helse- og omsorgstenestene i kommunen Kommunane i Sogn og Fjordane v/ordførar, rådmann og leiar for helse- og omsorgstenestene eller tilsvarande SAMHANDLINGSNYTT Vedlagt følgjer informasjon i høve til samhandlingsrelaterte saker. Dersom det er spørsmål eller behov for utfyllande informasjon, så ta gjerne kontakt. Vidar Roseth samhandlingssjef Helse Førde tlf

26 Samhandlingsnytt februar 2015 Samhandling om utskriving av pasientar På basis av tilgjengeleg statistikk, gjennomført undersøking i kommunane og i Helse Førde og ein erfaringskonferanse i november 2014, er det utarbeidd ein samla rapport om korleis samhandlinga om utskriving av pasientar fungerer. Rapporten gir eit nyttig grunnlag for ei rekke aktuelle oppfølgingstiltak. Det vil m.a. bli arbeidd med nye rutinar i revidert delavtale om utskriving. Læringsnettverk for å følgje opp erfaringane med sikte på forbetring vil og vere aktuelt. Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med samhandlinga om utskriving av pasientar frå sjukehus til heimen. Tilsynet vil omfatte to kommunar, Vågsøy og Gloppen, og tilsyn her vil bli gjennomført den og den I tillegg skal tilsynet omfatte Medisinsk avdeling ved Førde sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus og Kirurgisk avdeling ved Førde sentralsjukehus. Tilsynet med helseføretaket blir gjennomført den Dette tilsynet vil kunne bidra ytterlegare til naudsynt læring og forbetring. Telemedisin Arbeidet med fase 3 av vårt unike telemedisinprosjekt i Sogn og Fjordane er i gang. I prosjektplanen for fase 3 er det definert 8 delprosjekt: - Barneavdelinga ut i kommunane - Kommunikasjon mellom legar i kommunar og sjukehus (i høve vurdering av barn) - Videokonferanse under opphold og ved utskriving frå Kreftavdelinga - Smittevern, undervisning til kommunane - Kommunikasjon mellom dialyseeiningane i sjukehusa - Samarbeid mellom Kreftpoliklinikken og infusjonspoliklinikkane ved lokalsjukehusa - Høgskulen si rettleiing og undervisning overfor studentar og kontaktpersonar i kommunane - Læring og meistring I tillegg er det fleire som ønskjer å ta initiativ og som kjem med førespurnader om å prøve ut på andre område. Det er i det heile eit stort engasjement for utprøving av dette verktøyet. Prosjektet har likevel størst fokus på implementering og breidding av det som vart sett i gang i fase 2. Det vil vere svært viktig no at alle får på plass tilrådd videoutstyr. Det tek til å kome seg, men skal vi lukkast, er vi avhengige av at alle er med. Døme på praktisk nytte: konsultasjonar undervisning Breidding av video-/telemedisinsk utstyr i fylket Les meir på nettsida for prosjektet

27 Samhandlingsstatistikk Helsedirektoratet har publisert samhandlingsstatistikk Publikasjonen inneheld mykje interessant informasjon. Nasjonal helsekonferanse KS og Helse- og omsorgsdepartementet arrangerte den nasjonal helsekonferanse. Presentasjonane frå konferansen er tilgjengelege på nettsidene. Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter starter opp den Offisiell opning av senteret blir den For meir informasjon om det hektiske arbeidet fram mot oppstart, sjå prosjektet si heimeside på internett. Kjernejournal Innbyggjarar i Sogn og Fjordane får kjernejournal frå Kjernejournalen vil ha informasjon om Pasienten sine eigne registreringar Legemiddel Besøkshistorikk frå sjukehus Kritisk informasjon (t.d. alvorlege allergiar, implantatar, viktige behandlingar, alvorlege tilstandar) Logg over kven som har gjort oppslag kjernejournalen Innstillingar (styring av tilgang m.v.) Legar i kommune- og spesialisthelsetenesta kan legge inn kritisk informasjon i kjernejournalen. Føremålet med kjernejournal er at alt helsepersonell skal få tilgang til viktig informasjon om pasienten i ein akutt situasjon. Det kan redde liv. NAV si spalte auka yrkesdeltaking Les meir på Helsedirektoratet si nettside. Helsepersonell fylket kan ta kjernejournal i bruk frå Helsedirektoratet vil arrangere informasjonsmøte i Helse Førde den 16. og , og ein vil prøve å legge til rette for at kommunalt personell kan få tilgang til denne informasjonen via video. Meir informasjon om kjernejournal kjem. Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde Helse Førde skal innan november i år rullere sin verksemdsmessige utviklingsplan. Planen skal oppdaterast og omfatte alle tenesteområda, og den skal syne hovudretning for tenesteutviklinga i helseføretaket. Den verksemdsmessige utviklingsplanen er m.a. eit viktig grunnlag for utarbeiding av den bygningsmessige planen og aktuelle arealplanar. Vesentlege strukturmessige endringar er ikkje tema no. Det vart informert om arbeidet i koordineringsrådet den og helseføretaket vil vektlegge ein open prosess og god informasjon til sin samarbeidspartnarar og omverda elles. Samhandlingskonferansen 2015 Minner om Samhandlingskonferansen i Sogn og Fjordane den Programmet er no straks ferdig til utsending. Dagane vil bli spennande og nyttige. Professor Per Fugelli og mange andre dyktige innleiarar vil bidra til det. NAV skal bidra til at flest mogleg kan delta i arbeidslivet i så stor grad som muleg, trass i ulike helseplager. Kunnskapen om dei positive effektane som deltaking i arbeidslivet gir på helse og livskvalitet er godt dokumentert. I 2015 vil NAV sette eit ekstra trykk på dette arbeidet for å gi betre oppfølging og støtte til sjukmelde arbeidstakarar. Målet er å betre samarbeidet mellom behandlar, arbeidstakar og arbeidsgjevar for å auka yrkesdeltakinga i sjukmeldingsperioden, trass i helseplager som er mellombelse eller varige. Dette arbeidet føreset at NAV får eit tett samarbeid og god medverknad frå helsevesenet og arbeidsgjevarane i fylket. NAV kjem til å ta kontakt med representantar frå kommunehelsetenesta og helseføretaket og ser fram til samarbeidet om denne viktige oppgåva.

28 Fra: Roseth, Jan Vidar Sendt: 16. februar :47 Til: Postmottak; Emne: Samhandlingsnytt for februar Vedlegg: Samhandlingsnytt februar 2015.docx Til kommunane i Sogn og Fjordane v/postmottak Ber om at postmottak formidlar denne eposten til ordførar, rådmann og leiar/leiarar for helse- og omsorgstenestene i kommunen Kommunane i Sogn og Fjordane v/ordførar, rådmann og leiar for helse- og omsorgstenestene eller tilsvarande SAMHANDLINGSNYTT Vedlagt følgjer informasjon i høve til samhandlingsrelaterte saker. Dersom det er spørsmål eller behov for utfyllande informasjon, så ta gjerne kontakt. Vidar Roseth samhandlingssjef Helse Førde tlf

29 FLORA KOMMUNE RÅDMANNEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. Saksnr Norunn Stavø 13/ Eigenandel /vederlag for opphald institusjon Saka gjeld Fastsetting av frådrag i ein overgangsfase ved flytting frå heim til institusjon etter tildeling av langtidsplass og for dei som har korttidsopphald som varer over 60 døgn pr. år. Administrativt vedtak: For bebuar med rett til frådrag kan det gjevast slikt frådrag for dokumenterte bu utgifter i eigen heim for ein periode på inntil 2 mnd. frå første dato for berekning av eigendel for opphaldet. Bu-utgifter det kan gjevast frådrag for er: husleige, straum, kommunale utgifter, samt forsikring knytt til bustad. Det opnast vidare for at det kan gjevast unntak for bebuar som på tidspunkt for innflytting har eit bank innskot på mindre enn 1G. Ein kan søkje om å få dokumenterte frådrag i inntil 6 mnd. Utgifter knytt til fritidsbustad o. l. er ikkje frådragsberettiga. Det månadlege frådraget kan ikkje overstige berekna eigenandel for opphald. Eit slikt krav om frådrag for dokumenterte utgifter må komme kommunen i hende seinast innan 6 mnd. frå tidspunkt for innflytting. Bakgrunn for saka Omsorgstenesta har hatt gjennomgang av praksis for utrekning av eigenandel / vederlag og styrande regelverk i Flora Kommune. Bakgrunn for gjennomgangen er mellom anna krav om innsparing i tråd med vedteke budsjett. Lov og forskrift regulerer langt på veg korleis eigenandel og frådrag skal reknast ut. Eigenandel for opphald blir regulert av forskrift - "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" (FOR nr.1349). Deler av regelverket er det opp til kommunalt skjønn å regulere for kva som er rimeleg å gje som frådrag ved dokumenterte bu-utgifter i overgangsfasen ved flytting til institusjon eller lengre opphald. Det vi ser er at Flora Kommune har ein praksis som gjev dårlegare inntening for kommunen, enn kva som er praksis i td. Oslo kommune. Praksis i Flora Kommune Vi viser til orienteringsvedlegget som fyljer med ved vedtak om eigenandel/ vederlag for opphald i institusjon. Dette har vore ein årelang praksis som vi ikkje finn dokumentert bakgrunn for. "For bebuar som har fått tildelt fast plass kan det gjevast frådrag for dokumenterte bu utgifter. Frådrag for bu utgifter blir gjeven berre i ein avviksperiode på inntil 6 mnd. frå bebuar byrjar å betale. Bu utgifter det kan gjevast frådrag for er: husleige, kommunale utgifter, forsikring knytt til bustad og eit standard frådrag på strøm på kr ,- pr. år." Ein slik praksis gjev i mange høve eit stort inntektsbortfall for Flora Kommune. Avrekning ved godkjent likning kan ved fleire høve vere eit år i etterkant. Først då vil desse utgiftene for Flora kommune synast og utrekna sum bli tilbakebetalt til bebuar. Ei anna ulempe er at kommunale husvære gjerne vert ståande lenge før dei blir tømt og oppsagt, ettersom det då i realiteten er Flora Kommune som tek dei faste kostnadane. Flora kommune har heller ingen frist for når ein kan fremje desse krava. Vi har eksempel på at slike krav har blitt førelagt kommunen lang tid i etterkant.

30 FLORA KOMMUNE RÅDMANNEN Praksis i Oslo For Oslo kommune er berekningane angåande bu utgifter regulert i eigen forskrift "Forskrift om vederlag for opphald i institusjon, Oslo kommune" (FOR nr.1454). Dette kjem fram i 2 og 3. Hovudregelen der er at dokumenterte bu utgifter kan det gjevast frådrag for i inntil 2 mnd. Det kan her gjevast unntak for bebuar som på tidspunkt for innflytting har eit bank innskot på mindre enn 1G. Dei kan søkje om å få dokumenterte frådrag i inntil 6 mnd. Dette omfattar i følgje 3: "husleige i form av felles utgifter eller festeavgift/ vei/ vann/ kloakk o.a. kommunale avgifter, strøm og oppvarming i form av fyringsolje/ parafin, hus-og innboforsikring og vanleg husleie". Norunn Stavø Kommunalsjef

31 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 003/15 Plan- og Miljøutvalet PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS /15 Helse- og sosialutvalet PS /15 Helse- og sosialutvalet PS Bystyret PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Møyfrid K. H. Ellingsund K2 - X50, K3 - &06 14/1830 Forebygging av organisert kriminalitet - Flora kommune si rolle Følgjande erklæring vert teken inn i Flora kommune sin kommuneplan og alkoholpolitiske retningsliner: Flora kommune skal jobbe for, og legge til rette for eit trygt og godt lokalsamfunn for innbyggjarane våre, jfr. Folkehelselova 4. Flora kommune tek avstand frå organisert kriminalitet, herunder 1%-klubbar og -miljø, og erklærer desse for uønskte i kommunen. Det skal ikkje gjevast skjenkeløyve til klubbar som politiet definerer som kriminelle. I alle søknader som kan knyttast opp til eit kriminelt MC-miljø skal Politiet vere høyringsinstans. Plan- og Miljøutvalet - 003/15 PMUV - handsaming: Etter framlegg frå leiar vart saka samrøystes vedteken utsett. PMUV - vedtak: Saka vart utsett. Helse- og sosialutvalet - 003/15 HSUT - handsaming:

32 FLORA KOMMUNE Framlegg om å utsette saka. Samrøystes vedteke. HSUT - vedtak:

33 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Kva saka gjeld: Flora kommune som tenesteytar og forvaltningsmynde ovafor kriminelle miljø og organisert kriminalitet. Innleiing: Organisert kriminalitet, herunder 1% MC-klubbar, er ein betydeleg trussel mot eit velfungerande samfunn, då dei undergrev samfunnssystemet ved deira uttalte filosofi om å stå utanfor resten av samfunnet og ikkje vil følgje samfunnets lover, reglar og normer. I Stortingsmelding St 7 ( ) Kampen mot organisert kriminalitet, står det i kap 4.8 om MCkriminalitet: "Det som betegnes som "kriminelle MC-gjenger" i Norge (Hells Angels, Bandidos og Outlaws) er klubber og personer som tilhører den delen av MC-miljøet som definerer seg ut av det etablerte samfunn, eller i hvert fall utenfor det lovlydige motorsykkelmiljøet, og følger sine egne lover og regler." Desse klubbane har også sine offisielle og uoffisielle støttegrupperingar som til dømes Red Devils MC, Devils Choice MC og Diablos MC. (Kjelde: frå side 64). Med utgangspunkt i denne stortingsmeldinga ba Stortinget Regjeringa om å "bidra til at det utarbeides et bredt virkemiddelapparat for kommuner i arbeidet med å bekjempe 1%-klubbene" (Vedtak 76 av ). Dette arbeidet vart vidare stadfesta i Regjeringa sin budsjett prop 1 ( ) s 107, om strategiar og tiltak for lokalt politi og kommunal forvaltning. Våren 2014 kom difor Politidirektoratet og KS i samarbeid ut med ei handbok for politi og kommunale mynde, kalla "Forebygge og bekjempe kriminalitet fra énprosentmiljøet og kriminelle MC-gjenger", Denne handboka gjev mellom anna god informasjon om regelverk som kan nyttast for å hindre at kriminelle grupperingar etablerer seg i kommunane. Flora kommune kan i dette arbeidet nytte seg av to rollar ved avgjerder: Den offentlege rolla som politisk organ eller utøvar av forvaltningsmynde og tenesteytar. Den private rolla som avtalepart i ulike kontraktssamanhengar, til dømes som selgar/utleigar, innkjøpar og arbeidsgjevar. Ei rekkje norske kommunar har vedteke strategiar for å hindre at 1%-klubbane etablerer seg i deira kommune. Til dømes Tromsø, Haugesund, Eigersund, Øvre Eiker og Våler. Haugesynd bystyre fatta i møte følgjande vedtak: "Haugesund kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med organisert kriminalitet og 1% MC-klubbene meget alvorlig. Haugesund kommune vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og ønsker at Haugesunds-samfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å skape et trygt lokalsamfunn. Haugesund kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1% MC-klubber, for uønsket i kommunen." Gjennom å nekte desse kriminelle miljøa løyve, kan kommunen hindre at det vert etablert møtestader som kan fungere som arenaer for planlegging av kriminell aktivitet. Ei nekting av løyve vil også bidra til å hindre at desse klubbane får inntekter som igjen kan genererast ut til kriminell aktivitet. Plan-og bygningslova: I henhold til kva verkemiddel kommunen har etter plan-og bygningslova viser ein til "Håndbok for politi og kommunale myndigheter" side 28. Det vert vist til 3-1 bokstav f, i plan- og bygningslova.

34 FLORA KOMMUNE Denne bestemmer bla at planar skal "bidra til å forebygge kriminalitet". Det vert vidare vist til at eit eksempel på korleis ein kan forebygge at eit eventuelt klubbhus vert skjult bak høge gjerde og liknande, er å innta ein generell bestemmelse ved handsaminga av reguleringsplanar. Dette må følgast opp dersom det vert bygd i strid med bestemmelsen. Det vert også vist til at det er viktig at politiet vert høyringsinstans i alle søknader som kan knyttast opp til eit kriminelt MC-miljø. Gjennom å følgje desse råda, og vidare bruker eventuelle andre verkemiddel i lova, kan kommunen i framtida vere med på å førebyggje kriminalitet. Vurdering: Det er viktig å skilje 1%-klubbane frå dei resterande MC-klubbane der medlemmene, innanfor samfunnets lover og reglar, utøver sin hobby på line med andre som utøver sine hobbyar på ulike arenaer. Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: Stortingsmelding St 7 ( ) Kampen mot organisert kriminalitet: "Forebygge og bekjempe kriminalitet frå énprosentmiljøet og kriminelle MC-gjenger Håndbok for politi og kommunal myndighet": Folkehelselova: Alkohollova:

35 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 004/15 Administrasjonsutvalet PS /15 Arbeidsmiljøutvalet PS /15 Helse- og sosialutvalet PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS /15 Kultur- og oppvekstutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-145, K /1859 BHP oppfølging Rådmannen legg fram notat i samband med budsjettprosessen til uttale.

36 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Kva saka gjeld: Notat i samband med oppfølging av budsjettprosessen, som formannskapet fekk utlevert i møte 17. februar. Sjå vedlegg. Innleiing: Vurdering: Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: Vedlegg: Notat BHP 2015 formannskapet

37 ARBEIDSNOTAT TIL : FORMANNSKAPET FRA : RÅDMANNEN EMNE : BHP 2015 DATO : 17. FEBRUAR 2015 KOPI : [KLIKK HER OG SKRIV INN NAVNET] Bystyret har vedtatt ei saldering i 2015 på kr Formannskapet skal på vegne av bystyret gi rådmannen føringar på korleis salderinga skal gjennomførast BAKGRUNN I sak 007/15 vedtok bystyret: 1. Bystyret pålegg Formannskapet å følgje opp vedteke budsjett og handlingsprogram for Formannskapet kan ta avgjerd om bruk av ekstern bistand. I budsjetthandsaminga gjorde bystyret slikt salderingsvedtak: Politisk leiing kr Rådmann, adm, stab kr Skule kr Barnehage kr NAV/Barn og unge kr Helse/tiltakstenesta kr Omsorg kr Kultur kr Teknisk kr Flora bygg og eigedom kr Rådmannen har med utgangspunkt i bystyret sitt vedtak justert tenestene sine rammer i samsvar med lista ovanfor. I tillegg til lista ovanfor kjem følgjande effektiviseringstiltak i 2015 Rådmannen, stab, adm kr Politisk leiing kr Helsestasjonen, kr

38 Aktuelle tiltak i dei ulike tenestene Politisk leiing, saldering kr ( ) Her må formannskapet drøfte kva tiltak som kan vere aktuelle Rådmann, adm og stab, saldering kr ( ) Ved eventuell vakanse eller anna form for avslutting av arbeidsforhold, vil det ikkje bli tilsett i stillingane. For mange av dei prosjekrelaterte oppgåvene vil rådmannen søke å finansiere dette arbeidet ved prosjekt og/eller investeringsmidlar til føremålet. Rådmannen vil dessutan ha ein fullstendig gjennomgang av alle driftskostnader med det for å auge å ta dei ned. I så måte vil alle felleskostnader på personal og organisasjon, herunder kompetansemidlar bli sett på. Skule, saldering kr ( , sjølvkost SFO) Sektoren vil oppnå salderinga ved reduksjon av personalkostnader i form av mindre bruk av vikarar og anna erstatningspersonell. Barnehage, saldering kr (auka kontantstøtte/redusert etterspurnad ) Sektoren vil oppnå salderinga ved reduksjon av personalkostnader i form av mindre bruk av vikarar og anna erstatningspersonell. Sjølv om salderingskravet er mindre enn i skule, vil det merkast godt. Det heng saman med at rammene til denne sektoren i utgangspunktet er tatt ned til minimum av det som er nødvendig for å halde ordinær drift. NAV/Barn og unge, saldering kr Tenesta Barn og unge vert gjennom statsbudsjett 2015 tilført kr , men skal effektivisere, omstille og medfinansiere for kr ,-. Tenesta får derfor ei netto rammeauke på kr : 2

39 Budsjett og rekneskap synleggjer kva økonomiske ressursar tenesta har hatt og kva som er naudsynt i høve utføring av oppgåver lagt til tenesta. Rekneskapestala må sjåast i samanheng med auke i tal alvorlege meldingar som har medført fosterheimsplassering/ institusjonsplasseringar dei siste åra: År: Budsjett Rekneskap Avvik Tal meldingar Tal plasseringar pr Tenesta er kompensert med kr då kommunal eigenbetaling institusjon auka frå kr pr mnd til kr pr mnd, frå og med Auka utgjer for barnevernstensta kr pr mnd i høve dei institusjonsplassane som vert nytta. Kompensasjonen på kr gir ingen effekt i høve budsjettramme, då dei går med til midlane som vert trekt ut att av rammetildelingen. Kompensasjon tilsyn fosterheimar på kr skal overførast til tiltaksavdeling, då det er dei som har oppgåva med å utføre tilsyna med heimane. Avdeling barnevern vert trekt kr då utgreiingsansvar i høve adopsjon ikkje lenger skal ligge til kommunen og tenesta, men overførast til staten. 3

40 Tenesta har fått krav om å omstille seg kostnad stipulert til kr Omstillinga bør sjåast i samanheng med implementering av Tidlig Intervensjon Barn I Risiko (TIBIR), sertifisering av PMTO terapeuter og pilotprosjekt tverrfagleg observasjon i barnehagen. Prosjekta kan føre til at rett tiltak vert satt inn på eit tidleg tidspunkt til dei som treng det, og redusere belastningar for brukar og kostnader for kommunen. Finansiering av tidsbruk kommuneadvokat på kr Kommuneadvokatstilling har levert tenester til avdeling barnevern kostnadsrekna til ca samanlikna med kva avdelinga ville ha betalt til ekstern kjøp av advokattenester. Midlar til helsestasjon/skulehelsetenesta på kr (statsbudsjett) og (bystyret) skulle gå til oppretting av en ny helsesøsterstilling, men lar seg ikkje gjennomføre, då tenesta kun får ei rammeauke på kr Effektivisering i helsestasjonen på kr og effektivisering Barn og unge på kr , vil vanskelig la seg gjennomføre, då konsekvens av budsjettrammetildeling for 2015 vert at tenesta må redusere i tal fagstillingar hjå den enkelte avdeling, og gjer ikkje høve til å opprette nye stillingar i helsestasjonen. Tenesta Barn og unge står såleis foran ei særs stor utfordring i 2015, då ein allereie no kan varsle om eit kommande overforbruk. Dette er knytta til oppgåver som er lovpålagde, og som i 2014 har vist er vanskeleg å forutsjå. I november kom det inn fleire alvorlege meldingar som medførte akuttplasseringar. Avdelinga er såleis i ferd med å opprette fleire fosterheimar, i tillegg til planlagde saker om omsorgsovertakelser. Kostnader fosterheimar har derfor auka, og kjem i nær framtid til å auke ytterlegare når alle sakene har vore ført for fylkesnemd. Opprettinga av fleire fosterheimar vil ha ein kostnad på kr berekna ut i frå kommunal eigenandel som frå er på pr mnd. Skulekostnad er felles for alle kommunar i fylke og har ein årskostnad på kr I tillegg kjem eventuelle timar til spesialundervisning. Betaling for skule og opplæring vil auke i høve plassering av barna utanfor eigen kommune. For barnevernstenesta i Flora kommune sin del vil auka kostnad bli på Samla sett vert avdeling barnevern sin auke i årskostnader på kr Tenesteleiar opplyser at dersom utgiftene skal dekkast innanfor tildelt ramme i 2015, vil det medføre oppseiing av fem fagstillingar i tenesta. Dette vil igjen ha store konsekvensar for utføring av lovpålagte oppgåver alle avdelingane har. Rådmannen vurderer eit slikt tiltak som lite aktuelt og uforsvarleg i høve dei lovpålagte oppgåvene dette vil gå utover. Vi må difor kome tilbake med ytterlegare vurdering knytt til denne tenesta. NAV Når det gjeld NAV er det er alt budsjettert med kr til ettervernet. Dette vert no kompensert og går tilbake til sosialbudsjettet. Det betyr at NAV kan ta innsparinga i budsjett for økonomisk sosialhjelp ved å halde dette på 2014-nivå. 4

Innkalling til Helse- og sosialutvalet

Innkalling til Helse- og sosialutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Helse- og sosialutvalet Møtedato: 20.05.2014 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 08.30 Fellesorienteringar: Revidert nasjonalbudsjett TIBIR (Tidleg innsats for barn i risiko)

Detaljer

Innkalling til Helse- og sosialutvalet

Innkalling til Helse- og sosialutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Helse- og sosialutvalet Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 08.30 Fellesorienteringar politisk dag: Bruksplan skule og barnehage Kommuneplanens arealdel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: 09.00 11.30 Gruppemøter 11.30 12.30 Lunsj 12.30 Hovudutvalsmøte Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Innkalling til Helse- og sosialutvalet

Innkalling til Helse- og sosialutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 09.00 11.30 Gruppemøter 11.30 12.30 Lunsj 12.30 Hovudutvalsmøte Innkalling til Helse- og sosialutvalet Den som har lovleg forfall,

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols»

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» RAPPORT PROSJEKT «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» Marit Eikemo Halsnes, sjukepleiar og prosjektleiar 1 Innhaldsregister Oppsummering s. 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 29.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhusn - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer